Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1104

Nariadenie Rady (ES) č. 1104/2008 z  24. októbra 2008 o prechode zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II)

OJ L 299, 8.11.2008, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 29/12/2012; Zrušil 32012R1273

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1104/oj

8.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 299/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1104/2008

z 24. októbra 2008

o prechode zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 66,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Schengenský informačný systém (SIS) zriadený podľa ustanovení hlavy IV dohovoru z 19. júna 1990, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzatvorená medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, Nemeckej spolkovej republiky a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach (2) („Schengenský dohovor“), a jeho ďalší vývojový stupeň SIS 1+ predstavujú zásadné dôležité nástroje uplatňovania ustanovení schengenského acquis začleneného do rámca Európskej únie.

(2)

Vývojom Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) bola poverená Komisia podľa nariadenia Rady (ES) č. 2424/2001 (3) a rozhodnutia Rady 2001/886/SVV (4). Tieto nástroje stratia účinnosť 31. decembra 2008. Toto nariadenie by malo uvedené nástroje dopĺňať do dňa stanoveného Radou v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 z 20. decembra 2006 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (5).

(3)

SIS II bol zriadený nariadením (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutím Rady 2007/533/SVV z 12. júna 2007 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (6). Toto nariadenie by sa nemalo dotýkať ustanovení uvedených právnych aktov.

(4)

Určité skúšky SIS II sú ustanovené v nariadení Rady (ES) č. 189/2008 (7) a v rozhodnutí 2008/173/ES (8).

(5)

Malo by sa pokračovať vo vývoji SIS II, pričom ukončiť by sa mal v rámci komplexného harmonogramu SIS II, ktorý Rada schválila 6. júna 2008.

(6)

Členské štáty a Komisia by mali pri vykonávaní komplexnej skúšky SIS II v plnej miere spolupracovať v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia. Čo najskôr po ukončení komplexnej skúšky by sa mali overiť jej výsledky podľa nariadenia (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutia 2007/533/SVV.

(7)

Členské štáty by mali vykonať skúšku výmeny doplňujúcich informácií.

(8)

Pokiaľ ide o SIS 1+, Schengenský dohovor ustanovuje technickú pomocnú jednotku (C.SIS). Pokiaľ ide o SIS II, v nariadení (ES) č. 1987/2006 a v rozhodnutí 2007/533/SVV sa ustanovuje, že centrálny SIS II sa skladá z technickej pomocnej jednotky a z jednotného národného rozhrania (NI-SIS). Technická pomocná jednotka centrálneho SIS II by sa mala nachádzať v Štrasburgu (Francúzsko) a záložná v St. Johann im Pongau (Rakúsko).

(9)

V záujme lepšieho riadenia možných ťažkostí vyplývajúcich z prechodu z SIS 1+ na SIS II by sa mala vytvoriť a otestovať predbežná architektúra prechodu Schengenského informačného systému. Predbežná architektúra prechodu by nemala mať vplyv na prevádzkovú dostupnosť SIS 1+. Prevodník by mala poskytnúť Komisia.

(10)

Členský štát, ktorý vydal zápis, by mal byť zodpovedný za zabezpečenie správnosti, aktuálnosti a zákonnosti údajov vložených do Schengenského informačného systému.

(11)

Za centrálny SIS II a jeho komunikačnú infraštruktúru by mala zostať zodpovedná Komisia. Táto zodpovednosť zahŕňa údržbu a pokračovanie vývoja SIS II a jeho komunikačnej infraštruktúry vrátane nepretržitej opravy chýb. Komisia by mala zabezpečiť koordináciu a podporu spoločných činností. Komisia by mala členským štátom poskytovať na úrovni centrálneho SIS II, najmä potrebnú technickú a prevádzkovú podporu vrátane dostupnosti asistenčnej služby.

(12)

Členské štáty sú a mali by zostať zodpovedné za vývoj a údržbu svojich vnútroštátnych systémov (N.SIS II).

(13)

Francúzsko by malo zostať zodpovedné za technickú pomocnú jednotku SIS 1+, ako sa výslovne uvádza v Schengenskom dohovore.

(14)

Zástupcovia členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, by mali koordinovať svoj postup v rámci Rady. Pre tento organizačný postup je potrebné ustanoviť rámec.

(15)

Komisia by mala byť oprávnená zadať tretím stranám vrátane vnútroštátnych orgánov verejnej moci úlohy, ktoré sú na ňu prenesené týmto nariadením, a úlohy súvisiace s plnením rozpočtu v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (9).

V každom takomto zadaní by sa mali dodržiavať pravidlá týkajúce sa ochrany údajov a bezpečnosti údajov platné pre SIS a zohľadniť úloha príslušných orgánov zodpovedných za ochranu údajov, a to najmä ustanovenia Schengenského dohovoru a tohto nariadenia.

(16)

Na spracovanie osobných údajov Komisiou sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (10).

(17)

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, vymenovaný na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 2004/55/ES z 22. decembra 2003 o vymenovaní nezávislého dozorného orgánu ustanoveného v článku 286 Zmluvy o ES (11), je oprávnený monitorovať činnosť inštitúcií a orgánov Spoločenstva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov. Schengenský dohovor obsahuje osobitné ustanovenia o ochrane a bezpečnosti osobných údajov.

(18)

Keďže ciele vytvorenia predbežnej architektúry prechodu a prechod údajov z SIS 1+ do SIS II nemôžu uspokojivo dosiahnuť členské štáty a z dôvodu rozsahu a účinkov opatrenia ich preto možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity uvedenou v článku 5 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. V súlade so zásadou proporcionality ustanovenou v uvedenom článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie týchto cieľov.

(19)

Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané predovšetkým v Charte základných práv Európskej únie.

(20)

Schengenský dohovor by sa mal zmeniť a doplniť, aby umožnil začlenenie SIS 1+ do predbežnej architektúry prechodu.

(21)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, sa Dánsko nezúčastňuje na prijímaní tohto nariadenia, a preto ním nie je viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Keďže toto nariadenie vychádza zo schengenského acquis podľa ustanovení hlavy IV tretej časti Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, Dánsko by sa v súlade s článkom 5 uvedeného protokolu malo rozhodnúť do šiestich mesiacov po prijatí tohto nariadenia, či ho implementuje do svojich vnútroštátnych právnych predpisov.

(22)

Toto nariadenie rozvíja ustanovenia schengenského acquis, na ktorom sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis  (12). Spojené kráľovstvo sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí a nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(23)

Toto nariadenie rozvíja ustanovenia schengenského acquis, na ktorom sa Írsko nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis  (13). Írsko sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí a nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(24)

Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté pravidlá čiastočnej účasti Spojeného kráľovstva a Írska na schengenskom acquis, ako sa stanovuje v rozhodnutiach Rady 2000/365/ES a 2002/192/ES.

(25)

Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto nariadenie rozvíja ustanovenia schengenského acquis v zmysle Dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis  (14), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode G rozhodnutia Rady 1999/437/ES (15) o určitých vykonávacích predpisoch k Dohode uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis.

(26)

Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto nariadenie rozvíja ustanovenia schengenského acquis v zmysle Dohody uzavretej medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis  (16), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode G rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2008/146/ES (17) o uzavretí tejto dohody v mene Spoločenstva.

(27)

Pokiaľ ide o Lichtenštajnsko, toto nariadenie rozvíja ustanovenia schengenského acquis v zmysle Protokolu podpísaného medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode G rozhodnutia Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2008/261/ES z 28. februára 2008 o podpise v mene Európskeho spoločenstva a o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis  (18),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Všeobecný účel

1.   Schengenský informačný systém (SIS), zriadený podľa ustanovení hlavy IV Schengenského dohovoru z roku 1990 (SIS 1+), sa nahradí novým systémom – Schengenským informačným systémom II (SIS II), ktorého zriadenie, prevádzka a využívanie sa upravuje v nariadení (ES) č. 1987/2006.

2.   V súlade s postupmi a rozdelením úloh, stanovenými v tomto nariadení, SIS II vyvíja Komisia a členské štáty ako jednotný integrovaný systém, pričom sa tento systém pripraví na prevádzku.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia platí toto vymedzenie pojmov:

a)

„centrálny SIS II“ je technická pomocná jednotka SIS II, ktorá obsahuje databázu SIS II a jednotné národné rozhranie (NI-SIS);

b)

„C.SIS“ je technická pomocná jednotka SIS 1+, ktorá obsahuje referenčnú databázu pre SIS 1+ a jednotné národné rozhranie (N.COM);

c)

„N.SIS“ je vnútroštátny systém SIS 1+, ktorý pozostáva zo systémov vnútroštátnych údajov, ktoré komunikujú s C.SIS;

d)

„N.SIS II“ je vnútroštátny systém SIS II, ktorý pozostáva zo systémov vnútroštátnych údajov, ktoré komunikujú s centrálnym SIS II;

e)

„prevodník“ je technický nástroj, ktorý má umožňovať konzistentnú a spoľahlivú komunikáciu medzi C.SIS a centrálnym SIS II, pričom zabezpečuje funkcie ustanovené v článku 10 ods. 3;

f)

„komplexná skúška“ je skúška uvedená v článku 55 ods. 3 písm. c) nariadenia (ES) č. 1987/2006;

g)

„skúška doplňujúcich informácií“ je skúška funkčnosti medzi útvarmi SIRENE.

Článok 3

Predmet a rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa vymedzujú úlohy a povinnosti Komisie a členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, a to so zreteľom na tieto úlohy:

a)

udržiavanie a pokračovanie vývoja SIS II;

b)

komplexná skúška SIS II;

c)

skúška výmeny doplňujúcich informácií;

d)

pokračovanie vývoja a testovania prevodníka;

e)

vytvorenie a otestovanie predbežnej architektúry prechodu;

f)

prechod z SIS 1+ na SIS II.

Článok 4

Technické zložky architektúry prechodu

V záujme zabezpečenia prechodu z SIS 1+ na SIS II sú potrebné tieto zložky:

a)

C.SIS a pripojenie k prevodníku;

b)

komunikačná infraštruktúra pre SIS 1+, ktorá C.SIS umožňuje komunikovať s N-SIS;

c)

N-SIS;

d)

centrálny SIS II, NI-SIS a komunikačná infraštruktúra pre SIS II, ktorá centrálnemu SIS II umožňuje komunikovať s N.SIS a prevodníkom;

e)

N.SIS II;

f)

prevodník.

Článok 5

Hlavné povinnosti pri vývoji SIS II

1.   Komisia pokračuje vo vývoji centrálneho SIS II, komunikačnej infraštruktúry a prevodníka.

2.   Francúzsko v súlade s ustanoveniami Schengenského dohovoru sprístupňuje a prevádzkuje C.SIS.

3.   Členské štáty pokračujú vo vývoji N.SIS II.

4.   Členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, udržiavajú N-SIS v súlade ustanoveniami Schengenského dohovoru.

5.   Členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, sprístupňujú a prevádzkujú komunikačnú infraštruktúru pre SIS 1+.

6.   Komisia koordinuje činnosti a poskytuje potrebnú podporu pre vykonávanie úloh a povinností uvedených v odsekoch 1 až 3.

Článok 6

Pokračovanie vývoja

V súlade s postupom vymedzeným v článku 17 ods. 2 sa prijmú opatrenia potrebné na pokračovanie vývoja SIS II, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1, a to najmä opatrenia na opravu chýb.

V súlade s postupom vymedzeným v článku 17 ods. 2 sa prijmú opatrenia potrebné na pokračovanie vývoja SIS II, ako sa uvádza v článku 5 ods. 3, a to najmä pokiaľ ide o jednotné národné rozhranie, ktorým sa zabezpečuje súlad medzi N.SIS II a centrálnym SIS II.

Článok 7

Hlavné činnosti

1.   Komisia spolu s členskými štátmi, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, vykoná komplexnú skúšku.

2.   Vytvorí sa predbežná architektúra prechodu SIS a Komisia spolu s Francúzskom a ostatnými členskými štátmi, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, vykoná jej skúšku.

3.   Komisia a členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, vykonajú prechod z SIS 1+ na SIS II.

4.   Členské štáty, ktoré sa zúčastňujú SIS 1+, vykonajú skúšku výmeny doplňujúcich informácií.

5.   Komisia poskytne na úrovni centrálneho SIS II potrebnú podporu činností uvedených v odsekoch 1 až 4.

6.   Činnosti uvedené v odsekoch 1 až 3 koordinuje Komisia a členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, konajúce v rámci Rady.

Článok 8

Komplexná skúška

1.   Komplexná skúška sa nezačne skôr, ako Komisia vyhlási, že považuje úspešnosť skúšok uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 189/2008 za dostatočnú na jej začatie.

2.   Vykoná sa komplexná skúška zameraná najmä na potvrdenie toho, že Komisia a členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, dokončili potrebné technické opatrenia na spracovanie údajov SIS II, a preukázanie, že výkonnostná úroveň SIS II je prinajmenšom rovnocenná úrovni dosiahnutej v SIS 1+.

3.   V prípade N.SIS II vykonajú komplexnú skúšku členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, v prípade centrálneho SIS II zasa Komisia.

4.   Komplexná skúška sa vykoná podľa podrobného harmonogramu stanoveného členskými štátmi, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, konajúcimi v rámci Rady, a to v spolupráci s Komisiou.

5.   Komplexná skúška vychádza z technických špecifikácií definovaných členskými štátmi, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, konajúcimi v rámci Rady, a to v spolupráci s Komisiou.

6.   Komisia a členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, konajúce v rámci Rady, vymedzia kritériá, na základe ktorých sa určí, či sa dokončili potrebné technické opatrenia na spracovanie údajov z SIS II a či je výkonnostná úroveň SIS II prinajmenšom rovnocenná úrovni dosiahnutej v SIS 1+.

7.   Výsledky skúšky vyhodnotia členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, konajúce v rámci Rady, a Komisia, pričom použijú kritériá uvedené v odseku 6. Výsledky skúšky sa odsúhlasia v súlade s článkom 55 ods. 3 písm. c) nariadenia (ES) č. 1987/2006.

8.   Na komplexnej skúške sa môžu zúčastniť aj členské štáty, ktoré sa nezúčastňujú na SIS 1+. Ich výsledky neovplyvnia celkové odsúhlasenie skúšky.

Článok 9

Skúška doplňujúcich informácií

1.   Členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, vykonajú funkčné skúšky SIRENE.

2.   Komisia počas skúšky doplňujúcich informácií sprístupní centrálny SIS II a jeho komunikačnú infraštruktúru.

3.   Skúška doplňujúcich informácií sa vykoná podľa podrobného harmonogramu stanoveného členskými štátmi, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, konajúcimi v rámci Rady.

4.   Skúška doplňujúcich informácií vychádza z technických špecifikácií definovaných členskými štátmi, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, konajúcimi v rámci Rady.

5.   Výsledky skúšky vyhodnotia členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, konajúce v rámci Rady.

6.   Na skúške výmeny doplňujúcich informácií sa môžu zúčastniť aj členské štáty, ktoré sa nezúčastňujú na SIS 1+. Ich výsledky neovplyvnia celkové odsúhlasenie skúšky.

Článok 10

Predbežná architektúra prechodu

1.   Vytvorí sa predbežná architektúra prechodu SIS. Počas prechodného obdobia sa centrálny SIS II a C.SIS prepoja pomocou prevodníka. N.SIS budú spojené s C.SIS a N.SIS II s centrálnym SIS II.

2.   Ako súčasť predbežnej architektúry prechodu SIS poskytne Komisia prevodník, centrálny SIS II a jeho komunikačnú infraštruktúru.

3.   Prevodník prevádza údaje v dvoch smeroch medzi C.SIS a centrálnym SIS II a udržiava C.SIS a centrálny SIS II synchronizované.

4.   Komisia otestuje komunikáciu medzi centrálnym SIS II a prevodníkom.

5.   Francúzsko otestuje komunikáciu medzi C.SIS a prevodníkom.

6.   Komisia a Francúzsko otestujú komunikáciu medzi centrálnym SIS II a C.SIS prostredníctvom prevodníka.

7.   Francúzsko spolu s Komisiou prepojí C.SIS prostredníctvom prevodníka s centrálnym SIS II.

8.   Komisia spolu s Francúzskom a ostatnými členskými štátmi, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, otestuje predbežnú architektúru prechodu SIS ako celok, v súlade s plánom skúšok, ktorý poskytne Komisia.

9.   Francúzsko v prípade potreby na tento účel sprístupní údaje.

Článok 11

Prechod z SIS 1+ na SIS II

1.   Na účely prechodu z C.SIS na centrálny SIS II sprístupní Francúzsko databázu SIS 1+ a Komisia zavedie databázu SIS 1+ do centrálneho SIS II.

2.   Členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, vykonajú najneskôr do 30. septembra 2009 prechod z N-SIS na N.SIS II s využitím predbežnej architektúry prechodu za podpory Francúzska a Komisie. Ak je to potrebné, tento dátum sa môže zmeniť v súlade s postupom vymedzeným v článku 17 ods. 2.

3.   Prechod národného systému z SIS 1+ do SIS II pozostáva zo zadania údajov do N.SIS II, keďže N.SIS II má obsahovať dátový súbor, vnútroštátnu kópiu, ktorý je úplnou alebo čiastočnou kópiou databázy SIS II, a z následného prepnutia N.SIS na N.SIS II v rámci každého členského štátu. Prechod sa upraví v podrobnom harmonograme, ktorý poskytne Komisia a členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, konajúce v rámci Rady.

4.   Komisia bude počas prechodu pomáhať pri koordinácii a podpore spoločných činností.

5.   Prepnutie, ktoré sa plánuje v rámci procesu prechodu, sa vykoná po odsúhlasení uvedenom v článku 8 ods. 7.

Článok 12

Základný legislatívny rámec

Počas prechodu sa na Schengenský informačný systém naďalej vzťahujú ustanovenia hlavy IV Schengenského dohovoru.

Článok 13

Spolupráca

1.   Členské štáty a Komisia v súlade so svojimi príslušnými povinnosťami spolupracujú s cieľom vykonávať všetky činnosti, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

2.   Komisia najmä poskytne na úrovni centrálneho SIS II potrebnú podporu testovaniu a prechodu N.SIS II.

3.   Členské štáty najmä poskytnú na úrovni N.SIS II potrebnú podporu testovaniu predbežnej infraštruktúry prechodu.

Článok 14

Uchovávanie záznamov v centrálnom SIS II

1.   Bez toho, aby boli dotknuté príslušné ustanovenia hlavy IV Schengenského dohovoru, Komisia zabezpečí, aby sa každý prístup a každá výmena osobných údajov v rámci centrálneho SIS II zaznamenala na účely kontroly, či je vyhľadávanie zákonné, alebo nie, na účely monitorovania zákonnosti spracovania údajov a zabezpečenia riadneho fungovania centrálneho SIS II a vnútroštátnych systémov, úplnosti a bezpečnosti údajov.

2.   Záznamy obsahujú najmä dátum a čas prenesených údajov, údaje použité na vykonávanie vyhľadávania, odkaz na prenášané údaje a názov príslušného orgánu zodpovedného za spracovanie údajov.

3.   Záznamy sa môžu použiť len na účely uvedené v odseku 1, pričom sa vymažú najskôr po jednom roku a najneskôr po troch rokoch od ich vytvorenia.

4.   Záznamy možno uchovávať dlhšie, ak sú potrebné na postupy monitorovania, ktoré už prebiehajú.

5.   Príslušné orgány poverené kontrolou, či je vyhľadávanie zákonné, alebo nie, monitorovaním zákonnosti spracovania údajov, vnútorným monitorovaním a zabezpečením riadneho fungovania centrálneho SIS II a úplnosti a bezpečnosti údajov, majú v rámci svojej právomoci a na požiadanie prístup k týmto záznamom na účel plnenia svojich úloh.

Článok 15

Náklady

1.   Náklady na prechod, komplexnú skúšku, skúšku výmeny doplňujúcich informácií, udržiavanie a vývojové opatrenia na úrovni centrálneho SIS II alebo náklady, ktoré sa týkajú komunikačnej infraštruktúry, sa hradia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie.

2.   Náklady na prechod, testovanie, udržiavanie a vývoj vnútroštátnych systémov znáša každý príslušný členský štát.

3.   Náklady vyplývajúce z činností na úrovni SIS 1+ vrátane doplnkových činností Francúzska konajúceho v mene členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na SIS 1+, sa uhrádzajú v súlade s ustanoveniami článku 119 Schengenského dohovoru.

Článok 16

Zmena a doplnenie ustanovení Schengenského dohovoru

Ustanovenia Schengenského dohovoru sa menia a dopĺňajú takto:

1.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 92A

1.   Od nadobudnutia účinnosti nariadenia Rady (ES) č. 1104/2008 (19) a rozhodnutia Rady 2008/839/SVV (20) a opierajúc sa o vymedzenia v článku 2 tohto nariadenia môže technickú architektúru Schengenského informačného systému dopĺňať:

a)

dodatočný centrálny systém zložený z:

technickej pomocnej jednotky (centrálny SIS II), ktorá sa nachádza vo Francúzsku, a záložného centrálneho SIS II, ktorý sa nachádza v Rakúsku, ktorý obsahuje databázu SIS II a jednotné národné rozhranie (NI-SIS),

technického prepojenia medzi C.SIS a centrálnym SIS II prostredníctvom prevodníka, ktorý umožňuje prevod a synchronizáciu údajov medzi C.SIS a centrálnym SIS II;

b)

vnútroštátny systém (N.SIS II) pozostávajúci z vnútroštátnych systémov údajov, ktoré komunikujú s centrálnym SIS II;

c)

infraštruktúra pre komunikáciu medzi centrálnym SIS II a N.SIS II pripojenými k NI-SIS.

2.   Vnútroštátnu časť uvedenú v článku 92 tohto dohovoru môže nahradiť N.SIS II, pričom členské štáty v takom prípade nemusia uchovávať vnútroštátny súbor údajov.

3.   Databáza centrálneho SIS II je dostupná na účely vykonávania automatizovaných vyhľadávaní na území každého členského štátu.

4.   V prípade, že niektorý z členských štátov nahradí svoju vnútroštátnu časť systémom N.SIS II, povinné funkcie technickej pomocnej jednotky voči týmto vnútroštátnym častiam uvedené v článku 92 ods. 2 a 3 sa stávajú povinnými funkciami voči centrálnemu SIS II, a to bez toho, aby boli dotknuté povinnosti uvedené v rozhodnutí 2008/839/SVV a v článku 5 ods. 1, článku 10 ods. 1, 2 a 3 nariadenia (ES) č. 1104/2008.

5.   Centrálny SIS II poskytuje služby potrebné na vkladanie a spracúvanie údajov SIS, online aktualizáciu národných kópií N.SIS II, synchronizáciu národných kópií N.SIS II s databázou centrálneho SIS II a ich konzistentnosť a vykonáva operácie na inicializáciu a obnovovanie národných kópií.

6.   Francúzsko, ktoré je zodpovedné za technickú pomocnú jednotku, ostatné členské štáty a Komisia spolupracujú pri zabezpečovaní rovnakého výsledku vyhľadávania v dátových súboroch N.SIS II alebo v databáze SIS II, ako je výsledok vyhľadávania v dátovom súbore vnútroštátnych častí uvedených v článku 92 ods. 2.

2.

V článku 119 sa prvá veta v prvom odseku nahrádza takto:

„Náklady na inštaláciu a prevádzku technickej pomocnej jednotky uvedenej v článku 92 ods. 3 vrátane nákladov na linky spájajúce vnútroštátne časti Schengenského informačného systému s technickou pomocnou jednotkou a náklady na činnosti vykonávané v spojení s úlohami zverenými Francúzsku na základe rozhodnutia 2008/839/SVV a nariadenia (ES) č. 1104/2008 znášajú spoločne členské štáty.“

3.

V článku 119 sa druhý odsek nahrádza takto:

„Náklady na inštaláciu a prevádzku vnútroštátnej časti Schengenského informačného systému a na úlohy zverené vnútroštátnym systémom podľa rozhodnutia 2008/839/SVV nariadenia (ES) č. 1104/2008 znáša každý členský štát samostatne.“

Článok 17

Výbor

1.   Komisii pomáha výbor zriadený článkom 51 nariadenia (ES) č. 1987/2006.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie stanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

Článok 18

Podávanie správ

Komisia predloží do konca každého šesťmesačného obdobia a po prvýkrát do konca prvého šesťmesačného obdobia roku 2009 Európskemu parlamentu a Rade správu o pokroku, ktorá sa týka vývoja SIS II a prechodu zo systému SIS 1+ na SIS II.

Článok 19

Nadobudnutie účinnosti a uplatniteľnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Nariadenie stráca účinnosť v deň, ktorý stanoví Rada konajúca v súlade s článkom 55 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1987/2006, a v každom prípade do 30. júna 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva.

V Luxemburgu 24. októbra 2008

Za Radu

predsedníčka

M. ALLIOT-MARIE


(1)  Stanovisko z 24. septembra 2008, zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(2)  Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 19.

(3)  Ú. v. ES L 328, 13.12.2001, s. 4.

(4)  Ú. v. ES L 328, 13.12.2001, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2006, s. 4.

(6)  Ú. v. EÚ L 205, 7.8.2007, s. 63.

(7)  Ú. v. EÚ L 57, 1.3.2008, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ L 57, 1.3.2008, s. 14.

(9)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(10)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(11)  Ú. v. EÚ L 12, 17.1.2004, s. 47.

(12)  Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43.

(13)  Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20.

(14)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.

(15)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31.

(16)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 52.

(17)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 1.

(18)  Ú. v. EÚ L 83, 26.3.2008, s. 3.

(19)  Ú. v. EÚ L 299, 8.11.2008, s. 1.

(20)  Ú. v. EÚ L 299, 8.11.2008, s. 43.“


Top