Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0981

Nariadenie Komisie (ES) č. 981/2008 zo 7. októbra 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 423/2008 ustanovujúce niektoré podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 a ustanovujúce Zákonník Spoločenstva pre vinárske (enologické) postupy a procesy

OJ L 267, 8.10.2008, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2009; Nepriamo zrušil 32009R0606

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/981/oj

8.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 981/2008

zo 7. októbra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 423/2008 ustanovujúce niektoré podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 a ustanovujúce Zákonník Spoločenstva pre vinárske (enologické) postupy a procesy

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (1), a najmä na jeho článok 46 ods. 1 a 2,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1493/1999 sa zrušilo nariadením Rady (ES) č. 479/2008 z 29. apríla 2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 3/2008 a zrušujú nariadenia (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999 (2). Kapitola I hlavy V nariadenia (ES) č. 1493/1999 o vinárskych procesoch a postupoch, jeho článok 70, ako aj príslušné ustanovenia obsiahnuté najmä v prílohách k uvedenému nariadeniu sa však uplatňujú až do 31. júla 2009.

(2)

V bode A ods. 2 prílohy V k nariadeniu (ES) č. 1493/1999 sa ustanovujú výnimky z maximálneho celkového obsahu oxidu siričitého v prípade určitých kategórií vín, ktoré majú obsah zvyškového cukru rovný alebo vyšší ako 5 gramov na liter.

(3)

V bode B ods. 3 prílohy V k nariadeniu (ES) č. 1493/1999 sa ustanovuje možnosť výnimky z maximálneho celkového obsahu prchavých kyselín v prípade určitých kategórií vín.

(4)

V nariadení Komisie (ES) č. 423/2008 (3) sa stanovujú určité podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1493/1999 týkajúce sa najmä maximálnych hodnôt celkového obsahu oxidu siričitého a maximálnych hodnôt celkového obsahu prchavých kyselín vo víne. Konkrétne v článku 23 ods. 1 uvedeného nariadenia sa ustanovuje, že zmeny a doplnenia zoznamov vín uvedených v bode A ods. 2 prílohy V k nariadeniu (ES) č. 1493/1999 sú uvedené v prílohe XIV k nariadeniu (ES) č. 423/2008, a v článku 24 toho istého nariadenia sa ustanovuje, že vína, na ktoré sa vzťahujú výnimky z maximálneho obsahu prchavých kyselín ustanovené v súlade s bodom B ods. 3 prílohy V k nariadeniu (ES) č. 1493/1999, sú uvedené v prílohe XVI k nariadeniu (ES) č. 423/2008.

(5)

Niektoré portugalské biele akostné vína VUR „Duoro“ so sprievodným označením „colheita tardia“ majú obsah zvyškového cukru rovný alebo vyšší ako 80 g/l a na uchovanie dobrej akosti týchto vín je potrebný vyšší obsah oxidu siričitého, ako je všeobecný limit 260 mg/l, avšak nižší ako 400 mg/l. Tieto vína by sa preto mali doplniť do zoznamu vín uvedeného v prvom odseku písm. b) prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 423/2008.

(6)

Niektoré španielske akostné vína VUR s označením pôvodu „Rioja“ alebo s označením pôvodu „Málaga“, ako aj portugalské biele akostné vína VUR „Duoro“, ktoré sa vyrábajú podľa osobitných metód a ich celkový alkoholometrický titer je vyšší ako 13 % obj., majú zvyčajne vyšší obsah prchavých kyselín, ako sú limity stanovené v bode B ods. 1 prílohy V k nariadeniu (ES) č. 1493/1999, avšak súčasne nižší ako 25, 35 alebo 40 miliekvivalentov na liter, podľa daného prípadu. Tieto vína by sa preto mali doplniť do zoznamu vín uvedeného v prílohe XVI k nariadeniu (ES) č. 423/2008.

(7)

V článku 44 nariadenia (ES) č. 423/2008 sa stanovujú všeobecné pravidlá skúšobného používania nových vinárskych postupov členskými štátmi. Podmienka ustanovená v odseku 1 písm. c) uvedeného článku, podľa ktorej sa zakazuje, aby sa vína podliehajúce pokusným vinárskym postupom schváleným daným členským štátom vyvážali mimo územia tohto členského štátu, spôsobuje ťažkosti hospodárskym subjektom, najmä pri hodnotení hospodárskeho dosahu pokusných postupov. Z uvedeného dôvodu by sa táto obmedzujúca podmienka mala zrušiť, pokiaľ bol príslušný postup už odporúčaný a uverejnený Medzinárodnou organizáciou pre vinič a víno (OIV).

(8)

Obeh vín podliehajúcich pokusným vinárskym postupom na území Spoločenstva musí byť predmetom účinnej kontroly a vyžaduje si, aby sa pokusné postupy používané v prípade týchto vín zaznamenali na sprievodnom dokumente podľa článku 70 ods. 1 a v evidencii podľa článku 70 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1493/1999.

(9)

Nariadenie (ES) č. 423/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 423/2008 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 44 ods. 1 sa prvý pododsek mení a dopĺňa takto:

a)

do písmena c) sa dopĺňa táto veta:

„Pokiaľ je však vinársky postup alebo proces, ktorý je predmetom takéhoto povolenia na pokusné účely, vinárskym postupom, ktorý už bol odporúčaný a uverejnený Medzinárodnou organizáciou pre vinič a víno, získané výrobky sa môžu uvádzať na trh v celom Spoločenstve.“;

b)

dopĺňa sa toto písmeno e):

„e)

príslušné postupy alebo spracovania sa zaznamenajú do sprievodného dokumentu podľa článku 70 ods. 1 a do evidencie podľa článku 70 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1493/1999.“

2.

Prílohy XIV a XVI sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. októbra 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 148, 6.6.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 127, 15.5.2008, s. 13.


PRÍLOHA

Prílohy k nariadeniu (ES) č. 423/2008 sa menia a dopĺňajú takto:

1.

Do prílohy XIV písm. b) sa dopĺňa táto siedma zarážka:

„—

portugalské biele akostné vína VUR oprávnené niesť označenie pôvodu ‚Duoro‘, za ktorým nasleduje poznámka ‚colheita tardia‘;“.

2.

Príloha XVI sa mení a dopĺňa takto:

a)

v písmene f) sa body i) a ii) sa nahrádzajú takto:

„i)

25 miliekvivalentov na liter pre:

akostné vína VUR spĺňajúce požiadavky na to, aby mohli niesť označenie ‚vendimia tardía‘,

sladké biele alebo ružové akostné vína VUR z prezretého hrozna oprávnené niesť označenie pôvodu Rioja;

ii)

35 miliekvivalentov na liter pre:

akostné vína VUR z prezretého hrozna oprávnené niesť označenie pôvodu Ribeiro,

akostné likérové vína VUR s označením ‚generoso‘ alebo ‚generoso de licor‘ oprávnené niesť označenie pôvodu Condado de Huelva, Jerez Xerez-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga a Montilla-Moriles,

akostné vína VUR a sladké akostné likérové vína VUR oprávnené niesť označenie pôvodu Málaga;“;

b)

dopĺňa sa toto písmeno p):

„p)

pokiaľ ide o portugalské vína:

30 miliekvivalentov na liter pre biele akostné vína VUR oprávnené niesť označenie pôvodu ‚Duoro‘, za ktorým nasleduje poznámka ‚colheita tardia‘, ak je celkový alkoholometrický titer rovný alebo vyšší ako 16 % obj. a obsah zvyškového cukru je minimálne 80 g/l.“


Top