Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1244

Nariadenie Komisie (ES) č. 1244/2008 z  12. decembra 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1614/2000, ktorým sa udeľuje výnimka z nariadenia (EHS) č. 2454/93, pokiaľ ide o definíciu pojmu pôvodné výrobky používanú na účely schémy všeobecného systému preferencií, aby sa vzala do úvahy osobitná pozícia Kambodže v súvislosti s vývozom textilu do Spoločenstva

OJ L 335, 13.12.2008, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1244/oj

13.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/28


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1244/2008

z 12. decembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1614/2000, ktorým sa udeľuje výnimka z nariadenia (EHS) č. 2454/93, pokiaľ ide o definíciu pojmu pôvodné výrobky používanú na účely schémy všeobecného systému preferencií, aby sa vzala do úvahy osobitná pozícia Kambodže v súvislosti s vývozom textilu do Spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (1), a najmä na jeho článok 247,

so zreteľom na nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2), a najmä na jeho článok 76,

keďže:

(1)

Spoločenstvo prostredníctvom nariadenia Rady (ES) č. 980/2005 z 27. júna 2005, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií (3), udelilo Kambodži všeobecné colné preferencie. Platnosť nariadenia (ES) č. 980/2005 sa skončí 31. decembra 2008, od 1. januára 2009 sa však nahradí nariadením Rady (ES) č. 732/2008 (4), ktorým sa potvrdzuje udelenie uvedených colných preferencií Kambodži zo strany Spoločenstva.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2454/93 sa vymedzuje pojem výrobky s pôvodom na účely jeho použitia v schéme všeobecného systému colných preferencií. V nariadení (EHS) č. 2454/93 sa takisto ustanovuje výnimka z tohto vymedzenia pojmu v prospech najmenej rozvinutých krajín, ktoré využívajú systém všeobecných colných preferencií (ďalej len „SVP“) a ktoré na tento účel predkladajú Spoločenstvu príslušné žiadosti.

(3)

Kambodža využívala takúto výnimku, ktorá bola niekoľkokrát predĺžená a ktorej platnosť sa skončí 31. decembra 2008, na niektoré textilné výrobky podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1614/2000 (5).

(4)

Kambodža listami z 31. júla 2008 a 15. októbra 2008 požiadala o predĺženie platnosti výnimky v súlade s článkom 76 nariadenia (EHS) č. 2454/93.

(5)

V čase, keď sa platnosť nariadenia (ES) č. 1614/2000 na základe nariadenia Komisie (ES) č. 1807/2006 (6) naposledy predĺžila, očakávalo sa, že pred skončením platnosti výnimky sa už budú uplatňovať nové, jednoduchšie pravidlá pôvodu SVP, ktoré budú viac podporovať rozvoj. Nové pravidlá pôvodu SVP však ešte neboli prijaté a teraz sa očakáva, že takéto pravidlá pôvodu nebudú v platnosti pred koncom roka 2009.

(6)

V žiadosti sa uvádza, že uplatňovanie pravidiel pôvodu na dostatočné spracovanie alebo prepracovanie a regionálnu kumuláciu by podstatne obmedzilo schopnosť kambodžského odevného priemyslu pokračovať vo vývoze do Spoločenstva a bránilo by investíciám. To by viedlo k ďalšiemu zatváraniu podnikov a nezamestnanosti v danej krajine. Okrem toho sa zdá, že i krátkodobé uplatňovanie v súčasnosti platných pravidiel pôvodu SVP by mohlo viesť k uvedeným následkom.

(7)

Obdobie predĺženia platnosti výnimky by malo zohľadňovať čas potrebný na prijatie a uplatňovanie nových pravidiel pôvodu SVP. Vzhľadom na to, že uzatváranie dlhodobých zmlúv, v ktorých sa využíva výnimka, je obzvlášť dôležité pre stabilitu a rast kambodžského priemyslu, by malo byť udelené predĺženie dostatočne dlhé, aby sa hospodárskym subjektom umožnilo uzatvárať takéto zmluvy.

(8)

V dôsledku uplatňovania budúcich nových pravidiel pôvodu kambodžské výrobky, ktoré sú v súčasnosti oprávnené na preferenčné colné zaobchádzanie len na základe uplatňovania výnimky, by mali byť v budúcnosti oprávnené už na základe uplatňovania nových pravidiel pôvodu. Výnimka sa v tom čase stane zbytočnou. V záujme zaistenia jasnosti pre hospodárske subjekty bude teda potrebné zrušiť nariadenie (ES) č. 1614/2000 k dátumu, od ktorého sa začnú uplatňovať nové pravidlá pôvodu.

(9)

Výnimka by sa teda mala predĺžiť do dátumu uplatňovania nových pravidiel pôvodu, ktorý sa má stanoviť v nariadení (EHS) č. 2454/93, v každom prípade sa by sa však mala prestať uplatňovať 31. decembra 2010.

(10)

Nariadenie (ES) č. 1614/2000 by sa teda malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 2 nariadenia (ES) č. 1614/2000 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Výnimka ustanovená v článku 1 sa vzťahuje na výrobky prepravené priamo z Kambodže a dovezené do Spoločenstva, a to až do ročných množstiev pre každý výrobok uvedených v prílohe, v období od 15. júla 2000 do dátumu uplatňovania zmeny a doplnenia nariadenia (EHS) č. 2454/93, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu výrobky s pôvodom, ktorý sa používa na účely schémy všeobecného systému preferencií, v každom prípade sa však prestane uplatňovať 31. decembra 2010.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. decembra 2008

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 169, 30.6.2005, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 211, 6.8.2008, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 185, 25.7.2000, s. 46.

(6)  Ú. v. EÚ L 343, 8.12.2006, s. 71.


Top