Help Print this page 

Document 32009D0912

Title and reference
Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 912/2009/ES zo 16. septembra 2009 o účasti Spoločenstva na Európskom programe metrologického výskumu a vývoja vykonávanom niekoľkými členskými štátmi (Text s významom pre EHP)
  • In force
OJ L 257, 30.9.2009, p. 12–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 004 P. 253 - 266

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/912(1)/oj
Multilingual display
Text

30.9.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 257/12


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 912/2009/ES

zo 16. septembra 2009

o účasti Spoločenstva na Európskom programe metrologického výskumu a vývoja vykonávanom niekoľkými členskými štátmi

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 169 a článok 172 druhý odsek,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

V rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technologického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (3) (ďalej len „siedmy rámcový program“) sa v zmysle článku 169 zmluvy umožňuje účasť Spoločenstva na výskumných a vývojových programoch vykonávaných niekoľkými členskými štátmi vrátane účasti v štruktúrach vytvorených na uskutočnenie tohto programu.

(2)

V siedmom rámcovom programe sa vymedzil súbor kritérií na identifikáciu oblastí pre takéto iniciatívy na základe článku 169 zmluvy: dôležitosť z hľadiska cieľov Spoločenstva, jasné vymedzenie cieľa, ktorý sa má dosiahnuť, a jeho dôležitosť z hľadiska cieľov rámcového programu, už existujúci základ (existujúce alebo predpokladané národné výskumné programy), európska pridaná hodnota, kritické množstvo z hľadiska veľkosti a počtu zapojených programov a podobnosť činností, na ktoré sa vzťahujú, a efektívnosť článku 169 ako najvhodnejšieho prostriedku na dosiahnutie cieľov.

(3)

V rozhodnutí Rady 2006/971/ES z 19. decembra 2006 o osobitnom programe Spolupráca, ktorým sa vykonáva siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technologického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (4) (ďalej len „osobitný program Spolupráca“), sa podporuje prístup presahujúci hranice jednotlivých tém výskumu, ktoré sa týkajú jedného alebo viacerých tematických okruhov siedmeho rámcového programu, a v tejto súvislosti sa iniciatíva na základe článku 169 v oblasti metrológie označuje za jednu z iniciatív vhodných na účasť Spoločenstva v národných výskumných programoch realizovaných spoločne na základe článku 169 zmluvy.

(4)

Metrológia je transdisciplinárna vedecká oblasť, ktorá je životne dôležitou zložkou modernej znalostnej spoločnosti. Spoľahlivé a porovnateľné normy merania a vhodné validované meracie a skúšobné metódy podporujú procesy vedeckého pokroku a technologických inovácií, a preto majú významný vplyv na hospodárstvo a kvalitu života v Európe.

(5)

Viaceré programy výskumu a vývoja alebo aktivity uskutočňované členskými štátmi individuálne na národnej úrovni s cieľom podporiť metrologický výskum a vývoj nekoordinujú sa v súčasnosti dostatočne na európskej úrovni a neumožňujú zhromažďovať kritickú kapacitu požadovanú v strategických oblastiach výskumu a vývoja.

(6)

S cieľom dosiahnuť koherentný prístup v oblasti metrológie na európskej úrovni a konať efektívne niektoré členské štáty zaviedli spoločný program výskumu a vývoja s názvom Európsky program metrologického výskumu (European Metrology Research Programme, ďalej len „EMRP“) ako nástroj inovácií, vedeckého výskumu a podpory politiky s cieľom reagovať na rastúci dopyt po špičkovej metrológii v Európe, najmä v novovznikajúcich technologických oblastiach.

(7)

Vo svojom pracovnom programe z 11. júna 2007 na obdobie rokov 2007 a 2008 na realizáciu osobitného programu Spolupráca Komisia poskytla finančnú podporu pre ERA-NET Plus v oblasti metrológie s cieľom uľahčiť prechod medzi projektom iMERA ERA-NETa spoločným programom metrologického výskumu a vývoja, ktorý sa má realizovať na základe článku 169 zmluvy. Výsledkom je vytvorenie EMRP, v rámci ktorého boli definované hlavné výzvy a činnosti spoločného programu.

(8)

EMRP je zameraný na podporu vedeckého vývoja a inovácií tým, že poskytne potrebný právny a organizačný rámec pre rozsiahlu európsku spoluprácu medzi členskými štátmi pri metrologickom výskume vo všetkých technologických či priemyselných oblastiach. S koordináciou a realizáciou spoločných činností zameraných na podporu EMRP súhlasilo Belgicko, Česká republika, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Maďarsko, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Fínsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo, ako aj Nórsko, Švajčiarsko a Turecko (ďalej len „účastnícke štáty“). Celková hodnota ich účasti sa odhaduje minimálne na 200 miliónov EUR plus rezervné financie v hodnote 100 miliónov EUR na navrhované sedemročné obdobie.

(9)

S cieľom zvýšiť vplyv EMRP účastnícke štáty súhlasili s účasťou Spoločenstva na EMRP. Spoločenstvo by sa malo na ňom podieľať poskytnutím finančného príspevku, ktorý zodpovedá finančnému príspevku účastníckych štátov, čiže v sume 200 miliónov EUR počas trvania EMRP. Vzhľadom na to, že EMRP zodpovedá vedeckým cieľom siedmeho rámcového programu a že činnosti v oblasti metrológie majú horizontálny charakter alebo nie sú priamo prepojené s desiatimi témami, by sa EMRP mal podporovať spoločne pri všetkých relevantných témach.

(10)

K dispozícii môžu byť aj ďalšie možnosti financovania, okrem iného z Európskej investičnej banky (EIB), najmä prostredníctvom mechanizmu na spoločné znášanie rizika, ktorý sa vytvoril spoločne s EIB a Komisiou podľa prílohy III k osobitnému programu Spolupráca.

(11)

Finančná podpora Spoločenstva by sa mala poskytovať v súlade s vymedzením finančného plánu založeného na formálnych záväzkoch príslušných vnútroštátnych orgánov spoločne realizovať programy a činnosti v oblasti výskumu a vývoja uskutočňované na vnútroštátnej úrovni a prispieť k financovaniu spoločného vykonávania EMRP.

(12)

Spoločná realizácia národných výskumných programov vyžaduje vytvorenie alebo existenciu špecializovanej realizačnej štruktúry, ako sa to ustanovuje v osobitnom programe Spolupráca. Účastnícke štáty sa dohodli na takejto špecializovanej realizačnej štruktúre na realizáciu EMRP. Špecializovaná realizačná štruktúra by mala byť príjemcom finančného príspevku Spoločenstva a mala by zabezpečiť efektívne vykonávanie EMRP.

(13)

Finančný príspevok Spoločenstva by mal byť podmienený prísľubom zdrojov od účastníckych štátov a skutočným vyplatením ich finančných príspevkov.

(14)

Hoci Spoločné výskumné centrum je útvarom Komisie, jeho inštitúcie majú výskumné kapacity relevantné pre EMRP, a tie by sa mali pri realizácii aktívne využívať. Preto je vhodné vymedziť úlohu Spoločného výskumného centra vzhľadom na jeho oprávnenosť na účasť a financovanie, ako aj jeho zapojenia do riadenia EMRP.

(15)

Vyplatenie finančného príspevku Spoločenstva by malo byť podmienené uzavretím všeobecnej dohody medzi Komisiou v mene Európskeho spoločenstva a špecializovanou realizačnou štruktúrou, obsahujúcej podrobné mechanizmy využívania príspevku Spoločenstva. Táto všeobecná dohoda by mala obsahovať nevyhnutné ustanovenia, aby sa zabezpečila ochrana finančných záujmov Spoločenstva.

(16)

Úrok vytvorený finančným príspevkom Spoločenstva by sa mal považovať za príjem priradený v súlade s článkom 18 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (5) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“). Komisia by mala mať možnosť zodpovedajúcim spôsobom zvýšiť maximálny príspevok Spoločenstva uvedený v tomto rozhodnutí.

(17)

Spoločenstvo by malo mať za podmienok ustanovených vo všeobecnej dohode, ktorá sa uzatvorí medzi Spoločenstvom a špecializovanou realizačnou štruktúrou, právo znížiť, neposkytnúť alebo zrušiť svoj finančný príspevok, ak sa EMRP nerealizuje, realizuje sa neprimerane, čiastočne alebo oneskorene, alebo ak účastnícke štáty neprispievajú, prispievajú len čiastočne alebo oneskorene na financovanie EMRP.

(18)

S cieľom realizovať EMRP efektívne by sa mala poskytnúť finančná podpora účastníkom projektov v rámci EMRP vybratých na centrálnej úrovni pod vedením špecializovanej realizačnej štruktúry na základe výzvy na predkladanie návrhov. Táto finančná podpora a s ňou súvisiace platby by mali byť transparentné a efektívne.

(19)

Hodnotenie návrhov by mali centrálne vykonať nezávislí odborníci pod vedením špecializovanej realizačnej štruktúry. Poradie návrhov by mala schváliť špecializovaná realizačná štruktúra a malo by byť záväzné pri prideľovaní finančných prostriedkov z finančného príspevku Spoločenstva a z vnútroštátnych rozpočtov vyčlenených na projekty EMRP.

(20)

V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách a nariadením Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (6) (ďalej len „vykonávacie pravidlá“), by sa mal finančný príspevok Spoločenstva spravovať v rámci nepriamej centralizovanej správy podľa článku 54 ods. 2 písm. c) a článku 56 nariadenia o rozpočtových pravidlách a článku 35, článku 38 ods. 2 a článku 41 vykonávacích pravidiel.

(21)

Ktorýkoľvek členský štát a ktorákoľvek krajina pridružená k siedmemu rámcovému programu sú oprávnení zúčastňovať sa na EMRP.

(22)

V súlade s cieľmi siedmeho rámcového programu by účasť akejkoľvek ďalšej krajiny na EMRP mala byť možná, ak je táto účasť ustanovená v príslušných medzinárodných dohodách a ak s ňou súhlasí Komisia v mene Spoločenstva, ako aj účastnícke členské štáty. V súlade so siedmym rámcovým programom a s pravidlami a podmienkami stanovenými v tomto rozhodnutí by Spoločenstvo malo mať právo odsúhlasiť podmienky pre svoj finančný príspevok do EMRP vzhľadom na účasť takýchto ďalších krajín.

(23)

Mali by sa prijať primerané opatrenia na zabránenie nezrovnalostiam a podvodom a mali by sa podniknúť potrebné kroky na spätné získanie peňažných prostriedkov, ktoré sa stratili, chybne vyplatili alebo nesprávne použili, v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (7), nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (8) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (9).

(24)

Je dôležité, aby výskumné činnosti vykonávané v rámci EMRP boli v súlade so základnými etickými zásadami vrátane tých, ktoré sú uvedené v článku 6 Zmluvy o Európskej únii a v Charte základných práv Európskej únie, a aby sa riadili zásadami uplatňovania rodového hľadiska a rodovej rovnosti.

(25)

Komisia by mala vykonať predbežné hodnotenie, v ktorom posúdi kvalitu a efektívnosť realizácie EMRP a pokrok dosiahnutý pri plnení stanovených cieľov, ako aj záverečné hodnotenie.

(26)

Špecializovaná realizačná štruktúra by mala podnecovať účastníkov vybraných projektov EMRP na oznamovanie a šírenie ich výsledkov a na sprístupňovanie týchto informácií verejnosti,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Finančný príspevok Spoločenstva

1.   Spoločenstvo poskytne finančný príspevok Európskemu programu metrologického výskumu (ďalej len „EMRP“), ktorý spoločne uskutočňuje Belgicko, Česká republika, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Maďarsko, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Fínsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo, ako aj Nórsko, Švajčiarsko a Turecko (ďalej len „účastnícke štáty“).

2.   Spoločenstvo poskytne na obdobie trvania siedmeho rámcového programu v súlade so zásadami ustanovenými v prílohách I a II, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia, finančný príspevok v rovnakej výške ako účastnícke štáty, ktorý však nepresiahne 200 miliónov EUR, z rozpočtových prostriedkov všeobecného rozpočtu Európskej únie.

3.   Finančný príspevok Spoločenstva sa spoločne zaplatí z rozpočtových prostriedkov vyčlenených na všetky relevantné témy osobitného programu Spolupráca.

Článok 2

Podmienky týkajúce sa finančného príspevku Spoločenstva

Finančný príspevok Spoločenstva je podmienený týmito okolnosťami:

a)

účastnícke štáty preukážu, že EMRP, ako je opísaný v prílohe I, sa skutočne ustanovil;

b)

formálne sa zriadi špecializovaná realizačná štruktúra s právnou subjektivitou, ktorá bude zodpovedať za realizáciu EMRP a za prijímanie, prideľovanie a monitorovanie finančného príspevku Spoločenstva v rámci nepriameho centralizovaného riadenia podľa článku 54 ods. 2 písm. c) a článku 56 nariadenia o rozpočtových pravidlách a článku 35, článku 38 ods. 2 a článku 41 vykonávacích pravidiel;

c)

zavedie sa primeraný a efektívny model riadenia EMRP v súlade s prílohou II;

d)

špecializovaná realizačná štruktúra bude efektívne vykonávať činnosti v rámci EMRP opísané v prílohe I vrátane podávania výzev na prekladanie návrhov;

e)

každý účastnícky štát sa zaviaže prispievať svojím podielom na financovanie EMRP a zvýšiť tento príspevok o rezervné finančné kapacity vo výške 50 % s cieľom vyrovnať sa s vysokou úspešnosťou svojich účastníkov v projektoch EMRP a skutočne vyplatiť finančný príspevok príjemcom;

f)

budú sa dodržiavať pravidlá Spoločenstva o štátnej pomoci, a najmä pravidlá uvedené v rámci Spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie (10);

g)

zaistí sa vysoká úroveň vedeckej excelentnosti a dodržiavanie etických zásad v súlade so všeobecnými zásadami siedmeho rámcového programu a zaistí sa uplatňovanie rodového hľadiska, rodovej rovnosti a udržateľného rozvoja;

h)

vypracujú sa ustanovenia upravujúce práva duševného vlastníctva, ktoré vyplynú z činností vykonávaných v rámci EMRP a z realizácie a koordinácie programov a činností výskumu a vývoja uskutočňovaných na vnútroštátnej úrovni účastníckymi štátmi, tak aby sa presadzovalo vytváranie poznatkov a široké využívanie a šírenie týchto poznatkov. Ako vzor slúži prístup ustanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1906/2006 z 18. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre účasť podnikov, výskumných centier a univerzít na akciách v rámci siedmeho rámcového programu a pre šírenie výsledkov výskumu (2007 – 2013) (11) (ďalej len „pravidlá účasti na siedmom rámcovom programe“).

Článok 3

Činnosti v rámci EMRP

1.   Základná činnosť EMRP spočíva vo financovaní nadnárodných projektov EMRP s účasťou viacerých partnerov, ktoré sa týkajú aktivít v oblasti výskumu, technologického vývoja, školení a osvetovej činnosti (ďalej len „projekty EMRP“). Vzhľadom na kapacity sústredené v oblasti metrológie základnú časť projektov EMRP budú vykonávať národné metrologické ústavy a určené ústavy (a to špecializované ústavy zodpovedné za určité vnútroštátne normy a s nimi súvisiace služby, ktoré sú mimo pôsobnosti národných metrologických ústavov) účastníckych štátov.

2.   S cieľom zvýšiť a diverzifikovať kapacity v oblasti metrológie sa v rámci EMRP financujú aj viaceré programy grantov pre výskumných pracovníkov, ktoré sú doplnkom k projektom EMRP.

3.   Projekty EMRP sa vyberajú a výskumné granty sa udeľujú na základe výzvy na predkladanie návrhov podľa zásad rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, nezávislého hodnotenia, spolufinancovania, neziskového financovania, ako aj zákazu retroaktivity uvedeného v článku 112 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ako sa ustanovuje v prílohe I k tomuto rozhodnutiu.

4.   Kritériá stanovené v článku 15 ods. 1 písm. a) a b) pravidiel účasti na siedmom rámcovom programe pre projekty EMRP a programy výskumných grantov sa primerane použijú ako kritériá základného hodnotenia. Vo výzve na predkladanie návrhov sa spresnia základné kritériá hodnotenia. Ďalšie kritériá sa môžu zaviesť pod podmienkou, že sa uverejnia vo výzve na predkladanie návrhov, budú nediskriminačné a nebudú mať prevahu nad základnými kritériami hodnotenia.

5.   Ďalšie podrobnosti o realizácii činností EMRP sú ustanovené v prílohe I.

Článok 4

Úloha Spoločného výskumného centra

1.   Spoločné výskumné centrum Komisie je oprávnené na účasť v EMRP a na jeho financovanie za podmienok porovnateľných s podmienkami národných metrologických ústavov účastníckych štátov.

2.   Vlastné zdroje Spoločného výskumného centra, ktoré nie sú financované z prostriedkov EMRP, sa nezapočítavajú ako finančný príspevok Spoločenstva v rámci pôsobnosti článku 1.

3.   Ústav Spoločného výskumného centra zodpovedný za metrológiu ako útvar Komisie konajúci v mene Spoločenstva je oprávnený na účasť pri realizácii EMRP v rámci špecializovanej realizačnej štruktúry ako pozorovateľ bez hlasovacieho práva.

Článok 5

Dohody medzi Spoločenstvom a špecializovanou realizačnou štruktúrou

Podrobné ustanovenia týkajúce sa správy a kontroly finančných prostriedkov a ochrany finančných záujmov Spoločenstva sa ustanovujú vo všeobecnej dohode a každoročných finančných dohodách uzatváraných medzi Komisiou v mene Spoločenstva a špecializovanou realizačnou štruktúrou.

Všeobecná dohoda obsahuje najmä tieto ustanovenia:

1.

vymedzenie pridelených úloh;

2.

podmienky a podrobné mechanizmy vykonávania úloh vrátane príslušných ustanovení týkajúcich sa vymedzenia zodpovednosti a organizovania kontrol, ktoré sa musia vykonávať;

3.

pravidlá o podávaní správ o plnení úloh Komisii;

4.

podmienky, za ktorých sa vykonávanie úloh ukončí;

5.

podrobné mechanizmy dohľadu Komisie;

6.

podmienky, ktorými sa spravuje využívanie samostatných bankových účtov a narábanie so získanými úrokmi;

7.

ustanovenia zaručujúce prehľad o opatreniach Spoločenstva vo vzťahu k ostatným činnostiam špecializovanej realizačnej štruktúry;

8.

záväzok upustiť od akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu záujmov v zmysle článku 52 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

9.

ustanovenia upravujúce práva duševného vlastníctva vyplývajúce z činností vykonávaných v rámci EMRP uvedeného v článku 2;

10.

zoznam kritérií, ktoré sa majú uplatňovať v priebežných a záverečných vyhodnoteniach, vrátane kritérií, ktoré sú uvedené v článku 13.

Článok 6

Úroky z finančného príspevku Spoločenstva

V súlade s článkom 18 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa úroky vytvorené finančným príspevkom Spoločenstva prideleným pre EMRP pokladajú za priradené príjmy. Maximálny príspevok Spoločenstva uvedený v článku 1 ods. 2 tohto rozhodnutia môže Komisia zodpovedajúcim spôsobom zvýšiť.

Článok 7

Zníženie, neposkytnutie alebo zrušenie finančného príspevku Spoločenstva

Ak sa EMRP nerealizuje alebo sa realizuje neprimerane, čiastočne alebo oneskorene, Spoločenstvo môže znížiť, neposkytnúť alebo zrušiť svoj finančný príspevok v súlade so skutočnou realizáciou EMRP.

Ak účastnícke členské štáty neprispievajú na financovanie EMRP alebo prispievajú len čiastočne alebo oneskorene, Spoločenstvo môže znížiť svoj finančný príspevok v závislosti od skutočnej výšky verejných finančných prostriedkov, ktoré vyčlenili účastnícke členské štáty v súlade s podmienkami ustanovenými v dohode, ktorú Komisia uzatvorila so špecializovanou realizačnou štruktúrou.

Článok 8

Ochrana finančných záujmov Spoločenstva účastníckymi štátmi

Pri realizácii EMRP účastnícke štáty prijmú legislatívne, regulačné, administratívne a iné opatrenia nevyhnutné na ochranu finančných záujmov Spoločenstva. Účastnícke štáty prijmú najmä opatrenia potrebné na zaistenie úplného vymoženia všetkých súm dlžných Spoločenstvu v súlade s článkom 54 ods. 2 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách a článkom 38 ods. 2 vykonávacích pravidiel.

Článok 9

Kontrola Dvorom audítorov

Komisia a Dvor audítorov sú oprávnené prostredníctvom svojich úradníkov alebo splnomocnených zástupcov vykonávať všetky kontroly a inšpekcie potrebné na zaistenie riadneho riadenia finančných prostriedkov Spoločenstva a na ochranu finančných záujmov Spoločenstva proti akémukoľvek podvodu alebo nezrovnalosti. Na tento účel zúčastnené štáty a/alebo špecializovaná realizačná štruktúra poskytnú včas všetky príslušné dokumenty Komisii a Dvoru audítorov.

Článok 10

Informovanie

Komisia oznámi všetky príslušné informácie Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov. Účastnícke štáty sa vyzývajú, aby predložili Komisii prostredníctvom špecializovanej realizačnej štruktúry všetky doplňujúce informácie, o ktoré požiada Európsky parlament, Rada a Dvor audítorov, ktoré sa týkajú finančného riadenia špecializovanej realizačnej štruktúry a ktoré zodpovedajú celkovým požiadavkám na podávanie správ ustanoveným v článku 13.

Článok 11

Účasť ďalších členských štátov a pridružených krajín

Ktorýkoľvek členský štát a ktorákoľvek krajina pridružená k siedmemu rámcovému programu sú oprávnené zapojiť sa do EMRP v súlade kritériami ustanovenými v článku 2 písm. e) a f) tohto rozhodnutia a považujú sa za účastnícke štáty.

Článok 12

Účasť ďalších tretích krajín

Účastnícke štáty a Komisia môžu súhlasiť s účasťou ďalších krajín podľa kritérií ustanovených v článku 2 písm. e) a za predpokladu, že takáto účasť sa upraví v relevantných medzinárodných dohodách. V nich sa vymedzia podmienky, na základe ktorých budú právne subjekty so sídlom v týchto krajinách a jednotlivci s pobytom v týchto krajinách oprávnení čerpať financie z EMRP.

Článok 13

Predkladanie výročných správ a hodnotenie

Výročná správa o siedmom rámcovom programe predložená Európskemu parlamentu a Rade podľa článku 173 zmluvy obsahuje správu o činnostiach vykonaných v rámci EMRP.

Komisia vykoná priebežné vyhodnotenie EMRP tri roky po začatí EMRP. Toto hodnotenie sa vzťahuje na pokrok pri dosahovaní cieľov stanovených v prílohe I vrátane odporúčaní EMRP o najvhodnejších spôsoboch ďalšieho zvýšenia integrácie, kvality a efektívnosti realizácie vrátane vedeckej, riadiacej a finančnej integrácie a obsahuje aj zhodnotenie toho, či úroveň finančných príspevkov účastníckych štátov zodpovedá prípadnej požiadavke ich rôznych vnútroštátnych spoločenstiev výskumníkov.

Komisia oznámi Európskemu parlamentu a Rade závery vyhodnotenia spolu so svojimi pripomienkami a v prípade potreby s návrhmi na zmenu a doplnenie tohto rozhodnutia.

Po ukončení účasti Spoločenstva v EMRP, ale najneskôr v roku 2017, Komisia vykoná s pomocou nezávislej skupiny odborníkov záverečné vyhodnotenie všeobecných, konkrétnych a prevádzkových cieľov EMRP.

Táto skupina bude pri hodnotení vychádzať okrem iného z nasledujúcich ukazovateľov:

a)

vedecká excelentnosť pridelených projektov a grantov z hľadiska počtu publikácií, patentov a iných ukazovateľov vedeckej činnosti;

b)

miera zapojenia externých výskumných pracovníkov a výskumných ústavov do programu;

c)

zvýšenie metrologickej kapacity členských štátov a krajín pridružených k siedmemu rámcovému programu, ktorých programy v oblasti metrológie sú v počiatočnej fáze rozvoja;

d)

počet a kvalita školiacich aktivít;

e)

počet a kvalita aktivít týkajúcich sa komunikácie a šírenia poznatkov v oblasti metrológie.

Výsledky záverečného vyhodnotenia sa predložia Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 15

Adresáti

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Štrasburgu 16. septembra 2009

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predsedníčka

C. MALMSTRÖM


(1)  Stanovisko z 25. marca 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 22. apríla 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 27. júla 2009.

(3)  Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 400, 30.12.2006, s. 86.

(5)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2.

(9)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 1.

(10)  Ú. v. EÚ C 323, 30.12.2006, s. 1.

(11)  Ú. v. EÚ L 391, 30.12.2006, s. 1.


PRÍLOHA I

Opis cieľov a činností Európskeho programu metrologického výskumu (EMRP)

I.   CIELE

V dnešnom globálnom hospodárstve metrológia významne prispieva k technologickému a hospodárskemu rozvoju mnohých národov vo svete. Metrologický výskum je potrebný na riešenie spoločenských problémov a môže sa využiť v oblastiach ako vesmír vrátane satelitnej navigácie, bezpečnosti, zdravotnej starostlivosti, odvetvia polovodičov a zmeny klímy. Metrologický výskum má významnú verejnoprospešnú hodnotu a tvorí hlavnú podpornú činnosť štátnej regulácie a normalizácie. Metrológia je pred zrakom verejnosti skrytá, napriek tomu je základným predpokladom uľahčenia moderného obchodu a komunikácie. Prístupu na trhy môže brániť nedostatok jednotných a presných váh a mier. Všetky významné hospodárske mocnosti sveta uznávajú, že technologický výskum a vývoj v oblasti metrológie má pre dlhodobý hospodársky rast vyspelých krajín rozhodujúci význam.

Metrologický výskum je v mnohých krajinách už tradične vysokou vnútroštátnou prioritou. Európske krajiny však svoje vnútroštátne programy metrologického výskumu riadia v úplnej izolácii a členské štáty EÚ neboli schopné samostatne vytvoriť vlastný jednotný a plne integrovaný EMRP. Národné metrologické ústavy sú s podporou určených ústavov poverené realizáciou národných programov metrologického výskumu na základe inštitucionálneho financovania ústrednými vládnymi agentúrami alebo ministerstvami. Európska metrologická výskumná obec je špecializovaná obec, ktorá je len voľne prepojená s výskumnými organizáciami alebo akademickou sférou. Je zväčša fragmentovaná a zahŕňa len niekoľko centier globálnej excelentnosti, ktoré by v medzinárodnom meradle mohli mať prospech zo širokej hospodárskej súťaže. Je zjavné, že existuje zdvojenie výskumu.

Právo Spoločenstva konať v tejto oblasti sa ustanovuje v niekoľkých článkoch zmluvy, ktoré umožňujú koordináciu a spoluprácu v oblasti výskumu medzi členskými štátmi a Spoločenstvom. V článku 165 sa ustanovuje, že „Spoločenstvo a členské štáty majú koordinovať svoje činnosti výskumu a technologického vývoja, aby tak zabezpečili vzájomnú prepojenosť vnútroštátnych politík a politiky Spoločenstva“. Podľa článku 169 sa Spoločenstvo vyzýva na prijatie ustanovenia o účasti na výskumných a rozvojových programoch uskutočňovaných niekoľkými členskými štátmi. Opatrenie na úrovni Spoločenstva sa javí ako veľmi opodstatnené, pretože členské štáty pravdepodobne nebudú schopné samostatne vyriešiť tieto problémy.

V EMRP sa budú integrovať vnútroštátne programy dvadsiatich dvoch zúčastnených štátov do jednotného spoločného výskumného programu a podporovať najmä ciele európskych vnútroštátnych systémov merania. Cieľom EMRP je urýchlenie vývoja, validácie a využívania nových meracích techník, noriem, procesov, nástrojov, referenčných materiálov a znalostí zameraných na stimuláciu inovačného vývoja v oblasti priemyslu a obchodu, čím sa zlepší kvalita údajov pre vedu, priemysel a tvorbu politiky a podporí vypracovanie a vykonávanie smerníc a nariadení.

Pomocou EMRP sa tieto ciele dosiahnu týmto spôsobom:

a)

združovaním špičkovej kvality v oblasti metrologického výskumu – vytváraním konkurencieschopných spoločných výskumných projektov, a to projektov EMRP, ktoré čerpajú potenciál dostatočnej kritickej kapacity zo sietí národných metrologických ústavov a určených ústavov účastníckych štátov na riešenie najväčších problémov v oblasti metrológie, ktoré existujú na európskej úrovni;

b)

otvorením systému najlepšej vedeckej práce – zvýšením účasti zo širšej európskej výskumnej obce prostredníctvom grantov pre výskumných pracovníkov;

c)

budovaním kapacít – zvýšením potenciálu európskeho výskumného spoločenstva v oblasti metrológie prostredníctvom grantov na podporu mobility výskumných pracovníkov so zameraním na členské krajiny združenia EURAMET s obmedzeným potenciálom metrologického výskumu.

EMRP doplní prebiehajúce národné programy a činnosti zamerané len na riešenie priorít jednotlivých štátov.

Cieľom iniciatívy EMRP je zosúladiť a integrovať príslušné aktivity v oblasti národného metrologického výskumu na účel zriadenia spoločného výskumného programu, ktorý je charakterizovaný vedeckou integráciou, integráciou riadenia a finančnou integráciou a ktorý významne prispieva k európskemu výskumnému priestoru a zdôrazňuje koncepciu Európy ako „najkonkurencieschopnejšieho a najdynamickejšieho hospodárstva založeného na znalostiach“, zakotvenú v lisabonskej agende. Vedecká integrácia sa dosiahne spoločným vymedzením a vykonávaním aktivít v rámci EMRP. Integrácia riadenia sa dosiahne prostredníctvom využívania EURAMET e.V., neziskového združenia zriadeného podľa nemeckého práva, ako špecializovanej realizačnej štruktúry podliehajúcej podrobným ustanoveniam obsiahnutým v prílohe II.

Finančná integrácia zahŕňa efektívny záväzok účastníckych štátov prispievať k financovaniu EMRP poskytovaním vnútroštátnych finančných prostriedkov všetkým oprávneným účastníkom pri vybratých projektoch EMRP z vnútroštátnych rozpočtových prostriedkov vyčlenených na EMRP a v prípade potreby čerpať z rezervných finančných kapacít až do výšky 50 % týchto rozpočtov, ako aj poskytovaním peňažnej hotovosti do spoločného fondu na financovanie grantov na podporu špičkovej kvality výskumných pracovníkov a na podporu mobility výskumných pracovníkov, a to popri úplnom financovaní prevádzkových nákladov EMRP. Ďalším prvkom finančnej integrácie je zjednotený prístup smerom k oprávneným nákladom na základe pravidiel siedmeho rámcového programu.

II.   AKTIVITY

EMRP pozostáva z aktivít spoločného výskumu a technologického vývoja štyroch typov:

A.   Základná aktivita EMRP spočíva vo financovaní nadnárodných projektov EMRP s účasťou viacerých partnerov so zameraním na činnosti v oblasti výskumu, technologického vývoja, odbornej prípravy a osvety. Vzhľadom na kapacity sústredené v oblasti metrológie základnú časť projektov EMRP vykonajú národné metrologické ústavy a určené ústavy z účastníckych štátov.

B.   S cieľom zvýšiť a diverzifikovať kapacity v oblasti metrológie sa stanovujú tri grantové programy:

B1.   S cieľom rozšíriť počet organizácií s kapacitami úzko súvisiacimi s metrológiou sa organizáciám a/alebo jednotlivcom zo širšej obce výskumných pracovníkov v členských štátov a krajinách pridružených k siedmemu rámcovému programu, ktorí môžu výrazným spôsobom prispieť k výskumnej činnosti spoločného programu, sprístupnia granty na podporu špičkovej kvality výskumných pracovníkov. Každá vybratá organizácia a/alebo jednotlivec musia byť pridružení k projektu EMRP.

B2.   S cieľom rozvinúť kapacity jednotlivcov v oblasti metrológie prostredníctvom mobility budú sprístupnené granty na podporu mobility výskumných pracovníkov:

1.

výskumným pracovníkom z národných metrologických ústavov a určených ústavov účastníckych štátov;

2.

výskumným pracovníkom, ktorí buď ako jednotlivci, alebo prostredníctvom organizácie využívajú výhody grantu na podporu špičkovej kvality výskumných pracovníkov, a

3.

výskumným pracovníkom z členských krajín združenia EURAMET, ktoré sa nepodieľajú na EMRP a v súčasnosti majú obmedzené alebo žiadne výskumné kapacity v oblasti metrológie.

Tieto granty na podporu mobility výskumných pracovníkov umožnia výskumným pracovníkom zostať buď v národných metrologických ústavoch, alebo určených ústavoch, a pritom sa zúčastňovať na projekte EMRP alebo v organizácii využívajúcej výhody grantov na podporu špičkovej kvality výskumných pracovníkov.

B3.   S cieľom zaistiť udržateľnosť v spolupráci medzi národnými metrologickými ústavmi a určenými ústavmi účastníckych štátov a pripraviť ďalšiu generáciu skúsených výskumných pracovníkov v oblasti metrológie sa začínajúcim výskumným pracovníkov z národných metrologických ústavov a určených ústavov účastníckych štátov sprístupnia granty na podporu mobility začínajúcich výskumných pracovníkov, ktoré im umožnia buď zostať v týchto ústavoch, alebo v organizácii využívajúcej výhody grantu na podporu výskumu špičkovej kvality, či v inej organizácii zúčastňujúcej sa na výskumnom projekte v rámci EMRP na vlastné náklady.

Tieto aktivity sa v prípade potreby rozšíria na základe spolupráce s ďalšími príslušnými a zainteresovanými organizáciami z Európy alebo mimo nej, ktoré sa na programe zúčastňujú na základe samofinancovania.

Okrem toho sa v obmedzenom rozsahu podporujú činnosti širšieho budovania sietí, aby sa EMRP propagoval a aby sa posilnil jeho vplyv. K týmto aktivitám bude v prípade potreby patriť udržanie a aktualizovanie určených výskumných oblastí EMRP prostredníctvom činností, akými sú pracovné semináre, kontakty s ďalšími vhodnými účastníkmi v Európe a mimo nej.

III.   REALIZÁCIA AKTIVÍT

Výber projektov EMRP a udelenie grantov na podporu špičkovej kvality výskumných pracovníkov a na podporu mobility výskumných pracovníkov podliehajú pravidelným výzvam na predkladanie návrhov. Podľa určeného predbežného rozpisu sa predpokladá, že výzvy na predkladanie návrhov sa budú realizovať v 12- až 18-mesačných intervaloch počas maximálne siedmich rokov. Udeľovanie grantov na podporu mobility začínajúcich výskumných pracovníkov bude podliehať trvalým výzvam na predkladanie návrhov.

A.   Projekty EMRP

a)

Výzva na predkladanie možných výskumných tematických okruhov projektov EMRP (1. etapa):

Každej výzve na predkladanie návrhov projektov EMRP predchádza určenie tematických okruhov tejto výzvy podľa krokov uvedených nižšie. Najprv výbor EMRP (pozri prílohu II) na základe konzultácie s Komisiou určí časti výskumných činností v rámci EMRP, ktoré sa stanú predmetom výzvy na predkladanie návrhov. Potom obec výskumných pracovníkov (akýkoľvek zainteresovaný jednotlivec alebo organizácia) vyzve prostredníctvom verejnej výzvy na predloženie potenciálnych výskumných tematických okruhov. Tretím krokom je odsúhlasenie najlepších potenciálnych výskumných tematických okruhov výborom EMRP. Výbor EMRP môže predložené tematické okruhy zmeniť a doplniť, rozdeliť alebo zlúčiť a tiež predložiť nové tematické okruhy s cieľom optimalizovať výzvu na predkladanie návrhov v 2. etape. Výbor EMRP zabezpečí, že konečné výskumné tematické okruhy sa nebudú dať vysledovať k pôvodným navrhovateľom a zostanú anonymné.

b)

Výzva na predkladanie návrhov pre projekty EMRP (2. etapa):

Po výbere výskumných tematických okruhov združenie EURAMET e.V. zverejní výzvu na predkladanie návrhov a vyzve výskumné skupiny národných metrologických ústavov a určených ústavov účastníckych štátov na vytvorenie združenia a predloženie návrhov projektov.

Výzva na predkladanie návrhov zostane otvorená aspoň dva mesiace.

Združenie EURAMET e.V. vyhodnotí každý doručený návrh za účasti aspoň troch nezávislých odborníkov, ktorých vymenuje na základe kritérií ustanovených v pravidlách účasti na siedmom rámcovom programe. Odborníci zoradia návrhy do klasifikačného zoznamu, ktorý bude záväzný, pokiaľ ide o pridelenie finančných prostriedkov Spoločenstva a vnútroštátnych finančných prostriedkov.

Na projekty EMRP sa vzťahujú tieto základné kritériá hodnotenia:

i)

vedecká a/alebo technická kvalita;

ii)

význam pre ciele EMRP;

iii)

potenciálny vplyv prostredníctvom rozvoja, šírenia a využívania výsledkov projektu;

iv)

kvalita a efektívnosť realizácie a riadenia.

Vo výzve na predkladanie návrhov sa spresnia základné kritériá hodnotenia. Ďalšie kritériá sa môžu zaviesť pod podmienkou, že sa uverejnia vo výzve na predkladanie návrhov, budú nediskriminačné a nebudú mať prevahu nad základnými kritériami hodnotenia.

V každom združení, ktoré predkladá návrh na projekt EMRP, sa môže združovať akýkoľvek ďalší európsky alebo neeurópsky subjekt, ktorý nie je oprávnený na získanie financií, a to za predpokladu, že tento subjekt dokáže skutočne zabezpečiť, aby mal k dispozícii zdroje potrebné na účasť.

Združenie môže už v etape predkladania návrhov na projekt EMRP do svojho návrhu zahrnúť návrh na grant na podporu špičkovej kvality výskumných pracovníkov, a to za predpokladu, že do projektu vloží potrebnú vedeckú hodnotu. V tomto prípade bude vyhodnotenie návrhu na grant na podporu špičkovej kvality výskumných pracovníkov súčasťou celkového hodnotenia projektu. Výber projektu na financovanie bude automaticky znamenať udelenie tohto grantu.

Výskumná rada združenia EURAMET e.V. uvedená v prílohe II vydá nezávislé stanovisko k celkovým výsledkom hodnotenia výzvy na predkladanie návrhov pre projekty EMRP (1. a 2. etapa), ale nie k jednotlivým projektom EMRP. Toto stanovisko združenie EURAMET e.V. riadne zohľadní pri nasledujúcich výzvach na predkladanie návrhov.

B.   Výzva na predkladanie návrhov na granty na podporu špičkovej kvality výskumných pracovníkov a na granty na podporu mobility výskumných pracovníkov (3. etapa)

Zverejnenie zoznamu vybratých návrhov projektov EMRP sprevádza výzva širšiemu spoločenstvu výskumných pracovníkov na zapojenie sa do projektov EMRP prostredníctvom grantov na podporu špičkovej kvality výskumných pracovníkov a/alebo grantov na podporu mobility výskumných pracovníkov.

Každé združenie projektu EMRP musí byť vyzvané [ak ešte nepredložilo návrh na granty pre výskumných pracovníkov a na podporu špičkovej kvality pri predkladaní návrhu na projekty EMRP, ako je uvedené v siedmom odseku časti A.b)], aby do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti zmluvy o projekte EMRP realizovalo výzvu na predkladanie návrhov s cieľom určiť možných príjemcov finančných prostriedkov a navrhnúť združeniu EURAMET e.V. udelenie grantu na podporu špičkovej kvality výskumných pracovníkov a/alebo grantu na podporu mobility výskumných pracovníkov. Orientačné rozdelenie finančných prostriedkov na EMRP sa vypočíta tak, že v priemere každý projekt EMRP bude pridružený aspoň k jednému grantu na podporu špičkovej kvality výskumných pracovníkov a/alebo grantu na podporu mobility výskumných pracovníkov. Toto však nie je záväzná povinnosť a takéto granty sa budú realizovať čo najpružnejšie.

Konzorcium pre projekt EMRP uverejní výzvu na predkladanie návrhov aspoň v jednom medzinárodnom časopise a v celoštátnych novinách v troch účastníckych štátoch. Zodpovedá aj za širokú propagáciu výzvy pomocou osobitnej informačnej podpory, najmä stránok na internete týkajúcich sa siedmeho rámcového programu, odbornej tlače a brožúr a prostredníctvom vnútroštátnych kontaktných bodov zriadených v členských štátoch a krajinách pridružených k siedmemu rámcovému programu. Okrem toho zverejnenie a propagácia výzvy na predkladanie návrhov musí zodpovedať pokynom a usmerneniam ustanoveným združením EURAMET e.V. Konzorcium poskytne združeniu EURAMET e.V. informácie o výzve a jej obsahu najneskôr 30 dní pred očakávaným dátumom jej zverejnenia. Združenie EURAMET e.V. preskúma zhodu výzvy s príslušnými pravidlami, pokynmi a usmerneniami.

Výzva na predkladanie návrhov zostane otvorená aspoň päť týždňov.

Konzorcium pre projekt EMRP vyhodnotí predložené návrhy za účasti minimálne dvoch nezávislých odborníkov, ktorých vymenuje na základe pravidiel účasti na siedmom rámcovom programe.

Na hodnotenie návrhov sa vzťahujú tieto základné kritériá hodnotenia:

i)

vedecká a/alebo technická kvalita;

ii)

význam pre ciele projektu EMRP;

iii)

kvalita a realizačná spôsobilosť žiadateľa a jeho potenciálu ďalšieho pokroku;

iv)

kvalita navrhovanej činnosti vo vedeckej príprave a/alebo prenose znalostí.

Vo výzve na predkladanie návrhov sa spresnia základné kritériá hodnotenia. Ďalšie kritériá sa môžu zaviesť pod podmienkou, že sa uverejnia vo výzve na predkladanie návrhov, budú nediskriminačné a nebudú mať prevahu nad základnými kritériami hodnotenia.

Konzorcium pre projekt EMRP navrhne združeniu EURAMET e.V. udeliť grant príjemcovi a podá mu správu o riadení výzvy na predkladanie návrhov vrátane spôsobu zverejnenia a mien pričlenených odborníkov zúčastňujúcich sa na hodnotení. Do 45 dní od prijatia tohto návrhu združenie EURAMET e.V. buď udelí, alebo odmietne grant, ak sa výber neuskutočnil v súlade s príslušnými pravidlami, pokynmi a usmerneniami.

Združenie EURAMET e.V. vyzve európske krajiny s obmedzenými alebo žiadnymi kapacitami v oblasti metrologického výskumu, aby podporili svoje výskumné ústavy a univerzity pri podávaní žiadostí o udelenie grantu na podporu mobility výskumných pracovníkov, čím sa budú podieľať na budovaní svojich kapacít v oblasti metrologického výskumu.

C.   Granty na podporu mobility začínajúcich výskumných pracovníkov

Združenie EURAMET e.V. predloží trvalo otvorenú výzvu na predkladanie návrhov na udelenie grantov na podporu mobility začínajúcich výskumných pracovníkov a zverejní ju aspoň v jednom medzinárodnom časopise a v celoštátnych novinách v troch účastníckych štátoch. Zodpovedá aj za širokú propagáciu na predkladanie návrhov pomocou osobitnej informačnej podpory, najmä stránok na internete týkajúcich sa siedmeho rámcového programu, odbornej tlače a brožúr a prostredníctvom vnútroštátnych kontaktných bodov zriadených v členských štátoch a v krajinách pridružených k siedmemu rámcovému programu.

Návrhy predkladajú výskumní pracovníci a odosielajúce a prijímajúce organizácie (národné metrologické ústavy, určené ústavy alebo iné organizácie zúčastňujúce sa na projekte EMRP). Orientačné rozdelenie finančných prostriedkov sa vypočíta tak, že v priemere každý projekt EMRP bude pridružený aspoň k jednému grantu na podporu mobility začínajúcich výskumných pracovníkov. Toto však nie je záväzná povinnosť a tieto granty sa budú realizovať čo najpružnejšie. EURAMET e.V. vyhodnotí predložené návrhy.

Uplatňujú sa tieto základné kritériá hodnotenia:

i)

vedecká a/alebo technická kvalita;

ii)

význam pre ciele projektu EMRP;

iii)

kvalita a realizačná spôsobilosť žiadateľa a jeho potenciálu ďalšieho pokroku;

iv)

kvalita navrhovanej činnosti vo vedeckej príprave a/alebo prenose znalostí.

Vo výzve na predkladanie návrhov sa spresnia základné kritériá hodnotenia. Ďalšie kritériá sa môžu zaviesť pod podmienkou, že sa uverejnia vo výzve na predkladanie návrhov, budú nediskriminačné a nebudú mať prevahu nad základnými kritériami hodnotenia.

EURAMET e.V. sa zameria na dva termíny uzávierky ročne, počas ktorých bude tieto granty udeľovať na základe zjednodušeného postupu založeného na stanovisku aspoň dvoch nezávislých odborníkov pre každý návrh, ktorí prediskutovali všetky návrhy a zostavili ich poradie.

D.   Súhrnná tabuľka

Druhy financovania

Oprávnené organizácie (1)

Oprávnené krajiny

Hodnotiace kritériá

A.

Projekt EMRP (konzorcium)

národné metrologické ústavy a určené ústavy

účastnícke štáty EMRP

článok 15 ods. 1 písm. a) pravidiel účasti na siedmom rámcovom programe

B1.

Granty na podporu špičkovej kvality výskumných pracovníkov

 

od:

1.

každej organizácie s výnimkou národných metrologických ústavov alebo určených ústavov, alebo

2.

nezávislého výskumníka

 

po:

projekt EMRP v rámci národných metrologických ústavov alebo určených ústavov

členské štáty a krajiny pridružené k siedmemu rámcovému programu

článok 15 ods. 1 písm. b) pravidiel účasti na siedmom rámcovom programe

B2.

Granty na podporu mobility výskumných pracovníkov

 

od:

1.

národných metrologických ústavov a určených ústavov alebo

2.

organizácií využívajúcich výhody grantu na podporu špičkovej kvality výskumných pracovníkov

3.

výskumných pracovníkov členských krajín združenia EURAMET, ktorí sa nezúčastňujú na EMRP a v súčasnosti majú obmedzené alebo žiadne kapacity metrologického výskumu

 

po:

1.

národné metrologické ústavy a určené ústavy alebo

2.

organizácie využívajúce výhody grantu na podporu špičkovej kvality výskumných pracovníkov

členské štáty a krajiny pridružené k siedmemu rámcovému programu

článok 15 ods. 1 písm. b) pravidiel účasti na siedmom rámcovom programe

B3.

Granty na podporu mobility začínajúcich výskumných pracovníkov

 

od:

národných metrologických ústavov a určených ústavov

 

po:

1.

národné metrologické ústavy a určené ústavy alebo

2.

iné organizácie zúčastňujúce sa na projekte EMRP (konzorcium)

účastnícke štáty EMRP

článok 15 ods. 1 písm. b) pravidiel účasti na siedmom rámcovom programe

IV.   MECHANIZMUS FINANCOVANIA

A.   Financovanie na úrovni programu

EMRP financujú účastnícke štáty a Spoločenstvo.

Účastnícke štáty zostavia viacročný plán financovania svojej účasti na EMRP a prispievajú na financovanie jeho aktivít. Vnútroštátny finančný príspevok môže pochádzať z existujúcich alebo novovytvorených programov, ak sú v súlade so základnou podstatou verejne financovanej špičkovej metrológie. Každý účastnícky štát okrem požadovaných základných financií (vyčlenený rozpočet na EMRP) vyčlení rezervné finančné kapacity vo výške 50 % požadovaných financií, aby sa zabezpečila pružnosť aktivít v rámci EMRP počas jeho trvania a aby sa zohľadnil klasifikačný zoznam. Financovanie EMRP obsahuje okrem úplného financovania prevádzkových nákladov EMRP najmä záväzok prispievať k financovaniu účastníkov vybratých projektov EMRP z vnútroštátne vyčlenených rozpočtov na EMRP a poskytovanie peňažného príspevku s kvótami v pomere k rozpočtom vyčleneným na EMRP do spoločného fondu na financovanie výskumných grantov.

Celkový finančný príspevok Spoločenstva na EMRP sa vypočíta tak, aby zodpovedal aktuálnemu finančnému príspevku účastníckych štátov (s výnimkou prevádzkových nákladov presahujúcich hodnotu 16 miliónov EUR a rezervných finančných kapacít), pričom nepresiahne 200 miliónov EUR. Keďže do výpočtu zodpovedajúceho príspevku sa započítavajú aj prevádzkové náklady, združenie EURAMET e.V. ich musí zdôvodniť.

Na úhradu prevádzkových nákladov združenia EURAMET e.V. sa finančné príspevky Spoločenstva využívať nebudú.

B.   Orientačné rozdelenie finančných prostriedkov

Celkový súčet: 400 miliónov EUR (+ 100 miliónov EUR ako rezervná finančná kapacita)

Typ činnosti

Spoločenstvo

200 miliónov EUR

Účastnícke štáty

200 miliónov EUR

Spolu

400 miliónov EUR

 

%

mil. EUR

%

mil. EUR

%

mil. EUR

Návrhy projektu EMRP – modul (časť A)

82

164

90

180

86

344

Modul návrhov na udelenie grantov na podporu výskumných pracovníkov (časť B) – financovanie až do 100 %

18

36

2

4

10

40

B1.

Granty na podporu špičkovej kvality výskumných pracovníkov

 

 

 

 

7,5

30

B2.

Granty na podporu mobility výskumných pracovníkov

 

 

 

 

1,5

6

B3.

Granty na podporu mobility začínajúcich výskumných pracovníkov

 

 

 

 

1,0

4

Prevádzkové náklady (časť C)

8

16 (2)

4

16

Spolu

100

200

100

200

100

400

C.   Financovanie projektov EMRP a výskumných grantov

Prideľovanie finančných prostriedkov z vyčlenených rozpočtov na EMRP a z príspevku Spoločenstva na projekty EMRP sa riadi poradím v schválenom klasifikačnom zozname.

Finančný príspevok účastníkom týchto projektov EMRP sa vypočíta podľa oprávnených nákladov, ako sú vymedzené v pravidlách účasti na siedmom rámcovom programe. Ak sa vyčerpá pridelený rozpočet na EMRP z dôvodu vysokej úspešnosti národných metrologických ústavov a určených ústavov z jedného účastníckeho štátu, tento účastnícky štát použije rezervné finančné kapacity vo výške 50 % vyčleneného rozpočtu na EMRP na ďalšie vybraté návrhy podľa poradia určeného v klasifikačnom zozname.

Príspevok Spoločenstva na projekty EMRP sa pevne stanoví na výzvu na predkladanie návrhov ako percentuálna časť oprávnených nákladov nižšia než 50 %. Zo združenia EURAMET e.V. sa priamo prevedie na účastníkov projektu EMRP.

Vnútroštátne príspevky na projekty EMRP sa poskytnú na základe príslušných vnútroštátnych mechanizmov financovania.

Príspevky Spoločenstva a vnútroštátne peňažné príspevky použité na financovanie grantov na podporu špičkovej kvality výskumných pracovníkov, mobility výskumných pracovníkov a mobility začínajúcich výskumných pracovníkov sa prevedú na združenie EURAMET e.V. a odtiaľ na príjemcov grantu.

Zákonnosť a správnosť príslušných transakcií, a najmä existencia vnútroštátnych príspevkov, ich aktuálne vyplácanie, náležité využívanie financií Spoločenstva a oprávnenosť nárokovaných nákladov sú zaistené v rámci zodpovednosti EURAMET e.V. a stanovené prostredníctvom nezávislého finančného auditu projektov EMRP na základe zásad, ktoré sú v súlade so zásadami siedmeho rámcového programu.

Granty na podporu špičkovej kvality výskumných pracovníkov, granty na podporu mobility výskumných pracovníkov a granty na podporu mobility začínajúcich výskumných pracovníkov sú pevnými grantmi udeľovanými podľa vopred stanovených stupníc; podrobné súvisiace výdavky auditu nepodliehajú. Kategórie nákladov, na ktoré sa každý taký grant vzťahuje, nie sú oprávnené náklady projektu EMRP. Len skutočné úplné vyplatenie vymedzenej sumy konečnému príjemcovi sa musí doložiť formálnym dokladom. Platby v hotovosti sa nepovažujú za riadne doložené a nie sú oprávnené. Združenie EURAMET e.V. má možnosť požiadať o zodpovedajúce finančné prostriedky od príjemcov grantov na podporu výskumu špičkovej kvality, ktorí sú právnickými osobami, nie od jednotlivcov.

V.   ÚPRAVY V OBLASTI PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

EURAMET e.V. prijme v rámci EMRP politiku týkajúcu sa duševného vlastníctva podľa článku 2 písm. h) tohto rozhodnutia.


(1)  So Spoločným výskumným centrom sa zaobchádza ako s národnými metrologickými ústavmi.

(2)  Na rozdiel od ostatných údajov táto suma predstavuje záväznú maximálnu výšku pri výpočte zodpovedajúcich finančných prostriedkov účastníckych štátov.


PRÍLOHA II

Riadenie a realizácia Európskeho programu metrologického výskumu (EMRP)

I.   ÚVOD

Špecializovanou realizačnou štruktúrou pre EMRP je EURAMET e.V., zriadená v roku 2007 na základe nemeckých právnych predpisov ako neziskové združenie. Ide o európsku regionálnu metrologickú organizáciu. Členstvo v organizácii EURAMET e.V. je otvorené národným metrologickým ústavom ako členom a určeným ústavom ako pridruženým členom z členských štátov Európskej únie a Európskeho združenia voľného obchodu, ako aj z iných európskych štátov. Pridruženým členom môže byť aj Inštitút pre referenčné materiály a miery Európskej komisie. V súčasnosti sú členmi organizácie z 32 krajín, z ktorých 22 je zároveň aj účastníckymi štátmi EMRP.

II.   RIADENIE EMRP V RÁMCI EURAMET E.V.

Pri realizácii EMRP majú svoje úlohy tieto orgány a vnútorné štruktúry EURAMET e.V.:

1.

Predsedu EMRP a jeho zástupcu volí výbor EMRP. Predsedom EMPR sa automaticky stáva jeden z dvoch podpredsedov EURAMET e.V. Je právnym zástupcom EURAMET e.V. vo veciach EMRP.

2.

Výbor EMRP sa skladá z členov EURAMET (t. j. národných metrologických ústavov), ktorých krajiny sú účastníckymi štátmi. Výbor EMRP je rozhodovacím orgánom EMRP a zodpovedá za všetky záležitosti týkajúce sa EMRP vrátane rozhodnutí o vymedzení a aktualizácii programu, plánovania výzev na predkladanie návrhov, rozpočtového profilu, oprávnenosti a výberových kritérií, združenia hodnotiteľov, schvaľovania klasifikačného zoznamu projektov EMRP, ktoré sa majú financovať, monitorovania pokroku financovaných projektov EMRP a dohľadu nad primeranou a riadne vykonávanou prácou sekretariátu v súvislosti s EMRP. Výbor EMRP volí predsedu EMRP, ktorý je automaticky „podpredsedom (EMRP)“ organizácie EURAMET, a jeho zástupcu.

3.

Výskumná rada pozostáva z vyváženého pomeru vysokokvalifikovaných odborníkov z oblasti priemyslu, výskumu a akademickej obce a medzinárodných zúčastnených organizácií. Poskytuje nezávislé strategické poradenstvo o záležitostiach týkajúcich sa EMRP a v prípade potreby a na požiadanie podáva správy alebo pripomienky výboru EMRP a určite poskytuje stanoviská ku každej výzve na predkladanie návrhov a výberovému cyklu.

4.

Sekretariát sa skladá z osôb zamestnaných alebo pridelených EURAMET e.V. Jeho štruktúra a úlohy sa riadia podľa rokovacieho poriadku združenia EURAMET e.V. Časť sekretariátu zodpovedná za realizáciu EMRP sídli v národnom fyzikálnom laboratóriu člena EURAMET e.V. zo Spojeného kráľovstva (ďalej len „hosťujúci člen“).

5.

Manažérom EMRP je vyšší riadiaci pracovník a predbežne môže byť pridelený z hosťujúceho členského štátu. Manažér EMRP koná výhradne pod priamym vedením združenia EURAMET e.V. vo veciach týkajúcich sa projektu EMRP a podáva správy jeho orgánom. EURAMET e.V. určí účinné postupy, ktorými sa zaistí, aby medzi manažérom EMRP a žiadateľmi, účastníkmi a príjemcami nenastali konflikty záujmov.

III.   VÝHRADNÉ ZODPOVEDNOSTI ZDRUŽENIA EURAMET E.V. A ZADÁVANIE ADMINISTRATÍVNYCH A LOGISTICKÝCH ÚLOH PRI REALIZÁCII EMRP HOSŤUJÚCEMU ČLENOVI FORMOU SUBDODÁVKY

Za realizáciu EMRP výhradne zodpovedá organizácia EURAMET e.V. Spravuje finančný príspevok Spoločenstva na EMRP. Ďalej zodpovedá najmä za:

i)

aktualizáciu EMRP;

ii)

definovanie výzev na predkladanie návrhov;

iii)

zverejňovanie výzev na predkladanie návrhov;

iv)

prijímanie návrhov v rámci 1. a 2. etapy a návrhy grantov na podporu mobility začínajúcich výskumných pracovníkov;

v)

výber nezávislých odborníkov na hodnotenie;

vi)

prijímanie jednotlivých posudkov nezávislých odborníkov a predsedanie hodnotiacim komisiám;

vii)

prijímanie rozhodnutí o konečnom výbere;

viii)

inicializáciu rokovaní o zmluvách a uzatváranie zmlúv s vybratými združeniami projektov EMRP a inými príjemcami;

ix)

prijímanie všetkých sťažností na výzvy a odpovedanie na ne;

x)

prijímanie a prideľovanie finančného príspevku Spoločenstva a monitorovanie jeho využívania;

xi)

vykonávanie platieb na financovanie účastníkov projektu EMRP a príjemcov grantu;

xii)

reagovanie na požiadavky na predkladanie správ Komisii (1).

Zatiaľ čo uvedené zodpovednosti a rozhodovacie právomoci prináležia výhradne organizácii EURAMET e.V., určité správne a logistické úlohy pri realizácii EMRP sa môžu vo výške nákladov preniesť na subdodávateľov hosťujúceho členského štátu.

Táto administratívna a logistická podpora pozostáva najmä z:

i)

poskytovania správy a logistiky na realizáciu postupov výzev na predkladanie návrhov vrátane poskytovania špecializovanej pomoci;

ii)

poskytovania pomoci organizácii EURAMET e.V. pri navrhovaní usmernení a inej dokumentácie;

iii)

poskytovania špecializovanej webovej kapacity;

iv)

poskytovania podpory pri príprave zmluvy, monitorovaní projektu a následných činnostiach po projektoch EMRP, ako aj pri výskumných grantoch;

v)

v prípade potreby podpory výboru EMRP a predsedu EMRP.

Na základe dohody s Komisiou sa na subdodávateľov hosťujúceho členského štátu môžu prenášať ďalšie úlohy, kým EURAMET e.V. nevybuduje trvalé kapacity sekretariátu.


(1)  Monitorovanie finančného príspevku Spoločenstva zahŕňa všetky činnosti kontroly a auditu, činnosti ex ante a/alebo ex post, ktoré sa považujú za nevyhnutné na uspokojivé vykonávanie výkonných úloh delegovaných Komisiou. Tieto činnosti sú zamerané na získanie primeraných záruk zákonnosti a správnosti príslušných transakcií a oprávnenosť požadovaných nákladov.


Top