EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0767R(05)

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008 o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS) (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008)

ST/10539/2018/INIT

OJ L 284, 12.11.2018, p. 39–43 (BG, ES, CS, ET, EL, EN, FR, HR, LT, HU, NL, PL, RO, SK, SL, FI)
OJ L 284, 12.11.2018, p. 39–44 (GA)
OJ L 284, 12.11.2018, p. 39–39 (DA, PT)
OJ L 284, 12.11.2018, p. 38–38 (SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/767/corrigendum/2018-11-12/oj

12.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 284/39


Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008 o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS)

( Úradný vestník Európskej únie L 218 z 13. augusta 2008 )

Na stranách 64 a 65 v článku 5 ods. 1

namiesto:

„1.   Vo VIS sa zaznamenávajú len tieto kategórie údajov:

a)

alfanumerické údaje o žiadateľovi a o vízach, o udelenie ktorých bola podaná žiadosť, o udelených, zamietnutých, zrušených, odvolaných a predĺžených vízach, ktoré sú uvedené v článku 9 ods. 1 až 4 a v článkoch 10 až 14;

b)

fotografie uvedené v článku 9 ods. 5;

c)

daktyloskopické údaje uvedené v článku 9 ods. 6;

d)

súvislosti s ostatnými žiadosťami uvedené v článku 8 ods. 3 a 4.“

má byť:

„1.   Vo VIS sa zaznamenávajú len tieto kategórie údajov:

a)

alfanumerické údaje o žiadateľovi a o vízach, o udelenie ktorých bola podaná žiadosť, o udelených, zamietnutých, zrušených, odvolaných a predĺžených vízach, ktoré sú uvedené v článku 9 bodoch 1 až 4 a v článkoch 10 až 14;

b)

fotografie uvedené v článku 9 bode 5;

c)

daktyloskopické údaje uvedené v článku 9 bode 6;

d)

súvislosti s ostatnými žiadosťami uvedené v článku 8 ods. 3 a 4.“.

Na strane 68 v článku 15 ods. 2 písm. d)

namiesto:

„d)

priezvisko, meno a bydlisko fyzickej osoby alebo názov a sídlo spoločnosti/inej organizácie, uvedené v článku 9 ods. 4 písm. f);“

má byť:

„d)

priezvisko, meno a bydlisko fyzickej osoby alebo názov a sídlo spoločnosti/inej organizácie, uvedené v článku 9 bode 4 písm. f);“.

Na strane 69 v článku 17 bodoch 12, 13 a 14

namiesto:

„12.

prípady, keď nebolo možné získať údaje uvedené v článku 9 ods. 6 v súlade s druhou vetou článku 8 ods. 5;

13.

prípady, keď sa zo zákonných dôvodov nepožadovalo poskytnutie údajov uvedených v článku 9 ods. 6 v súlade s druhou vetou článku 8 ods. 5;

14.

prípady, keď osobe, ktorá nemohla poskytnúť údaje uvedené v článku 9 ods. 6, bolo zamietnuté udelenie víza v súlade s druhou vetou článku 8 ods. 5“

má byť:

„12.

prípady, keď nebolo možné získať údaje uvedené v článku 9 bode 6 v súlade s druhou vetou článku 8 ods. 5;

13.

prípady, keď sa zo zákonných dôvodov nepožadovalo poskytnutie údajov uvedených v článku 9 bode 6 v súlade s druhou vetou článku 8 ods. 5;

14.

prípady, keď osobe, ktorá nemohla poskytnúť údaje uvedené v článku 9 bode 6, bolo zamietnuté udelenie víza v súlade s druhou vetou článku 8 ods. 5.“.

Na strane 70 v článku 19 ods. 2 písm. a)

namiesto:

„a)

informácie o víze a údaje z formulára žiadosti uvedené v článku 9 ods. 2 a 4;“

má byť:

„a)

informácie o víze a údaje z formulára žiadosti uvedené v článku 9 bodoch 2 a 4;“.

Na strane 70 v článku 20 ods. 1 druhý pododsek

namiesto:

„Ak odtlačky prstov tejto osoby nemožno použiť alebo ak vyhľadávanie na základe odtlačkov prstov je bezvýsledné, vyhľadávanie sa uskutoční na základe údajov uvedených v článku 9 ods. 4 písm. a) a/alebo písm. c). Toto vyhľadávanie sa môže uskutočniť v kombinácii s údajmi uvedenými v článku 9 ods. 4 písm. b).“

má byť:

„Ak odtlačky prstov tejto osoby nemožno použiť alebo ak vyhľadávanie na základe odtlačkov prstov je bezvýsledné, vyhľadávanie sa uskutoční na základe údajov uvedených v článku 9 bod 4 písm. a) a/alebo písm. c). Toto vyhľadávanie sa môže uskutočniť v kombinácii s údajmi uvedenými v článku 9 bode 4 písm. b).“.

Na strane 70 v článku 20 ods. 2 písm. b)

namiesto:

„b)

údaje z formulára žiadosti uvedené v článku 9 ods. 4;“

má byť:

„b)

údaje z formulára žiadosti uvedené v článku 9 bode 4;“.

Na stranách 70 a 71 v článku 21

namiesto:

„Článok 21

Prístup k údajom na určenie zodpovednosti za posudzovanie žiadostí o azyl

1.   Výhradne na účel určenia členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podľa článkov 9 a 21 nariadenia (ES) č. 343/2003 majú príslušné azylové orgány prístup k vyhľadávaniu podľa odtlačkov prstov žiadateľa o azyl.

Ak odtlačky prstov žiadateľa o azyl nemožno použiť alebo ak vyhľadávanie na základe odtlačkov prstov je bezvýsledné, vyhľadávanie sa uskutoční na základe údajov uvedených v článku 9 ods. 4 písm. a) a/alebo písm. c). Vyhľadávanie sa môže uskutočniť v kombinácii s údajmi uvedenými v článku 9 ods. 4 písm. b).

2.   Ak vyhľadávanie na základe údajov uvedených v odseku 1 ukáže, že vo VIS je zaznamenaný údaj o udelenom víze, ktorého platnosť sa skončila najviac šiestich mesiacov pred dátumom podania žiadosti o azyl, a/alebo o víze, ktorého platnosť bola predĺžená do dátumu najviac šiestich mesiacov pred podaním žiadosti o azyl, príslušný azylový orgán získa prístup k nahliadnutiu do nasledujúcich údajov v súbore so žiadosťou, a pokiaľ ide o údaje manžela/manželky a detí uvedené v písmene g), prístup podľa článku 8 ods. 4, a to výhradne na účel stanovený v odseku 1:

a)

číslo žiadosti a orgán, ktorý vízum udelil alebo predĺžil jeho platnosť, a informáciu o tom, či ho tento orgán udelil v mene iného členského štátu;

b)

údaje z formulára žiadosti uvedené v článku 9 ods. 4 písm. a) a b);

c)

typ víza;

d)

doba platnosti víza;

e)

dĺžka predpokladaného pobytu;

f)

fotografie;

g)

údaje uvedené v článku 9 ods. 4 písm. a) a b) prepojeného(-ných) súboru(-ov) so žiadosťou, ktoré sa týkajú manžela/manželky a detí.

3.   Nahliadnuť do VIS podľa odsekov 1 a 2 tohto článku môžu iba určené vnútroštátne orgány uvedené v článku 21 ods. 6 nariadenia (ES) č. 343/2003.“

má byť:

„Článok 21

Prístup k údajom na určenie zodpovednosti za posudzovanie žiadostí o azyl

1.   Výhradne na účel určenia členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podľa článkov 9 a 21 nariadenia (ES) č. 343/2003 majú príslušné azylové orgány prístup k vyhľadávaniu podľa odtlačkov prstov žiadateľa o azyl.

Ak odtlačky prstov žiadateľa o azyl nemožno použiť alebo ak vyhľadávanie na základe odtlačkov prstov je bezvýsledné, vyhľadávanie sa uskutoční na základe údajov uvedených v článku 9 bode 4 písm. a) a/alebo písm. c). Vyhľadávanie sa môže uskutočniť v kombinácii s údajmi uvedenými v článku 9 bode 4 písm. b).

2.   Ak vyhľadávanie na základe údajov uvedených v odseku 1 ukáže, že vo VIS je zaznamenaný údaj o udelenom víze, ktorého platnosť sa skončila najviac šiestich mesiacov pred dátumom podania žiadosti o azyl, a/alebo o víze, ktorého platnosť bola predĺžená do dátumu najviac šiestich mesiacov pred podaním žiadosti o azyl, príslušný azylový orgán získa prístup k nahliadnutiu do nasledujúcich údajov v súbore so žiadosťou, a pokiaľ ide o údaje manžela/manželky a detí uvedené v písmene g), prístup podľa článku 8 ods. 4, a to výhradne na účel stanovený v odseku 1:

a)

číslo žiadosti a orgán, ktorý vízum udelil alebo predĺžil jeho platnosť, a informáciu o tom, či ho tento orgán udelil v mene iného členského štátu;

b)

údaje z formulára žiadosti uvedené v článku 9 bode 4 písm. a) a b);

c)

typ víza;

d)

doba platnosti víza;

e)

dĺžka predpokladaného pobytu;

f)

fotografie;

g)

údaje uvedené v článku 9 bode 4 písm. a) a b) prepojeného(-ných) súboru(-ov) so žiadosťou, ktoré sa týkajú manžela/manželky a detí.

3.   Nahliadnuť do VIS podľa odsekov 1 a 2 tohto článku môžu iba určené vnútroštátne orgány uvedené v článku 21 ods. 6 nariadenia (ES) č. 343/2003.“.

Na strane 71 v článku 22 ods. 1 druhom pododseku

namiesto:

„Ak odtlačky prstov žiadateľa o azyl nemožno použiť alebo ak vyhľadávanie na základe odtlačkov prstov je bezvýsledné, vyhľadávanie sa uskutoční na základe údajov uvedených v článku 9 ods. 4 písm. a) a/alebo písm. c). Toto vyhľadávanie sa môže uskutočniť v kombinácii s údajmi uvedenými v článku 9 ods. 4 písm. b).“

má byť:

„Ak odtlačky prstov žiadateľa o azyl nemožno použiť alebo ak vyhľadávanie na základe odtlačkov prstov je bezvýsledné, vyhľadávanie sa uskutoční na základe údajov uvedených v článku 9 bode 4 písm. a) a/alebo písm. c). Toto vyhľadávanie sa môže uskutočniť v kombinácii s údajmi uvedenými v článku 9 bode 4 písm. b).“.

Na strane 71 v článku 22 ods. 2 písm. b)

namiesto:

„b)

údaje z formulára žiadosti uvedené v článku 9 ods. 4 písm. a), b) a c);“

má byť:

„b)

údaje z formulára žiadosti uvedené v článku 9 bode 4 písm. a), b) a c);“.

Na strane 71 v článku 22 ods. 2 písm. e)

namiesto:

„e)

údaje uvedené v článku 9 ods. 4 písm. a) a b) prepojeného (-ných) súboru(-ov) so žiadosťou, ktoré sa týkajú manžela/ manželky a detí.“

má byť:

„e)

údaje uvedené v článku 9 bode 4 písm. a) a b) prepojeného (-ných) súboru(-ov) so žiadosťou, ktoré sa týkajú manžela/ manželky a detí.“.

Na strane 74 v článku 31 ods. 2

namiesto:

„2.   Odchylne od odseku 1 môžu byť údaje uvedené v článku 9 ods. 4 písm. a), b), c), k) a m) prenesené […]“

má byť:

„2.   Odchylne od odseku 1 môžu byť údaje uvedené v článku 9 bode 4 písm. a), b), c), k) a m) prenesené […]“.

Na strane 76 v článku 37

namiesto:

„Článok 37

Právo na informácie

1.   Zodpovedný členský štát poskytne žiadateľom a osobám uvedeným v článku 9 ods. 4 písm. f) tieto informácie:

a)

údaje o prevádzkovateľovi uvedenom v článku 41 ods. 4 vrátane jeho kontaktných údajov;

b)

účel spracúvania údajov vo VIS;

c)

kategórie príjemcov údajov vrátane orgánov uvedených v článku 3;

d)

lehotu uchovávania údajov;

e)

informáciu o tom, že zhromažďovanie údajov je povinné na posúdenie žiadosti;

f)

informáciu o tom, že majú právo na prístup k údajom, ktoré sa ich týkajú, a právo požadovať opravu nesprávnych údajov, ktoré sa ich týkajú, alebo požadovať vymazanie údajov, ktoré sa ich týkajú, ak boli tieto údaje spracované v rozpore so zákonom, ako aj právo na informácie o postupoch vykonávania týchto práv a kontaktné údaje na vnútroštátne dozorné orgány uvedené v článku 41 ods. 1, ktoré rozhodujú o sťažnostiach súvisiacich s ochranou osobných údajov.

2.   Informácie uvedené v odseku 1 sa žiadateľovi poskytnú písomne po zhromaždení údajov z formulára žiadosti, fotografie a daktyloskopických údajov uvedených v článku 9 ods. 4, 5 a 6.

3.   Informácie uvedené v odseku 1 sa osobám uvedeným v článku 9 ods. 4 písm. f) poskytnú na formulároch, ktoré tieto osoby podpíšu po tom, ako predložia doklady potvrdzujúce pozvanie, finančnú podporu a ubytovanie. Ak takýto formulár podpísaný týmito osobami neexistuje, tieto informácie sa poskytnú v súlade s článkom 11 smernice 95/46/ES.“

má byť:

„Článok 37

Právo na informácie

1.   Zodpovedný členský štát poskytne žiadateľom a osobám uvedeným v článku 9 bode 4 písm. f) tieto informácie:

a)

údaje o prevádzkovateľovi uvedenom v článku 41 ods. 4 vrátane jeho kontaktných údajov;

b)

účel spracúvania údajov vo VIS;

c)

kategórie príjemcov údajov vrátane orgánov uvedených v článku 3;

d)

lehotu uchovávania údajov;

e)

informáciu o tom, že zhromažďovanie údajov je povinné na posúdenie žiadosti;

f)

informáciu o tom, že majú právo na prístup k údajom, ktoré sa ich týkajú, a právo požadovať opravu nesprávnych údajov, ktoré sa ich týkajú, alebo požadovať vymazanie údajov, ktoré sa ich týkajú, ak boli tieto údaje spracované v rozpore so zákonom, ako aj právo na informácie o postupoch vykonávania týchto práv a kontaktné údaje na vnútroštátne dozorné orgány uvedené v článku 41 ods. 1, ktoré rozhodujú o sťažnostiach súvisiacich s ochranou osobných údajov.

2.   Informácie uvedené v odseku 1 sa žiadateľovi poskytnú písomne po zhromaždení údajov z formulára žiadosti, fotografie a daktyloskopických údajov uvedených v článku 9 bodoch 4, 5 a 6.

3.   Informácie uvedené v odseku 1 sa osobám uvedeným v článku 9 bode 4 písm. f) poskytnú na formulároch, ktoré tieto osoby podpíšu po tom, ako predložia doklady potvrdzujúce pozvanie, finančnú podporu a ubytovanie. Ak takýto formulár podpísaný týmito osobami neexistuje, tieto informácie sa poskytnú v súlade s článkom 11 smernice 95/46/ES.“.


Top