EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0031

Nariadenie Rady (ES) č. 31/2008 z  15. novembra 2007 , o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Madagaskarskou republikou

OJ L 15, 18.1.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/31(1)/oj

18.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 15/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 31/2008

z 15. novembra 2007,

o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Madagaskarskou republikou

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37 v spojení s článkom 300 ods. 2 a článkom 300 ods. 3 prvým pododsekom,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Spoločenstvo a Madagaskarská republika prerokovali a parafovali dohodu o partnerstve v sektore rybolovu, ktorou sa rybárom Spoločenstva poskytujú možnosti rybolovu vo vodách, ktoré spadajú pod zvrchovanosť Madagaskarskej republiky.

(2)

Je v záujme Spoločenstva uvedenú dohodu schváliť.

(3)

Malo by sa definovať rozdelenie možností rybolovu medzi členské štáty,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Spoločenstva schvaľuje Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Madagaskarskou republikou.

Text dohody je pripojený k tomuto nariadeniu (1).

Článok 2

Možnosti rybolovu stanovené v protokole k dohode sa rozdeľujú medzi členské štáty takto:

Kategória rybolovu

Druh plavidla

Členský štát

Povolenia alebo kvóty

Lov tuniakov

Mraziarenské plavidlá so záťahovými sieťami na lov tuniakov

Španielsko

23

Francúzsko

19

Taliansko

1

Lov tuniakov

Plavidlá s dlhými lovnými šnúrami nad 100 GRT

Španielsko

25

Francúzsko

13

Portugalsko

7

Spojené kráľovstvo

5

Lov tuniakov

Plavidlá s dlhými lovnými šnúrami do 100 GRT (vrátane)

Francúzsko

26

Hlbokomorský lov rýb pri dne

Experimentálny rybolov udicami alebo dlhými lovnými šnúrami na lov pri dne

Francúzsko

5

Ak žiadosti týchto členských štátov o povolenie nevyčerpajú možnosti rybolovu stanovené protokolom, Komisia môže vziať do úvahy aj žiadosti ostatných členských štátov o povolenie.

Článok 3

Členské štáty, ktorých plavidlá vykonávajú rybolov na základe tejto dohody, oznámia Komisii objem každého výlovu v madagaskarskej rybolovnej oblasti v súlade s podrobnými pravidlami ustanovenými v nariadení Komisie (ES) č. 500/2001 zo 14. marca 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 2847/93 o monitorovaní úlovkov ulovených rybárskymi plavidlami Spoločenstva vo vodách tretích krajín a na šírom mori (2).

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. novembra 2007

Za Radu

predsedníčka

M. L. RODRIGUES


(1)  Pozri text dohody v Ú. v. EÚ L 331, 17.12.2007, s. 7.

(2)  Ú. v. ES L 73, 15.3.2001, s. 8.


Top