Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0507

Nariadenie Komisie (ES) č. 507/2008 zo 6. júna 2008 , ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1673/2000 o spoločnej organizácii trhov s ľanom a konope pestovanými na vlákno (kodifikované znenie)

OJ L 149, 7.6.2008, p. 38–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 275 - 291

No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2016; Zrušil 32016R1237

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/507/oj

7.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 149/38


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 507/2008

zo 6. júna 2008,

ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1673/2000 o spoločnej organizácii trhov s ľanom a konope pestovanými na vlákno

(kodifikované znenie)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1673/2000 z 27. júla 2000 o spoločnej organizácii trhov s ľanom a konope pestovanými na vlákno (1), a najmä na jeho článok 9,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2799/98 z 15. decembra 1998, ktoré stanovuje poľnohospodárske menové dojednania pre euro (2), najmä na jeho článok 3,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 245/2001 z 5. februára 2001, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1673/2000 o spoločnej organizácii trhov s ľanom a konope pestovanými na vlákno (3), bolo opakovane podstatným spôsobom zmenené a doplnené (4). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Nariadenie (ES) č. 1673/2000 okrem iného stanovuje opatrenia vzťahujúce sa na vnútorný trh s ľanom a konope pestovanými na vlákno, ktoré zahŕňajú pomoc pre oprávnených prvotných spracovateľov ľanovej slamy a konopnej slamy a pre farmárov, ktorí dávajú slamu spracovať na vlastné náklady, pre ktoré treba stanoviť podrobné vykonávacie pravidlá.

(3)

Treba stanoviť podmienky udeľovania oprávnení prvotným spracovateľom a povinnosti, ktoré musia splniť farmári, ktorí dávajú slamu spracovať na vlastné náklady. Treba taktiež určiť, aké informácie sa musia uvádzať v kúpno-predajných zmluvách, v spracovateľských záväzkoch a spracovateľských zmluvách týkajúcich sa slamy uvedených v článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1673/2000.

(4)

Niektorí prvotní spracovatelia ľanovej slamy vyrábajú prevažne dlhé ľanové vlákno a popri tom ako vedľajšiu výrobu krátke ľanové vlákno s vysokým percentom nečistôt a pazderia. Ak nemajú vhodné zariadenia na čistenie takýchto druhotných výrobkov, môžu dať krátke vlákno vyčistiť na základe zmluvy inému prevádzkovateľovi. Za takých okolností treba čistenie vlákna na základe zmluvy považovať za činnosť vykonanú prvotným spracovateľom oprávneným spracovávať krátke ľanové vlákno. Primerane tomu treba stanoviť podmienky, ktoré príslušní prevádzkovatelia musia splniť, najmä so zreteľom na kontroly.

(5)

Aby sa zabezpečila spôsobilosť takýchto výrobkov na pomoc, musí byť možné zaviesť za príslušný hospodársky rok jednotnú žiadosť, ako je uvedené v časti II hlave II kapitole I nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (5).

(6)

S cieľom zabezpečiť náležitú správu počas prispôsobovania sa špeciálnym podmienkam platiacim na trhoch pre ľan a konope treba určiť dobu, počas ktorej sa ľanová a konopná slama pestovaná na vlákno môže spracovávať, prípadne predávať.

(7)

Ak sa členské štáty rozhodnú udeliť pomoc na krátke ľanové vlákno alebo konopné vlákno obsahujúce viac ako 7,5 % nečistôt a pazderia, treba stanoviť výpočtovú metódu, ktorá umožní vyjadriť vyrobené množstvo ako ekvivalent množstva s obsahom 7,5 % nečistôt a pazderia.

(8)

Aby sa umožnilo riadne fungovanie stabilizačného mechanizmu, treba stanoviť obmedzenia množstva vlákna, na ktoré sa môže udeľovať pomoc na spracovanie za hospodársky rok, vo výške násobku počtu hektárov, na ktoré sa vzťahujú zmluvy alebo spracovateľské záväzky, jednotkovým množstvom na hektár. Takéto jednotkové množstvo určí členský štát na základe stanovených národných garantovaných množstiev a obrábaných hektárov.

(9)

So zreteľom na výkyvy v národných garantovaných množstvách, ktoré môžu byť výsledkom flexibilnosti zavedenej článkom 3 nariadenia (ES) č. 1673/2000, treba stanoviť podrobné pravidlá pre určovanie takýchto národných garantovaných množstiev pre každý hospodársky rok, pričom sa zohľadnia akékoľvek úpravy, ktoré by sa mohli preukázať ako potrebné na účely primeraného rozdelenia národných garantovaných množstiev medzi užívateľov pomoci na spracovanie.

(10)

Udelenie pomoci na spracovanie treba viazať na podmienku uzatvorenia zmluvy alebo záväzku uvedenú v článku 2 nariadenia (ES) č. 1673/2000. Okrem toho musia členské štáty na základe plôch zahrnutých do zmlúv alebo záväzkov včas určiť presuny medzi národnými garantovanými množstvami a jednotkovými množstvami na hektár. Treba stanoviť povinnosť prevádzkovateľov predkladať dôležité informácie uvedené v takýchto zmluvách alebo záväzkoch príslušným orgánom členského štátu na začiatku spracovateľských činností. S cieľom umožniť určitú flexibilnosť v príslušnom obchodovaní treba stanoviť obmedzené možnosti na presun zmlúv medzi oprávnenými prvotnými spracovateľmi.

(11)

S cieľom zabezpečiť náležitú správu schémy pomoci treba stanoviť informácie, ktoré sú prevádzkovatelia povinní predkladať príslušným orgánom členského štátu, a oznámenia, ktoré sú členské štáty povinné predkladať Komisii.

(12)

Na účely správy schémy pomoci udeľovanej na základe množstiev vlákna vyrobených počas obdobia 22 mesiacov treba prijať ustanovenia o podávaní žiadostí o pomoc vzťahujúcu sa na vlákno, ktoré sa má získať, ktorého množstvá sa podľa toho musia následne pravidelne zisťovať, a to na začiatku spracovateľských činností pre príslušný hospodársky rok.

(13)

Kvôli možným úpravám národných garantovaných množstiev a jednotkových množstiev na hektár sú celkové množstvá vlákna, na ktoré sa môže poskytovať pomoc, známe až po ukončení spracovania. Vzhľadom na to treba prijať ustanovenia o zálohách na pomoc, ktoré sa majú vyplatiť oprávneným prvotným spracovateľom na základe pravidelne zisťovaných množstiev. Aby sa zabezpečilo, že splatné čiastky sa skutočne zaplatia v prípadoch, keď sa zistia nezrovnalosti, treba takéto zálohové platby podmieniť zložením záruky. Takéto záruky musia mať náležitosti stanovené nariadením Komisie (EHS) č. 2220/85 z 22. júla 1985, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie systému záruk pre poľnohospodárske výrobky (6).

(14)

Dodatočnú pomoc stanovenú v článku 4 nariadenia (ES) č. 1673/2000 možno udeľovať iba na plochy, z ktorých vyprodukovaná slama splnila podmienky na udelenie pomoci na spracovanie na dlhé ľanové vlákno. Primerane k tomu treba tiež stanoviť minimálny výnos dlhého ľanového vlákna z hektára, ktoré je zahrnuté do zmluvy alebo záväzku tak, aby sa mohli stanoviť okolnosti, za ktorých sa podmienka pokladá za splnenú.

(15)

Pre riadny výkon činností je potrebný systém administratívnych kontrol a miestnych zisťovaní. Musia sa určiť položky, ktoré sa musia skontrolovať, a minimálny počet miestnych zisťovaní, ktoré sa musia vykonať počas hospodárskeho roka.

(16)

Musia sa stanoviť dôsledky akýchkoľvek zaznamenaných nezrovnalostí. Tieto musia byť dostatočne prísne, aby odradili od akéhokoľvek nezákonného použitia pomoci Spoločenstva, ale zároveň boli v súlade so zásadou proporcionality.

(17)

Aby sa čas získania vlákna čo najviac priblížil skutočnosti rozhodujúcej pre výmenný kurz na zálohové platby a pomoc na spracovanie, musí táto nastať v posledný deň každého obdobia na oznamovanie množstiev získaného vlákna.

(18)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre prírodné vlákna,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Účel a hospodársky rok

1.   Toto nariadenie stanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie spoločnej organizácie trhu s ľanom a konope pestovanými na vlákno, ktorá bola ustanovená nariadením (ES) č. 1673/2000.

2.   Hospodársky rok trvá od 1. júla do 30. júna.

Článok 2

Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto nariadenia sa pod pojmom:

a)

„osoby považované za spracovateľov“ rozumejú farmári, ktorí v súlade s článkom 2 ods. 1 tretím pododsekom písm. b) nariadenia (ES) č. 1673/2000 uzatvorili zmluvy s oprávnenými prvotnými spracovateľmi, aby pre nich spracovali im patriacu slamu na vlákno;

b)

„dlhé ľanové vlákno“ rozumejú ľanové vlákna získané úplným oddelením vlákien a drevných častí stebla, ktoré sú po vytrepaní v priemere aspoň 50 cm dlhé a sú zoradené do rovnobežných prameňov v otiepkach, plátkoch alebo zväzkoch;

c)

„krátke ľanové vlákno“ rozumejú iné ľanové vlákna ako tie, ktoré sú uvedené v písmene b), ktoré sa získali aspoň čiastočným oddelením vlákien a drevných častí stebla;

d)

„konopné vlákno“ rozumejú vlákna získané aspoň čiastočným oddelením vlákien a drevných častí stebla.

Článok 3

Udeľovanie oprávnenia prvotným spracovateľom

1.   Prvotní spracovatelia sú povinní predložiť príslušným orgánom žiadosti o udelenie oprávnenia, ktoré obsahujú aspoň:

a)

popis podniku a celého rozsahu výrobkov získaných spracovaním ľanovej a konopnej slamy;

b)

popis spracovateľskej prevádzky a zariadení, pričom sa uvedú podrobné údaje o ich umiestnení a technických špecifikáciách s uvedením:

i)

spotreby energie a maximálnych množstiev ľanovej a konopnej slamy, ktoré možno spracovať za hodinu a za rok;

ii)

maximálnych množstiev dlhého ľanového vlákna, krátkeho ľanového vlákna a konopného vlákna, ktoré možno získať za hodinu a za rok;

iii)

indikačných množstiev ľanovej a konopnej slamy potrebných na získanie 100 kg každého výrobku uvedeného v písmene a);

c)

popis skladovacích zariadení, pričom sa uvedú podrobné údaje o ich umiestnení a kapacite v tonách ľanovej a konopnej slamy a vlákna.

2.   Žiadosti o oprávnenie musia obsahovať záväzok žiadajúceho podniku, platiaci od dátumu predloženia, že:

a)

bude skladovať jednotlivo podľa hospodárskeho roku zberu príslušnej slamy a podľa členského štátu zberu ľanovú slamu, konopnú slamu, dlhé ľanové vlákno, krátke ľanové vlákno a konopné vlákno:

i)

zahrnuté do všetkých kúpno-predajných zmlúv a spracovateľských záväzkov;

ii)

zahrnuté do jednotlivých spracovateľských zmlúv uzatvorených s osobami, ktoré sa považujú za spracovateľov;

iii)

od všetkých ostatných dodávateľov, prípadne podľa dávok vlákna získaného zo slamy uvedenej v bode i), ktorá ale nie je predmetom žiadosti o pomoc;

b)

bude viesť denné záznamy o „zásobách“ alebo záznamy podľa položky, spájané pravidelne s finančnými účtami, a o informáciách presne určených v odseku 5 spolu s podpornými dokumentmi, ako sú stanovené členským štátom na účely kontrol;

c)

upovedomí príslušný orgán o akýchkoľvek zmenách v informáciách upravených v odseku 1;

d)

sa podrobí akýmkoľvek kontrolám požadovaným podľa schémy pomoci stanovenými v nariadení (ES) č. 1673/2000.

3.   Po miestnom zisťovaní s cieľom preveriť, či sa informácie uvedené v odseku 1 zhodujú so skutočnosťou, príslušný orgán udelí prvotnému spracovateľovi oprávnenie vzťahujúce sa na všetky druhy vlákna, ktoré spĺňajú podmienky pre udelenie pomoci, ktoré môže vyrábať, a ku každému pridelí číslo oprávnenia.

Oprávnenie sa udelí do dvoch mesiacov od podania žiadosti.

Ak došlo k zmene v jednej alebo viacerých položkách informácií stanovených v odseku 1, príslušný orgán potvrdí alebo upraví oprávnenie, v prípade potreby po miestnom zisťovaní, a to v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola zmena oznámená. Akákoľvek úprava týkajúca sa druhov vlákien, zahrnutých do udelených oprávnení, môže nadobudnúť účinnosť iba od nasledujúceho hospodárskeho roku.

4.   V súvislosti s oprávnením prvotných spracovateľov pre spracovanie dlhého ľanového vlákna a zároveň krátkeho ľanového vlákna môžu členské štáty povoliť, ak pokladajú kontrolné opatrenia za dostatočné, aby sa krátke ľanové vlákno čistilo za podmienok stanovených v tomto odseku, aby vlákno spĺňalo limity pre nečistotu a pazderie stanovené v článku 2 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1673/2000.

V takých prípadoch prvotní spracovatelia uvedú svoj úmysel využiť ustanovenia tohto odseku vo svojich žiadostiach o oprávnenie stanovených v odseku 1.

Oprávnenie možno udeliť najviac na dva subjekty vykonávajúce čistenie krátkeho ľanového vlákna jednému oprávnenému prvotnému spracovateľovi na príslušný hospodársky rok.

Pred 1. februárom príslušného hospodárskeho roka predložia oprávnení prvotní spracovatelia príslušným orgánom zmluvy na vyčistenie krátkeho ľanového vlákna, ktoré musí obsahovať aspoň:

a)

dátum uzavretia zmluvy a hospodársky rok zodpovedajúci zberu slamy, z ktorej sa príslušné vlákno získalo;

b)

číslo oprávnenia prvotného spracovateľa a v prípade subjektov vykonávajúcich čistenie krátkeho ľanového vlákna ich mená, obchodné názvy a adresy a umiestnenie prevádzky;

c)

vyhlásenie o tom, že subjekt vykonávajúci čistenie krátkeho ľanového vlákna sa zaväzuje, že:

i)

uskladní vyčistené a nevyčistené krátke ľanové vlákno oddelene podľa zmlúv o čistení;

ii)

oddelene, podľa zmluvy o čistení, povedie denné záznamy množstiev nevyčisteného krátkeho ľanového vlákna prijatého do podniku, množstvá získaného vyčisteného krátkeho ľanového vlákna a množstvá každého z nich v sklade;

iii)

uchová podpornú dokumentáciu, bližšie určenú členským štátom, na účely kontrol a podriadi sa kontrolám požadovaným podľa tohto nariadenia.

Záväzky subjektov vykonávajúcich čistenie uvedené v písmene c) sa pokladajú za záväzky prvotných spracovateľov na základe ich oprávnení.

5.   Záznamy o zásobách oprávnených prvotných spracovateľov musia bližšie uvádzať jednotlivo podľa dní alebo položky a podľa kategórie slamy alebo druhu skladovaného vlákna:

a)

množstvá vstupujúce do podniku a zahrnuté do jednotlivých zmlúv alebo záväzkov, ako sú uvedené v článku 5, prípadne dodávky od iných dodávateľov;

b)

množstvá spracovanej slamy a množstvá získaného vlákna;

c)

odhadované straty a zničené množstvá s odôvodneniami;

d)

množstvá odchádzajúce z podniku rozpísané podľa príjemcov;

e)

množstvá v každom sklade.

Oprávnení prvotní spracovatelia musia mať potvrdenia o dodávke alebo o prevzatí od príslušného dodávateľa alebo príjemcu alebo iný rovnocenný doklad uznaný členským štátom obsahujúci všetky zásielky slamy a vlákna prichádzajúce do podniku alebo odchádzajúce z neho a nezahrnuté do žiadnej zmluvy alebo záväzku uvedených v článku 5. Oprávnení prvotní spracovatelia povedú záznam o menách alebo obchodných názvoch a adresách všetkých dodávateľov a príjemcov.

6.   Položkou je stanovené množstvo ľanovej alebo konopnej slamy, očíslované pri vstupe do spracovateľských závodov alebo skladovacích zariadení uvedených v odseku 1.

Položka sa môže týkať len jednej kúpnopredajnej zmluvy týkajúcej sa slamy, spracovateľského záväzku alebo spracovateľskej zmluvy, ako sú uvedené v článku 5.

Článok 4

Povinnosti osôb považovaných za spracovateľov

Osoby považované za spracovateľov sú povinné:

a)

mať zmluvu s oprávneným prvotným spracovateľom na spracovanie slamy na dlhé ľanové vlákno, krátke ľanové vlákno a/alebo konopné vlákno;

b)

viesť register uvádzajúci nasledovné údaje od začiatku príslušného hospodárskeho roka za každý deň:

i)

množstvá ľanovej a konopnej slamy pestovanej na vlákno získanej a dodanej podľa jednotlivých zmlúv o spracovaní;

ii)

množstvá získaného dlhého ľanového vlákna, krátkeho ľanového vlákna a/alebo konopného vlákna;

iii)

množstvá predaného alebo prepraveného dlhého ľanového vlákna, krátkeho ľanového vlákna a/alebo konopného vlákna s menami a adresami príjemcov;

c)

uchovať podporné dokumenty určené členským štátom na účely kontrol a

d)

súhlasiť, že sa podrobia akýmkoľvek kontrolám stanoveným podľa tejto schémy pomoci.

Článok 5

Zmluvy

1.   Kúpnopredajné zmluvy týkajúce sa slamy, spracovateľské záväzky a spracovateľské zmluvy, ako sú uvedené v článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1673/2000, musia obsahovať aspoň nasledujúce údaje:

a)

dátum uzatvorenia zmluvy a príslušný hospodársky rok zberu;

b)

číslo oprávnenia prvotného spracovateľa, identifikačné číslo farmára podľa integrovaného administratívneho a kontrolného systému ustanoveného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003 (7) a ich mená a adresy;

c)

podrobné údaje identifikujúce príslušnú poľnohospodársku parcelu (parcely) v súlade so systémom na identifikáciu poľnohospodárskych parciel, ustanoveným podľa integrovaného administratívneho a kontrolného systému;

d)

plochy osiate ľanom pestovaným na vlákno a plochy osiate konope pestovaným na vlákno.

2.   Pred 1. januárom príslušného hospodárskeho roka sa kúpno-predajné zmluvy zahŕňajúce slamu môžu previesť na iného oprávneného prvotného spracovateľa odlišného od toho, ktorý pôvodne zmluvu uzatvoril, s písomným súhlasom farmára a oprávnených prvotných spracovateľov prevádzajúcich zmluvu medzi sebou.

Po 1. januári príslušného hospodárskeho roku sa prevody zmlúv stanovených v prvom pododseku môžu uskutočniť iba za výnimočných okolností, na základe riadne opodstatneného podporného dôkazu a s povolením členského štátu.

Článok 6

Informácie, ktoré musia prevádzkovatelia poskytovať

1.   Do dátumu stanoveného členským štátom, najneskôr však do 20. septembra po začatí príslušného hospodárskeho roku, oprávnení prvotní spracovatelia a osoby považované za spracovateľov poskytnú príslušným orgánom:

a)

zoznam všetkých kúpnopredajných zmlúv, spracovateľských záväzkov a spracovateľských zmlúv, uvedených v článku 5 pre ten hospodársky rok, rozpísaných na ľan a konopu a uvádzajúcich identifikačné číslo farmára podľa integrovaného administratívneho a kontrolného systému a príslušné parcely;

b)

vyhlásenie o celkových plochách osiatych ľanom a o celkových plochách osiatych konope zahrnutých do kúpnopredajných zmlúv, spracovateľských záväzkov a spracovateľských zmlúv.

Členské štáty však môžu požadovať kópiu všetkých príslušných dokladov namiesto zoznamu uvedeného v prvom pododseku písm. a).

Ak sa niektoré spracovateľské zmluvy alebo spracovateľské záväzky vzťahujú na plochy ležiace v inom členskom štáte, ako je ten, v ktorom má prvotný spracovateľ oprávnenie, informácie bližšie určené v prvom pododseku vzťahujúce sa na príslušné plochy poskytne dotknutá strana taktiež členskému štátu, v ktorom uskutočňuje zber.

2.   Za prvých šesť mesiacov hospodárskeho roka a za každé nasledujúce štvormesačné obdobie sú oprávnení prvotní spracovatelia a osoby považované za spracovateľov povinní oznámiť príslušným orgánom do konca nasledujúceho mesiaca informácie o každej kategórii oddelene skladovaných výrobkov:

a)

množstvá vyrobených vlákien a zahrnutých do žiadostí o pomoc;

b)

množstvá iných vyrobených vlákien;

c)

úhrnné celkové množstvo slamy, ktoré prišlo do podniku;

d)

množstvá v sklade;

e)

prípadne zoznam kúpno-predajných zmlúv týkajúcich sa slamy a zmlúv o spracovaní vypracovaný v súlade s odsekom 1 písm. a), ktoré sa previedli v súlade s článkom 5 ods. 2 prvým pododsekom, pričom sa uvedú mená postupníkov a postupcov.

Pre každé príslušné obdobie predložia osoby považované za spracovateľov spolu s ich oznámeniami stanovenými v prvom pododseku doklady týkajúce sa množstiev vlákna umiestnených na trh a zahrnutých do žiadostí o pomoc. Takéto doklady určí členský štát a musia zahŕňať aspoň kópie faktúr o predaji ľanového a konopného vlákna a potvrdenie od oprávneného prvotného spracovateľa, ktorý spracoval slamu, o množstve a druhoch získaného vlákna.

Po nahlásení členskému štátu môžu oprávnení prvotní spracovatelia a osoby považované za spracovateľov prestať posielať v tomto odseku stanovené oznámenia o množstvách prichádzajúcich do podniku a odchádzajúcich z neho a o spracovaných množstvách, keď sa takéto činnosti pre príslušný hospodársky rok definitívne skončili.

3.   Pred 1. májom nasledujúcim po príslušnom hospodárskom roku oprávnení prvotní spracovatelia informujú príslušné orgány o hlavných účeloch, na ktoré boli vlákno a ďalšie výrobky použité.

Článok 7

Nárok na pomoc

1.   Pomoc na spracovanie ľanovej a konopnej slamy stanovenú v článku 2 nariadenia (ES) č. 1673/2000 možno vyplatiť za ľanové a konopné vlákno iba vtedy, ak:

a)

pochádza zo slamy zahrnutej do kúpno-predajných zmlúv, spracovateľských záväzkov alebo spracovateľských zmlúv uvedených v článku 5 zahŕňajúcich parcely vysiate ľanom alebo konope pestovanými na vlákno a zahrnutej do jednotnej žiadosti, ako je uvedené v časti II hlave II kapitole I nariadenia (ES) č. 796/2004, podanej so zreteľom na rok, v ktorom sa začína hospodársky rok;

b)

oprávnený prvotný spracovateľ ho získal pred 1. májom po skončení príslušného hospodárskeho roku a v prípade osôb považovaných za spracovateľov, ak sa umiestnilo na trh do vyššie uvedeného dátumu.

2.   Ak sa členský štát rozhodne udeľovať pomoc na krátke ľanové vlákno alebo konopné vlákno obsahujúce viac ako 7,5 % nečistôt a pazderia v súlade s článkom 2 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1673/2000, vypočíta sa množstvo „Q“, na ktoré sa pomoc udelí, použitím vzorca:

Q = P* [(100 – x) / (100 – 7,5)]

kde „P“ znamená množstvo oprávneného vlákna získaného s nie väčším ako povoleným percentom „x“ nečistôt a pazderia.

Článok 8

Národné garantované množstvá

1.   Množstvo 5 000 ton krátkeho ľanového vlákna a konopného vlákna sa v súlade s článkom 3 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1673/2000 rozdelí na národné garantované množstvá do 16. novembra pre prebiehajúci hospodársky rok na základe nasledujúcich informácií, ktoré príslušný členský štát zašle Komisii do 16. októbra:

a)

plochy zahrnuté do kúpnopredajných zmlúv, spracovateľských záväzkov a spracovateľských zmlúv predložených v súlade s článkom 6 tohto nariadenia a

b)

odhadované výnosy ľanovej a konopnej slamy.

2.   Aby sa stanovili národné množstvá, na ktoré sa môže udeliť pomoc na spracovanie na daný hospodársky rok, určia členské štáty do 1. januára príslušného hospodárskeho roku prevody národných garantovaných množstiev uskutočnených v súlade s článkom 3 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1673/2000.

Na účely uplatnenia odseku 4 tohto článku však môžu členské štáty do 1. augusta nasledujúceho po konci lehoty stanovenej v článku 7 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia upraviť prevedené množstvá.

3.   Na účely uplatnenia článku 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1673/2000 sa množstvo dlhého ľanového vlákna, krátkeho ľanového vlákna a konopného vlákna, na ktoré možno udeliť spracovateľskú pomoc na určitý hospodársky rok oprávnenému prvotnému spracovateľovi alebo osobe považovanej za spracovateľa, obmedzí na počet hektárov parciel zahrnutých do kúpnopredajnej zmluvy alebo spracovateľského záväzku, prípadne do spracovateľskej zmluvy, vynásobený jednotkovým množstvom, ktoré sa určí.

Pred 1. januárom prebiehajúceho hospodárskeho roka členský štát určí jednotkové množstvo, uvedené v prvom pododseku, pre celé svoje územie pre každý z troch druhov vlákna.

4.   V prípade, že množstvá vlákna, na ktoré je pomoc možné vyplatiť určitým oprávneným prvotným spracovateľom alebo osobám považovaným za spracovateľov, sú nižšie ako limity platné pre nich podľa odseku 3, môže členský štát, po doručení všetkých oznámení stanovených v článku 6 ods. 2 písm. a) týkajúcich sa príslušného hospodárskeho roka, zvýšiť jednotkové množstvá uvedené v odseku 3 tohto článku tak, aby sa prerozdelili množstvá dostupné pre ostatných oprávnených prvotných spracovateľov alebo osoby považované za spracovateľov, ktorých oprávnené množstvá prevyšujú pre nich platné limity.

Článok 9

Žiadosti o pomoc

1.   Oprávnení prvotní spracovatelia podajú príslušným orgánom žiadosti o pomoc na spracovanie slamy na dlhé ľanové vlákno, krátke ľanové vlákno a konopné vlákno, ktoré sa má získať zo slamy z príslušného hospodárskeho roka v lehote stanovenej v článku 7 ods. 1 písm. b). Také žiadosti sa podajú najneskôr do dátumu stanoveného v článku 6 ods. 1.

Ak sa má vlákno získať čiastočne zo slamy vyrobenej v inom členskom štáte ako je ten, v ktorom je prvotný spracovateľ oprávnený, podá sa žiadosť o pomoc príslušnému orgánu v členskom štáte, kde sa slama zožala, a kópia sa zašle členskému štátu, v ktorom je prvotný spracovateľ oprávnený.

2.   Osoby považované za spracovateľov podajú príslušným orgánom žiadosti o pomoc na spracovanie slamy na dlhé ľanové vlákno, krátke ľanové vlákno a konopné vlákno, ktoré sa má získať zo slamy z príslušného hospodárskeho roka a umiestniť na trh do lehoty stanovenej v článku 7 ods. 1 písm. b). Také žiadosti sa podajú najneskôr do dátumu stanoveného v článku 6 ods. 1.

3.   Žiadosti o pomoc musia obsahovať aspoň:

a)

mená žiadateľov, adresy a podpisy, prípadne čísla oprávnení prvotných spracovateľov alebo identifikačné čísla osôb považovaných za spracovateľov podľa integrovaného administratívneho a kontrolného systému;

b)

vyhlásenie, že množstvá dlhého ľanového vlákna, krátkeho ľanového vlákna a konopného vlákna zahrnuté do žiadostí budú zahrnuté do oznámení stanovených v článku 6 ods. 2 písm. a).

Na účely udeľovania pomoci tvoria oznámenia stanovené v článku 6 ods. 2 písm. a) neoddeliteľnú časť žiadosti o pomoc.

Článok 10

Zálohy na pomoc

1.   Ak sa spolu s oznámeniami o získanom vlákne stanovenými v článku 6 ods. 2 písm. a) podajú aj žiadosti o zálohy, vyplatia sa takéto zálohy oprávneným prvotným spracovateľom do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci podania oznámenia za predpokladu, že žiadosť o pomoc sa podala v súlade s článkom 9. Bez toho, aby bol dotknutý limit stanovený v článku 8 ods. 3, záloha sa musí rovnať 80 % pomoci zodpovedajúcej množstvám deklarovaného vlákna.

2.   Zálohové platby budú vyplatené iba v tom prípade, ak nebola zistená žiadna nezrovnalosť, ktorej by sa žiadateľ dopustil v príslušnom hospodárskom roku podľa kontrol uvedených v článku 13, a ak bola uložená zábezpeka.

Okrem prípadných zábezpek, keď sa krátke ľanové vlákno čistí podľa zmluvy, sa bude pre každého oprávneného prvotného spracovateľa a každý typ vlákna zábezpeka rovnať výške 35 % sumy pomoci prislúchajúcej množstvám vlákna, ktoré vyplývajú z násobenia uvedeného v prvom pododseku článku 8 ods. 3.

Členské štáty však môžu stanoviť, že suma zábezpeky sa bude zakladať na odhadovanej výrobe. V tomto prípade:

a)

zábezpeka nesmie byť uvoľnená ani čiastočne, ani celá pred poskytnutím pomoci;

b)

bez ohľadu na piaty pododsek vo vzťahu k celkovej sume vyplatených zálohových platieb nesmie byť suma zábezpeky menšia než:

110 % do 30. apríla príslušného hospodárskeho roku,

75 % medzi 1. májom príslušného hospodárskeho roku a nasledujúcim 31. augustom,

50 % medzi 1. septembrom nasledujúcim po príslušnom hospodárskom roku a dátumom zaplatenia zostatku pomoci.

V prípade, keď sa krátke ľanové vlákno čistí podľa zmluvy, bude sa príslušná zábezpeka rovnať 110 %:

sumy pomoci prislúchajúcej množstvám vlákna, ktoré vyplývajú z násobenia uvedeného v článku 8 ods. 3 prvom pododseku, alebo

v prípade, keď členský štát uplatňuje vyššie uvedený pododsek, celkovej sumy vyplatených zálohových platieb pre príslušný hospodársky rok.

Zábezpeka bude úplne uvoľnená medzi prvým a desiatym dňom nasledujúcim po dni poskytnutia pomoci v pomere k množstvám, na ktoré členský štát poskytol spracovateľskú pomoc.

3.   Článok 3 a hlavy II, III a VI nariadenia (EHS) č. 2220/85 sa vzťahujú aj na záruky uvedené v tomto článku.

Článok 11

Dodatočná pomoc

Dodatočná pomoc stanovená v článku 4 nariadenia (ES) č. 1673/2000 sa udelí prvotným spracovateľom dlhého ľanového vlákna, ktorí sú oprávnení vo vzťahu k plochám umiestneným v zónach uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu, a zahrnutým do kúpnopredajných zmlúv a spracovateľských záväzkov predložených v súlade s článkom 6 ods. 1 tohto nariadenia.

Plocha, na ktorú sa dodatočná pomoc udelí, však nesmie presiahnuť plochu zodpovedajúcu množstvu dlhého ľanového vlákna spĺňajúceho podmienky pre udelenie spracovateľskej pomoci a získanému na príslušný hospodársky rok, vydelenému výnosom 680 kg dlhého ľanového vlákna na hektár.

Článok 12

Vyplatenie pomoci

1.   Spracovateľská pomoc, prípadne dodatočná pomoc sa udelia po vykonaní všetkých stanovených kontrol a po stanovení definitívnych množstiev vlákna oprávneného na pomoc na príslušný hospodársky rok.

2.   Pred 15. októbrom nasledujúcim po konci lehoty stanovenej v článku 7 ods. 1 písm. b) vyplatí členský štát, na ktorého území sa ľanová alebo konopná slama zožala, spracovateľskú pomoc, prípadne dodatočnú pomoc.

Článok 13

Kontroly

1.   Aby sa zabezpečilo dodržiavanie podmienok pre udelenie pomoci, vykonajú sa kontroly zahŕňajúce najmä:

a)

kontrolu dodržiavania podmienok pre udeľovanie oprávnenia prvotným spracovateľom a plnenia povinností osobami považovanými za spracovateľov;

b)

porovnanie údajov o poľnohospodárskych parcelách uvedených v kúpno-predajných zmluvách, spracovateľských záväzkoch a spracovateľských zmluvách, aby sa zistilo, či súhlasia s tými, ktoré sa stanovili v súlade s nariadením (ES) č. 1782/2003;

c)

kontrolu informácií v dokladoch o množstvách zahrnutých oprávnenými prvotnými spracovateľmi a osobami považovanými za spracovateľov do žiadostí o pomoc.

Kontroly oprávnených prvotných spracovateľov vykonávané príslušnými orgánmi členských štátov sa vzťahujú na spracovanie všetkej ľanovej a konopnej slamy pestovanej na vlákno vyrobenej v Spoločenstve.

2.   O miestnom zisťovaní vykonávanom na účely kontrol stanovených v odseku 1 rozhodnú príslušné orgány, najmä na základe analýzy rizika s cieľom prekontrolovať aspoň 75 % oprávnených prvotných spracovateľov a 10 % osôb považovaných za spracovateľov za každý hospodársky rok. Počet miestnych zisťovaní vykonávaných v ktoromkoľvek členskom štáte však v žiadnom prípade nesmie byť menší ako celkový počet hektárov deklarovaných ako plochy osiate ľanom a konope v tomto členskom štáte, vydelený 750.

Miestne zisťovania sa taktiež vzťahujú na všetkých čističov krátkeho ľanového vlákna, ktorí uzatvorili zmluvy o vyčistení vlákna s oprávnenými prvotnými spracovateľmi.

3.   Miestne zisťovania musia zahŕňať najmä kontrolu:

a)

prevádzky, zásob a získaného vlákna;

b)

skladových záznamov a finančných účtov;

c)

energie spotrebovanej rôznymi výrobnými prostriedkami a doklady týkajúce sa zamestnanej pracovnej sily;

d)

akýchkoľvek obchodných dokumentov súvisiacich s kontrolou.

V prípade pochybností o spôsobilosti vlákna, najmä pokiaľ ide o obsah nečistôt v krátkom ľanovom vlákne alebo konopnom vlákne, odoberie sa reprezentatívna vzorka zo sporných dávok a presne sa zistia vlastnosti. Ak je to vhodné, členský štát podľa okolností určí z množstiev zahrnutých do žiadostí o pomoc tie, ktoré nie sú spôsobilé.

V prípadoch uvedených v článku 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1673/2000 členský štát vykonávajúci kontrolu okamžite zašle zistenia členskému štátu, ktorý má vyplatiť pomoc.

Článok 14

Sankcie

1.   Ak kontroly preukážu, že neboli splnené záväzky prijaté v žiadostiach o oprávnenie, oprávnenie sa okamžite odníme a prvotným spracovateľom, ktorým bolo odňaté oprávnenie, sa napriek článku 3 ods. 3 neudelí ďalšie oprávnenie pred druhým hospodárskym rokom nasledujúcim po dni kontroly alebo po dni, v ktorý sa zistilo porušenie takýchto záväzkov.

2.   Ak sa úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti urobilo nepravdivé vyhlásenie, alebo ak prvotný spracovateľ podpísal kúpnopredajné zmluvy zahŕňajúce slamu, alebo sa prijali spracovateľské záväzky zahŕňajúce počet hektárov, z ktorých by za normálnych okolností boli podstatne vyššie výnosy, ako možno spracovať podľa technických špecifikácií uvedených v oprávnení, nemožno oprávnenému prvotnému spracovateľovi alebo osobe považovanej za spracovateľa udeliť spracovateľskú pomoc, prípadne dodatočnú pomoc stanovenú v článku 4 nariadenia (ES) č. 1673/2000 na hospodársky rok a na nasledujúci hospodársky rok.

3.   Ak sa zistí, že množstvá dlhého ľanového vlákna, krátkeho ľanového vlákna alebo konopného vlákna zahrnuté do žiadostí o pomoc prevyšujú tie, ktoré spĺňajú podmienky pre oprávnenie na pomoc a ktoré sa získali za obdobie uvedené v článku 6 ods. 2, pomoc, ktorá sa môže udeliť na jednotlivé druhy vlákna sa bez toho, aby bol dotknutý článok 8 ods. 3, vypočíta na základe skutočne oprávnených množstiev na daný hospodársky rok, od ktorých sa odčíta dvojnásobok rozdielu oproti množstvám zahrnutým do žiadosti o pomoc.

4.   S výnimkou vyššej moci sa v prípadoch oneskoreného podania žiadostí o pomoc stanovených v článku 9 alebo oneskoreného predloženia alebo oneskoreného oznámenia informácií stanovených v článku 6, pomoc, o ktorú sa požiadalo a na ktorú by príslušná strana bola mala oprávnenie, ak by žiadosť bola podaná alebo podanie urobené do konca lehoty, zníži o 1 % za každý pracovný deň. Na žiadosti a informácie stanovené v článku 6 ods. 1 predložené s viac ako 25-dňovým oneskorením sa neprihliada.

5.   Ak je to vhodné, zníži sa dodatočná pomoc uvedená v článku 11 o rovnaký percentuálny podiel, ako sa použil na celkovú spracovateľskú pomoc udelenú na daný hospodársky rok.

Článok 15

Oznámenia

1.   V druhom mesiaci nasledujúcom po skončení každého obdobia uvedeného v článku 6 ods. 2 prvom pododseku členské štáty oznámia Komisii:

a)

celkové množstvá dlhého ľanového vlákna, krátkeho ľanového vlákna a konopného vlákna, ak je to vhodné, upravené v súlade s článkom 7 ods. 2, na ktoré sa podali žiadosti o pomoc v príslušnom období;

b)

množstvá predané každý mesiac a príslušné ceny, ktoré je možné zaznamenať na najdôležitejších trhoch na výrobnom stupni pre tie kvality vlákna pochádzajúceho zo Spoločenstva, ktoré sú na trhu najreprezentatívnejšie;

c)

pre každý hospodársky rok, súhrnný výkaz o množstvách dlhého ľanového vlákna, krátkeho ľanového vlákna a konopného vlákna získaného zo slamy pochádzajúcej zo Spoločenstva na sklade ku koncu príslušného obdobia.

2.   Najneskôr do 31. januára a vzhľadom na prebiehajúci hospodársky rok členské štáty oznámia Komisii:

a)

prevody národných garantovaných množstiev uskutočnené v súlade s článkom 3 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1673/2000 a národné garantované množstvá vyplývajúce z takých prevodov;

b)

súhrnný výkaz plôch osiatych ľanom a konopou pestovanými na vlákno a zahrnutých do zmlúv alebo záväzkov uvedených v článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1673/2000;

c)

jednotkové množstvá stanovené v súlade s článkom 8 ods. 3 tohto nariadenia;

d)

odhadovanú produkciu ľanovej a konopnej slamy a vlákna;

e)

počet oprávnených spracovateľských podnikov a ich celkovú spracovateľskú kapacitu z hľadiska rôznych druhov vlákna vzhľadom na prebiehajúci hospodársky rok;

f)

ak je to vhodné, počet subjektov vykonávajúcich čistenie krátkeho ľanového vlákna.

3.   Najneskôr do 15. decembra každého roku členské štáty zašlú Komisii nasledovné informácie týkajúce sa predminulého hospodárskeho roka:

a)

súhrnný výkaz celkových množstiev dlhého ľanového vlákna, krátkeho ľanového vlákna a konopného vlákna zahrnutých do žiadostí o pomoc:

i)

a uznaných za oprávnené na spracovateľskú pomoc stanovenú v článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1673/2000;

ii)

ale neuznaných za oprávnené na spracovateľskú pomoc, pričom sa uvedú množstvá, ktoré sa nekvalifikovali na pomoc v dôsledku prečerpania národných garantovaných množstiev stanovených podľa článku 8 tohto nariadenia;

iii)

pre ktoré záruky stanovené v článku 10 tohto nariadenia prepadli;

b)

celkové množstvá krátkeho ľanového vlákna a konopného vlákna, ktoré nie sú oprávnené, pretože obsahujú percentuálny podiel nečistôt nad rámec limitu stanoveného v článku 2 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1673/2000, a ktoré boli získané u oprávnených prvotných spracovateľov a osôb považovaných za spracovateľov;

c)

súhrnný výkaz o počte hektárov umiestnených jednotlivo v zóne I a v zóne II definovaných v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1673/2000, na ktoré sa udelila dodatočná pomoc stanovená v článku 4 uvedeného nariadenia;

d)

ak je to vhodné, národné garantované množstvá a jednotkové množstvá vyplývajúce z úprav stanovených v článku 8 ods. 2 druhom pododseku a v článku 8 ods. 4 tohto nariadenia;

e)

počet sankcií stanovených v článku 14 ods. 1, 2 a 3 tohto nariadenia, ktoré sa rozhodol uplatniť, a takých, o ktorých sa uvažuje;

f)

ak je to vhodné, správu o uplatňovaní článku 3 ods. 4 tohto nariadenia a o kontrolách a príslušných množstvách.

4.   Ak sa členský štát rozhodne podľa článku 2 ods. 3 písm. b) druhého pododseku nariadenia (ES) č. 1673/2000, že udelí pomoc pre krátke ľanové vlákno alebo konopné vlákno obsahujúce viac ako 7,5 % nečistôt a pazderia, oznámi to Komisii najneskôr do 31. januára prebiehajúceho hospodárskeho roku, pričom bližšie určí príslušné tradičné odbytiská.

V takých prípadoch členský štát pripojí k informáciám bližšie určeným v odseku 1 písm. a) tohto článku rozpis skutočných, neupravených množstiev krátkeho ľanového vlákna a konopného vlákna obsahujúcich viac ako 7,5 % nečistôt a pazderia a zahrnutých do žiadostí o pomoc.

Článok 16

Rozhodujúca skutočnosť

Pre každé obdobie uvedené v článku 6 ods. 2 je rozhodujúca skutočnosť pre výmenný kurz eura na prepočítanie zálohy a pomoci na spracovanie príslušného množstva uvedená v článku 2 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1913/2006.

Článok 17

Dovážané konope

1.   Licencia uvedená v článku 5 ods. 2 prvom pododseku nariadenia (ES) č. 1673/2000 sa vypracuje podľa formulára, ktorý je pripojený ako príloha I k tomuto nariadeniu. Licencia sa vydá len tam, kde bolo k uspokojeniu dovážajúceho členského štátu dokázané, že boli splnené všetky vymedzené podmienky.

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2 tohto článku, príslušné členské štáty stanovia podmienky, ktoré treba splniť pri žiadosti o vydanie licencie a pri vydávaní a používaní licencie. Políčka 1, 2, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24 a 25 formulára licencie však musia byť vyplnené.

Licencie sa môžu vydávať a používať použitím počítačových systémov v súlade s podrobnými pravidlami, ktoré stanovili príslušné orgány. Obsah takýchto licencií musí byť identický s obsahom licencií na papieri podľa prvého a druhého pododseku. V členských štátoch, ktoré nemajú k dispozícii počítačové systémy, môžu dovozcovia použiť len licenciu v papierovej forme.

Systém kontrol uvedený v článku 5 ods. 2 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 1673/2000 zavedie každý dotknutý členský štát.

2.   Na účely článku 5 ods. 2 tretej zarážky nariadenia (ES) č. 1673/2000 stanovia dotknuté členské štáty úpravy pre oprávňovanie dovozcov konopného semena iného ako osiva. Tieto úpravy zahŕňajú definíciu podmienok na oprávnenie, kontroly a sankcie prípade nedostatkov.

V prípade dovozu konopného semena, uvedeného v prvom pododseku, licencia uvedená v odseku 1 tohto článku sa vydá len vtedy, keď sa oprávnený dovozca zaviaže, že príslušným orgánom v lehotách a za podmienok definovaných daným členským štátom poskytne dokumenty, ktoré potvrdzujú, že konopné semeno, na ktoré sa vzťahuje táto licencia, prešlo v období menej ako 12 mesiacov odo dňa vydania licencie jedným z uvedených úkonov:

a)

uvedenie do stavu, ktorý vylučuje použitie na siatie;

b)

zmiešaním s iným než konopným semenom na účely výživy zvierat, s konopným semenom zodpovedajúcim najviac 15 % v celkovej zmesi a vo výnimočných prípadoch najviac 25 % na zdôvodnenú žiadosť oprávneného dovozcu;

c)

opätovným vývozom do štátu, ktorý nie je štátom Spoločenstva.

Ak však časť konopného semena, na ktoré sa vzťahuje daná licencia neprešla jedným z procesov uvedených v druhom pododseku v lehote 12 mesiacov, príslušný členský štát môže, na základe zdôvodnenej žiadosti oprávneného dovozcu, rozšíriť túto lehotu o jedenkrát alebo dvakrát šesť mesiacov.

Potvrdenia uvedené v druhom pododseku vypracujú tí prevádzkovatelia, ktorí vykonali uvedené úkony a budú obsahovať aspoň tieto informácie:

a)

názov, celú adresu, členský štát a podpis prevádzkovateľa;

b)

popis vykonaného úkonu spĺňajúc podmienky stanovené v druhom pododseku a dátum vykonania úkonu;

c)

množstvo konopného osiva, na ktoré sa úkon vzťahoval, v kilogramoch.

3.   Na základe analýzy rizika každý dotknutý členský štát vykoná kontroly správnosti potvrdení vzťahujúcich sa na úkony uvedené v druhom pododseku odseku 2 a vykonané na jeho území.

Ak je to potrebné, dovážajúci členský štát zašle príslušnému členskému štátu kópie potvrdení vzťahujúcich sa na procesy vykonané na území dotknutého členského štátu, ktoré predložili oprávnení dovozcovia. Ak sa počas kontrol, uvedených v prvom pododseku zistia nedostatky, dotknutý členský štát bude informovať príslušný orgán dovážajúceho členského štátu.

4.   Členské štáty oboznámia Komisiu s ustanoveniami prijatými na uplatňovanie odsekov 1 a 2.

Najneskôr do 31. januára každého roku oznámia členské štáty Komisii, aké sankcie uložili alebo opatrenia uplatnili v dôsledku nedostatkov zistených počas predchádzajúceho hospodárskeho roka.

Členské štáty zašlú Komisii mená a adresy orgánov zodpovedných za vydávanie licencií a za kontroly, uvedené v tomto článku, a tá ich postúpi ďalším členským štátom.

Článok 18

Nariadenie (ES) č. 245/2001 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 19

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. júna 2008

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 193, 29.7.2000, s. 16. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 953/2006 (Ú. v. EÚ L 175, 29.6.2006, s. 1). Nariadenie (ES) č. 1673/2000 nahradí nariadenie (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. júla 2008.

(2)  Ú. v. ES L 349, 24.12.1998, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 35, 6.2.2001, s. 18. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2006 (Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52).

(4)  Pozri prílohu II.

(5)  Ú. v. EÚ L 141, 30.4.2004, s. 18. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 319/2008 (Ú. v. EÚ L 95, 8.4.2008, s. 63).

(6)  Ú. v. ES L 205, 3.8.1985, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2006.

(7)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1.


PRÍLOHA I

Image

Image


PRÍLOHA II

Zrušené nariadenie so zoznamom neskorších zmien a doplnení

nariadenie Komisie (ES) č. 245/2001

(Ú. v. ES L 35, 6.2.2001, s. 18)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 1093/2001

(Ú. v. ES L 150, 6.6.2001, s. 17)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 52/2002

(Ú. v. ES L 10, 12.1.2002, s. 10)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 651/2002

(Ú. v. ES L 101, 17.4.2002, s. 3)

iba článok 1 ods. 2

nariadenie Komisie (ES) č. 1401/2003

(Ú. v. EÚ L 199, 7.8.2003, s. 3)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 873/2005

(Ú. v. EÚ L 146, 10.6.2005, s. 3)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 1913/2006

(Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52)

iba článok 24


PRÍLOHA III

Tabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 245/2001

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2 úvodné slová

článok 2 úvodné slová

článok 2 prvá zarážka

článok 2 písm. a)

článok 2 druhá zarážka úvodné slová

článok 2 druhá zarážka písm. a)

článok 2 písm. b)

článok 2 druhá zarážka písm. b)

článok 2 písm. c)

článok 2 druhá zarážka písm. c)

článok 2 písm. d)

článok 3 ods. 1 prvý pododsek úvodné slová

článok 3 ods. 1 úvodné slová

článok 3 ods. 1 prvý pododsek písm. a)

článok 3 ods. 1 písm. a)

článok 3 ods. 1 prvý pododsek písm. b) prvá zarážka

článok 3 ods. 1 písm. b) bod i)

článok 3 ods. 1 prvý pododsek písm. b) druhá zarážka

článok 3 ods. 1 písm. b) bod ii)

článok 3 ods. 1 prvý pododsek písm. b) tretia zarážka

článok 3 ods.1 písm. b) bod iii)

článok 3 ods. 1 prvý pododsek písm. c)

článok 3 ods. 1 písm. c)

článok 3 ods. 1 druhý pododsek

článok 3 ods. 2 úvodné slová

článok 3 ods. 2 úvodné slová

článok 3 ods. 2 prvá zarážka

článok 3 ods. 2 písm. a)

článok 3 ods. 2 prvá zarážka písm. a)

článok 3 ods. 2 písm. a) bod i)

článok 3 ods. 2 prvá zarážka písm. b)

článok 3 ods. 2 písm. a) bod ii)

článok 3 ods. 2 prvá zarážka písm. c)

článok 3 ods. 2 písm. a) bod iii)

článok 3 ods. 2 druhá zarážka

článok 3 ods. 2 písm. b)

článok 3 ods. 2 tretia zarážka

článok 3 ods. 2 písm. c)

článok 3 ods. 2 štvrtá zarážka

článok 3 ods. 2 písm. d)

článok 3 ods. 3 až 6

článok 3 ods. 3 až 6

článok 4 úvodné slová

článok 4 úvodné slová

článok 4 písm. a)

článok 4 písm. a)

článok 4 písm. b) prvá zarážka

článok 4 písm. b) bod i)

článok 4 písm. b) druhá zarážka

článok 4 písm. b) bod ii)

článok 4 písm. b) tretia zarážka

článok 4 písm. b) bod iii)

článok 4 písm. c) a d)

článok 4 písm. c) a d)

článok 5

článok 5

článok 6 ods. 1 prvý pododsek úvodné slová

článok 6 ods. 1 prvý pododsek úvodné slová

článok 6 ods. 1 prvý pododsek prvá zarážka

článok 6 ods. 1 prvý pododsek písm. a)

článok 6 ods. 1 prvý pododsek druhá zarážka

článok 6 ods. 1 prvý pododsek písm. b)

článok 6 ods. 1 druhý pododsek

článok 6 ods. 1 druhý pododsek

článok 6 ods. 1 tretí pododsek

článok 6 ods. 1 tretí pododsek

článok 6 ods. 2 a 3

článok 6 ods. 2 a 3

článok 7 ods. 1 úvodné slová

článok 7 ods. 1 úvodné slová

článok 7 ods. 1 prvá zarážka

článok 7 ods. 1 písm. a)

článok 7 ods. 1 druhá zarážka

článok 7 ods. 1 písm. b)

článok 7 ods. 2

článok 7 ods. 2

článok 8 ods. 1 úvodné slová

článok 8 ods. 1 úvodné slová

článok 8 ods. 1 prvá zarážka

článok 8 ods. 1 písm. a)

článok 8 ods. 1 druhá zarážka

článok 8 ods. 1 písm. b)

článok 8 ods. 2, 3 a 4

článok 8 ods. 2, 3 a 4

článok 9 ods. 1 a 2

článok 9 ods. 1 a 2

článok 9 ods. 3 prvý pododsek úvodné slová

článok 9 ods. 3 prvý pododsek úvodné slová

článok 9 ods. 3 prvý pododsek prvá zarážka

článok 9 ods. 3 prvý pododsek písm. a)

článok 9 ods. 3 prvý pododsek druhá zarážka

článok 9 ods. 3 prvý pododsek písm. b)

článok 9 ods. 3 druhý pododsek

článok 9 ods. 3 druhý pododsek

články 10, 11 a 12

články 10, 11 a 12

článok 13 ods. 1 prvý pododsek úvodné slová

článok 13 ods. 1 prvý pododsek úvodné slová

článok 13 ods. 1 prvý pododsek prvá zarážka

článok 13 ods. 1 prvý pododsek písm. a)

článok 13 ods. 1 prvý pododsek druhá zarážka

článok 13 ods. 1 prvý pododsek písm. b)

článok 13 ods. 1 prvý pododsek tretia zarážka

článok 13 ods. 1 prvý pododsek písm. c)

článok 13 ods. 1 druhý pododsek

článok 13 ods. 1 druhý pododsek

článok 13 ods. 2

článok 13 ods. 2

článok 13 ods. 3 prvý pododsek úvodné slová

článok 13 ods. 3 prvý pododsek úvodné slová

článok 13 ods. 3 prvý pododsek prvá zarážka

článok 13 ods. 3 prvý pododsek písm. a)

článok 13 ods. 3 prvý pododsek druhá zarážka

článok 13 ods. 3 prvý pododsek písm. b)

článok 13 ods. 3 prvý pododsek tretia zarážka

článok 13 ods. 3 prvý pododsek písm. c)

článok 13 ods. 3 prvý pododsek štvrtá zarážka

článok 13 ods. 3 prvý pododsek písm. d)

článok 13 ods. 3 druhý a tretí pododsek

článok 13 ods. 3 druhý a tretí pododsek

článok 14

článok 14

článok 15 ods. 1 a 2

článok 15 ods. 1 a 2

článok 15 ods. 3 úvodné slová

článok 15 ods. 3 úvodné slová

článok 15 ods. 3 písm. a) bod 1

článok 15 ods. 3 písm. a) bod i)

článok 15 ods. 3 písm. a) bod 2

článok 15 ods. 3 písm. a) bod ii)

článok 15 ods. 3 písm. a) bod 3

článok 15 ods. 3 písm. a) bod iii)

článok 15 ods. 3 písm. b) až f)

článok 15 ods. 3 písm. b) až f)

článok 15 ods. 4

článok 15 ods. 4

článok 16

článok 16

článok 17

článok 17a ods. 1

článok 17 ods. 1

článok 17a ods. 2 prvý pododsek

článok 17 ods. 2 prvý pododsek

článok 17a ods. 2 druhý pododsek úvodné slová

článok 17 ods. 2 druhý pododsek úvodné slová

článok 17a ods. 2 druhý pododsek prvá zarážka

článok 17 ods. 2 druhý pododsek písm. a)

článok 17a ods. 2 druhý pododsek druhá zarážka

článok 17 ods. 2 druhý pododsek písm. b)

článok 17a ods. 2 druhý pododsek tretia zarážka

článok 17 ods. 2 druhý pododsek písm. c)

článok 17a ods. 2 tretí pododsek

článok 17 ods. 2 tretí pododsek

článok 17a ods. 2 štvrtý pododsek úvodné slová

článok 17 ods. 2 štvrtý pododsek úvodné slová

článok 17a ods. 2 štvrtý pododsek prvá zarážka

článok 17 ods. 2 štvrtý pododsek písm. a)

článok 17a ods. 2 štvrtý pododsek druhá zarážka

článok 17 ods. 2 štvrtý pododsek písm. b)

článok 17a ods. 2 štvrtý pododsek tretia zarážka

článok 17 ods. 2 štvrtý pododsek písm. c)

článok 17a ods. 3 a 4

článok 17 ods. 3 a 4

článok 18

článok 18

článok 19 prvý pododsek

článok 19

článok 19 druhý a tretí pododsek

príloha

príloha I

prílohy II a III


Top