EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0207

Nariadenie Komisie (ES) č. 207/2008 z 5. marca 2008 , ktorým sa prijímajú špecifikácie ad hoc modulu na rok 2009 o vstupe mladých ľudí na trh práce podľa nariadenia Rady (ES) č. 577/98 (Text s významom pre EHP)

OJ L 62, 6.3.2008, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/207/oj

6.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 62/4


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 207/2008

z 5. marca 2008,

ktorým sa prijímajú špecifikácie ad hoc modulu na rok 2009 o vstupe mladých ľudí na trh práce podľa nariadenia Rady (ES) č. 577/98

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 577/98 z 9. marca 1998 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 2,

keďže:

(1)

Európske usmernenia politík zamestnanosti (2) obsahujú viaceré politické zamerania v súvislosti so zamestnanosťou mladých ľudí a zdôrazňuje sa v nich, že na otvorenie možností zamestnávania mladých ľudí a na zníženie nezamestnanosti mládeže je potrebné vynaložiť viac úsilia. Tieto usmernenia vychádzajú aj z cieľov a referenčných úrovní stanovených v rámci európskej stratégie zamestnanosti, ktoré platia od roku 2003 a týkajú sa znižovania počtu prípadov predčasného ukončenia školskej dochádzky, zvyšovania úrovne dosiahnutého vzdelania a možnosti „nového začiatku“ pre nezamestnanú mládež.

(2)

Referenčné úrovne pre oblasť vzdelávania sú stanovené v pracovnom programe Vzdelávanie a odborná príprava 2010, ktorý realizujú členské štáty a Komisia (3). Tieto referenčné úrovne by mali pomôcť sledovať zvyšovanie úrovne dosiahnutého vzdelania a pokrok v oblastiach celoživotného vzdelávania a znižovania počtu prípadov predčasného ukončenia školskej dochádzky – cieľom politík je čo najlepšie pripraviť mladých ľudí na profesijný a spoločenský život.

(3)

V rozhodnutí Rady 2006/702/ES zo 6. októbra 2006 o strategických usmerneniach Spoločenstva o súdržnosti (4) sa členské štáty vyzývajú, aby venovali osobitnú pozornosť „implementácii Európskeho paktu mládeže uľahčovaním prístupu k zamestnaniu pre mladých ľudí, zjednodušovaním prechodu od vzdelávania k práci aj prostredníctvom usmerňovania pri výbere povolania, poskytovania pomoci pri dokončovaní vzdelania a pri prístupe k vhodnej odbornej a učňovskej príprave“.

(4)

Z toho vyplýva prirodzená požiadavka na komplexný a porovnateľný súbor údajov o vstupe mladých ľudí na trh práce, aby bolo možné sledovať pokrok pri plnení spoločných cieľov európskej stratégie zamestnanosti a procesu sociálneho začlenenia.

(5)

Nariadenie Komisie (ES) č. 384/2005 zo 7. marca 2005 o prijatí programu modulov ad hoc na roky 2007 až 2009 na výberové zisťovanie pracovných síl, stanovené v nariadení Rady (ES) č. 577/98 (5), už zahŕňalo ad hoc modul o vstupe mladých ľudí na trh práce. Mal by sa stanoviť zoznam ukazovateľov pre tento modul.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre štatistický program,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Podrobný zoznam ukazovateľov, ktoré sa majú zbierať v roku 2009 na základe ad hoc modulu o vstupe mladých ľudí na trh práce, je uvedený v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. marca 2008

Za Komisiu

Joaquín ALMUNIA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 77, 14.3.1998, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1372/2007 (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 42).

(2)  Rozhodnutie Rady z 12. júla 2005 o usmerneniach politík zamestnanosti členských štátov (2005/600/ES) (Ú. v. EÚ L 205, 6.8.2005, s. 21).

(3)  Rada, Podrobný pracovný program o plnení cieľov systémov vzdelávania a odbornej prípravy v Európe (2002/C 142/01) (Ú. v. ES C 142, 14.6.2002, s. 1).

(4)  Ú. v. EÚ L 291, 21.10.2006, s. 11.

(5)  Ú. v. EÚ L 61, 8.3.2005, s. 23. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 341/2006 (Ú. v. EÚ L 55, 25.2.2006, s. 9).


PRÍLOHA

VÝBEROVÉ ZISŤOVANIE PRACOVNÝCH SÍL

Špecifikácie ad hoc modulu na rok 2009 o vstupe mladých ľudí na trh práce

1.

Dotknuté členské štáty a regióny: všetky.

2.

Ukazovatele budú kódované takto:

Označenie ukazovateľov vo výberovom zisťovaní pracovných síl v stĺpci Filter sa vzťahuje na označenie použité v prílohe II k nariadeniu Komisie (ES) č. 430/2005.


Stĺpec

Kód

Opis

Filter

203

(PARHAT)

 

Najvyššia dosiahnutá úroveň vzdelania otca alebo matky

všetci vo veku 15 až 34 rokov

1

nízka: ISCED 0, 1, 2 a 3c krátke

2

stredná: ISCED 3-4 (bez 3c krátke)

3

vysoká: ISCED 5-6

9

nehodí sa (osoba je vo veku do 15 rokov alebo vo veku nad 34 rokov)

Prázdny

bez odpovede

204–207

PARFOR

 

Krajina narodenia otca a matky

všetci vo veku 15 až 34 rokov

 

(pre Nemecko: štátna príslušnosť/predchádzajúca štátna príslušnosť otca a matky, ak mali v referenčnom týždni nemeckú štátnu príslušnosť)

 

Kódovanie pozri v číselníku krajín ISO

....

4-miestny kód (otec – prvé dve miesta, matka – posledné dve miesta)

9999

nehodí sa

Prázdny

bez odpovede

208

HATVOC

 

Zameranie najvyššieho dosiahnutého formálneho vzdelania (HATLEVEL)

všetci vo veku 15 až 34 rokov a HATLEVEL= 21 – 43

1

všeobecné vzdelanie

2

odborné vzdelanie získané prevažne (alebo výlučne) v škole

3

kombinácia odborného vzdelania získaného v škole a na pracovisku

4

odborné vzdelanie získané prevažne na pracovisku

5

odborné vzdelanie bez možnosti rozlíšenia medzi stupňami 2, 3 a 4

9

nehodí sa

Prázdny

bez odpovede

209–214

STOPDATE

 

Mesiac a rok ukončenia posledného formálneho vzdelávania

všetci vo veku 15 až 34 rokov a EDUCSTAT = 2 a HATLEVEL ≠ 00

mesiac a rok

999999

nehodí sa

Prázdny

bez odpovede

215

WORKEDUC

 

Práca počas štúdia v rámci formálneho vzdelávania

všetci vo veku 15 až 34 rokov

0

bez práce alebo kratšie ako 1 mesiac za rok

1

(iba) práca, ktorá bola súčasťou vzdelávacieho programu

2

práca počas štúdia, avšak mimo vzdelávacieho programu

3

(iba) práca počas prerušeného štúdia

4

práca ako kombinácia 1 a 2

5

práca ako kombinácia 1 a 3

6

práca ako kombinácia 2 a 3

7

práca ako kombinácia 1, 2 a 3

9

nehodí sa

Prázdny

bez odpovede

216–221

JOBSTART

 

Mesiac a rok začiatku prvého zamestnania trvajúceho dlhšie ako 3 mesiace po poslednom ukončenom formálnom vzdelávaní

Stĺpec 209 – 214 ≠ 999999 a prázdny

000000

nikdy nemal(-a) zamestnanie dlhšie ako 3 mesiace

000001

súčasné zamestnanie je prvé

……

mesiac a rok

999999

nehodí sa

Prázdny

bez odpovede

222–224

JOBDUR

 

Trvanie prvého zamestnania trvajúceho dlhšie ako 3 mesiace (po poslednom ukončenom formálnom vzdelávaní)

Stĺpec 216 – 221 ≠ 000000 a 000001 a 999999

počet mesiacov

999

nehodí sa

Prázdny

bez odpovede

225

FINDMETH

 

Spôsob nájdenia prvého zamestnania trvajúceho dlhšie ako 3 mesiace (po poslednom ukončenom formálnom vzdelávaní)

Stĺpec 216 – 221 ≠ 000000 a 999999

1

prostredníctvom vzdelávacieho zariadenia

2

prostredníctvom verejných služieb zamestnanosti

3

prostredníctvom inzerátov v tlači alebo na internete

4

priamym (spontánnym) podaním žiadosti o zamestnanie u zamestnávateľa

5

prostredníctvom rodiny a známych

6

zamestnanie našiel(-la) na základe predchádzajúcej činnosti (letná/študentská brigáda, stáž, dobrovoľná činnosť) u toho istého zamestnávateľa

7

založenie vlastného podniku

8

iné

9

nehodí sa

Prázdny

bez odpovede

226–229

JOBOCC

 

Prvé zamestnanie trvajúce dlhšie ako 3 mesiace (po poslednom ukončenom formálnom vzdelávaní) podľa klasifikácie zamestnaní

Stĺpec 216 – 221 ≠ 000000 a 000001 a 999999

....

Kódovanie podľa ISCO-88 (COM) na trojmiestnej alebo podľa možnosti na štvormiestnej úrovni

9999

nehodí sa

Prázdny

bez odpovede

230

JOBCONTR

 

Postavenie v prvom zamestnaní trvajúcom dlhšie ako 3 mesiace (po poslednom ukončenom formálnom vzdelávaní):

Stĺpec 216 – 221 ≠ 000000 a 000001 a 999999

1

samostatne zárobkovo činná osoba

2

zamestnanec, stála práca na plný pracovný čas

3

zamestnanec, stála práca na kratší pracovný čas

4

zamestnanec, dočasná práca na plný pracovný čas

5

zamestnanec, dočasná práca na kratší pracovný čas

6

vypomáhajúci člen domácnosti v rodinnom podniku

9

nehodí sa

Prázdny

bez odpovede

231

TRANSACT

 

Hlavná činnosť po poslednom ukončenom formálnom vzdelávaní a pred začiatkom prvého zamestnania trvajúceho dlhšie ako 3 mesiace

Stĺpec 209 – 214 ≠ 999999 a prázdny a {prvé zamestnanie sa začalo neskôr ako 3 mesiace po dátume v stĺpci 209 – 214 alebo stĺpci 216 – 221 = 000000}

1

zamestnaný(-á) – práca v rámci jedného alebo viacerých krátkodobých zamestnaní (maximálne 3 mesiace)

2

povinná vojenská služba alebo civilná služba

3

bez zamestnania, aktívne si hľadá zamestnanie

bez zamestnania, zamestnanie si aktívne nehľadá z týchto dôvodov:

4

rodinné záväzky

5

účasť na neformálnom vzdelávaní

6

dobrovoľnícka činnosť

7

zdravotné problémy

8

iné dôvody

9

nehodí sa

Prázdny

bez odpovede

232/237

 

Faktor váženia pre modul VZPS 2009 (nepovinne)

všetci vo veku 15 až 34 rokov

0000–9999

stĺpce 232 – 235 obsahujú celé čísla

00–99

stĺpce 236 a 237 obsahujú desatinné čísla

238

(PARNAT)

 

Štátna príslušnosť rodičov pri narodení (nepovinne)

všetci vo veku 15 až 34 rokov

 

Kódovanie podľa číselníka krajín ISO

9999

nehodí sa

Prázdny

bez odpovede


Top