EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0008

Smernica Komisie 2009/8/ES z 10. februára 2009 , ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokiaľ ide o najvyššie obsahy nevyhnutného prenosu kokcidiostatík alebo histomonostatík do necieľového krmiva (Text s významom pre EHP)

OJ L 40, 11.2.2009, p. 19–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 235 - 241

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/8/oj

11.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 40/19


SMERNICA KOMISIE 2009/8/ES

z 10. februára 2009,

ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokiaľ ide o najvyššie obsahy nevyhnutného prenosu kokcidiostatík alebo histomonostatík do necieľového krmiva

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES zo 7. mája 2002 o nežiaducich látkach v krmivách pre zvieratá (1), a najmä na jej článok 8 ods. 1,

keďže:

(1)

Kokcidiostatiká a histomonostatiká sú látky určené na zabíjanie a potláčanie prvokov, ktoré sa okrem iného môžu povoliť na používanie ako kŕmne doplnkové látky v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (2). V povoleniach na kokcidiostatiká a histomonostatiká ako kŕmne doplnkové látky sa uvádzajú špecifické podmienky používania, ako sú cieľové druhy alebo kategórie zvierat, pre ktoré sú doplnkové látky určené.

(2)

Prevádzkovatelia krmivárskych podnikov môžu v jednom zariadení vyrobiť širokú škálu krmív a je možné, že rôzne druhy produktov sa musia vyrábať jeden za druhým na tej istej výrobnej linke. Môže sa stať, že nevyhnutné stopy po produkte zostanú vo výrobnej linke a dostanú sa na začiatok výroby ďalšieho produktu. Tento transfer z jednej produkčnej série do druhej sa nazýva „prenos“ alebo „krížová kontaminácia“ a môže sa vyskytnúť napríklad pri používaní kokcidiostatík a histomonostatík ako povolených kŕmnych doplnkových látok. Takéto používanie môže viesť ku kontaminácii krmiva vyrobeného následne, a to vzhľadom na prítomnosť technicky nevyhnutných stôp uvedených látok v „necieľovom krmive“, t. j. v krmive, v ktorom sa nepovoľuje používanie kokcidiostatík a histomonostatík, ako je krmivo určené pre druhy a kategórie zvierat, ktoré nie sú uvedené v povolení na doplnkové látky. Táto nevyhnutná krížová kontaminácia sa môže vyskytnúť vo všetkých fázach výroby a spracovania krmiva, ale tiež počas jeho skladovania a prepravy.

(3)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív (3), sú stanovené špecifické požiadavky pre krmivárske podniky, ktoré pri výrobe krmiva používajú kokcidiostatiká a histomonostatiká. Konkrétne musia príslušní prevádzkovatelia v súlade s povinnosťami stanovenými v článkoch 4 a 5 uvedeného nariadenia prijať všetky vhodné opatrenia týkajúce sa zariadenia a vybavenia, výroby, skladovania a prepravy, aby sa zabránilo akejkoľvek krížovej kontaminácii. Stanovenie najvyšších obsahov nevyhnutného prenosu kokcidiostatík alebo histomonostatík do necieľového krmiva v súlade so smernicou 2002/32/ES by nemalo mať vplyv na základnú povinnosť prevádzkovateľov uplatňovať osvedčené výrobné postupy zamerané na zabránenie tejto krížovej kontaminácii. Príslušní prevádzkovatelia preto musia naďalej vyvíjať úsilie na zabránenie prítomnosti takýchto nežiaducich látok v krmive pre zvieratá.

(4)

Pri zohľadňovaní uplatňovania osvedčených výrobných postupov by mali byť najvyššie obsahy nevyhnutného prenosu kokcidiostatík a histomonostatík v necieľovom krmive zavedené podľa zásady ALARA (As Low As Reasonably Achievable – také nízke, ako je rozumne dosiahnuteľné). S cieľom umožniť výrobcom krmív riadiť uvedený nevyhnutný prenos by sa malo uvažovať o miere prenosu vo výške približne 3 % v porovnaní s najvyšším povoleným obsahom, pokiaľ ide o krmivo pre menej citlivé necieľové druhy zvierat, pri zachovaní miery prenosu vo výške približne 1 % v porovnaní s najvyšším povoleným obsahom v prípade krmiva určeného pre citlivé necieľové druhy a „krmiva určeného na obdobie ochrannej lehoty“, t. j. krmiva použitého v období pred zabitím. O miere prenosu vo výške 1 % by sa malo uvažovať v prípade krížovej kontaminácie iného krmiva pre cieľové druhy, do ktorého sa nepridávajú žiadne kokcidiostatiká a histomonostatiká, a v prípade necieľového krmiva pre „zvieratá určené na nepretržitú produkciu potravín“, ako sú dojnice a nosnice, ak existuje dôkaz o prenose z krmiva do jedla živočíšneho pôvodu. Ak sa kŕmnymi surovinami kŕmia priamo zvieratá alebo ak sa používajú doplnkové krmivá, ich používanie v dennej dávke by nemalo viesť k tomu, aby bolo zviera vystavené vyšším obsahom kokcidiostatík a histomonostatík, ako sú zodpovedajúce najvyššie obsahy vystavenia stanovené pre prípad, že sa v dennej dávke používajú iba kompletné krmivá.

(5)

Aby sa zabránilo tomu, že členské štáty prijmú vnútroštátne pravidlá týkajúce sa problému nevyhnutného prenosu povolených kokcidiostatík a histomonostatík do necieľového krmiva a ich následnej prítomnosti v derivovaných krmivách, čo by mohlo obmedzovať fungovanie vnútorného trhu, je potrebné v tejto záležitosti prijať harmonizované pravidlá Spoločenstva.

(6)

Nevyhnutná krížová kontaminácia účinnými látkami nachádzajúcimi sa v povolených kokcidiostatikách a histomonostatikách v necieľovom krmive by sa mala považovať za kontamináciu nežiaducimi látkami v krmive pre zvieratá v zmysle smernice 2002/32/ES a prítomnosť týchto látok by nemala ohroziť zdravie zvierat, zdravie ľudí alebo životné prostredie. Preto by sa s cieľom zabrániť nežiaducim a škodlivým vplyvom týchto látok mali v prílohe I k uvedenej smernici stanoviť najvyššie obsahy týchto látok v krmive pre zvieratá.

(7)

V prípade, že MRL sa stanovili v rámci nariadenia Rady (EHS) č. 2377/90 z 26. júna 1990, ktorým sa stanovuje postup Spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu (4), alebo v rámci nariadenia (ES) č. 1831/2003, mal by sa pri stanovovaní najvyšších obsahov nevyhnutného prenosu kokcidiostatík a histomonostatík do necieľového krmiva zabezpečiť súlad s týmito ustanoveniami.

(8)

Výskyt nevyhnutného prenosu kokcidiostatík a histomonostatík v necieľovom krmive, dokonca aj keď nedosahuje najvyššie obsahy, ktoré by mali byť stanovené v smernici 2002/32/ES, môže mať za následok prítomnosť rezíduí týchto látok v potravinových výrobkoch živočíšneho pôvodu. Preto sa v záujme ochrany verejného zdravia, a pokiaľ sa na príslušnú špecifickú potravinu nestanovil žiadny maximálny limit rezíduí (MRL), stanovili maximálne tolerancie na prítomnosť aktívnych látok nachádzajúcich sa v kokcidiostatikách a histomonostatikách, a to v nariadení Komisie (ES) č 124/2009 z 10. februára 2009, ktorým sa stanovujú najvyššie obsahy prítomnosti kokcidiostatík a histomonostatík v potravinách spôsobenej nevyhnutným prenosom týchto látok do necieľového krmiva (5), v kontexte nariadenia Rady (EHS) č. 315/93 z 8. februára 1993, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva v prípade kontaminujúcich látok v potravinách (6).

(9)

Na žiadosť Európskej komisie prijal Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) niekoľko stanovísk (7) k existujúcim rizikám pre zdravie zvierat a verejné zdravie v dôsledku nevyhnutného prenosu kokcidiostatík alebo histamonostatík povolených ako kŕmne doplnkové látky do necieľového krmiva. V prípade každého kokcidiostatika alebo histomonostatika povoleného ako kŕmna doplnková látka sa v posúdení úradu zobrali do úvahy hypotetické miery prenosu vo výške 2 %, 5 % a 10 % z krmiva vyrábaného s najvyššou povolenou dávkou kokcidiostatík a histomonostatík do následne vyrobeného necieľového krmiva.

(10)

Na základe záverov jednotlivých vedeckých stanovísk možno uviesť, že úrad všeobecne dospel k záveru, že nie je pravdepodobné, že by prítomnosť kokcidiostatík alebo histomonostatík povolených ako kŕmne doplnkové látky v necieľovom krmive v obsahoch zapríčinených nevyhnutným prenosom a pri zohľadnení všetkých preventívnych opatrení viedla k nepriaznivým účinkom na zdravie zvierat a že riziko pre zdravie spotrebiteľov pri požití rezíduí v produktoch zo zvierat vystavených krmivu znečistenému krížovou kontamináciou je zanedbateľné.

(11)

Pri zohľadnení stanovísk úradu a rôznych prístupov, ktoré v súčasnosti členské štáty uplatňujú pri riešení problému nevyhnutnej krížovej kontaminácie, sa navrhuje stanoviť najvyššie obsahy pre krmivá, ako sú stanovené v prílohách k tejto smernici, s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu a chrániť zdravie zvierat a verejné zdravie.

(12)

Stanovenie maximálnych obsahov nežiaducich látok v krmive pre zvieratá by sa malo uskutočniť prostredníctvom úpravy prílohy I k smernici 2002/32/ES, ako sa stanovuje v článku 8 ods. 1 uvedenej smernice. Pri úprave technických ustanovení v prílohe I k smernici 2002/32/ES sa prostredníctvom zohľadnenia vedeckých stanovísk úradu a vývoja analytických metód v krmivách zobrali na vedomie najnovšie vedecké a technické poznatky. Ustanovenia uvedené v prílohe by sa mali preskúmať najneskôr do 1. júla 2011, aby sa zohľadnili najnovšie vedecké a technické poznatky.

(13)

Najvyššie obsahy stanovené v prílohe k tejto smernici by sa mali neustále upravovať v závislosti od podmienok používania stanovených v povoleniach na kokcidiostatiká a histomonostatiká ako kŕmne doplnkové látky. Vzhľadom na časový odstup medzi povolením – alebo pozmenením, pozastavením alebo zrušením povolenia – na kokcidiostatiká alebo histomonostatiká ako kŕmne doplnkové látky a vzhľadom na následnú zmenu a doplnenie najvyšších obsahov stanovených v prílohe k tejto smernici by sa uvedená zmena a doplnenie najvyšších obsahov nemala dotýkať obsahov kokcidiostatík alebo histomonostatík povolených ako kŕmne doplnkové látky v rámci nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(14)

Vzhľadom na skutočnosť, že nevyhnutný prenos kokcidiostatík a histomonostatík do necieľového krmiva môže mať za následok prítomnosť týchto látok ako kontaminantov v derivovaných potravinách, je vhodné zaujať komplexný a integrovaný prístup k riešeniu tohto problému prostredníctvom súčasného prijatia a uplatňovania tejto smernice, ktorou sa stanovujú najvyššie obsahy nevyhnutného prenosu kokcidiostatík alebo histomonostatík do necieľového krmiva, a nariadenia Komisie, ktorým sa stanovujú najvyššie obsahy výslednej prítomnosti týchto látok v potravinách.

(15)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 2002/32/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 1. júla 2009. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou. Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 10. februára 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 140, 30.5.2002, s. 10.

(2)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(3)  Ú. v. EÚ L 35, 8.2.2005, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 1.

(5)  Pozri stranu 7 tohto úradného vestníka.

(6)  Ú. v. ES L 37, 13.2.1993, s. 1.

(7)  Stanovisko Vedeckej skupiny pre kontaminanty v potravinovom reťazci vydané na žiadosť Európskeho výboru pre krížovú kontamináciu necieľových krmív lasalocidom povoleným na používanie ako kŕmna doplnková látka, Úradný vestník EFSA (2007) 553, s. 1 – 46.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/CONTAM_ej553_lasalocid_en.pdf?ssbinary=true

Stanovisko Vedeckej skupiny pre kontaminanty v potravinovom reťazci vydané na žiadosť Európskeho výboru pre krížovú kontamináciu necieľových krmív narazínom povoleným na používanie ako kŕmna doplnková látka, Úradný vestník EFSA (2007) 552, s. 1 – 35.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/CONTAM_ej552_narasin_en.pdf?ssbinary=true

Stanovisko Vedeckej skupiny pre kontaminanty v potravinovom reťazci vydané na žiadosť Európskeho výboru pre krížovú kontamináciu necieľových krmív maduramicínom povoleným na používanie ako kŕmna doplnková látka, Úradný vestník EFSA (2008) 594, s. 1 – 30.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej594_maduramicin_en.pdf?ssbinary=true

Stanovisko Vedeckej skupiny pre kontaminanty v potravinovom reťazci vydané na žiadosť Európskeho výboru pre krížovú kontamináciu necieľových krmív semduramicínom povoleným na používanie ako kŕmna doplnková látka, Úradný vestník EFSA (2008) 593, s. 1 – 27.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej593_semduramicin_en.pdf?ssbinary=true

Stanovisko Vedeckej skupiny pre kontaminanty v potravinovom reťazci vydané na žiadosť Európskeho výboru pre krížovú kontamináciu necieľových krmív salinomycínom povoleným na používanie ako kŕmna doplnková látka, Úradný vestník EFSA (2008) 591, s. 1 – 38.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej591_salinomycin_en.pdf?ssbinary=true

Stanovisko Vedeckej skupiny pre kontaminanty v potravinovom reťazci vydané na žiadosť Európskeho výboru pre krížovú kontamináciu necieľových krmív monenzínom povoleným na používanie ako kŕmna doplnková látka, Úradný vestník EFSA (2008) 592, s. 1 – 40.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej592_monensin_en.pdf?ssbinary=true

Stanovisko Vedeckej skupiny pre kontaminanty v potravinovom reťazci vydané na žiadosť Európskeho výboru pre krížovú kontamináciu necieľových krmív halofuginónom povoleným na používanie ako kŕmna doplnková látka, Úradný vestník EFSA (2008) 657, s. 1 – 31.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej657_halofuginone_en.pdf?ssbinary=true

Stanovisko Vedeckej skupiny pre kontaminanty v potravinovom reťazci vydané na žiadosť Európskeho výboru pre krížovú kontamináciu necieľových krmív dekochinátom povoleným na používanie ako kŕmna doplnková látka, Úradný vestník EFSA (2008) 656, s. 1 – 26.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej656_decoquinate_en.pdf?ssbinary=true

Stanovisko Vedeckej skupiny pre kontaminanty v potravinovom reťazci vydané na žiadosť Európskeho výboru pre krížovú kontamináciu necieľových krmív robenidínom povoleným na používanie ako kŕmna doplnková látka, Úradný vestník EFSA (2008) 655, s. 1 – 29.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej655_robenidine_en,0.pdf?ssbinary=true

Stanovisko Vedeckej skupiny pre kontaminanty v potravinovom reťazci vydané na žiadosť Európskeho výboru pre krížovú kontamináciu necieľových krmív nikarbazínom povoleným na používanie ako kŕmna doplnková látka, Úradný vestník EFSA (2008) 690, s. 1 – 34.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej690_nicarbazin_en.pdf?ssbinary=true

Stanovisko Vedeckej skupiny pre kontaminanty v potravinovom reťazci vydané na žiadosť Európskeho výboru pre krížovú kontamináciu necieľových krmív diklazurilom povoleným na používanie ako kŕmna doplnková látka, Úradný vestník EFSA (2008) 716, s. 1 – 31.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej716_diclazuril_en.pdf?ssbinary=true


PRÍLOHA

Do prílohy I k smernici 2002/32/ES sa pridávajú tieto body:

„Nežiaduce látky

Produkty určené na kŕmenie zvierat (1)

Maximálny obsah [v mg/kg (ppm)] v krmive s 12 % obsahom vlhkosti

1.

lasalocid sodný

Kŕmne suroviny

1,25

Kŕmne zmesi pre:

 

psy, teľatá, králiky, koňovité druhy, dojné zvieratá, vtáky znášajúce vajcia, morky (> 12 týždňov) a kurčatá chované na znášku (> 16 týždňov),

1,25

kurčatá na výkrm, kurčatá chované na znášku (< 16 týždňov) a morky (< 12 týždňov) v období pred zabitím, počas ktorého je používanie lasalocidu zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty),

1,25

iné druhy zvierat.

3,75

Premixy na používanie v krmivách, v ktorých nie je povolené používanie lasalocidu.

 (2)

2.

narazín

Kŕmne suroviny

0,7

Kŕmne zmesi pre:

 

morky, králiky, koňovité druhy, vtáky znášajúce vajcia a kurčatá chované na znášku (> 16 týždňov),

0,7

kurčatá na výkrm v období pred zabitím, počas ktorého je používanie narazínu zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty),

0,7

iné druhy zvierat.

2,1

Premixy na používanie v krmivách, v ktorých nie je povolené používanie narazínu.

 (2)

3.

salinomycín sodný

Kŕmne suroviny

0,7

Kŕmne zmesi pre:

 

koňovité druhy, morky, vtáky znášajúce vajcia a kurčatá chované na znášku (> 12 týždňov),

0,7

kurčatá na výkrm, kurčatá chované na znášku (< 12 týždňov) a králiky na výkrm v období pred zabitím, počas ktorého je používanie salinomycínu sodného zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty),

0,7

iné druhy zvierat.

2,1

Premixy na používanie v krmivách, v ktorých nie je povolené používanie salinomycínu sodného.

 (2)

4.

monenzín sodný

Kŕmne suroviny

1,25

Kŕmne zmesi pre:

 

koňovité druhy, psy, malé prežúvavce (ovce a kozy), kačice, hovädzí dobytok, dojné zvieratá, vtáky znášajúce vajcia, kurčatá chované na znášku (> 16 týždňov) a morky (> 16 týždňov),

1,25

kurčatá na výkrm, kurčatá chované na znášku (< 16 týždňov) a morky (< 16 týždňov) v období pred zabitím, počas ktorého je používanie monenzínu sodného zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty),

1,25

iné druhy zvierat.

3,75

Premixy na používanie v krmivách, v ktorých nie je povolené používanie monenzínu sodného.

 (2)

5.

semduramicín sodný

Kŕmne suroviny

0,25

Kŕmne zmesi pre:

 

vtáky znášajúce vajcia a kurčatá chované na znášku (> 16 týždňov),

0,25

kurčatá na výkrm v období pred zabitím, počas ktorého je používanie semduramicínu sodného zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty),

0,25

iné druhy zvierat.

0,75

Premixy na používanie v krmivách, v ktorých nie je povolené používanie semduramicínu sodného.

 (2)

6.

maduramicín amónny alfa

Kŕmne suroviny

0,05

Kŕmne zmesi pre:

 

koňovité druhy, králiky, morky (> 16 týždňov), vtáky znášajúce vajcia a kurčatá chované na znášku (> 16 týždňov),

0,05

kurčatá na výkrm a morky (< 16 týždňov) v období pred zabitím, počas ktorého je používanie maduramicínu amónneho alfa zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty),

0,05

iné druhy zvierat.

0,15

Premixy na používanie v krmivách, v ktorých nie je povolené používanie maduramicínu amónneho alfa.

 (2)

7.

robenidín hydrochlorid

Kŕmne suroviny

0,7

Kŕmne zmesi pre:

 

vtáky znášajúce vajcia a kurčatá chované na znášku (> 16 týždňov),

0,7

kurčatá na výkrm, králiky na výkrm a na chov v období pred zabitím, počas ktorého je používanie robenidínu hydrochloridu zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty),

0,7

iné druhy zvierat.

2,1

Premixy na používanie v krmivách, v ktorých nie je povolené používanie robenidínu hydrochloridu.

 (2)

8.

dekochinát

Kŕmne suroviny

0,4

Kŕmne zmesi pre:

 

vtáky znášajúce vajcia a kurčatá chované na znášku (> 16 týždňov),

0,4

kurčatá na výkrm v období pred zabitím, počas ktorého je používanie dekochinátu zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty),

0,4

iné druhy zvierat.

1,2

Premixy na používanie v krmivách, v ktorých nie je povolené používanie dekochinátu.

 (2)

9.

halofuginón hydrobromid

Kŕmne suroviny

0,03

Kŕmne zmesi pre:

 

vtáky znášajúce vajcia a kurčatá chované na znášku (> 16 týždňov) a morky (> 12 týždňov),

0,03

kurčatá na výkrm a morky (< 12 týždňov) v období pred zabitím, počas ktorého je používanie halofuginón hydrobromidu zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty),

0,03

iné druhy zvierat okrem kurčiat chovaných na znášku (< 16 týždňov).

0,09

Premixy na používanie v krmivách, v ktorých nie je povolené používanie halofuginón hydrobromidu.

 (2)

10.

nikarbazín

Kŕmne suroviny

0,5

Kŕmne zmesi pre:

 

koňovité druhy, vtáky znášajúce vajcia a kurčatá chované na znášku (> 16 týždňov),

0,5

kurčatá na výkrm v období pred zabitím, počas ktorého je používanie nikarbazínu (v kombinácii s narazínom) zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty);

0,5

iné druhy zvierat.

1,5

Premixy na používanie v krmivách, v ktorých nie je povolené používanie nikarbazínu.

 (2)

11.

diklazuril

Kŕmne suroviny

0,01

Kŕmne zmesi pre:

 

vtáky znášajúce vajcia, kurčatá chované na znášku (> 16 týždňov) a morky na výkrm (> 12 týždňov),

0,01

kurčatá na výkrm a na chov v období pred zabitím, počas ktorého je používanie diklazurilu zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty),

0,01

iné druhy zvierat okrem kurčiat chovaných na znášku (< 16 týždňov), kurčatá na výkrm a morky na výkrm (< 12 týždňov).

0,03

Premixy na používanie v krmivách, v ktorých nie je povolené používanie diklazurilu.

 (2)


(1)  Bez toho, aby boli dotknuté povolené obsahy v rámci nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat.

(2)  Najvyšší obsah látky v premixe je koncentrácia, ktorej dôsledkom nie je obsah látky vyšší ako 50 % najvyšších obsahov stanovených v krmive pri dodržiavaní pokynov na použitie premixov.“


Top