EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0132

Smernica Rady 2009/132/ES z  19. októbra 2009 , ktorou sa určuje rozsah platnosti článku 143 písm. b) a c) smernice 2006/112/ES vzhľadom na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty na finálny dovoz určitého tovaru

OJ L 292, 10.11.2009, p. 5–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 291 - 316

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/132/oj

10.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 292/5


SMERNICA RADY 2009/132/ES

z 19. októbra 2009,

ktorou sa určuje rozsah platnosti článku 143 písm. b) a c) smernice 2006/112/ES vzhľadom na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty na finálny dovoz určitého tovaru

(kodifikované znenie)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 93 a 94,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

keďže:

(1)

Smernica Rady 83/181/EHS z 28. marca 1983 určujúca rozsah platnosti článku 14 ods. 1 písm. d) smernice 77/388/EHS vzhľadom na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty pre finálny dovoz určitého tovaru (3) bola opakovane (4) podstatným spôsobom zmenená a doplnená. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa táto smernica mala kodifikovať.

(2)

Podľa článku 131 a článku 143 písm. b) a c) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (5) členské štáty musia bez toho, aby tým boli dotknuté iné ustanovenia Spoločenstva, a za podmienok, ktoré stanovia okrem iného na účely predchádzania možným daňovým únikom, neplateniu daní a zneužívaniu, oslobodiť finálny dovoz tovaru s oprávnením na takéto oslobodenia od iných colných poplatkov, ako sú colné poplatky uvedené v jednotných colných tarifách.

(3)

Podľa článku 145 smernice 2006/112/ES sa od Komisie požaduje, aby predkladala Rade návrhy určené na stanovovanie daňových pravidiel Spoločenstva, ktoré by vysvetľovali rozsah platnosti oslobodení od poplatkov uvedených v v článkoch 143 a 144 uvedenej smernice, a podrobných pravidiel ich implementácie.

(4)

Je žiaduce dosiahnuť čo najväčší stupeň jednotnosti medzi systémom colných poplatkov a systémom dane z pridanej hodnoty, avšak pri uplatňovaní systému dane z pridanej hodnoty treba prihliadať na rozdiely v cieľoch a štruktúre medzi colnými poplatkami a daňou z pridanej hodnoty.

(5)

Je vhodné stanoviť odlišné mechanizmy pre daň z pridanej hodnoty na dovozy v rozsahu potrebnom na vyhovenie cieľom harmonizácie daní. Oslobodenie dovozu od poplatkov sa môže poskytnúť len za podmienky, že sa tým neovplyvnia konkurenčné podmienky na domácom trhu.

(6)

Určité úľavy, ktoré uplatňujú členské štáty, sa opierajú o zmluvy medzi členskými štátmi a tretími krajinami, ktoré sa podľa svojho účelu týkajú len signatárskych členských štátov. Nie je vhodné na úrovni Spoločenstva definovať podmienky poskytovania takýchto úľav. Stačí, ak sa dotknutým členským štátom povolí ich ponechanie.

(7)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu tých smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe II časti B,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

HLAVA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Rozsah platnosti oslobodení od daní z pridanej hodnoty uvedený v článku 143 písm. b) a c) smernice 2006/112/ES a pravidlá ich implementácie uvedené v článku 145 uvedenej smernice sú definované v tejto smernici.

V súlade s článkom 131 a článkom 143 písm. b) a c) smernice 2006/112/ES členské štáty musia aplikovať oslobodenie stanovené v tejto smernici za nimi určených podmienok, aby sa tak zabezpečilo správne a jednoznačné uplatňovanie takýchto oslobodení a aby sa predišlo podvodom, neplateniu a zneužívaniu.

Článok 2

1.   Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto pojmy:

a)

„dovoz“ je dovoz podľa definície v článku 30 smernice 2006/112/ES a vstup na účely domáceho využitia po podrobení sa jednému zo systémov uvedených v článku 157 ods. 1 písm. a) uvedenej smernice alebo systému dočasného prijatia alebo tranzitu;

b)

„osobný majetok“ je akýkoľvek majetok určený na osobné používanie príslušnými osobami alebo na potreby ich domácnosti, najmä potreby pre domácnosť, bicykle a motocykle, súkromné motorové vozidlá a prívesy k nim, kempingové obytné prívesy, súkromné plavidlá a lietadlá, ako aj zásoby potravín v domácnosti primerané požiadavkám bežnej rodiny a domáce a chovné zvieratá;

c)

„potreby pre domácnosť“ sú osobné potreby, tkaniny, nábytok a vybavenie domácnosti a zariadenia určené na osobné používanie príslušnými osobami alebo na udržiavanie ich domácnosti;

d)

„alkoholické výrobky“ sú výrobky (pivo, víno, aperitívy na vínovom alebo alkoholovom základe, koňaky, likéry, liehové nápoje atď.) patriace pod kódy KN 2203 až 2208;

e)

„Spoločenstvo“ je územie členských štátov, v ktorých sa aplikuje smernica 2006/112/ES.

2.   V povahe a množstve osobného majetku nesmú byť vyjadrené žiadne obchodné záujmy a osobný majetok nesmie byť určený na hospodársku činnosť v zmysle článku 9 ods. 1 smernice 2006/112/ES. Aj prenosné nástroje aplikovaných alebo slobodných umení, ktoré príslušná osoba potrebuje na realizáciu svojho obchodovania alebo svojej profesie, však predstavujú osobný majetok.

HLAVA II

DOVOZ OSOBNÉHO MAJETKU PATRIACEHO OSOBÁM PRICHÁDZAJÚCIM Z TRETÍCH KRAJÍN ALEBO Z TRETÍCH ÚZEMÍ

KAPITOLA 1

Osobný majetok fyzických osôb, ktoré menia miesto svojho trvalého pobytu do Spoločenstva

Článok 3

Podľa článkov 4 až 11 platí, že oslobodenie dovozu od DPH sa poskytne na osobný majetok dovezený fyzickými osobami, ktoré menia miesto svojho trvalého pobytu z krajiny mimo Spoločenstva do členského štátu.

Článok 4

Oslobodenie od dane sa obmedzí na osobný majetok, ktorý:

a)

bol s výnimkou mimoriadnych prípadov ospravedlnených danými okolnosťami vo vlastníctve príslušnej osoby v jej bývalom mieste trvalého pobytu minimálne šesť mesiacov pred dátumom, keď táto osoba prestala mať trvalý pobyt mimo Spoločenstva, a v prípade, že nejde o spotrebný tovar, uvedená osoba ho používala;

b)

je určený na používanie na rovnaké účely aj v novom mieste trvalého pobytu.

Okrem toho členské štáty môžu poskytovať oslobodenie osobného majetku od dane za podmienky, že tento majetok podliehal buď v krajine, alebo na území svojho pôvodu, alebo vo východiskovej krajine alebo na území colným a/alebo fiškálnym poplatkom, ktorým podlieha za zvyčajných okolností.

Článok 5

Oslobodenie od dane sa môže poskytnúť len osobám, ktorých miesto trvalého pobytu mimo Spoločenstva bolo nepretržite minimálne 12 mesiacov.

Príslušné orgány však môžu urobiť výnimku z tohto pravidla za predpokladu, že príslušná osoba mala jednoznačne v úmysle zotrvať v krajine mimo Spoločenstva nepretržite minimálne 12 mesiacov.

Článok 6

Oslobodenie od dane sa neposkytne na:

a)

alkoholické výrobky;

b)

tabak a tabakové výrobky;

c)

obchodné dopravné prostriedky;

d)

predmety používané pri vykonávaní obchodovania alebo profesie okrem prenosných nástrojov aplikovaných alebo slobodných umení.

Oslobodenie od dane sa nemusí poskytnúť ani vozidlám určeným na použitie zároveň na obchodné účely alebo účely na výkon profesie.

Článok 7

1.   Okrem mimoriadnych prípadov sa oslobodenie od dane poskytne len na osobný majetok privezený vo forme trvalého dovozu v priebehu 12 mesiacov odvtedy, ako sa príslušná osoba presťahovala na miesto svojho trvalého pobytu v Spoločenstve.

2.   Osobný majetok sa môže doviezť v niekoľkých samostatných zásielkach v priebehu obdobia stanoveného v odseku 1.

Článok 8

1.   Do uplynutia lehoty 12 mesiacov od vyhlásenia osobného majetku za finálne dovezený sa tento osobný majetok dovezený s oslobodením od dane nesmie požičiavať, dávať do zálohu, prenajímať ani previesť, či už za protihodnotu, alebo bezodplatne, bez predchádzajúceho informovania príslušných orgánov.

2.   Z každého požičania, poskytnutia do zálohu, prenajatia alebo prevodu pred uplynutím obdobia stanoveného v odseku 1 vyplýva povinnosť zaplatiť príslušnú DPH za daný tovar, a to so sadzbou, ktorá sa uplatňovala v čase takéhoto požičania, poskytnutia do zálohu, prenajatia alebo prevodu, na základe typu tovaru a jeho colnej hodnoty stanovenej alebo priznanej k tomuto dátumu príslušnými orgánmi.

Článok 9

1.   Odchylne od článku 7 ods. 1 sa oslobodenie od dane môže poskytnúť aj na osobný majetok natrvalo dovezený predtým, ako sa príslušná osoba presťahuje na miesto svojho trvalého pobytu v Spoločenstve, a to za predpokladu, že sa táto osoba zaviaže, že sa v uvedenom mieste trvalého pobytu usadí v priebehu šiestich mesiacov. Takýto záväzok musí byť podložený zárukou, ktorej formu a hodnotu určia príslušné orgány.

2.   Ak sa využije odsek 1, obdobie stanovené v článku 4 prvom pododseku písm. a) sa počíta od dátumu dovozu do Spoločenstva.

Článok 10

1.   Ak príslušná osoba z dôvodu pracovných záväzkov opúšťa tretiu krajinu alebo tretie územie, v ktorej (na ktorom) mala miesto trvalého pobytu, bez toho, aby súčasne nahlásila trvalý pobyt na území členského štátu, ale má v úmysle tak urobiť neskôr, príslušné orgány môžu povoliť poskytnutie oslobodenia od DPH na osobný majetok, ktorý si táto osoba priváža na uvedené územie.

2.   Oslobodenie osobného majetku uvedeného v odseku 1 od dane sa poskytne v súlade s podmienkami stanovenými v článkoch 3 až 8, pričom:

a)

obdobia uvedené v článku 4 prvom odseku písm. a) a v článku 7 ods. 1 sa počítajú od dátumu dovozu;

b)

obdobie uvedené v článku 8 ods. 1 sa počíta od dátumu, keď sa príslušná osoba skutočne usadí v mieste trvalého pobytu na území Spoločenstva.

3.   Oslobodenie od dane je podmienené záväzkom príslušnej osoby, že sa skutočne usadí v mieste trvalého bydliska na území Spoločenstva počas obdobia stanoveného príslušnými orgánmi podľa okolností. Príslušné orgány môžu požadovať, aby bol tento záväzok podložený zárukou, pričom stanovia jej formu a hodnotu.

Článok 11

Príslušné orgány sa môžu odchýliť od článku 4 prvého odseku písm. a) a b), článku 6 ods. 1 písm. c) a d) a článku 8, ak osoba mení miesto svojho trvalého pobytu na území členského štátu v dôsledku mimoriadnych politických okolností.

KAPITOLA 2

Tovar dovezený pri príležitosti uzavretia manželstva

Článok 12

1.   Podľa článkov 13 až 16 sa oslobodenie od dane poskytne na výbavu a potreby pre domácnosť nezávisle od toho, či sú, alebo nie sú nové, ak patria osobe, ktorá mení miesto svojho trvalého pobytu na území Spoločenstva pri príležitosti uzavretia manželstva.

Oslobodenie od dane sa poskytne, aj pokiaľ ide o dary zvyčajne darované pri príležitosti vstupu do manželstva, ktoré prijíma osoba spĺňajúca podmienky stanovené v prvom pododseku od osôb, ktoré majú zvyčajné trvalé bydlisko v krajine mimo Spoločenstva. Toto oslobodenie od dane sa vzťahuje na dary hodnoty nepresahujúcej 200 EUR. Členské štáty však môžu povoliť oslobodenie od dane presahujúce 200 EUR za predpokladu, že hodnota každého oslobodeného daru nepresiahne 1 000 EUR.

2.   Členský štát môže oslobodiť od DPH tovar uvedený v prvom pododseku za podmienky, že podliehal buď v krajine, alebo na území svojho pôvodu alebo vo východiskovej krajine alebo na území colným alebo fiškálnym poplatkom, ktorým podlieha za zvyčajných okolností.

Článok 13

Oslobodenie od dane sa môže poskytnúť len osobám:

a)

ktorých miesto trvalého pobytu sa nachádzalo mimo Spoločenstva nepretržite minimálne 12 mesiacov;

b)

ktoré predložia dôkaz o uzavretí manželstva.

Pravidlo uvedené v písmene a) prvého odseku sa však nemusí dodržať za predpokladu, že príslušná osoba mala jednoznačne v úmysle zotrvať v mieste svojho trvalého pobytu mimo Spoločenstva nepretržite minimálne 12 mesiacov.

Článok 14

Žiadne oslobodenie od dane sa neposkytne na alkoholické výrobky, tabak alebo tabakové výrobky.

Článok 15

1.   S výnimkou mimoriadnych okolností sa oslobodenie od dane poskytne len na tovar natrvalo dovezený:

a)

najskôr dva mesiace pred stanoveným dátumom svadby a

b)

najneskôr štyri mesiace od dátumu svadby.

V prípade uvedenom v písmene a) sa môže urobiť výnimka na základe zloženia primeranej záruky, ktorej formu a hodnotu určia príslušné orgány.

2.   Tovar, na ktorý sa vzťahuje oslobodenie od dane, sa môže doviezť vo viacerých samostatných zásielkach v rámci obdobia stanoveného v odseku 1.

Článok 16

1.   Do uplynutia 12 mesiacov od vyhlásenia osobného majetku za finálne dovezený sa tento osobný majetok dovezený s oslobodením od dane nesmie požičiavať, dávať do zálohu, prenajímať ani previesť, buď za protihodnotu, alebo bezodplatne, bez predchádzajúceho informovania príslušných orgánov.

2.   Z akéhokoľvek požičania, poskytnutia do zálohu, prenajatia alebo prevodu pred uplynutím obdobia stanoveného v odseku 1 vyplýva povinnosť zaplatiť príslušnú DPH za daný tovar, a to so sadzbou, ktorá sa uplatňovala v čase takéhoto požičania, poskytnutia do zálohu, prenajatia alebo prevodu, na základe typu a hodnoty tovaru stanovenej alebo priznanej k tomuto dátumu príslušnými orgánmi.

KAPITOLA 3

Osobný majetok získaný dedičstvom

Článok 17

Podľa článkov 18, 19 a 20 sa poskytne oslobodenie od dane v súvislosti s osobným majetkom získaným dedičstvom fyzickou osobou s miestom trvalého pobytu v Spoločenstve.

Článok 18

Oslobodenie od dane sa neposkytne na:

a)

alkoholické výrobky;

b)

tabak a tabakové výrobky;

c)

obchodné dopravné prostriedky;

d)

predmety používané pri vykonávaní obchodovania alebo profesie okrem prenosných nástrojov aplikovaných alebo slobodných umení, ktoré zosnulý potreboval pri vykonávaní obchodovania alebo profesie;

e)

zásoby surovín a hotových výrobkov alebo polotovarov;

f)

živý inventár a zásoby poľnohospodárskych výrobkov prekračujúce množstvo primerané na bežné potreby rodiny.

Článok 19

1.   Oslobodenie od dane sa poskytne len na osobný majetok natrvalo dovezený najneskôr dva roky odo dňa nadobudnutia nároku na majetok (konečné vysporiadanie dedičstva).

Za mimoriadnych okolností však príslušné orgány môžu toto obdobie predĺžiť.

2.   Tovar sa môže doviezť vo viacerých samostatných zásielkach v rámci obdobia stanoveného v odseku 1.

Článok 20

Články 17, 18 a 19 sa uplatňujú podobne na osobný majetok získaný dedičstvom právnickými osobami vykonávajúcimi neziskovú činnosť, ktoré sú usadené na území Spoločenstva.

HLAVA III

DOVOZ ŠKOLSKÉHO OBLEČENIA, UČEBNÝCH MATERIÁLOV A INÝCH ŠKOLSKÝCH POTRIEB

Článok 21

1.   Oslobodenie od dane sa poskytne na oblečenie, učebné materiály a školské potreby predstavujúce bežné vybavenie študentských izieb, patriace žiakom alebo študentom, ktorí do Spoločenstva prichádzajú s cieľom štúdia, a určené na ich osobné použitie počas štúdia.

2.   Na účely tohto článku sa uplatňujú tieto pojmy:

a)

„žiak“ alebo „študent“ je každá osoba zaregistrovaná vo vzdelávacej inštitúcii s cieľom každodenného navštevovania prednášok v tejto inštitúcii;

b)

„oblečenie“ je spodná bielizeň, posteľná bielizeň, ako aj vrchné oblečenie nezávisle od toho, či je nové, alebo nie;

c)

„učebné materiály“ sú predmety a nástroje (vrátane kalkulačiek a písacích strojov), ktoré bežne používajú žiaci alebo študenti na účely svojho štúdia.

Článok 22

Oslobodenie od dane sa poskytuje najmenej jedenkrát za školský rok.

HLAVA IV

DOVOZ TOVARU ZANEDBATEĽNEJ HODNOTY

Článok 23

Tovar s celkovou hodnotou nepresahujúcou 10 EUR sa oslobodí pri vstupe. Členské štáty môžu poskytnúť oslobodenie od dane na dovážaný tovar s celkovou hodnotou vyššou než 10 EUR, no nepresahujúcou hodnotu 22 EUR.

Členské štáty však môžu z oslobodenia uvedeného v prvej vete prvého odseku vylúčiť tovar, ktorý sa doviezol poštovým príkazom.

Článok 24

Oslobodenie od dane sa nevzťahuje na:

a)

alkoholické výrobky;

b)

parfumy a kolínske vody;

c)

tabak a tabakové výrobky.

HLAVA V

INVESTIČNÉ CELKY A INÉ ZARIADENIA DOVÁŽANÉ PRI PREVODE ČINNOSTI

Článok 25

1.   Bez toho, aby tým boli dotknuté opatrenia platné v členskom štáte vzhľadom na priemyselnú a obchodnú politiku a podľa článkov 26 až 29, členské štáty môžu povoliť oslobodenie od dane na príjem dovozu investičných celkov a iných zariadení patriacich podnikom, ktoré definitívne ukončili svoju činnosť v tretích krajinách alebo na tretích územiach s cieľom uskutočňovania podobnej činnosti v Spoločenstve a ktoré v súlade s článkom 213 ods. 1 smernice 2006/112/ES vopred predložili oznámenie príslušným orgánom členského štátu dovozu o začatí takejto činnosti.

Ak sťahujúcim sa podnikom je poľnohospodárska holdingová spoločnosť, od dane je oslobodený aj jej živý inventár.

2.   Na účely odseku 1 sa uplatňujú tieto pojmy:

a)

„činnosť“ je ekonomická činnosť podľa článku 9 ods. 1 smernice 2006/112/ES;

b)

„podnik“ je nezávislá hospodárska jednotka výrobného odvetvia alebo odvetvia služieb.

Článok 26

1.   Oslobodenie od dane sa obmedzuje na investičné celky a zariadenia, ktoré:

a)

s výnimkou mimoriadnych prípadov odôvodnených okolnosťami sa skutočne v podniku používali minimálne 12 mesiacov pred dátumom, keď tento podnik ukončil svoju činnosť v tretej krajine alebo na treťom území, odkiaľ podnik svoju činnosť vykonáva;

b)

sú určené na použitie na rovnaké účely aj po presťahovaní;

c)

budú sa používať na účely činností, ktoré nie sú oslobodené od daní na základe článkov 132, 133, 135 a 136 smernice 2006/112/ES;

d)

sú primerané povahe a veľkosti príslušného podniku.

2.   Do nadobudnutia účinnosti jednotných pravidiel stanovených v článku 176 prvom odseku smernice 2006/112/ES členské štáty môžu úplne alebo čiastočne vyňať z oslobodenia od dane investičné celky, v súvislosti s ktorými sa použil článok 176 druhý odsek uvedenej smernice.

Článok 27

Žiadne oslobodenie od dane sa neposkytne podnikom usadeným mimo Spoločenstva, ktorých prevod na územie Spoločenstva sa uskutočňuje v dôsledku alebo na účely zlúčenia s podnikom usadeným v Spoločenstve alebo prevzatia týmto podnikom, a to bez zavedenia nových činností.

Článok 28

Žiadne oslobodenie od dane sa neposkytne na:

a)

dopravné prostriedky, ktoré nemajú povahu výrobných nástrojov alebo nástrojov odvetvia služieb;

b)

dodávky ľubovoľného druhu určené na konzumáciu ľuďmi alebo na kŕmenie zvierat;

c)

palivo a zásoby surovín, hotových výrobkov alebo polotovarov;

d)

živý inventár vo vlastníctve obchodníkov.

Článok 29

S výnimkou mimoriadnych prípadov odôvodnených okolnosťami sa oslobodenie od dane poskytne len v súvislosti s investičnými celkami a inými zariadeniami dovezenými pred uplynutím obdobia 12 mesiacov od dátumu, keď podnik ukončil svoju činnosť v tretích krajinách alebo na tretích územiach.

HLAVA VI

DOVOZ URČITÝCH POĽNOHOSPODÁRSKYCH PRODUKTOV A VÝROBKOV URČENÝCH NA POUŽITIE V POĽNOHOSPODÁRSTVE

KAPITOLA 1

Produkty nadobudnuté poľnohospodármi Spoločenstva na majetku nachádzajúcom sa v tretej krajine alebo na treťom území

Článok 30

1.   Podľa článkov 31 a 32 platí, že poľnohospodárske výrobky, produkty chovu dobytka, produkty chovu včiel, záhradnícke a lesnícke produkty z majetku nachádzajúceho sa v tretej krajine alebo na treťom území susediacom s územím Spoločenstva, ktoré vypestovali alebo odchovali poľnohospodárski výrobcovia so sídlom svojho podniku v Spoločenstve susediacim s uvedenou krajinou alebo s uvedeným územím, sa pri príjme oslobodzujú od dane.

Čistokrvné kone staré maximálne šesť mesiacov a narodené v tretej krajine alebo na treťom území kobyle pripustenej v Spoločenstve a potom na pôrod dočasne vyvezenej sa pri príjme oslobodzujú od dane.

2.   Aby produkty chovu dobytka získali oprávnenie na oslobodenie od dane podľa odseku 1 prvého pododseku, musia sa získať zo zvierat chovaných, nadobudnutých a dovezených v súlade so všeobecnými daňovými predpismi uplatňovanými v členskom štáte dovozu.

Článok 31

Oslobodenie od dane sa obmedzí na produkty, ktoré neboli podrobené žiadnemu spracovaniu okrem toho, ktoré bežne nasleduje po ich dopestovaní alebo odchovaní.

Článok 32

Oslobodenie od dane sa poskytne len na produkty dovezené poľnohospodárskymi výrobcami alebo v ich mene.

Článok 33

Táto kapitola sa primerane vzťahuje na produkty rybolovu a chov rýb v hraničných jazerách alebo vodných tokoch Spoločenstva rybármi usadenými v Spoločenstve a na úlovky z lovu v týchto jazerách a vodných tokoch uskutočnené lovcami usadenými v Spoločenstve.

KAPITOLA 2

Osivo, hnojivá a výrobky určené na úpravu pôdy a obilia

Článok 34

Podľa článku 35 osivo, hnojivá a výrobky na úpravu pôdy a obilia určené na použitie na majetku nachádzajúcom sa v Spoločenstve, susediacom s treťou krajinou alebo s tretím územím, a vypestované alebo vyrobené poľnohospodárskymi výrobcami so sídlom podniku v uvedenej krajine alebo na uvedenom území susediacom so Spoločenstvom sa pri príjme oslobodzujú od dane.

Článok 35

1.   Oslobodenie od dane sa obmedzí na také množstvá osiva, hnojív alebo iných výrobkov, aké sú potrebné na účely prevádzkovania majetku.

Od dane sa oslobodí len osivo, hnojivá alebo iné výrobky, ktoré do Spoločenstva doviezol priamo poľnohospodársky výrobca alebo sa doviezli v jeho mene.

2.   Členské štáty môžu oslobodenie od dane podmieniť rovnakým vzájomným zaobchádzaním.

HLAVA VII

DOVOZ LIEČEBNÉHO MATERIÁLU, LIEKOV, LABORATÓRNYCH ZVIERAT A BIOLOGICKÝCH ALEBO CHEMICKÝCH LÁTOK

KAPITOLA 1

Laboratórne zvieratá a biologické alebo chemické látky určené na výskum

Článok 36

1.   Od dane sú pri vstupe oslobodené:

a)

zvieratá špeciálne pripravené a zaslané bezodplatne na účely laboratórneho využitia;

b)

biologické alebo chemické látky, ktoré boli dovezené z krajín mimo Spoločenstva na základe obmedzení a podmienok stanovených v článku 60 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. marca 1983 ustanovujúceho systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla (6).

2.   Oslobodenie od dane uvedené v odseku 1 sa obmedzí na zvieratá a biologické alebo chemické látky, ktoré sú určené pre ktorékoľvek z nasledujúcich zariadení:

a)

štátne zariadenia, ktoré sa zaoberajú predovšetkým vzdelávaním alebo vedeckým výskumom, vrátane tých oddelení štátnych zariadení, ktoré sa zaoberajú predovšetkým vzdelávaním alebo vedeckým výskumom;

b)

súkromné zariadenia, ktoré sa zaoberajú predovšetkým vzdelávaním alebo vedeckým výskumom a ktorým príslušné orgány členského štátu povolili prijímanie takýchto predmetov oslobodených od dane.

KAPITOLA 2

Liečebný materiál ľudského pôvodu a reagenty na určovanie krvných skupín a typov tkaniva

Článok 37

1.   Bez toho, aby tým bolo dotknuté oslobodenie od dane ustanovené v článku 143 písm. a) smernice 2006/112/ES, a na základe článku 38 tejto smernice platí, že od dane je oslobodený:

a)

liečebný materiál ľudského pôvodu;

b)

reagenty na určovanie krvných skupín;

c)

reagenty na určovanie typov tkaniva.

2.   Na účely odseku 1 sa uplatňujú tieto pojmy:

a)

„liečebný materiál ľudského pôvodu“ je ľudská krv a jej deriváty (samotná ľudská krv, vysušená ľudská plazma, ľudský albumín a fixované roztoky proteínu ľudskej plazmy, ľudského imunoglobulínu a ľudského fibrinogénu);

b)

„reagenty na určovanie krvných skupín“ sú všetky reagenty ľudského, zvieracieho, rastlinného alebo iného pôvodu, ktoré sa používajú na určovanie typu krvnej skupiny a na zisťovanie krvnej inkompatibility;

c)

„reagenty na určovanie typov tkaniva“ sú všetky reagenty ľudského, zvieracieho, rastlinného alebo iného pôvodu, ktoré sa používajú na určovanie typov ľudského tkaniva.

Článok 38

Oslobodenie od dane sa obmedzí na výrobky, ktoré:

a)

sú určené pre inštitúcie a laboratóriá schválené príslušnými orgánmi, a to na použitie výhradne na neobchodné medicínske alebo vedecké účely;

b)

majú osvedčenie o zhode vydané riadne splnomocneným orgánom vo vyvážajúcej krajine alebo na vyvážajúcom území;

c)

sa nachádzajú v kontajneroch so špeciálnym identifikačným označením.

Článok 39

Oslobodeniu od dane podlieha aj špeciálne balenie nevyhnutné na prevoz liečebného materiálu ľudského pôvodu, reagentov na určovanie krvných skupín alebo reagentov na určovanie typov tkaniva a tiež všetky rozpúšťadlá a doplnky potrebné na ich použitie, ktoré sa môžu zahrnúť do zásielky.

KAPITOLA 3

Referenčné látky na kontrolu kvality lekárskych výrobkov

Článok 40

Zásielky, ktoré obsahujú vzorky referenčných látok schválených Svetovou zdravotníckou organizáciou na kontrolu kvality materiálov, ktoré sa používajú pri výrobe lekárskych výrobkov a ktoré sú adresované príjemcovi, ktorý má oprávnenie príslušných orgánov členských štátov prijímať takéto zásielky oslobodené od dane, sa oslobodia pri vstupe.

KAPITOLA 4

Farmaceutické výrobky používané pri príležitosti medzinárodných športových podujatí

Článok 41

Farmaceutické výrobky určené na ľudské alebo veterinárne použitie osobami alebo zvieratami zúčastňujúcimi sa na medzinárodných športových podujatiach sú v rámci limitov potrebných na dodržiavanie požiadaviek počas pobytu v Spoločenstve oslobodené pri vstupe od dane.

HLAVA VIII

TOVAR PRE CHARITATÍVNE A DOBROČINNÉ ORGANIZÁCIE

KAPITOLA 1

Všeobecné ustanovenie

Článok 42

Členské štáty môžu stanoviť limit na množstvo alebo hodnotu tovaru, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie od dane podľa kapitol 2, 3 a 4 s cieľom predchádzať akémukoľvek zneužívaniu a s cieľom potláčať výrazné deformácie v konkurenčných podmienkach.

KAPITOLA 2

Tovar dovezený na všeobecné účely

Článok 43

1.   Na základe článkov 44, 45 a 46 sú od dane oslobodené:

a)

základné nevyhnutné potreby získané bezodplatne a dovezené štátnymi organizáciami alebo inými charitatívnymi či dobročinnými organizáciami, ktorých bezodplatnú distribúciu chudobným ľuďom povolili príslušné orgány;

b)

tovar ľubovoľného opisu zaslaný bezodplatne fyzickou alebo právnickou osobou usadenou mimo Spoločenstva a bez akéhokoľvek obchodného úmyslu odosielateľa štátnym organizáciám alebo iným charitatívnym či dobročinným organizáciám, ktorým príslušné orgány povolili ich použitie na získavanie financií pri príležitostných charitatívnych akciách v prospech chudobných ľudí;

c)

zariadenia a kancelársky materiál zaslané bezodplatne fyzickou alebo právnickou osobou usadenou mimo Spoločenstva a bez akéhokoľvek obchodného úmyslu odosielateľa štátnym organizáciám alebo iným charitatívnym či dobročinným organizáciám, ktorým príslušné orgány povolili ich použitie výhradne na účely ich prevádzkových potrieb alebo na účely dosahovania ich stanovených charitatívnych alebo dobročinných cieľov.

2.   Na účely odseku 1 písm. a) pojem „základné nevyhnutné potreby“ znamená tovar požadovaný na zabezpečenie bezprostredných potrieb ľudských bytostí, napríklad potraviny, lieky, oblečenie a posteľná bielizeň.

Článok 44

Oslobodenie od dane sa neposkytne:

a)

alkoholickým výrobkom;

b)

tabaku a tabakovým výrobkom;

c)

káve a čaju;

d)

iným motorovým vozidlám ako sanitky.

Článok 45

Oslobodenie od dane sa poskytne len tým organizáciám, ktorých účtovné postupy umožňujú príslušným orgánom vykonávanie kontroly ich operácií a ktoré poskytujú všetky potrebné záruky.

Článok 46

1.   Subjekt oprávnený na oslobodenie od dane nesmie tovar oslobodený od dane požičiavať, prenajímať ani previesť, za úhradu ani bezplatne, na iné účely ako tie, ktoré sú stanovené v článku 43 ods. 1 písm. a) a b), ak o tom neboli vopred informované príslušné orgány.

2.   Ak sa má tento tovar a zariadenia požičať, prenajať alebo previesť subjektu s oprávnením na oslobodenie od dane podľa článkov 43 a 45, oslobodenie od dane sa poskytuje naďalej za predpokladu, že tento subjekt použije dotknutý tovar a zariadenia na účely, ktoré nie sú v rozpore s právom na takéto oslobodenie od dane.

V ostatných prípadoch takéto požičiavanie, prenajímanie a prevod podliehajú predchádzajúcemu zaplateniu DPH so sadzbou uplatňovanou v čase pôžičky, prenajatia alebo prevodu na základe typu tovaru a zariadení a na základe ich hodnoty stanovenej a priznanej v tomto čase príslušnými orgánmi.

Článok 47

1.   Subjekty uvedené v článku 43, ktoré prestanú vyhovovať podmienkam oprávnenia na oslobodenie od dane alebo ktoré majú v úmysle použiť tovar alebo zariadenia oslobodené od dane na iné účely, ako sú účely uvedené v citovanom článku, musia o tom informovať príslušné orgány.

2.   Tovar zostávajúci vo vlastníctve subjektov, ktoré prestali vyhovovať podmienkam oprávnenia na oslobodenie od dane, podlieha príslušnej dovoznej DPH so sadzbou uplatňovanou v čase, keď sa uvedené podmienky prestali dodržiavať, a to na základe typu tovaru a zariadení a na základe ich hodnoty stanovenej a priznanej v tomto čase príslušnými orgánmi.

3.   Tovar používaný subjektmi, ktorým sa poskytlo oslobodenie od dane na iné účely, ako sú účely uvedené v článku 43, podlieha príslušnej dovoznej DPH so sadzbou uplatňovanou v čase, keď sa tento tovar začal používať na iné účely, a to na základe typu tovaru a zariadení a na základe ich hodnoty stanovenej a priznanej v tomto čase príslušnými orgánmi.

KAPITOLA 3

Predmety dovezené na úžitok postihnutým osobám

Článok 48

1.   Predmety špeciálne určené na vzdelávanie, zamestnávanie a spoločenskú podporu slepých alebo iných fyzicky či mentálne postihnutých osôb sú pri vstupe oslobodené od dane, ak tieto predmety:

a)

doviezli inštitúcie a organizácie, ktoré sa zaoberajú predovšetkým vzdelávaním postihnutých osôb alebo zabezpečovaním pomoci týmto osobám a ktorým príslušné orgány členských štátov povolili získavanie takýchto predmetov oslobodených od dane; a

b)

boli darované takýmto inštitúciám alebo organizáciám bezodplatne a bez obchodného úmyslu darcu.

2.   Oslobodenie od dane sa vzťahuje aj na špecifické náhradné súčiastky, komponenty alebo doplnky k príslušným predmetom a na nástroje používané na údržbu, kontrolu a opravu týchto predmetov za predpokladu, že tieto náhradné súčiastky, komponenty, doplnky alebo nástroje boli dovezené súčasne s príslušnými predmetmi, alebo v prípade následného dovozu za predpokladu, že sa dá identifikovať, že sú určené pre predmety už oslobodené od dane pri vstupe, alebo ktoré by mali oprávnenie na oslobodenie od dane v čase, keď sa požiada o dovezenie týchto špecifických náhradných súčiastok, komponentov alebo doplnkov a príslušných nástrojov.

3.   Predmety oslobodené od dane pri vstupe sa nesmú používať na iné účely, ako je vzdelávanie, zamestnávanie alebo spoločenská podpora slepých alebo iných fyzicky či mentálne postihnutých osôb.

Článok 49

1.   Tovar oslobodený od dane pri vstupe sa môže požičiavať, prenajímať alebo previesť za protihodnotu alebo bezodplatne prijímajúcimi inštitúciami alebo organizáciami na neziskovom základe osobám uvedeným v článku 48, ktorým sú určené, a to bez platby DPH pri dovoze.

2.   Žiadna pôžička, prenájom ani prevod sa nesmie zrealizovať za iných podmienok, ako sú podmienky stanovené v odseku 1, ak o tom najprv neboli informované príslušné orgány.

Ak sa má príslušný predmet požičať, prenajať alebo previesť inštitúcii alebo organizácii, ktorá má sama oprávnenie na takéto oslobodenie od dane, oslobodenie od dane platí ďalej za predpokladu, že táto inštitúcia alebo organizácia používa tovar na také účely, ktoré sú v súlade s právom na oslobodenie od dane.

V ostatných prípadoch bude takéto požičiavanie, prenajímanie a prevod podliehať predchádzajúcemu zaplateniu DPH so sadzbou uplatňovanou v čase pôžičky, prenajatia alebo prevodu na základe typu tovaru a na základe jeho hodnoty stanovenej a priznanej v tomto čase príslušnými orgánmi.

Článok 50

1.   Inštitúcie a organizácie uvedené v článku 48, ktoré prestanú vyhovovať podmienkam oprávnenia na oslobodenie od dane alebo ktoré majú v úmysle použiť predmety oslobodené od dane na iné účely, ako sú účely uvedené v uvedenom článku, musia o tom informovať príslušné orgány.

2.   Predmety zostávajúce vo vlastníctve inštitúcií alebo organizácií, ktoré prestali vyhovovať podmienkam oprávnenia na oslobodenie od dane, podliehajú príslušnej dovoznej DPH so sadzbou uplatňovanou v čase, keď sa uvedené podmienky prestali dodržiavať, a to na základe typu tovaru a na základe jeho hodnoty stanovenej a priznanej v tomto čase príslušnými orgánmi.

3.   Predmety používané inštitúciami alebo organizáciami, ktorým sa poskytlo oslobodenie od dane, na iné účely, ako sú účely uvedené v článku 48, podliehajú príslušnej dovoznej DPH so sadzbou uplatňovanou v čase, keď sa tieto predmety začali používať na iné účely, a to na základe typu tovaru a na základe jeho hodnoty stanovenej a priznanej v tomto čase príslušnými orgánmi.

KAPITOLA 4

Tovar dovezený na úžitok obetiam pohrôm

Článok 51

Podľa článkov 52 až 57 je tovar dovezený štátnymi organizáciami alebo inými charitatívnymi či dobročinnými organizáciami schválenými príslušnými orgánmi oslobodený pri vstupe od dane, ak je určený:

a)

na bezodplatnú distribúciu obetiam pohrôm, ktoré sa odohrali na území jedného alebo viacerých členských štátov; alebo

b)

na bezodplatné poskytnutie obetiam takýchto pohrôm, pričom tento tovar zostáva majetkom príslušnej organizácie.

Aj tovar dovezený organizáciami poskytujúcimi pomoc v prípade pohromy na ich vlastné potreby počas obdobia ich činnosti je pri vstupe oslobodený od dane a za rovnakých podmienok.

Článok 52

Žiadne oslobodenie od dane sa neposkytne materiálu ani zariadeniam určeným na znovuvybudovanie oblastí zasiahnutých pohromou.

Článok 53

Poskytnutie oslobodenia od dane podlieha rozhodnutiu Komisie konajúcej na základe požiadavky príslušného členského štátu alebo štátov v súlade s núdzovými postupmi vyžadujúcimi konzultáciu s inými členskými štátmi. V prípade potreby sa v rozhodnutí stanoví rozsah platnosti a podmienky takéhoto oslobodenia od dane.

Počas rozhodovania Komisie môžu členské štáty postihnuté pohromou povoliť zrušenie ktorejkoľvek dovoznej DPH splatnej na tovar dovezený na účely uvedené v článku 51 za podmienky, že dovážajúca organizácia sa zaviaže, že túto daň zaplatí, ak sa oslobodenie od dane nepovolí.

Článok 54

Oslobodenie od dane sa poskytne len subjektom, ktorých účtovné postupy umožňujú príslušným orgánom kontrolovať ich operácie a ktoré poskytujú všetky potrebné záruky.

Článok 55

1.   Subjekty, ktorým bolo poskytnuté oslobodenie od dane, nesmú tovar uvedený v článku 51 prvom odseku požičiavať, prenajímať ani previesť za iných podmienok, ako sú podmienky stanovené v tomto článku, bez predchádzajúceho informovania príslušných orgánov o tejto skutočnosti.

2.   Ak sa má príslušný tovar požičať, prenajať alebo previesť subjektu, ktorý má sám oprávnenie na takéto oslobodenie od dane podľa článku 51, oslobodenie od dane sa uplatňuje ďalej za predpokladu, že tento subjekt používa tovar na také účely, ktoré sú v súlade s právom na oslobodenie od dane.

V ostatných prípadoch takéto požičiavanie, prenajímanie a prevod podlieha predchádzajúcemu zaplateniu DPH so sadzbou uplatňovanou v čase pôžičky, prenajatia alebo prevodu na základe typu tovaru a na základe jeho hodnoty stanovenej a priznanej v tomto čase príslušnými orgánmi.

Článok 56

1.   Ak obete pohromy viac nepoužívajú tovar uvedený v článku 51 prvom odseku písm. b), tento tovar sa nesmie požičiavať, prenajímať ani previesť, za úhradu ani bezodplatne, ak o tom neboli dopredu informované príslušné orgány.

2.   Ak sa má tovar požičať, prenajať alebo previesť subjektu, ktorý má sám oprávnenie na takéto oslobodenie od dane podľa článku 51, alebo subjektu, ktorý má oprávnenie na oslobodenie od dane na základe článku 43 ods. 1 písm. a), oslobodenie od dane sa uplatňuje ďalej za predpokladu, že tieto subjekty používajú tovar na také účely, ktoré sú v súlade s právom na oslobodenie od dane.

V ostatných prípadoch takéto požičiavanie, prenajímanie a prevod podliehajú predchádzajúcemu zaplateniu DPH so sadzbou uplatňovanou v čase pôžičky, prenajatia alebo prevodu na základe typu tovaru a na základe jeho hodnoty stanovenej a priznanej v tomto čase príslušnými orgánmi.

Článok 57

1.   Subjekty uvedené v článku 51, ktoré prestanú spĺňať podmienky oprávnenia na oslobodenie od dane alebo ktoré majú v úmysle použiť tovar oslobodený od dane na iné účely, ako sú účely uvedené v článku 51, musia o tom informovať príslušné orgány.

2.   V prípade tovaru zostávajúceho vo vlastníctve subjektov, ktoré prestali vyhovovať podmienkam oprávnenia na oslobodenie od dane, pričom sa tento tovar prevádza na subjekt, ktorý má sám oprávnenie na oslobodenie od dane podľa tejto časti, alebo na subjekt, ktorý má oprávnenie na oslobodenie od dane podľa článku 43, oslobodenie od dane sa uplatňuje naďalej za predpokladu, že subjekt použije príslušný tovar na účely, ktoré zodpovedajú právu na takéto oslobodenie od dane. V ostatných prípadoch tovar podlieha príslušnej dovoznej DPH so sadzbou uplatňovanou v čase, keď sa uvedené podmienky prestali dodržiavať, a to na základe typu tovaru a na základe jeho hodnoty stanovenej a priznanej v tomto čase príslušnými orgánmi.

3.   Tovar používaný subjektmi, ktorým sa poskytlo oslobodenie od dane na iné účely, ako sú účely uvedené v tejto časti, podlieha príslušnej dovoznej DPH so sadzbou uplatňovanou v čase, keď sa tento tovar začal používať na iné účely, a to na základe typu tovaru a na základe jeho hodnoty stanovenej a priznanej v tomto čase príslušnými orgánmi.

HLAVA IX

DOVOZ V KONTEXTE URČITÝCH ASPEKTOV MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV

KAPITOLA 1

Čestné vyznamenania a ocenenia

Článok 58

Po tom, ako príslušné osoby predložia príslušným orgánom uspokojivé dôkazy, a za predpokladu, že príslušné operácie v žiadnom prípade nemajú obchodný charakter, sa oslobodenie od dane poskytne:

a)

vyznamenaniam udeleným vládou tretej krajiny osobám, ktoré majú miesto svojho trvalého pobytu v Spoločenstve;

b)

pohárom, medailám a iným predmetom v podstate symbolickej povahy, ktoré boli udelené v tretej krajine alebo na treťom území osobám s miestom svojho trvalého pobytu v Spoločenstve ako ocenenie ich činnosti v oblasti umenia, vedy, športu alebo v oblasti verejných služieb alebo ocenenie zásluh pri príležitosti mimoriadnej udalosti a ktoré táto osoba doviezla;

c)

pohárom, medailám a iným predmetom v podstate symbolickej povahy, ktoré bezplatne poskytli organizácie alebo osoby usadené v tretej krajine alebo na treťom území, aby sa tieto predmety na území Spoločenstva použili na rovnaké účely, ako je uvedené v písmene b);

d)

cenám, trofejam a suvenírom symbolickej povahy a malej hodnoty, ktoré sa majú odovzdávať zadarmo osobám so zvyčajným trvalým pobytom v tretej krajine alebo na treťom území, na obchodných konferenciách alebo pri podobných medzinárodných príležitostiach; ich povaha, jednotková hodnota alebo ostatné vlastnosti nesmú byť také, aby mohli naznačovať, že sú určené na obchodné účely.

KAPITOLA 2

Dary získané v kontexte medzinárodných vzťahov

Článok 59

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uplatňované na medzinárodný pohyb cestujúcich, a na základe článkov 60 a 61 platí, že oslobodenie od dane sa poskytne tovaru:

a)

dovezenému osobami, ktoré uskutočnili oficiálnu návštevu v tretej krajine alebo na treťom území a ktoré dostali pri tejto príležitosti uvedený tovar vo forme darov od hostiteľských inštitúcií;

b)

dovezenému osobami prichádzajúcimi na oficiálnu návštevu do Spoločenstva, ktoré majú v úmysle venovať ho vo forme darov hostiteľským inštitúciám;

c)

zaslanému vo forme daru na znamenie priateľstva alebo dobrej vôle oficiálnym orgánom, štátnou inštitúciou alebo skupinou vykonávajúcou svoju činnosť vo verejnom záujme, ktorá sídli v tretej krajine alebo na treťom území, a to oficiálnemu orgánu, štátnej inštitúcii alebo skupine vykonávajúcej svoju činnosť vo verejnom záujme, ktorá sídli v dovážajúcom členskom štáte, pričom príslušné orgány povolili prevzatie takéhoto tovaru s oslobodením od dane.

Článok 60

Žiadne oslobodenie od dane sa neposkytne alkoholickým výrobkom, tabaku ani tabakovým výrobkom.

Článok 61

Oslobodenie od dane sa poskytne, len ak:

a)

sa predmety vo forme darov poskytujú na príležitostnom základe;

b)

svojou povahou, hodnotou ani množstvom nesvedčia o žiadnom obchodnom záujme;

c)

sa nepoužívajú na obchodné účely.

KAPITOLA 3

Tovar používaný panovníkmi a hlavami štátu

Článok 62

1.   V rámci limitov a za podmienok stanovených príslušnými orgánmi sa oslobodenie od dane poskytne:

a)

darom pre vládnucich panovníkov a hlavy štátov;

b)

darom určeným na použitie vládnucimi panovníkmi a hlavami štátov tretej krajiny alebo osobami, ktoré ich oficiálne zastupujú, počas ich oficiálneho pobytu v Spoločenstve.

2.   Dovážajúci členský štát môže poskytnúť oslobodenie od dane uvedené v odseku 1 písm. b) za podmienky takéhoto obojstranného zaobchádzania.

3.   Oslobodenie od dane uvedené v odseku 1 platí aj pre osoby využívajúce na medzinárodnej úrovni výsady, ktoré zodpovedajú výsadám využívaným panovníkmi alebo hlavami štátov.

HLAVA X

DOVOZ TOVARU URČENÉHO NA PROPAGÁCIU OBCHODU

KAPITOLA 1

Vzorky zanedbateľnej hodnoty

Článok 63

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 67 ods. 1 písm. a) platí, že vzorky tovaru, ktoré majú zanedbateľnú hodnotu a ktoré sa môžu použiť len na účely získania objednávok na tovar rovnakého typu, ako je typ vzoriek, sú pri vstupe oslobodené od dane.

2.   Príslušné orgány môžu požadovať, aby sa určité predmety, pre ktoré sa pri vstupe žiada oslobodenie od dane, stali trvalo nepoužiteľnými natrhnutím, perforáciou, jasným a nezmazateľným označením alebo iným spôsobom za predpokladu, že sa tak nenaruší charakter vzoriek.

3.   Na účely odseku 1 pojem „vzorky tovaru“ znamená všetky predmety reprezentujúce typ a kvalitu tovaru, ktorých spôsob prezentácie a množstvo vylučuje ich použitie na akékoľvek iné účely okrem získavania objednávok.

KAPITOLA 2

Tlačivá a reklamné materiály

Článok 64

Podľa článku 65 tlačené reklamné predmety ako katalógy, cenníky, pokyny na používanie alebo brožúrky sa oslobodia pri vstupe za predpokladu, že súvisia:

a)

s tovarom na predaj alebo prenájom osobou usadenou mimo Spoločenstva alebo

b)

s dopravou, obchodným poistením alebo bankovými službami, ktorú ponúka osoba usadená mimo Spoločenstva.

Článok 65

1.   Oslobodenie sa obmedzí na tlačenú reklamu, ktorá spĺňa tieto podmienky:

a)

na tlačovine sa musí jasne uviesť názov firmy, ktorá vyrába, predáva alebo prenajíma tovar alebo ktorá ponúka služby, na ktoré sa odvoláva;

b)

žiadna zásielka nesmie obsahovať viac než jeden dokument alebo jednu kópiu každého dokumentu, ak sa skladá z viacerých dokumentov;

c)

tlačoviny nesmú patriť do skupiny zásielok od toho istého odosielateľa tomu istému adresátovi.

2.   Ako výnimka z ustanovenia odseku 1 písm. b) zásielky obsahujúce niekoľko kópií toho istého dokumentu môžu byť oslobodené od dane, ak je ich celková hrubá hmotnosť najviac jeden kilogram.

Článok 66

Od dane sú pri vstupe oslobodené aj predmety určené na reklamné účely s nulovou skutočnou obchodnou hodnotou, zaslané dodávateľmi bezodplatne svojim zákazníkom, ktoré okrem svojej reklamnej funkcie nemajú nijaké iné využitie.

KAPITOLA 3

Tovar používaný alebo spotrebovaný na obchodných veľtrhoch alebo na podobných akciách

Článok 67

1.   Na základe článkov 68, 69, 70 a 71 platí, že pri vstupe sú od dane oslobodené:

a)

malé reprezentatívne vzorky tovaru určené na obchodné veľtrhy alebo na podobné akcie;

b)

tovar dovezený výhradne s cieľom predvádzať stroje a aparatúry vystavované na obchodných veľtrhoch alebo na podobných akciách;

c)

rozličné materiály malej hodnoty, ako sú farby, laky a tapety, ktoré sa majú použiť pri výstavbe, zariaďovaní a výzdobe dočasných stánkov na obchodných veľtrhoch alebo na podobných akciách a ktoré sa pri použití zničia;

d)

tlačivá, katalógy, prospekty, cenové listy, reklamné plagáty, ilustrované alebo neilustrované kalendáre, nezarámované fotografie a iné predmety dodané bezodplatne s cieľom reklamy na tovar vystavovaný na obchodných veľtrhoch alebo na podobných akciách.

2.   Na účely odseku 1 pojem „obchodný veľtrh alebo podobná akcia“ znamená:

a)

výstavy, veľtrhy, prehliadky a podobné akcie súvisiace s obchodovaním, priemyslom, poľnohospodárstvom alebo s remeslami;

b)

výstavy a akcie organizované predovšetkým z charitatívnych dôvodov;

c)

výstavy a akcie organizované predovšetkým z vedeckých, technických, remeselníckych, umeleckých, vzdelávacích, kultúrnych, náboženských, cirkevných, odborárskych alebo turistických dôvodov alebo s cieľom podpory medzinárodného porozumenia;

d)

stretnutia predstaviteľov medzinárodných organizácií alebo kolektívnych orgánov;

e)

oficiálne alebo spomienkové obrady a zhromaždenia.

Táto definícia sa však neuplatní na výstavy organizované v obchodných skladoch alebo priestoroch na súkromné účely predaja tovaru.

Článok 68

Oslobodenie od dane uvedené v článku 67 ods. 1 písm. a) sa obmedzuje na vzorky, ktoré:

a)

boli dovezené bezodplatne alebo získané na výstave z hromadne dovezeného tovaru;

b)

sa bezodplatne distribuovali verejnosti na výstave na účely využitia alebo konzumácie osobami, ktorým boli poskytnuté;

c)

dajú sa identifikovať ako reklamné vzorky nízkej jednotkovej hodnoty;

d)

nie sú ľahko predajné a prípadne sú zabalené takým spôsobom, že množstvo príslušnej vzorky je menšie ako najmenšie množstvo rovnakého tovaru skutočne predávané na trhu;

e)

ak ide o potraviny alebo nápoje, ktoré neboli zabalené spôsobom uvedeným v písmene d) a skonzumujú sa na mieste výstavy;

f)

vo svojej celkovej hodnote a vo svojom celkovom množstve sú v súlade s povahou výstavy, s počtom návštevníkov a s rozsahom účasti vystavujúceho.

Článok 69

Oslobodenie od dane uvedené v článku 67 ods. 1 písm. b) sa obmedzuje na tovar, ktorý:

a)

sa skonzumuje alebo zlikviduje na výstave a

b)

vo svojej celkovej hodnote a vo svojom celkovom množstve je v súlade s povahou výstavy, s počtom návštevníkov a s rozsahom účasti vystavujúceho.

Článok 70

Oslobodenie od dane uvedené v článku 67 ods. 1 písm. d) sa obmedzuje na tlačivá a predmety určené na reklamné účely, ktoré:

a)

sú určené výhradne na bezodplatnú distribúciu verejnosti v mieste konania výstavy;

b)

vo svojej celkovej hodnote a vo svojom celkovom množstve sú v súlade s povahou výstavy, s počtom návštevníkov a s rozsahom účasti vystavujúceho.

Článok 71

Oslobodenie od dane uvedené v článku 67 ods. 1 písm. a) a b) sa neposkytne:

a)

alkoholickým výrobkom;

b)

tabaku a tabakovým výrobkom;

c)

tuhým, kvapalným alebo plynným palivám.

HLAVA XI

TOVAR DOVEZENÝ NA SKÚŠOBNÉ, ANALYTICKÉ ALEBO TESTOVACIE ÚČELY

Článok 72

Podľa článkov 73 až 78 platí, že tovar, ktorý sa má podrobiť skúšaniu, analýze alebo testovaniu s cieľom stanoviť jeho zloženie, kvalitu alebo iné technické charakteristiky na účely informačného, priemyselného alebo obchodného výskumu, je pri vstupe oslobodený od dane.

Článok 73

Bez toho, aby bol dotknutý článok 76, platí, že oslobodenie od dane sa poskytne len za podmienky, že tovar, ktorý sa má skúšať, analyzovať alebo testovať, sa v priebehu skúšania, analýzy alebo testovania kompletne spotrebuje alebo zničí.

Článok 74

Žiadne oslobodenie od dane sa neposkytne v súvislosti s tovarom používaným pri skúšaní, analýze alebo testovaní, ak sa tieto činnosti zameriavajú na propagáciu predaja.

Článok 75

Oslobodenie od dane sa poskytne len v súvislosti s takým množstvom tovaru, ktoré je nevyhnutne potrebné na tie účely, na ktoré bolo dovezené. Toto množstvo pre každý jednotlivý prípad stanovia príslušné orgány, zohľadňujúc pritom príslušný účel.

Článok 76

1.   Oslobodenie od dane sa vzťahuje aj na tovar, ktorý sa v priebehu skúšania, analýzy alebo testovania kompletne nespotrebuje alebo nezničí, a to za predpokladu, že s povolením príslušných orgánov a pod ich dozorom sa zvyšné výrobky:

a)

kompletne zničia alebo obchodne znehodnotia po ukončení skúšania, analýzy alebo testovania; alebo

b)

ak je to podľa vnútroštátnych právnych predpisov možné, odovzdajú sa štátu bez toho, aby mu vznikli výdavky; alebo

c)

za skutočne odôvodnených okolností sa vyvezú mimo Spoločenstva.

2.   Na účely odseku 1 pojem „zvyšné výrobky“ znamená výrobky vzniknuté skúšaním, analýzou alebo testovaním alebo výrobky, ktoré sa v skutočnosti nepoužili.

Článok 77

Okrem prípadov, na ktoré sa vzťahuje článok 76 ods. 1, zvyšné výrobky po ukončení skúšania, analýzy alebo testovania uvedených v článku 72 podliehajú príslušnej dovoznej DPH so sadzbou uplatňovanou v čase ukončenia skúšania, analýzy alebo testovania, a to na základe typu tovaru a na základe jeho hodnoty stanovenej a akceptovanej v tomto čase príslušnými orgánmi.

Zainteresovaná strana však môže s povolením a pod dozorom príslušných orgánov konvertovať zvyšné výrobky na odpad alebo šrot. V takomto prípade sa uplatňujú dovozné poplatky na odpad a šrot v čase jeho konverzie.

Článok 78

Obdobie, počas ktorého sa musí zrealizovať skúšanie, analýza alebo testovanie a počas ktorého sa musia ukončiť administratívne formality s cieľom zabezpečiť používanie tovaru na stanovené účely, určia príslušné orgány.

HLAVA XII

RÔZNE DOVOZY

KAPITOLA 1

Zásielky pre organizácie chrániace autorské práva alebo práva priemyselných vzorov a obchodných patentov

Článok 79

Ochranné značky, vzory alebo návrhy a ich sprievodná dokumentácia, ako aj aplikácie patentov, vynálezov a pod., ktoré sa majú predložiť orgánom príslušným na zabezpečovanie ochrany autorských práv alebo ochrany práv priemyselných vzorov alebo obchodných patentov, sú pri vstupe oslobodené od dane.

KAPITOLA 2

Turistická informačná literatúra

Článok 80

Od dane sú pri vstupe oslobodené:

a)

dokumenty (letáky, brožúry, knihy, časopisy, sprievodcovia v knižnej podobe, zarámované alebo nezarámované plagáty, nezarámované fotografie a fotografické zväčšeniny, ilustrované alebo neilustrované mapy, diafilmy a ilustrované kalendáre) určené na bezodplatnú distribúciu, ktorých základným cieľom je nabádať verejnosť na návštevu zahraničia predovšetkým s cieľom účasti na kultúrnych, turistických, športových, náboženských, obchodných alebo profesionálnych stretnutiach a akciách, za predpokladu, že takáto literatúra obsahuje maximálne 25 % súkromnej obchodnej reklamy a je evidentná všeobecná povaha jej propagačných cieľov;

b)

zoznamy zahraničných hotelov a ročenky vydávané oficiálnymi cestovnými kanceláriami alebo pod ich záštitou a cestovné poriadky zahraničných dopravných služieb za predpokladu, že táto literatúra je určená na bezodplatnú distribúciu a obsahuje maximálne 25 % súkromnej obchodnej reklamy;

c)

referenčný materiál dodávaný akreditovaným predstaviteľom alebo dopisovateľom vymenovaným oficiálnymi národnými cestovnými kanceláriami, ktorý nie je určený na distribúciu, t. j. ročenky, zoznamy telefónnych alebo faxových čísel, zoznamy hotelov, veľtržné katalógy, vzorky remeselníckeho tovaru zanedbateľnej hodnoty a literatúra o múzeách, univerzitách, kúpeľoch alebo iných podobných ustanovizniach.

KAPITOLA 3

Rôzne dokumenty a predmety

Článok 81

1.   Od dane sú pri vstupe oslobodené:

a)

dokumenty bezodplatne zaslané štátnym službám členských štátov;

b)

publikácie zahraničných vlád a publikácie oficiálnych medzinárodných orgánov určené na bezodplatnú distribúciu;

c)

hlasovacie lístky pre voľby organizované orgánmi sídliacimi mimo Spoločenstva;

d)

predmety, ktoré sa majú predložiť ako dôkaz súdom alebo iným oficiálnym orgánom členských štátov;

e)

označenia vzoriek a tlačené obežníky týkajúce sa týchto označení, zaslané v rámci bežnej výmeny informácií medzi orgánmi štátnej služby alebo bankovými ustanovizňami;

f)

oficiálne tlačivá zaslané ústredným bankám členských štátov;

g)

správy, výkazy, úradné listiny, prospekty, formuláre žiadostí a iné dokumenty vypracované spoločnosťami s centrálami mimo Spoločenstva a zaslané držiteľom alebo upisovateľom cenných papierov vydaných takýmito spoločnosťami;

h)

nosiče záznamov (dierne štítky, zvukové záznamy, mikrofilmy atď.) používané pri prenose informácií bezodplatne zasielaných adresátovi, pokiaľ oslobodenie od dane neumožňuje zneužívanie alebo výraznú deformáciu hospodárskej súťaže;

i)

zložky, archívy, tlačené formuláre a iné dokumenty používané na medzinárodných konferenciách a kongresoch a správy o takýchto zhromaždeniach;

j)

plány, technické výkresy, načrtnuté návrhy, opisy a iné podobné dokumenty dovezené s ohľadom na získanie alebo splnenie objednávok mimo Spoločenstva alebo s ohľadom na účasť v súťaži konanej v Spoločenstve;

k)

dokumenty, ktoré sa majú použiť pri skúškach, ktoré vykonávajú v Spoločenstve inštitúcie usadené mimo Spoločenstva;

l)

tlačené formuláre, ktoré sa majú použiť ako oficiálne dokumenty pri medzinárodnom pohybe vozidiel alebo tovaru v rámci systému medzinárodných dohôd;

m)

tlačené formuláre, štítky, lístky a podobné dokumenty zaslané dopravnými spoločnosťami alebo podnikmi hotelového odvetvia usadenými mimo Spoločenstva, a to cestovným kanceláriám usadeným v Spoločenstve;

n)

tlačené formuláre a lístky, nákladné listy, konosamenty a iné obchodné a úradné dokumenty, ktoré už boli použité;

o)

oficiálne tlačené formuláre od národných alebo medzinárodných orgánov a tlačivá vyhovujúce medzinárodným normám, zaslané na účely distribúcie asociáciami usadenými mimo Spoločenstva príslušným organizáciám usadeným v Spoločenstve;

p)

fotografie, priesvitky, sterotypové matrice fotografií s textom alebo bez textu zaslané tlačovým agentúram a vydavateľom novín alebo časopisov;

q)

predmety uvedené v prílohe I, ktoré vyrobila Organizácia Spojených národov alebo jeden z jej špecializovaných orgánov nezávisle od toho, na aké použitie sú určené;

r)

zberateľské a umelecké predmety vzdelávacieho, vedeckého alebo kultúrneho charakteru, ktoré nie sú určené na predaj a ktoré doviezli múzeá, galérie a iné inštitúcie, ktorým príslušné orgány členských štátov povolili bezcolný dovoz tohto tovaru;

s)

dovoz úradných publikácií vydaných z úradnej moci krajiny alebo územia vývozu, medzinárodných inštitúcií, regionálnych alebo miestnych orgánov a úradov podliehajúcich verejnému právu, ktoré sú usadené v krajine alebo na území vývozu, a tlačoviny distribuované pri príležitosti volieb do Európskeho parlamentu alebo pri príležitosti národných volieb v krajine, v ktorej tlačovina pochádza od zahraničných politických organizácií oficiálne uznaných v členských štátoch, pokiaľ tieto publikácie a tlačoviny podliehali dani v krajine alebo na území vývozu a neboli oslobodené od dane z vývozu.

2.   Oslobodenie od dane uvedené v odseku 1 písm. r) sa poskytne len za podmienky, že príslušné predmety boli dovezené bezodplatne, alebo ak boli dovezené proti platbe, tak za podmienky, že ich nedodala osoba podliehajúca zdaneniu.

KAPITOLA 4

Doplnkové materiály na uskladňovanie a ochranu tovaru počas jeho prepravy

Článok 82

Od dane sú pri vstupe oslobodené rozličné materiály, ako sú napríklad povrazy, slama, tkaniny, papier, lepenka, drevo a umelé látky, ktoré sa používajú na skladovanie a ochranu – vrátane tepelnej ochrany – tovaru počas jeho prepravy na územie Spoločenstva, a to za predpokladu, že:

a)

nie sú bežne opakovane použiteľné a

b)

čiastka zaplatená za ne predstavuje časť zdaniteľnej čiastky podľa definície v hlave VII kapitole 4 smernice 2006/112/ES.

KAPITOLA 5

Stelivo a krmivo pre zvieratá počas ich prevozu

Článok 83

Stelivo a krmivo akéhokoľvek druhu umiestnené na dopravnom prostriedku, ktorým sa zvieratá prepravujú na územie Spoločenstva na účely starostlivosti o tieto zvieratá počas cesty, sa pri vstupe oslobodzuje od dane.

KAPITOLA 6

Palivá a mazadlá prítomné v pozemných motorových vozidlách a osobitných kontajneroch

Článok 84

1.   Podľa článkov 85, 86 a 87 sa pri vstupe oslobodzujú tieto palivá:

a)

pohonné látky v štandardných nádržiach:

i)

súkromných a obchodných motorových vozidiel a motoriek;

ii)

osobitných kontajnerov;

b)

pohonné látky nachádzajúce sa v prenosných nádržiach, ktoré vezú súkromné motorové vozidlá a motorky, najviac do 10 litrov na vozidlo a bez toho, aby boli dotknuté národné ustanovenia o vlastníctve a preprave pohonných látok.

2.   Na účely odseku 1 sa uplatňujú tieto pojmy:

a)

„obchodné motorové vozidlo“ je každé cestné motorové vozidlo (vrátane traktorov s prívesmi), ktoré je podľa typu konštrukcie a vybavenia navrhnuté a spôsobilé prepraviť, či už za protihodnotu, alebo bezodplatne, viac ako deväť osôb vrátane vodiča alebo tovar, a akékoľvek špeciálne cestné motorové vozidlo určené na iné účely ako na samotnú prepravu;

b)

„súkromné motorové vozidlo“ je každé motorové vozidlo, na ktoré sa nevzťahuje definícia stanovená v písmene a);

c)

„štandardné nádrže“ sú:

i)

nádrže nastálo upevnené výrobcom k všetkým motorovým vozidlám toho istého typu ako predmetné vozidlo a ktorého trvalé umiestnenie nádrže umožňuje, aby sa pohonná látka používala priamo na účely pohonu, a ak je to vhodné, na chod chladiaceho systému a ostatných systémov počas dopravy;

ii)

nádrže nastálo upevnené výrobcom k všetkým kontajnerom toho istého typu ako predmetný kontajner a ktorých trvalé umiestnenie umožňuje, aby sa pohonná látka používala priamo na chod chladiaceho systému a ostatných systémov počas dopravy, ktorými sú osobitné kontajnery vybavené;

d)

„osobitný kontajner“ je každý kontajner vybavený osobitnými prístrojmi pre chladiarenské systémy, systémy okysličovania, systémy tepelnej izolácie alebo ostatné systémy.

Okrem nádrží uvedených v prvom pododseku písm. c) bode i) sa za štandardné nádrže taktiež považujú nádrže na plyn umiestnené v motorových vozidlách, ktoré sú určené na priame použitie plynu ako pohonnej látky a nádrže pripevnené k doplnkovým systémom, ktorými môže byť vozidlo vybavené.

Článok 85

Členské štáty môžu limitovať použitie výnimky pre pohonné látky obsiahnuté v štandardných palivových nádržiach obchodných motorových vozidiel a osobitných kontajneroch:

a)

ak vozidlo prichádza z tretej krajiny alebo z tretieho územia, do 200 litrov na jedno vozidlo a cestu;

b)

do 200 litrov na osobitný kontajner a na jednu cestu.

Článok 86

Členské štáty môžu obmedziť objem pohonnej látky oslobodenej pri vstupe od dane v prípade, že ide o:

a)

obchodné motorové vozidlá nasadené do medzinárodnej prepravy, prichádzajúce z tretích krajín alebo z tretích území do hraničnej zóny do maximálnej hĺbky 25 km vzdušnou čiarou, tam, kde takáto preprava pozostáva z ciest vykonaných osobami s trvalým pobytom v tejto oblasti;

b)

súkromné motorové vozidlá patriace osobám s trvalým pobytom v pohraničnej oblasti do hĺbky maximálne 15 km vzdušnou čiarou, pričom táto oblasť susedí s treťou krajinou alebo s tretím územím.

Článok 87

1.   Pohonná látka oslobodená pri vstupe od dane sa nesmie používať v inom vozidle ako v tom, v ktorom bola dovezená, ani sa z tohto vozidla nesmie odstrániť a uskladniť, s výnimkou nevyhnutných opráv tohto vozidla, ani sa nesmie presunúť bezodplatne alebo za úhradu osobami, ktorým bolo poskytnuté oslobodenie od dane.

2.   Nedodržanie odseku 1 oprávňuje na uplatnenie dovoznej DPH v súvislosti s príslušným tovarom, a to so sadzbou platnou v deň jeho nedodržania, na základe typu tovaru a na základe jeho hodnoty stanovenej a priznanej v tomto čase príslušnými orgánmi.

Článok 88

Oslobodenie od dane sa uplatňuje aj na mazacie oleje nachádzajúce sa v motorových vozidlách a potrebné na ich bežnú prevádzku počas príslušnej jazdy.

KAPITOLA 7

Tovar určený na výstavbu, údržbu a výzdobu pomníkov vojnovým obetiam alebo cintorínov pre vojnové obete

Článok 89

Oslobodenie od dane sa poskytne na všetok tovar dovážaný organizáciami splnomocnenými na tento účel príslušnými orgánmi, ktorý sa použije pri výstavbe, údržbe alebo výzdobe cintorínov, hrobov a pomníkov vojnových obetí z tretej krajiny, pochovaných v Spoločenstve.

KAPITOLA 8

Rakvy, pohrebné urny a ozdobné pohrebné predmety

Článok 90

Od dane sa pri vstupe oslobodzujú:

a)

rakvy obsahujúce telá a urny obsahujúce popol zosnulých osôb, ako aj kvety, pohrebné vence a iné ozdobné predmety, ktoré sa s nimi bežne prevážajú;

b)

kvety, vence a iné ozdobné predmety prinesené osobami s trvalým pobytom mimo Spoločenstva, ktoré sa zúčastňujú na pohrebe alebo ktoré ozdobujú hroby na území Spoločenstva, za predpokladu, že tento dovoz nenaznačuje svojou povahou ani svojím množstvom žiadny obchodný úmysel.

HLAVA XIII

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 91

Tam, kde táto smernica stanovuje, že poskytnutie oslobodenia od dane podlieha splneniu určitých podmienok, musí príslušná osoba k spokojnosti príslušných orgánov predložiť dôkaz o splnení týchto podmienok.

Článok 92

1.   Výmenná hodnota eura v národnej mene, ktorá sa zohľadňuje na účely tejto smernice, sa pevne stanoví jedenkrát ročne. Použijú sa kurzy z prvého pracovného dňa v októbri a platné od 1. januára nasledujúceho roku.

2.   Členské štáty môžu zaokrúhľovať čiastky v národnej mene získané konverziou čiastok v eurách.

3.   Členské štáty môžu pokračovať v uplatňovaní čiastok oslobodených od dane, platných v čase ročnej úpravy uvedenej v odseku 1, ak konverzia čiastok oslobodených od dane, vyjadrených v eurách, vedie pred zaokrúhlením uvedeným v odseku 2 k zmene menšej ako 5 % v čiastke vyjadrenej v národnej mene alebo k zníženiu oslobodenia.

Článok 93

Táto smernica nebráni členským štátom pokračovať v poskytovaní:

a)

privilégií a imunít zabezpečených na základe dohôd o kultúrnej, vedeckej alebo technickej spolupráci, uzavretých medzi členskými štátmi a tretími krajinami;

b)

špeciálnych oslobodení od daní na základe povahy hraničnej prepravy, ktoré sú zabezpečené pohraničnými dohodami uzavretými medzi členskými štátmi a tretími krajinami;

c)

oslobodenia v kontexte dohôd uzavretých na základe reciprocity s tretími krajinami, ktoré sú zmluvnými stranami Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve podpísaného v Chicagu 7. decembra 1944 na účely zavedenia odporúčaných postupov 4.42. a 4.44. v prílohe 9 k tomuto dohovoru.

Článok 94

Až do zavedenia oslobodení od daní pri dovoze v Spoločenstve môžu členské štáty ponechať oslobodenia od daní poskytované:

a)

námorníkom obchodného námorníctva;

b)

pracovníkom vracajúcim sa do tretej krajiny minimálne po šesťmesačnom pobyte mimo Spoločenstva v dôsledku svojho zamestnania.

Článok 95

Členské štáty informujú Komisiu o opatreniach, ktoré prijali na uplatnenie tejto smernice, pričom v príslušných prípadoch musia prijaté opatrenia označiť jednoduchým odkazom na rovnaké ustanovenia nariadenia (EHS) č. 918/83.

Článok 96

Smernica 83/181/EHS zmenená a doplnená smernicami uvedenými v prílohe II časti A sa zrušuje bez toho, aby tým boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu tých smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe II časti B.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 97

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 98

Táto smernica je určená členským štátom.

V Luxemburgu 19. októbra 2009

Za Radu

predseda

E. ERLANDSSON


(1)  Stanovisko z 11. marca 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ C 175, 28.7.2009, s. 123.

(3)  Ú. v. ES L 105, 23.4.1983, s. 38.

(4)  Pozri prílohu II časť A.

(5)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 105, 23.4.1983, s. 1.


PRÍLOHA I

VIDEO- A AUDIOMATERIÁLY VZDELÁVACIEHO, VEDECKÉHO A KULTÚRNEHO CHARAKTERU

Kód KN

Opis

3704 00

fotografické platne, filmy, papier, kartón a textílie, exponované, ale nevyvolané

ex 3704 00 10

– platne a filmy

kinematografický film, pozitívy, vzdelávacieho, vedeckého a kultúrneho charakteru

ex 3705

fotografické platne a filmy exponované a vyvolané, iné ako kinematografický film:

vzdelávacieho, vedeckého a kultúrneho charakteru

3706

kinematografický film, exponovaný a vyvolaný, so zvukovým záznamom alebo bez neho alebo pozostávajúci len zo zvukového záznamu

3706 10

– so šírkou 35 mm alebo viac

– – iný

ex 3706 10 99

– – – iné pozitívy

filmové spravodajstvo (so zvukovým záznamom alebo bez neho) zobrazujúce udalosti najnovšej spravodajskej hodnoty v čase dovozu a dovezené v maximálnom počte dvoch kópií z každého predmetu na účely kopírovania

archívny filmový materiál (so zvukovým záznamom alebo bez neho) určený na použitie v súvislosti s filmovým spravodajstvom

zábavné filmy určené predovšetkým pre deti a mládež

iné filmy vzdelávacieho, vedeckého a kultúrneho charakteru

3706 90

– iné

– – iné

– – – iné pozitívy

ex 3706 90 51

filmové spravodajstvo (so zvukovým záznamom alebo bez neho) zobrazujúce udalosti najnovšej spravodajskej hodnoty v čase dovozu a dovezené v maximálnom počte dvoch kópií z každého predmetu na účely kopírovania

ex 3706 90 91

archívny filmový materiál (so zvukovým záznamom alebo bez neho) určený na použitie v súvislosti s filmovým spravodajstvom

ex 3706 90 99

zábavné filmy určené predovšetkým pre deti a mládež

iné filmy vzdelávacieho, vedeckého a kultúrneho charakteru:

4911

iné tlačené materiály vrátane tlačených obrázkov a fotografií:

– iné

4911 99

– – iné

ex 4911 99 00

– – – iné

mikrokarty a iné archivačné informačné médiá potrebné pre počítačové a dokumentačné služby vzdelávacieho, vedeckého a kultúrneho charakteru

nástenné mapy určené len na predvádzanie a vzdelávanie

ex 8523

platne, pásky a iné záznamové médiá zvuku alebo iného podobne zaznamenaného javu vrátane základného materiálu a matríc na výrobu platní, ale s výnimkou výrobkov z kapitoly 37

vzdelávacieho, vedeckého a kultúrneho charakteru

ex 9023 00

nástroje, aparatúry alebo modely určené na demonštračné účely (napríklad pri vyučovaní alebo na výstavách), ktoré sú nevhodné na iné použitie:

predlohy, modely a nástenné mapy vzdelávacieho, vedeckého alebo kultúrneho charakteru určené výhradne na demonštračné a vzdelávacie účely

makety a znázornenia abstraktných pojmov, ako sú napríklad štruktúry molekúl alebo matematické vzorce

Rôzne

rozličné hologramy pre laserovú projekciu

multimediálne vybavenie

materiály na naprogramované inštrukcie vrátane materiálov vo forme súpravy, s príslušnými tlačenými materiálmi


PRÍLOHA II

ČASŤ A

Zrušená smernica so zoznamom neskorších zmien a doplnení

(v zmysle článku 96)

Smernica Rady 83/181/EHS

(Ú. v. ES L 105, 23.4.1983, s. 38).

 

Smernica Rady 85/346/EHS

(Ú. v. ES L 183, 16.7.1985, s. 21).

 

Smernica Rady 88/331/EHS

(Ú. v. ES L 151, 17.6.1988, s. 79).

 

Smernica Komisie 89/219/EHS

(Ú. v. ES L 92, 5.4.1989, s. 13).

 

Smernica Rady 91/680/EHS

(Ú. v. ES L 376, 31.12.1991, s. 1).

Iba článok 2 ods. 1 prvá zarážka.

Akt o pristúpení z roku 1994, príloha I bod XIII.B.4

(Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 276).

 

ČASŤ B

Zoznam lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva

(v zmysle článku 96)

Smernica

Lehota na transpozíciu

83/181/EHS

30. jún 1984

85/346/EHS

1. október 1985

88/331/EHS

1. január 1989

89/219/EHS

1. júl 1989

91/680/EHS

31. december 1992


PRÍLOHA III

TABUĽKA ZHODY

Smernica 83/181/EHS

Táto smernica

hlava I

článok 1 ods. 1

článok 1 prvý a druhý odsek

článok 1 ods. 2 úvodná veta

článok 2 ods. 1 úvodná veta

článok 1 ods. 2 písm. a)

článok 2 ods. 1 písm. a)

článok 1 ods. 2 písm. b) prvý pododsek

článok 2 ods. 1 písm. b)

článok 1 ods. 2 písm. b) druhý pododsek prvá a druhá zarážka

článok 2 ods. 1 písm. b)

článok 1 ods. 2 písm. b) tretí pododsek

článok 2 ods. 1 písm. b)

článok 1 ods. 2 písm. b) štvrtý pododsek

článok 2 ods. 2

článok 1 ods. 2 písm. c), d) a e)

článok 2 ods. 1 písm. c), d) a e)

hlava I

hlava II

kapitola I

kapitola 1

články 2 až 5

články 3 až 6

článok 6 prvý a druhý odsek

článok 7 ods. 1 a 2

články 7 až 10

články 8 až 11

kapitola II

kapitola 2

článok 11 ods. 1 a 2

článok 12 ods. 1 prvý a druhý pododsek

článok 11 ods. 3

článok 12 ods. 2

článok 12 úvodná veta

článok 13 prvý odsek úvodná veta

článok 12 písm. a) prvá veta

článok 13 prvý odsek písm. a)

článok 12 písm. a) druhá veta

článok 13 druhý odsek

článok 12 písm. b)

článok 13 prvý odsek písm. b)

článok 13

článok 14

článok 14 ods. 1 úvodná veta

článok 15 ods. 1 prvý pododsek úvodná veta

článok 14 ods. 1 prvá zarážka prvá veta

článok 15 ods. 1 prvý pododsek písm. a)

článok 14 ods. 1 prvá zarážka druhá veta

článok 15 ods. 1 druhý pododsek

článok 14 ods. 1 druhá zarážka

článok 15 ods. 1 prvý pododsek písm. b)

článok 14 ods. 2

článok 15 ods. 2

článok 15

článok 16

kapitola III

kapitola 3

články 16 až 19

články 17 až 20

hlava II

hlava III

články 20 a 21

články 21 a 22

hlava III

hlava IV

články 22 a 23

články 23 a 24

hlava IV

hlava V

článok 24 ods. 1

článok 25 ods. 1

článok 24 ods. 2 úvodná veta

článok 25 ods. 2 úvodná veta

článok 24 ods. 2 prvá a druhá zarážka

článok 25 ods. 2 písm. a) a b)

článok 25 ods. 1

článok 26 ods. 1

článok 25 ods. 2

článok 25 ods. 3

článok 26 ods. 2

články 26, 27 a 28

články 27, 28 a 29

hlava V

hlava VI

kapitola prvá

kapitola 1

článok 29 ods. 1

článok 30 ods. 1 prvý pododsek

článok 29 ods. 2

článok 30 ods. 2

článok 29 ods. 3

článok 30 ods. 1 druhý pododsek

články 30, 31 a 32

články 31, 32 a 33

kapitola II

kapitola 2

článok 33

článok 34

článok 34 ods. 1 a 2

článok 35 ods. 1 prvý a druhý pododsek

článok 34 ods. 3

článok 35 ods. 2

hlava VI

hlava VII

kapitola I

kapitola 1

článok 35 ods. 1 úvodná veta

článok 36 ods. 1 úvodná veta

článok 35 ods. 1 písm. a)

článok 36 ods. 1 písm. a)

článok 35 ods. 1 písm. b) úvodná veta

článok 36 ods. 1 písm. b)

článok 35 ods. 1 písm. b) prvá zarážka

článok 35 ods. 1 písm. b) druhá zarážka

článok 36 ods. 1 písm. b)

článok 35 ods. 2 úvodná veta

článok 36 ods. 2 úvodná veta

článok 35 ods. 2 prvá a druhá zarážka

článok 36 ods. 2 písm. a) a b)

kapitola II

kapitola 2

článok 36 ods. 1

článok 37 ods. 1

článok 36 ods. 2 úvodná veta

článok 37 ods. 2 úvodná veta

článok 36 ods. 2 prvá, druhá a tretia zarážka

článok 37 ods. 2 písm. a), b) a c)

články 37 a 38

články 38 a 39

kapitola IIa

kapitola 3

článok 38a

článok 40

kapitola III

kapitola 4

článok 39

článok 41

hlava VII

hlava VIII

kapitola 1

článok 40

článok 42

kapitola I

kapitola 2

články 41 až 45

články 43 až 47

kapitola II

kapitola 3

články 46, 47 a 48

články 48, 49 a 50

kapitola III

kapitola 4

článok 49 ods. 1 a 2

článok 51 prvý a druhý odsek

články 50 až 55

články 52 až 57

hlava VIII

hlava IX

kapitola I

kapitola 1

článok 56

článok 58

kapitola II

kapitola 2

články 57 a 58

články 59 a 60

článok 59 úvodná veta

článok 61 úvodná veta

článok 59 prvá, druhá a tretia zarážka

článok 61 písm. a), b) a c)

kapitola III

kapitola 3

článok 60 prvý odsek úvodná veta

článok 62 ods. 1 úvodná veta

článok 60 prvý odsek písm. a)

článok 62 ods. 1 písm. a)

článok 60 prvý odsek písm. b) prvá veta

článok 62 ods. 1 písm. b)

článok 60 prvý odsek písm. b) druhá veta

článok 62 ods. 2

článok 60 druhý odsek

článok 62 ods. 3

hlava IX

hlava X

kapitola I

kapitola 1

článok 61

článok 63

kapitola II

kapitola 2

článok 62 úvodná veta

článok 64 úvodná veta

článok 62 písm. a)

článok 64 písm. a)

článok 62 písm. b)

článok 62 písm. c)

článok 64 písm. b)

článok 63 prvý odsek úvodná veta

článok 65 ods. 1 úvodná veta

článok 63 prvý odsek písm. a)

článok 65 ods. 1 písm. a)

článok 63 prvý odsek písm. b) prvá veta

článok 65 ods. 1 písm. b)

článok 63 prvý odsek písm. b) druhá veta

článok 65 ods. 2

článok 63 prvý odsek písm. c)

článok 65 ods. 1 písm. c)

článok 63 druhý odsek

článok 64

článok 66

kapitola III

kapitola 3

článok 65 ods. 1

článok 67 ods. 1

článok 65 ods. 2 úvodná veta

článok 67 ods. 2 prvý pododsek úvodná veta

článok 65 ods. 2 písm. a) až e)

článok 67 ods. 2 prvý pododsek písm. a) až e)

článok 65 ods. 2 posledná veta

článok 67 ods. 2 druhý pododsek

články 66 až 69

články 68 až 71

hlava X

hlava XI

články 70 až 73

články 72 až 75

článok 74 ods. 1 úvodná veta

článok 76 ods. 1 úvodná veta

článok 74 ods. 1 prvá, druhá a tretia zarážka

článok 76 ods. 1 písm. a), b) a c)

článok 74 ods. 2

článok 76 ods. 2

články 75 a 76

články 77 a 78

hlava XI

hlava XII

kapitola I

kapitola 1

článok 77

článok 79

kapitola II

kapitola 2

článok 78

článok 80

kapitola III

kapitola 3

článok 79 písm. a) až q)

článok 81 ods. 1 písm. a) až q)

článok 79 písm. r) prvá veta

článok 81 ods. 1 písm. r)

článok 79 písm. r) druhá veta

článok 81 ods. 2

článok 79 písm. s)

článok 81 ods. 1 písm. s)

kapitola IV

kapitola 4

článok 80

článok 82

kapitola V

kapitola 5

článok 81

článok 83

kapitola VI

kapitola 6

článok 82 ods. 1 úvodná veta

článok 84 ods. 1 úvodná veta

článok 82 ods. 1 písm. a) prvá a druhá zarážka

článok 84 ods. 1 písm. a) body i) a ii)

článok 82 ods. 1 písm. b)

článok 84 ods. 1 písm. b)

článok 82 ods. 2 úvodná veta

článok 84 ods. 2 prvý pododsek úvodná veta

článok 82 ods. 2 písm. a) prvý pododsek prvá a druhá zarážka a druhý pododsek

článok 84 ods. 2 prvý pododsek písm. a)

článok 82 ods. 2 písm. b)

článok 84 ods. 2 prvý pododsek písm. b)

článok 82 ods. 2 písm. c) úvodná veta

článok 84 ods. 2 prvý pododsek písm. c) úvodná veta

článok 82 ods. 2 písm. c) prvá zarážka prvý pododsek

článok 84 ods. 2 prvý pododsek písm. c) bod i)

článok 82 ods. 2 písm. c) prvá zarážka druhý pododsek

článok 84 ods. 2 druhý pododsek

článok 82 ods. 2 písm. c) druhá zarážka

článok 84 ods. 2 prvý pododsek písm. c) bod ii)

článok 82 ods. 2 písm. d)

článok 84 ods. 2 prvý pododsek písm. d)

článok 83 prvý odsek úvodná veta

článok 85 úvodná veta

článok 83 písm. a)

článok 85 písm. a)

článok 83 písm. b)

článok 83 písm. c)

článok 85 písm. b)

článok 83 druhý odsek

článok 84

článok 86

článok 85 prvý a druhý odsek

článok 87 ods. 1 a 2

článok 86

článok 88

kapitola VII

kapitola 7

článok 87

článok 89

kapitola VIII

kapitola 8

článok 88

článok 90

hlava XII

hlava XIII

články 89, 90 a 91

články 91, 92 a 93

článok 92

článok 94

článok 93 ods. 1

článok 93 ods. 2

článok 95

článok 96

článok 97

článok 94

článok 98

príloha

príloha I

príloha II

príloha III


Top