EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1053

Nariadenie (ES) č. 1053/2008 Európskej centrálnej banky z  23. októbra 2008 o dočasných zmenách pravidiel týkajúcich sa akceptovateľnosti kolaterálu (ECB/2008/11)

OJ L 282, 25.10.2008, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1053/oj

25.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 282/17


NARIADENIE (ES) č. 1053/2008 EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 23. októbra 2008

o dočasných zmenách pravidiel týkajúcich sa akceptovateľnosti kolaterálu

(ECB/2008/11)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 105 ods. 2 prvú zarážku a článok 110,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 34.1 prvú zarážku v spojení s článkom 3.1 prvou zarážkou a článkom 18.2,

keďže:

(1)

S cieľom dočasne podporiť poskytovanie likvidity zmluvným stranám operácií menovej politiky Eurosystému by bolo potrebné dočasne rozšíriť kritériá určujúce akceptovateľnosť kolaterálu, ktorý môžu zmluvné strany operácií menovej politiky Eurosystému poskytnúť Eurosystému na získanie likvidity. Kritériá, ktorými sa určuje akceptovateľnosť kolaterálu, sú ustanovené v usmernení ECB/2000/7 z 31. augusta 2000 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému (1).

(2)

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ďalej len „ECB“) rozhodla 15. októbra 2008 o dočasnom rozšírení pravidiel, ktoré sa vzťahujú na akceptovateľnosť kolaterálu pre operácie Eurosystému. Rada guvernérov tiež rozhodla, že dátum nadobudnutia účinnosti jej rozhodnutia, ako aj všetky ďalšie opatrenia týkajúce sa takýchto rozšírených kritérií akceptovateľnosti budú oznámené čo najskôr.

(3)

S cieľom implementovať uvedené rozhodnutie spôsobom, ktorý umožňuje jeho okamžité uplatňovanie, je potrebné prijať nariadenie, ktoré si nevyžaduje ďalšie vykonávacie opatrenia zo strany národných centrálnych bánk členských štátov, ktoré prijali euro (ďalej len „národné centrálne banky“). Toto nariadenie sa bude uplatňovať po obmedzený čas a bude nahradené usmernením ECB,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozšírenie niektorých kritérií akceptovateľnosti kolaterálu

1.   Kritériá akceptovateľnosti kolaterálu, ktoré sú ustanovené v prílohe I k usmerneniu ECB/2000/7 (ďalej len „všeobecná dokumentácia“), sa rozširujú v súlade s článkami 2 až 7.

2.   V prípade akéhokoľvek rozporu medzi týmto nariadením a všeobecnou dokumentáciou tak, ako ju implementujú národné centrálne banky na vnútroštátnej úrovni, má prednosť toto nariadenie. Národné centrálne banky naďalej uplatňujú všetky ustanovenia všeobecnej dokumentácie v nezmenenej podobe, pokiaľ nie je ustanovené inak v tomto nariadení.

Článok 2

Prijatie kolaterálu denominovaného v amerických dolároch, britských librách alebo japonských jenoch ako akceptovateľného kolaterálu

1.   Obchodovateľné dlhové nástroje uvedené v oddiele 6.2.1 všeobecnej dokumentácie, ak sú denominované v amerických dolároch, britských librách alebo japonských jenoch, predstavujú akceptovateľný kolaterál na účely operácií menovej politiky Eurosystému za predpokladu, že: i) sú vydané a držané/vysporiadané v eurozóne a ii) emitent je usadený v Európskom hospodárskom priestore.

2.   Eurosystém uplatňuje dodatočnú zrážku 8% na všetky takéto obchodovateľné dlhové nástroje.

Článok 3

Prijatie syndikovaných úverov, ktoré sa spravujú právom Anglicka a Walesu, ako akceptovateľného kolaterálu

1.   Syndikované úvery uvedené v oddiele 6.2.2 všeobecnej dokumentácie, ktoré sa spravujú právom Anglicka a Walesu, predstavujú akceptovateľný kolaterál na účely operácií menovej politiky Eurosystému.

2.   Navyše, požiadavka ustanovená v oddiele 6.2.2 všeobecnej dokumentácie, podľa ktorej celkový počet rozhodných právnych poriadkov vzťahujúcich sa na: i) zmluvnú stranu, ii) veriteľa, iii) dlžníka, iv) ručiteľa (ak existuje), v) úverovú zmluvu a vi) mobilizačnú dohodu, nesmie byť vyšší ako dva, sa v prípade takýchto syndikovaných úverov mení a dopĺňa tak, že celkový počet rozhodných právnych poriadkov nesmie byť vyšší ako tri.

Článok 4

Prijatie dlhových nástrojov vydaných úverovými inštitúciami, ktoré sa obchodujú na niektorých neregulovaných trhoch, ako akceptovateľného kolaterálu

1.   Dlhové nástroje vydané úverovými inštitúciami, ktoré sa obchodujú na niektorých neregulovaných trhoch stanovených ECB, predstavujú akceptovateľný kolaterál na účely operácií menovej politiky Eurosystému.

2.   Eurosystém uplatňuje dodatočnú zrážku 5 % na všetky takéto dlhové nástroje.

Článok 5

Prijatie kolaterálu s hodnotením úverovej bonity „BBB-“ a vyšším hodnotením ako akceptovateľného kolaterálu

1.   Minimálnou požiadavkou Eurosystému na hodnotenie štandardu úverovej bonity aktív, ktoré sú akceptovateľné ako kolaterál na účely operácií menovej politiky Eurosystému, je hodnotenie úverovej bonity zodpovedajúce „BBB-“. Táto zmena požiadavky na hodnotenie úverovej bonity sa vzťahuje tak na obchodovateľné, ako aj na neobchodovateľné aktíva s výnimkou cenných papierov krytých aktívami, ktoré sú uvedené v oddiele 6.3 všeobecnej dokumentácie, vo vzťahu ku ktorým požiadavka na vysoký štandard úverovej bonity zostáva nezmenená.

2.   Eurosystém uplatňuje dodatočnú zrážku 5 % na všetky akceptovateľné aktíva s hodnotením úverovej bonity nižším ako „A-“.

Článok 6

Prijatie podriadených aktív s primeranými zárukami ako akceptovateľného kolaterálu

1.   Požiadavka na nepodriadenie, ktorá sa vzťahuje na akceptovateľnosť obchodovateľných aktív ako kolaterálu na účely operácií menovej politiky Eurosystému podľa oddielu 6.2.1 všeobecnej dokumentácie, sa neuplatňuje, ak vo vzťahu k týmto aktívam poskytne finančne spoľahlivý ručiteľ bezpodmienečnú a neodvolateľnú záruku splatnú na prvé požiadanie, ako je podrobnejšie uvedené v oddiele 6.3.2 všeobecnej dokumentácie.

2.   Eurosystém uplatňuje dodatočnú zrážku 10 % na všetky takéto aktíva uvedené v odseku 1 s ďalším 5% znížením ocenenia v prípade teoretického ocenenia.

Článok 7

Prijatie termínovaných vkladov ako akceptovateľného kolaterálu

Termínované vklady od akceptovateľných zmluvných strán uvedené v oddiele 3.5 všeobecnej dokumentácie predstavujú akceptovateľný kolaterál pre všetky refinančné operácie Eurosystému.

Článok 8

Ďalšie vykonávacie opatrenia

Rada guvernérov zverila Výkonnej rade právomoc prijať všetky ďalšie rozhodnutia, ktoré sú potrebné na vykonanie jej rozhodnutia z 15. októbra 2008.

Článok 9

Záverečné ustanovenia

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť 25. októbra 2008. Články 2 a 3 sa uplatňujú od 14. novembra 2008.

2.   Toto nariadenie sa uplatňuje do 30. novembra 2008.

3.   Toto nariadenie sa bezodkladne uverejní na internetovej stránke ECB.

Vo Frankfurte nad Mohanom 23. októbra 2008

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. ES L 310, 11.12.2000, s. 1.


Top