EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0106

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/106/ES z 19. novembra 2008 o minimálnej úrovni prípravy námorníkov (prepracované znenie) (Text s významom pre EHP)

OJ L 323, 3.12.2008, p. 33–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 002 P. 135 - 163

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/07/2022; Zrušil 32022L0993

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/106/oj

3.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 323/33


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/106/ES

z 19. novembra 2008

o minimálnej úrovni prípravy námorníkov (prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 80 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/25/ES zo 4. apríla 2001 o minimálnej úrovni prípravy námorníkov (3) bola opakovane podstatným spôsobom zmenená a doplnená (4). Pri príležitosti ďalších zmien a doplnení uvedenej smernice je z dôvodu prehľadnosti vhodné, aby sa predmetné ustanovenia prepracovali.

(2)

Opatrenia prijaté v oblasti námornej bezpečnosti a ochrany mora pred znečistením na úrovni Spoločenstva by mali byť v súlade s medzinárodne dohodnutými pravidlami a normami.

(3)

Je dôležité venovať primeranú pozornosť námornému výcviku a postaveniu námorníkov v Spoločenstve, aby sa udržala a prehĺbila úroveň vedomostí a skúseností v námornom sektore Spoločenstva.

(4)

Jednotnú a vyhovujúcu úroveň prípravy na udelenie osvedčení o odbornej spôsobilosti námorníkov je potrebné zabezpečiť v záujme námornej bezpečnosti.

(5)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (5) sa uplatňuje na námorné povolania patriace do rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Smernica pomôže podporiť plnenie záväzkov stanovených v zmluve, ktorá odstraňuje prekážky voľného pohybu osôb a služieb medzi členskými štátmi.

(6)

Vzájomné uznávanie diplomov a osvedčení ustanovené smernicou 2005/36/ES nie vždy zabezpečuje normalizovanú úroveň prípravy v prípade všetkých námorníkov slúžiacich na palubách plavidiel plávajúcich pod vlajkou členského štátu. Absolútne nevyhnutné je to však z pohľadu námornej bezpečnosti.

(7)

Je preto nevyhnutné vymedziť minimálnu úroveň prípravy námorníkov v Spoločenstve. Táto úroveň by mala byť založená na normách prípravy, ktoré už boli dohodnuté na medzinárodnej úrovni, a to v Dohovore Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) o normách prípravy, osvedčovania a o hliadkovaní námorníkov, 1978 (dohovor STCW) v znení z roku 1995. Všetky členské strany sú stranami uvedeného dohovoru.

(8)

Členské štáty môžu prijať prísnejšie normy, ako sú minimálne normy stanovené v dohovore STCW a v tejto smernici.

(9)

Predpisy dohovoru STCW pripojené k tejto smernici by mali byť doplnené záväznými ustanoveniami obsiahnutými v časti A Kódexu výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (kódex STCW). Časť B kódexu STCW obsahuje odporučené usmernenie určené na pomoc stranám dohovoru STCW a tým, ktorí sa zúčastňujú na jeho zavádzaní, aby uplatňovanie či presadzovanie opatrení dohovoru jednotným spôsobom zabezpečilo dohovoru úplný a dostatočný účinok.

(10)

Ustanovenia o minimálnej dĺžke odpočinku hliadkujúceho personálu by mali byť z dôvodu zvýšenia námornej bezpečnosti a ochrany mora pred znečistením v tejto smernici stanovené v súlade s dohovorom STCW. Uvedené ustanovenia by sa mali uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia smernice Rady 1999/63/ES z 21. júna 1999 ktorá sa týka Dohody o organizácii pracovného času námorníkov, uzavretej Združením majiteľov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA) a Federáciou odborových zväzov pracovníkov dopravy v Európskej únii (FST) (6).

(11)

Členské štáty by mali prijať a presadzovať osobitné opatrenia na zabránenie a postihovanie podvodných konaní spojených s vydávaním osvedčení o spôsobilosti a v rámci IMO by sa mali usilovať o dosahovanie dôsledných a presaditeľných dohôd o celosvetovom boji proti takýmto konaniam.

(12)

Na účely zvýšenia námornej bezpečnosti, zamedzenia stratám na životoch a zabránenia námornému znečisťovaniu by sa mala zlepšiť komunikácia medzi členmi posádky na palubách lodí plávajúcich vo vodách Spoločenstva.

(13)

Personál na palube osobných lodí určený na pomoc pasažierom v núdzových situáciách by mal byť schopný komunikovať s pasažiermi.

(14)

Posádky slúžiace na palubách tankerov prevážajúcich škodlivý alebo znečisťujúci náklad by mali byť schopné účinne predchádzať nehodám a účinne sa vysporiadať s núdzovými situáciami. Je nanajvýš nutné, aby medzi kapitánom, dôstojníkmi a členmi posádky bolo vytvorené správne komunikačné spojenie zodpovedajúce požiadavkám stanoveným v tejto smernici.

(15)

Je potrebné zabezpečiť, aby námorníci, ktorí sú držiteľmi osvedčení vydaných tretími krajinami a ktorí slúžia na palubách lodí Spoločenstva, mali úroveň spôsobilosti zodpovedajúcu požiadavkám dohovoru STCW. Táto smernica by mala stanoviť postupy a spoločné kritériá uznávania osvedčení vydaných tretím krajinám zo strany členských štátov, založené na takých požiadavkách na prípravu a osvedčovanie odbornej spôsobilosti, ako boli dohodnuté v rámci dohovoru STCW.

(16)

V záujme bezpečnosti na mori by členské štáty mali uznávať osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ktoré preukazujú požadovanú úroveň prípravy, pričom tieto osvedčenia by mali byť vydané výlučne stranami dohovoru STCW alebo v ich mene, a to stranami, pri ktorých Výbor IMO pre námornú bezpečnosť (MSC) zistil, že preukázateľne dodržiavali a stále dodržiavajú v plnom rozsahu normy stanovené v uvedenom dohovore. Na preklenutie časového obdobia, kým MSC vykoná takéto zistenie, je potrebný postup predbežného uznávania osvedčení.

(17)

V prípade potreby by mali byť preskúmané námorné inštitúty, programy prípravy a kurzy. Z tohto dôvodu by mali sa mali vytvoriť kritériá na takéto skúmanie.

(18)

Komisii by mal pri plnení úloh súvisiacich s uznávaním osvedčení vydaných inštitútmi na prípravu alebo orgánmi tretích krajín pomáhať výbor.

(19)

Európska námorná bezpečnostná agentúra zriadená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 (7) by mala pomáhať Komisii pri overovaní toho, či členské štáty plnia požiadavky upravené v tejto smernici.

(20)

Od členských štátov ako prístavných orgánov sa požaduje, aby zvýšili bezpečnosť a ochranu pred znečistením vo vodách Spoločenstva prostredníctvom prednostnej kontroly plavidiel plávajúcich pod vlajkou tretej krajiny, ktorá neratifikovala dohovor STCW, čím sa zabezpečí, že plavidlá plávajúce pod vlajkou tretej krajiny nebudú viac zvýhodňované.

(21)

Je vhodné, aby sa až do zmeny a doplnenia smernice Rady 95/21/ES (8) o štátnom prístavnom dozore zahrnuli ustanovenia o štátnej prístavnej kontrole do tejto smernice s cieľom ich prevedenia z tejto smernice do uvedenej smernice.

(22)

Je potrebné stanoviť postupy na prispôsobovanie tejto smernice zmenám v medzinárodných dohovoroch a kódexoch.

(23)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (9).

(24)

Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na zmenu a doplnenie tejto smernice s cieľom uplatňovať na účely tejto smernice následné zmeny a doplnenia určitých medzinárodných kódexov a všetky príslušné zmeny na právne predpisy Spoločenstva. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tejto smernice, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(25)

Nové prvky doplnené do tejto smernice sa týkajú len postupov výboru. Nie je preto potrebné, aby ich členské štáty transponovali.

(26)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu tých smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe III časti B,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice:

1.

„kapitán lode“ je osoba, ktorá na lodi velí;

2.

„dôstojník“ je člen posádky, ktorý nie je kapitánom lode a ktorého za dôstojníka určilo vnútroštátne právo alebo právne predpisy, alebo v prípade, keď takéto určenie neexistuje, kolektívna dohoda alebo zvyklosť;

3.

„palubný dôstojník“ je dôstojník spĺňajúci podmienky v súlade s ustanoveniami prílohy I kapitoly II;

4.

„prvý palubný dôstojník“ je dôstojník s hodnosťou hneď po kapitánovi lode, ktorý preberá velenie na lodi v prípade, ak kapitán lode nie je spôsobilý vykonávať svoju funkciu;

5.

„strojný dôstojník“ je dôstojník spĺňajúci podmienky v súlade s ustanoveniami prílohy I kapitoly III;

6.

„prvý strojný dôstojník“ je starší strojný dôstojník zodpovedný za mechanický pohon a za prevádzku a údržbu mechanických a elektrických častí lode;

7.

„druhý strojný dôstojník“ je strojný dôstojník s hodnosťou hneď po prvom strojnom dôstojníkovi, ktorý preberá zodpovednosť za mechanický pohon a za prevádzku a údržbu mechanických a elektrických častí lode, ak prvý strojný dôstojník nie je spôsobilý vykonávať svoju funkciu;

8.

„strojný dôstojník – asistent“ je osoba, ktorá je v príprave na funkciu strojného dôstojníka a je k tomu určená vnútroštátnym právom alebo právnymi predpismi;

9.

„radista“ je osoba, ktorá vlastní príslušné osvedčenie vydané alebo uznané príslušnými orgánmi, a to podľa ustanovení rádiokomunikačných predpisov;

10.

„člen posádky“ je člen posádky lode, ktorý nie je kapitánom lode ani dôstojníkom;

11.

„námorná loď“ je loď, ktorá sa nepohybuje výlučne len vo vnútrozemských vodách, v chránených vodách alebo vodách v bezprostrednej blízkosti chránených vôd, alebo v oblastiach, kde sa uplatňujú prístavné predpisy;

12.

„loď plávajúca pod vlajkou členského štátu“ je loď, ktorá je registrovaná a pláva pod vlajkou členského štátu v súlade s právom tohto štátu. Loď, ktorá nezodpovedá tomuto vymedzeniu, sa považuje za loď plávajúcu pod vlajkou tretej krajiny;

13.

„pobrežné plavby“ sú plavby v blízkosti členského štátu, tak ako sú vymedzené týmto štátom;

14.

„výkon pohonu“ je celkový maximálny trvalý menovitý výkon všetkých hlavných pohonov lode, ktoré sú uvedené v osvedčení o registrácii lode alebo v iných oficiálnych dokumentoch; udáva sa v kilowattoch;

15.

„tanker na prepravu ropy“ je loď konštruovaná a používaná na hromadnú prepravu ropy a ropných produktov;

16.

„tanker na prepravu chemikálií“ je loď konštruovaná alebo upravená a používaná na hromadnú prepravu akýchkoľvek kvapalných výrobkov uvedených v kapitole 17 Medzinárodného kódexu pre hromadnú prepravu chemikálií, v platnom znení;

17.

„tanker na prepravu skvapalnených plynov“ je loď konštruovaná alebo upravená a používaná na hromadnú prepravu akéhokoľvek skvapalneného plynu alebo iných výrobkov uvedených v kapitole 19 Medzinárodného kódexu pre prepravu plynov, v platnom znení;

18.

„rádiokomunikačné predpisy“ sú revidované rádiokomunikačné predpisy prijaté Svetovou rádiokomunikačnou konferenciou pre mobilné služby, v platnom znení;

19.

„osobná loď“ je námorná loď, ktorá prepravuje viac ako 12 pasažierov;

20.

„rybárska loď“ je plavidlo používané na lov rýb alebo iných živých morských zdrojov;

21.

„dohovor STCW“ je Dohovor Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov z roku 1978, platný pre príslušné záležitosti, berúc do úvahy prechodné ustanovenia článku VII a predpisu I/15 dohovoru, a podľa potreby vrátane uplatniteľných ustanovení kódexu STCW, v ich platnom znení;

22.

„rádiotelegrafická služba“ zahŕňa strážnu službu, prípadne technickú údržbu a opravy, vykonávané v súlade s rádiokomunikačnými predpismi, Medzinárodným dohovorom o bezpečnosti ľudského života na mori, 1974 (SOLAS 74) a podľa uváženia každého členského štátu, príslušnými odporúčaniami IMO, v ich platnom znení;

23.

„osobná loď ro-ro“ je osobná loď s nákladovými priestormi ro-ro alebo priestormi špeciálnej kategórie definovanými v dohovore SOLAS 74, v platnom znení;

24.

„kódex STCW“ je Kódex výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW), prijatý rezolúciou 2 na konferencii zmluvných strán STCW v roku 1995, v platnom znení;

25.

„funkcia“ je skupina úloh, povinností a zodpovedností definovaných v kódexe STCW, ktoré sú potrebné pre prevádzku lode, bezpečnosť života na mori alebo ochranu morského životného prostredia;

26.

„spoločnosť“ je vlastník lode alebo akákoľvek iná organizácia alebo osoba, ako napr. správca alebo nájomca lode, ktorý od vlastníka lode prevzal zodpovednosť za prevádzku lode a ktorý prevzatím takejto zodpovednosti súhlasil, že na seba preberá všetky povinnosti a zodpovednosti vyplývajúce spoločnosti z tejto smernice;

27.

„príslušné osvedčenie“ je osvedčenie vydané a potvrdené v súlade s touto smernicou, ktoré oprávňuje jeho zákonného držiteľa slúžiť v rozsahu danej spôsobilosti a vykonávať funkcie až do úrovne zodpovednosti uvedenej v danom osvedčení na lodi príslušného typu, tonáže, výkonu a spôsobu pohonu počas konkrétnej plavby, na ktorú bol najatý;

28.

„námorná služba“ je služba na palube lode zodpovedajúca vydanému osvedčeniu alebo inému dokladu o kvalifikácii;

29.

„schválený“ znamená schválený členským štátom v súlade s touto smernicou;

30.

„tretia krajina“ je akákoľvek krajina, ktorá nie je členským štátom;

31.

„mesiac“ znamená kalendárny mesiac alebo 30 dní, ktoré pozostávajú z časových období menších ako jeden mesiac.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Táto smernica sa uplatňuje na námorníkov uvedených v tejto smernici, ktorí slúžia na palubách námorných lodí plávajúcich pod vlajkou členského štátu s výnimkou:

a)

vojnových lodí, lodného príslušenstva alebo iných lodí, ktoré vlastnia alebo prevádzkujú členské štáty a využívajú sa len na vládne neobchodné účely;

b)

rybárskych lodí;

c)

rekreačných jácht nevyužívaných v obchode;

d)

drevených lodí primitívnej konštrukcie.

Článok 3

Príprava a vydávanie osvedčení

1.   Členské štáty podniknú opatrenia potrebné k tomu, aby zabezpečili, že námorníci slúžiaci na lodiach uvedených v článku 2 sú pripravení minimálne v súlade s požiadavkami dohovoru STCW tak, ako je stanovené v prílohe I k tejto smernici, a sú držiteľmi osvedčení vymedzených v článku 4 alebo príslušných osvedčení vymedzených v článku 1 bode 27.

2.   Členské štáty podniknú opatrenia potrebné k tomu, aby tí členovia posádky, ktorým musia byť vydané osvedčenia v súlade s predpisom III/10.4 SOLAS 74, boli pripravovaní a aby im boli vydané osvedčenia v súlade s touto smernicou.

Článok 4

Osvedčenie

Osvedčenie je akýkoľvek platný dokument bez ohľadu na označenie, pod ktorým je známy, vydaný príslušným orgánom členského štátu alebo pod jeho dohľadom v súlade s článkom 5 a v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe I.

Článok 5

Osvedčenia a potvrdenia

1.   Osvedčenia sa vydávajú v súlade s článkom 11.

2.   Osvedčenia pre kapitánov lodí, dôstojníkov a radistov potvrdzuje členský štát podľa tohto článku.

3.   Osvedčenia sa vystavujú v súlade s predpisom I/2 ods. 1 dohovoru STCW.

4.   V prípade radistov môžu členské štáty:

a)

zahrnúť ďalšie znalosti požadované príslušnými predpismi do preskúšania pre vydanie osvedčenia zodpovedajúceho rádiokomunikačným predpisom alebo

b)

vydať osobitné osvedčenie preukazujúce, že držiteľ má aj ďalšie znalosti požadované príslušnými predpismi.

5.   Podľa rozhodnutia členského štátu môžu byť potvrdenia zahrnuté vo formáte osvedčení, ktoré sa vydávajú na základe oddielu A-I/2 kódexu STCW. Ak sa tieto potvrdenia zahrnú do osvedčení, musia mať formu stanovenú v oddiele A-I/2 ods. 1. Ak sa potvrdenia vydávajú iným spôsobom, ich forma má zodpovedať forme uvedenej v odseku 2 uvedeného oddielu. Potvrdenia sa vystavujú v súlade s článkom IV ods. 2 dohovoru STCW.

6.   Členský štát, ktorý uznáva osvedčenie podľa postupu stanoveného v článku 19 ods. 2, musí dané osvedčenie potvrdiť, čím sa doloží jeho uznanie. Uplatní sa pri tom forma potvrdenia stanovená v oddiele A-I/2 ods. 3 kódexu STCW.

7.   Potvrdenia uvedené v odsekoch 5 a 6:

a)

môžu byť vydané ako samostatné dokumenty;

b)

každé musí mať pridelené osobitné číslo s výnimkou potvrdení, ktorými sa dokazuje vydanie osvedčenia a ktorým môže byť pridelené to isté číslo ako dotknutému osvedčeniu, za predpokladu, že toto číslo sa nemôže zopakovať, a

c)

platnosť každého z nich sa skončí súčasne so skončením platnosti potvrdeného osvedčenia, s jeho zrušením, pozastavením jeho platnosti alebo jeho vyhlásením za neplatné, či už členským štátom alebo treťou krajinou, ktorí ho vydali, a v každom prípade po uplynutí piatich rokov odo dňa jeho vydania.

8.   Služba, na ktorú má držiteľ osvedčenia spôsobilosť, sa v potvrdení vymedzí rovnakými výrazmi, ako sú výrazy použité v uplatňovaných požiadavkách dotknutého členského štátu na bezpečnosť personálu.

9.   Za predpokladu, že minimálne požadované informácie sú uvedené latinským písmom a arabskými číslicami, berúc do úvahy odlišnosti, ktoré sa podľa oddielu A-I/2 pripúšťajú, môže členský štát použiť aj formát odlišný od formátu stanoveného v oddiele A-I/2 kódexu STCW.

10.   Pokiaľ článok 19 ods. 7 neustanovuje inak, je každé osvedčenie požadované touto smernicou k dispozícii v origináli na palube lode, na ktorej jeho držiteľ slúži.

Článok 6

Požiadavky na prípravu

Príprava požadovaná podľa článku 3 má formu zodpovedajúcu teoretickým vedomostiam a praktickým zručnostiam požadovaným v prílohe I, a to najmä pri používaní prostriedkov na záchranu života a protipožiarnych prostriedkov, a má byť schválená príslušným orgánom alebo orgánom povereným každým členským štátom.

Článok 7

Zásady, ktorými sa riadia pobrežné plavby

1.   Pri vymedzovaní pobrežných plavieb členské štáty neuplatnia na námorníkov slúžiacich na palubách lodí oprávnených plávať pod vlajkou iného členského štátu alebo inej strany dohovoru STCW, ktoré vykonávajú takéto plavby, požiadavky na prípravu, prax alebo osvedčovanie takým spôsobom, ktorý vyústi do prísnejších požiadaviek kladených na týchto námorníkov v porovnaní s námorníkmi, ktorí slúžia na palubách lodí oprávnených plávať pod ich vlastnou vlajkou. Členský štát nesmie v žiadnom prípade v prípade lodí, ktoré nevykonávajú pobrežné plavby, klásť na námorníkov slúžiacich na palubách lodí plávajúcich pod vlajkou iného členského štátu alebo inej strany dohovoru STCW požiadavky presahujúce požiadavky uvedené v tejto smernici.

2.   Pokiaľ ide o lode oprávnené plávať pod vlajkou členského štátu, ktoré pravidelne vykonávajú pobrežné plavby pri pobreží iného členského štátu alebo inej strany dohovoru STCW, členský štát, pod ktorého vlajkou je loď oprávnená plávať, určí minimálne rovnaké požiadavky na prípravu, prax a osvedčovanie námorníkov slúžiacich na týchto lodiach, ako sa uplatňujú v členskom štáte alebo v prípade strany dohovoru STCW, v pobrežných vodách ktorých sa takáto loď plaví, a to za predpokladu, že tieto požiadavky nejdú nad rámec požiadaviek tejto smernice týkajúcich sa lodí, ktoré nevykonávajú pobrežné plavby. Námorníci slúžiaci na lodiach, ktoré pri svojich plavbách idú nad rámec toho, čo je vymedzené členským štátom ako pobrežná plavba, a plávajú do vôd, ktoré už nepodliehajú tomuto vymedzeniu, musia splniť príslušné požiadavky tejto smernice.

3.   Členský štát môže lodi, ktorá je oprávnená plávať pod jeho vlajkou udeliť výhody vyplývajúce z ustanovení tejto smernice o pobrežných plavbách, ak táto loď pravidelne vykonáva pobrežné plavby zodpovedajúce vymedzeniu členského štátu, ktorý nie je stranou dohovoru STCW, a to mimo pobrežia tohto štátu.

4.   Členské štáty oznámia Komisii podrobnosti ustanovení, ktoré prijali na základe rozhodnutia o vymedzení pobrežných plavieb a z nej vyplývajúcich podmienok kladených na vzdelávanie a prípravu v súlade s požiadavkami odsekov 1, 2 a 3.

Článok 8

Zabránenie podvodom a iným protiprávnym konaniam

1.   Členské štáty prijmú a presadia vhodné opatrenia na zabránenie podvodom a iným protiprávnym konaniam, ktoré zahŕňajú postupy udeľovania osvedčení alebo osvedčenia vydané a potvrdené ich príslušnými orgánmi, a stanovia sankcie, ktoré sú účinné, primerané a odrádzajúce.

2.   Členské štáty určia príslušné vnútroštátne orgány zodpovedné za odhaľovanie podvodov a iných protiprávnych konaní a boj proti nim, ako aj výmenu informácií o udeľovaní osvedčení námorníkov s príslušnými orgánmi iných členských štátov a tretích krajín.

Členské štáty bezodkladne informujú ostatné členské štáty a Komisiu o údajoch týkajúcich sa týchto príslušných vnútroštátnych orgánov.

Členské štáty bezodkladne informujú aj akékoľvek tretie krajiny, s ktorými uzatvorili dohodu v súlade s predpisom I/10 ods. 12 dohovoru STCW, o údajoch týkajúcich sa týchto príslušných vnútroštátnych orgánov.

3.   Na žiadosť hostiteľského členského štátu príslušné orgány iného členského štátu poskytujú písomné potvrdenie alebo odmietnutie pravosti osvedčení námorníkov, zodpovedajúcich potvrdení alebo akýchkoľvek iných listinných dôkazov o výcviku vystavených v tomto inom členskom štáte.

Článok 9

Sankcie alebo disciplinárne opatrenia

1.   Členské štáty vytvoria metódy a postupy nestranného vyšetrenia akejkoľvek oznámenej nespôsobilosti, konania alebo zanedbania zo strany držiteľov osvedčení alebo potvrdení vydaných daným členským štátom, ktoré môžu spôsobiť priame ohrozenie bezpečnosti života alebo majetku na mori, alebo morského životného prostredia v súvislosti s vykonávaním takých služieb držiteľov osvedčení, ktoré majú uvedené na svojich osvedčeniach. Členské štáty vytvoria metódy a postupy na zrušenie, pozastavenie platnosti alebo vyhlásenie za neplatné v prípade týchto osvedčení z uvedených dôvodov a z dôvodu predchádzania podvodom.

2.   Každý členský štát pre prípady, v ktorých sa vo veci lodí oprávnených plávať pod jeho vlajkou, alebo námorníkov, ktorým vydal riadne osvedčenia, neplnia ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa uvádza do účinnosti táto smernica, stanoví sankcie alebo disciplinárne opatrenia.

3.   Takéto sankcie alebo disciplinárne opatrenia sa stanovia a vykonajú najmä v prípadoch, keď:

a)

spoločnosť alebo kapitán lode najali osobu, ktorá nie je držiteľom osvedčenia požadovaného touto smernicou;

b)

kapitán lode pripustil, aby akúkoľvek funkciu alebo službu v akomkoľvek postavení, ktorá podľa tejto smernice musí byť vykonávaná osobou, ktorá je držiteľom príslušného osvedčenia, vykonávala osoba, ktorá nie je držiteľom požadovaného osvedčenia, nebola jej udelená platná výnimka ani nemá písomný dôkaz požadovaný článkom 19 ods. 7, alebo

c)

osoba podvodom alebo prostredníctvom falšovaných dokladov získala možnosť vykonávať akúkoľvek funkciu alebo slúžiť v akomkoľvek postavení, ktoré podľa tejto smernice musí byť vykonávané alebo obsadzované osobami, ktoré sú držiteľmi osvedčenia alebo im bola udelená výnimka.

4.   Členské štáty, v jurisdikcii ktorých sa nachádza akákoľvek spoločnosť alebo akákoľvek osoba, o ktorej sa jednoznačne predpokladá, že je zodpovedná alebo vie o akomkoľvek zjavnom neplnení tejto smernice uvedenom v odseku 3, rozvinú spoluprácu s ktorýmkoľvek členským štátom alebo inou stranou dohovoru STCW, ktorá im oznámi svoj úmysel začať konanie vo svojej jurisdikcii.

Článok 10

Normy kvality

1.   Každý členský štát zabezpečí, aby:

a)

všetky činnosti súvisiace s prípravou, hodnotením spôsobilosti, osvedčovaním, potvrdzovaním a obnovovaním platnosti vykonávané mimovládnymi orgánmi alebo subjektmi pod dohľadom štátu boli neustále monitorované pomocou systému noriem kvality, čím sa zabezpečí dosiahnutie zadefinovaných cieľov vrátane cieľov týkajúcich sa kvalifikácie a praxe inštruktorov a školiteľov;

b)

ak tieto činnosti vykonávajú vládne orgány alebo subjekty, aby aj tieto mali systém noriem kvality;

c)

ciele vzdelávania a prípravy a im zodpovedajúce normy kvality spôsobilosti, ktoré sa majú dosiahnuť, boli jednoznačne definované a aby odrážali úroveň vedomostí, chápania a zručností zodpovedajúcu skúškam a hodnoteniu požadovanému podľa dohovoru STCW;

d)

oblasti uplatňovania noriem kvality zahrňovali spôsoby správy systému osvedčovania, ako aj všetky prípravné kurzy a programy, skúšky a hodnotenie vykonávané priamo alebo pod dohľadom každého členského štátu a aby zahŕňali tiež požadovanú kvalifikáciu a prax inštruktorov a školiteľov s ohľadom na politiku, systém, kontroly a interné audity kvality vytvorené na zabezpečenie dosiahnutia definovaných cieľov.

Ciele a zodpovedajúce normy kvality, na ktoré odkazuje písmeno c) prvého pododseku, môžu byť určované osobitne pre rôzne kurzy a prípravné programy a musia obsahovať systém, akým sa vykoná osvedčovanie.

2.   Členské štáty ďalej zabezpečia, že v intervaloch nie dlhších ako päť rokov sa budú vykonávať nezávislé hodnotenia vedomostí, chápania, zručností a činností na získanie a hodnotenie spôsobilosti, ako aj hodnotenie systému, ktorým sa uskutočňuje osvedčovanie spôsobilosti kvalifikovanými osobami, ktoré sa na uvedených činnostiach nezúčastňujú, a to s cieľom overiť, že:

a)

všetky vnútorné riadiace a monitorovacie opatrenia a následné činnosti zodpovedajú plánovaným opatreniam a zdokumentovaným postupom a sú účinné pri zabezpečení toho, že vymedzené ciele sa splnia;

b)

výsledky každého nezávislého hodnotenia sú zdokumentované a dané k dispozícii tým, ktorí sú zodpovední za hodnotenú oblasť;

c)

sa podnikajú včasné opatrenia na odstránenie nedostatkov.

3.   Dotknutý členský štát zašle správu o každom hodnotení vykonanom podľa odseku 2 Komisii do šiestich mesiacov odo dňa vykonania hodnotenia.

Článok 11

Zdravotné normy – vydávanie a registrácia osvedčení

1.   Členské štáty stanovia normy zdravotnej spôsobilosti námorníkov, najmä pokiaľ ide o zrak a sluch.

2.   Členské štáty zabezpečia, že osvedčenia budú vydané len kandidátom, ktorí spĺňajú požiadavky tohto článku.

3.   Každý kandidát na získanie osvedčenia musí predložiť dostatočný doklad:

a)

o svojej identite;

b)

že jeho vek nie je nižší, ako stanovujú predpisy v prílohe I pre príslušné osvedčenie, o ktoré sa žiada;

c)

že spĺňa, najmä pokiaľ ide o zrak a sluch, normy zdravotnej spôsobilosti stanovenej členským štátom a má platný dokument vydaný riadne oprávneným praktickým lekárom uznávaným príslušnými orgánmi členského štátu, ktorý preukazuje jeho zdravotnú spôsobilosť;

d)

že absolvoval námornú službu a každú tomu zodpovedajúcu povinnú prípravu stanovenú v predpisoch prílohy I pre osvedčenie, o ktoré sa žiada;

e)

že plní normy spôsobilosti stanovenej v predpisoch prílohy I pre postavenia, funkcie a úrovne, ktoré sú uvedené v potvrdení k osvedčeniu.

4.   Každý členský štát:

a)

vedie register alebo registre všetkých osvedčení a potvrdení pre kapitánov lodí a dôstojníkov, prípadne pre členov posádky, ktoré boli vydané, ktorým sa skončila platnosť alebo im bola obnovená platnosť, ktorým bola pozastavená platnosť, zrušená platnosť alebo ktoré boli oznámené ako stratené alebo zničené a všetkých vydaných výnimiek;

b)

sprístupní informácie o stave týchto osvedčení, potvrdení a výnimiek iným členským štátom alebo iným stranám dohovoru STCW a spoločnostiam, ktoré si vyžiadajú overenie pravosti a platnosti osvedčení, ktoré im predložia námorníci žiadajúci o uznanie ich osvedčení alebo o zamestnanie na palube lode.

Článok 12

Obnovenie platnosti osvedčení

1.   Od každého kapitána lode, dôstojníka a radistu, ktorí sú držiteľmi osvedčenia vydaného alebo uznaného podľa ktorejkoľvek kapitoly prílohy I s výnimkou kapitoly VI a ktorí slúžia na mori alebo sa chcú vrátiť na more po určitom období na pevnine, sa v záujme zachovania ich spôsobilosti pre námornú službu vyžaduje, aby v intervaloch najviac päť rokov:

a)

splnili normy pre zdravotnú spôsobilosť požadované článkom 11 a

b)

uchovali si nepretržitú odbornú spôsobilosť v súlade s oddielom A-I/11 kódexu STCW.

2.   Pre pokračovanie v námornej službe na palubách lodí, pre ktorú boli medzinárodne dohodnuté osobitné požiadavky na prípravu, musí každý kapitán lode, dôstojník a radista úspešne absolvovať príslušný schválený druh prípravy.

3.   Každý členský štát porovná normy spôsobilosti, ktoré boli požadované od kandidátov na osvedčenia vydané pred 1. februárom 2002, s normami stanovenými pre príslušné osvedčenia v časti A kódexu STCW a určí, či je potrebné požadovať od držiteľov týchto osvedčení, aby absolvovali vhodnú opakovanú alebo rekvalifikačnú prípravu alebo hodnotenie.

Opakovacie a rekvalifikačné kurzy musia byť schválené a musia obsahovať zmeny v príslušných vnútroštátnych a medzinárodných predpisoch týkajúcich sa bezpečnosti života na mori a ochrany morského životného prostredia a musia brať do úvahy akékoľvek aktualizácie v normách dotknutej spôsobilosti.

4.   Každý členský štát musí po porade s tými, ktorých sa to týka, definovať alebo upraviť definíciu štruktúry opakovacích a rekvalifikačných kurzov tak, ako je stanovené v oddiele A-I/11 kódexu STCW.

5.   Každý členský štát na účely zvýšenia úrovne vedomostí kapitánov lodí, dôstojníkov a radistov zabezpečí, že texty posledných zmien vnútroštátnych a medzinárodných predpisov týkajúcich sa bezpečnosti života na mori a ochrany morského životného prostredia budú k dispozícii na lodiach oprávnených plávať pod jeho vlajkou.

Článok 13

Používanie simulátorov

1.   Prevádzkové normy a iné ustanovenia uvedené v oddiele A-I/12 kódexu STCW a ďalšie požiadavky stanovené v časti A kódexu STCW pre každé dotknuté osvedčenie sa musia splniť s ohľadom na:

a)

všetky povinné prípravy na simulátoroch;

b)

akékoľvek hodnotenie spôsobilosti požadované časťou A kódexu STCW, ktoré sa vykonáva prostredníctvom simulátora;

c)

akékoľvek preukázanie trvajúcej odbornej spôsobilosti požadovanej časťou A kódexu STCW, vykonané prostredníctvom simulátora.

2.   Na základe rozhodnutia každého členského štátu môže byť simulátorom zavedeným alebo daným do užívania pred 1. februárom 2002 udelená výnimka z úplného plnenia prevádzkových noriem uvedených v odseku 1.

Článok 14

Zodpovednosť spoločností

1.   V súlade s odsekmi 2 a 3 členské štáty berú spoločnosti na zodpovednosť za prideľovanie námorníkov do služby na ich lodiach v súlade s touto smernicou a budú požadovať, aby každá spoločnosť zabezpečila, že:

a)

každý námorník pridelený na ktorúkoľvek z lodí členského štátu je držiteľom príslušného osvedčenia v súlade s ustanoveniami tejto smernice a ako ustanovuje členský štát;

b)

lode členského štátu sú personálne obsadzované v súlade s platnými požiadavkami členského štátu na bezpečnosť posádky;

c)

je vedená a okamžite dostupná dokumentácia a príslušné údaje všetkých námorníkov zamestnaných na lodiach členského štátu a že táto dokumentácia obsahuje bez toho, aby sa obmedzovala len na to, dokumentáciu a údaje o ich praxi, príprave, zdravotnej spôsobilosti a spôsobilosti pre pridelené služby;

d)

po pridelení na akúkoľvek z lodí členského štátu sú námorníci oboznámení so svojimi konkrétnymi službami a so všetkými zariadeniami, vybavením, opatreniami a postupmi na lodi a vlastnosťami lode, ktoré sú podstatné pre ich rutinné služby alebo služby v stave núdze;

e)

kompletná posádka lode vie účinne koordinovať svoje činnosti v núdzovej situácii a pri realizácii funkcií dôležitých pre bezpečnosť alebo pre ochranu alebo zmiernenie následkov znečistenia.

2.   Spoločnosti, kapitáni lodí a členovia posádky sú zodpovední za plnenie povinností stanovených v tomto článku v plnom a dostatočnom rozsahu a za to, že sa príjmu také iné opatrenia, ktoré môžu byť potrebné a ktoré zabezpečia, že každý člen posádky kvalifikovane a informovane prispeje k bezpečnej prevádzke lode.

3.   Spoločnosť poskytne kapitánovi každej lode, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, písomné inštrukcie stanovujúce zásady a postupy, ktoré je nutné dodržiavať, aby sa zabezpečilo, že všetci námorníci, ktorí sú na palube lode novými zamestnancami, majú dostatok príležitostí oboznámiť sa s vybavením lode, prevádzkovými predpismi a inými opareniami, ktoré potrebujú na správny výkon svojich služieb, a to skôr, ako sú im tieto služby pridelené. Tieto zásady a postupy obsahujú:

a)

stanovenie dostatočného časového obdobia, počas ktorého bude mať novo zamestnaný námorník príležitosť oboznámiť sa s:

i)

osobitným vybavením, ktoré bude tento námorník používať alebo prevádzkovať, a

ii)

postupmi a opatreniami hliadkovania, bezpečnosti, ochrany životného prostredia a činnosti v núdzových situáciách, ktoré sú osobitné pre danú loď a ktoré námorník potrebuje poznať, aby mohol správne vykonávať pridelené služby;

b)

poverenie kvalifikovaného člena posádky, ktorý bude zodpovedný za to, že každý novo zamestnaný námorník bude mať príležitosť získať potrebné informácie v jazyku, ktorému rozumie.

Článok 15

Spôsobilosť pre službu

1.   S cieľom predchádzať únave členské štáty vytvoria a presadia odpočinkové intervaly pre hliadkujúci personál a budú požadovať, aby systém hliadok bol zorganizovaný tak, že výkonnosť hliadkujúceho personálu nebude ovplyvnená únavou a že služby budú zorganizované tak, že prvá hliadka na začiatku plavby a nasledujúce striedajúce hliadky budú dostatočne oddýchnuté a aj inak spôsobilé pre službu.

2.   Každej osobe, ktorá je určená do služby ako dôstojník veliaci hliadke alebo ako člen posádky, ktorý je členom hliadky, musí byť počas 24-hodinového časového obdobia umožnené odpočívať minimálne 10 hodín.

3.   Hodiny odpočinku môžu byť rozdelené najviac do dvoch častí, pričom jedna z nich musí trvať minimálne šesť hodín.

4.   Požiadavky na intervaly odpočinku stanovené v odsekoch 1 a 2 nemusia byť dodržané v prípade stavu núdze, pri výcviku alebo počas iných mimoriadnych prevádzkových podmienok.

5.   Bez ohľadu na odseky 2 a 3 môže byť minimálny interval odpočinku 10 hodín znížený na minimálne šesť po sebe nasledujúcich hodín za predpokladu, že takéto zníženie nebude trvať dlhšie ako dva dni a počas každého sedemdňového obdobia bude poskytnutých minimálne 70 hodín odpočinku.

6.   Členské štáty musia požadovať, aby boli rozvrhy hliadok zverejnené na ľahko dostupnom mieste.

Článok 16

Výnimka

1.   Príslušné orgány môžu v stave výnimočnej nevyhnutnosti vydať výnimku, ktorá umožňuje určenému námorníkovi slúžiť na určenej lodi na určené obdobie nepresahujúce šesť mesiacov postavení, na ktoré nemá príslušné osvedčenie, okrem postavenia radistu, s výnimkami stanovenými príslušnými rádiokomunikačnými predpismi, ak to podľa názoru týchto orgánov nemôže vystaviť nebezpečenstvu osoby, majetok alebo životné prostredie. To sa udeje za predpokladu, že osoba, ktorej sa výnimka má vydať, je náležite kvalifikovaná k tomu, aby zastávala voľnú pozíciu pri zachovávaní bezpečnosti a k spokojnosti príslušných orgánov. Výnimky sa však neudeľujú kapitánovi lode alebo prvému strojnému dôstojníkovi lode s výnimkou okolností vyššej moci a aj vtedy len na čo najkratšie možné obdobie.

2.   Akákoľvek výnimka udelená na určitú pozíciu sa udelí len osobe s náležite osvedčenou spôsobilosťou na zastávanie pozície hneď pod určenou pozíciou. Ak sa osvedčenie spôsobilosti pre pozíciu pod pozíciou, na ktorú sa udeľuje výnimka, nepožaduje, výnimka sa môže vydať osobe, ktorej kvalifikácia a prax sú podľa názoru príslušných orgánov jednoznačne v súlade s požiadavkami na pozíciu, ktorá má byť zastávaná, a to za predpokladu, že ak takáto osoba nemá príslušné osvedčenie, musí absolvovať skúšku akceptovanú príslušnými orgánmi na preukázanie, že sa daná výnimka môže spoľahlivo vydať. Príslušné orgány musia okrem toho zabezpečiť, že dotknutá pozícia sa obsadí držiteľom príslušného osvedčenia čo najskôr.

Článok 17

Zodpovednosť členských štátov pri príprave a hodnotení

1.   Členské štáty určia úrady alebo orgány, ktoré:

a)

poskytujú prípravu uvedenú v článku 3;

b)

organizujú a/alebo vykonávajú dozor nad skúškami, ak sa požadujú;

c)

vydávajú osvedčenia o spôsobilosti uvedené v článku 11;

d)

udeľujú výnimky stanovené v článku 16.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby:

a)

každá príprava a hodnotenie námorníkov boli:

i)

štruktúrované v súlade s písomnými programami vrátane takých metód a spôsobov podania, postupov a materiálov pre kurzy, ktoré sú potrebné na dosiahnutie stanovenej normy spôsobilosti, a

ii)

vedené, monitorované, hodnotené a podporované osobami kvalifikovanými v súlade s písmenami d), e) a f);

b)

osoby, ktoré vykonávajú prípravu alebo hodnotenie na palube lode popri zamestnaní, tak robili len v prípade, že táto príprava alebo hodnotenie vážne neovplyvní bežnú prevádzku lode, a vtedy, keď tieto osoby môžu svoj čas a pozornosť venovať príprave alebo hodnoteniu;

c)

inštruktori, vedúci kurzov a osoby, ktoré uskutočňujú hodnotenie, boli náležite kvalifikovaní pre konkrétne druhy a úrovne prípravy alebo hodnotenia spôsobilosti námorníkov buď na palube lode, alebo na pevnine;

d)

akákoľvek osoba, ktorá vykonáva prípravu námorníka popri zamestnaní, a to buď na palube lode, alebo na pevnine, pričom táto príprava je určená na získanie kvalifikácie pre osvedčovanie spôsobilosti podľa tejto smernice:

i)

mala zmysel pre program prípravy a chápala osobitné ciele prípravy konkrétneho druhu prípravy, ktorej sa venuje;

ii)

bola kvalifikovaná v úlohách, kvôli ktorým sa príprava vykonáva, a

iii)

ak sa vykonáva príprava za použitia simulátora:

bola príslušne zaškolená o inštruktážnych technikách vrátane používania simulátorov a

nadobudla praktické prevádzkové skúsenosti na konkrétnom type simulátora, ktorý sa požíva;

e)

každá osoba zodpovedná za kontrolu prípravy námorníkov popri zamestnaní, ktorá má slúžiť na zabezpečenie kvalifikácie pre osvedčovanie spôsobilosti, úplne rozumela programu prípravy a osobitným cieľom každého druhu prípravy, ktorý sa vykonáva;

f)

akákoľvek osoba, ktorá vykonáva hodnotenie spôsobilosti námorníkov popri zamestnaní, a to či už na palube lode, alebo na pevnine, ktoré je určené na získavanie kvalifikácie pre osvedčovanie spôsobilosti podľa tejto smernice:

i)

mala dostatočnú úroveň vedomostí a znalostí o spôsobilosti, ktorá má byť hodnotená;

ii)

mala kvalifikáciu pre úlohy, kvôli ktorým sa hodnotenie vykonáva;

iii)

bola náležite vyškolená o hodnotiacich metódach a praxi;

iv)

nadobudla praktické hodnotiace skúsenosti a

v)

ak vykonáva hodnotenie, ktorého súčasťou je využitie simulátorov, nadobudla praktické skúsenosti z hodnotenia na konkrétnom type simulátora, a to pod dozorom a k spokojnosti skúseného školiteľa;

g)

ak členský štát uznáva prípravné kurzy, inštitúcie pre prípravu alebo kvalifikáciu udelenú inštitúciou pre prípravu ako súčasť jeho požiadaviek na vydanie osvedčenia, požiadavky na kvalifikáciu a prax inštruktorov a školiteľov sú zahrnuté v uplatnení ustanovení o normách kvality v článku 10. Tieto požiadavky na kvalifikáciu, prax a uplatňovanie noriem kvality musia zahŕňať vhodnú prípravu v inštruktážnych technikách, prípravné a hodnotiace metódy a prax a musia plniť všetky uplatňované požiadavky písmen d), e) a f).

Článok 18

Komunikácia na palube

Členské štáty zabezpečia, že:

a)

bez toho, aby boli dotknuté písmená b) a d), sú vždy na palubách všetkých lodí plávajúcich pod vlajkou členského štátu umiestnené prostriedky na účinnú verbálnu komunikáciu medzi všetkými členmi posádky lode z dôvodu bezpečnosti, a to najmä s cieľom správneho a včasného prijatia a zrozumiteľnosti odkazov a inštrukcií;

b)

z dôvodu zabezpečenia účinnej práce posádky v bezpečnostných záležitostiach sa na palube každej osobnej lode plávajúcej pod vlajkou členského štátu a na palube každej osobnej lode začínajúcej a/alebo končiacej svoju plavbu v prístave členského štátu stanoví pracovný dorozumievací jazyk a zaznamená sa do lodného denníka;

vhodný pracovný dorozumievací jazyk určí spoločnosť alebo kapitán lode. Každý námorník musí rozumieť, a ak je to potrebné, vydávať povely a inštrukcie a podávať hlásenia v tomto jazyku;

ak pracovný dorozumievací jazyk nie je úradným jazykom členského štátu, musia byť všetky plány a zoznamy zverejnené aj s prekladmi do pracovného dorozumievacieho jazyka;

c)

na palubách osobných lodí musí byť personál určený v zoznamoch dôstojníkov a posádky na pomoc pasažierom v núdzových situáciách ľahko identifikovateľný a musí mať dostatočné komunikačné schopnosti na tento účel, pričom sa berie do úvahy vhodná a zodpovedajúca kombinácia ktoréhokoľvek z týchto faktorov:

i)

jazyk alebo jazyky zodpovedajúce hlavným štátnym príslušnostiam pasažierov, ktorí sú prepravovaní na určitej trase;

ii)

pravdepodobnosť a schopnosť používať základnú slovnú zásobu v angličtine na základné inštrukcie môže byť komunikačným prostriedkom s pasažierom, ktorý potrebuje pomoc bez ohľadu na to, či pasažier a člen posádky hovoria spoločným jazykom;

iii)

možná potreba počas núdzových situácií, keď verbálna komunikácia je nepraktická, komunikovať niektorými iným prostriedkami (napr. predvádzaním, ručnými signálmi alebo privolávaním pozornosti k miestam inštrukcií, zhromažďovania, k umiestneniu záchranných zariadení alebo k evakuačným trasám);

iv)

rozsah, v akom boli úplné bezpečnostné inštrukcie poskytnuté pasažierom v ich rodnom jazyku alebo jazykoch;

v)

jazyky, v ktorých sa môžu vysielať núdzové hlásenia počas núdzových stavov alebo nácvikov na oznámenie rozhodujúcich usmernení pasažierom a ako pomoc členom posádky, ktorí napomáhajú pasažierom;

d)

na palubách tankerov na prepravu ropy, tankerov na prepravu chemikálií a tankerov na prepravu skvapalnených plynov, ktoré plávajú pod vlajkou členského štátu, budú kapitán lode, dôstojníci a členovia posádky schopní komunikovať medzi sebou spoločným pracovným dorozumievacím jazykom alebo jazykmi;

e)

na komunikáciu medzi loďou a pobrežnými orgánmi budú vytvorené vhodné prostriedky. Tieto komunikácie sa vykonávajú v súlade s kapitolou V predpisom 14 ods. 4 SOLAS 74;

f)

pri vykonávaní štátnej prístavnej kontroly podľa smernice 95/21/ES členské štáty skontrolujú aj to, či lode plávajúce pod vlajkou iného štátu ako členského štátu vyhovujú tomuto článku.

Článok 19

Uznávanie osvedčení

1.   Námorníci, ktorí nie sú držiteľmi osvedčení uvedených v článku 4, môžu slúžiť na palubách lodí plaviacich sa pod vlajkou členského štátu za predpokladu, že rozhodnutie o uznaní ich príslušných osvedčení bolo prijaté postupom uvedeným v odsekoch 2 až 6 tohto článku.

2.   Členský štát, ktorý chce potvrdením uznať príslušné osvedčenia vystavené treťou krajinou kapitánovi, dôstojníkovi alebo radistovi na službu na palube lodí plaviacich sa pod jeho vlajkou, predloží žiadosť o uznanie takejto tretej krajiny Komisii s uvedením dôvodov.

Komisia s pomocou Európskej námornej bezpečnostnej agentúry a s prípadným zapojením ktoréhokoľvek príslušného členského štátu zozbiera informácie uvedené v prílohe II a posúdi systémy výcviku a osvedčenia tretej krajiny, ktorej uznanie sa požaduje, aby overila, či dotknutá krajina spĺňa všetky požiadavky dohovoru STCW a či boli prijaté vhodné opatrenia na zabránenie podvodom s osvedčeniami.

3.   Rozhodnutie o uznaní tretej krajiny prijme Komisia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 28 ods. 2 do troch mesiacov odo dňa predloženia žiadosti o uznanie.

Ak je udelené, uznanie platí, pokiaľ článok 20 neustanovuje inak.

Ak sa v priebehu časového obdobia stanoveného v prvom pododseku neprijme žiadne rozhodnutie o uznaní príslušnej tretej krajiny, členský štát predkladajúci žiadosť sa môže jednostranne rozhodnúť o uznaní tretej krajiny, pokiaľ sa rozhodnutie prijme v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 28 ods. 2.

4.   Členský štát môže vzhľadom na lode plaviace sa pod jeho vlajkou rozhodnúť o potvrdení osvedčení vydaných tretími krajinami uznanými Komisiou, pričom sa zohľadnia ustanovenia obsiahnuté v prílohe II bodoch 4 a 5.

5.   Uznania osvedčení vystavených uznanými tretími krajinami a uverejnených v Úradnom vestníku Európskej únie v sérii C pred 14. júnom 2005 zostávajú platné.

Tieto uznania môžu použiť všetky členské štáty, až kým ich Komisia následne neodoberie podľa článku 20.

6.   Komisia vypracuje a bude aktualizovať zoznam tretích krajín, ktoré boli uznané. Zoznam sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie v sérii C.

7.   Bez ohľadu na článok 5 ods. 6 môže členský štát, ak to vyžadujú okolnosti, povoliť námorníkovi slúžiť na palube lode plávajúcej pod jeho vlajkou v akomkoľvek postavení okrem dôstojníka pre rádiokomunikáciu alebo radistu s výnimkami uvedenými v rádiokomunikačných predpisoch, a to na obdobie nepresahujúce tri mesiace, ak je tento námorník držiteľom príslušného a platného osvedčenia vydaného a potvrdeného podľa požiadaviek tretej krajiny, ktoré však ešte nebolo potvrdené ako uznané dotknutým členským štátom, čo by ho robilo vhodným pre službu na palube lode plávajúcej pod vlajkou členského štátu.

O tom, že žiadosť o potvrdenie bola predložená príslušným orgánom, sa uchováva ľahko dostupný písomný dôkaz.

Článok 20

Neplnenie požiadaviek dohovoru STCW

1.   Keď členské štáty bez ohľadu na kritériá špecifikované v prílohe II usúdia, že uznaná tretia krajina už neplní požiadavky dohovoru STCW, oznámia to bezodkladne Komisii a uvedú hlavné dôvody.

Komisia bezodkladne postúpi záležitosť výboru uvedenému v článku 28 ods. 1.

2.   Keď Komisia bez ohľadu na kritériá uvedené v prílohe II usúdi, že uznaná tretia krajina už neplní požiadavky dohovoru STCW, oznámi to bezodkladne členským štátom a uvedie hlavné dôvody.

Komisia bezodkladne postúpi záležitosť výboru uvedenému v článku 28 ods. 1.

3.   Keď členský štát zamýšľa odobrať potvrdenia všetkých osvedčení vydaných tretím krajinám, bezodkladne informuje Komisiu a ostatné členské štáty o svojom úmysle a uvedie hlavné dôvody.

4.   Komisia s pomocou Európskej námornej bezpečnostnej agentúry prehodnotí uznanie príslušného členského štátu, aby overila, že tento štát neplní požiadavky dohovoru STCW.

5.   Keď sú indície, že určité námorné výcvikové zariadenie už neplní požiadavky dohovoru STCW, Komisia oznámi príslušnému štátu, že uznanie jeho osvedčení bude odobraté do dvoch mesiacov, pokiaľ sa neprijmú opatrenia na zabezpečenie zhody so všetkými požiadavkami dohovoru STCW.

6.   O odobratí uznania sa rozhodne v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 28 ods. 2 do dvoch mesiacov po oznámení členského štátu.

Príslušné členské štáty prijmú vhodné opatrenia na vykonanie rozhodnutia.

7.   Potvrdenia preukazujúce uznanie osvedčení, vydané v súlade s článkom 5 ods. 6 pred dátumom, keď bolo rozhodnutie o odobratí uznania tretej krajiny prijaté, zostávajú platné. Námorníci, ktorí sú držiteľmi takých potvrdení, si však nesmú nárokovať potvrdenie uznávajúce vyššiu kvalifikáciu, pokiaľ taký vyšší stupeň kvalifikácie nie je založený výhradne na dodatočných skúsenostiach v námornej službe.

Článok 21

Prehodnotenie

1.   Tretie krajiny, ktoré boli uznané podľa postupu uvedeného v článku 19 ods. 3 prvom pododseku, vrátane štátov uvedených v článku 19 ods. 6, prehodnotí Komisia s pomocou Európskej námornej bezpečnostnej agentúry pravidelne a aspoň každých päť rokov, aby overila, či plnia príslušné kritériá stanovené v prílohe II a či boli prijaté vhodné opatrenia na zabránenie podvodom s osvedčeniami.

2.   Komisia stanoví kritériá priority hodnotenia tretích krajín na základe údajov o výkone poskytnutých štátnou prístavnou kontrolou podľa článku 23, ako aj informácií vyplývajúcich zo správ o výsledkoch nezávislého hodnotenia oznámených tretími krajinami podľa oddielu A-I/7 kódexu STCW.

3.   Komisia poskytne členským štátom správu o výsledkoch hodnotenia.

Článok 22

Štátna prístavná kontrola

1.   Bez ohľadu na vlajku, pod ktorou pláva, podlieha každá loď, ktorá sa nachádza v prístave členského štátu s výnimkou lodí uvedených v článku 2, štátnej prístavnej kontrole vykonávanej úradníkmi riadne splnomocnenými členským štátom k overovaniu, či všetci námorníci slúžiaci na palube, ktorí podľa dohovoru STCW majú mať osvedčenia, sú držiteľmi týchto osvedčení alebo majú zodpovedajúcu výnimku.

2.   Členské štáty pri výkone štátnej prístavnej kontroly podľa tejto smernice zabezpečia, že budú uplatnené všetky príslušné ustanovenia a postupy stanovené v smernici 95/21/ES.

Článok 23

Postupy štátnej prístavnej kontroly

1.   Bez toho aby bola dotknutá smernica 95/21/ES, štátna prístavná kontrola sa v súlade s článkom 22 obmedzuje na:

a)

overenie, že každý námorník, ktorý slúži na palube a musí mať osvedčenie v súlade s dohovorom STCW, má príslušné osvedčenie alebo platnú výnimku, alebo predloží písomný dôkaz, že orgánom štátu, pod ktorého vlajkou pláva loď, na ktorej slúži, bola predložená žiadosť o potvrdenie dokazujúce uznanie jeho osvedčenia;

b)

overenie, že čísla a osvedčenia námorníkov slúžiacich na lodi sú v súlade s požiadavkami orgánov štátu, pod vlajkou ktorého loď pláva, na bezpečnosť posádky.

2.   Schopnosť námorníkov dodržiavať normy pre hliadkovanie požadované dohovorom STCW sa hodnotí v súlade s časťou A kódexu STCW, ak existujú zrejmé dôvody domnievať sa, že tieto normy sa nedodržujú v dôsledku ktorejkoľvek z týchto skutočností:

a)

loď bola súčasťou kolízie, uviazla na plytčine alebo stroskotala;

b)

počas plavby, kotvenia alebo v prístave došlo k úniku látok z lode, ktorý je nezákonný podľa medzinárodného dohovoru;

c)

loď chybne alebo nebezpečne manévrovala, čím porušila opatrenia prijaté IMO, alebo nedodržala predpisy a postupy bezpečnej navigácie;

d)

loď bola iným spôsobom prevádzkovaná tak, že vystavila nebezpečenstvu osoby, majetok alebo životné prostredie;

e)

osvedčenie bolo získané podvodným spôsobom alebo držiteľ osvedčenia nie je osoba, ktorej bolo osvedčenie pôvodne vydané;

f)

loď pláva pod vlajkou štátu, ktorá neratifikovala dohovor STCW, alebo mala kapitána, dôstojníka alebo člena posádky, ktorého osvedčenie bolo vydané treťou krajinou, ktorá neratifikovala dohovor STCW.

3.   Bez ohľadu na overovanie osvedčení sa môže na základe hodnotenia podľa odseku 2 od námorníka požadovať, aby preukázal príslušnú spôsobilosť na mieste služby. Súčasťou takéhoto preukazovania môže byť aj overovanie, že boli splnené prevádzkové požiadavky týkajúce sa noriem hliadkovania a že v stavoch núdze námorník náležite reaguje v rozsahu svojich kompetencií.

Článok 24

Zadržanie

Bez toho aby bola dotknutá smernica 95/21/ES, jedinými dôvodmi podľa tejto smernice, na základe ktorých môže členský štát zadržať loď, sú tu uvedené nedostatky v rozsahu určenom úradníkom vykonávajúcim štátnu prístavnú kontrolu, ktoré vystavujú nebezpečenstvu osoby, majetok alebo životné prostredie:

a)

ak námorník, ktorý má mať osvedčenie, nemá príslušné osvedčenie, nemá platnú výnimku ani písomný dôkaz, že orgánom štátu, pod vlajkou ktorého loď pláva, bola predložená žiadosť o potvrdenie, že štát osvedčenie uznáva;

b)

ak sa neplnia platné požiadavky štátu, pod vlajkou ktorého loď pláva, na bezpečnosť posádky;

c)

ak navigačné alebo strojno-hliadkovacie zariadenia nie sú v zhode s požiadavkami určenými pre danú loď štátom, pod vlajkou ktorého pláva;

d)

ak v hliadke chýba osoba kvalifikovaná na obsluhu zariadení dôležitých pre bezpečnú navigáciu, bezpečnú rádiokomunikáciu alebo predchádzaniu znečistenia mora;

e)

ak sa nepreukáže odborná spôsobilosť námorníkov pridelených do služieb súvisiacich s bezpečnosťou lode a ochranou pred znečistením;

f)

ak nie je možné preukázať, že osoby pre prvú hliadku na začiatku plavby a pre nasledujúce striedajúce hliadky sú dostatočne odpočinuté a aj inak spôsobilé pre službu.

Článok 25

Pravidelné monitorovanie plnenia

Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie podľa článku 226 zmluvy, Komisia s pomocou Európskej námornej bezpečnostnej agentúry pravidelne overuje aspoň raz za päť rokov, či členské štáty plnia minimálne požiadavky stanovené touto smernicou.

Článok 26

Správy

1.   Najneskôr do 14. decembra 2008 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu založenú na podrobných analýzach a hodnotení ustanovení dohovoru STCW, ich uplatňovania a nových poznatkoch získaných o súvislostiach medzi bezpečnosťou a úrovňou výcviku posádok lodí.

2.   Najneskôr do 20. októbra 2010 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu, ktorú vypracuje na základe informácií získaných podľa článku 25.

Komisia v tejto správe analyzuje plnenia tejto smernice členskými štátmi, a ak to bude potrebné, navrhne ďalšie opatrenia.

Článok 27

Zmena a doplnenie

1.   Táto smernica môže byť zmenená a doplnená Komisiou, aby sa na účely tejto smernice uplatnili následné zmeny a doplnenia medzinárodných kódexov uvedených v článku 1 bodoch 16, 17, 18, 23 a 24, ktoré nadobudli účinnosť.

Táto smernica sa môže tiež zmeniť a doplniť Komisiou, aby sa na účely tejto smernice uplatnili akékoľvek príslušné zmeny a doplnenia právnych predpisov Spoločenstva.

Uvedené opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 28 ods. 3.

2.   Rada konajúca na návrh Komisie, berúc do úvahy parlamentné postupy členských štátov, ako aj príslušné postupy v rámci IMO, rozhodne po prijatí nových právnych noriem alebo protokolov k dohovoru STCW o podrobných opatreniach pre ratifikáciu týchto nových právnych noriem alebo protokolov, pričom zabezpečí, že tieto nové právne normy a protokoly sa budú uplatňovať v členských štátoch jednotne a súčasne.

3.   Zmeny a doplnenia medzinárodných nástrojov uvedených v článku 1 bodoch 16, 17, 18, 21, 22 a 24 sa môžu vylúčiť z rozsahu pôsobnosti tejto smernice podľa článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 z 5. novembra 2002, ktorým sa ustanovuje Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovaniu z lodí (COSS) (10).

Článok 28

Výbor

1.   Komisii pomáha Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovaniu z lodí (COSS) ustanovený nariadením (ES) č. 2099/2002.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je osem týždňov.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Článok 29

Prechodné ustanovenia

Ak členský štát obnovuje vydanie alebo predlžuje platnosť osvedčení podľa článku 12, ktoré boli pôvodne vydané podľa ustanovení, ktoré platili pred 1. februárom 1997, môže členský štát podľa svojho rozhodnutia zmeniť obmedzenie tonáže (výtlaku) uvedené v pôvodných osvedčenia takto:

a)

„200 brutto registrovaných ton“ môže byť nahradených „hrubou tonážou 500 BRT“;

b)

„1 600 brutto registrovaných ton“ môže byť nahradených „hrubou tonážou 3 000 BRT“.

Článok 30

Sankcie

Členské štáty stanovia systém sankcií za porušovanie vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa článkov 1, 3, 5, 7, 9 až 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24 a 29 a príloh I a II a prijmú všetky potrebné opatrenia, aby sa zaistilo, že sa tieto sankcie budú uplatňovať. Tieto sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Článok 31

Oznamovanie

Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii znenie všetkých ustanovení, ktoré prijali v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Komisia o tom informuje ostatné členské štáty.

Článok 32

Zrušenie

Smernica 2001/25/ES zmenená a doplnená smernicami uvedenými v prílohe III časti A sa zrušuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu stanovených v prílohe III časti B do vnútroštátnych právnych predpisov.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe IV.

Článok 33

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 34

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 19. novembra 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

J.-P. JOUYET


(1)  Ú. v. EÚ C 151, 17.6.2008, s. 35.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu zo 17. júna 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 20. októbra 2008.

(3)  Ú. v. ES L 136, 18.5.2001, s. 17.

(4)  Pozri prílohu III časť A.

(5)  Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22.

(6)  Ú. v. ES L 167, 2.7.1999, s. 33.

(7)  Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 157, 7.7.1995, s. 1.

(9)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(10)  Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 1.


PRÍLOHA I

POŽIADAVKY DOHOVORU STCW NA PRÍPRAVU UVEDENÉ V ČLÁNKU 3

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.

Predpisy uvedené v tejto prílohe sú doplnené záväznými ustanoveniami obsiahnutými v časti A kódexu STCW s výnimkou kapitoly VIII predpisu VIII/2.

Akýkoľvek odkaz na požiadavku v predpise predstavuje tiež odkaz na zodpovedajúci oddiel časti A kódexu STCW.

2.

Členské štáty zabezpečia, aby boli námorníci dostatočne jazykovo vybavení, ako je stanovené v oddieloch A-II/1, A-III/1, A-IV/2 a A-II/4 kódexu STCW, aby tak mohli vykonávať osobitné povinnosti na plavidle plávajúcom pod vlajkou hostiteľského členského štátu.

3.

Časť A kódexu STCW obsahuje normy spôsobilosti, ktoré musia preukázať kandidáti na vydanie a obnovenie platnosti osvedčení o spôsobilosti podľa ustanovení dohovoru STCW. Aby bola jasná spojitosť medzi alternatívnymi ustanoveniami o osvedčovaní spôsobilosti v kapitole VII a ustanoveniami o osvedčovaní spôsobilosti v kapitolách II, III a IV, sú schopnosti stanovené v normách pre spôsobilosť príslušne zoskupené na základe týchto siedmich funkcií:

1.

navigácia;

2.

nakladanie, manipulácia a skladovanie;

3.

riadenie prevádzky lode a starostlivosť o osoby na palube;

4.

námorné inžinierstvo;

5.

elektrotechnické, elektronické a inžinierstvo riadenia;

6.

údržba a opravy;

7.

rádiokomunikácie;

a v týchto úrovniach zodpovednosti:

1.

riadiaca úroveň;

2.

prevádzková úroveň;

3.

pomocná úroveň.

Funkcie a úrovne zodpovednosti sú určené podtitulkom v tabuľkách noriem pre spôsobilosť uvedených v kapitolách II, III a IV v časti A kódexu STCW.

KAPITOLA II

KAPITÁN LODE A PALUBNÁ POSÁDKA

Predpis II/1

Minimálne záväzné požiadavky na osvedčovanie dôstojníkov zodpovedných za navigačné hliadky na lodiach s hrubou tonážou 500 BRT alebo viac

1.

Každý dôstojník zodpovedný za navigačnú hliadku slúžiaci na námornej lodi s hrubou tonážou 500 BRT alebo viac musí mať príslušné osvedčenie.

2.

Každý kandidát na osvedčenie:

2.1.

nesmie byť mladší ako 18 rokov;

2.2.

musí ako súčasť schváleného programu prípravy, ktorý zahrňuje aj prípravu na palube, absolvovať schválenú námornú službu v dĺžke minimálne jedného roka, čím splní požiadavky oddielu A-II/1 kódexu STCW a čo sa zaznamená v schválenej knihe záznamov o príprave, alebo inak musí absolvovať schválenú námornú službu v dĺžke minimálne troch rokov;

2.3.

musí počas požadovanej námornej služby vykonávať hliadkovacie služby na mostíku pod dozorom kapitána lode alebo oprávneného dôstojníka, a to počas minimálne šiestich mesiacov;

2.4.

musí podľa potreby spĺňať uplatňované požiadavky predpisov v kapitole IV na vykonávanie určených rádiotelegrafických služieb v súlade s rádiokomunikačnými predpismi;

2.5.

musí absolvovať schválené vzdelanie a prípravu a musí plniť normy pre spôsobilosť určené v oddiele A-II/1 kódexu STCW.

Predpis II/2

Minimálne záväzné požiadavky na osvedčovanie spôsobilosti kapitánov lode a prvých palubných dôstojníkov na lodiach s hrubou tonážou 500 BRT alebo viac

Kapitán lode a prvý palubný dôstojník na lodiach s hrubou tonážou 3 000 BRT alebo viac

1.

Každý kapitán lode a prvý palubný dôstojník na námornej lodi s hrubou tonážou 3 000 BRT alebo viac musí mať príslušné osvedčenie.

2.

Každý kandidát na osvedčenie:

2.1.

musí plniť požiadavky na osvedčenie spôsobilosti ako dôstojník zodpovedný za navigačnú hliadku na lodiach s hrubou tonážou 500 BRT alebo viac a musí absolvovať námornú službu v danom postavení:

2.1.1.

na osvedčenie prvého palubného dôstojníka minimálne 12 mesiacov a

2.1.2.

na osvedčenie kapitána lode minimálne 36 mesiacov; avšak toto obdobie sa môže znížiť na minimálne 24 mesiacov, ak minimálne 12 mesiacov tejto námornej služby slúžil ako prvý palubný dôstojník;

2.2.

musí absolvovať schválené vzdelanie a prípravu a musí plniť normy pre spôsobilosť určené v oddiele A-II/2 kódexu STCW pre kapitánov lodí a prvých palubných dôstojníkov na lodiach s hrubou tonážou 3 000 BRT alebo viac.

Kapitán lode a prvý palubný dôstojník na lodiach s hrubou tonážou medzi 500 BRT a 3 000 BRT

3.

Každý kapitán lode a prvý palubný dôstojník na námornej lodi s hrubou tonážou medzi 500 BRT a 3 000 BRT musí mať príslušné osvedčenie.

4.

Každý kandidát na osvedčenie:

4.1.

na osvedčenie prvého palubného dôstojníka musí plniť požiadavky na dôstojníka zodpovedného za navigačnú hliadku na lodiach s hrubou tonážou 500 BRT alebo viac;

4.2.

na osvedčenie kapitána lode musí plniť požiadavky na dôstojníka zodpovedného za navigačnú hliadku na lodiach s hrubou tonážou 500 BRT alebo viac a musí absolvovať námornú službu v dĺžke minimálne 36 mesiacov v danom postavení; avšak toto obdobie sa môže znížiť na minimálne 24 mesiacov, ak minimálne 12 mesiacov tejto námornej služby slúžil ako prvý palubný dôstojník;

4.3.

musí absolvovať schválenú prípravu a musí plniť normy pre spôsobilosť určené v oddiele A-II/2 kódexu STCW pre kapitánov lodí a prvých palubných dôstojníkov na lodiach s hrubou tonážou medzi 500 BRT a 3 000 BRT.

Predpis II/3

Minimálne záväzné požiadavky pre osvedčovanie spôsobilosti dôstojníkov zodpovedných za navigačnú hliadku a kapitánov lode na lodiach s hrubou tonážou menej ako 500 BRT

Lode nepoužívané pri pobrežných plavbách

1.

Každý dôstojník zodpovedný za navigačnú hliadku slúžiaci na námornej lodi s hrubou tonážou menej ako 500 BRT, ktorá sa nepoužíva pri pobrežných plavbách, musí mať príslušné osvedčenie pre lode s hrubou tonážou 500 BRT alebo viac.

2.

Každý kapitán lode slúžiaci na námornej lodi s hrubou tonážou menej ako 500 BRT, ktorá sa nepoužíva pri pobrežných plavbách, musí mať príslušné osvedčenie pre vykonávanie služby kapitána lode na lodiach s hrubou tonážou medzi 500 BRT a 3 000 BRT.

Lode používané pri pobrežných plavbách

Dôstojník zodpovedný za navigačnú hliadku

3.

Každý dôstojník zodpovedný za navigačnú hliadku na námorných lodiach s hrubou tonážou menej ako 500 BRT používaných pri pobrežných plavbách musí mať príslušné osvedčenie.

4.

Každý kandidát na osvedčenie dôstojníka zodpovedného za navigačnú hliadku na námorných lodiach s hrubou tonážou menej ako 500 BRT používaných pri pobrežných plavbách:

4.1.

nesmie byť mladší ako 18 rokov;

4.2.

musí absolvovať:

4.2.1.

osobitnú prípravu vrátane zodpovedajúceho obdobia vhodnej námornej služby v zmysle požiadaviek úradov alebo

4.2.2.

schválenú námornú službu v palubnej posádke v dĺžke minimálne troch rokov;

4.3.

musí podľa potreby plniť uplatňované požiadavky predpisov v kapitole IV na vykonávanie určených rádiotelegrafických služieb v súlade s rádiokomunikačnými predpismi;

4.4.

musí absolvovať schválené vzdelanie a prípravu a musí plniť normy spôsobilosti určené v oddiele A-II/3 kódexu STCW pre dôstojníkov zodpovedných za navigačnú hliadku na lodiach s hrubou tonážou menej ako 500 BRT používaných pri pobrežných plavbách.

Kapitán lode

5.

Každý kapitán lode slúžiaci na námornej lodi s hrubou tonážou menej ako 500 BRT používanej pri pobrežných plavbách musí mať príslušné osvedčenie.

6.

Každý kandidát na osvedčenie kapitána lode na námorných lodiach s hrubou tonážou menej ako 500 BRT používaných pri pobrežných plavbách:

6.1.

nesmie byť mladší ako 20 rokov;

6.2.

musí absolvovať príslušnú námornú službu v dĺžke minimálne 12 mesiacov ako dôstojník zodpovedný za navigačnú hliadku;

6.3.

musí absolvovať schválené vzdelanie a prípravu a musí plniť normy spôsobilosti určené v oddiele A-II/3 kódexu STCW pre kapitánov lodí s hrubou tonážou menej ako 500 BRT používaných pri pobrežných plavbách.

7.

Výnimky

Ak úrady považujú vzhľadom na veľkosť lode a podmienky jej plavby plné uplatňovanie požiadaviek tohto predpisu a oddielu A-II/3 kódexu STCW za neodôvodnené alebo za nepraktické, môžu v príslušnej miere kapitánom lode a dôstojníkom zodpovedným za navigačnú hliadku na takejto lodi alebo triede lodí udeliť výnimku z niektorých požiadaviek, berúc do úvahy bezpečnosť všetkých lodí, ktoré sa môžu nachádzať v tých istých vodách.

Predpis II/4

Minimálne záväzné požiadavky na osvedčenie spôsobilosti členov posádky tvoriacich súčasť navigačnej hliadky

1.

Každý člen posádky, ktorý je súčasťou navigačnej hliadky na námornej lodi s hrubou tonážou 500 BRT alebo viac a ktorý nie je v príprave alebo ktorého povinnosti počas hliadky nemajú povahu nekvalifikovanej činnosti, musí byť na vykonávanie týchto služieb riadne osvedčený.

2.

Každý kandidát na osvedčenie:

2.1.

nesmie byť mladší ako 16 rokov;

2.2.

musí absolvovať:

2.2.1.

schválenú námornú službu vrátane minimálne šesťmesačnej prípravy a praxe alebo

2.2.2.

osobitnú prípravu, a to buď na suchu, alebo na palube lode, vrátane schváleného obdobia námornej služby, ktorej dĺžka musí byť minimálne dva mesiace;

2.3.

musí plniť normy spôsobilosti určené v oddiele A-II/4 kódexu STCW.

3.

Námorná služba, príprava a prax požadovaná bodmi 2.2.1 a 2.2.2 musí byť spojená s funkciami navigačných hliadok a musí zahrňovať vykonávanie služieb pod priamym dozorom kapitána lode, dôstojníka zodpovedného za navigačnú hliadku alebo kvalifikovaného člena posádky.

4.

Členský štát môže považovať požiadavky tohto predpisu za splnené u námorníkov, ktorí slúžili v palubnej posádke v príslušnom postavení počas minimálne jedného roka za obdobie posledných piatich rokov pred nadobudnutím účinnosti dohovoru STCW v danom členskom štáte.

KAPITOLA III

STROJNÁ POSÁDKA

Predpis III/1

Minimálne záväzné požiadavky na osvedčenie spôsobilosti dôstojníkov zodpovedných za strojný dozor v strojovniach s posádkou alebo strojných dôstojníkov v určených službách v strojovniach periodicky bez posádky

1.

Každý dôstojník zodpovedný za strojný dozor v strojovni s posádkou alebo každý strojný dôstojník v určenej službe v strojovni periodicky bez posádky na námornej lodi poháňanej hlavným pohonom s výkonom 750 kW alebo viac musí mať príslušné osvedčenie.

2.

Každý kandidát na osvedčenie:

2.1.

nesmie byť mladší ako 18 rokov;

2.2.

musí absolvovať minimálne šesťmesačnú námornú službu v strojnej posádke v súlade s oddielom A-III/1 kódexu STCW;

2.3.

musí absolvovať schválené vzdelanie a prípravu v dĺžke minimálne 30 mesiacov, ktorá zahrňuje prípravu na palube zaregistrovanú v schválenej knihe záznamov o príprave a musí plniť normy spôsobilosti určenej v oddiele A-III/1 kódexu STCW.

Predpis III/2

Minimálne záväzné požiadavky na osvedčenie spôsobilosti prvých strojných dôstojníkov a druhých strojných dôstojníkov na lodiach poháňaných hlavným pohonom s výkonom 3 000 kW alebo viac

1.

Každý prvý strojný dôstojník a druhý stojný dôstojník na námornej lodi poháňanej hlavným pohonom s výkonom 3 000 kW alebo viac musí mať príslušné osvedčenie.

2.

Každý kandidát na osvedčenie:

2.1.

musí plniť požiadavky na osvedčenie dôstojníka zodpovedného za strojný dozor a:

2.1.1.

v prípade osvedčenia druhého strojného dôstojníka musí absolvovať minimálne 12 mesiacov schválenej námornej služby ako strojný dôstojník – asistent alebo ako strojný dôstojník a

2.1.2.

v prípade osvedčenia prvého strojného dôstojníka musí absolvovať minimálne 36 mesiacov schválenej námornej služby, počas ktorej minimálne 12 mesiacov musí slúžiť ako strojný dôstojník vo funkcii so zodpovednosťou, kým bude oprávnený slúžiť ako druhý strojný dôstojník;

2.2.

musí absolvovať schválené vzdelanie a prípravu a musí plniť normy spôsobilosti určené v oddiele A-III/2 kódexu STCW.

Predpis III/3

Minimálne záväzné požiadavky na osvedčenie spôsobilosti prvých strojných dôstojníkov a druhých strojných dôstojníkov na lodiach poháňaných hlavným pohonom s výkonom medzi 750 kW a 3 000 kW

1.

Každý prvý strojný dôstojník a druhý strojný dôstojník na námornej lodi poháňanej hlavným pohonom s výkonom medzi 750 kW a 3 000 kW musí mať príslušné osvedčenie.

2.

Každý kandidát na osvedčenie:

2.1.

musí plniť požiadavky na osvedčenie dôstojníka zodpovedného za strojný dozor a:

2.1.1.

v prípade osvedčenia druhého strojného dôstojníka musí absolvovať minimálne 12 mesiacov schválenej námornej služby ako strojný dôstojník – asistent alebo ako strojný dôstojník a

2.1.2.

v prípade osvedčenia prvého strojného dôstojníka musí absolvovať minimálne 24 mesiacov schválenej námornej služby, z ktorej minimálne 12 mesiacov musí slúžiť ako strojný dôstojník vo funkcii so zodpovednosťou, kým bude oprávnený slúžiť ako druhý strojný dôstojník;

2.2.

musí absolvovať schválené vzdelanie a prípravu a musí plniť normy spôsobilosti určené v oddiele A-III/3 kódexu STCW.

3.

Každý strojný dôstojník, ktorý je oprávnený slúžiť na lodiach poháňaných hlavným pohonom s výkonom 3 000 kW alebo viac ako druhý strojný dôstojník, môže na lodiach poháňaných hlavným pohonom s výkonom menej ako 3 000 kW slúžiť ako prvý strojný dôstojník za predpokladu, že absolvoval minimálne 12-mesačnú schválenú námornú službu ako strojný dôstojník vo funkcii so zodpovednosťou a jeho osvedčenie je takto potvrdené.

Predpis III/4

Minimálne záväzné požiadavky na osvedčenie spôsobilosti členov posádky, ktorí sú súčasťou dozoru v strojovniach s posádkou alebo ktorí vykonávajú určené služby v strojovniach periodicky bez posádky

1.

Každý člen posádky, ktorý je súčasťou dozoru v strojovni alebo ktorý vykonáva určené služby v strojovniach periodicky bez posádky na námorných lodiach poháňaným hlavným pohonom s výkonom 750 kW alebo viac, okrem členov posádky, ktorí sú v príprave, a členov posádky, ktorých povinnosti majú povahu nekvalifikovanej činnosti, musí byť na vykonávanie týchto služieb riadne osvedčený.

2.

Každý kandidát na osvedčenie:

2.1.

nesmie byť mladší ako 16 rokov;

2.2.

musí absolvovať:

2.2.1.

schválenú námornú službu vrátane minimálne šesťmesačnej prípravy a praxe alebo

2.2.2.

osobitnú prípravu, a to buď na suchu, alebo na palube lode, vrátane schváleného obdobia námornej služby, ktorá nesmie byť kratšia ako dva mesiace;

2.3.

musí plniť normy spôsobilosti určené v oddiele A-III/4 kódexu STCW.

3.

Námorná služba, príprava a prax požadovaná bodmi 2.2.1 a 2.2.2 musí byť spojená s funkciami dozoru v strojovni a musí zahrňovať vykonávanie služieb pod priamym dozorom kvalifikovaného strojného dôstojníka alebo kvalifikovaného člena posádky.

4.

Členský štát môže považovať požiadavky tohto predpisu za splnené u námorníkov, ktorí slúžili v strojnej posádke v príslušnom postavení počas minimálne jedného roka za obdobie posledných piatich rokov pred nadobudnutím účinnosti dohovoru STCW v danom členskom štáte.

KAPITOLA IV

RÁDIOKOMUNIKÁCIA A RÁDIOKOMUNIKAČNÝ PERSONÁL

Vysvetlivka

Záväzné ustanovenia týkajúce sa rádiokomunikačných hliadok sú uvedené v rádiokomunikačných predpisoch a v dohovore SOLAS 74 v platnom znení. Ustanovenia pre údržbu rádiokomunikácie sú uvedené v dohovore SOLAS 74 v platnom znení a v usmerneniach prijatých IMO.

Predpis IV/1

Uplatňovanie

1.

Ustanovenia tejto kapitoly s výnimkou toho, čo je uvedené bode 2, sa uplatňujú na rádiokomunikačný personál lodí, ktoré sú zapojené v celosvetovom námornom núdzovom a bezpečnostnom systéme (GMDSS) v zmysle SOLAS 74 v platnom znení.

2.

Rádiokomunikačný personál lodí, od ktorého sa nežiada, aby plnil ustanovenia GMDSS v kapitole IV SOLAS 74, nemusí plniť ustanovenia tejto kapitoly. Napriek tomu musí rádiokomunikačný personál na týchto lodiach plniť rádiokomunikačné predpisy. Úrady zabezpečia, že v zmysle rádiokomunikačných predpisov sa tomuto rádiokomunikačnému personálu vydajú alebo uznajú príslušné osvedčenia.

Predpis IV/2

Minimálne záväzné požiadavky na osvedčenie spôsobilosti rádiokomunikačného personálu GMDSS

1.

Každá osoba zodpovedná za alebo vykonávajúca rádiotelegrafické služby na lodi, ktorá sa zúčastňuje na GMDSS, musí mať príslušné osvedčenie týkajúce sa GMDSS vydané alebo uznané úradmi podľa ustanovení rádiokomunikačných predpisov.

2.

Okrem toho každý kandidát na osvedčenie podľa tohto predpisu pre službu na lodi, ktorá podľa SOLAS 74 v platnom znení musí byť vybavená rádiokomunikačným zariadením:

2.1.

nesmie byť mladší ako 18 rokov;

2.2.

musí absolvovať schválené vzdelanie a prípravu a musí plniť normy spôsobilosti určené v oddiele A-IV/2 kódexu STCW.

KAPITOLA V

OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PRÍPRAVU PERSONÁLU NA URČITÝCH TYPOCH LODÍ

Predpis V/1

Minimálne záväzné požiadavky na prípravu a kvalifikáciu kapitánov lodí, dôstojníkov a členov posádky na tankeroch

1.

Dôstojníci a členovia posádky, ktorým sú pridelené osobitné povinnosti a zodpovednosti týkajúce sa plnenia alebo plniaceho zariadenia na tankeroch, musia okrem prípravy požadovanej predpisom VI/1 absolvovať schválený pobrežný protipožiarny kurz a musia absolvovať:

1.1.

minimálne trojmesačnú schválenú námornú službu na tankeroch s cieľom nadobudnutia príslušných znalostí o bezpečných prevádzkových postupoch alebo

1.2.

schválený kurz na oboznámenie sa s tankerom minimálne v rozsahu syláb určených pre tento kurz v oddiele A-V/1 kódexu STCW.

Úrady však môžu uznať aj námornú službu vykonanú pod dozorom kratšiu, ako je určené v bode 1.1, za predpokladu, že:

1.3.

takto uznaná doba nie je kratšia ako jeden mesiac;

1.4.

tanker má hrubú tonáž menej ako 3 000 BRT;

1.5.

trvanie každej plavby, na ktorej sa tanker zúčastní počas uvedenej doby, nepresiahne 72 hodín;

1.6.

prevádzkové vlastnosti tankera, počet plavieb a operácií nakladania a vykladania vykonaných za uvedenú dobu umožňujú získať rovnakú úroveň znalostí a praxe, aká sa požaduje.

2.

Kapitáni lodí, prví strojní dôstojníci, prví palubní dôstojníci, druhí strojní dôstojníci a všetky osoby s okamžitou zodpovednosťou za nakladanie, vykladanie, prepravu alebo manipuláciu s nákladom musia okrem požiadaviek bodov 1.1, alebo 1.2:

2.1.

mať dostatočnú prax vo vykonávaní ich služieb na rovnakom type tankera, na akom slúžia, a

2.2.

absolvovať schválený špecializovaný program prípravy, ktorého obsahom sú minimálne predmety stanovené v oddiele A-V/1 kódexu STCW, ktoré zodpovedajú ich povinnostiam na tankeri na prepravu ropy, tankeri na prepravu chemikálií alebo tankeri na prepravu skvapalneného plynu podľa toho, na ktorom slúžia.

3.

Počas dvoch rokov po nadobudnutí účinnosti dohovoru STCW v členskom štáte sa môže považovať za to, že námorníci spĺňajú požiadavky bodu 2.2, ak počas piatich predchádzajúcich rokov slúžili v príslušnom postavení na palube dotknutého typu tankera minimálne l rok.

4.

Úrady zabezpečia, že kapitánom lodí a dôstojníkom, ktorí majú kvalifikáciu v súlade s odsekom 1 alebo 2, sa vydá príslušné osvedčenie alebo existujúce osvedčenie sa riadne potvrdí. Každý člen posádky, ktorý je takto kvalifikovaný musí byť riadne osvedčený.

Predpis V/2

Minimálne záväzné požiadavky na prípravu a kvalifikáciu kapitánov lode, dôstojníkov, členov posádky a iného personálu na osobných lodiach s priamym nájazdom a výjazdom (osobné lode ro-ro)

1.

Tento predpis sa uplatňuje na kapitánov lode, dôstojníkov, členov posádky a iný personál slúžiaci na palubách osobných lodí ro-ro, ktoré sa používajú v medzinárodných plavbách. Úrady stanovia uplatniteľnosť týchto požiadaviek na personál, ktorý slúži na osobných lodiach, ro-ro, ktoré sa používajú v domácich plavbách.

2.

Pred pridelením služieb na palubách osobných lodí ro-ro musia námorníci absolvovať prípravu v zmysle bodov 4 až 8 v súlade s ich postavením, povinnosťami a zodpovednosťami.

3.

Námorníci, ktorí majú absolvovať prípravu v súlade s bodmi 4, 7 a 8 musia v intervaloch nepresahujúcich päť rokov absolvovať príslušnú opakovanú prípravu alebo predložia dôkaz, že počas predchádzajúcich piatich rokov boli splnené požadované kvalifikačné normy.

4.

Kapitáni lodí, dôstojníci a iný personál určený na palubách osobných lodí ro-ro v zhromažďovacích zoznamoch na pomoc pasažierom v núdzových situáciách musia absolvovať prípravu zvládania davu v zmysle oddielu A-V/2 ods. 1 kódexu STCW.

5.

Kapitáni lodí, dôstojníci a iný personál s osobitnými povinnosťami a zodpovednosťami na palubách osobných lodí ro-ro musia absolvovať prípravu oboznámenia sa s loďou stanovenú v oddiele A-V/2 ods. 2 kódexu STCW.

6.

Personál, ktorý poskytuje priame služby pasažierom v priestoroch pre pasažierov na palubách osobných lodí ro-ro, musí absolvovať bezpečnostnú prípravu stanovenú v oddiele A-V/2 ods. 3 kódexu STCW.

7.

Kapitáni lodí, prví palubní dôstojníci, prví strojní dôstojníci, druhí strojní dôstojníci a každá osoba s pridelenou zodpovednosťou za nalodenie a vylodenie pasažierov, naloženie, vyloženie alebo zabezpečenie nákladu, alebo za uzatvorenie otvárateľných častí trupu na palubách osobných lodí ro-ro musí absolvovať schválenú prípravu v zabezpečení bezpečnosti pasažierov, bezpečnosti nákladu a tesnosti trupu lode v zmysle oddielu A-V/2 ods. 4 kódexu STCW.

8.

Kapitáni lodí, prví palubní dôstojníci, prví strojní dôstojníci, druhí strojní dôstojníci a každá osoba zodpovedná za bezpečnosť pasažierov v núdzových situáciách na palubách osobných lodí ro-ro musí absolvovať schválenú prípravu v krízovom manažmente a v správaní sa ľudí v zmysle oddielu A-V/2 ods. 5 kódexu STCW.

9.

Úrady zabezpečia, že každej osobe, ktorá získa kvalifikáciu podľa ustanovení tohto predpisu, sa vydá písomný doklad o príprave, ktorú táto osoba absolvovala.

Predpis V/3

Minimálne povinné požiadavky na výcvik a kvalifikáciu kapitánov lodí, dôstojníkov, členov posádky a iný personál osobných lodí iných, než sú osobné lode ro-ro

1.

Tento predpis sa vzťahuje na kapitánov lodí, dôstojníkov, členov posádky a iný personál slúžiaci na ostatných osobných lodiach používaných na medzinárodnú prepravu, než sú osobné lode ro-ro. Správne orgány určia, či sa tieto požiadavky budú vzťahovať na personál osobných lodí vnútroštátnej dopravy.

2.

Pred pridelením povinností na palubách osobných lodí musia námorníci absolvovať výcvik v zmysle bodov 4 až 8 v súlade s ich postavením, povinnosťami a zodpovednosťou.

3.

Námorníci, od ktorých sa vyžaduje výcvik v súlade s bodmi 4, 7 a 8, musia v časových intervaloch, ktoré neprekročia dobu piatich rokov, absolvovať opakovací výcvik alebo predložia dôkaz, že počas predchádzajúcich piatich rokov splnili požadované normy spôsobilosti.

4.

Personál určený v zoznamoch dôstojníkov a členov posádky, ktorého úlohou je cestujúcim osobných lodí v prípade núdzovej situácie poskytnúť pomoc, musí absolvovať výcvik na zvládnutie davu ľudí v zmysle oddielu A-V/3 ods. 1 kódexu STCW

5.

Kapitáni lodí, dôstojníci a ostatný personál, ktorému boli pridelené konkrétne povinnosti a zodpovednosť na palubách osobných lodí, musia absolvovať zoznamovací výcvik v zmysle oddielu A-V/3 ods. 2 kódexu STCW.

6.

Personál, ktorý zabezpečuje priame služby cestujúcim na osobných lodiach v priestoroch pre cestujúcich, musí absolvovať výcvik bezpečnosti v zmysle oddielu A-V/3 ods. 3 kódexu STCW.

7.

Kapitáni lodí, prví palubní dôstojníci a každá osoba, ktorej je pridelená okamžitá zodpovednosť za nalodenie a vylodenie cestujúcich, musia absolvovať schválený výcvik bezpečnosti cestujúcich v zmysle oddielu A-V/3 ods. 4 kódexu STCW.

8.

Kapitáni lodí, prví palubní dôstojníci, prví strojní dôstojníci alebo ktorákoľvek osoba zodpovedná za bezpečnosť cestujúcich na palubách osobných lodí v núdzových situáciách musia absolvovať schválený výcvik v krízovom manažmente a v správaní sa ľudí v zmysle oddielu A-V/3 ods. 5 kódexu STCW.

9.

Správne orgány zabezpečia, že každej osobe, ktorá získa kvalifikáciu podľa ustanovení tohto predpisu, sa vydá písomný doklad o výcviku, ktorý táto osoba absolvovala.

KAPITOLA VI

FUNKCIE V NÚDZOVÝCH SITUÁCIÁCH, V PRACOVNEJ BEZPEČNOSTI, ZDRAVOTNÍCKEJ STAROSTLIVOSTI A PRE PREŽITIE

Predpis VI/1

Minimálne záväzné požiadavky pre oboznámenie, prípravu v základnej bezpečnosti a inštrukcie všetkým námorníkom

Námorníci musia absolvovať oboznámenie a prípravu v základnej bezpečnosti alebo inštrukcie v súlade s oddielom A-VI/1 kódexu STCW a musia plniť príslušné normy spôsobilosti stanovené v tomto oddiele.

Predpis VI/2

Minimálne záväzné požiadavky na vydanie osvedčení o odbornej spôsobilosti v plavidlách na prežitie, záchranných člnoch a rýchlych záchranných člnoch

1.

Každý kandidát na osvedčenie o odbornej spôsobilosti v plavidlách na prežitie a v záchranných člnoch okrem rýchlych záchranných člnov:

1.1.

nesmie byť mladší ako 18 rokov;

1.2.

musí absolvovať schválenú námornú službu v dĺžke minimálne 12 mesiacov alebo musí navštevovať schválený prípravný kurz a musí absolvovať schválenú námornú službu v dĺžke minimálne 6 mesiacov;

1.3.

musí plniť normy spôsobilosti na osvedčenie o odbornej spôsobilosti v plavidlách na prežitie a záchranných člnoch stanovené v oddiele A-VI/2 ods. 1 až 4 kódexu STCW.

2.

Každý kandidát na osvedčenie o odbornej spôsobilosti v rýchlych záchranných člnoch:

2.1.

musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti v plavidlách na prežitie a záchranných člnoch okrem rýchlych záchranných člnov;

2.2.

musí navštevovať schválený prípravný kurz;

2.3.

musí plniť normy spôsobilosti na osvedčenie o odbornej spôsobilosti v rýchlych záchranných člnoch stanovené v oddiele A-VI/2 ods. 5 až 8 kódexu STCW.

Predpis VI/3

Minimálne záväzné požiadavky na prípravu v modernom boji proti požiaru

1.

Námorníci určení na riadenie protipožiarnych operácií musia úspešne absolvovať modernú prípravu v technikách boja s požiarom so zvláštnym dôrazom na organizáciu, taktiku a velenie v súlade s ustanoveniami oddielu A-VI/3 kódexu STCW a musia plniť normy spôsobilosti stanovené v danom oddiele.

2.

Ak do kvalifikácie na vydanie osvedčenia nie je zahrnutá príprava v modernom boji proti požiaru, musí byť držiteľovi vydané osobitné osvedčenie alebo písomný doklad, že navštevoval kurz prípravy v modernom boji proti požiaru.

Predpis VI/4

Minimálne záväzné požiadavky týkajúce sa zdravotníckej prvej pomoci a zdravotníckej starostlivosti

1.

Námorníci určení na palubách lodí na poskytovanie zdravotníckej prvej pomoci musia plniť normy spôsobilosti v zdravotníckej prvej pomoci stanovené v oddiele A-VI/4 ods. 1, 2 a 3 kódexu STCW.

2.

Námorníci určení na vykonávanie zdravotníckej starostlivosti na palubách lodí musia plniť normy spôsobilosti zdravotníckej starostlivosti na palubách lodí stanovené v oddiele A-VI/4 ods. 4, 5 a 6 kódexu STCW.

3.

Ak do kvalifikácie potrebnej na vydanie osvedčenia nie sú zahrnuté prípravy v zdravotníckej prvej pomoci alebo v zdravotníckej starostlivosti, musí byť držiteľovi vydané osobitné osvedčenie alebo písomný doklad o tom, že navštevoval kurz prípravy v zdravotníckej prvej pomoci alebo zdravotníckej starostlivosti.

KAPITOLA VII

ALTERNATÍVNE OSVEDČENIE

Predpis VII/1

Vydávanie alternatívnych osvedčení

1.

Bez ohľadu na požiadavky na osvedčovanie spôsobilosti stanovené v kapitolách II a III tejto prílohy sa môžu členské štáty rozhodnúť vydávať alebo schvaľovať vydanie iných osvedčení ako osvedčení uvedených v predpisoch týchto kapitol, a to za predpokladu, že:

1.1.

s nimi súvisiace funkcie a úrovne spôsobilosti stanovené v osvedčeniach a v potvrdeniach sú vybrané a zhodné s tými, ktoré sú uvedené v oddieloch A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4 a A-IV/2 kódexu STCW;

1.2.

kandidáti absolvovali schválené vzdelávanie a prípravu a plnia požiadavky noriem na spôsobilosť stanovené v príslušných oddieloch kódexu STCW a, ako je uvedené v oddiele A-VII/1 uvedeného kódexu, na funkcie a úrovne, ktoré majú byť stanovené v osvedčeniach a potvrdeniach;

1.3.

kandidáti absolvovali schválenú námornú službu zodpovedajúcu výkonu funkcií a úrovní, ktoré majú byť stanovené v osvedčení. Minimálne trvanie takejto námornej služby sa musí rovnať trvaniu námornej služby stanovenej v kapitolách II a III tejto prílohy. Minimálne trvanie námornej služby nesmie byť kratšie, ako je stanovené v oddiele A-VII/2 kódexu STCW;

1.4.

kandidáti na osvedčenie, ktorí majú vykonávať funkciu v navigácii na operačnej úrovni, plnia platné požiadavky predpisov v kapitole IV alebo pre vykonávanie určených rádiotelegrafických služieb v súlade s rádiokomunikačnými predpismi;

1.5.

osvedčenia budú vydané v súlade s požiadavkami článku 11 a ustanoveniami stanovenými v kapitole VII kódexu STCW.

2.

Žiadne osvedčenie podľa tejto kapitoly nesmie byť vydané, pokiaľ členský štát neoznámi informácie požadované dohovorom STCW Komisii.

Predpis VII/2

Osvedčovanie námorníkov

Každý námorník, ktorý vykonáva ktorúkoľvek funkciu alebo skupinu funkcií stanovenú v tabuľkách A-II/1, A-II/2, A-II/3 alebo A-II/4 kapitoly II, alebo v tabuľkách A-III/1, A-III/2, A-III/4 kapitoly III, alebo v tabuľkách A-IV/2 kapitoly IV kódexu STCW musí mať príslušné osvedčenie.

Predpis VII/3

Zásady, ktorými sa riadi vydávanie alternatívnych osvedčení

1.

Členský štát, ktorý sa rozhodne vydávať alebo schvaľovať vydávanie alternatívnych osvedčení, musí zabezpečiť, aby sa plnili tieto zásady:

1.1.

žiaden alternatívny systém osvedčovania sa nezavedie, pokiaľ nezabezpečí takú úroveň bezpečnosti na mori a nebude mať taký preventívny účinok, čo sa týka znečisťovania, ktorý by bol minimálne na rovnakej úrovni ako systém stanovený ostatnými kapitolami;

1.2.

akýkoľvek systém alternatívneho osvedčovania vytvorený podľa tejto kapitoly musí umožňovať zameniteľnosť osvedčení s osvedčeniami vydanými podľa ostatných kapitol.

2.

Zásada zameniteľnosti v odseku 1 musí zabezpečiť, že:

2.1.

námorníci osvedčení podľa systémov v kapitolách II a/alebo III a námorníci osvedčení podľa kapitoly VII sú spôsobilí slúžiť na lodiach, ktoré majú buď tradičnú, alebo inú formu palubnej organizácie;

2.2.

námorníci nie sú pripravovaní na určitú palubnú organizáciu takým spôsobom, ktorá by ovplyvnila ich schopnosť využiť ich vedomosti a zručnosti inde.

3.

Pri vydávaní akéhokoľvek osvedčenia podľa ustanovení tejto kapitoly sa musia brať do úvahy tieto zásady:

3.1.

vydávanie alternatívnych osvedčení nesmie byť použité:

3.1.1.

na zníženie počtu členov posádky na palube;

3.1.2.

na degradáciu povolania alebo zníženie vzdelanosti a zručnosti námorníkov, alebo

3.1.3.

na povolenie vykonávania kombinovaných služieb hliadkovania strojných a kontrolných dôstojníkov držiteľmi jedného osvedčenia počas akejkoľvek hliadky;

3.2.

osoba, ktorá na lodi velí, musí byť označená ako kapitán lode a právne postavenie a autorita kapitána lode a ostatných nesmú byť negatívne ovplyvnené zavedením akéhokoľvek systému alternatívneho osvedčovania.

4.

Zásady obsiahnuté v bodoch l a 2 musia zabezpečiť, že ako kompetencie palubných, tak aj strojných dôstojníkov zostanú zachované.


PRÍLOHA II

KRITÉRIÁ NA UZNANIE TRETÍCH KRAJÍN, KTORÉ V ZMYSLE ČLÁNKU 19 ODS. 2 VYSTAVILI OSVEDČENIE ALEBO TAKÉ OSVEDČENIE BOLO VYSTAVENÉ V RÁMCI ICH PRÁVOMOCI

1.

Tretia krajina musí byť zmluvnou stranou dohovoru STCW.

2.

Tretia krajina musí byť identifikovaná Námorným bezpečnostným výborom ako krajina, ktorá preukázala, že plne a bez obmedzenia uplatňuje ustanovenia dohovoru STCW.

3.

Komisia musí s pomocou Európskej námornej bezpečnostnej agentúry a s možnou účasťou príslušného členského štátu, s použitím všetkých nevyhnutných opatrení, ktoré môžu zahŕňať inšpekciu zariadení a postupov, potvrdiť, že boli bez obmedzenia splnené požiadavky týkajúce sa noriem spôsobilosti, vystavenia a potvrdenia osvedčení a vedenia záznamov a že systém zabezpečenia kvality bol zavedený v súlade s predpisom I/8 dohovoru STCW.

4.

Členský štát musí v súčasnosti rokovať s príslušnou treťou krajinou o dohode, ktorou sa táto tretia krajina zaväzuje okamžite oznámiť každú významnú zmenu systémov prípravy a osvedčovania vykonanú v súlade s dohovorom STCW.

5.

Členský štát zaviedol opatrenia, ktoré zabezpečujú, že námorníci, ktorí predložili na uznanie osvedčenia na vedúce funkcie, majú primerané vedomosti o námorných právnych predpisoch príslušného členského štátu zodpovedajúce funkciám, ktoré môžu zastávať.

6.

Ak členský štát chce doplniť posúdenie zhody tretej krajiny o hodnotenie určitých námorných výcvikových inštitúcií, musí postupovať podľa ustanovení oddielu A-I/6 kódexu STCW.


PRÍLOHA III

ČASŤ A

Zrušená smernica so zoznamom neskorších zmien a doplnení

(v zmysle článku 32)

smernica Európskeho parlamentu a Rady (ES) 2001/25/ES

(Ú. v. ES L 136, 18.5.2001, s. 17).

 

smernica Európskeho parlamentu a Rady (ES) 2002/84/ES

(Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 53).

iba článok 11

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/103/ES

(Ú. v. EÚ L 326, 13.12.2003, s. 28).

 

smernica Komisie 2005/23/ES

(Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 14).

 

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/45/ES

(Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 160).

iba článok 4

ČASŤ B

Zoznam lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva

(v zmysle článku 32)

Smernica

Lehota na transpozíciu

2002/84/ES

23. novembra 2003

2003/103/ES

14. mája 2005

2005/23/EC

29. septembra 2005

2005/45/ES

20. októbra 2007


PRÍLOHA IV

TABUĽKA ZHODY

Smernica 2001/25/ES

Táto smernica

článok 1

článok 1

článok 2 úvodné slová

článok 2 úvodné slová

článok 2 prvá až štvrtá zarážka

článok 2 písm. a) až d)

články 3 až 7

články 3 až 7

článok 7a

článok 8

článok 8

článok 9

článok 9 ods. 1 úvodné slová

článok 10 ods. 1 prvý pododsek úvodné slová

článok 9 ods. 1 písm. a) a b)

článok 10 ods. 1 prvý pododsek písm. a) a b)

článok 9 ods. 1 písm. c) prvá veta

článok 10 ods. 1 prvý pododsek písm. c)

článok 9 ods. 1 písm. c) druhá veta

článok 10 ods. 1 druhý pododsek

článok 9 ods. 1 písm. d)

článok 10 ods. 1 prvý pododsek písm. d)

článok 9 ods. 2 a 3

článok 10 ods. 2 a 3

článok 10

článok 11

článok 11

článok 12

článok 12

článok 13

článok 13

článok 14

článok 14

článok 15

článok 15

článok 16

článok 16 ods. 1 úvodné slová

článok 17 ods. 1 úvodné slová

článok 16 ods. 1 prvá až štrvtá zarážka

článok 17 ods. 1 písm. a) až d)

článok 16 ods. 2 úvodné slová

článok 17 ods. 2 úvodné slová

článok 16 ods. 2 písm. a) body 1 a 2

článok 17 ods. 2 písm. a) body i) a ii)

článok 16 ods. 2 písm. b) a c)

článok 17 ods. 2 písm. b) a c)

článok 16 ods. 2 písm. d) body 1 a 2

článok 17 ods. 2 písm. d) body i) a ii)

článok 16 ods. 2 písm. d) bod 3 body i) a ii)

článok 17 ods. 2 písm. d) bod iii) prvá a druhá zarážka

článok 16 ods. 2 písm. e)

článok 17 ods. 2 písm. e)

článok 16 ods. 2 písm. f) body 1 až 5

článok 17 ods. 2 písm. f) body i) až v)

článok 16 ods. 2 písm. g)

článok 17 ods. 2 písm. g)

článok 17

článok 18

článok 18 ods. 1 a 2

článok 18 ods. 3 úvodná veta

článok 19 ods. 1

článok 18 ods. 3 písm. a)

článok 19 ods. 2

článok 18 ods. 3 písm. b)

článok 19 ods. 3 prvý pododsek

článok 18 ods. 3 písm. c)

článok 19 ods. 3 druhý pododsek

článok 18 ods. 3 písm. d)

článok 19 ods. 4

článok 18 ods. 3 písm. e)

článok 19 ods. 5

článok 18 ods. 3 písm. f)

článok 19 ods. 6

článok 18 ods. 4

článok 19 ods. 7

článok 18a ods. 1 prvá a druhá veta

článok 20 ods. 1 prvý a druhý pododsek

článok 18a ods. 2 prvá a druhá veta

článok 20 ods. 2 prvý a druhý pododsek

článok 18a ods. 3 až 5

článok 20 ods. 3 až 5

článok 18a ods. 6 prvá a druhá veta

článok 20 ods. 6 prvý a druhý pododsek

článok 18a ods. 7

článok 20 ods. 7

článok 18b

článok 21

článok 19

článok 22

článok 20 ods. 1 úvodné slová

článok 23 ods. 1 úvodné slová

článok 20 ods. 1 prvá a druhá zarážka

článok 23 ods. 1 písm. a) a b)

článok 20 ods. 2 úvodné slová

článok 23 ods. 2 úvodné slová

článok 20 ods. 2 prvá až šiesta zarážka

článok 23 ods. 2 písm. a) až f)

článok 20 ods. 3

článok 23 ods. 3

článok 21

článok 24

článok 21a

článok 25

článok 26 ods. 1

článok 21b prvá veta

článok 26 ods. 2 prvý pododsek

článok 21b druhá veta

článok 26 ods. 2 druhý pododsek

článok 22 ods. 1 prvá veta

článok 27 ods. 1 prvý pododsek

článok 22 ods. 1 druhá veta

článok 27 ods. 1 druhý pododsek

článok 27 ods. 1 tretí pododsek

článok 22 ods. 3 a 4

článok 27 ods. 2 a 3

článok 23 ods. 1 a 2

článok 28 ods. 1 a 2

článok 28 ods. 3

článok 23 ods. 3

článok 24 ods. 1 a 2

článok 24 ods. 3 body 1 a 2

článok 29 písm. a) a b)

článok 25

článok 30

článok 26 prvá veta

článok 31 prvý odsek

článok 26 druhá veta

článok 31 druhý odsek

článok 27

článok 32

článok 28

článok 33

článok 29

článok 34

prílohy I až II

prílohy I až II

príloha III

príloha IV

príloha III

príloha IV


Top