EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0022(01)

2009/768/ES: Rozhodnutie Európskej centrálnej banky zo 6. októbra 2009 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2007/7 o podmienkach TARGET2-ECB (ECB/2009/22)

OJ L 274, 20.10.2009, p. 38–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 79 - 85

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/768/oj

20.10.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 274/38


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

zo 6. októbra 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2007/7 o podmienkach TARGET2-ECB

(ECB/2009/22)

(2009/768/ES)

VÝKONNÁ RADA EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 105 ods. 2 prvú a štvrtú zarážku,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho články 11.6, 17, 22 a 23,

keďže:

(1)

Európska centrálna banka (ďalej len „ECB“) sa zúčastňuje na TARGET2 s cieľom spracovávať svoje vlastné platby a platby svojich klientov v TARGET2 a poskytovať prostredníctvom TARGET2 zúčtovacie služby organizáciám, vykonávajúcim klíring a vyrovnanie vrátane subjektov, ktoré sú usadené mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“) za predpokladu, že podliehajú dohľadu príslušného orgánu a ich prístup do TARGET2-ECB bol schválený Radou guvernérov.

(2)

Výkonná rada ECB prijala rozhodnutie ECB/2007/7 z 24. júla 2007 o podmienkach TARGET2-ECB (1).

(3)

Mali by sa vykonať zmeny a doplnenia rozhodnutia ECB/2007/7: a) so zreteľom na novú verziu jednotnej spoločnej platformy, b) aby sa vyjasnili osobitné princípy v oblasti dohľadu týkajúce sa umiestňovania infraštruktúr, ktoré sú subjekty poskytujúce služby v eurách povinné rešpektovať, c) aby sa zohľadnili viaceré ďalšie technické a redakčné úpravy a spresnenia a d) aby sa odstránili ustanovenia týkajúce sa prechodu na systém TARGET2, ktoré sa už neuplatňujú,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Článok 1 ods. 1 písm. c) rozhodnutia ECB/2007/7 sa nahrádza takto:

„c)

poskytovať zúčtovacie služby subjektom spravujúcim pridružené systémy vrátane subjektov, ktoré sú usadené mimo EHP za predpokladu, že podliehajú dohľadu príslušného orgánu, spĺňajú požiadavky v oblasti dohľadu, ktoré sa týkajú umiestnenia infraštruktúr na poskytovanie služieb v eurách tak, ako sú tieto požiadavky priebežne menené a dopĺňané a uverejňované na internetových stránkach ECB (2), a ich prístup do TARGET2-ECB bol schválený Radou guvernérov.

Článok 2

Príloha k rozhodnutiu ECB/2007/7 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

1.   Článok 1 tohto rozhodnutia a odsek 1 písm. a) a odsek 2 prílohy k tomuto rozhodnutiu nadobúdajú účinnosť 23. októbra 2009.

2.   Ostatné ustanovenia tohto rozhodnutia nadobúdajú účinnosť 23. novembra 2009.

Vo Frankfurte nad Mohanom 6. októbra 2009

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. EÚ L 237, 8.9.2007, s. 71.

(2)  Súčasná politika Eurosystému v oblasti umiestnenia infraštruktúr je ustanovená v nasledujúcich dokumentoch, ktoré sú dostupné na internetových stránkach ECB na: www.ecb.europa.eu: a) Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area z 3. novembra 1998, b) The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing z 27. septembra 2001, c) The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions z 19. júla 2007 a d) The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ‚legally and operationally located in the euro area‘ z 20. novembra 2008.“


PRÍLOHA

Príloha k rozhodnutiu ECB/2007/7 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Vymedzenie pojmu „ancillary system“ sa nahrádza takto:

„—

‚ancillary system (AS)‘ means a system managed by an entity that is subject to supervision and/or oversight by a competent authority and complies with the oversight requirements for the location of infrastructures offering services in euro, as amended from time to time and published on the ECB website (1), in which payments and/or financial instruments are exchanged and/or cleared while the resulting monetary obligations are settled in TARGET2 in accordance with Guideline ECB/2007/2 and a bilateral arrangement between the ancillary system and the relevant CB,

b)

Vymedzenie pojmu „Banking Directive“ sa vypúšťa.

c)

Vymedzenie pojmu „technical malfunction of TARGET2“ sa nahrádza takto:

„—

‚technical malfunction of TARGET2‘ means any difficulty, defect or failure in the technical infrastructure and/or the computer systems used by TARGET2-ECB, or any other event that makes it impossible to execute and complete the same-day processing of payments in TARGET2-ECB.“

2.

Článok 4 sa nahrádza takto:

„Article 4

Access criteria

Entities managing ancillary systems (including entities established outside the EEA) and acting in that capacity, whose access to TARGET2-ECB has been approved by the Governing Council, shall be the only entities that are eligible for participation in TARGET2-ECB.“

3.

Článok 7 sa mení a dopĺňa takto:

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Unless otherwise requested by the participant, its BICs) shall be published in the TARGET2 directory.“

Dopĺňa sa tento odsek 5:

„5.   Participants acknowledge that the ECB and other CBs may publish participants’ names and BICs.“

4.

Článok 10 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   The ECB shall open and operate at least one PM account for each participant. Upon request by a participant acting as a settlement bank, the ECB shall open one or more sub-accounts in TARGET2-ECB to be used for dedicating liquidity.“

5.

Vkladá sa tento článok 12 ods. 3, ktorý znie:

„3.   The SSP determines the timestamp for the processing of payment orders on the basis of the time when it receives and accepts the payment order.“

6.

Článok 13 sa nahrádza takto:

„Article 13

Priority rules

1.   Instructing participants shall designate every payment order as one of the following:

a)

normal payment order (priority class 2);

b)

urgent payment order (priority class 1); or

c)

highly urgent payment order (priority class 0).

If a payment order does not indicate the priority, it shall be treated as a normal payment order.

2.   Highly urgent payment orders may only be designated by:

a)

CBs; and

b)

participants, in cases of payments to and from CLS International Bank and liquidity transfers in relation to ancillary system settlement using the Ancillary System Interface.

All payment instructions submitted by an ancillary system through the Ancillary System Interface to debit or credit the participants’ PM accounts shall be deemed to be highly urgent payment orders.

3.   Liquidity transfer orders initiated via the ICM are urgent payment orders.

4.   In the case of urgent and normal payment orders, the payer may change the priority via the ICM with immediate effect. It shall not be possible to change the priority of a highly urgent payment order.“

7.

Článok 15 ods. 4 sa nahrádza takto:

„4.   After receipt of the reservation request the ECB shall check whether the amount of liquidity on the participant’s PM account is sufficient for the reservation. If this is not the case, only the liquidity available on the PM account shall be reserved. The rest of the requested liquidity shall be reserved if additional liquidity becomes available.“

8.

Vkladá sa tento článok 15a, ktorý znie:

„Article 15a

Standing instructions for liquidity reservation and dedication of liquidity

1.   Participants may predefine the default amount of liquidity reserved for highly urgent or urgent payment orders via the ICM. Such standing instruction or a change to such instruction shall take effect from the next business day.

2.   Participants may predefine via the ICM the default amount of liquidity set aside for ancillary system settlement. Such standing instruction or a change to such instruction shall take effect from the next business day. Participants shall be deemed to have instructed the ECB to dedicate liquidity on their behalf if the relevant ancillary system so requests.“

9.

Článok 19 sa nahrádza takto:

„Article 19

Settlement and return of queued payment orders

1.   Payment orders that are not settled immediately in the entry disposition shall be placed in the queues in accordance with the priority to which they were designated by the relevant participant, as referred to in Article 13.

2.   To optimise the settlement of queued payment orders, the ECB may use the optimisation procedures described in Appendix I.

3.   Except for highly urgent payment orders, the payer may change the queue position of payment orders in a queue (i.e. reorder them) via the ICM. Payment orders may be moved either to the front or to the end of the respective queue with immediate effect at any time during daytime processing, as referred to in Appendix V.

4.   At the request of a payer, the ECB may decide to change the queue position of a highly urgent payment order (except for highly urgent payment orders in the context of settlement procedures 5 and 6) provided that this change would not affect the smooth settlement by ancillary systems in TARGET2 or would not otherwise give rise to systemic risk.

5.   Liquidity transfer orders initiated in the ICM shall be immediately returned as non-settled if there is insufficient liquidity. Other payment orders shall be returned as non-settled if they cannot be settled by the cut-off times for the relevant message type, as specified in Appendix V.“

10.

V článku 31 sa odseky 2 a 3 nahrádzajú takto:

„2.   The ECB shall freeze the balance on the sub-account of the participant upon communication by the ancillary system (via a ‚start-of-cycle‘ message). Where applicable, the ECB shall thereafter increase or reduce the frozen balance by crediting or debiting cross-system settlement payments to or from the sub-account or crediting liquidity transfers to the sub-account or crediting liquidity transfers to the sub-account. Such freezing shall expire upon communication by the ancillary system (via an ‚end-of-cycle‘ message).

3.   By confirming the freezing of the balance on the participant’s sub-account, the ECB guarantees to the ancillary system payment up to the amount of this particular balance. By confirming, where applicable, the increase or reduction of the frozen balance upon crediting or debiting cross-system settlement payments to or from the sub-account or crediting liquidity transfers to the sub-account, the guarantee is automatically increased or reduced in the amount of the payment. Without prejudice to the abovementioned increase or reduction of the guarantee, the guarantee shall be irrevocable, unconditional and payable on first demand. If the ECB is not the ancillary system’s CB, the ECB shall be deemed instructed to issue the abovementioned guarantee to the ancillary system’s CB.“

Dodatok I sa mení a dopĺňa takto:

1.

Odsek 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Tabuľka v pododseku 1 sa nahrádza takto:

„Message Type

Type of use

Description

MT 103

Mandatory

Customer payment

MT 103+

Mandatory

Customer payment (Straight Through Processing)

MT 202

Mandatory

Bank-to-bank payment

MT 202COV

Mandatory

Cover payments

MT 204

Optional

Direct debit payment

MT 011

Optional

Delivery notification

MT 012

Optional

Sender notification

MT 019

Mandatory

Abort notification

MT 900

Optional

Confirmation of debit

MT 910

Optional

Confirmation of credit

MT 940/950

Optional

(Customer) statement message“

b)

Dopĺňa sa tento pododsek 5:

„(5)

MT 202COV messages shall be used for making cover payments, i.e. payments made by correspondent banks to settle (cover) credit transfer messages which are submitted to a customer’s bank by other, more direct means. Customer details contained in MT 202COV shall not be displayed in the ICM.“

2.

Odsek 8 sa mení a dopĺňa takto:

Pododsek 4 písmeno b) sa nahrádza takto:

„b)   User-to-application mode (U2A)

U2A permits direct communication between a participant and the ICM. The information is displayed in a browser running on a PC system (SWIFT Alliance WebStation or another interface, as may be required by SWIFT). For U2A access the IT infrastructure has to be able to support cookies and JavaScript. Further details are described in the ICM User Handbook.“

Pododsek 5 sa nahrádza takto:

„(5)

Each participant shall have at least one SWIFT Alliance WebStation, or another interface, as may be required by SWIFT, to have access to the ICM via U2A.“

Dodatok II sa mení a dopĺňa takto:

Odsek 2 písm. a) sa nahrádza takto:

„a)

A payer may submit a claim for an administration fee and interest compensation if, due to a technical malfunction of TARGET2, a payment order was not settled on the business day on which it was accepted.“

Dodatok III sa mení a dopĺňa takto:

V podmienkach pre národné stanoviská pre účastníkov v TARGET2 mimo EHP sa odsek 3.6.a nahrádza takto:

„3.6.a   Assignment of rights or deposit of assets for collateral purposes, pledge and/or repo

Assignments for collateral purposes will be valid and enforceable under the laws of [jurisdiction]. Specifically, the creation and enforcement of a pledge or repo under the Rules will be valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].“

Dodatok IV sa mení a dopĺňa takto:

V odseku 1 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

All references to specific times in this Appendix are to the local time at the seat of the ECB, i.e. Central European Time (CET) (2)

Dodatok V sa nahrádza takto:

„Appendix V

OPERATING SCHEDULE

1.

TARGET2 is open on all days, except Saturdays, Sundays, New Year’s Day, Good Friday and Easter Monday (according to the calendar applicable at the seat of the ECB), 1 May, Christmas Day and 26 December.

2.

The reference time for the system is the local time at the seat of the ECB, i.e. CET.

3.

The current business day is opened during the evening of the previous business day and operates to the following schedule:

Time

Description

6.45 – 7.00

Business window to prepare daytime operations (3)

7.00 – 18.00

Daytime processing

17.00

Cut-off time for customer payments (i.e. payments where the originator and/or the beneficiary of a payment is not a direct or indirect participant as identified in the system by the use of an MT 103 or MT 103 + message)

18.00

Cut-off time for interbank payments (i.e. payments other than customer payments)

18.00 – 18.45 (4)

End-of-day processing

18.15 (4)

General cut-off time for the use of standing facilities

(Shortly after) 18.30 (5)

Data for the update of accounting systems are available to CBs

18.45 – 19.30 (5)

Start-of-day processing (new business day)

19.00 (5) – 19.30 (4)

Provision of liquidity on the PM account

19.30 (5)

‚Start-of-procedure‘ message and settlement of the standing orders to transfer liquidity from the PM accounts to the sub-accounts)/mirror account (ancillary system-related settlement)

19.30 (5) – 22.00

Execution of additional liquidity transfers via the ICM before the ancillary system sends the ‚start-of-cycle‘ message; settlement period of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6)

22.00 – 1.00

Technical maintenance period

1.00 – 6.45

Settlement procedure of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6)

4.

The ICM is available for liquidity transfers from 19.30 (6) until 18.00 the next day, except during the technical maintenance period from 22.00 until 1.00.

5.

The operating hours may be changed in the event that business continuity measures are adopted in accordance with paragraph 5 of Appendix IV.


(1)  The Eurosystem’s current policy for the location of infrastructure is set out in the following statements, which are all available on the ECB website at www.ecb.europa.eu: a) the ‚Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area‘ of 3 November 1998; b) ‚The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing‘ of 27 September 2001; c) ‚The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions‘ of 19 July 2007; and d) ‚The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of »legally and operationally located in the euro area«‘ of 20 November 2008.“

(2)  CET takes into account the change to Central European Summer Time.“

(3)  Daytime operations means daytime processing and end-of-day processing.

(4)  Ends 15 minutes later on the last day of the Eurosystem reserve maintenance period.

(5)  Starts 15 minutes later on the last day of the Eurosystem reserve maintenance period.

(6)  Starts 15 minutes later on the last day of the Eurosystem reserve maintenance period.“


Top