Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1355

Nariadenie Rady (ES) č. 1355/2008 z  18. decembra 2008 , ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých upravených alebo konzervovaných citrusových plodov (najmä mandarínok atď.) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

OJ L 350, 30.12.2008, p. 35–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 082 P. 61 - 71

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1355/oj

30.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 350/35


NARIADENIE RADY (ES) č. 1355/2008

z 18. decembra 2008,

ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých upravených alebo konzervovaných citrusových plodov (najmä mandarínok atď.) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 9,

so zreteľom na návrh predložený Komisiou po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   DOČASNÉ OPATRENIA

(1)

Dňa 20. októbra 2007 Komisia formou oznámenia, ktoré bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, oznámila začatie antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu určitých upravených alebo konzervovaných citrusových plodov (najmä mandarínok atď.) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“) do Spoločenstva (2). Dňa 4. júla 2008 Komisia nariadením (ES) č. 642/2008 (3) (ďalej len „dočasné nariadenie“) uložila dočasné antidumpingové clo na dovoz určitých upravených alebo konzervovaných citrusových plodov (najmä mandarínok atď.) s pôvodom v ČĽR.

(2)

Konanie sa začalo na základe podnetu, ktorý 6. septembra 2007 predložila španielska Národná federácia združení priemyslu spracovania ovocia a zeleniny (FNACV- Federación Nacional de Asociaciones de la Industria de Conservas Vegetales) (ďalej len „navrhovateľ“) v mene výrobcov predstavujúcich 100 % celkovej výroby určitých upravených alebo konzervovaných citrusových plodov (najmä mandarínok atď.) v Spoločenstve. Podnet obsahoval dôkaz o dumpingu príslušného výrobku a o vyplývajúcej závažnej ujme, ktorý sa považoval za dostatočný na odôvodnenie začatia konania.

(3)

Ako sa uvádza v odôvodnení 12 dočasného nariadenia, prešetrovanie dumpingu a ujmy sa vzťahovalo na obdobie od 1. októbra 2006 do 30. septembra 2007 (ďalej len „OP“). Preskúmanie vývoja týkajúceho sa posúdenia ujmy sa vzťahovalo na obdobie od 1. októbra 2002 do konca obdobia prešetrovania (ďalej len „posudzované obdobie“).

(4)

Dňa 9. novembra 2007 podriadila Komisia dovoz toho istého výrobku s pôvodom v ČĽR registrácii na základe nariadenia (ES) č. 1295/2007 (4).

(5)

Je potrebné pripomenúť, že do 8. novembra 2007 boli proti tomu istému výrobku v platnosti ochranné opatrenia. Komisia nariadením (ES) č. 1964/2003 (5) uložila dočasné ochranné opatrenia na dovoz určitých upravených alebo konzervovaných citrusových plodov (najmä mandarínok atď.) Nasledovali konečné ochranné opatrenia uložené nariadením Komisie (ES) č. 658/2004 (ďalej len „ochranné nariadenie“) (6). Dočasné aj konečné ochranné opatrenia tvorila colná kvóta, t. j. clo sa platilo, len ak sa vyčerpal objem bezcolného dovozu.

B.   ĎALŠÍ POSTUP

(6)

Po uložení dočasných antidumpingových ciel na dovoz príslušného výrobku s pôvodom v ČĽR predložilo niekoľko zainteresovaných strán písomné pripomienky. Strany, ktoré o to požiadali, tiež dostali príležitosť, aby boli vypočuté.

(7)

Komisia pokračovala vo vyhľadávaní a overovaní všetkých informácií, ktoré považovala za potrebné pre svoje konečné zistenia. Komisia predovšetkým ukončila prešetrovanie so zreteľom na aspekty záujmov Spoločenstva. V tejto súvislosti vykonala overovacie návštevy v priestoroch týchto neprepojených dovozcov v Spoločenstve:

Wünsche Handelsgesellschaft International (GmbH & Co KG), Hamburg, Nemecko,

Hüpeden & Co (GmbH & Co), Hamburg, Nemecko,

I. Schroeder KG. Hüpeden & Co (GmbH & Co), Hamburg, Nemecko,

Zumdieck GmbH, Paderborn, Nemecko,

Gaston spol. s r.o., Zlín, Česká republika.

(8)

Všetky strany boli informované o základných skutočnostiach a úvahách, na základe ktorých sa plánovalo odporúčať zavedenie konečného antidumpingového cla na dovoz príslušného výrobku s pôvodom v ČĽR a konečný výber súm uložených dočasným clom. Bola im poskytnutá aj lehota, počas ktorej mohli vzniesť námietky, a to následne po tomto zverejnení.

(9)

Niektorí dovozcovia navrhli spoločné stretnutie všetkých zainteresovaných strán podľa článku 6 ods. 6 základného nariadenia; túto žiadosť však jeden z nich zamietol.

(10)

Ústne alebo písomné pripomienky, ktoré predložili zainteresované strany, sa posúdili, a kde to prichádzalo do úvahy, aj zohľadnili.

C.   PRÍSLUŠNÝ VÝROBOK A PODOBNÝ VÝROBOK

(11)

Dvaja neprepojení dovozcovia z ES tvrdili, že určité druhy mandarínok by sa mali z vymedzenia príslušného výrobku vylúčiť z dôvodu obsahu cukru v nich alebo z dôvodu balenia pri vývoze. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že tieto tvrdenia neboli podložené žiadnym druhom overiteľných informácií a údajov, ktoré by dokazovali, že tieto druhy majú charakteristiky, ktoré ich odlišujú od príslušného výrobku. Je tiež potrebné poznamenať, že rozdiely v balení sa nemôžu považovať za rozhodujúci prvok pri vymedzení príslušného výrobku, najmä ak sa formáty balenia už zohľadnili pri vymedzení príslušného výrobku, ako sa uvádza v odôvodnení 16 dočasného nariadenia. Tieto tvrdenia sa preto zamietajú.

D.   VÝBER VZORKY

1.   Výber vzorky vyvážajúcich výrobcov v ČĽR

(12)

Dvaja neprepojení dovozcovia z ES spochybnili, že čínski vyvážajúci výrobcovia zaradení do vzorky predstavovali 60 % z celkového vývozu do Spoločenstva. Aj napriek tomu však neboli schopní poskytnúť overiteľné informácie, ktoré by mohli spochybniť presnosť informácií o výbere vzorky, ktoré poskytli spolupracujúci čínski vyvážajúci výrobcovia a ktoré sa počas ďalšieho prešetrovania prevažne potvrdili. Toto tvrdenie sa preto zamieta.

(13)

Traja čínski spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia predložili pripomienky, v ktorých tvrdili, že ich prepojené spoločnosti boli vyvážajúcimi výrobcami príslušného výrobku, a preto by mali byť zaradení do prílohy spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov. Tieto tvrdenia sa považovali za oprávnené a preto sa rozhodlo, že sa príslušná príloha zodpovedajúcim spôsobom prehodnotí. Jeden neprepojený dovozca z ES tvrdil, že by sa mal automaticky umožniť vývoz do ES prostredníctvom obchodníkov s cieľom využiť výhody opatrení uplatniteľných na čínskych vyvážajúcich výrobcov. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že antidumpingové opatrenia sa ukladajú na výrobky vyrábané vyvážajúcimi výrobcami v prešetrovanej krajine, ktoré sa vyvážajú do ES (bez ohľadu na to, aká spoločnosť s nimi obchoduje), a nie na obchodné subjekty, ktoré vykonávajú len obchodnú činnosť. Tvrdenie sa preto zamietlo.

E.   DUMPING

1.   Trhovohospodárske zaobchádzanie (THZ)

(14)

Po uložení dočasných opatrení nepredložili čínski spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia žiadne pripomienky k zisteniam týkajúcim sa THZ. Keďže v tejto súvislosti neboli predložené žiadne relevantné pripomienky, odôvodnenia 29 až 33 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

2.   Individuálne zaobchádzanie

(15)

Keďže v tejto súvislosti neboli predložené žiadne pripomienky, odôvodnenia 34 až 37 dočasného nariadenia týkajúce sa individuálneho zaobchádzania sa týmto potvrdzujú.

3.   Normálna hodnota

(16)

Pripomína sa, že určenie normálnej hodnoty vychádzalo z údajov poskytnutých výrobným odvetvím Spoločenstva. Tieto údaje sa overili v priestoroch spolupracujúcich výrobcov zo Spoločenstva.

(17)

Po uložení dočasných opatrení všetci traja čínski spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia zaradení do vzorky a dvaja neprepojení dovozcovia z ES spochybnili použitie cien výrobného odvetvia Spoločenstva na výpočet normálnej hodnoty. Konštatovali, že normálna hodnota sa mala vypočítať na základe výrobných nákladov v ČĽR, pričom by sa zobrali do úvahy všetky príslušné úpravy súvisiace s rozdielmi medzi trhmi v ES a ČĽR. V tejto súvislosti sa poznamenáva, že použitie informácií z krajiny s iným ako trhovým hospodárstvom, a najmä od spoločností, ktorým nebolo poskytnuté THZ, by bolo v rozpore s ustanoveniami článku 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia. Toto tvrdenie sa preto zamieta. Tvrdilo sa tiež, že vzhľadom na nedostatočnú spoluprácu analogickej krajiny sa ako prijateľné riešenie mohli použiť údaje o cenách zo všetkých ostatných dovážajúcich krajín alebo príslušné uverejnené informácie. Takéto všeobecné informácie by však na rozdiel od údajov, ktoré použila Komisia, nebolo možné overiť ani urobiť krížovú kontrolu ich presnosti v súlade s ustanoveniami článku 6 ods. 8 základného nariadenia. Toto tvrdenie sa preto zamieta. Nebolo predložené žiadne iné tvrdenie, ktoré by mohlo vyvolať pochybnosti o skutočnosti, že metodika, ktorú použila Komisia, je v súlade s ustanoveniami článku 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia, a najmä o skutočnosti, že v tomto konkrétnom prípade predstavuje jediný zostávajúci opodstatnený základ na účely výpočtu normálnej hodnoty.

(18)

Keďže neboli predložené žiadne iné pripomienky, odôvodnenia 38 až 45 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

4.   Vývozná cena

(19)

Po uložení dočasných opatrení jeden čínsky spolupracujúci vyvážajúci výrobca zaradený do vzorky tvrdil, že jeho vývozná cena by sa mala upraviť tak, aby zohľadňovala určité nákladové položky (konkrétne náklady na námornú prepravu). V tejto súvislosti sa poznamenáva, že táto otázka sa riešila počas overovania na mieste v súvislosti s touto spoločnosťou, ako aj v súvislosti s ostatnými spoločnosťami vo vzorke. Pri tejto príležitosti každá spoločnosť poskytla informácie o príslušných nákladoch. Výška, ktorú spoločnosť uvádza teraz, je podstatne vyššia ako pôvodne nahlásená výška. Je potrebné poznamenať, že toto nové tvrdenie vychádza jednoducho z vyhlásenia prepravcu nákladu a nezohľadňuje údaje týkajúce sa skutočnej transakcie. Žiadny z ostatných vyvážajúcich výrobcov zaradených do vzorky nespochybnil číselné údaje, ktoré sa použili v súvislosti s námornou prepravou. Navyše vzhľadom na neskoré predloženie pripomienok nebolo možné toto tvrdenie overiť. Konkrétne, požadovaná úprava sa netýkala žiadnych údajov, ktoré už boli v spise. Po tomto tvrdení však Komisia aj napriek tomu preskúmala výšku príslušných nákladov vzhľadom na význam týchto konkrétnych nákladov pre vývozné transakcie ES nahlásené spoločnosťou. V dôsledku toho Komisia dospela k záveru, že je vhodnejšie použiť priemerné náklady na námornú prepravu, overené priamo na mieste, za všetky čínske spoločnosti, ktoré boli zaradené do vzorky. Z toho dôvodu sa vývozná cena spoločnosti zodpovedajúcim spôsobom upravila.

(20)

Jeden ďalší čínsky spolupracujúci vyvážajúci výrobca zaradený do vzorky upozornil na dve chyby vo výpočte jeho vývoznej ceny súvisiace s vývoznými zoznamami, ktoré predložil. Toto tvrdenie sa považovalo za oprávnené, a preto sa príslušná vývozná cena tohto výrobcu zodpovedajúcim spôsobom prehodnotila.

(21)

Keďže v tejto súvislosti neboli predložené žiadne ďalšie pripomienky, odôvodnenie 46 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzuje.

5.   Porovnanie

(22)

Keďže v tejto súvislosti neboli predložené žiadne pripomienky, odôvodnenia 47 a 48 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

6.   Dumpingové rozpätia

(23)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sú konečné dumpingové rozpätia vyjadrené ako percento ceny CIF na hranici Spoločenstva pri nezaplatenom cle takéto:

Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Yichang, Zhejiang 139,4 %

Huangyan No.1 Canned Food Factory Huangyan, Zhejiang 86,5 %

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen, Zhejiang a jej prepojený výrobca Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Dangyang City, Hubei Province 136,3 %

spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia nezaradení do vzorky 131 %

Všetky ostatné spoločnosti 139,4 %.

F.   UJMA

1.   Výroba v Spoločenstve a výrobné odvetvie Spoločenstva

(24)

Keďže neboli predložené podložené pripomienky, potvrdzujú sa zistenia, ktoré sú uvedené v odôvodneniach 52 až 54 dočasného nariadenia.

2.   Spotreba Spoločenstva

(25)

Jedna z vyvážajúcich strán tvrdila, že existuje rozdiel medzi úrovňou spotreby stanovenou v ochrannom nariadení (ES) č. 658/2004 a úrovňou stanovenou v dočasnom nariadení. Zdôrazňuje sa, že rozdiel v úrovni spotreby bol v podstate spôsobený iným rozsahom výrobku v rámci súčasného prešetrovania a rozdielnym počtom členských štátov v rámci uvedených dvoch prešetrovaní. V tejto súvislosti však Komisia nedostala žiadne ďalšie a podložené informácie. Preto sa zistenia stanovené v odôvodneniach 55 až 57 dočasného nariadenia potvrdzujú. Z toho vyplýva, že nasledujúce časti analýzy, ktoré vychádzajú zo spotreby, sa v tejto súvislosti tiež potvrdzujú.

3.   Dovoz z príslušnej krajiny

a)   Objem a podiel dovozu príslušného výrobku na trhu

(26)

V súvislosti s podielom na trhu niektoré zainteresované strany namietali proti vyhláseniu Komisie uvedenému v odôvodnení 58, ktoré poukazovalo na zvýšenie podielu dumpingového dovozu na trhu. Tvrdili, že na rozdiel od zistení Komisie, sa podiel dovozu z Číny na trhu znížil. Vývoj dovozu z ČĽR, pokiaľ ide o objem a podiel na trhu, sa overil. Ako sa uvádza v odôvodnení 58 dočasného nariadenia, podiel dovozu z Číny na trhu sa znížil iba v jednom roku. Po zvyšok skúmaného obdobia zostal podiel dovozu z Číny na trhu trvalo vysoký. Preto sa potvrdzujú zistenia uvedené v predbežnej fáze.

(27)

Niektoré strany tvrdili, že by sa mal preskúmať aj objem po OP s cieľom posúdiť, či dovoz z Číny rastie. Je potrebné poznamenať, že vývoj dovozu z Číny sa hodnotil za obdobie 2002/2003 až 2006/2007 a zaznamenalo sa jasné zvýšenie. V súlade s ustanoveniami základného nariadenia sa udalosti po OP neberú do úvahy s výnimkou výnimočných okolností. V každom prípade, ako sa uvádza ďalej v odôvodnení 48, sa úroveň dovozu po OP preskúmala, a zistilo sa, že bola značná.

b)   Cenové podhodnotenie

(28)

Traja spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia spochybnili zistenia Komisie o podhodnotení. Jeden spochybnil metodiku, ktorá sa použila na výpočet podhodnotenia, a požiadal o úpravu, ktorá by odrážala náklady vzniknuté obchodníkom za nepriamy predaj. V odôvodnených prípadoch sa výpočty upravili. Z revízneho porovnania vyplynulo, že na základe údajov predložených spolupracujúcimi vyvážajúcimi výrobcami zaradenými do vzorky sa počas OP dovážaný príslušný výrobok predával v Spoločenstve za ceny, ktoré boli nižšie ako ceny výrobného odvetvia Spoločenstva v rozpätí od 18,4 % do 35,2 %.

4.   Situácia vo výrobnom odvetví Spoločenstva

(29)

Dvaja dovozcovia a združenie dovozcov spochybnili trvanie obdobia balenia, ktoré bolo uvedené v odôvodnení 79 dočasného nariadenia. Tvrdili, že obdobie balenia trvalo v Španielsku len tri mesiace namiesto štyroch až piatich, ako bolo uvedené v dočasnom nariadení. Toto tvrdenie však závisí od úrody (ktorá je svojou povahou premenlivá) a od vyrobeného množstva a v žiadnom prípade nemá vplyv na ukazovatele ujmy analyzované útvarmi Komisie.

(30)

Keďže neexistujú žiadne ďalšie podložené informácie alebo argumenty týkajúce sa situácie výrobného odvetvia Spoločenstva, odôvodnenia 63 až 86 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

5.   Záver týkajúci sa ujmy

(31)

Po uverejnení dočasného nariadenia niektorí dovozcovia a niektorí vyvážajúci výrobcovia tvrdili, s odvolaním sa na odôvodnenia 83 až 86 dočasného nariadenia, že údaje, ktoré Komisia použila na preukázanie úrovne ujmy, neboli ani správne, ani objektívne. Tvrdili, že takmer všetky ukazovatele týkajúce sa ujmy vykazovali pozitívne trendy, a že preto sa nemohol zistiť žiadny dôkaz týkajúci sa ujmy.

(32)

V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že dokonca i v prípade, keď niektoré ukazovatele vykazujú malé zlepšenia, situácia výrobného odvetvia Spoločenstva sa musí hodnotiť ako celok a so zreteľom na skutočnosť, že do konca obdobia prešetrovania boli zavedené ochranné opatrenia. Táto záležitosť sa dôkladne preskúmala v odôvodneniach 51 až 86 dočasného nariadenia. Dôkladný proces reštrukturalizácie, ktorý tieto opatrenia umožnili a ktorý mal za následok veľké zníženie výroby a kapacity, by za normálnych okolností viedol k významnému zlepšeniu celkovej situácie výrobcov zo Spoločenstva vrátane výroby, využitia kapacity, predaja a rozdielov medzi cenami a nákladmi. Namiesto toho zostali ukazovatele objemu nízke, zásoby sa podstatne zvýšili a finančné ukazovatele boli aj naďalej v červených číslach, niektoré sa dokonca zhoršili.

(33)

Z týchto dôvodov sa usudzuje, že závery týkajúce sa značnej ujmy, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Spoločenstva, uvedenej v dočasnom nariadení, sa nemenia. Keďže neboli predložené žiadne ďalšie podložené informácie alebo tvrdenia, týmto sa závery s konečnou platnosťou potvrdzujú.

G.   PRÍČINNÉ SÚVISLOSTI

1.   Vplyv dumpingového dovozu

(34)

Niektoré strany tvrdili, že objem čínskeho dovozu bol od roku 1982 stabilný, a že preto nemohol spôsobiť ujmu, ako sa vysvetľuje v dočasnom nariadení (pozri odôvodnenie 58). Ako sa vysvetľuje v odôvodnení 26, dovoz z Číny sa počas skúmaného obdobia podstatne zvýšil naozaj v neprospech podielu výrobného odvetvia EÚ na trhu. Navyše sa toto tvrdenie týka vývoja dovozu, ktorý ďaleko presahuje príslušné obdobie, preto sa toto tvrdenie zamieta.

(35)

Ako sa uvádza v odôvodnení 28, vyvodil sa konečný záver, že ceny dovozu čínskych vyvážajúcich vývozcov zaradených do vzorky počas OP predstavovali podhodnotenie priemerných cien vo výrobnom odvetví Spoločenstva o 18,4 % až 35,2 %. Prehodnotenie rozpätia podhodnotenia neovplyvnilo závery o vplyve dumpingového dovozu uvedené v odôvodneniach 100 až 101 dočasného nariadenia.

2.   Kolísanie výmenného kurzu

(36)

Po uložení dočasných ciel niektorí dovozcovia ďalej argumentovali negatívnym vplyvom výmenného kurzu na úroveň cien. Tvrdili, že úroveň výmenného kurzu je hlavným faktorom spôsobujúcim ujmu. Posudzovanie Komisie sa však týka len rozdielu medzi cenovými úrovňami, a preto sa nevyžaduje analýza faktorov, ktoré ovplyvňujú úroveň týchto cien. V dôsledku toho sa zistila jasná príčinná súvislosť medzi vysokou úrovňou dumpingu a ujmou, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Spoločenstva, a preto možno potvrdiť odôvodnenie 95 dočasného nariadenia.

3.   Ponuka a cena surovín

(37)

Niektoré zainteresované strany tvrdili, že ujma nie je spôsobená dumpingovým dovozom, ale skôr nedostatkom ponuky čerstvého ovocia, t. j. suroviny na konzervovanie mandarínok.

(38)

Oficiálne údaje španielskeho ministerstva poľnohospodárstva však potvrdzujú, že množstvo ovocia, ktoré je k dispozícii pre konzervárenský priemysel, je viac ako postačujúce na pokrytie celej výrobnej kapacity španielskych výrobcov.

(39)

Výrobcovia do určitej miery súťažia o čerstvé ovocie s priamym spotrebiteľským trhom čerstvého ovocia. Táto hospodárska súťaž však nenarúša príčinnú súvislosť. Jasným a zásadným dôvodom relatívne nízkej výroby výrobného odvetvia, jeho predaja a podielu na trhu je skôr tlak obrovského objemu dovozu z Číny za veľmi nízke ceny. V tejto situácii a berúc do úvahy, že ceny na trhu sú diktované dovozom, ktorý pokrýva viac ako 70 % trhu, ktoré sa podieľajú na podhodnocovaní, stláčaní a poklese cien, by bolo nehospodárne vyrábať viac bez primeraných očakávaní predaja výrobku za ceny umožňujúce bežný zisk. Španielske výrobné odvetvie by preto mohlo pochopiteľne dodávať podstatne vyššie množstvo pod podmienkou, že cena na trhu by nepenalizovala ich hospodárske výsledky.

(40)

Ďalšou skutočnosťou, ktorá potvrdzuje túto analýzu, je nepretržitá existencia značného množstva zásob výrobcov zo Spoločenstva, čo poukazuje na to, že k situácii, ktorá výrobnému odvetviu Spoločenstva spôsobuje ujmu, nedošlo z dôvodu nedostatočnej výroby, ale z dôvodu, že výrobu nie je možné predať následkom tlaku dovozu z Číny.

(41)

Keďže ide o poľnohospodársky výrobok, cena suroviny podlieha sezónnemu kolísaniu z dôvodu jeho poľnohospodárskej povahy. Aj napriek tomu počas päťročného analyzovaného obdobia, do ktorého patrila úroda s nižšími i vyššími cenami, Komisia pozoruje, že k ujme (napr. vo forme finančných strát) dochádza bez ohľadu na toto kolísanie, a preto hospodárske výsledky výrobného odvetvia Spoločenstva priamo nesúvisia s týmto sezónnym kolísaním.

4.   Rozdiely v kvalite

(42)

Niektoré strany tvrdili, že čínsky výrobok bol vyššej kvality ako výroba Spoločenstva. Akékoľvek cenové rozdiely, ktoré by z toho vyplývali, však neboli dostatočne odôvodnené a neexistujú žiadne dôkazy, že by údajné uprednostňovanie čínskych výrobkov spotrebiteľmi bolo také intenzívne, že by spôsobovalo zhoršenie situácie výrobného odvetvia Spoločenstva. V každom prípade by tieto údajné cenové rozdiely boli v prospech čínskeho výrobku, čím by sa zvýšila úroveň podhodnotenia/predaja pod cenu. Keďže neboli predložené žiadne ďalšie nové a podložené informácie alebo argumenty, odôvodnenie 99 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzuje.

5.   Zvýšené náklady

(43)

Niektoré strany tvrdili, že hlavným dôvodom ujmy bolo mimoriadne zvýšenie nákladov niektorých výrobcov. Tieto tvrdenia neboli dostatočne podložené. V rámci analýzy Komisie sa nezaznamenali žiadne také udalosti, ktoré by zvrátili posúdenie príčinnej súvislosti alebo mali vplyv na výpočet úrovne odstránenia ujmy.

(44)

Niektoré strany predložili pripomienky k zvýšeným nákladom výroby a neschopnosti výrobného odvetvia Spoločenstva ich znížiť. Určité nákladové položky (ako napríklad energia) sa zvýšili, ale ich vplyv nie je taký, aby narušil príčinnú súvislosť v prostredí, kde veľmi vysoký objem dumpingového čínskeho vývozu znižuje predaj a výrobu (čím sa zvyšujú jednotkové náklady výrobného odvetvia Spoločenstva) a stláča a znižuje ceny výrobného odvetvia Spoločenstva.

6.   Schémy pomoci

(45)

Tvrdilo sa, že schémy pomoci ES spôsobovali umelý rast spracovateľského priemyslu v ES, a teda nabádali k zníženým úrovniam dodávok surovín na príslušný výrobok. Toto tvrdenie bolo všeobecnej povahy a nebolo dostatočne podložené. V každom prípade sa príslušné schémy v roku 1996 upravili a odvtedy sa pomoc poskytuje poľnohospodárom, a nie spracovateľom príslušného výrobku. V rámci analýzy Komisie sa počas obdobia prešetrovania nezistili žiadne zostatkové účinky, ktoré by mohli narušiť príčinnú súvislosť. V súvislosti so zásobovaním sa odkazuje na vyššie uvedené odôvodnenia 40 a 41.

7.   Záver o príčinných súvislostiach

(46)

Keďže neboli predložené žiadne ďalšie nové a podložené informácie ani argumenty, odôvodnenia 87 až 101 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

(47)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa potvrdzuje dočasné zistenie týkajúce sa existencie príčinnej súvislosti medzi značnou ujmou, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Spoločenstva, a dumpingovým dovozom z Číny.

H.   ZÁUJEM SPOLOČENSTVA

1.   Vývoj po období prešetrovania

(48)

Od 9. novembra 2007 podliehal dovoz z ČĽR registrácii podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1295/2007 z 5. novembra 2007, ktorým sa zavádza registrácia dovozu niektorých upravených alebo konzervovaných citrusových plodov (najmä mandarínok atď.) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „nariadenie o registrácii“) (7). Táto registrácia sa zaviedla s cieľom umožniť retroaktívne uloženie antidumpingových ciel. Následne sa výnimočne analyzoval aj vývoj po OP. Údaje Eurostatu potvrdzujú, že dovoz z Číny je aj naďalej značný, a potvrdili to aj niektorí dovozcovia. Objem dovozu dosiahol za posledných desať mesiacov po OP úroveň 74 000 ton pri stabilne nízkych cenách.

2.   Schopnosť výrobcov zo Spoločenstva zásobovať trh Spoločenstva

(49)

Viacero strán vyjadrilo pripomienky k nízkej úrovni španielskej výroby, o ktorej tvrdili, že nie je schopná v plnom rozsahu zásobovať trh Spoločenstva. I keď je správne konštatovanie, že v súčasnej situácii výrobné odvetvie Spoločenstva nezásobuje celý trh EÚ, je potrebné poznamenať, že táto skutočnosť súvisí s účinkom poškodzujúceho dovozu, ako už bolo vysvetlené. V každom prípade plánovaným účinkom opatrení nie je uzatvoriť trh Spoločenstva pre dovoz z Číny, ale odstrániť účinky poškodzujúceho dumpingu. Okrem iného aj vzhľadom na existenciu jediných dvoch zdrojov dodávok týchto výrobkov sa usudzuje, že v prípade uloženia konečných opatrení by sa čínske výrobky v Spoločenstve aj naďalej tešili značnému dopytu.

3.   Záujem výrobného odvetvia a dodávateľov Spoločenstva

(50)

Jedno združenie dovozcov tvrdilo, že žiadne antidumpingové opatrenia bez akéhokoľvek obmedzenia množstiev nepomôžu chrániť španielske výrobné odvetvie, ale automaticky spustia nezákonné obchodné činnosti. Je to argument, ktorý skôr poukazuje na potrebu, aby inštitúcie zabezpečili riadne monitorovanie presadzovania opatrení, než by bol proti prínosu, ktorý by opatrenia mohli mať pre výrobcov zo Spoločenstva.

(51)

Ďalší dovozca tvrdil, že uloženie antidumpingových opatrení by nezlepšilo situáciu španielskych výrobcov z dôvodu existencie veľkých zásob, ktoré si dovozcovia v EÚ vytvorili, pomocou ktorých by boli schopní v blízkej budúcnosti uspokojiť dopyt na trhu. Veľkosť zásob a jav vytvárania zásob potvrdil aj ďalší dovozca. Tieto pripomienky potvrdzujú analýzu Komisie v dočasnom nariadení a na ďalších miestach v tomto nariadení. Je však potrebné pripomenúť, že opatrenia sú určené na to, aby poskytli pomoc pred poškodzujúcim dumpingom počas obdobia piatich rokov, a nie iba jedného.

(52)

Keďže v tejto súvislosti neboli predložené žiadne ďalšie nové a podložené informácie alebo argumenty, záver uvedený v odôvodneniach 103 až 106 a 115 dočasného nariadenia týkajúci sa záujmu výrobného odvetvia Spoločenstva sa týmto potvrdzuje.

4.   Záujem neprepojených dovozcov/obchodníkov v Spoločenstve

(53)

Spolupracujúci dovozcovia vyjadrili všeobecný záujem, pokiaľ ide o zachovanie dvoch zdrojov dodávok príslušného výrobku, konkrétne Španielska a Číny, s cieľom zachovať bezpečnosť dodávok za konkurenčné ceny.

(54)

Aj napriek tomu by však v prípade uloženia konečných opatrení väčšina dovozcov uprednostnila opatrenie, ktoré by obsahovalo aj kvantitatívne prvky. Ako je vysvetlené v odôvodnení 68, toto riešenie sa nepovažuje za primerané.

(55)

Údaje od spolupracujúcich dovozcov zaradených do vzorky sa overili a potvrdilo sa, že odvetvie konzervovaných mandarínok predstavuje menej ako 6 % ich celkového obratu, a tak počas obdobia prešetrovania, ako aj v období rokov 2004 až 2008 dosiahli v priemere úroveň rentability vyššiu ako 10 %.

(56)

Uvedené skutočnosti len zdôrazňujú, že v zásade by bol prípadný vplyv opatrení na dovozcov/obchodníkov vyvážený pozitívnymi účinkami z nich vyplývajúcimi.

5.   Záujem používateľov/maloobchodníkov

(57)

Jeden používateľ predstavujúci menej ako 1 % spotreby predložil všeobecné pripomienky k obmedzenej dostupnosti mandarínok v EÚ a vynikajúcej kvalite čínskeho výrobku. Bol vyzvaný k ďalšej spolupráci žiadosťou, aby poskytol jednotlivé údaje, ale tento návrh odmietol a neodôvodnil svoje tvrdenia. Ďalší maloobchodník, člen hlavného združenia dovozcov, vo všeobecnosti namietal proti zvýšeniu cien. Počas prešetrovania neboli prijaté žiadne ďalšie podania týkajúce sa záujmu používateľov/maloobchodníkov. V tejto situácii, a keďže neboli predložené žiadne podložené pripomienky používateľov/maloobchodníkov, sa týmto potvrdzujú závery uvedené v odôvodneniach 109 až 112 dočasného nariadenia.

6.   Záujem spotrebiteľov

(58)

Na rozdiel od tvrdenia jedného dovozcu sa záujem spotrebiteľov zohľadnil už v predbežnej fáze. Zistenia Komisie boli naznačené v odôvodneniach 113 a 114 dočasného nariadenia. Ostatné strany naznačili, že vplyv na spotrebiteľov by bol značný. Neboli však poskytnuté žiadne informácie, ktoré by mohli spochybniť zistenia v predchádzajúcich odôvodneniach. Dokonca, ak by aj clá viedli k zvýšeniu spotrebiteľských cien, žiadna strana nespochybnila skutočnosť, že tento výrobok tvorí len veľmi malú časť výdavkov domácností na stravu. Z toho dôvodu, keďže neboli predložené žiadne pripomienky spotrebiteľov a ani žiadne ďalšie nové a podložené informácie, tieto odôvodnenia sa potvrdzujú.

7.   Záver o záujme Spoločenstva

(59)

V tejto súvislosti sa uvedenou dodatočnou analýzou týkajúcou sa príslušných záujmov dočasné závery nezmenili. Údaje od spolupracujúcich dovozcov zaradených do vzorky sa overili a potvrdilo sa, že odvetvie konzervovaných mandarínok predstavuje menej ako 6 % ich celkového obratu, a tak počas obdobia prešetrovania, ako aj v období rokov 2004 až 2008 dosiahli v priemere uspokojivé výsledky, takže vplyv opatrení na dovozcov bude minimálny. Zistilo sa tiež, že finančný vplyv na konečného spotrebiteľa by bol zanedbateľný, berúc do úvahy skutočnosť, že v spotrebiteľských krajinách sa kupuje nevýznamné množstvo na jedného obyvateľa. Na základe toho možno usúdiť, že závery týkajúce sa záujmu Spoločenstva, ktoré sú uvedené v dočasnom nariadení, sa nezmenili. Keďže neboli predložené žiadne ďalšie pripomienky, závery uvedené v dočasnom nariadení sa týmto s konečnou platnosťou potvrdzujú.

I.   KONEČNÉ OPATRENIA

1.   Úroveň odstránenia ujmy

(60)

Jeden dovozca tvrdil, že rozpätie zisku na úrovni 6,8 %, ktoré sa používa ako referenčné rozpätie v predbežnej fáze, je nadhodnotené. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že rovnaká úroveň sa použila a prijala pri ochranných opatreniach ako skutočný zisk dosiahnutý výrobným odvetvím Spoločenstva v období 1998/99 až 2001/02. Zodpovedá ziskom výrobcov zo Spoločenstva za obvyklej obchodnej situácie pred zvýšením dovozu, ktorý viedol k ujme spôsobenej výrobnému odvetviu. Toto tvrdenie sa preto zamieta.

(61)

Výrobcovia zo Spoločenstva tvrdili, že dočasné clá nezohľadňovali osobitnú situáciu na trhu s konzervovanými mandarínkami, kde sa výroba sústreďuje len do jednej krajiny a prevažná väčšina predaja a dovozu sa sústreďuje do inej európskej krajiny. Z toho dôvodu sa požadovalo, aby konečné výpočty zohľadnili aj náklady na prepravu z vyrábajúcej krajiny do spotrebiteľskej krajiny. Táto požiadavka bola odôvodnená a opodstatnená a výpočty sa zodpovedajúcim spôsobom upravili tak, aby zohľadňovali koncentráciu predaja v príslušných oblastiach Spoločenstva.

(62)

Jedna strana vyjadrila pripomienky k výpočtu podhodnotenia a predaja pod cenu. V opodstatnených prípadoch sa v konečnej fáze urobili úpravy.

(63)

Berúc v odôvodnených prípadoch do úvahy požiadavky zainteresovaných strán, výsledné rozpätia ujmy vyjadrené ako percentuálna časť celkovej hodnoty dovoznej ceny CIF jednotlivých čínskych vývozcov zaradených do vzorky boli menšie ako zistené dumpingové rozpätia, a to takto:

Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Yichang, Zhejiang 100,1 %

Huangyan No. 1 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang 48,4 %

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. a jej prepojený výrobca Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen 92,0 %

spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia nezaradení do vzorky 90,6 %

Všetky ostatné spoločnosti 100,1 %.

2.   Retroaktivita

(64)

Ako sa uvádza v odôvodnení 4, Komisia 9. novembra 2007 podriadila dovoz príslušného výrobku z ČĽR registrácii na základe žiadosti výrobného odvetvia Spoločenstva. Táto žiadosť bola stiahnutá, a preto sa táto záležitosť ďalej neskúmala.

3.   Konečné opatrenia

(65)

Vzhľadom na závery týkajúce sa dumpingu, ujmy, príčinných súvislostí a záujmu Spoločenstva a v súlade s článkom 9 ods. 4 základného nariadenia by sa malo uložiť konečné antidumpingové clo, a to na úrovni najnižších zistených rozpätí dumpingu a ujmy, v súlade s pravidlom nižšieho cla. V takomto prípade sa má colná sadzba zodpovedajúcim spôsobom stanoviť na úrovni zistenej ujmy.

(66)

Na základe uvedeného a v súlade s korigendom uverejneným v úradnom vestníku L 258 (8) by konečné clo malo byť takéto:

Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Yichang, Zhejiang 531,2 EUR/t

Huangyan No.1 Canned Food Factory Huangyan, Zhejiang, 361,4 EUR/t

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd, Sanmen, Zhejiang a jej prepojený výrobca Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Dangyang City, provincia Hubei 490,7 EUR/t

spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia nezaradení do vzorky 499,6 EUR/t

Všetky ostatné spoločnosti 531,2 EUR/t.

4.   Forma opatrení

(67)

Niekoľko strán požadovalo opatrenia, ktoré boli kombináciou ceny a množstva, keď by sa pri počiatočnom objeme dovozu neplatilo žiadne clo alebo len znížené clo. V určitých prípadoch to súviselo s licenčným systémom.

(68)

Táto možnosť sa zvažovala, ale bola zamietnutá najmä z nasledujúcich dôvodov. Antidumpingové clá sa ukladajú preto, lebo vývozná cena je nižšia ako normálna hodnota. Množstvo vyvážané do Spoločenstva je natoľko značné, aby sa urobila analýza, či dumpingový dovoz spôsobuje ujmu. Toto množstvo je však obvykle zanedbateľné pre úroveň cla, ktoré by sa malo uložiť. Inými slovami, ak sa zistí, že dumpingový dovoz spôsobuje ujmu, dumping sa môže kompenzovať clom, ktoré sa bude uplatňovať od prvej zásielky dovezenej po nadobudnutí účinnosti cla. Napokon, ak by sa zistilo, že je v záujme Spoločenstva, aby sa počas určitého obdobia výrobky dovážali bez uloženia antidumpingových ciel, článok 11 ods. 4 základného nariadenia umožňuje odpustenie cla za určitých podmienok.

(69)

Niektoré strany tvrdili, že akákoľvek forma opatrení bez kvantitatívneho obmedzenia bude viesť k vyhýbaniu sa plateniu cla. Strany opäť poukazovali na vytváranie zásob, ku ktorému došlo po rozšírení Európskej únie 1. mája 2004. Analýza útvarov Komisie potvrdila, že to bol jasný pokus o vyhýbanie sa plateniu ciel. Vzhľadom na tieto vyhlásenia a skutočnosti opísané v odôvodneniach 123 a 125 dočasného nariadenia bude Komisia monitorovať vývoj s cieľom vykonať potrebné kroky na zabezpečenie riadneho presadzovania opatrení.

(70)

Iné strany tvrdili, že opatrenia by sa nemali vzťahovať na objem, ktorý je už dohodnutý v existujúcich kúpno-predajných zmluvách. V praxi by to viedlo k výnimke z platenia ciel, ktorá by narušila nápravný účinok opatrení, a preto sa zamietla. V súvislosti s tým sa poukazuje na odôvodnenia 51 a 52.

(71)

V dočasnom nariadení sa uložilo antidumpingové clo vo forme osobitného cla pre každú spoločnosť na základe uplatnenia rozpätia odstránenia ujmy na vývozné ceny použité pri výpočte dumpingu počas OP. Táto metodika sa potvrdzuje aj na úrovni konečných opatrení.

5.   Záväzky

(72)

V neskoršom štádiu prešetrovania viacerí vyvážajúci výrobcovia v ČĽR ponúkli cenové záväzky. Tieto záväzky sa nepovažovali za akceptovateľné vzhľadom na značnú volatilitu cien tohto výrobku, riziko vyhýbania sa plateniu cla a obchádzania opatrení (pozri odôvodnenia 124 a 125 dočasného nariadenia) a skutočnosť, že v ponukách zo strany čínskych orgánov neboli uvedené žiadne záruky, ktoré by umožňovali primerané monitorovanie v súvislosti s tými spoločnosťami, ktorým nebolo poskytnuté trhovohospodárske zaobchádzanie.

J.   VÝBER DOČASNÉHO CLA S KONEČNOU PLATNOSŤOU

(73)

Vzhľadom na zistený rozsah dumpingového rozpätia a vzhľadom na úroveň ujmy spôsobenej výrobnému odvetviu Spoločenstva sa považuje za potrebné, aby sa s konečnou platnosťou uskutočnil výber súm uložených prostredníctvom dočasného antidumpingového cla uloženého podľa dočasného nariadenia, a to do výšky dočasného cla uloženého týmto nariadením. Pokiaľ ide o vyvážajúcich výrobcov, ktorých konečné clo je o niečo vyššie ako dočasné clo, dočasne uložené sumy by sa mali vyberať vo výške určenej v dočasnom nariadení v súlade s článkom 10 ods. 3 základného nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Týmto sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz upravených alebo konzervovaných mandarínok (vrátane druhov tangerines a satsumas), klementínok, wilkingov a iných podobných citrusových hybridov neobsahujúcich pridaný alkohol, obsahujúcich alebo neobsahujúcich pridaný cukor alebo iné sladidlo, vymedzených pod položkou KN 2008, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, a patriacich pod kódy KN 2008 30 55, 2008 30 75 a ex 2008 30 90 (kódy TARIC 2008309061, 2008309063, 2008309065, 2008309067, 2008309069).

2.   Výška konečného antidumpingového cla uplatniteľného na výrobky opísané v odseku 1 a vyrábané ďalej uvedenými spoločnosťami je takáto:

Spoločnosť

EUR/t

čistá hmotnosť výrobku

Doplnkový kód TARIC

Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Yichang, Zhejiang

531,2

A886

Huangyan No.1 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang

361,4

A887

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd, Sanmen, Zhejiang a jej prepojený výrobca Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Dangyang City, provincia Hubei

490,7

A888

Spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia nezaradení do vzorky, ktorí sú uvedení v prílohe

499,6

A889

Všetky ostatné spoločnosti

531,2

A999

Článok 2

1.   V prípadoch, keď došlo k poškodeniu tovaru pred jeho prepustením do voľného obehu a cena, či už skutočne zaplatená alebo splatná, je preto na účely stanovenia colnej hodnoty upravená pomerne v súlade s článkom 145 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (9), sa výška antidumpingového cla vypočítaná na základe článku 1 znižuje o percentuálnu hodnotu, ktorá zodpovedá pomernej úprave skutočne zaplatenej alebo splatnej ceny.

2.   Ak nie je uvedené inak, uplatňujú sa platné ustanovenia týkajúce sa ciel.

Článok 3

1.   S konečnou platnosťou sa uskutoční výber súm uložených prostredníctvom dočasného antidumpingového cla podľa nariadenia (ES) č. 642/2008, a to na úrovni sadzby dočasného cla.

2.   Spolupracujúcim vyvážajúcim výrobcom, ktorí omylom neboli uvedení v prílohe spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov k nariadeniu (ES) č. 642/2008, konkrétne spoločnostiam Ningbo Pointer Canned Foods Co., Ltd., Xiangshan, Ningbo, Ninghai Dongda Foodstuff Co., Ltd., Ningbo, Zhejiang a Toyoshima Share Yidu Foods Co., Ltd., Yidu, Hubei, sa uvoľnia sumy uložené nad rámec dočasného cla uplatniteľného na spolupracujúcich výrobcov nezaradených do vzorky.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2008

Za Radu

predseda

M. BARNIER


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 246, 20.10.2007, s. 15.

(3)  Ú. v. EÚ L 178, 5.7.2008, s. 19.

(4)  Ú. v. EÚ L 288, 6.11.2007, s. 22.

(5)  Ú. v. EÚ L 290, 8.11.2003, s. 3.

(6)  Ú. v. EÚ L 104, 8.4.2004, s. 67.

(7)  Ú. v. EÚ L 288, 6.11.2007, s. 22.

(8)  Ú. v. EÚ L 258, 26.9.2008, s. 74.

(9)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.


PRÍLOHA

Spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia nezaradení do vzorky (doplnkový kód TARIC A889)

 

Hunan Pointer Foods Co., Ltd., Yongzhou, Hunan

 

Ningbo Pointer Canned Foods Co., Ltd., Xiangshan, Ningbo

 

Yichang Jiayuan Foodstuffs Co., Ltd., Yichang, Hubei

 

Ninghai Dongda Foodstuff Co., Ltd., Ningbo, Zhejiang

 

Huangyan No. 2 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang

 

Zhejiang Xinchang Best Foods Co., Ltd., Xinchang, Zhejiang

 

Toyoshima Share Yidu Foods Co., Ltd., Yidu, Hubei

 

Guangxi Guiguo Food Co., Ltd., Guilin, Guangxi

 

Zhejiang Juda Industry Co., Ltd., Quzhou, Zhejiang

 

Zhejiang Iceman Group Co., Ltd., Jinhua, Zhejiang

 

Ningbo Guosheng Foods Co., Ltd., Ninghai

 

Yi Chang Yin He Food Co., Ltd., Yidu, Hubei

 

Yongzhou Quanhui Canned Food Co., Ltd., Yongzhou, Hunan

 

Ningbo Orient Jiuzhou Food Trade & Industry Co., Ltd., Yinzhou, Ningbo

 

Guangxi Guilin Huangguan Food Co., Ltd., Guilin, Guangxi

 

Ningbo Wuzhouxing Group Co., Ltd., Mingzhou, Ningbo


Top