EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0965

ES: Rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2009 o referenčnom dokumente uvedenom v článku 27 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve [oznámené pod číslom K(2009) 8680] (Text s významom pre EHP)

OJ L 341, 22.12.2009, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 004 P. 208 - 220

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/965/oj

22.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 341/1


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. novembra 2009

o referenčnom dokumente uvedenom v článku 27 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve

[oznámené pod číslom K(2009) 8680]

(Text s významom pre EHP)

(2009/965/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES (1) zo 17. júna 2008 o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve, a najmä na jej článok 27 ods. 4,

so zreteľom na odporúčanie Európskej železničnej agentúry (ERA/REC/XA/01-2009) zo 17. apríla 2009,

keďže:

(1)

Na základe článku 27 ods. 3 smernice 2008/57/ES sa od Európskej železničnej agentúry vyžaduje, aby vypracovala referenčný dokument s odkazmi na všetky vnútroštátne predpisy uplatňované členskými štátmi pre uvádzanie vozňov do prevádzky. Tento dokument musí pri každom z parametrov uvedených v prílohe VII k smernici 2008/57/ES obsahovať vnútroštátne predpisy každého členského štátu a špecifikovať skupinu uvedenú v oddiele 2 uvedenej prílohy, do ktorej tieto predpisy patria. Tieto predpisy musia obsahovať predpisy oznámené podľa článku 17 ods. 3 smernice 2008/57/ES vrátane predpisov oznámených po prijatí TSI (osobitné prípady, otvorené body, výnimky) a predpisy oznámené podľa článku 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES (2). Prvá verzia referenčného dokumentu sa má Komisii odovzdať najneskôr do 1. januára 2010.

(2)

S cieľom umožniť porovnávanie jednotlivých parametrov a krížové odkazy na ne v požiadavkách obsiahnutých v TSI a v požiadavkách obsiahnutých vo vnútroštátnych predpisoch, by zoznam parametrov, ktoré sa majú kontrolovať v súvislosti s uvádzaním na trh vozňov, ktoré nespĺňajú TSI, mal na jednej strane dodržiavať požiadavky zlučiteľnosti s jestvujúcimi dohodami založenými na vnútroštátnych predpisoch a vychádzať z nich, a na strane druhej odzrkadľovať TSI. Preto je nevyhnutné, aby zoznam parametrov obsahoval údaje, ktorých podrobnosť bude výrazne vyššia, ako je to v súčasnosti v oddiele 1 prílohy VII k smernici 2008/57/ES. Ako základ pre referenčný dokument uvedený v článku 27 ods. 4 smernice 2008/57/ES je vhodné prijať podrobný zoznam parametrov ustanovený v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

(3)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného v súlade s článkom 29 ods. 1 smernice 2008/57/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Referenčný dokument uvedený v článku 27 ods. 4 smernice 2008/57/ES sa vypracuje na základe zoznamu parametrov uvedeného v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Za každý členský štát bude obsahovať aj určité základné informácie o vnútroštátnom právnom rámci, ktorý sa uplatňuje na uvádzanie koľajových vozidiel do prevádzky.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom a Európskej železničnej agentúre, ktorú zastupuje jej výkonný riaditeľ.

V Bruseli 30. novembra 2009

Za Komisiu

Antonio TAJANI

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 191, 18.7.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 44.


PRÍLOHA

Zoznam parametrov, ktorý sa použije pri klasifikácii vnútroštátnych predpisov v referenčnom dokumente uvedenom v článku 27 smernice 2008/57/ES

Ref.

Parametre

Vysvetlivky

1.0.

Všeobecná dokumentácia

Všeobecná dokumentácia (vrátane opisu nového, obnoveného alebo modernizovaného vozňa a jeho zamýšľaného využívania, informácií o konštrukčnom riešení, opravách, prevádzke a údržbe, technického dokumentu atď.).

1.1.

Všeobecná dokumentácia

Všeobecná dokumentácia, technický opis vozidla, jeho konštrukčného riešenia a zamýšľaného využívania na daný druh premávky (diaľková, prímestská a miestna doprava atď.) vrátane odporúčanej cestovnej a maximálnej konštrukčnej rýchlosti, vrátane všeobecných plánov, diagramov a nevyhnutných údajov pre registre, napr. dĺžky vozidla, usporiadania náprav, rázvoru náprav, jednotkovej váhy atď.

1.2.

Pokyny a požiadavky na údržbu

 

1.2.1.

Pokyny pre údržbu

Údržbové príručky a letáky vrátane požiadaviek, ktorých dodržiavanie je nevyhnutné na zachovanie úrovne konštrukčnej bezpečnosti vozidla.

Akékoľvek náležité profesionálne kvalifikácie, t. j. zručnosti, ktoré sa požadujú pre údržbu zariadenia.

1.2.2.

Kniha s plánom údržby

 

1.3.

Pokyny a dokumentácia pre prevádzku

 

1.3.1.

Pokyny na prevádzku v obvyklom režime vozňa a v poruchovom režime

 

1.4.

Traťové skúšky celého vozidla

 

2.0.

Konštrukčné a mechanické časti

Mechanická neporušenosť a rozhranie medzi vozidlami (vrátane ťahadlového a nárazníkového ústrojenstva, lávok), pevnosti konštrukcie a vybavenia vozidla (napr. sedadiel), nosnosti, pasívnej bezpečnosti (vrátane vnútornej a vonkajšej odolnosti proti nárazu).

2.1.

Konštrukcia vozidla

 

2.1.1.

Pevnosť a neporušenosť

V tomto parametri sú zahrnuté napr. požiadavky na mechanickú pevnosť vozňovej skrine, podvozku, systémov zavesenia, spriahadiel, zametacieho systému a snežného pluhu. Mechanická pevnosť osobitných položiek tohto zoznamu, ako napr. podvozku/pojazdového mechanizmu, ložiskovej skrine nápravy, nápravy, kolesa a zberača, sa vymedzí osobitne.

2.1.2.

Nosnosť

 

2.1.2.1.

Podmienky zaťaženia a vážená hmotnosť

 

2.1.2.2.

Zaťaženie na nápravu a zaťaženie kolesa

Pre jednotlivé kolesá/nápravy v súlade s podmienkami zaťaženia položky 2.1.2.1.

2.1.3.

Spájacia technológia

 

2.1.4.

Zdvíhanie a nakoľajovanie

 

2.1.5.

Upevňovanie zariadení na konštrukciu vozňovej skrine

 

2.1.7.

Spoje používané medzi rozličnými časťami vozidla

Napr. spoj/zavesenie medzi vozňovou skriňou a podvozkom.

2.2.

Mechanické rozhrania pre koncové spriahadlo alebo vnútorné spriahadlo

 

2.2.1.

Automatické spriahadlo

 

2.2.2.

Vlastnosti spriahadla na odtiahnutie

Pre prevádzkové požiadavky na odtiahnutie vlakov pozri tiež 13.1 a 13.3.

2.2.3.

Závitové spriahadlá

 

2.2.4.

Súčasti narážadla, vnútorného spriahadla a ťahadlového ústrojenstva

Vrátane konštrukčného riešenia, funkčnosti a vlastností, napr. elasticity nárazníkov.

2.2.5.

Označovanie nárazníkov

 

2.2.6.

Ťahadlový hák

 

2.2.7.

Lávky

 

2.3.

Pasívna bezpečnosť

Vrátane napr. pluhu na odchýlenie prekážok z koľajníc, obmedzovača spomaľovania, priestoru na prežitie, štrukturálnej celistvosti obsadzovaných priestorov, znižovania rizika vykoľajenia a vzájomného nabehnutia na seba, obmedzenia následkov nárazu do prekážky na trati, interiérových prvkov pasívnej bezpečnosti.

3.

Interakcia vozidlo – koľaj a rozchod

Mechanické rozhrania s infraštruktúrou (vrátane statického a dynamického správania, tolerancií a spojov, rozchodu, pojazdového mechanizmu atď.).

3.1.

Obrys vozidla

Kompatibilita profilu vozidla s infraštruktúrou a inými vozidlami (statický a dynamický obrys) na základe referenčného statického a dynamického obrysu.

3.1.1.

Špecifický prípad

Špecifický prípad (napr. vozidlá prepravované prevoznou loďou).

3.2.

Dynamika vozidla

Dynamické vlastnosti železničných koľajových vozidiel vrátane ekvivalentnej kužeľovitosti, kritéria nestabilnosti, náklonu, zabezpečenia proti vykoľajeniu na skrútenej koľaji, zaťaženia koľají atď.

3.2.1.

Bezpečnosť jazdy a dynamika

Vrátane prípustnej odchýlky vozidla k deformácii koľaje, jazdy na koľajach v oblúku alebo na prechodových (pokrivených) koľajach, bezpečná jazda po výmene a koľajových križovatkách atď.

3.2.2.

Ekvivalentná kužeľovitosť, profil kolesa a krajné hodnoty

 

3.2.3.

Parametre kompatibility zaťaženia trate

Napr. dynamická kolesová sila, kolesové sily vynakladané kolesom posadeným na trati (kvázistatická kolesová sila, maximálna celková dynamická priečna sila, kvázistatická vodiaca sila).

3.2.4.

Vertikálne zrýchlenie

Napr. dynamické účinky prenášané na mostovky vrátane rezonancie v mostoch.

3.3.

Podvozky/pojazdový mechanizmus

 

3.3.1.

Podvozky

 

3.3.2.

Dvojkolesie (náprava + kolesá)

Vrátane dvojkolesí variabilného rozchodu, drieku nápravy atď.

3.3.3.

Koleso

 

3.3.4.

Rozhranie medzi kolesom a koľajnicou (vrátane mazania okolesníka a pieskovania)

Rozhranie koleso/koľajnica (vrátane mazania okolesníkov/zvislého kmitania/opotrebenia prostredníctvom kontaktu koleso-koľajnica, ako aj požiadaviek na pieskovanie vyplývajúcich z jazdy, brzdenia, určenia polohy vlaku).

3.3.5.

Ložiská na dvojkolesí

 

3.3.6.

Minimálny polomer oblúka – prerokuje sa

Hodnoty a podmienky (napr. vozeň privesený/neprivesený).

3.3.7.

Prídržná koľajnica – zariadenie proti putovaniu koľajníc

„Ochrana kolies pred prekážkami na koľajniciach“.

3.4.

Krajná hodnota maximálneho pozdĺžneho kladného a záporného zrýchlenia

 

4.

Brzdenie

Komponenty brzdového zariadenia (vrátane protišmykovej ochrany, brzdové ovládacie zariadenie a brzdné vlastnosti počas prevádzky, v režime pohotovosti a v parkovacom režime).

4.1.

Funkčné požiadavky na brzdenie na úrovni vlaku

Napr. automatickosť, nepretržitosť, nevyčerpateľnosť…

4.2.

Bezpečnostné požiadavky na brzdenie na úrovni vlaku

 

4.2.1.

Závislosti jazda/brzdenie

Napr. inhibícia trakcie.

4.3.

Brzdový systém

Uznávaná architektúra a súvisiace normy

Odkaz na jestvujúce riešenia, napr. UIC.

4.4.

Brzdový príkaz

Požiadavka na brzdový príkaz podľa druhu brzdy, napr. počet a druh zariadení, povolené oneskorenie medzi príkazom a pôsobením na brzdu…

4.4.1.

Núdzový brzdový príkaz

 

4.4.2.

Prevádzkový brzdový príkaz

 

4.4.3.

Priamy brzdový príkaz

 

4.4.4.

Dynamický brzdový príkaz

 

4.4.5.

Parkovací brzdový príkaz

 

4.5.

Výkon brzdy

 

4.5.1.

Núdzové brzdenie

 

4.5.2.

Prevádzkové brzdenie

 

4.5.3.

Výpočty súvisiace s tepelnou kapacitou

 

4.5.4.

Parkovacia brzda

 

4.6.

Riadenie brzdovej adhézie

 

4.6.1.

Medzná/hraničná hodnota priľnavosti (adhézie) koľajnice a kolesa

 

4.6.2.

Systém protišmykovej ochrany

 

4.7.

Výroba brzdnej sily

Požiadavka na zariadenie vytvárajúce brzdnú silu podľa druhu brzdy.

4.7.1.

Trecia brzda

Vrátane vlastností materiálu, napr. pri kompozitných brzdových klátikoch.

4.7.1.1.

Brzdové klátiky

 

4.7.1.2.

Brzdové kotúče

 

4.7.1.3.

Brzdové platničky

 

4.7.2.

Dynamická brzda prepojená na trakciu

 

4.7.3.

Magnetická koľajová brzda

 

4.7.4.

Koľajová brzda na vírivý prúd

 

4.7.5.

Parkovacia brzda

 

4.8.

Stav bŕzd a signalizácia závady

 

4.9.

Brzdné požiadavky na účely odtiahnutia

 

5.0.

Zariadenia súvisiace s cestujúcimi

Zariadenia pre cestujúcich a prostredie pre cestujúcich vrátane okien a dverí pre cestujúcich, požiadavky týkajúce sa osôb so zníženou mobilitou atď.

5.1.

Prístup

Funkčné a technické špecifikácie, napr. pre osoby so zníženou mobilitou.

5.1.1.

Vonkajšie dvere

 

5.1.2.

Vnútorné dvere

 

5.1.3.

Celopriechodný priestor

 

5.1.4.

Schody a osvetlenie

 

5.1.5.

Zmeny výšky podlahy

 

5.1.6.

Zábradlia

 

5.1.7.

Pomôcky pre nastupovanie

 

5.2.

Okienka

Napr. mechanické vlastnosti okien a skla, požiadavky na núdzové situácie.

Pre mechanické vlastnosti predného okna, pozri 9.1.3.1.

5.3.

Toalety

Pre odpad z toaliet pozri 6.2.1.1.

5.4.

Informácie pre cestujúcich

 

5.4.1.

Vlakový rozhlasový systém

 

5.4.2.

Označenia a informácie

Vrátane bezpečnostných pokynov pre cestujúcich a núdzových označení pre cestujúcich.

5.5.

Sedadlá a osobitné podmienky pre osoby so zníženou mobilitou

Okrem prístupu (opísaného v bode 5.1).

5.6.

Osobitné zariadenia pre cestujúcich

 

5.6.1.

Zdvíhacie systémy

Súlad s predpismi Spoločenstva alebo vnútroštátnymi predpismi, ak existujú.

5.6.2.

Vykurovacie, vetracie a klimatizačné (HVAC) systémy

Napr. kvalita vzduchu vo vnútri vozidla, požiadavky v prípade požiaru (vypnutie).

5.6.3.

Iné

Napr. automaty na nápoje

6.0.

Environmentálne podmienky a aerodynamické vplyvy

Vplyv životného prostredia na vozidlo a vplyv vozidla na životné prostredie (vrátane aerodynamických podmienok a rozhrania medzi vozidlom a koľajovou časťou železničného systému a rozhrania s vonkajším prostredím).

6.1.

Vplyv životného prostredia na vozidlo

 

6.1.1.

Podmienky životného prostredia ovplyvňujúce vozidlo

 

6.1.1.1.

Nadmorská výška

 

6.1.1.2.

Teplota

 

6.1.1.3.

Vlhkosť

Napr. antikondenzačné opatrenia a opatrenia proti zamrznutiu.

6.1.1.4.

Dážď

 

6.1.1.5.

Sneh, ľad a krupobitie

Napr. zariadenia na odpratávanie snehu, snežný pluh, nemrznúce ohrievacie telesá atď.

6.1.1.6.

Slnečné žiarenie

 

6.1.1.7.

Chemické látky a častice

Vplyv chemikálií a malých letiacich častíc (napr. štrku) na vybavenie a funkcie vozidla.

6.1.2.

Aerodynamické vplyvy na vozidlo

Aerodynamické vplyvy na vybavenie a funkcie vozidla.

6.1.2.1.

Vplyvy bočného vetra

Vplyv bočného vetra na vybavenie a funkcie vozidla.

6.1.2.2.

Maximálne kolísanie tlaku v tuneloch

Vplyv náhlych zmien okolitého tlaku na vybavenie a funkcie vozidla.

6.2.

Vplyv vozidla na životné prostredie

 

6.2.1.

Emisie chemických látok a častíc

Krajné hodnoty chemických látok a častíc vypúšťaných z vozidla.

6.2.1.1.

Odpad z toaliet

Vyprázdňovanie odpadu z toaliet do vonkajšieho prostredia.

6.2.1.2.

Vypúšťanie výfukových plynov

Vypúšťanie výfukových plynov do vonkajšieho prostredia.

6.2.2.

Krajné hodnoty hlukových emisií

Krajné hodnoty hlukových emisií z vozidla do vonkajšieho prostredia.

6.2.2.1.

Vplyv vonkajšieho hluku

Vplyv vonkajšieho hluku spôsobovaný vozidlom na životné prostredie mimo železničného systému.

6.2.2.2.

Vplyv hluku pri státí

Vplyv hluku pri státí spôsobovaný vozidlom na životné prostredie mimo železničného systému.

6.2.2.3.

Vplyv hluku pri štartovaní

Vplyv hluku pri štartovaní spôsobovaný vozidlom na životné prostredie mimo železničného systému.

6.2.2.4.

Vplyv hluku pri prejazde

Vplyv hluku pri prejazde spôsobovaný vozidlom na životné prostredie mimo železničného systému.

6.2.3.

Krajné hodnoty vplyvu aerodynamického zaťaženia

Krajné hodnoty vplyvu aerodynamického zaťaženia, ktoré spôsobuje vozidlo ostatným súčastiam železničného systému a životnému prostrediu.

6.2.3.1.

Tlakové impulzy čela súpravy

Vplyvy tlakových pulzov, ktoré spôsobuje čelo súpravy na koľaje.

6.2.3.2.

Aerodynamický vplyv na cestujúcich/predmety na nástupišti

Aerodynamické rušenie spôsobované cestujúcim/predmetom na nástupišti vrátane metód posúdenia a prevádzkových podmienok nakládky.

6.2.3.3.

Aerodynamický vplyv na traťových pracovníkov

Aerodynamické rušenie traťových pracovníkov.

6.2.3.4.

Odlietavanie štrku a jeho rozmetávanie do okolia

 

7.0.

Vonkajšie výstrahy, označenia funkcií a požiadavky na integritu softvéru

Vonkajšie výstrahy, označenia funkcií a integrita softvéru, napr. bezpečnostné funkcie s vplyvom na chod vlaku vrátane zbernice vlaku.

7.1.

Integrita softvéru používaného pri bezpečnostných funkciách

Napr. integrita softvéru vlakovej zbernice.

7.2.

Vizuálna a sluchová identifikácia vozidla a funkcie varovania

 

7.2.1.

Označenie vozidla

 

7.2.2.

Vonkajšie svetlá

 

7.2.2.1.

Predné svetlomety

 

7.2.2.2.

Obrysové svetlá

 

7.2.2.3.

Koncové svetlá

 

7.2.2.4.

Ovládanie svetiel

 

7.2.3.

Výstražná húkačka

 

7.2.3.1.

Tóny výstražnej húkačky

 

7.2.3.2.

Hladiny akustického tlaku výstražnej húkačky

Mimo stanovišťa rušňovodiča – pre vnútornú akustickú hladinu pozri 9.2.1.2.

7.2.3.3.

Výstražné húkačky, ochrana

 

7.2.3.4.

Výstražné húkačky, ovládanie

 

7.2.3.5.

Výstražné húkačky, overenie hladiny akustického tlaku

 

7.2.4.

Konzoly

Napr. požiadavky na zadné koncové návesti: svetlá, zástavky atď.

8.0.

Palubné elektrické napájacie a riadiace systémy

Palubné pohonné, napájacie a riadiace systémy, plus rozhranie vozidla s infraštruktúrou elektrického napájania, plus elektromagnetická kompatibilita (všetky aspekty).

8.1.

Trakčné výkonnostné požiadavky

 

8.1.1.

Zvyškové zrýchlenie pri maximálnej rýchlosti

 

8.1.2.

Zvyšková trakčná kapacita v poruchovom režime

 

8.1.3.

Požiadavky na trakčnú adhéziu medzi kolesom a koľajnicou

 

8.2.

Funkčná a technická špecifikácia týkajúca sa rozhrania medzi vozidlom a subsystémom týkajúcim sa energie

 

8.2.1.

Funkčná a technická špecifikácia týkajúca sa napájania elektrickou energiou

 

8.2.1.1.

Napájanie elektrickou energiou

 

8.2.1.2.

Impedancia medzi zberačom a kolesami

 

8.2.1.3.

Napätie a frekvencia elektrického napájania nadzemného trolejového vedenia

 

8.2.1.4.

Rekuperácia energie

 

8.2.1.5.

Maximálny príkon a maximálny prúd, ktorých odber je prípustný z nadzemného trolejového vedenia

Vrátane maximálneho odberu prúdu pri státí.

8.2.1.6.

Koeficient výkonu

 

8.2.1.7.

Poruchy energetického systému

 

8.2.1.7.1.

Harmonické vlastnosti a súvisiace prepätia nadzemného trolejového vedenia

 

8.2.1.7.2.

Účinky podielu jednosmerného prúdu v systéme napájania striedavým prúdom

 

8.2.1.8.

Elektrická ochrana

Napr. voliteľnosť palubnej ochrany a systému ochrany podstanice.

8.2.2.

Funkčné a konštrukčné parametre zberača

 

8.2.2.1.

Celkové konštrukčné riešenie zberača

 

8.2.2.2.

Geometria hlavy zberača

 

8.2.2.3.

Statická prítlačná sila zberača

 

8.2.2.4.

Prítlačná sila zberača (vrátane dynamického chovania a aerodynamických účinkov)

Vrátane kvality odberu prúdu.

8.2.2.5.

Pracovný rozsah zberačov

 

8.2.2.6.

Prúdová zaťažiteľnosť

 

8.2.2.7.

Usporiadanie zberačov

 

8.2.2.8.

Izolácia zberača od vozidla

 

8.2.2.9.

Stiahnutie zberača

 

8.2.2.10.

Jazda cez úseky s oddelenými fázami

 

8.2.2.11.

Jazda cez úseky s oddelenými systémami

 

8.2.3.

Klzné lišty, funkčné a konštrukčné parametre

 

8.2.3.1.

Geometria klzných líšt

 

8.2.3.2.

Materiál klzných líšt

 

8.2.3.3.

Hodnotenie klzných líšt

 

8.2.3.4.

Zisťovanie poškodenia klzných líšt

 

8.2.3.5.

Prúdová zaťažiteľnosť

 

8.3.

Napájanie elektrickou energiou a trakčný systém

 

8.3.1.

Meranie spotreby elektrickej energie

 

8.3.2.

Konfigurácia hlavného elektrického obvodu

 

8.3.3.

Komponenty vysokého napätia

 

8.3.4.

Uzemnenie

 

8.4.

Elektromagnetická kompatibilita

Elektromagnetická kompatibilita medzi palubným elektrickým napájacím a riadiacim systémom a:

inými súčasťami palubného elektrického napájacieho a riadiaceho systému toho istého vozidla,

ostatnými vozidlami,

traťovou časťou železničného systému,

vonkajším prostredím.

8.4.1.

Elektromagnetická kompatibilita v rámci palubného elektrického napájacieho a riadiaceho systému

Elektromagnetická kompatibilita medzi súčasťami palubného elektrického napájacieho a riadiaceho systému.

8.4.2.

Elektromagnetická kompatibilita so signalizačnou a telekomunikačnou sieťou

Elektromagnetická kompatibilita medzi palubným elektrickým napájacím a riadiacim systémom a signalizačnou a sieťovou telekomunikačnou traťovou časťou.

8.4.3.

Elektromagnetická kompatibilita s inými vozidlami a s traťovou časťou železničného systému

Elektromagnetická kompatibilita medzi palubným elektrickým napájacím a riadiacim systémom a inými vozidlami a traťovou časťou železničného systému, okrem signalizačnej a telekomunikačnej siete.

8.4.4.

Elektromagnetická kompatibilita so životným prostredím

Elektromagnetická kompatibilita medzi palubným elektrickým napájacím a riadiacim systémom a životným prostredím mimo železničného systému (vrátane osôb v blízkosti alebo na nástupišti, cestujúcich, rušňovodičov/personálu).

8.5.

Ochrana proti elektrickému nebezpečenstvu

 

8.6.

Požiadavky na dieselové a iné tepelné hnacie systémy

 

8.7.

Systémy, ktoré si vyžadujú osobitné opatrenia na monitorovanie a ochranu

 

8.7.1.

Cisterny a potrubné systémy na horľavé kvapaliny

Osobitné požiadavky na cisterny a potrubné systémy na horľavé kvapaliny (vrátane paliva).

8.7.2.

Systémy tlakových nádob/zariadenia pod tlakom

 

8.7.3.

Zariadenia s parnými kotlami

 

8.7.4.

Technické systémy v potenciálne výbušných ovzdušiach

Osobitné požiadavky na technické systémy v potenciálne výbušných atmosférach (napr. tekutý plyn, zemný plyn a systémy napájané z akumulátora vrátane ochrany transformátorovej nádoby).

8.7.5.

Detektory ionizácie

 

8.7.6.

Hydraulické/pneumatické napájacie a riadiace systémy

Funkčné a technické špecifikácie, napr. napájanie stlačeným vzduchom, kapacita, typ, teplotný rozsah, sušiče vzduchu (veže), ukazovatele rosného bodu, izolácia, vlastnosti privádzaného vzduchu, indikácie poruchy atď.

9.0.

Zariadenia pre personál, rozhrania a prostredie

Palubné zariadenia, rozhrania, pracovné podmienky a prostredie pre personál (vrátane stanovíšť rušňovodičov a rozhraní rušňovodič/stroj).

9.1.

Konštrukčné riešenie stanovíšť rušňovodičov

 

9.1.1.

Konštrukčné riešenie stanovišťa rušňovodiča

 

9.1.1.1.

Usporiadanie interiéru

Napr. dostupnosť priestorov, usporiadanie stanovišťa rušňovodiča a požiadavky na ergonómiu.

9.1.1.2.

Ergonómia riadiaceho pultu

 

9.1.1.3.

Sedadlo rušňovodiča

 

9.1.1.4.

Spôsoby, akými si rušňovodiči môžu vymieňať dokumenty

 

9.1.1.5.

Iné zariadenia na ovládanie prevádzky vlaku

 

9.1.2.

Prístup na stanovište rušňovodiča

 

9.1.2.1.

Vstup, výstup a dvere

 

9.1.2.2.

Núdzové východy na stanovišti rušňovodiča

 

9.1.3.

Čelné sklo stanovišťa rušňovodiča

 

9.1.3.1.

Mechanické vlastnosti

 

9.1.3.2.

Optické vlastnosti

 

9.1.3.3.

Vybavenie

Napr. zariadenia na odmrazovanie, odhmlievanie, vonkajšie čistenie atď.

9.1.3.4.

Viditeľnosť vpred

 

9.2.

Pracovné podmienky

 

9.2.1.

Podmienky prostredia

 

9.2.1.1.

Vykurovacie, vetracie a klimatizačné systémy na stanovišti rušňovodiča

 

9.2.1.2.

Hluk na stanovišti rušňovodiča

Vrátane hlasitosti húkačky vo vnútri stanovišťa rušňovodiča.

9.2.1.3.

Osvetlenie na stanovišti rušňovodiča

 

9.2.2.

Ostatné

 

9.3.

Rozhranie rušňovodič/stroj

Zariadenia na stanovišti rušňovodiča na dohľad nad bezpečnou prevádzkou vlaku a jej riadenie.

9.3.1.

Rozhranie rušňovodič/stroj

 

9.3.1.1.

Ukazovateľ rýchlosti

Zaznamenávanie rýchlosti opísané v bode 9.6.

9.3.1.2.

Zobrazovacie jednotky a monitory rušňovodiča

 

9.3.1.3.

Riadiace prvky a ukazovatele

 

9.3.2.

Dohľad nad rušňovodičom

Funkcia kontroly činností rušňovodiča, napr. kontrola bdelosti.

9.3.3.

Výhľad dozadu a do strán

 

9.4.

Označovanie nápismi a štítkami na stanovišti rušňovodiča

Statické zobrazovanie základných informácií pre rušňovodiča.

9.5.

Zariadenia a iné vybavenie na palube pre personál

 

9.5.1.

Zariadenia na palube pre personál

 

9.5.1.1.

Prístup personálu pri pripájaní/odpájaní

 

9.5.1.2.

Vonkajšie schodíky a držadlá pre posunovací personál

 

9.5.1.3.

Skladovacie priestory pre personál

 

9.5.1.4.

Iné zariadenia

 

9.5.2.

Prístupové dvere pre personál a náklad

Dvere vybavené bezpečnostným zariadením, ktoré môže otvoriť iba personál vrátane personálu stravovacích služieb.

9.5.3.

Palubné nástroje a prenosné vybavenie

Napr. nástroje, ktoré potrebuje rušňovodič alebo personál v núdzovej situácii

9.5.4.

Systém hlasitej komunikácie

Napr. na komunikáciu medzi:

vlakovým personálom,

vlakovým personálom a osobami vo vnútri vlaku/mimo neho.

9.6.

Zariadenie na záznam

Na účely monitorovania správania rušňovodiča a vlaku.

9.8.

Funkcia riadenia na diaľku

 

10.

Požiarna bezpečnosť a evakuácia

 

10.1.

Požiarna bezpečnosť

 

10.1.1.

Koncepcia protipožiarnej ochrany

 

10.1.1.1.

Klasifikácia vozidiel/požiarne kategórie

 

10.1.2.

Protipožiarne opatrenia

 

10.1.2.1.

Všeobecné ochranné opatrenia pre vozidlá

 

10.1.2.2.

Protipožiarne opatrenia pre špecifické druhy vozidiel

Napr. požiadavky na prevádzkyschopnosť nákladných vlakov alebo osobných vlakov, ochrana rušňovodiča atď.

10.1.2.3.

Ochrana stanovišťa rušňovodiča

 

10.1.2.4.

Protipožiarne bariéry

 

10.1.2.5.

Vlastnosti materiálov

 

10.1.2.6.

Požiarne detektory

 

10.1.2.7.

Hasiace prístroje

 

10.2.

Stav núdze

 

10.2.1.

Núdzové východy pre cestujúcich

 

10.2.2.

Informácie, zariadenia a prístup pre záchranné služby

 

10.2.3.

Výstražný systém pre cestujúcich

 

10.2.4.

Núdzové osvetlenie

 

10.3.

Dodatočné opatrenia

 

11.

Servis

Palubné zariadenia a rozhrania na výkon servisu.

11.1.

Zariadenia na čistenie vlakov

 

11.1.1.

Zariadenia na vonkajšie čistenie vlakov

Napr. vonkajšie čistenie na umývacej linke.

11.1.2.

Vnútorné čistenie vlakov

 

11.2.

Zariadenia na doplnenie paliva

 

11.2.1.

Systémy na likvidáciu odpadovej vody

Vrátane rozhrania na systém vyprázdňovania toaliet.

11.2.2.

Systém dodávky vody

Súlad s hygienickým nariadeniami.

11.2.3.

Ďalšie zásobovacie zariadenia

Napr. osobitné požiadavky na odstavenie vlakov.

11.2.4.

Rozhranie na zariadenia na dopĺňanie paliva pre neelektrické železničné koľajové vozidlá

Napr. trysky na naftové palivá a iné.

12.0.

Palubné riadenie-zabezpečenie a návestenie

Celé palubné zariadenie nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a riadenie a zabezpečenie pohybu vlakov schválených na premávanie po sieti a jeho vplyv na traťovú časť železničného systému.

12.1.

Palubný rádiový systém

 

12.1.1.

Rádiový systém nevyhovujúci platforme GSM-R

 

12.1.2.

Rádiový systém vyhovujúci platforme GSM-R

 

12.1.2.1.

Textové správy

Osobitné požiadavky na textové správy (napr. v núdzovej situácii).

12.1.2.2.

Presmerovanie hovorov

Požiadavky a podmienky týkajúce sa presmerovania hovorov.

12.1.2.3.

Vysielané volania

Požiadavky a podmienky týkajúce sa vysielaných hovorov.

12.1.2.4.

Požiadavky súvisiace s kabínovou vysielačkou

Napr. iné vnútroštátne povinné požiadavky súvisiace s kabínovou vysielačkou, ktoré nie sú prikázané v TSI.

12.1.2.5.

Voľba siete impulzom zvonka

 

12.1.2.6.

Vysielačkové funkcie všeobecného charakteru

Napr. iné vnútroštátne povinné funkcie všeobecného charakteru súvisiace s vysielačkou, ktoré nie sú prikázané v TSI.

12.1.2.7.

Funkčnosť MMI primárneho radiča

Požiadavky exportované na mobil stanovišťa rušňovodiča, odvodené od funkčnosti MMI radiča.

12.1.2.8.

Používanie prenosných vysielačiek ako kabínových mobilných rádiových zariadení

Ako primárne alebo náhradné rádiové zariadenia.

12.1.2.9.

Kapacita palubného systému GSMR

Napr. požiadavka na schopnosť prepojovať pakety.

12.1.2.10.

Rozhranie GSM-R-ETCS

Napr. synchronizácia identifikácie vlakov.

12.1.2.11.

Prepojenie a roaming medzi sieťami GSM-R

Uplatniteľné až do uverejnenia nového cieľa Eirene počas roka 2010.

12.1.2.12.

Prekračovanie hraníc

Uplatniteľné až do uverejnenia nového cieľa Eirene počas roka 2010.

12.1.2.13.

GPRS a ASCI

Zahrnuté do žiadosti o zmenu, vnútroštátne predpisy sa neočakávajú.

12.1.2.14.

Rozhranie medzi bezpečnostným zariadením rušňovodiča koľajového vozidla, zariadením na kontrolu bdelosti a palubným zariadením GSM-R

Uplatniteľné až do uverejnenia nového cieľa Eirene počas roka 2010.

12.1.2.15.

Špecifikácia skúšok pre mobilné zariadenia GSM-R

Uzavrie sa doplnením špecifikácií Eirene.

12.1.2.16.

Riadená/automatická voľba siete

 

12.1.2.17.

Registrácia a zrušenie registrácie

 

12.1.2.18.

Manažment verzií GSM-R

Už nie je otvorenou otázkou – vzťahuje sa na ňu postup agentúry – má sa odstrániť spomedzi otvorených otázok v TSI. Neočakávajú sa vnútroštátne predpisy.

12.2.

Palubná signalizácia

 

12.2.1.

Vnútroštátne systémy palubnej signalizácie

Riadiace a varovné systémy vrátane napr. „blokovo riadeného núdzového brzdenia“ a iné vnútroštátne požiadavky na zabezpečenie funkčnosti vlakov.

12.2.2.

Kompatibilita signalizačného systému s ostatnými časťami vlaku

Kompatibilita palubného signalizačného zariadenia s ostatnými systémami vo vlaku, napr. s brzdami, trakciou atď.

12.2.3.

Kompatibilita koľajových vozidiel s traťovou infraštruktúrou

Kompatibilita napr. s traťovými detekčnými systémami alebo detektormi horúcich nápravových ložísk, pre EMC pozri 8.4.2.

12.2.3.1.

Vzťah medzi vzdialenosťou nápravy a priemerom kolesa

 

12.2.3.2.

Bezkovový priestor okolo kolies

 

12.2.3.3.

Kovová hmota vozidla

 

12.2.4.

Kabínový signalizačný systém ETCS

 

12.2.4.1.

Aktivácia (pripravenosť k odjazdu)

Má sa vyriešiť v rámci úrovne Baseline 3.

12.2.4.2.

Kategórie vlakov

Má sa vyriešiť v rámci úrovne Baseline 3.

12.2.4.3.

Požiadavky na výkonnosť palubných zariadení GSM-R v súvislosti s kvalitou služby

Kvalita služby GSM-R požadovaná pre ETCS.

12.2.4.4.

Používanie režimov ETCS

Požiadavky na používanie režimov ETCS, ktoré majú vplyv na schvaľovanie vozidla nad rámec požiadaviek v TSI.

12.2.4.5.

Požiadavky ETCS, keď sa vozidlo riadi z miesta mimo stanovišťa rušňovodiča

Požiadavky nad rámec požiadaviek TSI alebo v konflikte s nimi, v súvislosti s riadením vozidla z miesta mimo stanovišťa rušňovodiča, napr. prostredníctvom rádiového diaľkového ovládania personálom na zemi pri posunovaní.

12.2.4.6.

Funkčnosť úrovňového železničného priecestia

Má sa vyriešiť v rámci úrovne Baseline 3.

12.2.4.7.

Bezpečnostné hranice brzdenia

Má sa vyriešiť v rámci úrovne Baseline 3.

12.2.4.8.

Požiadavky na spoľahlivosť, dostupnosť a bezpečnosť

Má sa vyriešiť v revízii TSI.

12.2.4.9.

Označovacie tabule

Požiadavky prenesené na vozidlo s cieľom zabezpečiť viditeľnosť tabúľ (napr. rozptyl lúča predných svetlometov, viditeľnosť zo stanovišťa rušňovodiča), čiastočne vyriešené v 2.3.0d, má sa úplne vyriešiť v rámci úrovne Baseline 3.

12.2.4.10.

Ergonomické aspekty rozhrania rušňovodič/stroj

Má sa vyriešiť v rámci úrovne Baseline 3.

12.2.4.11.

ETCS hodnoty premenných veličín riadených zvonku UNISIG – manuál

Má sa vyriešiť v rámci úrovne Baseline 3.

12.2.4.12.

Požiadavky na súlad KM

Má sa vyriešiť v rámci úrovne Baseline 3.

12.2.4.13.

Požiadavky na predmontáž palubného zariadenia ETCS

Už nie je otvorenou otázkou – vzťahuje sa na ňu kapitola 7, ktorú schválil RISC v marci 2009 – z ďalšej verzie TSI sa vypustí. Neočakávajú sa vnútroštátne predpisy.

12.2.4.14.

Manažment verzií ETCS

Už nie je otvorenou otázkou – vzťahuje sa na ňu postup agentúry – má sa odstrániť spomedzi otvorených otázok v TSI. Neočakávajú sa vnútroštátne predpisy.

12.2.4.15.

Špecifikácie premenných ETCS

Má sa vyriešiť v rámci úrovne Baseline 3.

12.2.4.16.

Rozhranie RBC – RBC

Bude sa naň vzťahovať 2.3.0d, špecifikáciu skúšky odporučí v júni 2009 RISC.

12.2.4.17.

Dodatočné požiadavky týkajúce sa rušňov a zložených jednotiek

 

12.2.4.18.

Funkčnosť a rozhrania systémov na ochranu personálu s návestným systémom

Má sa vyriešiť v rámci úrovne Baseline 3.

12.2.4.19.

Rozhranie s prevádzkovou brzdou

Má sa vyriešiť v revízii TSI CCS.

13.

Špecifické prevádzkové požiadavky

Špecifické prevádzkové požiadavky na vozidlá (vrátane poruchového režimu, vyprosťovania vozidla atď.).

13.1.

Osobitné predmety, ktorá sa majú nachádzať na palube

 

13.2.

Zdravie a bezpečnosť pri práci

 

13.3.

Diagram zdvíhania a pokyny na odťahovanie

Odťahovanie, zdvíhanie a nakoľajovanie.

14.

Zariadenie súvisiace s nákladom

Požiadavky týkajúce sa nákladu a životného prostredia (vrátane zariadení osobitne vyžadovaných v prípade nebezpečného tovaru).

14.1.

Konštrukčné, prevádzkové a údržbové obmedzenia prepravy nebezpečného tovaru

Napr. požiadavky na prepravu nebezpečného tovaru odvodené z RID, vnútroštátnych predpisov alebo iných nariadení.

14.2.

Osobitné zariadenia na prepravu nákladu

 

14.3.

Dvere a zariadenia na nakladanie

 


Top