Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0604

2009/604/ES: Rozhodnutie Komisie zo 7. augusta 2009 o finančnom príspevku Spoločenstva na rok 2009 určenom na dvojročný pilotný projekt v oblasti kvality ovzdušia v budovách škôl

OJ L 206, 8.8.2009, p. 16–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/604/oj

8.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 206/16


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 7. augusta 2009

o finančnom príspevku Spoločenstva na rok 2009 určenom na dvojročný pilotný projekt v oblasti kvality ovzdušia v budovách škôl

(2009/604/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (1), a najmä na jeho článok 49 ods. 6 písm. a) a b) a článok 75 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (2), a najmä na jeho článok 90,

keďže:

(1)

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2009 obsahuje rozpočtovú položku 17 03 09 – Pilotný projekt zameraný na komplexný výskum o zdraví, životnom prostredí, doprave a zmene klímy (HETC) – Zlepšenie kvality vnútorného a vonkajšieho ovzdušia.

(2)

Podľa článku 49 ods. 1 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“) sa pred tým, ako možno použiť rozpočtové prostriedky zahrnuté do rozpočtu na akékoľvek opatrenie Spoločenstiev alebo Európskej únie, musí prijať základný právny akt.

(3)

Podľa článku 49 ods. 6 písm. a) a b) nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odchylne od článku 49 ods. 1 môžu rozpočtové prostriedky na pilotné programy experimentálneho charakteru zamerané na overenie uskutočniteľnosti opatrenia a jeho užitočnosti a rozpočtové prostriedky na prípravné opatrenia v oblasti uplatňovania Zmluvy o ES zamerané na prípravu návrhov určených na prijímanie opatrení v budúcnosti vykonávať bez základného právneho aktu, ak opatrenia, ktoré majú financovať, patria do právomoci Spoločenstiev alebo Európskej únie.

(4)

Podľa článku 75 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách musí viazaniu výdavku predchádzať rozhodnutie o financovaní, ktoré prijíma príslušná inštitúcia alebo orgány, na ktoré príslušná inštitúcia delegovala právomoci.

(5)

Podľa článku 90 ods. 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23 (ďalej len „podrobné pravidlá vykonávania nariadenia o rozpočtových pravidlách“) v prípade, že sa vykonávanie zodpovedajúcich rozpočtových prostriedkov stanovuje v ročnom pracovnom programe, ktorý predstavuje dostatočne podrobný rámec, pracovný program sa má považovať za rozhodnutie o financovaní grantov a príslušných zmlúv o verejnom obstarávaní.

(6)

Rozpočtový orgán vyčlenil v rozpočte EÚ na rok 2009 osobitné financovanie, konkrétne rozpočtovú položku 17 03 09, určené na Pilotný projekt zameraný na komplexný výskum o zdraví, životnom prostredí, doprave a zmene klímy (HETC) – Zlepšenie kvality vnútorného a vonkajšieho ovzdušia.

(7)

Je vhodné prijať ročný pracovný program Pilotného projektu zameraného na komplexný výskum o zdraví, životnom prostredí, doprave a zmene klímy (HETC) – Zlepšenie kvality vnútorného a vonkajšieho ovzdušia, ktorý bude predstavovať rozhodnutie o financovaní tohto projektu v zmysle článku 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách a článku 90 podrobných pravidiel vykonávania rozpočtového rozhodnutia,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Pracovný program stanovený v prílohe sa schvaľuje a financuje prostredníctvom rozpočtovej položky 17 03 09 všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2009 do maximálnej výšky 4 000 000 EUR.

Článok 2

Toto rozhodnutie predstavuje rozhodnutie o financovaní v zmysle článku 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách a článku 90 podrobných pravidiel vykonávania nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Za jeho vykonávanie zodpovedá generálny riaditeľ pre zdravie a spotrebiteľov.

V Bruseli 7. augusta 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1.


PRÍLOHA

Pilotný projekt zameraný na komplexný výskum o zdraví, životnom prostredí, doprave a zmene klímy (HETC) – Zlepšenie kvality vnútorného a vonkajšieho ovzdušia (rozpočtová položka 17 03 09)

1.   ÚVOD

1.1.   Rozpočtová položka: 17 03 09

1.2.   Základný právny akt

Pilotný projekt v zmysle článku 49 ods. 6 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (1), naposledy zmeneného a doplneného nariadením č. 1525/2007 (2).

1.3.   Všeobecné ciele pilotného programu

Rozpočtový orgán poskytol Komisii rozpočtové prostriedky na financovanie pilotného projektu, ktorého cieľom je rozšíriť naše vedomosti o kvalite vnútorného ovzdušia v budovách škôl a zariadeniach pre starostlivosť o deti.

Kvalite vnútorného ovzdušia sa v minulosti venovalo menej pozornosti, pokiaľ ide o jej výskum, než kvalite vonkajšieho ovzdušia, i keď výskum vonkajšieho ovzdušia je v niektorých prípadoch uplatniteľný na vnútorné ovzdušie. Existuje už takisto komplexný rámec právnych predpisov týkajúcich sa vonkajšieho ovzdušia, zatiaľ čo právna úprava týkajúca sa vnútorného ovzdušia pozostáva zo sporadických iniciatív a legislatívnych dokumentov. Kvalita vnútorného ovzdušia v budovách škôl bola okrem toho predmetom oveľa menej štúdií, než kvalita vnútorného ovzdušia v iných typoch vnútorného prostredia. Keďže približne 20 % obyvateľstva EÚ trávi každý deň veľa času v školách a výskyt astmy a iných chorôb dýchacieho ústrojenstva v Európe rýchlo narastá (hlavne u detí), projekt má za cieľ:

určiť a analyzovať problémy s ovzduším v budovách škôl so zameraním na vetranie, konštrukciu budovy, údržbu a upratovanie,

zhodnotiť účinnosť primeraného vetrania s cieľom zredukovať znečistenie okolitého ovzdušia v prostredí škôl,

posúdiť vplyv zmeny klímy v školách (zvýšená frekvencia horúčav, chladných období a znečisťujúcich látok v okolitom ovzduší) na zdravie detí,

posúdiť vplyvy opatrení na zníženie znečistenia vonkajšieho ovzdušia vrátane opatrení prijatých v krátkej dobe, ktoré sa týkajú kvality ovzdušia v budovách škôl a vystaveniu detí v prostredí škôl,

poskytnúť vhodné odporúčania na riešenie problémov s kvalitou vnútorného ovzdušia v prostredí škôl.

1.4.   Špecifické priority na rok 2009

1.

Vykonať merania v budovách škôl s cieľom získať nové údaje o koncentráciách hlavných znečisťujúcich látok vo vnútri škôl.

2.

Posúdiť súvislosť medzi dopravou (premávkou) a vplyvom zmeny klímy na prostredie škôl.

3.

Posúdiť vplyvy vystavenia účinkom znečisťujúcich látok vo vnútornom ovzduší na zdravie detí a odporučiť opatrenia na predchádzanie chorobám dýchacieho ústrojenstva a znižovanie ich výskytu zlepšením kvality prostredia škôl a inými súvisiacimi opatreniami.

4.

Urobiť systematické kvantitatívne rozdelenie zdrojov znečisťujúcich látok vo vnútornom ovzduší škôl. Určenie hlavných zdrojov by pomohlo ich zmierniť. V tejto súvislosti je prioritou lepšie pochopiť emisie chemických látok zo spotrebiteľských výrobkov a stavebných materiálov.

5.

Skúmať mechanizmy chemickej a biochemickej interakcie v zmesiach vnútorného ovzdušia, ktoré sa obyčajne nachádzajú v školách a v rôznych zemepisných šírkach, a vypracovať metodiku na lepšiu informovanosť v procese posudzovania zdravotných rizík o vplyve takýchto interakcií na konečné zdravotné riziko.

6.

Na základe uvedených priorít vypracovať európske usmernenia pre zdravé prostredie európskych škôl.

Komisia a Parlament už v minulosti podporili dva projekty s tou istou témou.

V roku 2001 Komisia podporila projekt zameraný na respiračné zdravie v školách v piatich európskych mestách v Dánsku, Francúzsku, Taliansku, Nórsku a Švédsku. Zistenia projektu odhalili spoločné problémy, akými sú slabé vetranie, vysoký výskyt častíc, plesní a alergénov. V závere projektu sa konštatuje, že podobná štúdia, ktorá by zahrnula všetky členské štáty, by bola nesmierne užitočná (3).

V roku 2008 bol oficiálne predložený pilotný projekt zameraný na vystavenie účinkom chemických látok vo vnútornom ovzduší a možné zdravotné riziká, ktorý financoval Európsky parlament. V jeho analýze boli zahrnuté tiež základné a materské školy v mestách vybraných členských štátov EÚ. V hlavných zisteniach projektu sa zdôrazňuje potreba ďalšieho výskumu v záujme riešenia záťaže, ktorú predstavuje znečistenie vnútorného ovzdušia na verejné zdravie (najmä v interiéroch, kde sa často zdržujú deti, napr. v budovách základných a materských škôl) v Európskej únii (4).

V roku 2009 sa s ohľadom na dostupný rozpočet skonštatovalo, že pilotný projekt by mal mať širší geografický záber v členských štátoch EÚ, s osobitným dôrazom na nové členské štáty. Mali by sa zahrnúť takisto kandidátske krajiny a krajiny východnej Európy. Cieľom je vypracovať usmernenia k nápravným opatreniam, aby sa obsiahla širšia paleta situácií v Európe.

Tento pilotný projekt by mal vychádzať z predchádzajúcich projektov a vytvoriť synergiu so súčasnými projektmi v tejto oblasti (napr. HITEA) (5).

2.   DRUH FINANČNEJ PODPORY: VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONÚK

2.1.   Rozdelenie zdrojov medzi líniami/opatreniami, ktoré sa majú vykonať (pozri ďalej uvedené body)

Celková suma k dispozícii: 4 000 000 EUR. Na základe výsledkov výzvy na predloženie ponúk sa udelí jediná zmluva na globálnu službu.

2.2.   Očakávané výsledky opatrení, ktoré sa majú podporiť

Cieľom výzvy je získať viac vedomostí o kvalite vnútorného ovzdušia v školách, keďže deti, ktoré sú osobitne citlivé na znečisťujúce látky, trávia väčšinu času v prostredí škôl. Okrem toho má štúdia za cieľ získať vedomosti o rozmanitých situáciách, ktoré sa môžu vyskytnúť v prostredí škôl v celej Európe. Štúdia ďalej poskytne usmernenie pokrývajúce rôzne situácie s cieľom vytvoriť v školách zdravé prostredie.

2.3.   Predbežný časový rozpis

Výzva na predloženie ponúk

do konca 1. semestra roku 2009

Výber a podpis zmluvy

do konca roka 2009


(1)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9.

(3)  http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2002/pollution/pollution_2002_04_en.htm

(4)  http://www.bookshop.europa.eu/eubookshop/download.action?fileName=LBNA23087ENC_002.pdf&eubphfUid=582569&catalogNbr=LB-NA-23087-EN-C

(5)  HITEA: Vplyvy znečisťujúcich látok vo vnútornom prostredí na zdravie: Integrovanie mikrobiologických, toxikologických a epidemiologických prístupov: http://www.hitea.eu/


Top