Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0578

2009/578/ES: Rozhodnutie Komisie z 9. júla 2009 , ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky Spoločenstva turistickej ubytovacej službe [oznámené pod číslom K(2009) 5619] (Text s významom pre EHP)

OJ L 198, 30.7.2009, p. 57–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 015 P. 76 - 98

No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2017; Zrušil 32017D0175

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/578/oj

30.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 198/57


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 9. júla 2009,

ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky Spoločenstva turistickej ubytovacej službe

[oznámené pod číslom K(2009) 5619]

(Text s významom pre EHP)

(2009/578/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 zo 17. júla 2000 o revidovanej metóde Spoločenstva pri udeľovaní environmentálnej značky (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 1 druhý pododsek,

po porade s Výborom Európskej únie pre environmentálne označovanie,

keďže:

(1)

Podľa nariadenia (ES) č. 1980/2000 sa environmentálna značka Spoločenstva môže udeliť výrobku, ktorého vlastnosti umožňujú podstatne prispievať k zlepšeniu, pokiaľ ide o kľúčové aspekty životného prostredia.

(2)

V nariadení (ES) č. 1980/2000 sa ustanovuje, že na základe kritérií navrhnutých Výborom Európskej únie pre environmentálne označovanie treba vypracovať špecifické kritériá pre environmentálne značky podľa skupín výrobkov.

(3)

V tomto nariadení sa takisto ustanovuje, že preskúmanie kritérií pre environmentálne značky, ako aj požiadaviek na posudzovanie a overovanie týchto kritérií sa uskutoční s dostatočným predstihom pred skončením obdobia platnosti kritérií stanovených pre danú skupinu výrobkov.

(4)

Podľa nariadenia (ES) č. 1980/2000 sa vykonalo včasné preskúmanie ekologických kritérií, ako aj súvisiacich požiadaviek na posudzovanie a overovanie ustanovených rozhodnutím Komisie 2003/287/ES zo 14. apríla 2003, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky Spoločenstva turistickej ubytovacej službe (2). Tieto ekologické kritériá a súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie sú platné do 31. októbra 2009.

(5)

S cieľom zohľadniť vývoj v oblasti vedy a vývoj na trhu je so zreteľom na uvedené preskúmanie vhodné upraviť vymedzenie skupiny výrobkov a zaviesť nové ekologické kritériá.

(6)

Ekologické kritériá, ako aj súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie by mali platiť do štyri roky odo dňa prijatia tohto rozhodnutia.

(7)

V prípade turistickej ubytovacej služby by sa ekologické kritériá mali rozdeliť na povinné a nepovinné kritériá.

(8)

Pokiaľ ide o poplatky za žiadosti a používanie environmentálnej značky mikropodnikmi, ako sa vymedzujú v odporúčaní Komisie 2003/361/ES zo 6 mája 2003 o vymedzení mikro-, malých a stredných podnikov (3), je vhodné k zníženiam, ktoré sa ustanovujú v nariadení (ES) č. 1980/2000 a článkoch 1 a 2 rozhodnutia Komisie 2000/728/ES z 10. novembra 2000 ustanovujúceho poplatky za prihlášku environmentálnej značky Spoločenstva a ročné poplatky za environmentálnu značku Spoločenstva (4), ustanoviť v súlade s článkom 5 rozhodnutia 2000/728/ES dodatočné zníženia s cieľom zohľadniť obmedzené zdroje mikropodnikov a ich osobitnú dôležitosť v tejto skupine výrobkov.

(9)

Rozhodnutie 2003/287/ES by sa preto malo nahradiť.

(10)

Poskytovateľom služieb, ktorých služby majú udelenú environmentálnu značku na turistickú ubytovaciu službu na základe kritérií obsiahnutých v rozhodnutí 2003/287/ES, by sa malo poskytnúť prechodné obdobie, aby mali dostatok času na prispôsobenie svojich služieb tak, aby spĺňali revidované kritériá a požiadavky. Poskytovateľom služieb by sa taktiež malo povoliť predkladať žiadosti vypracované na základe kritérií uvedených v rozhodnutí 2003/287/ES alebo podľa kritérií uvedených v tomto rozhodnutí až do ukončenia účinnosti rozhodnutia 2003/287/ES.

(11)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného na základe článku 17 nariadenia (ES) č. 1980/2000,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Skupina výrobkov „turistická ubytovacia služba“ obsahuje poskytovanie nocľahu v krytých ubytovacích zariadeniach za poplatok, v náležite vybavených izbách, ktoré sú vybavené aspoň posteľou, ktoré sa turistom, cestujúcim a nocľažníkom ponúkajú ako hlavná služba.

Poskytovanie nocľahu v krytých ubytovacích zariadeniach môže zahŕňať poskytovanie stravovacích služieb, činností zameraných na fitnes a voľný čas a/alebo zelených plôch.

2.   Na účely tohto rozhodnutia stravovacie služby zahŕňajú raňajky, činnosti/zariadenia zamerané na fitnes a voľný čas zahŕňajú sauny, bazény a všetky ostatné takéto zariadenia, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch ubytovacieho zariadenia, a zelené plochy zahŕňajú parky a záhrady, ktoré sú sprístupnené hosťom.

3.   Na účely tohto rozhodnutia sa za mikropodniky považujú mikropodniky, ako sa vymedzujú v odporúčaní 2003/361/ES.

Článok 2

1.   Aby sa turistickej ubytovacej službe mohla na základe nariadenia (ES) č. 1980/2000 udeliť environmentálna značka Spoločenstva (ďalej len „environmentálna značka“), turistická ubytovacia služba musí spĺňať všetky tieto podmienky:

a)

patrí do skupiny výrobkov „turistická ubytovacia služba“;

b)

spĺňa všetky kritériá ustanovené v oddiele A prílohy k tomuto rozhodnutiu;

c)

spĺňa dostatočný počet kritérií uvedených v oddiele B prílohy k tomuto rozhodnutiu, aby získala požadovaný počet bodov, ako sa uvádza v odsekoch 2 a 3.

2.   Na účely ustanovení písmena c) odseku 1 musí turistická ubytovacia služba získať aspoň: 20 bodov za hlavnú službu.

3.   Ak sa uvádzané služby poskytujú pod tým istým vedením alebo v tom istom vlastníctve ako turistické ubytovacie služby, počet bodov uvedený v odseku 2 sa zvyšuje o ďalšie body za tieto služby:

a)

tri body za stravovacie služby;

b)

tri body za zelené/vonkajšie plochy dostupné pre hostí;

c)

tri body za činnosti zamerané na voľný čas/fitnes alebo päť bodov, ak sa činnosť zameraná na voľný čas/fitnes vykonáva vo wellness centre.

Článok 3

1.   Odchylne od článku 1 ods. 3 rozhodnutia 2000/728/ES sa poplatok za žiadosť zníži o 75 %, a to bez možnosti ďalšieho zníženia v prípade, že žiadateľom o udelenie environmentálnej značky je mikropodnik.

2.   Odchylne od článku 2 ods. 5 prvej vety rozhodnutia 2000/728/ES je minimálny ročný poplatok mikropodniku za užívanie environmentálnej značky 100 EUR.

3.   Ročný objem tržieb za všetky turistické ubytovacie služby sa vypočíta tak, že sa dodávateľská cena vynásobí počtom prenocovaní a výsledný súčin sa zníži o 50 %. Za dodávateľskú cenu sa považuje priemerný poplatok, ktorý návštevník zaplatí za jedno prenocovanie vrátane všetkých služieb, ktoré sa osobitne nespoplatňujú.

4.   Uplatňujú sa zníženia minimálneho ročného poplatku ustanovené v odsekoch 6 až 10 článku 2 rozhodnutia 2000/728/ES.

Článok 4

Ekologické kritériá pre skupinu výrobkov „turistická ubytovacia služba“, ako aj súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie platia štyri roky odo dňa prijatia tohto rozhodnutia.

Článok 5

Na administratívne účely sa skupine výrobkov „turistická ubytovacia služba“ prideľuje číselný kód „025“.

Článok 6

Rozhodnutie 2003/287/ES sa zrušuje.

Článok 7

1.   Žiadosti o environmentálnu značku, ktoré patria do skupiny výrobkov „turistická ubytovacia služba“, predložené predo dňom prijatia tohto rozhodnutia sa posudzujú v súlade s podmienkami ustanovenými v rozhodnutí 2003/287/ES.

2.   Žiadosti o environmentálnu značku, ktoré patria do skupiny výrobkov „turistická ubytovacia služba“, predložené odo dňa prijatia tohto rozhodnutia, ale najneskôr 31. októbra 2009, sa môžu zakladať na kritériách ustanovených v rozhodnutí 2003/287/ES alebo na kritériách ustanovených v tomto rozhodnutí.

Tieto žiadosti sa posudzujú v súlade s kritériami, na ktorých sa zakladajú.

3.   Ak sa environmentálna značka udelí na základe žiadosti posúdenej podľa kritérií uvedených v rozhodnutí 2003/287/ES, táto environmentálna značka sa môže používať 12 mesiacov odo dňa prijatia tohto rozhodnutia.

Článok 8

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 9. júla 2009

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 237, 21.9.2000, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 102, 24.4.2003, s. 82.

(3)  Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36.

(4)  Ú. v. ES L 293, 22.11.2000, s. 18.


PRÍLOHA

RÁMEC

Účel týchto kritérií

Tieto kritériá sú zamerané na stanovenie obmedzení hlavných environmentálnych vplyvov troch fáz životného cyklu turistickej ubytovacej služby (nákup, poskytovanie služby a odpad). Ich účelom je najmä:

obmedziť spotrebu energie,

obmedziť spotrebu vody,

obmedziť tvorbu odpadu,

uprednostniť používanie obnoviteľných zdrojov a látok, ktoré sú menej nebezpečné pre životné prostredie,

podporovať ekologickú osvetu a výchovu.

Požiadavky na posudzovanie a overovanie

Osobitné požiadavky na posudzovanie a overovanie sa uvádzajú bezprostredne pod každým kritériom ustanoveným v oddieloch A a B. Ak je to vhodné, môžu sa použiť testovacie metódy a normy iné ako testovacie metódy a normy uvedené pre každé kritérium, ak ich rovnocennosť odsúhlasil príslušný orgán, ktorý posudzuje žiadosť. Ak sa od žiadateľa požaduje predloženie vyhlásení, dokumentácie, analýz, správ z testovania alebo iných dôkazov na preukázanie splnenia kritérií, predpokladá sa, že môžu podľa potreby pochádzať od žiadateľa, prípadne jeho dodávateľa(-ov) atď.

Príslušné orgány vykonajú pred udelením licencie kontroly na mieste.

V prípade potreby si príslušné orgány môžu vyžiadať podpornú dokumentáciu a môžu vykonať nezávislé overovania. Príslušné orgány monitorujú počas obdobia platnosti licencie dodržiavanie kritérií.

Príslušným orgánom sa odporúča, aby pri posudzovaní žiadostí a monitorovaní dodržiavania kritérií zohľadnili implementáciu uznávaných systémov environmentálneho manažérstva, ako sú napríklad EMAS alebo ISO 14001. (Poznámka: implementácia takýchto systémov manažérstva sa nevyžaduje.)

Všeobecné požiadavky

Na to, aby žiadateľ mohol požiadať o udelenie environmentálnej značky, musí spĺňať požiadavky Spoločenstva, vnútroštátne alebo miestne právne požiadavky. Musí byť najmä zaručené, že:

1.

Fyzická stavba je vybudovaná legálne a spĺňa ustanovenia všetkých príslušných zákonov alebo predpisov týkajúce sa územia, na ktorom je vybudovaná, najmä ustanovenia, ktoré sa týkajú ochrany krajiny a biodiverzity.

2.

Fyzická stavba spĺňa ustanovenia Spoločenstva, vnútroštátnych a miestnych zákonov a predpisov týkajúce sa zachovania energie, vodných zdrojov, úpravy vody a likvidácie odpadových vôd, zberu a likvidácie odpadu, údržby a servisu zariadení, bezpečnosti a zdravia.

3.

Podnik je v prevádzke a je zaregistrovaný v súlade s vnútroštátnymi a/alebo miestnymi zákonmi a jeho zamestnanci sú legálne zamestnaní a poistení.

ODDIEL A

POVINNÉ KRITÉRIÁ UVEDENÉ V ČLÁNKU 2 ODS. 1

ENERGIA

1.   Elektrická energia z obnoviteľných zdrojov

Najmenej 50 % elektrickej energie používanej na všetky účely pochádza z obnoviteľných zdrojov, ako sa vymedzujú v smernici Európskeho parlamentu a Rady č. 2001/77/ES (1).

Toto kritérium sa neuplatňuje na turistické ubytovacie zariadenia, ktoré nemajú prístup na trh, na ktorom sa ponúka elektrická energia vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie.

Záväzné zmluvné obmedzenia (ako je udelenie pokút) v trvaní aspoň 2 rokov v prípade zmeny dodávateľa energie sa môžu považovať za „neumožnený prístup“ na trh, na ktorom sa ponúka elektrická energia vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží vyhlásenie dodávateľa (alebo zmluvu s dodávateľom) elektrickej energie, pričom uvedie povahu obnoviteľného(-ých) zdroja(-ov) energie, percentuálny podiel dodávanej elektrickej energie, ktorá pochádza z obnoviteľného zdroja, prípadne dokumentáciu o používaných kotloch (generátoroch tepla) a maximálny percentuálny podiel energie, ktorá sa takto môže dodať. Podľa smernice 2001/77/ES znamenajú obnoviteľné zdroje energie obnoviteľné nefosílne zdroje energie (vietor, slnko, geotermálna energia, vlny, príliv, vodná energia, biomasa, plyn zo skládok, plyn z čistiarní odpadových vôd a bioplyny). V prípade, že turistické ubytovacie zariadenie nemá prístup na trh, na ktorom sa ponúka energia z obnoviteľných zdrojov energie, musí sa predložiť dokumentácia, ktorá dokladá žiadosť o obnoviteľnú energiu.

2.   Uhlie a ťažké oleje

Ako zdroj energie sa nepoužívajú ťažké oleje s obsahom síry vyšším ako 0,1 % ani uhlie. Uhlie do dekoratívnych kozubov je z tohto kritéria vylúčené.

Toto kritérium sa uplatňuje iba na turistické ubytovacie zariadenia, ktoré majú nezávislý systém kúrenia.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží vyhlásenie o splnení uvedeného kritéria, v ktorom uvedie druh použitých zdrojov energie.

3.   Účinnosť a tvorba tepla

Ak sa nainštaluje nové zariadenie zvyšujúce kapacitu tvorby tepla počas platnosti environmentálnej značky, musí ísť o vysoko účinnú kogeneračnú jednotku (ako sa vymedzuje v článku 3 a prílohe III k smernici 2004/8/ES Európskeho parlamentu a Rady (2), tepelné čerpadlo alebo účinný kotol. V prípade kotla je účinnosť takéhoto kotla 4 hviezdičky (približne 92 % pri teplote 50 °C a 95 % pri teplote 70 °C) meraná podľa smernice Rady 92/42/EHS (3) alebo podľa príslušných výrobkových noriem a predpisov pre tie kotly, na ktoré sa uvedená smernica nevzťahuje.

Existujúce teplovodné kotly na kvapalné alebo plynné palivá vymedzené v smernici 92/42/EHS musia byť v súlade s normami účinnosti zodpovedajúcimi aspoň trom hviezdičkám, ako sa uvádza v uvedenej smernici. Existujúce kogeneračné jednotky vyhovujú vymedzeniu vysokej účinnosti v smernici 2004/8/ES. Účinnosť kotlov vylúčených zo smernice 92/42/EHS (4) je v súlade s pokynmi výrobcu a vnútroštátnymi a miestnymi právnymi predpismi týkajúcimi sa účinnosti, avšak v prípade takýchto existujúcich kotlov (s výnimkou kotlov na biomasu) sa neakceptuje účinnosť nižšia ako 88 %.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží technickú špecifikáciu od subjektov zodpovedných za predaj a/alebo údržbu kotla s uvedením účinnosti.

4.   Klimatizácia

Akékoľvek klimatizačné zariadenie pre domácnosť zakúpené počas platnosti udelenej environmentálnej značky má energetickú účinnosť najmenej triedy A, ako sa ustanovuje v smernici Komisie 2002/31/ES (5), alebo má zodpovedajúcu energetickú účinnosť.

Poznámka: Toto kritérium sa neuplatňuje na klimatizačné zariadenia, ktoré sú buď spotrebiče, ktoré môžu využívať aj iné zdroje energie, alebo spotrebiče na báze vzduch – voda a voda – voda, alebo jednotky s výkonom (chladiaci výkon) vyšším ako 12 kW.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží technickú špecifikáciu od výrobcu alebo profesionálnych technikov zodpovedných za inštaláciu, predaj a/alebo údržbu klimatizačného systému.

5.   Energetická účinnosť budov

Turistické ubytovacie zariadenie dodržiava vnútroštátne právne predpisy a miestne predpisy pre budovy týkajúce sa energetickej účinnosti a energetickej hospodárnosti budov.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží energetický certifikát podľa smernice 2002/91/ES Európskeho parlamentu a Rady (6) alebo v prípade, že nie je k dispozícii vo vnútroštátnom implementačnom systéme, výsledky energetického auditu energetickej hospodárnosti budov vykonaného nezávislým expertom.

6.   Izolácia okien

Všetky okná vo vykurovaných a/alebo klimatizovaných izbách a spoločných priestoroch majú primeraný stupeň tepelnej izolácie podľa miestnych predpisov a klimatických podmienok a poskytujú primeraný stupeň zvukovej izolácie.

Všetky okná vo vykurovaných a/alebo klimatizovaných izbách a spoločných priestoroch pridané alebo renovované po získaní environmentálnej značky Spoločenstva spĺňajú ustanovenia smernice 2002/91/ES (články 4, 5 a 6) a smernice Rady 89/106/EHS (7) a príslušných vnútroštátnych technických predpisov na ich vykonávanie.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží vyhlásenie profesionálneho technika, ktorým sa dokladuje splnenie tohto kritéria a v ktorom sa uvádzajú hodnoty tepelnej priepustnosti (U-hodnoty). V prípade okien, ktoré spĺňajú ustanovenia smernice 2002/91/ES, žiadateľ predloží energetický certifikát alebo, ak nie je k dispozícii vo vnútroštátnom implementačnom systéme, vyhlásenie staviteľa.

7.   Vypínanie kúrenia alebo klimatizácie

Ak sa pri otvorení okien kúrenie a/alebo klimatizácia automaticky nevypínajú, na ľahko dostupnom mieste sa umiestni upozornenie, ktoré hosťom pripomína, aby zatvorili okno(-á), keď sú kúrenie alebo klimatizácia zapnuté. Jednotlivé systémy kúrenia/klimatizácie nadobudnuté po certifikácii environmentálnou značkou Spoločenstva sú vybavené automatickým vypínaním pri otvorení okien.

Toto kritérium sa uplatňuje iba na turistické ubytovacie zariadenia, ktoré majú kúrenie a/alebo klimatizáciu.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu so znením upozornenia pre hostí (ak sa uplatňuje).

8.   Zhasínanie svetiel

Ak sa v izbách svetlo automaticky nevypína, na ľahko dostupnom mieste sa pre hostí umiestni upozornenie, v ktorom sa žiadajú, aby pri odchode z izby vypli svetlá.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s upozornením pre hostí.

9.   Energeticky úsporné svetelné žiarovky

a)

Najmenej 80 % všetkých svetelných žiaroviek v turistickom ubytovacom zariadení má energetickú účinnosť triedy A, ako sa vymedzuje v smernici Komisie 98/11/ES (8). Toto sa nevzťahuje na svetelné zariadenia, ktorých fyzikálne vlastnosti neumožňujú používať v nich energeticky úsporné svetlené žiarovky.

b)

100 % svetelných žiaroviek, ktoré sa nachádzajú na miestach, kde je pravdepodobnosť, že budú používané viac ako päť hodín denne, má energetickú účinnosť triedy A, ako sa vymedzuje v smernici 98/11/ES. Toto sa nevzťahuje na svetelné zariadenia, ktorých fyzikálne vlastnosti neumožňujú používať v nich energeticky úsporné svetlené žiarovky.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží vyhlásenie o splnení oboch častí tohto kritéria a uvedie aj triedu energetickej účinnosti rôznych použitých žiaroviek.

10.   Vonkajšie vykurovacie zariadenia

Turistické ubytovacie zariadenie používa iba prístroje poháňané obnoviteľnými zdrojmi energie na vykurovanie vonkajších priestorov, ako sú fajčiarske kútiky alebo vonkajšie jedálenské priestory.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria, v ktorom sa uvádza charakter energetických zdrojov používaných v prípade prístrojov poháňaných obnoviteľnými zdrojmi energie.

VODA

11.   Prietok vody z kohútikov a spŕch

Priemerný prietok vody z kohútikov a sprchovacích hlavíc s výnimkou kohútikov v kuchyni a vaňových kohútikov nepresahuje 9 litrov za minútu.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o súlade s týmto kritériom a príslušnú dokumentáciu, vrátane vysvetlenia o tom, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium.

12.   Odpadkové koše na záchodoch

Na každom záchode je vhodný odpadkový kôš a hosť je požiadaný, aby na odhadzovanie odpadkov používal kôš, a nie záchod.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o súlade s týmto kritériom spolu s príslušnou dokumentáciou týkajúcou sa informácií pre hostí.

13.   Splachovanie pisoárov

Všetky pisoáre sú vybavené buď automatickými (časovanými) alebo ručnými splachovacími systémami tak, aby voda netiekla stále.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s príslušnou dokumentáciou o inštalovaných pisoároch.

14.   Výmena uterákov a plachiet

Hostia sú informovaní o environmentálnej politike turistického ubytovacieho zariadenia pri príchode. Tieto informácie vysvetľujú, že uteráky a plachty na izbách sa vymieňajú na požiadanie alebo pravidelne s frekvenciou stanovenou na základe environmentálnej politiky turistického ubytovacieho zariadenia alebo požadovanou na základe právnych predpisov a/alebo vnútroštátnych nariadení. Toto sa vzťahuje iba na turistické ubytovacie zariadenia, v ktorých služby zahŕňajú aj poskytovanie uterákov a/alebo plachiet.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s príslušnou dokumentáciou dokladujúcou spôsob informovania hostí a spôsobu plnenia žiadostí hostí turistickým ubytovacím zariadením.

15.   Správne nakladanie s odpadovou vodou

Turistické ubytovacie zariadenie informuje hostí a zamestnancov o správnom vypúšťaní odpadovej vody s cieľom zabrániť úniku látok, ktoré by mohli zabrániť čisteniu odpadovej vody v súlade s miestnym plánom pre odpadovú vodu a nariadeniami Spoločenstva. Ak nie je k dispozícii miestny plán pre odpadovú vodu, turistické ubytovacie zariadenie poskytne všeobecný zoznam látok, ktoré sa nemôžu odstraňovať spolu s odpadovou vodou podľa smernice 2006/118/ES Európskeho parlamentu a Rady (9).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží vyhlásenie o splnení tohto kritéria a príslušnú dokumentáciu (plán pre odpadovú vodu, ak je k dispozícii, a oznámenie pre hostí a zamestnancov).

ČISTIACE A DEZINFEKČNÉ PROSTRIEDKY

16.   Dezinfekčné prostriedky

Dezinfekčné prostriedky sa používajú iba vtedy, ak sú nevyhnutné na dodržanie hygienických požiadaviek vyplývajúcich z právnych predpisov.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria a uvedie, kde a kedy sa dezinfekčné prostriedky používajú.

ODPAD

17.   Triedenie odpadu hosťami

Hostia sú informovaní o tom, ako a kde môžu triediť odpad podľa najlepších miestnych alebo vnútroštátnych systémov v oblasti, do ktorej patrí turistické ubytovacie zariadenie. Vhodné nádoby na triedenie odpadu sú k dispozícii na izbách alebo v ľahko dosiahnuteľnej vzdialenosti.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s príslušnou dokumentáciou o informáciách pre hostí a s vysvetlením, kde v turistickom ubytovacom zariadení sa nádoby nachádzajú.

18.   Triedenie odpadu

Odpad sa triedi podľa kategórií, s ktorými môžu miestne alebo vnútroštátne zariadenia na spracovanie odpadu nakladať oddelene s osobitnou starostlivosťou venovanou nebezpečným odpadom, ktoré sa triedia, zbierajú a likvidujú tak, ako sa uvádza v rozhodnutí Komisie 2000/532/ES (10) a zabezpečí sa vhodná likvidácia. Tento zoznam zahŕňa tonery, atramenty, chladiace a elektrické zariadenia, batérie, energeticky úsporné žiarovky, liečivá, tuky/oleje a elektrické prístroje, ako sa uvádzajú v smernici 2002/96/ES Európskeho parlamentu a Rady (11) a smernici 2002/95/ES Európskeho parlamentu a Rady (12).

Ak miestna správa neponúka separovaný zber odpadu a/alebo zneškodňovania, turistické ubytovacie zariadenie im písomne vyjadrí svoju ochotu triediť odpad a vyjadrí svoje znepokojenie nad chýbajúcim separovaným zberom a/alebo zneškodňovaním. Ak miestne orgány nezabezpečujú likvidáciu nebezpečného odpadu, žiadateľ poskytne každý rok vyhlásenie miestnych orgánov o tom, že nemajú zavedený žiaden systém na likvidáciu nebezpečného odpadu.

Žiadosť miestnym orgánom o zabezpečenie separovaného zberu a/alebo likvidácie odpadu sa podáva každý rok.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s uvedením rôznych kategórií odpadu prijímaných miestnymi orgánmi a/alebo príslušné zmluvy so súkromnými agentúrami. Ak je to vhodné, žiadateľ predloží každý rok príslušné vyhlásenie miestnym orgánom.

19.   Výrobky na jedno použitie

Pokiaľ sa to nevyžaduje v právnych predpisoch, toaletné potreby na jedno použitie (ktoré sa nedajú opäť naplniť), ako sú šampón a mydlo a iné výrobky (znovu nepoužiteľné), ako sú sprchovacie čiapky, kefy, pilníky na nechty atď., sa nepoužívajú. Ak sa takéto jednorazové výrobky vyžadujú na základe právnych predpisov, žiadateľ ponúka hosťom obidve riešenia a prostredníctvom vhodných oznámení ich nabáda, aby používali výrobky, ktoré nie sú určené na jedno použitie.

Nádoby na pitie (šálky a poháre), taniere a príbory na jedno použitie sa používajú iba vtedy, ak sú vyrobené z obnoviteľných surovín a sú biologicky rozložiteľné a kompostovateľné podľa normy EN 13432.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s príslušnou dokumentáciou vysvetľujúcou, ako sa toto kritérium plní (vrátane všetkých právnych predpisov, v ktorých sa vyžaduje používanie výrobkov na jedno použitie), a dôslednou dokumentáciou týkajúcou sa opätovne naplniteľných výrobkov a/alebo informácií poskytovaných hosťom, ktorými sa nabádajú na používanie výrobkov, ktoré nie sú určené na jedno použitie (ak sú k dispozícii).

S cieľom ukázať, že nádoby na pitie (šálky a poháre), taniere a príbory na jedno použitie spĺňajú toto kritérium, musí sa predložiť dôkaz o dodržaní normy EN 13432.

20.   Raňajkové balenia

S výnimkou prípadov, keď sa to vyžaduje v právnych predpisoch, v prípade raňajok alebo iných stravovacích služieb sa nepoužívajú žiadne jednoporciové balenia s výnimkou nátierok z mliečnych tukov (ako sú maslo, margarín a tavený syr), čokoládových nátierok, nátierok z arašidového masla a diétnych alebo diabetických džemov a zaváranín.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží vyhlásenie o splnení tohto kritéria a podrobné objasnenie tohto, ako ho ubytovacie zariadenie spĺňa, spolu so zoznamom používaných výrobkov balených v jednoporciových baleniach a s právnymi predpismi, v ktorých sa ich používanie vyžaduje.

INÉ SLUŽBY

21.   Zákaz fajčenia v spoločných priestoroch

Vo všetkých vnútorných spoločných priestoroch je k dispozícii priestor pre nefajčiarov.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria.

22.   Verejná doprava

Pre hostí a zamestnancov sú ľahko dostupné informácie o využívaní verejnej dopravy do turistického ubytovacieho zariadenia a z neho prostredníctvom jeho hlavných komunikačných prostriedkov. Ak neexistuje žiadna vhodná verejná doprava, sú k dispozícii aj informácie o iných ekologickejších dopravných prostriedkoch.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s kópiami informačných materiálov, ktoré sú k dispozícii.

CELKOVÝ SYSTÉM RIADENIA

Žiadatelia s environmentálnym systémom riadenia zaregistrovaným podľa nariadenia (ES) č. 761/2001 Európskeho parlamentu a Rady (13) alebo certifikovaným podľa ISO 14001 automaticky spĺňajú nasledujúce kritériá celkového systému riadenia s výnimkou kritérií 27, 28 a 29 (zber údajov a informácií). V takýchto prípadoch je prostriedkom overenia splnenia týchto kritérií registrácia EMAS alebo certifikácia podľa ISO 14001.

23.   Údržba a servis kotlov a klimatizačných systémov

Údržbu a servis kotlov a klimatizačných systémov vykonávajú primerane kvalifikovaní odborníci podľa noriem CEI alebo vnútroštátnych noriem, kde sa uplatňujú, či podľa pokynov výrobcu, a to aspoň raz do roka alebo častejšie, ak sa to vyžaduje podľa právnych predpisov alebo potreby.

V prípade klimatizačných systémov sa údržba (kontrola netesností a oprava) musí vykonávať v súlade s nariadením (ES) č. 842/2006 Európskeho parlamentu a Rady (14) podľa množstva F- (fluórovaného skleníkového) plynu obsiahnutého v zariadení takto:

aspoň raz za dvanásť mesiacov v prípade zariadení obsahujúcich 3 kg alebo viac Fplynov (to sa nevzťahuje na zariadenia s hermeticky uzavretými systémami, ktoré sú označené ako také a obsahujú menej ako 6 kg fluórovaných skleníkových plynov),

aspoň raz za šesť mesiacov v prípade zariadení obsahujúcich 30 kg alebo viac Fplynov,

aspoň raz za tri mesiace v prípade zariadení obsahujúcich 300 kg alebo viac Fplynov.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení všetkých častí tohto kritéria spolu s opisom kotlov a programom ich údržby a podrobnosťami o osobách/spoločnostiach vykonávajúcich údržbu, ako aj o predmete kontroly počas údržby.

V prípade klimatizačných systémov obsahujúcich 3 kg alebo viac F-plynov žiadateľ predloží záznamy o inštalovanom množstve a type F-plynov, pridaných množstvách a množstvách rekuperovaných počas údržby, servisu a záverečnej likvidácie, ako aj údaje o spoločnosti alebo technikovi, ktorí vykonali servis alebo údržbu, dátumy a výsledky z kontrol netesností a príslušné informácie, v ktorých sa výslovne uvádzajú samostatné stacionárne zariadenia s viac ako 30 kg F-plynov.

24.   Určenie politiky a environmentálneho programu

Vedenie zariadenia musí mať environmentálnu politiku a vypracuje k nej jednoduché vyhlásenie o environmentálnej politike a presný akčný program na zabezpečenie uplatňovania environmentálnej politiky.

V akčnom pláne sa určia ciele environmentálneho správania, pokiaľ ide o energiu, vodu, chemické látky a odpad. Ciele sa určujú každé dva roky, pričom sa zohľadňujú nepovinné kritériá a získané údaje, ak sú k dispozícii. Uvedie sa v ňom osoba, ktorá bude konať ako environmentálny manažér turistického ubytovacieho zariadenia a ktorá bude zodpovedná za vykonávanie potrebných opatrení a dosiahnutie cieľov. Environmentálna politika je k dispozícii verejnosti na konzultáciu. Zohľadňujú sa pripomienky a spätná väzba hostí získané prostredníctvom dotazníkov alebo kontrolného zoznamu.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o súlade s týmto kritériom spolu s kópiou environmentálnej politiky alebo vyhlásenia o tejto politike a akčného programu, ako aj s postupmi na zohľadnenie príspevkov od hostí.

25.   Odborná príprava zamestnancov

Turistické ubytovacie zariadenie poskytuje zamestnancom informácie a školenie vrátane písomných postupov alebo príručiek na zabezpečenie uplatňovania environmentálnych opatrení a na zvýšenie povedomia o environmentálne zodpovednom správaní. Zohľadnia sa najmä tieto záležitosti:

 

Pokiaľ ide o úspory energie:

Zamestnanci sú poučení o spôsoboch šetrenia energiou.

 

Pokiaľ ide o úspory vody:

Zamestnanci sú poučení, aby každý deň skontrolovali výskyt viditeľných netesností a podľa potreby vykonali potrebné opatrenia.

Kvety a vonkajšie plochy sa zvyčajne polievajú predtým, ako slnko vystúpi najvyššie, alebo po západe slnka, ak sú na to vhodné regionálne alebo klimatické podmienky.

Zamestnanci sú informovaní o politike turistického ubytovacieho zariadenia týkajúcej sa kritéria 14 o výmene uterákov a sú poučení o tom, ako ho dodržiavať.

 

Pokiaľ ide o chemické látky:

Zamestnanci sú poučení, aby neprekračovali odporúčané množstvo čistiaceho a dezinfekčného prostriedku uvedeného na obale.

 

Pokiaľ ide o odpad:

Zamestnanci sú poučení, aby zbierali, triedili a vhodne likvidovali odpad podľa kategórií, s ktorými môžu miestne alebo vnútroštátne zariadenia na spracovanie odpadu nakladať oddelene, ako sa vymedzuje v kritériu 18.

Zamestnanci sú poučení, aby zbierali, triedili a vhodne likvidovali nebezpečný odpad, ako sa uvádza v rozhodnutí 2000/532/ES a ako sa vymedzuje v kritériu 18.

Všetci noví pracovníci sa primerane zaškolia do štyroch týždňov od uzatvorenia pracovného pomeru a všetci zamestnanci sa školia aspoň raz ročne.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s podrobnosťami o programe odbornej prípravy a jej obsahu a uvedie, ktorí pracovníci boli zaškolení, aký bol obsah školenia a kedy sa školenie uskutočnilo. Žiadateľ poskytne aj kópie postupov a oznámení pre zamestnancov týkajúcich sa všetkých uvedených záležitostí.

26.   Informácie pre hostí

Turistické ubytovacie zariadenie poskytuje hosťom vrátane účastníkov konferencií informácie o svojej environmentálnej politike vrátane aspektov týkajúcich sa bezpečnosti a požiarnej bezpečnosti, pričom ich vyzýva, aby prispievali k ich implementácii. Informácie poskytnuté hosťom sa odvolávajú na opatrenia prijaté v mene jeho environmentálnej politiky a poskytujú informácie o environmentálnej značke Spoločenstva. Tieto informácie sa hosťom aktívne poskytujú na recepcii spolu s dotazníkom, ktorý sa vzťahuje na ich názory na environmentálne aspekty turistického ubytovacieho zariadenia. Oznámenia, ktoré vyzývajú hostí podporiť environmentálne ciele, sú na dobre viditeľných miestach pre hostí, najmä v spoločných priestoroch a na izbách.

Osobitné opatrenia v rôznych oblastiach sú:

 

Pokiaľ ide o energiu:

Ak je to uplatniteľné, informácie pre hostí o vypínaní kúrenia/klimatizácie a svetiel podľa kritérií č. 7 a 8.

 

Pokiaľ ide o vodu a odpadovú vodu:

V kúpeľniach sa poskytujú príslušné informácie hosťovi o tom, ako môže napomôcť turistickému ubytovaciemu zariadeniu pri úspore vody.

Hosť je požiadaný, aby o akýchkoľvek netesnostiach informoval zamestnancov.

Na toaletách sú značky, ktorými sa od hostí vyžaduje, aby odhadzovali odpadky do smetných košov a nie do toaliet.

 

Pokiaľ ide o odpad:

Hostia sú informovaní o politike znižovania tvorby odpadov turistického ubytovacieho zariadenia a používaní kvalitných alternatívnych produktov namiesto výrobkov na jedno použitie a jednoporciových výrobkov a mali by sa podnecovať, aby používali výrobky, ktoré nie sú na jedno použitie, v prípade, keď sa v právnych predpisoch vyžaduje použitie výrobkov na jedno použitie.

Hostia sú informovaní o tom, ako a kde môžu triediť odpad podľa miestnych alebo vnútroštátnych systémov v priestoroch patriacich turistickému ubytovaciemu zariadeniu a kde môžu odhadzovať nebezpečné látky.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s kópiami informačných nápisov a oznámení pre hostí a uvedie aj postupy rozširovania a zberu informácií a dotazník, ako aj postupy zohľadňovania spätnej väzby.

27.   Údaje o spotrebe energie a vody

Turistické ubytovacie zariadenie má zavedené postupy zberu a monitorovania údajov o celkovej spotrebe energie (kWh), elektrickej energie a iných zdrojov energie (kWh), ako aj o spotrebe vody (litre).

Údaje sa v prípade možnosti zbierajú mesačne alebo aspoň raz za rok za obdobie, keď je turistické ubytovacie zariadenie otvorené, a vyjadrujú sa aj ako spotreba na prenocovanie a na meter štvorcový vnútornej plochy.

Turistické ubytovacie zariadenie predloží raz ročne správu o výsledkoch príslušnému orgánu, ktorý posudzuje žiadosť.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s opisom príslušných postupov. Pri predkladaní žiadosti poskytne žiadateľ údaje o uvedených spotrebách za obdobie najmenej šiestich predchádzajúcich mesiacov (ak sú dostupné) a následne poskytuje tieto údaje raz ročne vždy za predchádzajúci rok alebo predchádzajúce prevádzkové obdobie.

28.   Zber ďalších údajov

V turistickom ubytovacom zariadení sú zavedené postupy zberu a monitorovania údajov o spotrebe chemických látok vyjadrenej v kilogramoch a/alebo litroch s uvedením, či ide o koncentrovaný výrobok alebo nie, ako aj s uvedením množstva vytvoreného odpadu (v litroch a/alebo kilogramoch netriedeného odpadu).

V prípade možnosti sa údaje zbierajú každý mesiac alebo aspoň raz ročne a sú vyjadrené aj ako spotreba alebo produkcia na prenocovanie a na meter štvorcový vnútornej plochy.

Turistické ubytovacie zariadenie predloží raz ročne správu o výsledkoch príslušnému orgánu, ktorý posudzuje žiadosť.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s opisom príslušných postupov. Pri predkladaní žiadosti poskytne žiadateľ údaje o uvedených spotrebách za obdobie najmenej šiestich predchádzajúcich mesiacov (ak sú dostupné) a následne poskytuje tieto údaje raz ročne vždy za predchádzajúci rok alebo predchádzajúce prevádzkové obdobie. Žiadateľ špecifikuje ponúkané služby, ako aj skutočnosť, či sa špinavá bielizeň perie priamo v priestoroch zariadenia.

29.   Informácie uvádzané na environmentálnej značke

Kolónka 2 environmentálnej značky obsahuje tento text:

„Toto turistické ubytovacie zariadenie aktívne prijíma opatrenia s cieľom využívať obnoviteľné zdroje energie, šetriť energiou a vodou, znížiť produkciu odpadu a zlepšiť miestne životné prostredie.“

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vzor environmentálnej značky, ktorú bude používať, spolu s vyhlásením o splnení tohto kritéria.

ODDIEL B

NEPOVINNÉ KRITÉRIÁ UVEDENÉ V ČLÁNKU 2 ODS. 1 A 2

Každému z kritérií uvedených v tomto oddiele sa prisúdila hodnota vyjadrená v bodoch alebo zlomkoch bodov. Na to, aby sa turistickým ubytovacím zariadeniam udelila environmentálna značka, musia dosiahnuť minimálne 20 bodov.

Ak sa pod vedením alebo vo vlastníctve turistických ubytovacích zariadení, ponúkajú doplnkové služby, celkový požadovaný počet bodov sa zvýši o 3 body za každú z týchto ponúkaných doplnkových služieb:

stravovacie služby (vrátane raňajok),

činnosti zamerané na voľný čas/fitnes, medzi ktoré patria sauny, bazény a všetky ostatné takéto zariadenia, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch ubytovacieho zariadenia. Ak činnosti zamerané na voľný čas/fitnes predstavuje wellness centrum, požadovaný počet bodov sa zvýši namiesto 3 bodov o 5 bodov,

zelené/vonkajšie plochy vrátane parkov a záhrad, ktoré sú prístupné hosťom.

ENERGIA

30.   Výroba elektrickej energie prostredníctvom obnoviteľných zdrojov energie (najviac 4 body)

Turistické ubytovacie zariadenie vyrába elektrickú energiu systémom fotočlánkov (solárny panel) alebo miestnym hydroelektrickým systémom, alebo z geotermálneho zdroja, biomasy alebo veternej energie, ktorou zabezpečuje alebo bude zabezpečovať aspoň 20 % z celkovej spotreby elektrickej energie za rok (2 body).

Turistické ubytovacie zariadenie dodáva do siete čisté množstvo elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie (2 body).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o dodržaní tohto kritéria spolu s dokumentáciou o systéme výroby elektrickej energie pomocou fotočlánkov, hydroelektrického systému, geotermálnej energie, biomasy alebo veternej energie a údaje o jeho potenciálnom a skutočnom výkone, ako aj dokumentáciu týkajúcu sa tokov elektrickej energie zo siete a do siete ako dôkaz o každom čistom príspevku elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie do siete.

31.   Energia z obnoviteľných energetických zdrojov (najviac 2 body)

Aspoň 70 % celkovej energie použitej na vykurovanie alebo chladenie izieb a na zohrievanie teplej úžitkovej vody pochádza z obnoviteľných zdrojov energie (1,5 bodu, 2 body v prípade, ak 100 % energie použitej v turistickom ubytovacom zariadení na uvedené účely pochádza z obnoviteľných zdrojov energie).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o súlade s týmto kritériom spolu s údajmi o spotrebovanej energii pri vykurovaní miestností a zohrievaní teplej úžitkovej vody a dokumentáciu, ktorá dokazuje, že aspoň 70 % alebo 100 % tejto energie pochádza z obnoviteľných zdrojov energie.

32.   Energetická účinnosť kotlov (1,5 bodu)

Turistické ubytovacie zariadenie má kotly so štyrmi hviezdičkami, ako sa vymedzuje v smernici 92/42/EHS.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s príslušnou dokumentáciou.

33.   Emisie NOx z kotlov (1,5 bodu)

Kotly sú triedy 5 podľa normy EN 297 prA3, na základe ktorej sa regulujú emisie NOx, a emituje menej ako 60 mg NOx/kWh (plynové kondenzačné kotly) alebo 70 mg NOx/kWh (plynové nekondenzačné kotly až do nominálneho výkonu 120 kW).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu so správou alebo technickou špecifikáciou odborných technikov zodpovedných za predaj a/alebo údržbu kotla.

34.   Diaľkové kúrenie (1,5 bodu)

Vykurovanie turistického ubytovacieho zariadenia sa zabezpečuje účinným diaľkovým kúrením na účely environmentálnej značky vymedzenej takto.

Výroba tepla sa uskutočňuje buď vo vysokoúčinných kogeneračných jednotkách, ako sa vymedzuje v smernici 2004/8/ES a akýchkoľvek aktov Komisie prijatých na základe uvedenej smernice, alebo iba v tepelných kotloch s účinnosťou, ktorá zodpovedá alebo prekračuje uplatniteľnú referenčnú hodnotu stanovenú v rozhodnutí Komisie 2007/74/ES (15);

a okrem toho:

potrubia v distribučnej sieti pre diaľkové kúrenie spĺňajú požiadavky stanovené v uplatniteľných normách CEN pre takéto potrubia.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s dokumentáciou dokladajúcou pripojenie na diaľkové kúrenie.

35.   Kombinácia tepla a elektrickej energie – (kogenerácia) (1,5 bodu)

Elektrická energia a kúrenie v turistickom ubytovacom zariadení sa zabezpečujú prostredníctvom vysokoúčinnej kogeneračnej jednotky podľa smernice 2004/8/ES. Ak turistická ubytovacia služba má nainštalovanú takúto kogeneračnú jednotku, jej produkcia tepla a elektrickej energie zabezpečuje aspoň 70 % celkovej spotreby tepla a elektrickej energie na mieste. Dodávka sa vypočíta podľa metodiky uvedenej v smernici 2004/8/ES.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s dokumentáciou o kombinovanej výrobe tepla a elektrickej energie.

36.   Tepelné čerpadlo (najviac 2 body)

Turistické ubytovacie zariadenie má tepelné čerpadlo zabezpečujúce teplo a/alebo klimatizáciu (1,5 bodu). Turistické ubytovacie zariadenie musí mať tepelné čerpadlo s environmentálnou značkou Spoločenstva alebo inou environmentálnou značkou typu I podľa noriem radu ISO (2 body).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s dokumentáciou o tomto tepelnom čerpadle.

37.   Rekuperácia tepla (najviac 1,5 bodu)

Turistické ubytovacie zariadenie má systém na rekuperáciu tepla pre 1 (1 bod) alebo 2 (1,5 bodu) z týchto kategórií: chladiace systémy, vzduchotechnické zariadenia, práčky, umývačky riadu, bazén(-y), odpadová voda zo sanitárnych zariadení.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s dokumentáciou o systémoch rekuperácie tepla.

38.   Termoregulácia (1,5 bodu)

Teplota vo všetkých spoločných priestoroch a izbách sa reguluje osobitne.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s dokumentáciou o systémoch regulácie tepla.

39.   Audity energetickej hospodárnosti budov (1,5 bodu)

Turistické ubytovacie zariadenie sa každé dva roky podrobí auditu energetickej hospodárnosti, ktorý vykonáva nezávislý expert, a implementuje aspoň dve odporúčania na zlepšenie energetickej hospodárnosti vyplývajúce z auditu.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží správu z auditu energetickej hospodárnosti a poskytne podrobnú dokumentáciu o tom, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium.

40.   Klimatizácia (najviac 2 body)

Všetky klimatizačné zariadenia pre domácnosť v turistickom ubytovacom zariadení majú energetickú účinnosť o 15 % vyššiu, ako je hranica na zaradenie do triedy A uvedená v smernici 2002/31/ES (1,5 bodu). Všetky klimatizačné zariadenia pre domácnosť v turistickom ubytovacom zariadení majú energetickú účinnosť 30 % alebo vyššiu ako je hranica na zaradenie do triedy A uvedená v smernici 2002/31/ES (2 body).

Toto kritérium sa nevzťahuje na spotrebiče, ktoré môžu využívať aj iné zdroje energie, spotrebiče na báze vzduch – voda a voda – voda, alebo jednotky s výkonom (chladiaci výkon) vyšším ako 12 kW.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne príslušnú dokumentáciu, ktorá preukazuje splnenie tohto kritéria.

41.   Systémy automatického vypínania klimatizácie a kúrenia (1,5 bodu)

V turistickom ubytovacom zariadení je automatický systém, ktorým sa po otvorení okien vypne klimatizácia a kúrenie v izbách.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne technickú špecifikáciu od odborných technikov zodpovedných za inštaláciu, predaj a/alebo údržbu klimatizačného systému.

42.   Bioklimatická architektúra (3 body)

Turistické ubytovacie zariadenie je postavené v súlade so zásadami bioklimatickej architektúry.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie k tomu, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium, spolu s príslušnou dokumentáciou.

43.   Energeticky účinné chladničky (1 bod), rúry (1 bod), umývačky riadu (1 bod), práčky (1 bod), sušiče/bubnové sušičky (1 bod) a kancelárske zariadenie (1 bod) – (spolu najviac 3 body)

a)

(1 bod): Všetky chladničky pre domácnosť majú účinnosť triedy A + alebo A++ v súlade so smernicou Komisie 94/2/ES (16), a všetky chladiace bary alebo minibary majú účinnosť aspoň triedy B.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne dokumentáciu, v ktorej sa uvádza energetická trieda všetkých chladničiek a chladiacich barov alebo minibarov.

b)

(1 bod): Všetky rúry pre domácnosť majú energetickú účinnosť triedy A podľa smernice Komisie 2002/40/ES (17).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne dokumentáciu, v ktorej sa uvádza energetická trieda všetkých elektrických rúr pre domácnosť.

Poznámka: Kritérium sa neuplatňuje na rúry nenapájané elektrickou energiou, alebo na ktoré sa inak nevzťahuje smernica Komisie 2002/40/ES (napr. priemyselné pece).

c)

(1 bod): Všetky umývačky riadu pre domácnosť majú energetickú účinnosť triedy A, ako sa ustanovuje v smernici Komisie 97/17/ES (18).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne dokumentáciu, v ktorej sa uvádza energetická trieda všetkých umývačiek riadu.

Poznámka: Toto kritérium sa neuplatňuje na umývačky riadu, na ktoré sa nevzťahuje smernica 97/17/ES (napr. priemyselné umývačky riadu).

d)

(1 bod): Všetky práčky pre domácnosť majú energetickú účinnosť triedy A, ako sa ustanovuje v smernici Komisie 95/12/ES (19).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne dokumentáciu, v ktorej sa uvádza energetická trieda všetkých práčok.

Poznámka: Toto kritérium sa neuplatňuje na práčky, na ktoré sa nevzťahuje smernica 95/12/ES (napr. priemyselné práčky).

e)

(1 bod): Aspoň 80 % kancelárskych zariadení (počítače, monitory, faxy, tlačiarne, skenery, fotokopírky) je oprávnených na energetickú hviezdičku, ako sa ustanovuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 106/2008 (20) a rozhodnutí Komisie 2003/168/ES (21).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží dokumentáciu, v ktorej sa uvádza oprávnenie kancelárskych zariadení na energetickú hviezdičku.

f)

(1 bod): Všetky elektrické bubnové sušičky majú energetickú účinnosť triedy A, ako sa ustanovuje v smernici Komisie 95/13/ES (22).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne dokumentáciu, v ktorej sa uvádza energetická trieda všetkých elektrických bubnových sušičiek.

Poznámka: Toto kritérium sa neuplatňuje na elektrické bubnové sušičky, na ktoré sa nevzťahuje smernica 95/13/ES (napr. priemyselné bubnové sušičky).

44.   Elektrické sušiče rúk a vlasov so snímačom vzdialenosti (najviac 2 body)

Všetky elektrické sušiče rúk (1 bod) a vlasov (1 bod) majú snímače vzdialenosti alebo im bola udelená environmentálna značka typu I podľa noriem radu ISO.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží príslušnú podpornú dokumentáciu o tom, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium.

45.   Umiestnenie chladničiek (1 bod)

Chladničky v kuchyni, reštaurácií a bare sú umiestnené a regulované podľa zásad úspory energie s cieľom znížiť plytvanie elektrickou energiou.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie k tomu, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium.

46.   Automatické vypínanie osvetlenia v izbách (1,5 bodu)

Aspoň v 95 % izieb v turistickom ubytovacom zariadení je nainštalovaný automatický systém, ktorý vypne svetlo potom, ako hosť opustí izbu.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží technickú špecifikáciu od odborných technikov zodpovedných za inštaláciu, a/alebo údržbu týchto systémov.

47.   Časové spínanie v saune (1 bod)

Všetky sauny a parné sauny majú časový spínač alebo postup pre zamestnancov, ktorým sa reguluje zapínanie a vypínanie.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží technickú špecifikáciu od odborných technikov zodpovedných za inštaláciu, a/alebo údržbu týchto systémov.

48.   Vykurovanie bazénov obnoviteľnými zdrojmi energie (najviac 1,5 bodu)

Energia využívaná na vykurovanie vody v bazéne pochádza z obnoviteľných zdrojov energie. Aspoň 50 %: 1 bod, 100 %: 1,5 bodu.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s údajmi o energii spotrebovanej na vykurovanie vody v bazéne a dokumentáciou dokladajúcou množstvo využitej energie, ktoré pochádza z obnoviteľných zdrojov energie.

49.   Automatické vypínanie vonkajších svetiel (1,5 bodu)

Vonkajšie osvetlenie, ktoré nie je potrebné z bezpečnostných dôvodov, sa po vymedzenom čase automaticky vypína alebo sa aktivuje na základe snímača vzdialenosti.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží technickú špecifikáciu od odborných technikov zodpovedných za inštaláciu, a/alebo údržbu týchto systémov.

VODA

50.   Využitie zrážkovej vody (2 body) a recyklovanej vody (2 body)

a)

(2 body): Zrážková voda sa zachytáva a využíva na účely iné ako v sanitárnych zariadeniach a ako na pitie.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie o tom, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou a príslušnými zárukami, že dodávky úžitkovej a pitnej vody sú úplne oddelené.

b)

(2 body): Recyklovaná voda sa zachytáva a používa na účely iné ako v sanitárnych zariadeniach a ako na pitie.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie o tom, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou a príslušnými zárukami, že dodávky úžitkovej a pitnej vody sú úplne oddelené.

51.   Automatické zavlažovacie systémy pre vonkajšie plochy (1,5 bodu)

V turistickom ubytovacom zariadení sa využíva automatický systém na optimalizáciu času zavlažovania a spotreby vody na zavlažovanie vonkajšieho porastu/zelene.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie k tomu, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou.

52.   Prietok vody z kohútikov a sprchovacích hlavíc (1,5 bodu)

Priemerný prietok vody zo všetkých kohútikov a sprchovacích hlavíc s výnimkou kohútikov vo vani nepresahuje 8 litrov za minútu.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie k tomu, ako ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou.

53.   Splachovanie WC (1,5 bodu)

Aspoň 95 % WC má spotrebu šesť litrov na spláchnutie alebo menej.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie k tomu, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou.

54.   Spotreba vody v umývačke riadu (1 bod)

Spotreba vody v umývačkách riadu (vyjadrená ako W(merný)) je nižšia alebo sa rovná hranici vymedzenej v uvedenej rovnici s použitím tej istej testovacej metódy EN 50242 a toho istého programového cyklu, ktoré sa zvolili na účely smernice 97/17/ES:

W(merný) ≤ (0,625 × S) + 9,25

kde:

W(merný)= nameraná spotreba vody v umývačke riadu v litroch na cyklus, vyjadrená na prvé desatinné miesto,

S= počet štandardných súprav riadu použiteľný v umývačke riadu.

Kritérium sa uplatňuje iba na umývačky riadu pre domácnosti.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží technickú špecifikáciu od odborných technikov zodpovedných za výrobu, predaj alebo údržbu umývačiek riadu alebo preukáže, že umývačkám riadu bola udelená environmentálna značka Spoločenstva.

55.   Spotreba vody v práčke (1 bod)

Práčky používané v turistickom ubytovacom zariadení hosťami a zamestnancami alebo práčky používané prevádzkovateľom práčovne v turistickom ubytovacom zariadení nespotrebujú viac ako 12 litrov vody na kg bielizne, čo sa meria podľa EN 60456 pri použití toho istého štandardného programu na bavlnenú bielizeň pri teplote 60 °C, ktorý sa zvolil na účely smernice 95/12/ES.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží technickú špecifikáciu od odborných technikov zodpovedných za výrobu, predaj alebo údržbu práčok alebo preukáže, že práčkam bola udelená environmentálna značka Spoločenstva. Vedenie turistického ubytovacieho zariadenia predloží technickú dokumentáciu od svojho prevádzkovateľa práčovne dokladajúcu, že ich práčky vyhovujú tomuto kritériu.

56.   Teplota a prietok vody z kohútikov (1 bod)

U najmenej 95 % kohútikov sa dá presne a okamžite regulovať teplota a prietok vody.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie k tomu, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou.

57.   Časové spínanie spŕch (1,5 bodu)

Všetky sprchy v zariadeniach pre zamestnancov, vonkajších a spoločných priestoroch majú časový spínač/snímač vzdialenosti, ktorým sa preruší prúd vody po vymedzenom čase alebo v prípade, že sa voda nepoužíva.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie k tomu, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou.

58.   Kryt bazénu (1 bod)

V noci, alebo ak sa bazén naplnený vodou nepoužíva dlhšie ako jeden deň, sa bazén zakryje, aby sa zabránilo ochladeniu vody v bazéne a znížilo sa jej odparovanie.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie k tomu, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou.

59.   Odstraňovanie zľadovateného povrchu (najviac 1,5 bodu)

Ak je potrebné odstraňovanie ľadu z povrchu vozoviek, použijú sa mechanické prostriedky alebo posyp pieskom/štrkom, aby boli komunikácie v priestoroch turistického ubytovacieho zariadenia bezpečné, keď mrzne alebo padá sneh (1,5 bodu).

Ak sa zľadovatený povrch odstraňuje chemicky, použijú sa látky s obsahom najviac 1 % chloridových iónov (Cl-) (1 bod) alebo rozmrazovače, ktorým bola udelená environmentálna značka Spoločenstva, prípadne iné národné či regionálne environmentálne značky typu I podľa noriem radu ISO (1,5 bodu).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie k tomu, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou.

60.   Uvádzanie tvrdosti vody (najviac 2 body)

V blízkosti práčovní/práčok/umývačiek riadu sú rozmiestnené informácie o tvrdosti miestnej vody (1 bod), čo umožňuje hosťom a zamestnancom lepšie používať čistiace prostriedky alebo sa používa systém automatického dávkovania (1 bod) podľa tvrdosti vody na optimalizáciu spotreby čistiacich prostriedkov.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s príslušnou dokumentáciou dokladajúcou spôsob informovania hostí.

61.   Pisoáre úsporné na vodu (1,5 bodu)

Vo všetkých pisoároch sa používa suchý systém alebo majú ručný/elektronický splachovací systém, ktorým sa umožňuje, aby sa každý pisoár splachoval samostatne, a to len ak bol použitý.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží podrobnú podpornú dokumentáciu o tom, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium.

62.   Použitie pôvodných druhov na novú výsadbu vonkajších plôch (1 bod)

Výsadba vonkajších plôch stromami a živými plotmi pozostáva z pôvodných druhov vegetácie.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne príslušnú špecifikáciu o tom, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou od experta.

ČISTIACE A DEZINFEKČNÉ PROSTRIEDKY

63.   Čistiace prostriedky (najviac 3 body)

Aspoň 80 hmotnostných percent čistiacich prostriedkov na ručné umývanie riadu a/alebo čistiacich prostriedkov pre umývačky riadov a/alebo čistiacich prostriedkov na pranie bielizne a/alebo univerzálnych čistiacich prostriedkov a/alebo sanitárnych čistiacich prostriedkov a/alebo mydiel a šampónov, ktoré sa používajú v turistickom ubytovacom zariadení, má pridelenú environmentálnu značku Spoločenstva alebo iné národné alebo regionálne environmentálne značky typu I podľa noriem radu ISO (1 bod za každú z týchto kategórií čistiacich prostriedkov a najviac 3 body).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne údaje a dokumentáciu (vrátane príslušných faktúr) s uvedením použitého množstva týchto výrobkov a počtu z nich, ktoré majú environmentálnu značku.

64.   Vnútorné a vonkajšie náterové farby a laky (najviac 2 body)

Aspoň 50 % vnútorných a/alebo vonkajších náterov v turistickom ubytovacom zariadení sa vykonalo vnútornými a/alebo vonkajšími náterovými farbami a lakmi, ktoré majú pridelenú environmentálnu značku Spoločenstva alebo iné národné alebo regionálne environmentálne značky typu I podľa noriem radu ISO (1 bod za náterové farby a laky na vnútorné použitie, 1 bod za náterové farby a laky na vonkajšie použitie).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne údaje a dokumentáciu (vrátane príslušných faktúr) s uvedením použitého množstva týchto výrobkov a počtu z nich, ktoré majú environmentálnu značku.

65.   Podpora alternatív k umelým prostriedkom na zapálenie ohňa v griloch (1 bod)

Vylúčia sa umelé prostriedky na zapálenie ohňa v griloch alebo krboch a v priestoroch turistického ubytovacieho strediska sa predávajú alebo ponúkajú alternatívne výrobky, napríklad repkový olej, konopné výrobky.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria.

66.   Bazény: dávkovanie dezinfekčných prostriedkov (1 bod) alebo prírodné/ekologické bazény (1 bod)

Bazén má automatický systém dávkovania používajúci minimálne množstvo dezinfekčného prostriedku na príslušné hygienické účely (1 bod).

Alebo:

bazén je bazén ekologického/prírodného typu s výhradne prírodnými prvkami, ktoré zaručujú hygienu a bezpečnosť kúpajúcich sa (1 bod).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne technickú dokumentáciu týkajúcu sa automatického systému dávkovania alebo typu ekologického/prírodného bazénu a jeho údržby.

67.   Mechanické čistenie (1 bod)

Turistické ubytovacie zariadenie má presné postupy na vykonávanie čistenia bez použitia chemikálií, ako je používanie výrobkov z mikrovlákien alebo iných materiálov na čistenie bez použitia chemikálií alebo na vykonávanie činností s podobnými účinkami.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie k tomu, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou, ak je to relevantné.

68.   Ekologické záhradkárstvo (2 body)

Vonkajšie plochy sa obhospodarujú buď bez použitia pesticídov alebo v súlade so zásadami ekologického poľnohospodárstva, ako sa ustanovuje v nariadení Rady (ES) č. 834/2007 (23), alebo ako sa ustanovuje vo vnútroštátnych právnych predpisoch alebo v uznávaných vnútroštátnych ekologických systémoch.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie k tomu, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou, ak je to relevantné.

69.   Odpudzovače hmyzu a škodcov (najviac 2 body)

Architektonickým návrhom ubytovacieho zariadenia a hygienickými postupmi (napríklad stavaním budov na zvýšených pätkách, aby sa do priestorov nedostali potkany, používaním sietí a pascí na hmyz) sa používanie odpudzovačov hmyzu a hlodavcov v turistickom ubytovacom zariadení udržuje na striktnom minime (1 bod).

Ak sa vôbec použijú odpudzovače hmyzu a hlodavcov, použijú sa iba látky, ktoré sú povolené v ekologickom poľnohospodárstve (ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 834/2007), alebo látky, ktorým bola udelená environmentálna značka Spoločenstva, prípadne iné národné alebo regionálne environmentálne značky typu I podľa noriem radu ISO (1 bod).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie k tomu, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou, ak je to relevantné.

ODPAD

70.   Kompostovanie (najviac 2 body)

Turistické ubytovacie zariadenie triedi príslušný organický odpad (záhradný odpad 1 bod, kuchynský odpad 1 bod) a zabezpečuje jeho kompostovanie v súlade s usmerneniami miestneho orgánu (napr. miestnou samosprávou, podomácky alebo súkromnou agentúrou).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie k tomu, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou, ak je to relevantné.

71.   Nádoby na pitie na jedno použitie (2 body)

V priestoroch vo vlastníctve alebo pod priamym vedením turistického ubytovacieho zariadenia sa neponúkajú nádoby na pitie na jedno použitie.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria a uvedie prípadné výrobky na jedno použitie, ktoré sa používajú, a právne predpisy, ktoré to vyžadujú.

72.   Likvidácia tuku/oleja (najviac 2 body)

Inštalujú sa zachytávače tuku a tuky/oleje na bežnú tepelnú úpravu a tuky/oleje na fritovanie sa zhromažďujú a vhodným spôsobom likvidujú (1 bod).

Hosťom sa prípadne ponúkne náležitý spôsob likvidácie tukov/olejov, ktoré použili (napr. v apartmánoch) (1 bod).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie k tomu, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou.

73.   Použitý textil, nábytok a iné výrobky (najviac 2 body)

Použitý nábytok, textil a iné výrobky, ako sú elektronické zariadenia, sa poskytnú na charitu v súlade s politikou turistického ubytovacieho zariadenia (2 body) alebo predajú (1 bod) iným združeniam, ktoré zbierajú a opätovne distribuujú takéto tovary.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie k tomu, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou od združení.

INÉ SLUŽBY

74.   Záhradná úprava striech (2 body)

Minimálne 50 % budov turistického ubytovacieho zariadenia, ktoré majú vhodné strechy (rovné strechy alebo strechy s malým uhlom sklonu) a nevyužívajú sa na iné účely, sú zatrávnené alebo sa na nich pestujú rastliny.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vysvetlenie k tomu, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou.

75.   Environmentálna osveta a výchova (najviac 3 body)

Turistické ubytovacie zariadenie je v rámci environmentálnej osvety a výchovy hostí vybavené výveskami o miestnej biodiverzite, opatreniach na ochranu krajiny a prírody (1,5 bodu). Zábava pre hostí zahŕňa aj prvky environmentálnej výchovy (1,5 bodu).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie k tomu, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou.

76.   Zákaz fajčenia v spoločných priestoroch a na izbách (najviac 1,5 bodu)

Fajčenie nie je povolené vo vnútorných spoločných priestoroch (100 %) a aspoň v 70 % izieb (1 bod) alebo aspoň v 95 % (1,5 bodu) izieb.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ uvedie počet a charakter týchto priestorov a uvedie, v ktorých z nich je fajčenie zakázané.

77.   Bicykle (1,5 bodu)

Hostia majú k dispozícii bicykle (aspoň 3 bicykle na každých 50 izieb).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vysvetlenie k tomu, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium.

78.   Služby odvozu (1 bod)

Turistické ubytovacie zariadenie ponúka hosťom, ktorí cestujú verejnou dopravou, službu odvozu pri príchode ekologickými dopravnými prostriedkami, ako sú elektrické automobily alebo konské povozy.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vysvetlenie k tomu, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium, a príklad toho, ako sa o ňom informujú hostia.

79.   Vratné alebo znovu naplniteľné fľaše (najviac 3 body)

Turistické ubytovacie zariadenie ponúka nápoje vo vratných/znovu naplniteľných fľašiach: nealkoholické nápoje (1 bod), pivo (1 bod), vodu (1 bod).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie k tomu, ako ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou od dodávateľov fliaš.

80.   Používanie nabíjateľných výrobkov (najviac 2 body)

Turistické ubytovacie zariadenie používa iba nabíjateľné batérie pre diaľkové ovládače televízorov (1 bod) a/alebo renovovateľné náplne do tonerov tlačiarní a kopírok (1 bod).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie k tomu, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou od dodávateľov batérií a/alebo spoločností renovujúcich náplne do tonerov.

81.   Výrobky z papiera (najviac 3 body)

Aspoň 80 % používaného toaletného papiera/papierových vreckoviek a/alebo kancelárskeho papiera a/alebo hlavičkového papiera má udelenú environmentálnu značku Spoločenstva alebo iné národné alebo regionálne environmentálne značky typu I podľa noriem radu ISO (1 bod za každú z týchto troch kategórií výrobkov z papiera).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne údaje a dokumentáciu (vrátane príslušných faktúr) s uvedením použitého množstva týchto výrobkov a počtu tých z nich, ktoré majú environmentálnu značku.

82.   Trvanlivý tovar (najviac 3 body)

Aspoň 30 % z každej kategórie trvanlivého tovaru (napr. posteľná bielizeň, uteráky, obrusy, osobné počítače, prenosné počítače, televízory, matrace, nábytok, práčky, umývačky riadu, chladničky, vysávače, podlahové krytiny, žiarovky), ktoré sa nachádzajú v turistickom ubytovacom zariadení, vrátane prenajímaných ubytovacích zariadení, má udelenú environmentálnu značku Spoločenstva alebo iné národné alebo regionálne environmentálne značky typu I podľa noriem radu ISO (1 bod za každú kategóriu z troch kategórií trvanlivého tovaru).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne údaje a dokumentáciu s uvedením množstva týchto výrokov v jeho vlastníctve a počtu tých z nich, ktoré majú environmentálnu značku.

83.   Miestne potravinové výrobky (najviac 3 body)

Pri každom jedle vrátane raňajok sa ponúkajú aspoň dva potravinové výrobky z miestnych zdrojov a dopestované v sezóne (čerstvé ovocie a zelenina) (1,5 bodu).

V prípade potreby sa zakazuje konzumovanie miestnych ohrozených druhov, napríklad zvláštnych druhov rýb a kôrovcov, „mäsa z buša“ a kreviet z mangrovových lesov, ohrozujúce ich rozvíjanie (1,5 bodu).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou.

84.   Ekologické potraviny (najviac 2 body)

Hlavné prísady aspoň dvoch jedál (1 bod) alebo celej ponuky vrátane raňajok (2 body) boli získané metódami ekologického poľnohospodárstva, ako sa ustanovujú v nariadení (ES) č. 834/2007, alebo vyrobené podľa environmentálnej značky typu I podľa noriem radu ISO.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou.

85.   Kvalita vzduchu vo vnútorných priestoroch (najviac 4 body)

Turistické ubytovacie zariadenie zabezpečuje optimálnu kvalitu vzduchu vo vnútorných priestoroch prostredníctvom jedného alebo obidvoch z týchto opatrení:

Izby a spoločné priestory zodpovedajú požiadavkám ustanoveným v prílohe I bode 3 smernice 89/106/EHS a obsahujú iba maliarske, dekoratívne, nábytkárske a iné materiály certifikované európskou environmentálnou značkou alebo inou rovnocennou environmentálnou značkou typu I podľa noriem radu ISO pre produkty s nízkymi emisiami (2 body).

Izby a spoločné priestory sú bez vôní, plachty, uteráky a textílie sa perú čistiacimi prostriedkami bez vône (1 bod) a čistenie sa vykonáva prostriedkami bez vône (1 bod).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou. Pokiaľ ide o požiadavku týkajúcu sa neprítomnosti vône, zoznam zložiek/prísad pre pranie a čistenie bez vône sa považuje za dostatočný.

CELKOVÝ SYSTÉM RIADENIA

86.   Registrácia EMAS (3 body), certifikácia ISO (2 body) turistického ubytovacieho zariadenia

Turistické ubytovacie zariadenie je registrované podľa schémy Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) (3 body) alebo má certifikát podľa noriem ISO 14001 (2 body).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne príslušný dôkaz o registrácii EMAS alebo certifikácii podľa ISO 14001.

87.   Registrácia EMAS (1,5 bodu) alebo certifikácia dodávateľov podľa ISO (1 bod)

Aspoň jeden z hlavných dodávateľov alebo poskytovateľov služieb turistického ubytovacieho zariadenia je registrovaný v EMAS (1,5 bodu) alebo má certifikát podľa ISO 14001 (1 bod).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne príslušný dôkaz o registrácii EMAS alebo certifikácii podľa ISO 14001 v prípade aspoň jedného zo svojich hlavných dodávateľov.

88.   Dodržanie povinných kritérií subdodávateľmi (najviac 4 body)

V prípade, že doplnkové stravovacie služby alebo činnosti zamerané na voľný čas/fitnes zabezpečujú subdodávatelia, tieto služby spĺňajú všetky povinné kritériá uvedené v tejto prílohe, ktoré sa uplatňujú na tieto osobitné služby (2 body za každú službu v oblasti stravovania a podávania nápojov a/alebo zariadenia pre voľný čas/fitnes, ktoré sa poskytujú v turistickom ubytovacom zariadení).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne náležitú dokumentáciu o zmluvných dohodách so subdodávateľmi, pokiaľ ide o ich dodržanie povinných kritérií.

89.   Elektromery a vodomery (1 bod)

Turistické ubytovacie zariadenie má nainštalované doplňujúce elektromery a vodomery tak, aby sa umožnil zber údajov o spotrebe rôznych činností a/alebo prístrojov, ako sú izby, služby práčovne a kuchyne a/alebo konkrétne prístroje ako chladničky, práčky atď.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie k tomu, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium, spolu s analýzou zozbieraných údajov (ak sú už dostupné).

90.   Ďalšie environmentálne opatrenia (maximálne 3 body)

Buď:

a)

Ďalšie environmentálne opatrenia (najviac 1,5 bodu za každé opatrenie, spolu maximálne 3 body): Vedenie turistického ubytovacieho zariadenia prijme k opatreniam ustanoveným prostredníctvom kritérií v tomto oddiele alebo oddiele A opatrenia navyše, aby tak zlepšilo výsledky turistického ubytovacieho zariadenia v oblasti životného prostredia. Príslušný orgán posudzujúci žiadosť pridelí týmto opatreniam počet bodov, ktorý nepresiahne 1,5 bodu na opatrenie.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s úplným opisom každého ďalšieho opatrenia, ktoré chce mať zohľadnené.

Alebo:

b)

Udelenie environmentálnej značky (3 body): Turistickému ubytovaciemu zariadeniu sa udelí národná alebo regionálna environmentálna značka typu I podľa noriem radu ISO.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne náležitý dôkaz o tom, že mu bola udelená environmentálna značka.


(1)  Ú. v. ES L 283, 27.10.2001, s. 33.

(2)  Ú. v. EÚ L 52, 21.2.2004, s. 50.

(3)  Ú. v. ES L 167, 22.6.1992, s. 17.

(4)  Z článku 3 smernice č. 92/42/EHS sú vyňaté tieto kotly: Teplovodné kotly, ktoré sa môžu vykurovať rôznymi palivami vrátane tuhého paliva; zariadenia na okamžitú prípravu teplej vody; kotly určené na vykurovanie palivami, ktorých vlastnosti sa značne líšia od vlastností kvapalných a plynných palív bežne predávaných na trhu (plyn z priemyselného odpadu, bioplyn atď.); variče a prístroje určené hlavne na vykurovanie priestorov, v ktorých sú nainštalované, a doplnkovo aj na dodávku teplej vody pre ústredné kúrenie a teplej úžitkovej vody.

(5)  Ú. v. ES L 86, 3.4.2002, s. 26.

(6)  Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 65.

(7)  Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 12.

(8)  Ú. v. ES L 71, 10.3.1998, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ L 372, 27.12.2006, s. 19.

(10)  Ú. v. ES L 226, 6.9.2000, s. 3.

(11)  Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 24.

(12)  Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 19.

(13)  Ú. v. ES L 114, 24.4.2001, s. 1.

(14)  Ú. v. EÚ L 161, 14.6.2006, s. 1.

(15)  Ú. v. EÚ L 32, 6.2.2007, s. 183.

(16)  Ú. v. ES L 45, 17.2.1994, s. 1.

(17)  Ú. v. ES L 128, 15.5.2002, s. 45.

(18)  Ú. v. ES L 118, 7.5.1997, s. 1.

(19)  Ú. v. ES L 136, 21.6.1995, s. 1.

(20)  Ú. v. EÚ L 39, 13.2.2008, s. 1.

(21)  Ú. v. EÚ L 67, 12.3.2003, s. 22.

(22)  Ú. v. ES L 136, 21.6.1995, s. 28.

(23)  Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1.


Top