Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0544

2009/544/ES: Rozhodnutie Komisie z 13. augusta 2008 , ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udelenie environmentálnej značky Spoločenstva náterovým farbám a lakom určeným na použitie vo vnútorných priestoroch [oznámené pod číslom K(2008) 4453] (Text s významom pre EHP)

OJ L 181, 14.7.2009, p. 39–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 014 P. 118 - 127

No longer in force, Date of end of validity: 02/06/2014; Zrušil 32014D0312 . Latest consolidated version: 19/06/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/544/oj

14.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 181/39


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 13. augusta 2008,

ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udelenie environmentálnej značky Spoločenstva náterovým farbám a lakom určeným na použitie vo vnútorných priestoroch

[oznámené pod číslom K(2008) 4453]

(Text s významom pre EHP)

(2009/544/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 zo 17. júla 2000 o revidovanej metóde Spoločenstva pri udeľovaní environmentálnej značky (1), najmä na jeho článok 6 ods. 1 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Podľa nariadenia (ES) č. 1980/2000 sa environmentálna značka Spoločenstva môže udeliť výrobku, ktorého vlastnosti umožňujú, aby významne prispel k zlepšeniu kľúčových aspektov životného prostredia.

(2)

V nariadení (ES) č. 1980/2000 sa ustanovuje, že osobitné kritériá environmentálnej značky vypracované na základe kritérií navrhnutých Radou Európskej únie pre udeľovanie environmentálnej značky sa majú ustanoviť podľa skupín výrobkov.

(3)

V tomto nariadení sa tiež uvádza, že preskúmanie kritérií na udelenie environmentálnej značky a požiadaviek na posudzovanie a overenie týchto kritérií sa uskutoční s dostatočným predstihom pred skončením platnosti kritérií určených pre danú skupinu výrobkov.

(4)

V súlade s nariadením (ES) č. 1980/2000 sa vykonal včasný prieskum ekologických kritérií aj súvisiacich požiadaviek na posudzovanie a overovanie, ktoré sú stanovené rozhodnutím Komisie 2002/739/ES z 3. septembra 2002, ktorým sa stanovujú revidované ekologické kritériá pre udelenie environmentálnej značky Spoločenstva náterovým farbám a lakom určeným na použitie vo vnútorných priestoroch a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/10/ES (2). Tieto ekologické kritériá a súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie sú platné do 28. februára 2009.

(5)

S cieľom zohľadniť vývoj v oblasti vedy a trhov je so zreteľom na tento prieskum vhodné upraviť vymedzenie skupiny výrobkov a zaviesť nové ekologické kritériá.

(6)

Rozhodnutie 2002/739/ES by sa preto malo nahradiť.

(7)

Ekologické kritériá, ako aj požiadavky na príslušné posúdenie a overovanie by mali platiť do štyroch rokov odo dňa notifikácie tohto rozhodnutia.

(8)

Prechodné obdobie by sa malo povoliť výrobcom, ktorých výrobkom bola pre farby a laky určené na použitie vo vnútorných priestoroch udelená environmentálna značka pred 18. augustom 2008, alebo výrobcom, ktorí sa o tento druh značky uchádzali pred 18. augustom 2008 s cieľom poskytnúť im dostatok času, aby prispôsobili svoje výrobky revidovaným kritériám a požiadavkám. Na účely väčšej právnej istoty by výrobcovia mali mať do 28. februára 2009 povolené podávať žiadosti v súlade s kritériami ustanovenými v rozhodnutí 2002/739/ES alebo v súlade s kritériami ustanovenými v tomto rozhodnutí. Po tomto dátume by sa mali uplatňovať iba kritériá ustanovené v tomto rozhodnutí.

(9)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného na základe článku 17 nariadenia (ES) č. 1980/2000,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Skupina výrobkov „náterové farby a laky určené na použitie vo vnútorných priestoroch“ sa skladá z vnútorných dekoratívnych náterových farieb a lakov, moridiel na drevo a príbuzných výrobkov, v súlade s vymedzením v odseku 2, určených na použitie pre domácich majstrov aj profesionálnych používateľov a vyvinutých predovšetkým na použitie vo vnútorných priestoroch, a ktoré sú ako také uvádzané na trh.

Do tejto skupiny výrobkov patria okrem iného podlahové náterové látky a podlahové farby; výrobky, ktoré predajcovia farebne tónujú podľa želania amatérskych aj profesionálnych dekoratérov; tónovacie systémy; dekoratívne náterové farby v podobe tekutiny alebo pasty vopred pripravené, zafarbené alebo vyrobené výrobcom, aby uspokojil potreby spotrebiteľov, pričom sem patria aj základné náterové farby a podkladové nátery takýchto systémov výrobkov.

2.   „Náterová farba“ znamená pigmentovaný náterový materiál v podobe tekutiny, pasty alebo prášku, ktorý po nanesení na podklad vytvorí nepriesvitný film s ochrannými, dekoratívnymi alebo špecifickými technickými vlastnosťami.

„Lak“ znamená číry náterový materiál, ktorý po nanesení na podklad vytvorí stály priesvitný film s ochrannými, dekoratívnymi alebo špecifickými technickými vlastnosťami.

„Dekoratívne náterové farby a laky“ znamenajú náterové farby a laky, ktoré sa nanášajú na budovy, ich obklady a inštalácie a sú určené na dekoratívne a ochranné účely. Používajú sa in situ. Aj keď z ich povahy vyplýva, že majú dekoratívnu funkciu, majú aj ochrannú úlohu.

„Moridlá na drevo“ (lazúry) znamenajú náterové látky vytvárajúce priesvitný alebo polopriesvitný film, ktorý slúži na dekoráciu a ochranu dreva proti vplyvom počasia, čo umožňuje ľahkú údržbu.

„Tónovacie systémy“ sú metódy prípravy pigmentových náterových farieb zmiešaním „základnej farby“ s farebnými odtieňmi.

3.   Do tejto skupiny výrobkov nepatria:

a)

protikorózne náterové látky;

b)

antivegetatívne náterové látky;

c)

výrobky na ochranu dreva;

d)

náterové látky na konkrétne priemyselné a profesionálne použitie vrátane veľmi odolných náterových látok;

e)

náterové látky na fasády;

e)

všetky výrobky, ktoré boli vyvinuté na použitie vo vonkajších priestoroch a ako také sa uvádzajú na trh.

Článok 2

1.   Na to, aby sa náterovým farbám a lakom udelila environmentálna značka Spoločenstva podľa nariadenia (ES) č. 1980/2000 a odsekov 2 a 3 tohto článku, musia patriť do skupiny výrobkov „náterové farby a laky určené na použitie vo vnútorných priestoroch“ vymedzenej v článku 1 a musia spĺňať ekologické kritériá ustanovené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

2.   Dvojzložkové reaktívne účinné náterové látky na špecifické koncové použitie musia spĺňať tieto podmienky:

a)

obidve ich zložky musia jednotlivo spĺňať ekologické kritériá ustanovené v prílohe (s výnimkou kritérií pre prchavé organické zlúčeniny);

b)

musia ich dopĺňať informácie s vysvetlením, že jednotlivé komponenty sa nesmú používať samostatne ani zmiešavať s inými výrobkami;

c)

konečný hotový výrobok pripravený na použitie však musí spĺňať ekologické kritériá vrátane kritérií týkajúcich sa prchavých organických zlúčenín (VOC).

3.   Náterové látky uvádzané na trh určené na použitie vo vnútorných a vonkajších priestoroch musia spĺňať kritériá ustanovené v tomto rozhodnutí o náterových farbách a lakoch určených na použitie vo vnútorných priestoroch aj kritériá ustanovené v rozhodnutí Komisie 2009/543/ES (3) o náterových farbách a lakoch určených na použitie vo vonkajších priestoroch.

Článok 3

Ekologické kritériá pre skupinu výrobkov „náterové farby a laky určené na použitie vo vnútorných priestoroch“, ako aj príslušné požiadavky na posudzovanie a overovanie platia štyri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia.

Článok 4

Na administratívne účely sa skupine výrobkov „náterové farby a laky určené na použitie vo vnútorných priestoroch“ priraďuje číselný kód „07“.

Článok 5

Rozhodnutie 2002/739/ES sa zrušuje.

Článok 6

1.   Environmentálne značky udelené pred 18. augustom 2008 výrobkom patriacim do skupiny výrobkov „farby a laky určené na použitie vo vnútorných priestoroch“ sa môžu naďalej používať do 28. februára 2009.

2.   V prípade, že pred 18. augustom 2008 boli predložené žiadosti o udelenie environmentálnej značky pre výrobky patriace do skupiny výrobkov „farby a laky určené na použitie vo vnútorných priestoroch“, takým výrobkom sa environmentálna značka môže udeliť za podmienok ustanovených v rozhodnutí 2002/739/ES. V týchto prípadoch sa environmentálna značka môže používať do 28. februára 2009.

3.   V prípade, že žiadosti o udelení environmentálnej značky pre výrobky patriace do skupiny výrobkov „farby a laky určené na použitie vo vnútorných priestoroch“ boli predložené po 18. auguste 2008 ale pred 1. marcom 2009, môžu sa žiadosti podávať na základe kritérií ustanovených v rozhodnutí 2002/739/ES alebo kritérií ustanovených v tomto rozhodnutí.

Ak je žiadosť založená na kritériu ustanovenom v rozhodnutí 2002/739/ES, môže sa environmentálna značka používať do 28. februára 2009.

Článok 7

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 13. augusta 2008

Za Komisiu

Olli REHN

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 237, 21.9.2000, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 236, 4.9.2002, s. 4.

(3)  Pozri stranu 27 tohto úradného vestníka.


PRÍLOHA

A.   RÁMEC

Ciele kritérií

Cieľom týchto kritérií je najmä:

efektívne využívať daný výrobok a minimalizovať odpad,

znížiť environmentálne a iné riziká (ako napríklad troposférický ozón) pomocou zníženia množstva emisií z rozpúšťadiel,

znížiť vypúšťanie toxických alebo inak znečisťujúcich látok do vôd. Kritériá sú ustanovené na úrovniach, ktorými sa podporuje označovanie interiérových náterových farieb a lakov, ktoré majú menší vplyv na životné prostredie.

Požiadavky na posudzovanie a overovanie

Konkrétne požiadavky na posudzovanie a overovanie sa uvádzajú v rámci každého kritéria.

Ak sa od žiadateľa vyžaduje, aby predložil vyhlásenia, dokumentáciu, analýzy, protokoly o skúške alebo iný dôkazový materiál potvrdzujúci súlad s kritériami, rozumie sa pod tým, že tieto dokumenty môžu podľa potreby pochádzať od žiadateľa a/alebo jeho dodávateľa (dodávateľov) prípadne ich dodávateľa (dodávateľov) atď.

V prípade potreby sa môžu použiť iné metódy skúšky ako tie, ktoré sa uvádzajú pri každom kritériu, ak zodpovedný orgán posudzujúci žiadosť uzná ich rovnocennosť.

Príslušné orgány môžu v prípade potreby vyžadovať sprievodnú dokumentáciu a vykonať nezávislé overenia.

Príslušným orgánom sa odporúča, aby pri posudzovaní žiadostí a monitorovaní súladu s kritériami zohľadňovali uplatňovanie uznaných systémov environmentálneho manažérstva, akými sú EMAS alebo EN ISO 14001 (poznámka: uplatňovanie takýchto systémov manažérstva sa nevyžaduje).

V prípade, že sa v kritériách uvádzajú zložky, vzťahuje sa to na látky a prípravky. Vymedzenie pojmov „látky“ a „prípravky“ sa uvádza v nariadení REACH [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (1)].

Príslušnému orgánu treba predložiť presné zloženie výrobku so všetkými pridanými látkami, ktoré žiadateľ používa. Všetky látky, vrátane nečistôt, prítomné v koncentrácii vyššej ako 0,01 % (hm.) by sa mali oznámiť, pokiaľ však nižšie koncentrácie nie sú špecifikované v kritériách na inom mieste.

B.   EKOLOGICKÉ KRITÉRIÁ

Všetky kritériá, s výnimkou kritéria 3 týkajúceho sa limitných hodnôt VOC, sa vzťahujú na náterovú farbu alebo lak v obale. V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES (2) sa limitné hodnoty VOC vzťahujú na prípravok pripravený na použitie, takže pri výpočte maximálneho obsahu VOC by sa mali zohľadniť všetky odporúčané prísady, napríklad farbivá a/alebo riedidlá. Dodávatelia surovín budú povinní poskytnúť na tento výpočet údaje o obsahu tuhých látok, obsahu VOC a hustote výrobku.

Kritériá 1 a 2 sa vzťahujú len na biele a svetlofarebné náterové farby (vrátane vrchných náterov, základných náterových farieb a podkladových náterov a/alebo medziproduktov).

Pokiaľ ide o tónovacie systémy, kritériá 1 a 2 sa vzťahujú iba na biele základné farby (základná farba obsahujúca najviac TiO2). V prípadoch, keď biela základná farba nespĺňa požiadavku aspoň 8 m2 na liter pri krycej mohutnosti 98 % podľa kritéria 7 písm. a), kritériá sa musia splniť po tónovaní, aby sa vytvorila štandardná farba RAL 9010.

Kritériá 1 a 2 sa nevzťahujú na priehľadné náterové látky.

1.   Biele pigmenty

Obsah bielych pigmentov (biele anorganické pigmenty s indexom lomu vyšším ako 1,8): Náterové farby musia mať obsah bieleho pigmentu nižší alebo rovný 36 g/m2 suchého filmu s 98 % krycou schopnosťou. Táto požiadavka sa nevzťahuje na laky ani na moridlá na drevo.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ buď predloží vyhlásenie o nepoužívaní, alebo poskytne doklady preukazujúce obsah bielych pigmentov a výdatnosť, spolu s podrobným výpočtom preukazujúcim súlad s týmto kritériom.

2.   Oxid titaničitý

Oxid titaničitý: Emisie a vypúšťanie odpadov z výroby všetkých používaných pigmentov oxidu titaničitého nesmú presiahnuť tieto hodnoty (odvodené z referenčného dokumentu o osvedčenej dostupnej technológii pre veľkoobjemovú výrobu anorganických chemických látok (BREF) (august 2007):

SOx emisie (vyjadrené ako SO2): 252 mg/m2 suchého filmu (98 % krycia schopnosť),

odpady síranov: 18 g/m2 suchého filmu (98 % krycia schopnosť),

odpady chloridov: 3,7, 6,4 a 11,9 g/m2 suchého filmu (98 % krycia schopnosť) pri prírodnom rutile, syntetickom rutile a troskovej rude.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ buď predloží vyhlásenie o nepoužívaní týchto látok, alebo poskytne sprievodnú dokumentáciu s údajmi o úrovni príslušných emisií a vypúšťaní odpadov pre tieto parametre, obsahu oxidu titaničitého vo výrobku a výdatnosti, spolu s podrobnými výpočtami preukazujúcimi súlad s týmto kritériom.

3.   Prchavé organické zlúčeniny (VOC)

Obsah VOC nesmie presiahnuť tieto hodnoty:

Klasifikácia výrobku (smernica 2004/42/ES)

Limitné hodnoty VOC (g/l vrátane vody)

Interiérová matná farba (steny/stropy) (lesk < 25@60 °)

15

Interiérová lesklá farba (steny/stropy) (lesk > 25@60 °)

60

Interiérové náterové farby na drevo a kov na obloženie a obvodové plášte budov, vrátane podkladových náterov

90

Interiérové laky na obloženie a moridlá na drevo, vrátane nepriehľadných moridiel na drevo

75

Interiérové tenkovrstvové moridlá na drevo

75

Základné náterové farby

15

Spojivové základné náterové farby

15

Jednozložkové náterové látky

100

Dvojzložkové reaktívne náterové látky na špecifické koncové použitie, napríklad na podlahy

100

Náterové látky s dekoratívnym účinkom

90

V tejto súvislosti výraz „prchavé organické zlúčeniny (VOC)“ znamená akékoľvek organické zlúčeniny, ktoré majú začiatočnú teplotu varu najviac 250 °C meranú pri štandardnom tlaku 101,3 kPa, ako sa vymedzuje v smernici 2004/42/ES. Na vymedzenie limitných hodnôt VOC sa používajú podkategórie pre náterové farby a laky tejto smernice. Tu sú zobrazené len kategórie týkajúce sa náterových látok určených na použitie vo vnútorných priestoroch.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o súlade s týmto kritériom. Žiadateľ uvedie pri všetkých výrobkoch obsah VOC.

4.   Prchavé aromatické uhľovodíky (PAU)

Prchavé aromatické uhľovodíky sa priamo do výrobku pred tónovaním alebo prípadne počas tónovania nepridávajú; zložky obsahujúce PAU je však možné pridať do takej miery, aby ich obsah v konečnom výrobku nepresiahol 0,1 % (hm.).

V tejto súvislosti znamená prchavý aromatický uhľovodík (PAU) akúkoľvek organickú zlúčeninu, ako sa vymedzuje v smernici 2004/42/ES, ktorá má začiatočnú teplotu varu najviac 250 °C meranú pri štandardnom tlaku 101,3 kPa, a ktorá má vo svojom štruktúrnom vzorci najmenej jedno aromatické jadro.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o súlade s týmto kritériom, v ktorom uvedie, že PAU nebol pridaný inak ako v podobe prefabrikovaných zložiek a v prípade potreby poskytne vyhlásenia od dodávateľov týchto zložiek, v ktorých je potvrdený obsah PAU v týchto zložkách.

5.   Ťažké kovy

Ako zložka výrobku alebo tónovacej farby (ak prichádza do úvahy) (či ide o látku, alebo súčasť ktoréhokoľvek používaného prípravku) sa nemôžu používať tieto ťažké kovy ani ich zlúčeniny: kadmium, olovo, chróm (VI), ortuť, arzén, bárium (s výnimkou síranu bárnatého), selén, antimón.

Kobalt sa takisto nepridáva ako zložka s výnimkou kobaltových solí používaných ako vysúšadlo v alkydových náterových farbách. Uvedené soli sa môžu použiť v koncentrácii nepresahujúcej 0,05 % (hm.) v konečnom výrobku, stanovenej ako kovový kobalt. Z tejto požiadavky je vyňatý aj kobalt v pigmentoch.

Pripúšťa sa, že zložky môžu obsahovať stopy týchto kovov až do úrovne 0,01 % (hm.), pochádzajúce z nečistôt obsiahnutých v surovinách.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o súlade s týmto kritériom, prípadne aj vyhlásenia od dodávateľov zložiek.

6.   Nebezpečné látky

a)

Výrobok: V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES (3) sa výrobok pred tónovaním ani po prípadnom tónovaní neklasifikuje ako veľmi toxický, toxický, nebezpečný pre životné prostredie, karcinogénny, toxický pre reprodukciu, zdraviu škodlivý, korozívny, mutagénny alebo dráždivý (len v prípadoch, keď je to spôsobené prítomnosťou zložiek označených ako R43).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o súlade s týmto kritériom, ako aj kartu bezpečnostných údajov spĺňajúcu požiadavky prílohy II k nariadeniu ES č. 1907/2006 (REACH).

b)

Zložky (veľmi toxické, toxické, karcinogénne, mutagénne, poškodzujúce reprodukciu): Nemôže sa použiť zložka, vrátane zložiek (prípadne) použitých pri tónovaní, ktorá v čase podania žiadosti spĺňa kritériá klasifikácie podľa niektorej z týchto viet upozorňujúcich na riziko (alebo ich kombinácií):

R23 (toxický pri vdýchnutí),

R24 (toxický pri styku s pokožkou),

R25 (toxický po požití),

R26 (veľmi toxický pri vdýchnutí),

R27 (veľmi toxický pri styku s pokožkou),

R28 (veľmi toxický po požití),

R33 (nebezpečenstvo kumulatívnych účinkov),

R39 (nebezpečenstvo veľmi vážnych nevratných účinkov),

R40 (možnosť karcinogénneho účinku),

R42 (môže spôsobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí),

R45 (môže spôsobiť rakovinu),

R46 (môže spôsobiť dedičné genetické poškodenie),

R48 (nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii),

R49 (môže spôsobiť rakovinu pri vdýchnutí),

R60 (môže poškodiť plodnosť),

R61 (môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa),

R62 (možné riziko poškodenia plodnosti),

R63 (možné riziko poškodenia nenarodeného dieťaťa),

R68 (možné riziko nevratných účinkov),

ako sa ustanovuje v smernici Rady 67/548/EHS (4) alebo v smernici 1999/45/ES. Aktívne zložky používané v zložení výrobku ako konzervačné látky a označené ktoroukoľvek z týchto viet upozorňujúcich na riziko R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R40 alebo R48 (alebo ich kombináciou) sa však môžu použiť maximálne v množstve 0,1 % (hm.) celkového zloženia náterovej farby.

Alternatívne je možné zohľadniť globálne harmonizovaný systém (GHS) klasifikácie (5). V takomto prípade sa nepoužijú tie zložky vrátane prípadných zložiek používaných pri tónovaní, ktoré sú klasifikované týmito vetami (alebo ich kombináciami):

Akútna toxicita (orálna) – kategória I, II, III,

Akútna toxicita (kožná) – kategória I, II, III,

Akútna toxicita (vdýchnutie) – kategória I, II, III,

Senzibilizácia dýchacích orgánov – kategória I,

Mutagénne látky – kategória I, II,

Karcinogénne látky – kategória I, II,

Látky toxické pre reprodukciu – kategória I, II,

Systémová toxicita pre konkrétne cieľové orgány (jednorazová expozícia) – kategória I, II,

Systémová toxicita pre konkrétne cieľové orgány (opakovaná expozícia) – kategória I, II,

ako je uvedené v ustanovení ST/SG/AC.10/30 (6) a revidované v ST/SG/AC.10/34/Add.3 o globálne harmonizovanom systéme klasifikácie a označovania chemických látok. Aktívne zložky, ktoré sa používajú v zložení výrobku ako konzervanty a ktorým je priradená ktorákoľvek z nasledujúcich kategórií GHS, sa napriek tomu môžu použiť maximálne v množstve 0,1 % (hm.) z celkového zloženia náterovej farby:

Akútna toxicita (orálna, kožná, inhalačná) – I, II, III (iba orálna a kožná),

Systémová toxicita pre konkrétne cieľové orgány (jednorazová a/alebo opakovaná expozícia) – I, II (alebo ich kombinácie) a

Karcinogenita – kategória II.

Metyletylketoxím sa môže použiť v alkydových náterových farbách maximálne v množstve 0,3 % (hm.).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o súlade s týmto kritériom, ako aj kartu bezpečnostných údajov spĺňajúcu požiadavky prílohy II k REACH (nariadenie ES č. 1907/2006).

c)

Zložky (nebezpečné pre životné prostredie): Nemôže sa použiť zložka presahujúca 2 % (hm.), vrátane zložiek (prípadne) použitých pri tónovaní, ktorá v čase podania žiadosti spĺňa kritériá klasifikácie podľa niektorej z týchto viet upozorňujúcich na riziko (alebo ich kombinácií):

N R50 (veľmi toxický pre vodné organizmy),

N R50/53 (veľmi toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí),

N R51/53 (toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí),

N R52/53 (škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí),

R51 (toxický pre vodné organizmy),

R52 (škodlivý pre vodné organizmy),

R53 (môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí),

ako sa ustanovuje v smernici 67/548/EHS alebo v smernici 1999/45/ES.

Alternatívne je možné zohľadniť globálne harmonizovaný systém (GHS) klasifikácie (7). V tomto prípade ani jedna zložka nesmie presiahnuť 2 % (hm.) vrátane zložiek prípadne použitých na tónovanie, ktoré v čase podania žiadosti sú alebo môžu byť klasifikované takto:

Kategórie toxicity pre vodné prostredie (a ich kombinácie):

Akútna I, II, III,

Chronická I, II, III,

ako je uvedené v ustanovení ST/SG/AC.10/30 a revidované v ST/SG/AC.10/34/Add.3 o globálne harmonizovanom systéme klasifikácie a označovania chemických látok.

V každom prípade celkový súčet všetkých zložiek, ktoré v čase podania žiadosti sú alebo môžu byť označené niektorou z týchto viet upozorňujúcich na riziko (alebo ich kombináciami) alebo klasifikáciami GHS, nesmie presiahnuť 4 % (hm.).

Táto požiadavka sa nevzťahuje na amoniak alebo alkylovaný amoniak.

Táto požiadavka nemá vplyv na povinnosť splniť požiadavku ustanovenú vo vyššie uvedenom kritériu 6 písm. a).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o súlade s týmto kritériom spolu so zoznamom zložiek a kartami bezpečnostných údajov o každej zložke spĺňajúcimi požiadavky prílohy II k nariadeniu ES č. 1907/2006 (REACH).

d)

Alkylfenoletoxyláty (APEO): APEO sa nepoužívajú vo výrobku pred tónovaním alebo počas tónovania (ak to prichádza do úvahy).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o súlade s týmto kritériom.

e)

Zlúčeniny izotiazolinónu: Obsah zlúčenín izotiazolinónu vo výrobku nesmie presiahnuť 0,05 % (hm.) pred tónovaním alebo po tónovaní (ak sa uskutočňuje). Podobne obsah zmesi 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (č. ES 247-500-7) a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (č. ES 220-239-6) (3: 1) nesmie presiahnuť 0,0015 % (hm.).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o súlade s týmto kritériom a uvedie množstvá (ak sa použili).

f)

Perfluórované alkylsulfonáty (PFAS), perfluórované karboxylové kyseliny (PFCA) vrátane kyseliny perfluóroktánovej (PFOA) a príbuzných látok uvedených v dokumente OECD Predbežný zoznam PFOS, PFAS, PFOA, PFCA, príbuzných zlúčenín a chemických látok, ktoré môžu degradovať na PFCA (v znení revidovanom v roku 2007) nie sú vo výrobku povolené. Zoznam OECD je uvedený v prílohe k dokumentu obsahujúcom tieto kritériá.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o súlade s týmto kritériom.

g)

Formaldehydy: Voľné formaldehydy sa nesmú pridávať. Látky, ktoré uvoľňujú formaldehyd, sa môžu pridávať iba v množstvách zaručujúcich, že konečný obsah formaldehydu po tónovaní (ak prichádza do úvahy) nepresiahne 0,001 % (hm.).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o súlade s týmto kritériom. Žiadateľ okrem toho poskytne výsledky skúšok od dodávateľov surovín stanovené skúšobnou metódou VdL-RL 03 (VdL návod 03) „koncentrácia formaldehydu v disperzných farbách stanovená acetylacetónovou metódou“ a výpočty týkajúce sa údajov z týchto skúšok k hotovému výrobku, aby sa uviedlo, že konečná maximálna možná koncentrácia formaldehydu uvoľneného z látok uvoľňujúcich formaldehyd nie je vyššia ako 0,001 % (hm.). Alternatívne sa formaldehyd vzniknutý z látok uvoľňujúcich formaldehyd môže v konečnom výrobku stanoviť vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou (HPLC).

h)

Halogenované organické rozpúšťadlá: Bez toho, aby boli dotknuté kritériá 6 písm. a), písm. b) a písm. c), iba halogenované zlúčeniny, ktoré v čase podania žiadosti boli posúdené z hľadiska rizika a neboli klasifikované vetami upozorňujúcimi na riziko (alebo ich kombináciami): R26/27, R45, R48/20/22, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53, R52/53 a R59 v súlade so smernicami 67/548/EHS a 1999/45/ES sa môžu používať vo výrobku pred tónovaním alebo po tónovaní (ak sa uskutočnilo).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o súlade s týmto kritériom.

i)

Ftaláty: Bez toho, aby boli dotknuté kritériá 6 písm. a), písm. b) a písm. c), iba ftaláty, ktoré boli v čase podania žiadosti posúdené z hľadiska rizika a neboli klasifikované vetami upozorňujúcimi na riziko (alebo ich kombináciami): R60, R61, R62, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53, R52/53 v súlade so smernicou 67/548/EHS a jej zmenami a doplneniami sa môžu používať vo výrobku pred tónovaním alebo po tónovaní (ak to prichádza do úvahy). Okrem toho DNOP (di-n-oktylftalát), DINP (di-izononylftalát) a DIDP (di-izodecylftalát) nie sú vo výrobku povolené.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o súlade s týmto kritériom.

7.   Spôsobilosť na použitie

a)

Výdatnosť: Biele a svetlofarebné náterové farby (vrátane vrchných, základných, podkladových náterov a/alebo medzivrstiev) musia mať výdatnosť (pri krycej schopnosti 98 %) aspoň 8 m2 na liter výrobku.

Pokiaľ ide o tónovacie systémy, toto kritérium sa vzťahuje len na bielu základnú farbu (obsahujúcu najviac TiO2). V prípadoch, keď biela základná farba nespĺňa požiadavku aspoň 8 m2 na liter pri krycej schopnosti 98 %, súlad s kritériom sa musí dosiahnuť po tónovaní bielej základnej farby s cieľom vytvoriť štandardnú farbu RAL 9010. Na všetky ostatné základné farby používané na vytvorenie tónovaných výrobkov – čo sú základné farby, ktoré spravidla obsahujú menej TiO2 a ktoré nespĺňajú požiadavku aspoň 8 m2 na liter výrobku pri krycej schopnosti 98 % – sa toto kritérium nevzťahuje. Pokiaľ ide o náterové farby, ktoré sú súčasťou tónovacích systémov, žiadateľ musí koncovému používateľovi poskytnúť informácie o balení výrobku a/alebo POS, ktorý farebný odtieň alebo základná náterová farba/podkladový náter (v rámci možností označený európskou environmentálnou značkou) treba použiť ako základnú vrstvu pred nanesením farby tmavšieho odtieňa.

Základné farby so špecifickými tmeliacimi/tesniacimi, penetračnými/spojivovými vlastnosťami a základné farby s osobitnou priľnavosťou na hliník a galvanizované povrchy musia mať výdatnosť (pri krycej schopnosti 98 %) aspoň 6 m2 na liter výrobku.

Hrubé dekoratívne náterové látky (náterové farby, ktoré sú osobitne navrhnuté tak, aby poskytovali trojrozmerný dekoratívny účinok a sú preto charakterizované veľmi hrubou vrstvou) musia mať výdatnosť aspoň 1 m2 na kg výrobku.

Táto požiadavka sa nevzťahuje na laky, moridlá na drevo, podlahové náterové látky, podlahové náterové farby, podkladové nátery a priľnavé základné náterové farby ani akékoľvek iné priehľadné náterové látky.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne protokol o skúške s použitím metódy ISO 6504/1 (Náterové farby a laky – stanovenie krycej mohutnosti – časť 1: Kubelkova-Munkova metóda pre biele a svetlofarebné náterové farby) alebo 6504/3 [časť 3: Stanovenie kontrastného pomeru (krycej schopnosti) svetlých náterov nanášaných pri konštantnej výdatnosti] alebo pre náterové farby, osobitne navrhnuté tak, aby poskytovali trojrozmerný dekoratívny dojem a charakterizované veľmi hrubou vrstvou, metódou NF T 30073 (alebo rovnocennou metódou). Pokiaľ ide o základné nátery používané na vytvorenie tónovaných výrobkov, ktoré sa nevyhodnotili podľa uvedených požiadaviek, žiadateľ poskytne dôkaz, že koncovému používateľovi odporučil používať základnú náterovú farbu a/alebo šedú farbu (alebo iný vhodný odtieň) podkladovej farby pred aplikáciou výrobku.

b)

Odolnosť proti oderu za mokra: Farby na múry (podľa EN 13300), pri ktorých sa udáva (na výrobku alebo pri uvádzaní na trh), že možno ich umývať, čistiť alebo kefovať, musia byť odolné proti oderu za mokra, stanovenú podľa EN 13300 a EN ISO 11998, triedy 2 alebo vyššiu (nepresahujúcu 20 mikrónov po 200 cykloch).

V dôsledku širokej škály možných tónovacích farieb bude toto kritérium obmedzené na skúšanie základných tónovacích farieb.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží protokol o skúške podľa normy EN 13300 s použitím metódy EN ISO 11998 (Stanovenie čistiteľnosti a stanovenie odolnosti proti oderu za mokra) a preukáže (na obale od výrobku alebo príslušnom marketingovom materiáli), že konečný používateľ je informovaný o tom, že v prípade farieb na stropy sa neskúšala odolnosť proti oderu za mokra.

c)

Odolnosť proti vode: Laky, podlahové náterové látky a podlahové náterové farby musia mať odolnosť proti vode podľa ISO 2812-3, aby po 24-hodinovej expozícii a ďalších 16 hodinách po expozícii nenastala zmena lesku alebo farby.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne protokol o skúške s použitím metódy ISO 2812-3 (Náterové farby a laky – stanovenie odolnosti náterov proti pôsobeniu kvapalín – časť 3: Metóda s použitím absorbčného prostriedku).

d)

Priľnavosť: Podlahové náterové látky, podlahové náterové farby a podlahové podkladové náterové farby, náterové látky na kov a drevo musia vykázať v skúške priľnavosti podľa normy EN 2409 najmenej hodnotu 2. Pigmentované základné náterové farby na murivo musia úspešne prejsť odtrhovou skúškou podľa EN 24624 (ISO 4624) v prípadoch, keď je miera súdržnosti podkladu menšia než priľnavosť náterovej farby, v opačnom prípade musí priľnavosť náterovej farby presiahnuť hodnotu 1,5 Mpa.

Priehľadné základné náterové farby nie sú v tejto požiadavke zahrnuté.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne protokol o skúške s použitím metódy podľa EN ISO 2409 alebo prípadne EN 24624 (ISO 4624).

e)

Oder: Podlahové náterové látky a podlahové náterové farby musia mať odolnosť proti oderu neprevyšujúcu 70 mg straty na hmotnosti po 1 000 skúšobných cykloch s 1 000 g záťažou a cyklom CS10 podľa EN ISO 7784-2:2006.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne protokol o skúške s použitím metódy podľa EN ISO 7784-2:2006 preukazujúci súlad s týmto kritériom.

8.   Informácie pre spotrebiteľov

Na obale sa uvedie alebo sa k nemu priloží táto informácia:

použitie, podklad a podmienky používania, na ktoré je výrobok určený. Informácie obsahujú rady týkajúce sa prípravných prác atď., ako napríklad správna príprava podkladu, (prípadné) pokyny na použitie vo vnútorných priestoroch alebo teplota,

odporúčania týkajúce sa čistenia náradia a vhodného nakladania s odpadom (aby sa obmedzilo znečistenie vody). Tieto odporúčania sa upravia podľa druhu predmetného výrobku a oblasti daného použitia a v prípade potreby sa môžu použiť piktogramy,

odporúčania týkajúce sa podmienok skladovania výrobku po otvorení (s cieľom obmedziť tuhý odpad) vrátane bezpečnostných pokynov, ak je to vhodné,

pokiaľ ide o tmavšie náterové látky, na ktoré sa kritérium 7 písm. a) nevzťahuje, odporúča sa použiť správnu základnú náterovú farbu alebo základnú farbu (v rámci možnosti s environmentálnou značkou Spoločenstva),

v prípade hustých dekoratívnych náterových látok sa uvedie text s informáciou, že ide o náterové látky osobitne navrhnuté na vytváranie trojrozmerného dekoratívneho účinku,

text upozorňujúci na to, že nepoužitá náterová farba si vyžaduje odborné zaobchádzanie z hľadiska environmentálne bezpečného zneškodnenia a to znamená, že takáto farba by sa nemala vyhadzovať s domovým odpadom. O informáciu týkajúcu sa zneškodnenia a zberu treba požiadať miestny orgán,

odporúčania na preventívne ochranné opatrenia pre maliara. Tento (alebo rovnocenný) text sa uvedie na obale alebo sa k nemu priloží:

„Ďalšie informácie o dôvode udelenia značky Európsky kvet tomuto výrobku sú dostupné na webovej lokalite: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel.“

Posudzovanie a overovanie: Pri predložení žiadosti sa pripojí vzorka balenia výrobku spolu so zodpovedajúcim vyhlásením o splnení tohto kritéria.

9.   Informácie uvedené na environmentálnej značke

Kolónka 2 na environmentálnej značke obsahuje tento text:

dobré vlastnosti pri použití vo vnútorných priestoroch,

obmedzený obsah nebezpečných látok,

nízky obsah rozpúšťadiel.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vzorku obalu výrobku so značkou spolu s vyhlásením o splnení tohto kritéria.


(1)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 87.

(3)  Ú. v. ES L 200, 30.7.1999, s. 1.

(4)  Ú. v. ES 196, 16.8.1967, s. 1

(5)  Európska komisia prijala 27. júna 2007 Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 67/548/EHS a nariadenie (ES) č. 1907/2006 [KOM(2007) 355 v konečnom znení]. Ďalšie informácie týkajúce sa prekrývania medzi existujúcim systémom a GHS sú v prílohe VII vo zväzku III prijatého návrhu: http://ec.europa.eu/enterprise/reach/docs/ghs/ghs_prop_vol_iii_en.pdf.

(6)  Výbor expertov Organizácie Spojených národov o preprave nebezpečných tovarov a o globálne harmonizovanom systéme klasifikácie a označovania chemických látok: http://www.unece.org/trans/main/dgdb/dgcomm/ac10rep.html.

(7)  Pozri poznámku pod čiarou č. 5.


Top