Help Print this page 

Document 32008D0742

Title and reference
Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 742/2008/ES z 9. júla 2008 o účasti Spoločenstva na programe výskumu a vývoja uskutočňovanom niekoľkými členskými štátmi, ktorý je zameraný na zvýšenie kvality života starších ľudí prostredníctvom využívania nových informačných a komunikačných technológií (Text s významom pre EHP)
  • In force
OJ L 201, 30.7.2008, p. 49–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 014 P. 282 - 290

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/742(1)/oj
Multilingual display
Text

30.7.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/49


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 742/2008/ES

z 9. júla 2008

o účasti Spoločenstva na programe výskumu a vývoja uskutočňovanom niekoľkými členskými štátmi, ktorý je zameraný na zvýšenie kvality života starších ľudí prostredníctvom využívania nových informačných a komunikačných technológií

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 169 a článok 172 druhý odsek,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (1),

keďže:

(1)

V rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (2) (ďalej len „siedmy rámcový program“) sa stanovuje účasť Spoločenstva na programoch výskumu a vývoja uskutočňovaných niekoľkými členskými štátmi vrátane účasti v štruktúrach vytvorených na vykonávanie týchto programov v zmysle článku 169 zmluvy.

(2)

Siedmy rámcový program stanovil súbor kritérií na identifikáciu oblastí pre takéto iniciatívy na základe článku 169 zmluvy: relevantnosť cieľov Spoločenstva, jasné definovanie cieľa, ktorý sa má sledovať, a jeho relevantnosť pre ciele siedmeho rámcového programu, prítomnosť predtým existujúceho základu (existujúcich alebo predpokladaných národných výskumných programov), európska pridaná hodnota, rozhodujúce množstvo, pokiaľ ide o rozsah a počet zapojených programov, a podobnosť činností, na ktoré sa vzťahujú, a efektívnosť článku 169 zmluvy ako najvhodnejšieho prostriedku na dosiahnutie cieľov.

(3)

V rozhodnutí Rady 2006/971/ES z 19. decembra 2006 o osobitnom programe Spolupráca, ktorým sa vykonáva siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (3) (ďalej len „osobitný program Spolupráca“), sa označuje iniciatíva na základe článku 169 zmluvy v oblasti pomoci starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní za jednu z oblastí vhodných na účasť Spoločenstva na národných výskumných programoch realizovaných spoločne na základe článku 169 zmluvy.

(4)

Komisia vo svojom oznámení z 1. júna 2005 s názvom i2010 – Európska informačná spoločnosť pre rast a zamestnanosť navrhla začať priekopnícku iniciatívu starostlivosti o ľudí v starnúcej spoločnosti.

(5)

Komisia vo svojom oznámení z 12. októbra 2006 s názvom Demografická budúcnosť Európy – od výzvy k príležitosti zdôraznila, že demografické starnutie je jednou z hlavných výzev, ktorým čelia všetky krajiny v Európskej únii, a že väčšie využívanie nových technológií by mohlo pomôcť kontrolovať náklady, zlepšiť blahobyt starších ľudí a podporiť ich aktívnu účasť v spoločnosti a taktiež zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva pri podpore revidovanej Lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť.

(6)

Najmä v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) sa môže starnúce obyvateľstvo považovať za príležitosť pre vznikajúci trh s novým tovarom a službami, ktoré zodpovedajú potrebám starších osôb. Rýchly vývoj a využívanie nových IKT by však nemalo viesť k sociálneho vylúčeniu ani zväčšovaniu digitálnej priepasti; digitálna gramotnosť je však predpokladom na začlenenie a zapojenie sa do informačnej spoločnosti.

(7)

Súčasná iniciatíva v oblasti pomoci starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní by mala zohľadňovať reálnu situáciu starnúceho obyvateľstva v Európe, kde percentuálne zastúpenie žien je pre ich vyššiu priemernú dĺžku života väčšie ako zastúpenie mužov.

(8)

Aktívne starnutie je základným prvkom obnovených usmernení pre zamestnanosť. Prístup Európskej únie k problému starnutia je zameraný na mobilizáciu úplného potenciálu ľudí každého veku – celoživotný prístup – a kladie dôraz na potrebu prechodu od čiastkových ku komplexným stratégiám starnutia.

(9)

Viaceré programy a aktivity v oblasti výskumu a vývoja uskutočňované členskými štátmi individuálne na národnej úrovni v oblasti IKT pre dôstojné starnutie nie sú v súčasnosti dostatočne koordinované na európskej úrovni a neumožňujú koherentný prístup na európskej úrovni k výskumu a vývoju inovačných produktov a služieb založených na IKT pre dôstojné starnutie.

(10)

Niekoľko členských štátov, ktoré chcú uplatňovať koherentný prístup na európskej úrovni v oblasti IKT pre dôstojné starnutie a konať efektívne, uskutočnilo iniciatívu spojenú s vypracovaním spoločného programu výskumu a vývoja s názvom Pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní (ďalej len „spoločný program AAL“) v oblasti IKT pre dôstojné starnutie v informačnej spoločnosti s cieľom dosiahnuť synergie v súvislosti s riadením a finančnými zdrojmi prostredníctvom vytvorenia jediného spoločného hodnotiaceho mechanizmu s pomocou nezávislých odborníkov na základe zavedených postupov stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1906/2006 z 18. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre účasť podnikov, výskumných centier a univerzít na akciách v rámci siedmeho rámcového programu a pre šírenie výsledkov výskumu (2007 – 2013) (4), a kombinácie ďalších odborných znalostí a zdrojov dostupných v rôznych krajinách v celej Európe.

(11)

Cieľom spoločného programu AAL je riešenie výzvy demografického starnutia prostredníctvom vytvorenia nevyhnutného právneho a organizačného rámca pre rozsiahlu európsku spoluprácu medzi členskými štátmi pri aplikovanom výskume a inováciách v oblasti IKT pre dôstojné starnutie v starnúcej spoločnosti. Belgicko, Dánsko, Nemecko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Cyprus, Luxembursko, Maďarsko, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Fínsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo (ďalej len „zúčastnené členské štáty“) a Izrael, Nórsko a Švajčiarsko sa dohodli, že budú koordinovať a spoločne vykonávať aktivity s cieľom prispieť k spoločnému programu AAL. Celková hodnota ich účasti sa odhaduje najmenej na 150 miliónov EUR počas trvania siedmeho rámcového programu. Účasť každej z týchto krajín na spoločnom programe AAL by mala byť podmienená minimálnym finančným príspevkom zodpovedajúcim potenciálnemu dopytu ich národných výskumných komunít a zvyčajne by mala dosahovať najmenej 0,2 milióna EUR, ak sa má krajina zúčastniť na ročnom pracovnom programe.

(12)

Spoločný program AAL by mal podporovať aj zapojenie malých a stredných podnikov (MSP) do svojich činností v súlade s cieľmi siedmeho rámcového programu.

(13)

V záujme zvýšenia vplyvu spoločného programu AAL sa zúčastnené členské štáty, Izrael, Nórsko a Švajčiarsko dohodli na účasti Spoločenstva na tomto programe. Spoločenstvo by sa na tomto programe malo podieľať finančným príspevkom do výšky 150 miliónov EUR. Vzhľadom na to, že spoločný program AAL spĺňa vedecké ciele siedmeho rámcového programu a že výskumná oblasť spoločného programu AAL spadá do témy IKT osobitného programu Spolupráca, finančný príspevok Spoločenstva by sa mal čerpať z rozpočtových prostriedkov vyčlenených na túto tému. K dispozícii môžu byť aj ďalšie možnosti financovania, okrem iného z Európskej investičnej banky (EIB), najmä prostredníctvom finančného nástroja s rozdelením rizika vytvoreného spoločne EIB a Komisiou podľa prílohy III k rozhodnutiu 2006/971/ES.

(14)

Finančná podpora Spoločenstva by sa mala poskytovať v súlade s vymedzením finančného plánu založeným na formálnych záväzkoch príslušných vnútroštátnych orgánov spoločne realizovať programy a aktivity v oblasti výskumu a vývoja uskutočňované na národnej úrovni a prispieť k financovaniu spoločného vykonávania spoločného programu AAL.

(15)

Spoločná realizácia národných výskumných programov vyžaduje vytvorenie alebo existenciu špecializovanej realizačnej štruktúry, ako to stanovuje osobitný program Spolupráca.

(16)

Zúčastnené členské štáty sa dohodli na takejto špecializovanej realizačnej štruktúre na realizáciu spoločného programu AAL.

(17)

Špecializovaná realizačná štruktúra by mala byť príjemcom finančného príspevku Spoločenstva a mala by zabezpečiť efektívne vykonávanie spoločného programu AAL.

(18)

V záujme efektívnej realizácie spoločného programu AAL by špecializovaná realizačná štruktúra mala poskytnúť finančnú podporu tretím osobám zúčastneným na spoločnom programe AAL, ktoré sa vyberú na základe výzev na predkladanie návrhov.

(19)

Príspevok Spoločenstva by mal byť podmienený prísľubom zdrojov od zúčastnených členských štátov, Izraela, Nórska a Švajčiarska a skutočným vyplatením ich finančných príspevkov.

(20)

Spoločenstvo by malo mať právo znížiť, pozastaviť alebo zrušiť svoj finančný príspevok, ak sa spoločný program AAL realizuje neprimerane, čiastočne alebo oneskorene, a to za podmienok stanovených v dohode, ktorá sa uzatvorí medzi Spoločenstvom a špecializovanou realizačnou štruktúrou a ktorá stanoví podrobné mechanizmy na udeľovanie príspevku Spoločenstva.

(21)

Každý členský štát by mal mať možnosť pripojiť sa k spoločnému programu AAL.

(22)

V súlade so siedmym rámcovým programom by Spoločenstvo malo mať právo schváliť podmienky súvisiace s jeho finančným príspevkom k spoločnému programu AAL týkajúcim sa účasti na tomto programe zo strany ktorejkoľvek krajiny, ktorá je pridružená k siedmemu rámcovému programu, alebo ak je to dôležité z hľadiska realizácie spoločného programu AAL, s účasťou ktorejkoľvek inej krajiny, ktorá sa pripojí k programu v priebehu jeho realizácie, v súlade s týmto rozhodnutím.

(23)

Mali by sa prijať primerané opatrenia, aby sa zabránilo nezrovnalostiam a podvodom, a urobiť nevyhnutné kroky na vymáhanie stratených, neoprávnene vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (5), nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (6) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (7).

(24)

V súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (8) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“) a nariadením Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (9) (ďalej len „vykonávacie pravidlá“), príspevok Spoločenstva by sa mal spravovať v rámci nepriameho centralizovaného riadenia v súlade s ustanoveniami článku 54 ods. 2 písm. c) a článku 56 nariadenia o rozpočtových pravidlách a článku 35, článku 38 ods. 2 a článku 41 vykonávacích pravidiel.

(25)

Je dôležité, aby výskumné činnosti vykonávané v rámci spoločného programu AAL boli v súlade so základnými etickými zásadami vrátane tých, ktoré sú uvedené v článku 6 Zmluvy o Európskej únii a v Charte základných práv Európskej únie, a aby sa riadili zásadami uplatňovania rodového hľadiska a rodovej rovnosti. Pri vykonávaní programu by sa mala brať do úvahy aj podpora úlohy žien v oblasti vedy a výskumu.

(26)

Spoločný program AAL by sa mal zameriavať aj na podporovanie spravodlivého a zjednodušeného prístupu k príslušným produktom a službám založeným na IKT vo všetkých členských štátoch.

(27)

Komisia by mala do roku 2010 vykonať predbežné hodnotenie posudzujúce kvalitu a efektívnosť realizácie spoločného programu AAL a pokrok dosiahnutý pri plnení stanovených cieľov. V rámci tohto hodnotenia by sa tiež malo posúdiť, či sú potrebné ďalšie predbežné hodnotenia pred záverečným hodnotením na konci roku 2013,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   V rámci realizácie siedmeho rámcového programu Spoločenstvo poskytne finančný príspevok spoločnému výskumnému a vývojovému programu Pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní („spoločný program AAL“), ktorý spoločne uskutočňuje Belgicko, Dánsko, Nemecko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Cyprus, Luxembursko, Maďarsko, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Fínsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo („zúčastnené členské štáty“) a Izrael, Nórsko a Švajčiarsko.

2.   Spoločenstvo poskytne finančný príspevok vo výške najviac 150 miliónov EUR počas trvania siedmeho rámcového programu na realizáciu spoločného programu AAL v súlade so zásadami uvedenými v prílohe I, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

3.   Finančný príspevok Spoločenstva sa uhradí z prostriedkov všeobecného rozpočtu Európskej únie vyčlenených na tému informačné a komunikačné technológie (IKT) osobitného programu Spolupráca.

Článok 2

Finančný príspevok Spoločenstva je podmienený:

a)

tým, že zúčastnené členské štáty, Izrael, Nórsko a Švajčiarsko preukážu, že spoločný program AAL opísaný v prílohe I sa skutočne začal;

b)

tým, že zúčastnené členské štáty, Izrael, Nórsko a Švajčiarsko alebo organizácie určené zúčastnenými členskými štátmi, Izraelom, Nórskom a Švajčiarskom formálne ustanovia alebo určia špecializovanú realizačnú štruktúru s právnou subjektivitou zodpovednú za realizáciu spoločného programu AAL a za prevzatie, prideľovanie a monitorovanie finančného príspevku Spoločenstva v rámci nepriameho centralizovaného riadenia v súlade s článkom 54 ods. 2 písm. c) a článkom 56 nariadenia o rozpočtových pravidlách a článkom 35, článkom 38 ods. 2 a článkom 41 vykonávacích pravidiel;

c)

zavedením primeraného a efektívneho modelu riadenia spoločného programu AAL v súlade s usmerneniami uvedenými v prílohe II, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia;

d)

tým, že špecializovaná realizačná štruktúra bude efektívne vykonávať činnosti v rámci spoločného programu AAL opísané v prílohe I, k čomu patrí podávanie výzev na predkladanie návrhov na udeľovanie grantov;

e)

tým, že sa zúčastnené členské štáty, Izrael, Nórsko a Švajčiarsko zaviažu prispieť k financovaniu spoločného programu AAL a skutočne uhradia ich finančný príspevok, najmä financovanie účastníkov projektov vybraných na základe výzev na predkladanie návrhov v rámci spoločného programu AAL;

f)

dodržiavaním pravidiel Spoločenstva o štátnej pomoci, a najmä pravidiel stanovených v rámci Spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie (10);

g)

zabezpečením vysokej úrovne vedeckej excelentnosti a dodržiavaním etických zásad v súlade so všeobecnými zásadami siedmeho rámcového programu, uplatňovaním rodového hľadiska, rodovej rovnosti a udržateľného rozvoja a

h)

vypracovaním ustanovení upravujúcich práva duševného a priemyselného vlastníctva, ktoré vyplývajú z činností vykonávaných v rámci spoločného programu AAL, a realizáciou a koordináciou programov a činností výskumu a vývoja uskutočňovaných na vnútroštátnej úrovni zúčastnenými členskými štátmi, Izraelom, Nórskom a Švajčiarskom takým spôsobom, že ich cieľom bude presadzovať vytváranie takýchto poznatkov a podporovať široké využívanie a šírenie vytvorených poznatkov.

Článok 3

Pri realizácii spoločného programu AAL podlieha udeľovanie finančnej podpory špecializovanou realizačnou štruktúrou tretím osobám, a najmä finančnej podpory poskytovanej účastníkom projektov vybraných na základe výzev na predkladanie návrhov na udelenie grantov, zásadám rovnakého zaobchádzania a transparentnosti, predvídateľnosti žiadateľov a nezávislému hodnoteniu. Finančná podpora tretím osobám sa udeľuje na základe vedeckej excelentnosti, sociálno-ekonomického vplyvu na európskej úrovni a významu z hľadiska celkových cieľov programu v súlade so zásadami a postupmi stanovenými v prílohe I.

Článok 4

Mechanizmy poskytovania finančného príspevku Spoločenstva a pravidlá týkajúce sa finančnej zodpovednosti a práv duševného a priemyselného vlastníctva, ako aj podrobné pravidlá poskytovania finančnej podpory tretím osobám špecializovanou realizačnou štruktúrou stanoví všeobecná dohoda, ktorú uzavrie Komisia v mene Spoločenstva so špecializovanou realizačnou štruktúrou, a ročné dohody o financovaní.

Článok 5

Ak sa spoločný program AAL nerealizuje alebo sa realizuje neprimerane, čiastočne alebo oneskorene, Spoločenstvo môže znížiť, pozastaviť alebo zrušiť svoj finančný príspevok v súlade so skutočnou realizáciou spoločného programu AAL.

Ak zúčastnené členské štáty, Izrael, Nórsko a Švajčiarsko neprispievajú alebo prispievajú len čiastočne alebo oneskorene k financovaniu spoločného programu AAL, Spoločenstvo môže znížiť svoj finančný príspevok v závislosti od skutočnej výšky verejných finančných prostriedkov, ktoré vyčlenili zúčastnené členské štáty, Izrael, Nórsko a Švajčiarsko za podmienok stanovených v dohode, ktorú uzatvorí Komisia so špecializovanou realizačnou štruktúrou.

Článok 6

Pri realizácii spoločného programu AAL zúčastnené členské štáty, Izrael, Nórsko a Švajčiarsko prijmú legislatívne, regulačné, administratívne a iné opatrenia nevyhnutné na ochranu finančných záujmov spoločenstiev. Zúčastnené členské štáty, Izrael, Nórsko a Švajčiarsko prijmú najmä opatrenia potrebné na zabezpečenie vymoženia všetkých súm dlžných Spoločenstvu v plnom rozsahu v súlade s článkom 54 ods. 2 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách a článkom 38 ods. 2 vykonávacích pravidiel.

Článok 7

Komisia a Dvor audítorov môžu prostredníctvom svojich úradníkov alebo zástupcov vykonávať všetky kontroly a inšpekcie potrebné na zabezpečenie riadneho spravovania finančných prostriedkov Spoločenstva a na ochranu finančných záujmov Spoločenstva pred akýmikoľvek podvodmi alebo nezrovnalosťami. Zúčastnené členské štáty, Izrael, Nórsko a Švajčiarsko a špecializovaná realizačná štruktúra včas sprístupnia na tento účel Komisii a Dvoru audítorov všetky relevantné dokumenty.

Článok 8

Komisia oznámi všetky príslušné informácie Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov. Zúčastnené členské štáty, Izrael, Nórsko a Švajčiarsko sa vyzývajú, aby prostredníctvom špecializovanej realizačnej štruktúry predložili Komisii všetky doplňujúce informácie, o ktoré požiada Európsky parlament, Rada alebo Dvor audítorov a ktoré sa týkajú finančného riadenia špecializovanej realizačnej štruktúry a ktoré zodpovedajú celkovým požiadavkám na podávanie správ stanoveným v článku 12 ods. 1.

Článok 9

K spoločnému programu AAL sa v súlade s kritériami ustanovenými v článku 2 písm. e) až h) môže pripojiť ktorýkoľvek členský štát.

Článok 10

Ktorákoľvek tretia krajina sa môže pripojiť k spoločnému programu AAL v súlade s kritériami ustanovenými v článku 2 písm. e) až h) a za predpokladu, že sa na takú účasť vzťahuje príslušná medzinárodná dohoda, a ak s tým súhlasí Komisia a zúčastnené členské štáty, Izrael, Nórsko a Švajčiarsko.

Článok 11

Podmienky súvisiace s finančným príspevkom Spoločenstva týkajúcim sa účasti ktorejkoľvek krajiny na spoločnom programe AAL, ktorá je pridružená k siedmemu rámcovému programu, alebo ak je to dôležité z hľadiska realizácie spoločného programu AAL, ktorejkoľvek inej krajiny, môže Spoločenstvo schváliť na základe pravidiel ustanovených v tomto rozhodnutí a akýchkoľvek vykonávacích pravidiel a mechanizmov.

Článok 12

1.   Výročná správa o siedmom rámcovom programe predložená Európskemu parlamentu a Rade v súlade s článkom 173 zmluvy obsahuje správu o aktivitách v rámci spoločného programu AAL.

2.   Komisia vykoná predbežné hodnotenie spoločného programu AAL dva roky po začatí jeho realizácie, v každom prípade však najneskôr v roku 2010. Po prvom predbežnom hodnotení sa môžu v prípade potreby vykonať ďalšie predbežné hodnotenia.

Predbežné hodnotenie sa vzťahuje na pokrok pri dosahovaní cieľov spoločného programu AAL stanovených v prílohe I vrátane odporúčaní o najvhodnejších spôsoboch ďalšieho zvýšenia integrácie, kvality a efektívnosti realizácie vrátane vedeckej, riadiacej a finančnej integrácie spoločného programu AAL a toho, či úroveň finančných príspevkov zúčastnených členských štátov, Izraela, Nórska a Švajčiarska zodpovedá prípadnej požiadavke ich rôznych národných výskumných komunít. Zohľadnia sa aj skúsenosti z iných spoločných programov uskutočnených podľa článku 169 zmluvy.

Komisia oznámi Európskemu parlamentu a Rade závery predbežného hodnotenia doplnené svojimi poznámkami a prípadne návrhmi na zmenu tohto rozhodnutia.

3.   Na konci roku 2013 Komisia vykoná záverečné hodnotenie spoločného programu AAL. Výsledky záverečného hodnotenia sa predložia Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 13

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 14

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Štrasburgu 9. júla 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

J.-P. JOUYET


(1)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 13. marca 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 23. júna 2008.

(2)  Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 400, 30.12.2006, s. 86.

(4)  Ú. v. EÚ L 391, 30.12.2006, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1233/2007 (Ú. v. EÚ L 279, 23.10.2007, s. 10).

(6)  Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2.

(7)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).

(9)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES, Euratom) č. 478/2007 (Ú. v. EÚ L 111, 28.4.2007, s. 13).

(10)  Ú. v. EÚ C 323, 30.12.2006, s. 1.


PRÍLOHA I

OPIS CIEĽOV, AKTIVÍT A REALIZÁCIE SPOLOČNÉHO PROGRAMU AAL

I.   Osobitné ciele

Spoločný program AAL má tieto osobitné ciele:

podporovať vznik inovatívnych produktov, služieb a systémov založených na IKT a zameraných na dôstojné starnutie doma, v komunite a v práci a tak zlepšovať kvalitu života, samostatnosť, účasť na spoločenskom živote, zručnosti a zamestnateľnosť starších ľudí a znižovať náklady na zdravotnú a sociálnu starostlivosť; toto sa môže zakladať napr. na inovatívnom využívaní IKT, nových spôsoboch interakcie so zákazníkmi alebo nových druhoch hodnotových reťazcov v oblasti služieb pre samostatné bývanie; výsledky spoločného programu AAL by mohli využívať aj iné skupiny obyvateľstva, najmä ľudia so zdravotným postihnutím,

vytvárať kritickú masu výskumu, vývoja a inovácií na úrovni Európskej únie v oblasti technológií a služieb pre dôstojné starnutie v informačnej spoločnosti vrátane vytvárania priaznivého prostredia pre účasť malých a stredných podnikov (MSP) na spoločnom programe AAL,

zlepšiť podmienky na priemyselné využívanie výsledkov výskumu poskytovaním koherentného európskeho rámca na rozvíjanie spoločných prístupov vrátane spoločných minimálnych noriem a uľahčenie lokalizácie a prispôsobenia spoločných riešení, ktoré sú zlučiteľné s meniacimi sa sociálnymi preferenciami a regulačnými aspektmi na národnej alebo regionálnej úrovni v celej Európe.

Spoločný program AAL bude svojou orientáciou na aplikovaný výskum dopĺňať súvisiace dlhodobejšie výskumné činnosti, s ktorými sa ráta v siedmom rámcovom programe, ako aj demonštračné činnosti tvoriace súčasť rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (2007 – 2013), ktorý ustanovilo rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES (1) a ktorý sa zameriava na rozsiahlu realizáciu existujúcich riešení.

Spoločný program AAL prispieva svojimi činnosťami k dosiahnutiu cieľov obnovenej lisabonskej stratégie a k znalostnej spoločnosti, pričom sa snaží zabezpečiť, aby používanie nových technológií neviedlo k sociálnemu vyčleňovaniu. Tento program taktiež podporuje vývoj nákladovo efektívnych riešení, ktoré môžu pomôcť zabezpečiť spravodlivý a zjednodušený prístup k výrobkom a službám založeným na IKT vrátane prístupu k službám prostredníctvom rozličných kanálov rešpektujúcich súkromie a dôstojnosť starších ľudí vo všetkých regiónoch Európy vrátane vidieckych a okrajových oblastí.

Spoločný program AAL by mal navyše podporovať aj inovácie v súkromnom sektore a spolufinancovanie súkromným sektorom, najmä MSP, pokiaľ ide o projekty súvisiace s trhom, a prispôsobenie technológií a riešení vyvíjaných v rámci projektov potrebám starších ľudí na účely ich vyššej sociálnej účasti.

Podľa možnosti sa zabezpečuje komplementárnosť a synergické účinky medzi spoločným programom AAL a inými programami Spoločenstva, národnými a regionálnymi programami.

V súlade s medzinárodnými usmerneniami sa náležite zohľadnia prípadné otázky etiky a súkromia.

II.   Aktivity

Hlavné aktivity spoločného programu AAL spočívajú vo výskumných, vývojových a inovačných aktivitách. Realizujú sa prostredníctvom nadnárodných projektov so spoločnými nákladmi, do ktorých sú zapojení partneri najmenej z troch rôznych krajín spomedzi zúčastnených členských štátov, Izraela, Nórska a Švajčiarska a ostatných zúčastnených krajín zaoberajúcich sa výskumom, technickým rozvojom, demonštračnými činnosťami a šírením informácií. Tieto by mali byť zacielené na trhovo orientovaný výskum, mali by mať krátkodobé až strednodobé trvanie a mali by preukazovať schopnosť využiť výsledky projektu v reálnom časovom horizonte.

Okrem toho sa aktivity v oblasti sprostredkovania, propagácie programu a vytvárania sietí môžu vykonávať prostredníctvom účelových podujatí alebo v spojení s existujúcimi podujatiami. Medzi tieto aktivity patrí organizovanie odborných seminárov a nadväzovanie kontaktov s inými zainteresovanými subjektmi v hodnotovom reťazci.

Spoločný program AAL zahŕňa konzultácie s relevantnými európskymi zainteresovanými subjektmi (ako sú subjekty prijímajúce rozhodnutia na ministerstvách a v orgánoch verejného sektora, poskytovatelia služieb a poistenia zo súkromného sektora, ako aj predstavitelia priemyslu, MSP a zástupcovia užívateľov) o prioritách výskumu, ktoré sa majú riešiť, a o realizácii programu.

Spoločný program AAL by mal zohľadňovať aj demografické trendy a demografický výskum v jednotlivých európskych krajinách, aby poskytol riešenia, ktoré odzrkadľujú sociálnu a ekonomickú situáciu v celej Európskej únii.

III.   Realizácia programu

Ročný pracovný program a výzvy na predkladanie návrhov

Spoločný program AAL sa realizuje na základe ročných pracovných programov identifikujúcich témy pre výzvy na predkladanie návrhov, ktoré sa majú odsúhlasiť s Komisiou ako podklad pre finančný príspevok Spoločenstva.

Spoločný program AAL vydáva pravidelné výzvy na predkladanie návrhov v súlade s dohodnutým ročným pracovným programom. Návrhy predkladajú žiadatelia centrálne špecializovanej realizačnej štruktúre (jediný vstupný bod).

Špecializovaná realizačná štruktúra v spolupráci s národnými agentúrami pre riadenie programu po uzatvorení výzvy na predkladanie návrhov vykoná centrálnu kontrolu oprávnenosti. Kontrola sa vykoná na základe spoločných kritérií oprávnenosti spoločného programu AAL, ktoré sa uverejnia v ročnom pracovnom programe a ktoré zahrnú aspoň:

včasné, úplné a elektronické predkladanie návrhov a

splnenie povinností týkajúcich sa zloženia konzorcií.

Špecializovaná realizačná štruktúra vykonáva s pomocou národných agentúr pre riadenie programu navyše i kontrolu plnenia národných kritérií oprávnenosti uverejnených v ročnom pracovnom programe a stanovených vo výzvach na predkladanie návrhov. Národné kritériá oprávnenosti sa vzťahujú iba na právne a finančné postavenie jednotlivých žiadateľov, a nie na obsah návrhu, a sú nimi:

druh žiadateľa vrátane právneho postavenia a účelu,

záväzky a životaschopnosť vrátane finančnej spoľahlivosti, plnenia daňových a sociálnych povinností.

Návrhy oprávnených projektov sa hodnotia a vyberajú centrálne s pomocou nezávislých odborníkov na základe transparentných a spoločných hodnotiacich kritérií uvedených v pracovnom programe. Tento výber je po prijatí valným zhromaždením záväzný pre zúčastnené členské štáty, Izrael, Nórsko a Švajčiarsko.

Špecializovaná realizačná štruktúra je zodpovedná za monitorovanie projektov a zavedú sa spoločné operačné postupy na riadenie úplného projektového cyklu.

Keďže administratívne otázky týkajúce sa partnerov národných projektov v rámci vybraných projektov riešia ich národné agentúry pre riadenie programu, uplatňujú sa národné kritériá oprávnenosti týkajúce sa výlučne právneho postavenia a finančnej situácie jednotlivých žiadateľov, ako je uvedené vyššie, ako aj národné administratívne zásady.

Ak v štádiu uzatvárania zmluvy účastník nespĺňa jedno z národných kritérií oprávnenosti, spoločný program AAL zabezpečí vedeckú excelentnosť. Na tento účel môže výkonná rada rozhodnúť, že by sa malo v spolupráci s nezávislými odborníkmi vykonať dodatočné centrálne nezávislé hodnotenie príslušného návrhu s cieľom zhodnotiť návrh bez účasti príslušného účastníka, alebo ak tak navrhne projektové konzorcium, za účasti náhradného účastníka.

Každá krajina financuje svojich národných účastníkov, ktorých návrhy sú úspešné, prostredníctvom národných agentúr, ktoré dodatočne usmerňujú centrálne financovanie od špecializovanej realizačnej štruktúry na základe dohody, ktorá sa uzavrie pre každý projekt medzi príslušnými národnými agentúrami a ich národnými účastníkmi.

Zabezpečovanie vedeckej, riadiacej a finančnej integrácie

Spoločný program AAL zabezpečí vedeckú integráciu zúčastnených národných programov vypracovaním spoločných pracovných programov a tém výzev pre všetky národné programy.

Riadiacu integráciu národných programov zabezpečí právny subjekt zriadený zúčastnenými členskými štátmi a Izraelom, Nórskom a Švajčiarskom. Riadenie spoločného programu AAL zahŕňa:

centrálne organizovanie výzev na predkladanie návrhov,

centrálne, nezávislé a transparentné hodnotenie odborníkmi na európskej úrovni, založené na spoločných pravidlách a kritériách na hodnotenie a výber návrhov na základe vedeckej excelentnosti,

jednu adresu na predkladanie (uvažuje sa o elektronickom predkladaní).

Spoločný program AAL posilní finančnú integráciu tým, že:

zabezpečí záväzky celkového národného financovania počas trvania iniciatívy, ako aj ročné záväzky pre každý navrhovaný pracovný program,

zabezpečí, aby záverečná klasifikácia návrhov dohodnutá na základe hodnotenia bola pre zúčastnené členské štáty, Izrael, Nórsko a Švajčiarsko záväzná, ako sa uvádza vyššie, vrátane štádia uzatvárania zmluvy,

bude presadzovať pružnosť pri prideľovaní prostriedkov štátneho rozpočtu, pokiaľ to bude možné, pri riešení výnimiek, napr. zvýšením národných príspevkov alebo krížovým financovaním.

Zúčastnené členské štáty vynaložia všetko úsilie na posilnenie integrácie a odstránenie existujúcich národných právnych a administratívnych prekážok medzinárodnej spolupráce ako súčasť iniciatívy.

IV.   Zásady financovania

Príspevok Spoločenstva predstavuje pevne stanovené percento celkových verejných finančných prostriedkov zo zúčastnených národných programov, v žiadnom prípade však nesmie prekročiť 50 % celkových verejných finančných prostriedkov účastníka projektu vybraného na základe výzev na predkladanie návrhov v rámci spoločného programu AAL. Toto pevne stanovené percento sa určí v dohode medzi špecializovanou realizačnou štruktúrou a Komisiou a vychádza z viacročného záväzku zúčastnených členských štátov a Izraela, Nórska a Švajčiarska a z príspevku Spoločenstva.

Z finančného príspevku Spoločenstva sa na celkové prevádzkové náklady spoločného programu AAL použije najviac 6 %.

Zúčastnené členské štáty, Izrael, Nórsko a Švajčiarsko takisto prispievajú k zabezpečeniu účinného fungovania spoločného programu AAL.

Projekty spolufinancujú ich účastníci.

V.   Očakávané prínosy realizácie spoločného programu AAL

Špecializovaná realizačná štruktúra vypracuje výročnú správu, v ktorej uvedie podrobný prehľad o realizácii spoločného programu AAL (počet projektov predložených a vybraných na financovanie, využitie finančných prostriedkov Spoločenstva, rozdelenie národných finančných prostriedkov, druhy účastníkov, štatistické údaje krajín, sprostredkovateľské podujatia a aktivity spojené so šírením poznatkov atď.) a pokrok dosiahnutý smerom k ďalšej integrácii.

Očakávané prínosy sa podrobnejšie stanovujú v dohodách, ktoré uzatvorí Komisia v mene Spoločenstva so špecializovanou realizačnou štruktúrou.


(1)  Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2006, s. 15.


PRÍLOHA II

USMERNENIA PRE RIADENIE SPOLOČNÉHO PROGRAMU AAL

Organizačná štruktúra spoločného programu AAL je takáto:

 

Združenie AAL, medzinárodné neziskové združenie založené podľa belgického práva, predstavuje špecializovanú realizačnú štruktúru vytvorenú zúčastnenými členskými štátmi a Izraelom, Nórskom a Švajčiarskom.

 

Združenie AAL zodpovedá za všetky činnosti spoločného programu AAL. Medzi úlohy združenia AAL patrí zmluvné a rozpočtové riadenie, vypracúvanie ročných pracovných programov, organizovanie výziev na predkladanie návrhov, spracovanie hodnotenia a klasifikácia projektov. Okrem toho vykonáva dohľad nad monitorovaním projektu a prevádza súvisiace platby príspevkov Spoločenstva ustanoveným národným programovým agentúram. Organizuje aj činnosti spojené so šírením informácií.

 

Združenie AAL je riadené valným zhromaždením. Valné zhromaždenie, ktoré je rozhodovacím orgánom spoločného programu AAL, vymenúva členov výkonnej rady a vykonáva dohľad nad realizáciou spoločného programu AAL vrátane schvaľovania ročných pracovných programov, prideľovania národných finančných prostriedkov projektom a žiadostí o nové členstvo. Bude pracovať na základe zásady jedna krajina – jeden hlas. Rozhodnutia sa prijímajú jednoduchou väčšinou okrem rozhodnutí o nástupníctve, prijímaní alebo vylúčení členov alebo o rozpustení združenia, pre ktoré sa v stanovách združenia môžu určiť osobitné hlasovacie požiadavky. Komisia má na zasadnutiach valného zhromaždenia postavenie pozorovateľa.

 

Výkonnú radu AAL, ktorá sa skladá aspoň z predsedu, podpredsedu a pokladníka, volí valné zhromaždenie, aby prevzala osobitné riadiace povinnosti, ako je plánovanie rozpočtu, kádrové zabezpečenie a uzatváranie zmlúv. Je zákonným zástupcom združenia a podáva správy valnému zhromaždeniu.

 

Národné agentúry pre riadenie programu sú splnomocnené zúčastnenými členskými štátmi a Izraelom, Nórskom a Švajčiarskom vykonávať prácu spojenú s riadením projektu a s administratívnymi a právnymi aspektmi pre národných partnerov projektu a taktiež poskytovať pomoc pri hodnotení návrhov projektu a rokovaní o nich. Pracujú pod dohľadom združenia AAL.

 

Poradný výbor s predstaviteľmi priemyslu a iných zainteresovaných subjektov vrátane zástupcov osôb rôznych generácií bude predkladať odporúčania pre priority a témy, ktoré sa majú riešiť prostredníctvom výziev na predkladanie návrhov spoločného programu AAL.


Top