EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1041

Nariadenie Komisie (ES) č. 1041/2008 z  23. októbra 2008 stanovujúce určité podrobné pravidlá na poskytovanie pomoci pri vývoze hovädzieho a teľacieho mäsa, ktoré môže byť zvýhodnené osobitným režimom pri dovoze v Kanade (kodifikované znenie)

OJ L 281, 24.10.2008, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 127 - 130

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1041/oj

24.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 281/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1041/2008

z 23. októbra 2008

stanovujúce určité podrobné pravidlá na poskytovanie pomoci pri vývoze hovädzieho a teľacieho mäsa, ktoré môže byť zvýhodnené osobitným režimom pri dovoze v Kanade

(kodifikované znenie)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 172 ods. 2 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2051/96 z 25. októbra 1996 stanovujúce určité podrobné pravidlá na poskytovanie pomoci pri vývoze hovädzieho a teľacieho mäsa, ktoré môže byť zvýhodnené osobitným režimom pri dovoze v Kanade a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1445/95 (2), bolo podstatným spôsobom zmenené a doplnené (3). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Podľa Dohody na uzatváranie rokovaní medzi Európskym spoločenstvom a Kanadou podľa článku XXIV:6 GATT, uvedenej v prílohe IV k rozhodnutiu Rady 95/591/ES z 22. decembra 1995 týkajúceho sa uzatváranie výsledkov rokovaní s určitými tretími krajinami podľa GATT článok XXIV:6 a iných súvisiacich záležitostí (Spojené štáty a Kanada) (4), vývozné dotácie na čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie a teľacie mäso určené na vývoz do Kanady sa obmedzujú na 5 000 ton ročne.

(3)

Základom pre riadenie uvedenej dohody by mali byť žiadosti o osobitné vývozné povolenia spoločenstva podľa nariadenia Komisie (ES) č. 382/2008 z 21. apríla 2008 o pravidlách uplatňovania dovozných a vývozných povolení v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa (prepracované znenie) (5). Okrem toho by sa pre kanadské colné orgány mali vyhotoviť osvedčenia o identite. Je potrebné definovať charakter týchto osvedčení o identite a postupy na ich použitie.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Toto nariadenie ustanovuje niektoré podrobné pravidlá v súvislosti s vývozom čerstvého, chladeného alebo mrazeného hovädzieho a teľacieho mäsa s pôvodom v Spoločenstve, ktoré spĺňa požiadavky na osobitný režim, do Kanady v objeme 5 000 ton za kalendárny rok.

2.   Mäso uvedené v odseku 1 musí vyhovovať požiadavkám na ochranu zdravia, ktoré ustanovila Kanada a musí sa týkať zvierat zabitých najviac dva mesiace pred colným vybavením na vývoz.

Článok 2

Pri colnom vybavovaní mäsa na vývoz sa na požiadanie žiadateľa vystaví osvedčenie o identite definované v článku 3 na základe predloženia vývozného povolenia vydaného v súlade s článkom 15 nariadenia (ES) č. 382/2008 a veterinárne osvedčenie uvádzajúce dátum zabitia zvieraťa, z ktorého pochádza mäso na vývoz.

Článok 3

1.   Osvedčenie o identite sa vyhotoví aspoň s jednou kópiou na tlačive zodpovedajúcom vzoru v prílohe I.

Osvedčenie sa vyhotoví v angličtine na bielom papieri s rozmermi 210 × 297 mm. Každé osvedčenie má samostatné sériové číslo pridelené colným úradom uvedeným v článku 4.

Vyvážajúci členský štát môže požadovať, aby akékoľvek osvedčenia používané na jeho území boli napísané v jednom z jeho úradných jazykov, ako aj v angličtine.

2.   Na kópiách sa uvedie také isté sériové číslo ako na origináli. Akékoľvek údaje zapísané do originálu alebo do kópie sa vypíšu strojom alebo rukou, pričom v druhom prípade sa tlačivo vyplní perom a tlačenými písmenami.

Článok 4

1.   Osvedčenie o identite a kópie vystaví colný úrad, v ktorom sa uskutočňuje preclenie mäsa na vývoz.

2.   Colný úrad uvedený v odseku 1 potvrdí originál osvedčenia v príslušnej časti a zašle osvedčenie dotyčnej strane, pričom si ponechá kópiu.

Článok 5

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na kontrolu pôvodu a povahy výrobkov, pre ktoré sa vydávajú osvedčenia o identite.

Článok 6

Nariadenie (ES) č. 2051/96 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. októbra 2008

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 274, 26.10.1996, s. 18.

(3)  Pozri prílohu II.

(4)  Ú. v. ES L 334, 30.12.1995, s. 25.

(5)  Ú. v. EÚ L 115, 29.4.2008, s. 10.


PRÍLOHA I

Osvedčenie o identite uvedené v článku 3

Image


PRÍLOHA II

Zrušené nariadenie so zoznamom neskorších zmien a doplnení

Nariadenie Komisie (ES) č. 2051/96

(Ú. v. ES L 274, 26.10.1996, s. 18).

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2333/96

(Ú. v. ES L 317, 6.12.1996, s. 13).

iba článok 1


PRÍLOHA III

Korelačná tabuľka

Nariadenie (ES) č. 2051/96

Toto nariadenie

články 1 – 5

články 1 – 5

článok 6

článok 6

článok 7

článok 7

príloha

príloha I

príloha II

príloha III


Top