EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0859

2009/859/ES: Rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2009 o nezaradení difenylamínu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku [oznámené pod číslom K(2009) 9262] (Text s významom pre EHP)

OJ L 314, 1.12.2009, p. 79–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2012; Zrušil 32012R0578

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/859/oj

1.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/79


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. novembra 2009

o nezaradení difenylamínu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku

[oznámené pod číslom K(2009) 9262]

(Text s významom pre EHP)

(2009/859/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na jej článok 8 ods. 2 štvrtý pododsek,

keďže:

(1)

V článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS sa ustanovuje, že členský štát môže počas obdobia 12 rokov nasledujúcich po oznámení tejto smernice povoliť uvedenie na trh prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich účinné látky, ktoré nie sú uvedené v prílohe I k tejto smernici a ktoré sú už na trhu dva roky po dátume oznámenia tejto smernice, zatiaľ čo sa uvedené látky v rámci pracovného programu postupne skúmajú.

(2)

V nariadeniach Komisie (ES) č. 451/2000 (2) a (ES) č. 1490/2002 (3) sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania tretej etapy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS a ustanovuje sa zoznam účinných látok, ktoré sa majú posúdiť vzhľadom na ich možné zaradenie do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Tento zoznam zahŕňa difenylamín.

(3)

Účinky difenylamínu na ľudské zdravie a životné prostredie sa posúdili v súlade s ustanoveniami nariadení (ES) č. 451/2000 a (ES) č. 1490/2002 na rad použití, ktoré navrhol oznamovateľ. Okrem toho sú v týchto nariadeniach určené spravodajské členské štáty, ktoré musia v súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1490/2002 predložiť príslušné hodnotiace správy a odporúčania Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA). V prípade difenylamínu bolo spravodajským členským štátom Írsko a všetky príslušné informácie boli predložené 20. júna 2007.

(4)

Hodnotiaca správa bola v rámci pracovnej skupiny EFSA pre hodnotenie partnersky preskúmaná členskými štátmi a EFSA a predložená Komisii 30. septembra 2008 vo forme záveru EFSA týkajúceho sa partnerského preskúmania účinnej látky difenylamín z hľadiska posúdenia rizika pesticídov (4). Členské štáty a Komisia preskúmali túto správu v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a 26. februára 2009 ju finalizovali vo forme revíznej správy Komisie týkajúcej sa difenylamínu.

(5)

Počas hodnotenia tejto účinnej látky sa zistili viaceré problémy. Predovšetkým nebolo možné spoľahlivo posúdiť vystavenie spotrebiteľov, keďže chýbajú údaje o prítomnosti a toxicite neidentifikovaných metabolitov tejto látky, ako aj údaje o prípadnej tvorbe nitrozamínov počas jej uskladnenia a počas spracovania ošetrených jabĺk. Navyše neboli k dispozícii údaje o potenciálnych rozkladných alebo reakčných produktoch rezíduí difenylamínu v spracovaných produktoch. Na základe poskytnutých informácií preto nebolo možné dospieť k záveru, že difenylamín spĺňa kritériá na zaradenie do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

(6)

Komisia vyzvala oznamovateľa, aby predložil svoje pripomienky k výsledkom partnerského preskúmania a aby sa vyjadril k tomu, či má v úmysle uvedenú látku ďalej podporovať. Oznamovateľ predložil svoje pripomienky, ktoré sa dôkladne preskúmali. Napriek argumentom, ktoré oznamovateľ predložil, však nebolo možné dané problémy vyriešiť, pričom posúdeniami vyhotovenými na základe predložených informácií sa nepreukázalo, že za navrhovaných podmienok používania možno očakávať, že prípravky na ochranu rastlín obsahujúce difenylamín vo všeobecnosti spĺňajú požiadavky stanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice 91/414/EHS.

(7)

Difenylamín by sa preto nemal zaradiť do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

(8)

Mali by sa prijať opatrenia na zabezpečenie odobratia povolení udelených na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce difenylamín v rámci stanovenej lehoty a na zabezpečenie toho, že tieto povolenia sa nebudú obnovovať a že sa na takéto výrobky nebudú udeľovať nové povolenia.

(9)

Každé obdobie odkladu udelené členským štátom na likvidáciu, skladovanie, uvádzanie na trh a používanie existujúcich zásob prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich difenylamín by sa malo obmedziť na dvanásť mesiacov, aby sa mohli existujúce zásoby využiť v jednom ďalšom vegetačnom období. Tým sa zabezpečí, že prípravky na ochranu rastlín obsahujúce difenylamín budú poľnohospodárom naďalej k dispozícii 18 mesiacov od prijatia tohto rozhodnutia.

(10)

Toto rozhodnutie nemá vplyv na predloženie žiadosti týkajúcej sa difenylamínu v súlade s ustanoveniami článku 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS, ktorej podrobné pravidlá vykonávania sú stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 33/2008 zo 17. januára 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie smernice Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o riadne a skrátené konanie pre hodnotenie účinných látok, ktoré boli súčasťou pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 uvedenej smernice, ale neboli zaradené do prílohy I k uvedenej smernici (5) v súvislosti s jeho možným zaradením do prílohy I k tejto smernici.

(11)

Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat nevydal stanovisko k opatreniam stanoveným v tomto rozhodnutí v rámci lehoty stanovenej jej predsedom, a preto Komisia predložila návrh týkajúci sa týchto opatrení Rade. Keďže po uplynutí obdobia stanoveného v článku 19 ods. 2 druhom pododseku smernice 91/414//EHS Rada neprijala navrhnuté opatrenia ani k nim nevyjadrila nesúhlas, mala by ich Komisia prijať,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Difenylamín sa nezaraďuje ako účinná látka do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

Článok 2

Členské štáty zabezpečia, aby sa:

a)

povolenia na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce difenylamín odobrali do 30. mája 2010;

b)

odo dňa uverejnenia tohto rozhodnutia neudelili ani neobnovili žiadne povolenia na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce difenylamín.

Článok 3

Každé obdobie odkladu udelené členskými štátmi v súlade s ustanoveniami článku 4 ods. 6 smernice 91/414/EHS musí byť čo najkratšie a uplynie najneskôr 30. mája 2011.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 30. novembra 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 55, 29.2.2000, s. 25.

(3)  Ú. v. ES L 224, 21.8.2002, s. 23.

(4)  Vedecká správa EFSA (2008) 188, Záver z partnerského preskúmania difenylamínu, finalizovaná 30. septembra 2008.

(5)  Ú. v. EÚ L 15, 18.1.2008, s. 5.


Top