EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009H0023

Odporúčanie Komisie z  19. decembra 2008 o spoločných usmerneniach pre národné strany a vydávanie euromincí určených do obehu [oznámené pod číslom K(2008) 8625]

OJ L 9, 14.1.2009, p. 52–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2009/23/oj

14.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 9/52


ODPORÚČANIE KOMISIE

z 19. decembra 2008

o spoločných usmerneniach pre národné strany a vydávanie euromincí určených do obehu

[oznámené pod číslom K(2008) 8625]

(Iba anglické, fínske, francúzske, grécke, holandské, maltské, nemecké, talianske, portugalské, slovinské, španielske a švédske znenie je autentické)

(2009/23/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 211,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 106 ods. 2 zmluvy členské štáty môžu vydávať mince po schválení objemu emisie Európskou centrálnou bankou.

(2)

V súlade s druhou vetou článku 106 ods. 2 zmluvy Rada prijala v tejto oblasti harmonizačné opatrenia prostredníctvom nariadenia Rady (ES) č. 975/98 z 3. mája 1998 o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu (1).

(3)

V súlade s článkom 11 nariadenia Rady (ES) č. 974/98 z 3. mája 1998 o zavedení eura (2) by mince denominované v eurách a centoch a vyhovujúce nominálnym hodnotám a technickým špecifikáciám mali mať postavenie zákonného platidla vo všetkých „účastníckych“ členských štátoch v zmysle uvedeného nariadenia.

(4)

Podľa spoločného postupu v účastníckych členských štátoch majú byť euromince určené do obehu, vrátane pamätných mincí určených do obehu, dané do obehu v nominálnej hodnote. To však nevylučuje, aby sa menšia časť celkovej hodnoty vydaných mincí predávala za vyššiu cenu, pokiaľ sú vyrobené vo vyššej kvalite alebo sa dodávajú v osobitnom balení.

(5)

Euromince sú v obehu nielen v ich vydávajúcom členskom štáte, ale v celej eurozóne aj mimo nej. V tejto súvislosti by na národnej strane mincí malo byť umiestnené zreteľné označenie vydávajúceho členského štátu, aby tak používatelia mince mali v prípade záujmu možnosť ľahko určiť vydávajúci členský štát.

(6)

Euromince majú spoločnú európsku stranu a rozličnú národnú stranu. Spoločná európska strana mincí obsahuje názov jednotnej meny a nominálnu hodnotu mince. Na národnej strane by sa už nemal opakovať ani názov jednotnej meny, ani nominálna hodnota mince.

(7)

O vzoroch na národných stranách euromincí rozhodujú jednotlivé účastnícke členské štáty, vzor by však mal byť lemovaný dvanástimi hviezdami európskej vlajky.

(8)

Účastnícke členské štáty by mali dodržiavať spoločné pravidlá týkajúce sa zmien na národnej strane euromincí. Vzory na národných stranách bežných euromincí určených do obehu by sa v zásade nemali meniť okrem prípadu, ak dôjde k zmene hlavy štátu zobrazenej na minci.

(9)

Pamätné euromince sú špecifické mince určené do obehu, vydávané na pripomenutie si zvláštnej príležitosti, ktorých bežný národný vzor je nahradený iným národným vzorom. Dvojeurové mince sú na tento účel najvhodnejšie, a to predovšetkým vďaka ich veľkému priemeru a technickým vlastnostiam, ktoré poskytujú primeranú ochranu pred falšovaním.

(10)

Vzhľadom na to, že pamätné euromince sú určené do obehu na celom území eurozóny, vydanie týchto mincí určených do obehu by malo pripomínať len udalosti so značným národným alebo európskym významom. Menej významné príležitosti by sa skôr mali sláviť vydaním zberateľských euromincí, ktoré nie sú určené do obehu a musia byť jasne rozlíšiteľné od euromincí určených do obehu. Pamätné mince vydané spoločne všetkými účastníckymi členskými štátmi by mali byť určené len na príležitosti najvyššieho európskeho významu.

(11)

Stanovenie ročného limitu na vydávanie jednej pamätnej mince určenej do obehu pre každý vydávajúci členský štát sa osvedčilo a malo by sa naďalej zachovať spolu s dodatočnou možnosťou pre všetky účastnícke členské štáty vydať spoločnú pamätnú mincu určenú do obehu. Členské štáty môžu okrem toho vydať pamätnú mincu určenú do obehu v prípade dočasného uvoľnenia či provizórneho obsadenia funkcie hlavy štátu.

(12)

Stanovenie určitého množstvového limitu pre pamätné mince určené do obehu je nevyhnutné na to, aby tieto mince naďalej predstavovali len malú časť celkového množstva dvojeurových mincí v obehu. Tieto množstvové limity by však zároveň mali umožniť vydanie dostatočného množstva mincí, tak aby pamätné mince obiehali efektívne.

(13)

Keďže euromince obiehajú v celej eurozóne, prvky ich národného grafického spracovania podliehajú všeobecnému záujmu. Vydávajúce členské štáty by sa s dostatočným predstihom pred plánovaným dátumom vydania mali vzájomne informovať o nových národných stranách. Na tento účel by vydávajúce členské štáty mali svoje návrhy euromincí predložiť Komisii, ktorá overí, či sú v súlade s týmto odporúčaním.

(14)

Usmernenia uvedené v tomto odporúčaní sa prekonzultovali s členskými štátmi s cieľom zohľadniť rozdielnu národnú prax a ich preferencie v tejto oblasti.

(15)

Spoločenstvo uzatvorilo menové dohody s Monackým kniežatstvom, Sanmarínskou republikou a Mestským štátom Vatikán, ktoré im umožnia vydať určité množstvo euromincí. Spoločné usmernenia by sa mali vzťahovať aj na mince určené do obehu, vydané týmito štátmi.

(16)

Preskúmanie tohto odporúčania by sa malo pripraviť do konca roka 2015, tak aby bolo možné určiť, či by sa usmernenia mali upraviť.

(17)

Týmto odporúčaním by sa malo nahradiť odporúčanie Komisie z 29. septembra 2003 o spoločnom postupe pri zmene vzoru lícnych národných strán obehových euromincí (3) a odporúčanie Komisie z 3. júna 2005 týkajúce sa spoločných usmernení pre národné strany obehových euromincí (4),

TÝMTO ODPORÚČA:

1.   Uvádzanie euromincí do obehu

Euromince určené do obehu sa majú uviesť do obehu v nominálnej hodnote. Nevylučuje sa tým, aby sa menšia časť vydaných euromincí predávala za vyššiu cenu, pokiaľ je odôvodnená osobitnými vlastnosťami alebo balením.

2.   Určenie vydávajúceho členského štátu

Národné strany všetkých nominálnych hodnôt euromincí určených do obehu by mali uvádzať označenie vydávajúceho členského štátu jeho názvom alebo skratkou jeho názvu.

3.   Neuvádzanie názvu meny a nominálnej hodnoty

1.

Na národnej strane euromincí určených do obehu by sa nemalo znovu uvádzať označenie nominálnej hodnoty mince ani akejkoľvek jej časti, ani názov jednotnej meny alebo jeho častí, s výnimkou prípadu, keď takéto označenie vyplýva z používania odlišnej abecedy.

2.

Na hrane 2-eurovej mince môže byť označenie jej nominálnej hodnoty pod podmienkou, že na označenie sa použije len číslica „2“ a/alebo výraz „euro“.

4.   Vzor na národných stranách

Na národnej strane euromincí určených do obehu by sa malo zobrazovať dvanásť hviezd európskej vlajky plne lemujúcich národný vzor, a to vrátane údaja o roku a názvu vydávajúceho členského štátu. Európske hviezdy by sa mali zobraziť rovnako ako na európskej vlajke.

5.   Zmeny národných strán bežných euromincí určených do obehu

Bez toho, aby bol dotknutý bod 6, vzory na národných stranách euromincí určených do obehu, denominovaných v eurách alebo v centoch, by sa nemali meniť okrem prípadu, ak dôjde k zmene hlavy štátu zobrazenej na minci. Vydávajúce členské štáty by však mali mať možnosť aktualizovať vzor na eurominciach zobrazujúci hlavu štátu každých pätnásť rokov, tak aby sa zohľadnili zmeny vzhľadu hlavy štátu. Vydávajúce členské štáty by mali mať aj možnosť aktualizovať vzor národných strán euromincí, tak aby boli plne v súlade s týmto odporúčaním.

Dočasné uvoľnenie alebo provizórne obsadenie funkcie hlavy štátu by nemalo poskytovať právo na zmenu národných strán bežných euromincí určených do obehu.

6.   Vydávanie pamätných euromincí určených do obehu

1.

Vydaniami pamätných euromincí určených do obehu, zobrazujúcich iný národný vzor ako vzor na bežných eurominciach určených do obehu, by sa mali pripomínať len príležitosti so značným národným alebo európskym významom. Pamätné euromince určené do obehu, vydané spoločne všetkými účastníckymi členskými štátmi, ako sa uvádza v článku 1 nariadenia (ES) č. 974/98 (ďalej len „účastnícke členské štáty“), by mali pripomínať len príležitosti najvyššieho európskeho významu a ich vydanie by mala schváliť Rada.

2.

Vydanie pamätných euromincí určených do obehu by malo byť v súlade s týmito pravidlami:

a)

počet emisií by mal byť obmedzený na jednu emisiu ročne pre každý vydávajúci členský štát s výnimkou týchto prípadov:

i)

pamätné mince určené do obehu vydajú spoločne všetky účastnícke členské štáty;

ii)

pamätnú euromincu určenú do obehu možno vydať aj v prípade dočasného uvoľnenia alebo provizórneho obsadenia funkcie hlavy štátu;

b)

pre tieto emisie by sa mala používať len nominálna hodnota dvojeurovej mince;

c)

celkové množstvo mincí umiestnených do obehu v jednotlivých emisiách by nemalo prekročiť vyššiu hodnotu z týchto dvoch stropov:

i)

0,1 % celkového počtu dvojeurových euromincí uvedených do obehu všetkými účastníckymi členskými štáty do začiatku roka predchádzajúceho roku vydania pamätnej mince; tento strop sa môže zvýšiť na 2 % celkového počtu dvojeurových mincí uvedených do obehu všetkými účastníckymi členskými štátmi, pokiaľ sa pripomína veľmi symbolická príležitosť všeobecného významu. V tomto prípade by vydávajúci členský štát nemal počas nasledujúcich štyroch rokov použiť zvýšený strop na ďalšie vydanie pamätnej mince určenej do obehu a mal by vysvetliť dôvody použitia zvýšeného stropu spolu s poskytnutím informácií uvedených v bode 7;

ii)

5,0 % celkového počtu dvojeurových mincí uvedených do obehu príslušným vydávajúcim členským štátom do začiatku roka predchádzajúceho roku vydania pamätnej mince;

d)

označenie na hrane pamätných euromincí určených do obehu by malo byť rovnaké ako označenie na hrane bežných euromincí určených do obehu.

7.   Informačný postup a zverejnenie budúcich zmien

Členské štáty by sa mali navzájom informovať o návrhoch vzorov nových národných strán euromincí vrátane označenia na hrane mincí a objemu emisie predtým, ako tieto návrhy oficiálne schvália. Na tento účel by mal vydávajúci členský štát predložiť Komisii nové návrhy vzorov euromincí spravidla najmenej šesť mesiacov pred plánovaným dátumom vydania. Komisia by mala overiť, či sú v súlade s usmerneniami uvedenými v tomto odporúčaní, a mala by bezodkladne informovať ostatné členské štáty prostredníctvom príslušného podvýboru Hospodárskeho a finančného výboru. Pokiaľ Komisia usúdi, že usmernenia tohto odporúčania sa nedodržiavajú, príslušný podvýbor Hospodárskeho a finančného výboru by mal rozhodnúť, či sa vzor schváli.

Príslušný podvýbor Hospodárskeho a finančného výboru by mal schváliť vzory pamätných euromincí určených do obehu, vydaných spoločne všetkými účastníckymi členskými štátmi.

Všetky príslušné informácie týkajúce sa nového grafického spracovania euromincí sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie.

8.   Rozsah pôsobnosti odporúčaných postupov

Toto odporúčanie by sa malo uplatňovať na národné strany a označenia na hrane bežných aj pamätných euromincí určených do obehu. Nemalo by sa uplatňovať na národné strany a označenia na hrane bežných a pamätných euromincí určených do obehu, ktoré boli prvýkrát vydané alebo schválené podľa dohodnutého informačného postupu pred prijatím tohto odporúčania.

9.   Zrušenie predchádzajúcich odporúčaní

Odporúčania 2003/734/ES a 2005/491/ES sa týmto zrušujú.

10.   Adresáti

Toto odporúčanie je určené všetkým účastníckym členským štátom.

V Bruseli 19. decembra 2008

Za Komisiu

Joaquín ALMUNIA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 139, 11.5.1998, s. 6.

(2)  Ú. v. ES L 139, 11.5.1998, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 264, 15.10.2003, s. 38.

(4)  Ú. v. EÚ L 186, 18.7.2005, s. 1.


Top