EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0746

2009/746/ES: Rozhodnutie Komisie z  9. októbra 2009 o finančnom príspevku Spoločenstva členským štátom na programy kontroly, inšpekcií a dozoru v oblasti rybného hospodárstva na rok 2009 [oznámené pod číslom K(2009) 7592]

OJ L 267, 10.10.2009, p. 20–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/746/oj

10.10.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/20


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 9. októbra 2009

o finančnom príspevku Spoločenstva členským štátom na programy kontroly, inšpekcií a dozoru v oblasti rybného hospodárstva na rok 2009

[oznámené pod číslom K(2009) 7592]

(Iba anglické, bulharské, dánske, estónske, fínske, francúzske, grécke, holandské, litovské, maltské, nemecké, poľské, portugalské, rumunské, španielske, švédske a talianske znenie je autentické)

(2009/746/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 861/2006 z 22. mája 2006, ktorým sa ustanovujú finančné opatrenia Spoločenstva na vykonávanie spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a finančné opatrenia v oblasti morského práva (1), a najmä na jeho článok 21,

keďže:

(1)

Členské štáty predložili Komisii svoje programy kontroly rybného hospodárstva na rok 2009 spolu so žiadosťami o finančný príspevok Spoločenstva na výdavky, ktoré vzniknú pri vykonávaní projektov, ktoré sú súčasťou týchto programov.

(2)

Žiadosti týkajúce sa činností uvedených v článku 8 písm. a) nariadenia (ES) č. 861/2006 spĺňajú podmienky na poskytnutie finančných prostriedkov od Spoločenstva.

(3)

Žiadosti o financovanie zo strany Spoločenstva musia byť v súlade s pravidlami ustanovenými v nariadení Komisie (ES) č. 391/2007 (2).

(4)

Je vhodné určiť maximálnu výšku a sadzbu finančného príspevku Spoločenstva v rámci obmedzení ustanovených článkom 15 nariadenia (ES) č. 861/2006 a ustanoviť podmienky, za ktorých sa tento príspevok môže poskytnúť.

(5)

S cieľom podporovať investície do prioritných akcií definovaných Komisiou a vzhľadom na negatívny vplyv finančnej krízy na rozpočty členských štátov by sa výdavkom súvisiacim so systémami elektronického zaznamenávania a podávania správ a systémami monitorovania plavidiel, ako aj s predchádzaním nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu mala udeliť vysoká sadzba spolufinancovania v rámci obmedzení ustanovených v článku 15 nariadenia (ES) č. 861/2006.

(6)

Na splnenie podmienok na poskytnutie príspevku by automatické lokalizačné zariadenia mali spĺňať požiadavky ustanovené nariadením Komisie (ES) č. 2244/2003 z 18. decembra 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné ustanovenia týkajúce sa systémov monitorovania plavidiel umiestnených na družici (3).

(7)

Na splnenie podmienok na poskytnutie príspevku by elektronické zaznamenávacie a nahlasovacie zariadenie na palube plavidiel mali spĺňať požiadavky ustanovené nariadením Komisie (ES) č. 1077/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1966/2006 o elektronickom zaznamenávaní a vykazovaní rybolovných činností a o prostriedkoch diaľkového snímania a o zrušení naradenia (ES) č. 1566/2007 (4).

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rybolov a akvakultúru,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet

Týmto rozhodnutím sa ustanovuje finančný príspevok Spoločenstva na rok 2009 na výdavky, ktoré vznikli členským štátom v roku 2009 pri zavádzaní monitorovacích a kontrolných systémov použiteľných pre spoločnú politiku rybného hospodárstva, ako je uvedené v článku 8 písm. a) nariadenia (ES) č. 861/2006. Určuje sa ním výška finančného príspevku Spoločenstva pre každý členský štát, sadzba finančného príspevku Spoločenstva a podmienky, za akých sa príspevok môže poskytnúť.

Článok 2

Vyrovnanie nesplatených záväzkov

Príslušné členské štáty uskutočnia do 30. júna 2013 všetky platby v súvislosti so žiadosťami o úhradu. Platby, ktoré členský štát uskutoční po tomto dátume, nie sú oprávnené na úhradu. V prípade nepoužitých rozpočtových prostriedkov, ktoré sa týkajú tohto rozhodnutia, sa zruší viazanosť najneskôr do 31. decembra 2014.

Článok 3

Nové technológie a IT siete

1.   Výdavky na nákup a inštaláciu výpočtovej techniky a na technickú pomoc súvisiacu s výpočtovou technikou, ako aj na vytváranie IT sietí na umožnenie účinnej a bezpečnej výmeny údajov v súvislosti s monitorovaním, kontrolou a dozorom nad rybárskymi činnosťami, spĺňajú podmienky na poskytnutie finančného príspevku vo výške 50 % oprávnených výdavkov v rámci limitov ustanovených v prílohe I.

2.   V prípade výdavkov podľa prílohy I, ktoré súvisia so systémami monitorovania plavidiel, systémami elektronického zaznamenávania a podávania správ alebo s nezákonným, nenahláseným a neregulovaným rybolovom, sa sadzba spolufinancovania uvedená v odseku 1 stanovuje na 95 %.

Článok 4

Automatické lokalizačné zariadenia

1.   Výdavky na nákup a montáž na palubách rybárskych plavidiel automatických lokalizačných zariadení, ktoré umožňujú monitorovanie týchto plavidiel na diaľku z centra na monitorovanie rybolovu prostredníctvom systému monitorovania plavidiel, spĺňajú podmienky na poskytnutie finančného príspevku vo výške 95 % oprávnených nákladov v rámci limitov stanovených v prílohe II.

2.   Finančný príspevok uvedený v odseku 1 sa obmedzí na 1 500 EUR na plavidlo.

3.   Na to aby sa splnili podmienky na poskytnutie finančného príspevku uvedeného v odseku 1, automatické lokalizačné zariadenia spĺňajú požiadavky ustanovené v nariadení (ES) č. 2244/2003.

Článok 5

Systémy elektronického zaznamenávania a podávania správ

Výdavky na vývoj, nákup a inštaláciu komponentov pre systém elektronického zaznamenávania a podávania správ a výdavky na technickú pomoc súvisiacu s uvedeným systémom určeným na účinnú a bezpečnú výmenu údajov v súvislosti s monitorovaním, kontrolou a dozorom nad rybárskymi činnosťami spĺňajú podmienky na poskytnutie finančného príspevku vo výške 95 % oprávnených výdavkov v rámci limitov ustanovených v prílohe III.

Článok 6

Zariadenia elektronického zaznamenávania a podávania správ

1.   Výdavky na nákup a montáž na palubách rybárskych plavidiel zariadení systémov elektronického zaznamenávania a podávania správ, ktoré plavidlám umožňujú elektronicky zaznamenávať a podávať správy o rybárskych činnostiach Centru na monitorovanie rybolovu, spĺňajú podmienky na poskytnutie finančného príspevku vo výške 95 % v rámci limitov ustanovených v prílohe IV.

2.   Finančný príspevok uvedený v odseku 1 sa obmedzí na 4 500 EUR na plavidlo bez toho, aby bol dotknutý odsek 4.

3.   Na to aby sa splnili podmienky na poskytnutie finančného príspevku, zariadenia elektronického zaznamenávania a podávania správ spĺňajú požiadavky ustanovené podľa nariadenia (ES) č. 1077/2008.

4.   V prípade zariadení, ktoré kombinujú elektronické zaznamenávanie a podávanie správ so systémom monitorovania plavidiel a ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené v nariadeniach (ES) č. 2244/2003 a (ES) č. 1077/2008, sa finančný príspevok uvedený v odseku 1 obmedzí na 6 000 EUR.

Článok 7

Pilotné projekty

Výdavky na pilotné projekty na nové kontrolné technológie spĺňajú podmienky na poskytnutie finančného príspevku vo výške 95 % oprávnených výdavkov v rámci limitov ustanovených v prílohe V.

Článok 8

Vzdelávacie a výmenné programy

Výdavky na školenia a výmenné programy pre štátnych zamestnancov zodpovedných za monitorovacie, kontrolné a dozorné úlohy v oblasti rybolovu spĺňajú podmienky na poskytnutie finančného príspevku vo výške 50 % oprávnených výdavkov v rámci limitov ustanovených v prílohe VI.

Článok 9

Pilotné inšpekčné a pozorovateľské programy

Výdavky na pilotné inšpekčné a pozorovateľské programy spĺňajú podmienky na poskytnutie finančného príspevku vo výške 50 % oprávnených výdavkov v rámci limitov ustanovených v prílohe VII.

Článok 10

Zhodnotenie výdavkov

Výdavky, ktoré vzniknú pri zavádzaní systému hodnotenia výdavkov vzniknutých pri kontrolovaní spoločnej politiky rybného hospodárstva, spĺňajú podmienky na poskytnutie finančného príspevku vo výške 50 % oprávnených výdavkov v rámci limitov ustanovených v prílohe VIII.

Článok 11

Iniciatívy na zvyšovanie povedomia v oblasti pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva

Výdavky na iniciatívy, ako sú semináre a mediálne nástroje zamerané na zvyšovanie povedomia rybárov a ostatných účastníkov, napríklad inšpektorov, prokurátorov, sudcov, ako aj širokej verejnosti, v súvislosti s potrebou bojovať proti nezodpovednému a nezákonnému rybolovu a implementáciou pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva, spĺňajú podmienky na poskytnutie finančného príspevku vo výške 75 % oprávnených výdavkov v rámci limitov ustanovených v prílohe IX.

Článok 12

Rybárske hliadkové plavidlá a lietadlá

1.   Výdavky na nákup a modernizáciu plavidiel a lietadiel používaných na inšpekciu a dozor príslušných orgánov členských štátov nad rybárskymi činnosťami spĺňajú v rámci limitov stanovených v prílohe X podmienky na poskytnutie finančného príspevku vo výške 50 % oprávnených výdavkov vynaložených členskými štátmi.

2.   Finančný príspevok špecifikovaný pre každý členský štát v prílohe X sa vypočíta na základe miery použitia príslušných plavidiel a lietadiel určených na kontrolu a dozor ako percentuálny podiel ich celoročnej činnosti na základe informácii poskytnutých členskými štátmi.

Článok 13

Maximálny príspevok Spoločenstva pre jednotlivé členské štáty

Celkové plánované výdavky pre jednotlivé členské štáty, oprávnená časť z nich a celkový príspevok Spoločenstva pre každý členský štát na činnosti uvedené v článkoch 3 až 12 sú tieto:

(v EUR)

Členský štát

Výdavky plánované v rámci vnútroštátneho programu kontroly rybolovu

Oprávnené výdavky podľa tohto rozhodnutia

Príspevok Spoločenstva

Belgicko

805 000

805 000

764 750

Bulharsko

352 000

362 000

282 250

Dánsko

1 945 552

1 945 552

1 667 139

Nemecko

222 000

278 000

220 000

Estónsko

706 000

706 000

645 500

Írsko

120 000

90 000

45 000

Grécko

16 867 000

8 928 000

4 735 400

Španielsko

17 218 103

14 772 123

8 190 517

Francúzsko

2 631 500

2 333 000

1 049 750

Taliansko

19 589 925

6 361 340

3 273 170

Litva

407 900

407 900

378 300

Malta

1 003 475

1 003 475

922 127

Holandsko

3 145 000

2 750 000

2 560 750

Poľsko

497 713

468 713

416 479

Portugalsko

783 500

759 250

629 038

Rumunsko

80 000

80 000

62 500

Fínsko

920 000

820 000

659 750

Švédsko

1 715 000

1 715 000

1 541 750

Spojené kráľovstvo

4 309 798

3 601 555

2 055 830

Spolu

73 319 466

48 186 908

30 100 000

Článok 14

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené Belgickému kráľovstvu, Bulharskej republike, Dánskemu kráľovstvu, Nemeckej spolkovej republike, Estónskej republike, Írsku, Helénskej republike, Španielskemu kráľovstvu, Francúzskej republike, Talianskej republike, Litovskej republike, Maltskej republike, Holandskému kráľovstvu, Poľskej republike, Portugalskej republike, Rumunsku, Fínskej republike, Švédskemu kráľovstvu a Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska.

V Bruseli 9. októbra 2009

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 160, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 97, 12.4.2007, s. 30.

(3)  Ú. v. EÚ L 333, 20.12.2003, s. 17.

(4)  Ú. v. EÚ L 295, 4.11.2008, s. 3.


PRÍLOHA I

NOVÉ TECHNOLÓGIE A IT SIETE

(v EUR)

Členský štát a kód projektu

Výdavky plánované v rámci vnútroštátneho programu kontroly rybolovu

Oprávnené výdavky podľa tohto rozhodnutia

Príspevok Spoločenstva

Bulharsko:

BG/09/01

20 000

30 000

15 000

BG/09/02

13 000

13 000

6 500

BG/09/03

12 000

12 000

6 000

BG/09/04

25 000

25 000

23 750

BG/09/05

70 000

70 000

66 500

Medzisúčet

140 000

150 000

117 750

Dánsko:

DK/09/01

134 176

134 176

127 468

DK/09/02

402 528

402 528

201 264

DK/09/03

670 880

670 880

637 336

DK/09/04

167 720

167 720

159 334

DK/09/05

167 720

167 720

159 334

Medzisúčet

1 543 024

1 543 024

1 284 736

Nemecko:

DE/09/01

90 000

90 000

85 000

DE/09/02

16 000

72 000

36 000

Medzisúčet

106 000

162 000

121 500

Estónsko:

EE/09/01

600 000

600 000

570 000

EE/09/02

50 000

50 000

25 000

Medzisúčet

650 000

650 000

595 000

Írsko:

IE/09/01

90 000

60 000

30 000

Medzisúčet

90 000

60 000

30 000

Grécko:

EL/09/01

1 500 000

368 000

64 400

EL/09/02

210 000

0

0

Medzisúčet

1 710 000

368 000

64 400

Španielsko:

ES/09/01

530 000

530 000

265 000

ES/09/02

146 000

146 000

73 000

ES/09/03

99 000

99 000

49 500

ES/09/04

16 000

0

0

ES/09/05

28 000

28 000

14 000

ES/09/06

353 000

353 000

176 500

ES/09/07

800 000

800 000

760 000

ES/09/24

81 459

0

0

ES/09/28

141 120

141 120

70 560

ES/09/32

282 000

282 000

141 000

ES/09/35

360 000

360 000

342 000

Medzisúčet

2 836 579

2 739 120

1 891 560

Francúzsko:

FR/09/01

553 500

410 000

205 000

FR/09/02

130 000

130 000

65 000

FR/09/03

120 000

120 000

60 000

Medzisúčet

803 500

660 000

330 000

Taliansko:

IT/09/01

220 000

55 000

27 500

Medzisúčet

220 000

55 000

27 500

Litva:

LT/09/01-01

27 000

27 000

25 650

Medzisúčet

27 000

27 000

25 650

Holandsko:

NL/09/01

300 000

300 000

285 000

NL/09/02

150 000

150 000

142 500

NL/09/03

40 000

40 000

38 000

NL/09/04

75 000

75 000

71 250

NL/09/11

30 000

0

0

NL/09/12

30 000

30 000

28 500

Medzisúčet

625 000

595 000

565 250

Poľsko:

PL/09/01

93 000

64 000

32 000

PL/09/02

10 000

10 000

9 500

PL/09/03

30 000

30 000

28 500

Medzisúčet

133 000

104 000

70 000

Portugalsko:

PT/09/01-01

2 500

2 500

1 250

PT/09/01-02

218 250

194 000

97 000

PT/09/03

1 500

1 500

750

PT/09/04

7 000

7 000

3 500

PT/09/05-01

40 000

40 000

38 000

PT/09/05-02

30 000

30 000

28 500

PT/09/05-03

35 000

35 000

33 250

PT/09/05-04

125 000

125 000

118 750

PT/09/05-05

9 750

9 750

9 263

PT/09/05-06

9 000

9 000

8 550

Medzisúčet

478 000

453 750

338 813

Rumunsko:

RO/09/01

15 000

15 000

7 500

Medzisúčet

15 000

15 000

7 500

Fínsko:

FI/09/01

200 000

200 000

100 000

FI/09/02

20 000

20 000

10 000

FI/09/03

15 000

15 000

7 500

Medzisúčet

235 000

235 000

117 500

Švédsko:

SE/09/01

40 000

40 000

20 000

SE/09/02

80 000

80 000

76 000

SE/09/03

135 000

135 000

128 250

SE/09/04

80 000

80 000

76 000

SE/09/05

80 000

80 000

76 000

SE/09/06

50 000

50 000

47 500

SE/09/07

60 000

60 000

30 000

Medzisúčet

525 000

525 000

453 750

Spojené kráľovstvo:

UK/09/01

55 880

55 880

53 086

UK/09/03

56 916

56 916

54 071

UK/09/04

113 831

100 000

50 000

UK/09/25

10 245

10 245

9 733

UK/09/26

15 362

15 362

7 681

UK/09/27

3 415

4 000

2 000

UK/09/30

5 123

6 000

3 000

UK/09/34

1 890

1 890

1 796

UK/09/37

1 708

2 000

1 000

UK/09/43

17 758

0

0

UK/09/44

17 075

17 075

8 538

UK/09/45

13 660

13 660

6 830

UK/09/46

10 245

12 000

6 000

UK/09/47

1 196

1 196

598

UK/09/48

797

797

758

UK/09/60

570

570

285

UK/09/64

2 277

2 000

1 000

UK/09/65

4 241

4 241

2 121

UK/09/67

3 159

3 159

3 002

Medzisúčet

335 348

306 991

211 499

Spolu

10 472 451

8 648 885

6 252 408


PRÍLOHA II

AUTOMATICKÉ LOKALIZAČNÉ ZARIADENIA

(v EUR)

Členský štát a kód projektu

Výdavky plánované v rámci vnútroštátneho programu kontroly rybolovu

Oprávnené výdavky podľa tohto rozhodnutia

Príspevok Spoločenstva

Španielsko:

ES/09/15

90 000

90 000

45 000

ES/09/26

89 656

89 656

85 174

Medzisúčet

179 656

179 656

130 174

Francúzsko:

FR/09/04

1 098 000

1 098 000

366 000

FR/09/05

225 000

225 000

75 000

Medzisúčet

1 323 000

1 323 000

441 000

Malta:

MT/09/01

22 000

22 000

7 500

Medzisúčet

22 000

22 000

7 500

Spolu

1 524 656

1 524 656

578 674


PRÍLOHA III

SYSTÉMY ELEKTRONICKÉHO ZAZNAMENÁVANIA A PODÁVANIA SPRÁV

(v EUR)

Členský štát a kód projektu

Výdavky plánované v rámci vnútroštátneho programu kontroly rybolovu

Oprávnené výdavky podľa tohto rozhodnutia

Príspevok Spoločenstva

Belgicko:

BE/09/01

280 000

280 000

266 000

BE/09/02

300 000

300 000

285 000

Medzisúčet

580 000

580 000

551 000

Bulharsko:

BG/09/06

25 000

25 000

23 750

BG/09/07

80 000

80 000

76 000

Medzisúčet

105 000

105 000

99 750

Dánsko:

DK/09/06

268 352

268 352

254 935

Medzisúčet

268 352

268 352

254 935

Španielsko:

ES/09/08

89 553

89 553

85 076

ES/09/09

31 732

31 732

30 146

ES/09/10

34 694

34 694

32 960

ES/09/11

72 764

72 764

69 126

ES/09/12

49 885

49 885

47 391

ES/09/13

7 431

0

0

ES/09/16

70 000

70 000

66 500

Medzisúčet

356 059

348 628

331 199

Litva:

LT/09/01-02

353 000

353 000

335 350

Medzisúčet

353 000

353 000

335 350

Malta:

MT/09/02-01

8 400

8 400

7 980

MT/09/02-02

60 000

60 000

57 000

MT/09/02-03

2 000

2 000

1 900

MT/09/03

32 375

32 375

30 757

MT/09/04

97 200

97 200

92 340

Medzisúčet

199 975

199 975

189 977

Holandsko:

NL/09/05

40 000

40 000

38 000

NL/09/13

200 000

200 000

190 000

Medzisúčet

240 000

240 000

228 000

Poľsko:

PL/09/04

64 883

64 883

61 639

PL/09/05-01

16 665

16 665

15 832

PL/09/05-04

18 443

18 443

17 521

PL/09/05-05

3 556

3 556

3 379

PL/09/05-07

25 000

25 000

23 750

PL/09/06

41 166

41 166

39 108

Medzisúčet

169 713

169 713

161 229

Portugalsko:

PT/09/02-01

53 500

53 500

50 825

PT/09/02-02

53 500

53 500

50 825

PT/09/06-01

133 000

133 000

126 350

PT/09/06-02

53 500

53 500

50 825

PT/09/06-03

12 000

12 000

11 400

Medzisúčet

305 500

305 500

290 225

Fínsko:

FI/09/04

550 000

550 000

522 500

Medzisúčet

550 000

550 000

522 500

Švédsko:

SE/09/08

300 000

300 000

285 000

Medzisúčet

300 000

300 000

285 000

Spolu

3 427 599

3 420 168

3 249 165


PRÍLOHA IV

ZARIADENIA ELEKTRONICKÉHO ZAZNAMENÁVANIA A PODÁVANIA SPRÁV

(v EUR)

Členský štát a kód projektu

Výdavky plánované v rámci vnútroštátneho programu kontroly rybolovu

Oprávnené výdavky podľa tohto rozhodnutia

Príspevok Spoločenstva

Belgicko:

BE/09/03

225 000

225 000

213 750

Medzisúčet

225 000

225 000

213 750

Dánsko:

DK/09/07

134 176

134 176

127 468

Medzisúčet

134 176

134 176

127 468

Nemecko:

DE/09/05

90 000

90 000

85 500

Medzisúčet

90 000

90 000

85 500

Estónsko:

EE/09/03

50 000

50 000

47 500

Medzisúčet

50 000

50 000

47 500

Grécko:

EL/09/03

7 510 000

7 510 000

4 146 000

Medzisúčet

7 510 000

7 510 000

4 146 000

Španielsko:

ES/09/14

2 000 000

0

0

Medzisúčet

2 000 000

0

0

Francúzsko:

FR/09/06

225 000

225 000

213 750

Medzisúčet

225 000

225 000

213 750

Malta:

MT/09/05

763 200

763 200

715 500

+ MT/09/02-04

 

 

 

Medzisúčet

763 200

763 200

715 500

Holandsko:

NL/09/06

1 800 000

1 800 000

1 710 000

Medzisúčet

1 800 000

1 800 000

1 710 000

Poľsko:

PL/09/05-02

109 200

109 200

103 740

PL/09/05-03

46 800

46 800

44 460

PL/09/05-06

39 000

39 000

37 050

Medzisúčet

195 000

195 000

185 250

Rumunsko:

RO/09/02

50 000

50 000

47 500

Medzisúčet

50 000

50 000

47 500

Švédsko:

SE/09/09

300 000

300 000

285 000

SE/09/10

200 000

200 000

190 000

Medzisúčet

500 000

500 000

475 000

Spojené kráľovstvo:

UK/09/02

418 896

418 896

397 952

Medzisúčet

418 896

418 896

397 952

Spolu

13 961 272

11 961 272

8 365 170


PRÍLOHA V

PILOTNÉ PROJEKTY

(v EUR)

Členský štát a kód projektu

Výdavky plánované v rámci vnútroštátneho programu kontroly rybolovu

Oprávnené výdavky podľa tohto rozhodnutia

Príspevok Spoločenstva

Bulharsko:

BG/09/08

25 000

25 000

23 750

Medzisúčet

25 000

25 000

23 750

Španielsko:

ES/09/34

96 887

96 887

92 043

Medzisúčet

96 887

96 887

92 043

Švédsko:

SE/09/11

40 000

40 000

38 000

SE/09/12

200 000

200 000

190 000

Medzisúčet

240 000

240 000

228 000

Spolu

361 887

361 887

343 793


PRÍLOHA VI

VZDELÁVACIE A VÝMENNÉ PROGRAMY

(v EUR)

Členský štát a kód projektu

Výdavky plánované v rámci vnútroštátneho programu kontroly rybolovu

Oprávnené výdavky podľa tohto rozhodnutia

Príspevok Spoločenstva

Bulharsko:

BG/09/09

70 000

70 000

35 000

Medzisúčet

70 000

70 000

35 000

Nemecko:

DE/09/03

21 000

21 000

10 500

DE/09/04

5 000

5 000

2 500

Medzisúčet

26 000

26 000

13 000

Estónsko:

EE/09/04

6 000

6 000

3 000

Medzisúčet

6 000

6 000

3 000

Írsko:

IE/09/02

30 000

30 000

15 000

Medzisúčet

30 000

30 000

15 000

Španielsko:

ES/09/17

25 920

25 920

12 960

ES/09/25

70 690

70 690

35 345

ES/09/33

22 000

22 000

11 000

Medzisúčet

118 610

118 610

59 305

Francúzsko:

FR/09/07

115 000

115 000

57 500

Medzisúčet

115 000

115 000

57 500

Taliansko:

IT/09/02

6 871 585

0

0

IT/09/03

342 000

0

0

IT/09/04

26 340

26 340

13 170

IT/09/05

30 000

30 000

15 000

IT/09/06

880 000

880 000

440 000

Medzisúčet

8 149 925

936 340

468 170

Litva:

LT/09/02

14 500

14 500

7 250

Medzisúčet

14 500

14 500

7 250

Malta:

MT/09/06

18 300

18 300

9 150

Medzisúčet

18 300

18 300

9 150

Holandsko:

NL/09/14

45 000

45 000

22 500

NL/09/15

25 000

25 000

12 500

NL/09/16

45 000

45 000

22 500

Medzisúčet

115 000

115 000

57 500

Fínsko:

FI/09/05

30 000

30 000

15 000

Medzisúčet

30 000

30 000

15 000

Švédsko:

SE/09/13

50 000

50 000

25 000

Medzisúčet

50 000

50 000

25 000

Spojené kráľovstvo:

UK/09/05

3 415

3 415

1 708

UK/09/06

27 456

27 456

13 728

UK/09/07

11 201

11 201

5 601

UK/09/08

29 141

29 141

14 571

UK/09/09

75 812

75 812

37 906

UK/09/10

18 031

0

0

UK/09/11

23 313

0

0

UK/09/12

46 443

0

0

UK/09/13

12 021

0

0

UK/09/14

3 643

0

0

UK/09/15

8 538

8 538

4 269

UK/09/17

6 830

6 830

3 415

UK/09/28

2 163

2 163

1 082

UK/09/29

797

0

0

UK/09/36

2 145

0

0

UK/09/38

975

975

488

UK/09/39

171

171

86

UK/09/49

3 415

3 415

1 708

UK/09/50

530

0

0

UK/09/51

3 415

3 415

1 708

UK/09/52

5 692

5 692

2 846

UK/09/61

2 277

2 277

1 139

UK/09/62

2 049

2 049

1 025

UK/09/63

1 025

1 025

513

Medzisúčet

290 498

183 575

91 793

Spolu

9 033 833

1 713 325

856 668


PRÍLOHA VII

PILOTNÉ INŠPEKČNÉ A POZOROVATEĽSKÉ PROGRAMY

(v EUR)

Členský štát a kód projektu

Výdavky plánované v rámci vnútroštátneho programu kontroly rybolovu

Oprávnené výdavky podľa tohto rozhodnutia

Príspevok Spoločenstva

Spojené kráľovstvo:

UK/09/40

11 384

11 384

5 692

UK/09/53

18 213

0

0

UK/09/54

36 426

0

0

Medzisúčet

66 023

11 384

5 692

Spolu

66 023

11 384

5 692


PRÍLOHA VIII

ANALÝZA A ZHODNOTENIE VÝDAVKOV

(v EUR)

Členský štát a kód projektu

Výdavky plánované v rámci vnútroštátneho programu kontroly rybolovu

Oprávnené výdavky podľa tohto rozhodnutia

Príspevok Spoločenstva

Bulharsko:

BG/09/10

12 000

12 000

6 000

Medzisúčet

12 000

12 000

6 000

Spolu

12 000

12 000

6 000


PRÍLOHA IX

INICIATÍVY NA ZVYŠOVANIE POVEDOMIA V OBLASTI PRAVIDIEL SPOLOČNEJ POLITIKY RYBNÉHO HOSPODÁRSTVA

(v EUR)

Členský štát a kód projektu

Výdavky plánované v rámci vnútroštátneho programu kontroly rybolovu

Oprávnené výdavky podľa tohto rozhodnutia

Príspevok Spoločenstva

Španielsko:

ES/09/27

165 518

165 518

124 139

Medzisúčet

165 518

165 518

124 139

Francúzsko:

FR/09/08

15 000

10 000

7 500

Medzisúčet

15 000

10 000

7 500

Taliansko:

IT/09/07

200 000

0

0

IT/09/08

140 000

140 000

105 000

IT/09/09

120 000

120 000

90 000

IT/09/10

110 000

110 000

82 500

Medzisúčet

570 000

370 000

277 500

Litva:

LT/09/03

13 400

13 400

10 050

Medzisúčet

13 400

13 400

10 050

Fínsko:

FI/09/06

5 000

5 000

4 750

Medzisúčet

5 000

5 000

4 750

Švédsko:

SE/09/14

100 000

100 000

75 000

Medzisúčet

100 000

100 000

75 000

Spojené kráľovstvo:

UK/09/18

11 384

0

0

UK/09/19

11 384

0

0

UK/09/20

8 538

0

0

UK/09/21

22 767

0

0

UK/09/22

17 075

17 075

12 807

UK/09/23

17 075

17 075

12 807

UK/09/55

911

0

0

Medzisúčet

89 134

34 150

25 614

Spolu

958 052

698 068

524 553


PRÍLOHA X

HLIADKOVÉ PLAVIDLÁ A LIETADLÁ

(v EUR)

Členský štát a kód projektu

Výdavky plánované v rámci vnútroštátneho programu kontroly rybolovu

Oprávnené výdavky podľa tohto rozhodnutia

Príspevok Spoločenstva

Grécko:

EL/09/04

3 000 000

1 050 000

525 000

EL/09/05

4 647 000

0

0

Medzisúčet

7 647 000

1 050 000

525 000

Španielsko:

ES/09/18

3 000 000

3 000 000

1 500 000

ES/09/19

2 000 000

2 000 000

1 000 000

ES/09/20

1 344 450

1 344 450

672 470

ES/09/21

1 397 414

1 397 414

698 707

ES/09/22

34 483

0

0

ES/09/23

84 207

0

0

ES/09/29

92 400

0

0

ES/09/30

3 381 840

3 381 840

1 690 920

ES/09/31

130 000

0

0

Medzisúčet

11 464 794

11 123 704

5 562 097

Francúzsko:

FR/09/09

150 000

0

0

Medzisúčet

150 000

0

0

Taliansko:

IT/09/11

5 000 000

5 000 000

2 500 000

IT/09/12

3 700 000

0

0

IT/09/13

1 950 000

0

0

Medzisúčet

10 650 000

5 000 000

2 500 000

Holandsko:

NL/09/07

25 000

0

0

NL/09/08

70 000

0

0

NL/09/09

100 000

0

0

NL/09/10

100 000

0

0

NL/09/17

70 000

0

0

Medzisúčet

365 000

0

0

Rumunsko:

RO/09/03

15 000

15 000

7 500

Medzisúčet

15 000

15 000

7 500

Fínsko:

FI/09/07

100 000

0

0

Medzisúčet

100 000

0

0

Spojené kráľovstvo:

UK/09/24

2 845 760

2 561 184

1 280 592

UK/09/31

48 378

0

0

UK/09/32

19 921

0

0

UK/09/33

2 846

0

0

UK/09/41

45 886

0

0

UK/09/42

24 851

0

0

UK/09/56

25 043

0

0

UK/09/57

11 839

0

0

UK/09/58

22 767

22 767

11 384

UK/09/59

56 916

56 916

28 458

UK/09/66

5 692

5 692

2 846

Medzisúčet

3 109 899

2 646 559

1 323 280

Spolu

33 501 693

19 835 263

9 917 877


Top