EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1254

Nariadenie Komisie (ES) č. 1254/2008 z  15. decembra 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu

OJ L 337, 16.12.2008, p. 80–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 012 P. 215 - 217

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1254/oj

16.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/80


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1254/2008

z 15. decembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (1), a najmä na jeho článok 20 ods. 3, článok 21 ods. 2, článok 22 ods. 2 a článok 38 písm. a),

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 834/2007, a najmä v jeho článku 20 sa ustanovujú základné požiadavky na výrobu biokvasníc. Podrobné pravidlá implementácie týchto požiadaviek by mali byť ustanovené v nariadení Komisie (ES) č. 889/2008 (2).

(2)

Keďže by sa mali zaviesť ustanovenia na výrobu biokvasníc, rozsah pôsobnosti nariadenia (ES) č. 889/2008 by mal odteraz zahŕňať aj kvasnice používané ako potraviny a krmivá.

(3)

S cieľom pomôcť ekologickým poľnohospodárom nájsť vhodné krmivo pre ich zvieratá a zjednodušiť konverziu pozemkov na ekologické pestovanie v snahe reagovať na rastúci dopyt po ekologických produktoch je vhodné povoliť používanie konverzných krmív vyrobených v podniku samotného poľnohospodára až do výšky 100 % kŕmnej dávky zvierat z ekologického chovu.

(4)

V súlade s časťou B prílohy VI k nariadeniu Rady (EHS) č. 2092/91 (3) sa na používanie v ekologickom spracovaní povolili iba enzýmy, ktoré sa bežne používajú ako pomocné technologické látky, a enzýmy používané ako doplnkové látky do potravín by mali byť v zozname povolených doplnkových látok do potravín uvedenom v bode A.1 časti A prílohy VI k uvedenému nariadeniu. Je potrebné opäť začleniť toto ustanovenie do nových vykonávacích pravidiel.

(5)

Keďže kvasnice sa nepovažujú za poľnohospodársky výrobok v zmysle článku 32 ods. 3 zmluvy, je potrebné zmeniť a doplniť ustanovenie o výpočte percentuálneho podielu zložiek, aby sa umožnilo označovanie biokvasníc za ekologické. Výpočet kvasníc a výrobkov z kvasníc ako poľnohospodárskych zložiek však bude povinný od 31. decembra 2013. Toto časové obdobie je potrebné na prispôsobenie sa odvetvia.

(6)

Dekoratívne farbenie uvarených vajec je v niektorých oblastiach Európskej únie v určitom ročnom období tradíciou a vzhľadom na to, že biovajcia sa tiež môžu farbiť a uvádzať na trh, niektoré členské štáty požiadali o povolenie farbenia na tento účel. Skupina nezávislých odborníkov preskúmala určité farby a určité ďalšie látky na dezinfekciu a konzerváciu varených vajec (4) a dospela k názoru, že mnoho prírodných farieb, ako aj syntetických foriem oxidov a hydroxidov železa by sa mohlo dočasne povoliť. Vzhľadom na miestny a sezónny charakter výroby je však vhodné udeliť príslušným orgánom právomoc vydávať príslušné povolenia.

(7)

Na základe odporučenia skupiny pre biokvasnice (5) je vhodné povoliť v zmysle článku 21 nariadenia (ES) č. 834/2007 viaceré produkty a látky potrebné na výrobu biokvasníc, prípravu a vypracovanie kvasníc. V článku 20 uvedeného nariadenia sa ustanovuje, že na výrobu biokvasníc sa používajú len ekologicky vyrobené substráty a že biokvasnice sa nesmú nachádzať v biopotravinách ani v biokrmivách spolu s neekologickými kvasnicami. Skupina odborníkov však vo svojich záveroch z 10. júla 2008 odporučila, aby sa dočasne povolilo používanie 5 % extraktu z neekologických kvasníc do chvíle, kým nebude dostupný extrakt z biokvasníc, ako doplnkového substrátu predstavujúceho zdroj dusíka, fosforu, vitamínov a minerálov na výrobu biokvasníc. V súlade s pravidlami flexibility podľa článku 22 ods. 2 písm. e) uvedeného nariadenia by sa malo povoliť používanie 5 % extraktu z neekologických kvasníc na výrobu biokvasníc.

(8)

Nariadenie (ES) č. 889/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

Zmeny a doplnenia by sa mali uplatňovať od dátumu nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 889/2008.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom regulačného výboru pre ekologickú výrobu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 889/2008 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

2.

V článku 21 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Až 30 % dávok kŕmnej zmesi môže v priemere zahŕňať konverzné krmivá. Ak konverzné krmivá pochádzajú z výrobnej jednotky samotného hospodárstva, tento percentuálny podiel sa môže zvýšiť na 100 %.“

3.

Článok 27 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 1 písm. b) sa dopĺňa táto veta:

„… enzýmy používané ako doplnkové látky do potravín však musia byť v zozname uvedenom v prílohe VIII oddiele A.“

b)

V odseku 2 sa dopĺňa toto písmeno:

„c)

kvasnice a výrobky z kvasníc sa od 31. decembra 2013 vypočítavajú ako zložky poľnohospodárskeho pôvodu.“

c)

Dopĺňa sa tento odsek 4:

„4.   Pre tradičné dekoratívne farbenie škrupín uvarených vajec vyrábaných s úmyslom uviesť ich v danom ročnom období na trh môžu príslušné orgány povoliť na uvedené obdobie použitie prírodných farieb a prírodných látok na povrchovú úpravu. Toto povolenie môže až do 31. decembra 2013 zahŕňať syntetické formy oxidov a hydroxidov železa. Povolenie sa oznámi Komisii a členským štátom.“

4.

Vkladá sa tento článok 27a:

„Článok 27a

Na účely uplatňovania článku 20 ods. 1 nariadenia (ES) č. 834/2007 sa tieto látky môžu používať na výrobu, prípravu a vypracovanie kvasníc:

a)

látky uvedené v oddiele C prílohy VIII k tomuto nariadeniu;

b)

produkty a látky uvedené v článku 27 ods. 1 písm. b) a e) tohto nariadenia.“

5.

V hlave II kapitole 6 sa vkladá tento oddiel 3a:

„Oddiel 3a

Výnimky z pravidiel výroby vzhľadom na používanie konkrétnych produktov a látok pri spracovaní v súlade s článkom 22 ods. 2 písm. e) nariadenia (ES) č. 834/2007

Článok 46a

Pridanie extraktu z neekologických kvasníc

Pokiaľ sa uplatňujú podmienky ustanovené v článku 22 ods. 2 písm. e) nariadenia (ES) č. 834/2007, pridanie do výšky 5 % extraktu alebo autolyzátu z neekologických kvasníc do substrátu (prepočítaného na sušinu) sa povoľuje na výrobu biokvasníc v prípade, že prevádzkovatelia nie sú schopní získať kvasnicový extrakt alebo autolyzát z ekologickej výroby.

Dostupnosť biokvasnicového extraktu alebo autolyzátu sa preskúma do 31. decembra 2013 s cieľom zrušiť toto ustanovenie.“

6.

Príloha VIII sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. decembra 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 250, 18.9.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 198, 22.7.1991, s. 1. Nariadenie (EHS) č. 2092/91 sa zrušuje a nahrádza nariadením (ES) č. 834/2007 s účinnosťou od 1. januára 2009.

(4)  Odporučenie skupiny nezávislých odborníkov týkajúce sa „použitia farbiacich činidiel na vaječné škrupiny veľkonočných biovajec“: www.organic-farming.europa.eu

(5)  Odporučenie skupiny nezávislých odborníkov týkajúce sa „ustanovení o biokvasniciach“: www.organic-farming.europa.eu


PRÍLOHA

Príloha VIII k nariadeniu (ES) č. 889/2008 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Názov prílohy VIII sa nahrádza takto:

2.

Dopĺňa sa tento oddiel C:

„ODDIEL C –   POMOCNÉ TECHNOLOGICKÉ LÁTKY NA VÝROBU KVASNÍC A VÝROBKOV Z KVASNÍC

Názov

Primárne kvasnice

Príprava/vypracovanie kvasníc

Špecifické podmienky

Chlorid vápenatý

X

 

 

Oxid uhličitý

X

X

 

Kyselina citrónová

X

 

na reguláciu pH pri výrobe kvasníc

Kyselina mliečna

X

 

na reguláciu pH pri výrobe kvasníc

Dusík

X

X

 

Kyslík

X

X

 

Zemiakový škrob

X

X

na filtrovanie

Uhličitan sodný

X

X

na reguláciu pH

Rastlinné oleje

X

X

mastiace, uvoľňujúce alebo protipeniace činidlo“


Top