Help Print this page 

Document 32009L0131

Title and reference
Smernica Komisie 2009/131/ES zo 16. októbra 2009 , ktorou sa mení a dopĺňa príloha VII k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve (Text s významom pre EHP)
  • In force
OJ L 273, 17.10.2009, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 032 P. 103 - 104

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/131/oj
Multilingual display
Text

17.10.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 273/12


SMERNICA KOMISIE 2009/131/ES

zo 16. októbra 2009,

ktorou sa mení a dopĺňa príloha VII k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES zo 17. júna 2008 o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve (1), a najmä na jej článok 27 ods. 4,

so zreteľom na odporúčanie agentúry č. ERA/REC/XA/01-2009 zo 17. apríla 2009,

keďže:

(1)

V článku 9b ods. 2 nariadenia (ES) č. 881/2004 Európskeho parlamentu a Rady (2) sa od Európskej železničnej agentúry (ďalej len „agentúra“) požaduje, aby do 19. januára 2009 zrevidovala zoznam parametrov v oddiele 1 prílohy VII k smernici 2008/57/ES a vypracovala pre Komisiu odporúčania, ktoré považuje za vhodné.

(2)

Keďže v súčasnom oddiele 1 prílohy VII k smernici 2008/57/ES sa nachádzajú položky, ktoré nie sú parametrami vozidiel, tieto položky by sa mali odstrániť.

(3)

V oddiele 1 uvedenej prílohy sa takisto nachádzajú parametre, ktoré sa v prvom rade týkajú iba subsystému „vozový park“ vozidla. Je nevyhnutné, aby všetky parametre vozidla, ktoré sa majú kontrolovať v súvislosti s vydávaním povolení na uvedenie vozidiel do prevádzky a zatrieďovaním vnútroštátnych predpisov, boli zahrnuté v zozname parametrov. Z tohto dôvodu by sa mali zahrnúť aj parametre iných subsystémov, ktoré tvoria súčasť vozidla.

(4)

Smernica 2008/57/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom výboru, ktorý bol zriadený v súlade s článkom 29 ods. 1 smernice 2008/57/ES,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Oddiel 1 prílohy VII k smernici 2008/57/ES sa nahrádza znením stanoveným v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 19. júla 2010. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 16. októbra 2009

Za Komisiu

Antonio TAJANI

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 191, 18.7.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 1.


PRÍLOHA

„1.   Zoznam parametrov

1.1.

Všeobecná dokumentácia

Všeobecná dokumentácia (vrátane opisu nového, obnoveného alebo modernizovaného vozidla a jeho zamýšľaného využívania, informácií o dizajne, opravách, prevádzke a údržbe, technického dokumentu atď.)

1.2.

Konštrukčné a mechanické časti

Mechanická neporušenosť a prepojenie medzi vozidlami (vrátane ťahadlového a nárazníkového ústrojenstva, lávok), pevnosť konštrukcie a vybavenia vozidla (napr. sedadlá), úložný priestor, pasívna bezpečnosť (vrátane vnútornej a vonkajšej odolnosti proti nárazu)

1.3.

Interakcia vozidlo – koľaj a obrys vozidla

Mechanické prepojenia s infraštruktúrou (vrátane statického a dynamického správania, tolerancií a spojov, rozchod kolies, podvozok atď.)

1.4.

Brzdové zariadenia

Komponenty brzdového zariadenia (vrátane protisklzovej ochrany, brzdové ovládacie zariadenie a brzdné vlastnosti počas prevádzky, v režime pohotovosti a v parkovacom režime)

1.5.

Zariadenie v súvislosti s cestujúcimi

Zariadenia pre cestujúcich a prostredie pre cestujúcich (vrátane okien a dverí pre cestujúcich, požiadavky osôb so zníženou mobilitou atď.)

1.6.

Environmentálne podmienky a aerodynamické vplyvy

Vplyv životného prostredia na vozidlo a vplyv vozidla na životné prostredie (vrátane aerodynamických podmienok a rozhrania medzi vozidlom a koľajovou časťou železničného systému a kontaktu s vonkajším prostredím)

1.7.

Externé varovania, označenia, funkcie a požiadavky na integritu softvéru

Externé varovania, označenia, funkcie a integrita softvéru, napr. bezpečnostné funkcie s vplyvom na správanie vlaku vrátane informačného systému vo vlaku

1.8.

Palubný napájací zdroj a riadiace systémy

Palubné pohonné, napájacie a riadiace systémy, ako aj rozhranie vozidla a napájacej infraštruktúry a všetky aspekty elektromagnetickej kompatibility

1.9.

Zariadenia pre personál, rozhrania a prostredie

Palubné zariadenia, rozhrania, pracovné podmienky a prostredie pre personál (vrátane kabín vodiča, rozhrania vodič – stroj)

1.10.

Požiarna bezpečnosť a evakuácia

1.11.

Servis

Palubné zariadenia a rozhrania na výkon servisu

1.12.

Palubné riadenie, zabezpečenie a návestenie

Celé palubné zariadenie nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a riadenie a zabezpečenie pohybu vlakov oprávnených na cestovanie po sieti a jeho vplyv na koľajnicovú časť železničného systému.

1.13.

Špecifické prevádzkové požiadavky

Špecifické prevádzkové požiadavky na vozidlá (vrátane režimu prevádzky za hraničných podmienok, opravy vozidla atď.)

1.14.

Zariadenie v súvislosti s nákladom

Požiadavky týkajúce sa nákladu a životné prostredie (vrátane zariadení osobitne vyžadovaných v prípade nebezpečných tovarov)

Vysvetlivky a príklady uvedené kurzívou slúžia iba na informačné účely a nepredstavujú definíciu parametrov.“


Top