EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0359

2009/359/ES: Rozhodnutie Komisie z  30. apríla 2009 , ktorým sa dopĺňa definícia inertného odpadu v rámci vykonávania článku 22 ods. 1 písm. f) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu [oznámené pod číslom K(2009) 3012]

OJ L 110, 1.5.2009, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 034 P. 144 - 145

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/359/oj

1.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 110/46


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. apríla 2009,

ktorým sa dopĺňa definícia inertného odpadu v rámci vykonávania článku 22 ods. 1 písm. f) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu

[oznámené pod číslom K(2009) 3012]

(2009/359/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES (1), a najmä na jej článok 22 ods. 1 písm. f),

keďže:

(1)

V článku 3 ods. 3 smernice 2006/21/ES sa ustanovuje definícia inertného odpadu.

(2)

Účelom doplnenia definície inertného odpadu je určiť jasné kritériá a podmienky, za ktorých sa môže odpad z ťažobného priemyslu považovať za inertný odpad.

(3)

S cieľom znižovať administratívnu záťaž spojenú s vykonávaním tohto rozhodnutia je z technického hľadiska vhodné vyňať zo špecifického testovania tie odpady, pre ktoré sú dostupné príslušné údaje, a umožniť členským štátom zostaviť zoznamy odpadového materiálu, ktorý by sa v súlade s kritériami stanovenými v tomto rozhodnutí mohol považovať za inertný odpad.

(4)

S cieľom zabezpečiť kvalitu a reprezentatívnosť použitých údajov by sa toto rozhodnutie malo uplatňovať v rámci opisu vlastností odpadu vykonaného v súlade s rozhodnutím Komisie 2009/360/ES (2) a malo by byť založené na rovnakom zdroji informácií.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 18 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/12/ES (3),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Odpad sa považuje za inertný odpad v zmysle článku 3 ods. 3 smernice 2006/21/ES, ak sú krátkodobo aj dlhodobo splnené všetky tieto kritériá:

a)

odpad nepodlieha žiadnemu významnému rozpadu ani rozkladu, prípadne žiadnej inej významnej zmene, ktorá by mohla mať akýkoľvek nežiaduci účinok na životné prostredie alebo na zdravie ľudí;

b)

maximálny obsah sulfidickej síry v odpade je 0,1 %, alebo je maximálny obsah sulfidickej síry v odpade 1 % a jeho koeficient neutralizačného potenciálu, určený ako pomer neutralizačného potenciálu a kyselinotvorného potenciálu určeného na základe statického testu prEN 15875, je vyšší ako 3;

c)

odpad nepredstavuje riziko samovznietenia a nehorí;

d)

obsah látok v odpade, ktoré by mohli poškodzovať životné prostredie alebo zdravie ľudí, najmä As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V a Zn, a zároveň v akýchkoľvek samostatných jemných časticiach, je dostatočne nízky na to, aby predstavoval bezvýznamné krátkodobé alebo dlhodobé riziko pre ľudí a životné prostredie. Obsah týchto látok je považovaný za dostatočne nízky z hľadiska bezvýznamného rizika pre ľudí a životné prostredie, keď nie sú prekročené vnútroštátne prahové hodnoty pre kontaminované územia, prípadne príslušné vnútroštátne pozaďové hodnoty;

e)

odpad je v zásade bez látok používaných pri ťažbe alebo spracovaní nerastov, ktoré by mohli poškodiť životné prostredie alebo zdravie ľudí.

2.   Odpad sa môže považovať za inertný odpad bez špecifického testovania, ak je možné príslušnému orgánu uspokojivo preukázať, že sa kritériá stanovené v odseku 1 primerane zohľadnili a splnili na základe existujúcich údajov alebo platných postupov a systémov.

3.   Členské štáty môžu vypracovať zoznamy odpadových materiálov, ktoré sú považované za inertný odpad v súlade s kritériami uvedenými v odsekoch 1 a 2.

Článok 2

Hodnotenie inertných vlastností odpadu v súlade s týmto rozhodnutím sa vykoná v rámci opisu vlastností odpadu uvedeného v rozhodnutí 2009/360/ES a bude založené na rovnakom zdroji informácií.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 30. apríla 2009

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 15.

(2)  Pozri stranu 48 tohto Úradného vestníka.

(3)  Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 9.


Top