Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008E0632

Spoločná pozícia Rady 2008/632/SZBP z  31. júla 2008 , ktorou sa mení a dopĺňa spoločná pozícia 2004/161/SZBP o obnovení reštriktívnych opatrení voči Zimbabwe

OJ L 205, 1.8.2008, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 14/02/2011; Nepriamo zrušil 32011D0101

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2008/632/oj

1.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 205/53


SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY 2008/632/SZBP

z 31. júla 2008,

ktorou sa mení a dopĺňa spoločná pozícia 2004/161/SZBP o obnovení reštriktívnych opatrení voči Zimbabwe

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 15,

keďže:

(1)

Rada spoločnou pozíciou 2004/161/SZBP (1) obnovila reštriktívne opatrenia voči Zimbabwe najmä s cieľom podnietiť dotknuté osoby, aby odmietli politiky, ktoré vedú k potláčaniu ľudských práv, slobody prejavu a dobrej správy vecí verejných.

(2)

Po násilnostiach, ktoré zorganizovali a spáchali zimbabwianske orgány počas kampane pred prezidentskými voľbami v roku 2008 a v dôsledku ktorých boli tieto voľby v rozpore s demokratickými zásadami, sa Rada rozhodla zaradiť určité osoby a subjekty do zoznamu uvedeného v prílohe k spoločnej pozícii 2004/161/SZBP a 22. júla 2008 prijala na tento účel rozhodnutie 2008/605/SZBP.

(3)

Taktiež je potrebné posilniť reštriktívne opatrenia súvisiace so zákazom vstupu na územie členských štátov alebo prechodu cez toto územie pre fyzické osoby vymenované v prílohe k spoločnej pozícii 2004/161/SZBP,

PRIJALA TÚTO SPOLOČNÚ POZÍCIU:

Článok 1

Spoločná pozícia 2004/161/SZBP sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 4 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na to, aby zabránili vstupu na svoje územie a prechodu cez svoje územie členom zimbabwianskej vlády a fyzickým osobám, ktoré sú s nimi spojené, ako aj iným fyzickým osobám, ktorých činnosti vážne podkopávajú demokraciu, dodržiavanie ľudských práv a právny štát v Zimbabwe. Dotknuté osoby podľa tohto odseku sú vymenované v prílohe.“

2.

Do článku 4 ods. 3 sa dopĺňa toto písmeno:

„d)

na základe Zmluvy o zmierení z roku 1929 (Lateránska dohoda), ktorú uzavrela Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát ) a Taliansko.“

3.

V článku 4 sa odseky 5 a 6 nahrádzajú takto:

„5.   Členské štáty môžu udeliť výnimky z opatrení uložených v odseku 1, ak je cestovanie odôvodnené na základe naliehavej a skutočne nevyhnutnej humanitárnej potreby alebo, za výnimočných okolností, na základe účasti na medzivládnych stretnutiach vrátane tých, ktoré sú podporované Európskou úniou, kde sa vedie politický dialóg, ktorý priamo, bezprostredne a významne presadzuje demokraciu, ľudské práva a právny štát v Zimbabwe.

6.   Členský štát, ktorý si želá udeliť výnimky uvedené v odseku 5, to písomne oznámi Rade. Výnimka sa považuje za udelenú, ak jeden alebo viacerí členovia Rady písomne nevznesú námietku do 48 hodín od obdržania oznámenia o navrhovanej výnimke. V prípade, ak jeden alebo viacerí členovia Rady vznesú námietku, výnimka sa neudelí, ibaže si členský štát želá udeliť výnimku na základe naliehavej a absolútne nevyhnutnej humanitárnej potreby. V takomto prípade môže Rada, uznášajúc sa na základe kvalifikovanej väčšiny, rozhodnúť udeliť navrhovanú výnimku.“

4.

V článku 4 sa odsek 7 nahrádza takto:

„7.   Ak v súlade s odsekmi 3 až 6 členský štát povolí vstup na svoje územie alebo prechod cez svoje územie osobám uvedeným v prílohe, toto povolenie sa obmedzuje výhradne na účel, na ktorý je udelené, a na osoby, na ktoré sa priamo vzťahuje.“

5.

V článku 5 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria členom zimbabwianskej vlády alebo všetkým fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom s nimi spojeným, alebo ktoré patria iným fyzickým alebo právnickým osobám, ktorých činnosti vážne podkopávajú demokraciu, dodržiavanie ľudských práv a právny štát v Zimbabwe, sa zmrazujú. Zoznam dotknutých osôb a subjektov podľa tohto odseku je uvedený v prílohe.“

Článok 2

Táto spoločná pozícia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 3

Táto spoločná pozícia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 31. júla 2008

Za Radu

predseda

B. KOUCHNER


(1)  Ú. v. EÚ L 50, 20.2.2004, s. 66. Spoločná pozícia naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím 2008/605/SZBP (Ú. v. EÚ L 194, 23.7.2008, s. 34).


Top