Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0030

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/30/ES z 11. marca 2008 , ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/43/ES o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (Text s významom pre EHP)

OJ L 81, 20.3.2008, p. 53–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 142 - 145

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/30/oj

20.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 81/53


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/30/ES

z 11. marca 2008,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/43/ES o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 44 ods. 2 písm. g),

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES (3) stanovuje, že určité opatrenia sa majú prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (4).

(2)

Rozhodnutie 1999/468/ES bolo zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES, ktorým sa zaviedol regulačný postup s kontrolou na prijatie opatrení, ktoré majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky základného nástroja prijatého v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy okrem iného vypustením niektorých z uvedených prvkov alebo doplnením tohto nástroja o nové nepodstatné prvky.

(3)

V súlade s vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (5) k rozhodnutiu 2006/512/ES, aby bol regulačný postup s kontrolou uplatniteľný na nástroje, ktoré sú už účinné a ktoré boli prijaté v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy, musia byť tieto nástroje upravené v súlade s uplatniteľnými postupmi.

(4)

Komisia by mala byť splnomocnená na prijatie opatrení potrebných na vykonávanie smernice 2006/43/ES, najmä s cieľom zabezpečiť dôveryhodnosť úlohy auditu, jednotné uplatňovanie v oblasti požiadaviek profesijnej etiky, systémov zabezpečenia kvality, nezávislosti a objektivity, ako aj s cieľom upraviť zoznam oblastí, ktoré je potrebné zahrnúť do testov teoretických vedomostí pre audítorova, a prijať medzinárodné audítorské štandardy, ako aj jednotné štandardy výročných audítorských správ týkajúcich sa ročných a konsolidovaných účtovných závierok a s cieľom definovať výnimočné prípady pre priamy prenos dokumentov tretím krajinám. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2006/43/ES okrem iného jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(5)

Smernica 2006/43/ES stanovuje časové obmedzenie týkajúce sa vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu. Vo vyhlásení týkajúcom sa rozhodnutia 2006/512/ES Európsky parlament, Rada a Komisia zdôraznili, že rozhodnutie 2006/512/ES ustanovuje horizontálne a uspokojujúce riešenie požiadavky Európskeho parlamentu kontrolovať vykonávanie aktov prijatých spolurozhodovacím postupom, a teda v súlade s touto požiadavkou vykonávacie právomoci by mali byť prenesené na Komisiu bez časového obmedzenia. Európsky parlament a Rada takisto vyhlásili, že zaistia, aby návrhy, ktorých cieľom je zrušenie ustanovení aktov stanovujúcich časové obmedzenie pre prenesenie vykonávacích právomocí na Komisiu, boli prijaté čo najrýchlejšie. V dôsledku zavedenia regulačného postupu s kontrolou by sa ustanovenia týkajúce sa časového obmedzenia v smernici 2006/43/ES mali zrušiť.

(6)

Komisia by mala pravidelne vyhodnocovať fungovanie ustanovení o vykonávacích právomociach prenesených na Komisiu, aby Európsky parlament a Rada mohli stanoviť, či rozsah týchto právomocí a procedurálne požiadavky uložené Komisii sú primerané a či zabezpečujú účinnosť a demokratickú zodpovednosť.

(7)

Smernica 2006/43/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Keďže zmeny a doplnenia smernice 2006/43/ES vykonané touto smernicou sú technickými úpravami, ktoré sa týkajú len postupu vo výbore, nevyžadujú transpozíciu zo strany členských štátov. Na tento účel preto nie je potrebné prijímať ustanovenia,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny a doplnenia

Smernica 2006/43/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 8 ods. 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

slová „v súlade s postupom uvedeným v článku 48 ods. 2“ sa vypúšťajú;

b)

dopĺňa sa táto veta:

„Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 48 ods. 2a.“

2.

Článok 21 ods. 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

slová „v súlade s postupom uvedeným v článku 48 ods. 2“ sa vypúšťajú;

b)

dopĺňa sa táto veta:

„Uvedené opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 48 ods. 2a.“

3.

Článok 22 ods. 4 sa mení a dopĺňa takto:

a)

slová „v súlade s postupom uvedeným v článku 48 ods. 2“ sa vypúšťajú;

b)

dopĺňa sa tento pododsek:

„Opatrenia uvedené v prvom pododseku, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 48 ods. 2a.“

4.

Článok 26 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 sa slová „v súlade s postupom uvedeným v článku 48 ods. 2“ nahrádzajú slovami „v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 48 ods. 2a“;

b)

odsek 2 sa mení a dopĺňa takto:

i)

slová „v súlade s postupom uvedeným v článku 48 ods. 2“ sa vypúšťajú;

ii)

dopĺňa sa tento pododsek:

„Opatrenia uvedené v prvom pododseku, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 48 ods. 2a.“

5.

Článok 28 ods. 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

slová „v súlade s postupom uvedeným v článku 48 ods. 2 tejto smernice“ sa vypúšťajú;

b)

dopĺňa sa táto veta:

„Uvedené opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 48 ods. 2a.“

6.

Článok 29 ods. 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

slová „V súlade s postupom uvedeným v článku 48 ods. 2“ sa vypúšťajú;

b)

dopĺňa sa táto veta:

„Uvedené opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 48 ods. 2a.“

7.

Článok 36 ods. 7 sa mení a dopĺňa takto:

a)

slová „v súlade s postupom uvedeným v článku 48 ods. 2“ sa vypúšťajú;

b)

dopĺňa sa táto veta:

„Uvedené opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 48 ods. 2a.“

8.

Článok 45 ods. 6 sa nahrádza takto:

„6.   S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie odseku 5 písm. d) tohto článku Komisia v spolupráci s členskými štátmi vyhodnocuje tam uvedenú rovnocennosť a rozhoduje o nej v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 48 ods. 2. Kým Komisia neprijme takéto rozhodnutie, členské štáty môžu vyhodnotiť rovnocennosť podľa odseku 5 písm. d) tohto článku.

V tejto súvislosti môže Komisia prijať opatrenia zamerané na určenie všeobecných kritérií rovnocennosti v súlade s požiadavkami stanovenými v článkoch 22, 24, 25 a 26, ktoré sa vzťahujú na všetky tretie krajiny a ktoré majú členské štáty používať pri vyhodnocovaní rovnocennosti na vnútroštátnej úrovni. Tieto kritériá nesmú prekročiť požiadavky stanovené v článkoch 22, 24, 25 a 26. Uvedené opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 48 ods. 2a.“

9.

Článok 46 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie odseku 1 tohto článku Komisia v spolupráci s členskými štátmi vyhodnocuje tam uvedenú rovnocennosť a rozhoduje o nej v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 48 ods. 2. Kým Komisia neprijme takéto rozhodnutie, členské štáty môžu vyhodnotiť rovnocennosť podľa odseku 1 tohto článku alebo sa spoľahnúť na hodnotenie iných členských štátov. Ak Komisia rozhodne, že požiadavka rovnocennosti uvedená v odseku 1 tohto článku nie je splnená, môže na primerané prechodné obdobie povoliť príslušným audítorom a audítorským subjektom pokračovať v audite podľa požiadaviek príslušného členského štátu.

V tejto súvislosti môže Komisia prijať opatrenia zamerané na vytvorenie všeobecných kritérií rovnocennosti v súlade s požiadavkami stanovenými v článkoch 29, 30 a 32, ktoré sa vzťahujú na všetky tretie krajiny a ktoré majú členské štáty používať pri vyhodnocovaní rovnocennosti na vnútroštátnej úrovni. Kritériá nesmú prekročiť požiadavky stanovené v článkoch 29, 30, a 32. Uvedené opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 48 ods. 2a.“

10.

Článok 47 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie odseku 1 písm. c) Komisia v spolupráci s členskými štátmi vyhodnocuje v ňom uvedenú primeranosť a rozhoduje o nej v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 48 ods. 2. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s rozhodnutím Komisie.

Toto hodnotenie primeranosti sa zakladá na požiadavkách článku 36 alebo na rovnocenných funkčných výsledkoch. Všetky opatrenia prijaté v tejto súvislosti, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením a zamerané na uľahčenie spolupráce medzi zodpovednými orgánmi, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 48 ods. 2a.“;

b)

odsek 5 sa mení a dopĺňa takto:

i)

slová „v súlade s postupom uvedeným v článku 48 ods. 2“ sa vypúšťajú;

ii)

dopĺňa sa táto veta:

„Toto opatrenie, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením, sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 48 ods. 2a.“

11.

Článok 48 sa mení a dopĺňa takto:

a)

dopĺňa sa tento odsek:

„2a.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatnia sa články 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“;

b)

odseky 3 a 4 sa nahrádzajú takto:

„3.   Komisia do 31. decembra 2010 a potom aspoň každé tri roky vyhodnocuje ustanovenia o svojich vykonávacích právomociach a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o fungovaní týchto právomocí. Správa skúma predovšetkým, či je potrebné, aby Komisia predložila návrhy zmien a doplnení tejto smernice, aby sa zabezpečil primeraný rozsah pôsobnosti vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu. Záver o tom, či treba vykonať zmeny a doplnenia, doplní podrobné odôvodnenie. V prípade potreby sa k správe priloží legislatívny návrh na zmenu a doplnenie ustanovení o vykonávacích právomociach prenesených na Komisiu.“.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 11. marca 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

J. LENARČIČ


(1)  Ú. v. EÚ C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 3. marca 2008.

(3)  Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 87.

(4)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  Ú. v. EÚ C 255, 21.10.2006, s. 1.


Top