Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0078

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/78/ES z 13. júla 2009 o stojanoch pre dvojkolesové motorové vozidlá (Text s významom pre EHP)

OJ L 231, 3.9.2009, p. 8–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 016 P. 193 - 205

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; Zrušil 32013R0168

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/78/oj

3.9.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 231/8


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/78/ES

z 13. júla 2009

o stojanoch pre dvojkolesové motorové vozidlá

(kodifikované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernica Rady 93/31/EHS zo 14. júna 1993 o stojanoch pre dvojkolesové motorové vozidlá (3) bola podstatným spôsobom zmenená a doplnená (4). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa mala táto smernica kodifikovať.

(2)

Smernica 93/31/EHS je jednou zo samostatných smerníc postupu ES typového schválenia ustanoveného smernicou Rady 92/61/EHS z 30. júna 1992 o typovom schválení dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel, ktorá bola nahradená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/24/ES z 18. marca 2002 o typovom schválení dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel (5) a ustanovuje technické požiadavky na dizajn a konštrukciu dvojkolesových motorových vozidiel týkajúce sa ich stojanov. Tieto technické predpisy súvisia s aproximáciou právnych predpisov členských štátov, aby sa umožnilo uplatňovanie postupu ES typového schválenia, ktorý bol ustanovený smernicou 2002/24/ES, na každý typ vozidla. Z toho dôvodu ustanovenia smernice 2002/24/ES týkajúce sa systémov vozidla, komponentov a samostatných technických jednotiek platia pre túto smernicu.

(3)

Keďže cieľ tejto smernice, a to udelenie ES typového schválenia komponentu z hľadiska stojanu pre typ dvojkolesového motorového vozidla, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu rozsahu a dôsledkov plánovanej činnosti ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(4)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie smerníc uvedených v prílohe II časti B,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Táto smernica sa uplatňuje na stojany všetkých typov dvojkolesových motorových vozidiel uvedených v článku 1 smernice 2002/24/ES.

Článok 2

Postup udelenia ES typového schválenia komponentu z hľadiska stojanov pre typ dvojkolesového motorového vozidla a podmienky voľného pohybu takýchto vozidiel sú stanovené v kapitolách II a III smernice 2002/24/ES.

Článok 3

Zmeny a doplnenia potrebné na prispôsobenie požiadaviek prílohy I technickému pokroku sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 18 ods. 2 smernice 2002/24/ES.

Článok 4

1.   Členské štáty nesmú z dôvodov týkajúcich sa stojanov:

odmietnuť udeliť typu dvojkolesového motorového vozidla ES typové schválenie ani

zakázať registráciu, predaj alebo uvedenie do prevádzky dvojkolesových motorových vozidiel,

ak stojany týchto vozidiel spĺňajú požiadavky tejto smernice.

2.   Členské štáty odmietnu udeliť ES typové schválenie akémukoľvek novému typu dvojkolesového motorového vozidla z dôvodov týkajúcich sa stojanov, ak nie sú splnené požiadavky tejto smernice.

3.   Členské štáty oznámia Komisii znenia hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 5

Smernica 93/31/EHS, zmenená a doplnená smernicou uvedenou v prílohe II časti A, sa zrušuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie smerníc uvedených v prílohe II časti B.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 6

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2010.

Článok 7

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 13. júla 2009

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

E. ERLANDSSON


(1)  Ú. v. EÚ C 234, 30.9.2003, s. 20.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 25. septembra 2007 (Ú. v. EÚ C 219 E, 28.8.2008, s. 66) a rozhodnutie Rady zo 7. júla 2009.

(3)  Ú. v. ES L 188, 29.7.1993, s. 19.

(4)  Pozri prílohu II časť A.

(5)  3. Ú. v. ES L 124, 9.5.2002, s. 1.


PRÍLOHA I

1.   VYMEDZENIE POJMOV

Na účely tejto smernice:

1.1.

„stojan“ je zariadenie, ktoré je pevne pripojené k vozidlu a je schopné udržať vozidlo v jeho vertikálnej (alebo skoro vertikálnej) parkovacej polohe, keď ho jeho vodič nechal bez dozoru;

1.2.

„opierkový stojan“ je stojan, ktorý po vysunutí alebo vyklopení do pracovnej polohy podopiera vozidlo len na jednej strane vozidla, pričom sa obe kolesá dotýkajú povrchu vozovky;

1.3.

„stredový stojan“ je stojan, ktorý po vyklopení do pracovnej polohy podopiera vozidlo tak, že poskytuje jedno alebo niekoľko miest styku vozidla s povrchom vozovky, na oboch stranách strednej pozdĺžnej roviny vozidla;

1.4.

„priečny sklon (tt)“ znamená v percentách vyjadrený sklon konkrétnej nosnej plochy, pričom priesečník strednej pozdĺžnej roviny vozidla a nosnej plochy je kolmý k čiare maximálneho sklonu (obrázok 1);

1.5.

„pozdĺžny sklon (lt)“ je v percentách vyjadrený sklon konkrétnej nosnej plochy, pričom stredná pozdĺžna rovina vozidla je rovnobežná s čiarou maximálneho sklonu (obrázok 2);

1.6.

„stredná pozdĺžna rovina vozidla“ je pozdĺžna rovina súmernosti zadného kolesa vozidla.

2.   VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

2.1.

Všetky dvojkolesové vozidlá majú byť vybavené aspoň jedným stojanom, ktorý ich udrží v stálej polohe, keď sú v pokoji (napr. keď parkujú), pričom nie sú pridržiavané v stálej polohe osobou, alebo vonkajšími prostriedkami. Vozidlá so zdvojenými kolesami nemusia byť vybavené stojanmi, ale musia spĺňať požiadavky uvedené v bode 6.2.2, keď sú v polohe parkovania (parkovacia brzda v činnosti).

2.2.

Stojan musí byť buď typu opierkového, alebo stredového, alebo oboch typov.

2.3.

Ak sa stojan sklápa okolo dolnej časti alebo pod vozidlo, vonkajší/ie okraj/e sa musí/ia natáčať k zadnej časti vozidla, aby sa dosiahla uzavretá alebo jazdná poloha.

3.   ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY

3.1.   Opierkové stojany

3.1.1.   Opierkové stojany musia:

3.1.1.1.

byť schopné podopierať vozidlo tak, aby zabezpečili bočnú stabilitu bez ohľadu na to, či je vozidlo na horizontálnom povrchu, alebo na svahu, aby sa zabránilo jeho príliš ľahkému ďalšiemu nakláňaniu (a aby sa pritom neotáčalo okolo bodu podpery zabezpečovaného opierkovým stojanom) alebo aby sa vozidlo nedalo príliš ľahko postaviť do vertikálnej polohy a za túto polohu (a aby sa pritom neprevrátilo na stranu opačnú než je opierkový stojan);

3.1.1.2.

byť schopné podopierať vozidlo tak, aby si udržalo stabilitu, keď parkuje na svahu, v súlade s bodom 6.2.2;

3.1.1.3.

byť schopné automaticky sa vrátiť do svojej zatiahnutej alebo jazdnej polohy:

3.1.1.3.1.

keď sa vozidlo vráti späť do svojej normálnej (vertikálnej) jazdnej polohy

alebo

3.1.1.3.2.

keď sa vozidlo pohybuje dopredu a tento pohyb je výsledkom úmyselného zásahu vodiča;

3.1.1.4.

byť napriek požiadavkám uvedeným v bode 3.1.1.3 konštruované a vyrobené tak, aby sa automaticky nesklopili, ak sa neočakávane zmení uhol naklonenia (napríklad ak vozidlo ľahko potlačí tretia osoba, alebo nárazom vzduchu vznikajúcim pri prechode okoloidúceho vozidla):

3.1.1.4.1.

ak sú už raz vo vysunutej alebo parkovacej polohe;

3.1.1.4.2.

keď sa vozidlo nakloní tak, aby sa vonkajší okraj opierkového stojana dotýkal vozovky,

a

3.1.1.4.3.

keď je vozidlo ponechané bez dozoru v parkovacej polohe.

3.1.2.   Požiadavky uvedené v bode 3.1.1.3 neplatia vtedy, ak je vozidlo konštruované tak, že nemôže byť svojím motorom poháňané, keď je opierkový stojan vysunutý.

3.2.   Stredové stojany

3.2.1.   Stredové stojany musia:

3.2.1.1.

byť schopné podopierať vozidlo, ktoré sa jedným alebo oboma kolesami dotýka povrchu vozovky, alebo bez toho, aby sa kolesá dotýkali povrchu vozovky, tak aby bola zaručená stabilita tohto vozidla:

3.2.1.1.1.

na horizontálnom povrchu vozovky;

3.2.1.1.2.

v naklonenej polohe;

3.2.1.1.3.

na svahu v súlade s bodom 6.2.2;

3.2.1.2.

byť schopné sa automaticky sklopiť späť do zatiahnutej alebo jazdnej polohy:

3.2.1.2.1.

keď sa vozidlo pohybuje dopredu tak, že sa stredový stojan zdvihne z vozovky;

3.2.2.   Požiadavky uvedené v bode 3.2.1.2 neplatia, ak je vozidlo konštruované tak, že nemôže byť svojím motorom poháňané, keď je stredový stojan vysunutý.

4.   OSTATNÉ POŽIADAVKY

4.1.

Okrem toho môžu byť vozidlá vybavené oznamovačom, ktorý je jasne viditeľný pre vodiča sediaceho v jazdnej polohe a ktorý sa po zapnutí zapaľovania rozsvieti a zostáva svietiť, až kým nie je stojan vo svojej sklopenej alebo jazdnej polohe.

4.2.

Všetky stojany sú zabezpečené zadržiavacím systémom, ktorý ich drží v zatiahnutej alebo jazdnej polohe. Tento systém sa môže skladať buď z:

dvoch nezávislých zariadení, ako napr. dve samostatné pružiny alebo jedna pružina a jedno zadržiavacie zariadenie, ako napr. svorka,

alebo

jediného zariadenia, ktoré musí byť schopné fungovať bez poruchy aspoň:

10 000 normálnych cyklov použitia, ak je vozidlo vybavené dvoma stojanmi,

alebo

15 000 normálnych cyklov použitia, ak je vozidlo vybavené len jedným stojanom.

5.   SKÚŠKY STABILITY

5.1.   Na stanovenie schopnosti udržať vozidlo v stabilizovanom stave, ako je špecifikované v bodoch 3 a 4, sa musia vykonať tieto skúšky:

5.2.   Stav vozidla

5.2.1.

Vozidlo musí byť dodané so svojou pohotovostnou hmotnosťou.

5.2.2.

Pneumatiky musia byť nahustené na tlak odporučený ich výrobcom pre tento stav.

5.2.3.

V prevodovke musí byť zaradený neutrál alebo v prípade automatickej prevodovky „parkovacia“ poloha, ak takáto existuje.

5.2.4.

Ak je vozidlo vybavené parkovacou brzdou, musí byť táto v činnosti.

5.2.5.

Riadenie je v zablokovanej polohe. Ak môže byť riadenie blokované pri natočení buď naľavo, alebo napravo, musia sa skúšky vykonať v oboch polohách.

5.3.   Skúšobná vozovka

5.3.1.

Na skúšky uvedené v bode 6.1 sa môže použiť rovná, horizontálna vozovka s tvrdým povrchom, ktorá je suchá a bez zrniek piesku.

5.4.   Skúšobné vybavenie

5.4.1.

Na skúšky uvedené v bode 6.2 sa musí použiť parkovacia plošina.

5.4.2.

Parkovacia plošina musí mať tuhý, rovný, obdĺžnikový povrch, ktorý je schopný podopierať vozidlo bez viditeľného prehnutia.

5.4.3.

Povrch parkovacej plošiny musí mať protišmykové vlastnosti, aby zabránil šmýkaniu vozidla po povrchu plochy počas skúšok sklonu a naklonenia.

5.4.4.

Parkovacia plošina je konštruovaná tak, aby mohla zabezpečiť aspoň priečny sklon (tt) a pozdĺžny sklon (lt), požadovaný v bode 6.2.2.

6.   POSTUP SKÚŠOK

6.1.   Stabilita na horizontálnom povrchu vozovky (skúška vzťahujúca sa k bodu 3.1.1.4)

6.1.1.

Vozidlo je na skúšobnej vozovke, opierkový stojan je vysunutý alebo sa vyklopí do parkovacej polohy a vozidlo sa postaví na stojan.

6.1.2.

Vozidlom sa pohybuje tak, aby sa o tri stupne zväčšil uhol tvorený strednou pozdĺžnou rovinou vozidla a povrchom vozovky (naklonením vozidla smerom k vertikále).

6.1.3.

Tento pohyb nesmie spôsobiť automatický návrat opierkového stojana do jeho zatiahnutej alebo jazdnej polohy.

6.2.   Stabilita na naklonenom povrchu (skúška súvisiaca s bodmi 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.2.1.1.2 a 3.2.1.1.3)

6.2.1.

Vozidlo sa umiestni na parkovaciu plošinu s opierkovým stojanom a samostatne so stredovým stojanom v jeho vysunutej alebo parkovacej polohe a vozidlo sa nechá spočívať na stojane.

6.2.2.

Parkovacia plošina sa nakloní na svoj minimálny priečny sklon (tt) a potom zvlášť na svoj minimálny pozdĺžny sklon (lt) v súlade s touto tabuľkou:

Sklon

Opierkový stojan

Stredový stojan

Moped

Motocykel

Moped

Motocykel

tt (vľavo a vpravo)

5 %

6 %

6 %

8 %

Smerom dolu lt

5 %

6 %

6 %

8 %

Smerom hore lt

6 %

8 %

12 %

14 %

Pozri obrázky 1a, 1b a 2.

6.2.3.

Keď vozidlo na naklonenej parkovacej plošine spočíva na stredovom stojane a len na jednom kolese a môže sa v tejto polohe udržať so stredovým stojanom a buď s predným, alebo so zadným kolesom dotýkajúcim sa povrchu vozovky, musia sa skúšky predpísané vyššie vykonať výhradne s vozidlom spočívajúcim na stredovom stojane a zadnom kolese za predpokladu, že sú splnené ostatné požiadavky tohto bodu.

6.2.4.

Vozidlo musí zostať stabilné, keď sa parkovacia plošina nakláňa, kým nedosiahne každú z požadovaných hodnôt a kým nie sú primerane splnené požiadavky uvedené vyššie.

6.2.5.

Alternatívne sa môže parkovacia plošina nakloniť do požadovaných uhlov predtým, než sa na ňu umiestni vozidlo.

Obrázok 1a

Priečny sklon

Image

Obrázok 1b

Priečny sklon

Image

Obrázok 2

Pozdĺžny sklon smerom hore

Image

Pozdĺžny sklon smerom dolu

Image

Dodatok 1

Informačný dokument týkajúci sa stojanov pre typ dvojkolesového motorového vozidla

(priloží sa k žiadosti o ES typové schválenie komponentu, ak sa predkladá oddelene od žiadosti o ES typové schválenie vozidla)

Poradové číslo (pridelené žiadateľom): …

Žiadosť o ES typové schválenie komponentu so zreteľom na stojany pre typ dvojkolesového motorového vozidla musí obsahovať informácie stanovené v nasledujúcich bodoch prílohy II k smernici 2002/24/ES:

časť 1 oddiel A body:

0.1,

0.2,

0.4 až 0.6,

2.1,

2.1.1;

časť 1 oddiel B bod:

1.3.1.

Dodatok 2

Image


PRÍLOHA II

ČASŤ A

Zrušená smernica s jej zmenou a doplnením

(v zmysle článku 5)

Smernica Rady 93/31/EHS

(Ú. v. ES L 188, 29.7.1993, s. 19)

Smernica Komisie 2000/72/ES

(Ú. v. ES L 300, 29.11.2000, s. 18)

ČASŤ B

Lehoty na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie

(v zmysle článku 5)

Smernica

Lehota na transpozíciu

Dátum uplatňovania

93/31/EHS

14. december 1994

14. jún 1995 (1)

2000/72/ES

31. december 2001

1. január 2002 (2)


(1)  V súlade s tretím pododsekom článku 4 ods. 1 smernice 93/31/EHS:

„Od dátumu uvedeného v prvom pododseku nesmú členské štáty z dôvodov týkajúcich sa stojanov zakázať prvýkrát uviesť do prevádzky vozidlá, ktoré sú v súlade s touto smernicou“.

Uvedený dátum je 14. december 1994; pozri prvý pododsek článku 4 ods. 1 smernice 93/31/EHS.

(2)  V súlade s článkom 2 smernice 2000/72/ES:

„1.   S účinnosťou od 1. januára 2002 členské štáty nesmú z dôvodov týkajúcich sa stojanov:

odmietnuť udeliť ES typové schválenie typu dvojkolesového motorového vozidla ani

zakázať registráciu, predaj alebo uvedenie do prevádzky dvojkolesových motorových vozidiel,

ak stojany týchto vozidiel spĺňajú požiadavky smernice 93/31/EHS, zmenenej a doplnenej touto smernicou.

2.   S účinnosťou od 1. júla 2002 členské štáty odmietnu udeliť ES typové schválenie akémukoľvek novému typu dvojkolesového motorového vozidla z dôvodov týkajúcich sa stojanov, ak nie sú splnené požiadavky smernice 93/31/EHS, zmenenej a doplnenej touto smernicou.“.


PRÍLOHA III

TABUĽKA ZHODY

Smernica 93/31/EHS

Smernica 2000/72/ES

Táto smernica

články 1, 2 a 3

 

články 1, 2 a 3

článok 4 ods. 1

 

 

článok 2 ods. 1

článok 4 ods. 1

 

článok 2 ods. 2

článok 4 ods. 2

článok 4 ods. 2

 

článok 4 ods. 3

 

článok 5

 

článok 6

článok 5

 

článok 7

príloha

 

príloha I

dodatok 1

 

dodatok 1

dodatok 2

 

dodatok 2

 

príloha II

 

príloha III


Top