EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0010

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/10/ES z  11. marca 2008 , ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/39/ES o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

OJ L 76, 19.3.2008, p. 33–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 006 P. 43 - 46

No longer in force, Date of end of validity: 02/01/2018; Zrušil 32014L0065 A Platnosť rozšíril 32016L1034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/10/oj

19.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 76/33


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/10/ES

z 11. marca 2008,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/39/ES o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 47 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (3),

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES (4) stanovuje, že určité opatrenia sa majú prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (5).

(2)

Rozhodnutie 1999/468/ES bolo zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES, ktorým sa zaviedol regulačný postup s kontrolou na prijatie opatrení, ktoré majú všeobecnú pôsobnosť a ktorých cieľom je zmeniť nepodstatné prvky základného nástroja prijatého v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy, okrem iného vypustením niektorých z uvedených prvkov alebo doplnením tohto nástroja o nové nepodstatné prvky.

(3)

V súlade s vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (6) k rozhodnutiu 2006/512/ES, aby bol regulačný postup s kontrolou uplatniteľný na nástroje, ktoré sú už účinné a ktoré boli prijaté v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy, musia byť tieto nástroje upravené v súlade s uplatniteľnými postupmi.

(4)

Komisia by mala byť splnomocnená na prijatie opatrení potrebných na vykonávanie smernice 2004/39/ES, aby sa zohľadnil technický vývoj na finančných trhoch a aby sa zabezpečilo jednotné uplatňovanie uvedenej smernice. Uvedené opatrenia sú zamerané na prispôsobenie definícií alebo úpravu rozsahu výnimiek podľa uvedenej smernice, na vypracovanie alebo doplnenie ustanovení uvedenej smernice týkajúcich sa organizačných požiadaviek alebo prevádzkových podmienok uložených investičným spoločnostiam alebo úverovým inštitúciám a na dopĺňanie podrobných technických špecifikácií týkajúcich sa povinnosti priehľadnosti pred obchodovaním a po ňom uloženej podľa uvedenej smernice rôznym obchodným miestam. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2004/39/ES jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(5)

Smernica 2004/39/ES stanovuje časové obmedzenie týkajúce sa vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu. Európsky parlament, Rada a Komisia vo svojom vyhlásení k rozhodnutiu 2006/512/ES uviedli, že rozhodnutie 2006/512/ES je horizontálnym a uspokojivým riešením želania Európskeho parlamentu, aby sa kontrolovalo vykonávanie nástrojov prijatých na základe spolurozhodovacieho postupu a aby sa zodpovedajúcim spôsobom preniesli na Komisiu vykonávacie právomoci bez časového obmedzenia. Európsky parlament a Rada taktiež vyhlásili, že zabezpečia, aby sa čo najrýchlejšie prijali návrhy zamerané na zrušenie takých ustanovení v týchto aktoch, v ktorých sa stanovuje časové obmedzenie prenesenia vykonávacích právomoci na Komisiu. V dôsledku zavedenia regulačného postupu s kontrolou by sa malo ustanovenie smernice 2004/39/ES stanovujúce časové obmedzenie vypustiť.

(6)

Komisia by mala pravidelne vyhodnocovať fungovanie ustanovení o vykonávacích právomociach prenesených na Komisiu, aby Európsky parlament a Rada mohli stanoviť, či rozsah týchto právomocí a procedurálne požiadavky uložené Komisii sú primerané a či zabezpečujú účinnosť a demokratickú zodpovednosť.

(7)

Smernica 2004/39/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Keďže zmeny a doplnenia smernice 2004/39/ES vykonané touto smernicou sú technickými úpravami, ktoré sa týkajú len postupu vo výbore, nevyžadujú transpozíciu zo strany členských štátov. Na tento účel preto nie je potrebné prijímať ustanovenia,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny a doplnenia

Smernica 2004/39/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

článok 2 ods. 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

vypúšťajú sa slová „konajúc v súlade s postupom uvedeným v článku 64 ods. 2“;

b)

dopĺňa sa táto veta:

„Uvedené opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 64 ods. 2.“;

2.

článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

a)

z odseku 1 bodu 2 sa vypúšťajú slová „v súlade s postupom uvedeným v článku 64 ods. 2“;

b)

odsek 2 sa mení a dopĺňa takto:

i)

vypúšťajú sa slová „v súlade s postupom stanoveným v článku 64 ods. 2“;

ii)

dopĺňa sa tento pododsek:

„Opatrenia uvedené v tomto článku zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 64 ods. 2.“;

3.

článok 13 ods. 10 sa mení a dopĺňa takto:

a)

vypúšťajú sa slová „v súlade s postupom uvedeným v článku 64 ods. 2“;

b)

dopĺňa sa táto veta:

„Uvedené opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 64 ods. 2.“;

4.

v článku 15 ods. 3 druhom a treťom pododseku sa slová „v súlade s postupom uvedeným v článku 64 ods. 2“ nahrádzajú slovami „v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 64 ods. 3“;

5.

článok 18 ods. 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

vypúšťajú sa slová „v súlade s postupom stanoveným v článku 64 ods. 2“;

b)

dopĺňa sa tento pododsek:

„Opatrenia uvedené v prvom pododseku zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 64 ods. 2.“;

6.

článok 19 ods. 10 sa mení a dopĺňa takto:

a)

vypúšťajú sa slová „v súlade s postupom uvedeným v článku 64 ods. 2“;

b)

dopĺňa sa tento pododsek:

„Opatrenia uvedené v prvom pododseku zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 64 ods. 2.“;

7.

článok 21 ods. 6 sa mení a dopĺňa takto:

a)

vypúšťajú sa slová „v súlade s postupom uvedeným v článku 64 ods. 2“;

b)

dopĺňa sa tento pododsek:

„Opatrenia uvedené v prvom pododseku zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 64 ods. 2.“;

8.

článok 22 ods. 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

vypúšťajú sa slová „v súlade s postupom uvedeným v článku 64 ods. 2“;

b)

dopĺňa sa tento pododsek:

„Opatrenia uvedené v prvom pododseku zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 64 ods. 2.“;

9.

článok 24 ods. 5 sa mení a dopĺňa takto:

a)

vypúšťajú sa slová „v súlade s postupom uvedeným v článku 64 ods. 2“;

b)

dopĺňa sa tento pododsek:

„Opatrenia uvedené v prvom pododseku zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 64 ods. 2.“;

10.

článok 25 ods. 7 sa mení a dopĺňa takto:

a)

vypúšťajú sa slová „v súlade s postupom uvedeným v článku 64 ods. 2“;

b)

dopĺňa sa táto veta:

„Uvedené opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 64 ods. 2.“;

11.

článok 27 ods. 7 sa mení a dopĺňa takto:

a)

vypúšťajú sa slová „v súlade s postupom uvedeným v článku 64 ods. 2“;

b)

dopĺňa sa tento pododsek:

„Opatrenia uvedené v prvom pododseku zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 64 ods. 2.“;

12.

článok 28 ods. 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

vypúšťajú sa slová „v súlade s postupom stanoveným v článku 64 ods. 2“;

b)

dopĺňa sa tento pododsek:

„Opatrenia uvedené v prvom pododseku zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 64 ods. 2.“;

13.

článok 29 ods. 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

z prvého pododseku sa vypúšťajú slová „v súlade s postupom stanoveným v článku 64 ods. 2“;

b)

dopĺňa sa tento pododsek:

„Opatrenia uvedené v prvom pododseku zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 64 ods. 2.“;

14.

článok 30 ods. 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

z prvého pododseku sa vypúšťajú slová „v súlade s postupom stanoveným v článku 64 ods. 2“;

b)

dopĺňa sa tento pododsek:

„Opatrenia uvedené v prvom pododseku zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 64 ods. 2.“;

15.

článok 40 ods. 6 sa mení a dopĺňa takto:

a)

vypúšťajú sa slová „v súlade s postupom ustanoveným v článku 64 ods. 2“;

b)

dopĺňa sa tento pododsek:

„Opatrenia uvedené v prvom pododseku zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 64 ods. 2.“;

16.

článok 44 ods. 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

vypúšťajú sa slová „v súlade s postupom stanoveným v článku 64 ods. 2“;

b)

dopĺňa sa tento pododsek:

„Opatrenia uvedené v prvom pododseku zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 64 ods. 2.“;

17.

článok 45 ods. 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

vypúšťajú sa slová „v súlade s postupom stanoveným v článku 64 ods. 2“;

b)

dopĺňa sa tento pododsek:

„Opatrenia uvedené v prvom pododseku zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 64 ods. 2.“;

18.

článok 56 ods. 5 sa mení a dopĺňa takto:

a)

vypúšťajú sa slová „v súlade s postupom ustanoveným v článku 64 ods. 2“;

b)

dopĺňa sa táto veta:

„Uvedené opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 64 ods. 2.“;

19.

v článku 58 ods. 4 sa slová „v súlade s postupom ustanoveným v článku 64 ods. 2“ nahrádzajú slovami „v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 64 ods. 3“;

20.

článok 64 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“;

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.“;

c)

dopĺňa sa tento odsek:

„4.   Komisia prehodnotí do 31. decembra 2010 a potom minimálne každé tri roky ustanovenia o jej vykonávacích právomociach a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o fungovaní týchto právomocí. Táto správa skúma predovšetkým, či je potrebné, aby Komisia navrhla zmeny a doplnenia k tejto smernici, aby sa zabezpečil primeraný rozsah pôsobnosti vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu. Záver o tom, či treba vykonať zmeny a doplnenia, doplní podrobné odôvodnenie. Ak je to potrebné, k správe sa priloží legislatívny návrh na zmenu a doplnenie ustanovení o vykonávacích právomociach prenesených na Komisiu.“

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 11. marca 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

J. LENARČIČ


(1)  Ú. v. EÚ C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Ú. v. EÚ C 39, 23.2.2007, s. 1.

(3)  Stanovisko Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 3. marca 2008.

(4)  Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2007/44/ES (Ú. v. EÚ L 247, 21.9.2007, s. 1).

(5)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(6)  Ú. v. EÚ C 255, 21.10.2006, s. 1.


Top