Help Print this page 

Document 32008D0386

Title and reference
2008/386/ES: Rozhodnutie Komisie z 23. apríla 2008 , ktorým sa upravuje príloha A k rozhodnutiu 2006/679/ES o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému riadenia/príkazov a signalizácie transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy a príloha A k rozhodnutiu 2006/860/ES o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému riadenia, zabezpečenia a návestenia systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc [oznámené pod číslom K(2008) 1565] (Text s významom pre EHP)
  • No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2012; Zrušil 32012D0088
OJ L 136, 24.5.2008, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 034 P. 60 - 66

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/386/oj
Multilingual display
Text

24.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 136/11


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 23. apríla 2008,

ktorým sa upravuje príloha A k rozhodnutiu 2006/679/ES o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému riadenia/príkazov a signalizácie transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy a príloha A k rozhodnutiu 2006/860/ES o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému riadenia, zabezpečenia a návestenia systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc

[oznámené pod číslom K(2008) 1565]

(Text s významom pre EHP)

(2008/386/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 96/48/ES z 23. júla 1996 o interoperabilite systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc (1), a najmä na jej článok 6 ods. 1,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/16/ES z 19. marca 2001 o interoperabilite konvenčnej železničnej sústavy (2), a najmä na jej článok 6 ods. 1,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2006/679/ES (3) sa stanovuje prvá technická špecifikácia interoperability (TSI) týkajúca sa subsystému riadenia/príkazov a signalizácie transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy.

(2)

Rozhodnutím Komisie 2002/731/ES (4) sa stanovuje prvá technická špecifikácia interoperability (TSI) subsystému riadenia a zabezpečenia vlakov a signalizácie systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc; toto rozhodnutie bolo zrušené a nahradené rozhodnutím Komisie 2006/860/ES (5).

(3)

Rozhodnutím 2007/153/ES sa príloha A k rozhodnutiu 2006/679/ES a príloha A k rozhodnutiu 2006/860/ES prispôsobili technickému vývoju.

(4)

S cieľom zohľadniť dohodu dosiahnutú v rámci pracovných skupín Európskej železničnej agentúry o rozsahu (subset) 108 je potrebné aktualizovať prílohu A.

(5)

V súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 96/48/ES a článkom 6 ods. 2 smernice 2001/16/ES Európska železničná agentúra zodpovedá za prípravu preskúmania a aktualizácie TSI a predkladanie príslušných odporúčaní výboru v zmysle článku 21 s cieľom zohľadniť technický vývoj alebo spoločenské požiadavky.

(6)

V súlade s článkom 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 (6) Európska železničná agentúra zabezpečuje, aby boli TSI prispôsobené technickému pokroku a trendom na trhu, ako aj sociálnym požiadavkám a navrhuje Komisii zmeny a doplnenia tých TSI, ktoré považuje za potrebné.

(7)

Európska železničná agentúra prijala 14. januára 2008 odporúčanie týkajúce sa zoznamu povinných špecifikácií a zoznamu informatívnych špecifikácií stanovených v TSI pre systémy konvenčných i vysokorýchlostných železníc.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 21 smernice 96/48/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zoznam povinných špecifikácií a zoznam informatívnych špecifikácií stanovený v prílohe A k TSI priloženej k rozhodnutiu 2006/679/ES týkajúcej sa subsystému riadenia/príkazov a signalizácie transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy a v prílohe A k TSI priloženej k rozhodnutiu 2006/860/ES týkajúcej sa subsystému riadenia, zabezpečenia a návestenia systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc sa nahrádzajú zoznamom povinných špecifikácií a zoznamom informatívnych špecifikácií priloženými k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Špecifikácie Európskeho systému riadenia vlakov (ďalej len „ETCS“) priložené k tomuto rozhodnutiu sa skompletizujú do 31. decembra 2008 tak, aby obsahovali aktualizované špecifikácie spoločných testov a aby sa opravili akékoľvek chyby.

Článok 3

Bez toho, aby bol dotknutý článok 7 smernice 96/48/ES a článok 7 smernice 2001/16/ES, členské štáty do 31. decembra 2008 oznámia Komisii, ktoré z ich liniek vybavených systémom ETCS sa prevádzkujú alebo sa budú prevádzkovať podľa povinných špecifikácií uplatniteľných pred nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia.

Do toho istého dátumu členské štáty oznámia Komisii aj termín, odkedy sa môžu na každej ich linke ETCS prevádzkovať vlaky spĺňajúce špecifikácie uvedené v tomto rozhodnutí.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. júna 2008.

Článok 5

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 23. apríla 2008

Za Komisiu

Jacques BARROT

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 235, 17.9.1996, s. 6. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2007/32/ES (Ú. v. EÚ L 141, 2.6.2007, s. 63).

(2)  Ú. v. ES L 110, 20.4.2001, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2007/32/ES.

(3)  Ú. v. EÚ L 284, 16.10.2006, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/153/ES (Ú. v. EÚ L 67, 7.3.2007, s. 13).

(4)  Ú. v. ES L 245, 12.9.2002, s. 37. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/447/ES (Ú. v. EÚ L 155, 30.4.2004, s. 65).

(5)  Ú. v. EÚ L 342, 7.12.2006, s. 1. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/153/ES.

(6)  Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 1.


PRÍLOHA

„ZOZNAM POVINNÝCH ŠPECIFIKÁCIÍ

Indexové číslo

Ref. číslo

Názov dokumentu

Verzia

1.

ERA/ERTMS/003204

ERTMS/ETCS Functional requirement specification

5.0

2.

 

zámerne vymazané

 

3.

UNISIG SUBSET-023

Glossary of terms and abbreviations

2.0.0

4.

UNISIG SUBSET-026

System requirement specification

2.3.0

5.

UNISIG SUBSET-027

FFFIS Juridical recorder-downloading tool

2.2.9

6.

UNISIG SUBSET-033

FIS for man-machine interface

2.0.0

7.

UNISIG SUBSET-034

FIS for the train interface

2.0.0

8.

UNISIG SUBSET-035

Specific transmission module FFFIS

2.1.1

9.

UNISIG SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

2.4.1

10.

UNISIG SUBSET-037

EuroRadio FIS

2.3.0

11.

vyhradené 05E537

Offline key management FIS

 

12.

UNISIG SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC handover

2.1.2

13.

UNISIG SUBSET-040

Dimensioning and engineering rules

2.0.0

14.

UNISIG SUBSET-041

Performance requirements for interoperability

2.1.0

15.

ERA SUBSET-108

Interoperability related consolidation on TSI annex A documents

1.2.0

16.

UNISIG SUBSET-044

FFFIS for Euroloop subsystem

2.2.0

17.

zámerne vymazané

 

 

18.

UNISIG SUBSET-046

Radio infill FFFS

2.0.0

19.

UNISIG SUBSET-047

Trackside-trainborne FIS for radio infill

2.0.0

20.

UNISIG SUBSET-048

Trainborne FFFIS for radio infill

2.0.0

21.

UNISIG SUBSET-049

Radio infill FIS with LEU/interlocking

2.0.0

22.

zámerne vymazané

 

 

23.

UNISIG SUBSET-054

Assignment of values to ETCS variables

2.0.0

24.

zámerne vymazané

 

 

25.

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS Safe time layer

2.2.0

26.

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS Safe link layer

2.2.0

27.

UNISIG SUBSET-091

Safety requirements for the technical interoperability of ETCS in levels 1 and 2

2.2.11

28.

vyhradené

Reliability — availability requirements

 

29.

UNISIG SUBSET-102

Test specification for interface “k”

1.0.0

30.

zámerne vymazané

 

 

31.

UNISIG SUBSET-094

UNISIG Functional requirements for an onboard reference test facility

2.0.0

32.

EIRENE FRS

GSM-R Functional requirements specification

7

33.

EIRENE SRS

GSM-R System requirements specification

15

34.

A11T6001 12

(MORANE) Radio transmission FFFIS for EuroRadio

12

35.

ECC/DC(02)05

ECC Decision of 5 July 2002 on the designation and availability of frequency bands for railway purposes in the 876-880 and 921-925 MHz bands

 

36a.

zámerne vymazané

 

 

36b.

zámerne vymazané

 

 

36c.

UNISIG SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document

1.0.0

37a.

zámerne vymazané

 

 

37b.

UNISIG SUBSET-076-5-2

Test cases related to features

2.2.2

37c.

UNISIG SUBSET-076-6-3

Test sequences

2.0.0

37d.

UNISIG SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

1.0.0

37e.

zámerne vymazané

 

 

38.

06E068

ETCS Marker-board definition

1.0

39.

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio conformance requirements

2.2.5

40.

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio test cases safety layer

2.2.5

41.

vyhradené

UNISIG SUBSET 028

JRU Test specification

 

42.

zámerne vymazané

 

 

43.

UNISIG SUBSET 085

Test specification for Eurobalise FFFIS

2.2.2

44.

vyhradené

Odometry FIS

 

45.

UNISIG SUBSET-101

Interface “K” specification

1.0.0

46.

UNISIG SUBSET-100

Interface “G” specification

1.0.1

47.

vyhradené

Safety requirements and requirements to safety analysis for interoperability for the control-command and signalling subsystem

 

48.

vyhradené

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

49.

UNISIG SUBSET-059

Performance requirements for STM

2.1.1

50.

vyhradené

UNISIG SUBSET-103

Test specification for Euroloop

 

51.

vyhradené

Ergonomic aspects of the DMI

 

52.

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM Application layer

2.1.1

53.

vyhradené

AEIF-ETCS-Variables-Manual

AEIF-ETCS Variables manual

 

54.

zámerne vymazané

 

 

55.

vyhradené

Juridical recorder baseline requirements

 

56.

vyhradené

05E538

ERTMS Key management conformance requirements

 

57.

vyhradené

UNISIG SUBSET-107

Requirements on pre-fitting of ERTMS onboard equipment

 

58.

UNISIG SUBSET-097

Requirements for RBC-RBC safe communication interface

1.1.0

59.

vyhradené

UNISIG SUBSET-105

Requirements on pre-fitting of ERTMS trackside equipment

 

60.

vyhradené

UNISIG SUBSET-104

ETCS Version management

 

61.

vyhradené

GSM-R Version management

 

62.

vyhradené

UNISIG SUBSET-099

RBC-RBC Test specification for safe communication interface

 

63.

UNISIG SUBSET-098

RBC-RBC Safe communication interface

1.0.0“

„ZOZNAM INFORMATÍVNYCH ŠPECIFIKÁCIÍ

Indexové číslo

Ref. číslo

Názov dokumentu

Verzia

Typ

B1.

EEIG 02S126

RAM requirements (chapter 2 only)

6

2 (Index 28)

B2.

EEIG 97S066

Environmental conditions

5

2 (Index A5)

B3.

UNISIG SUBSET-074-1

Methodology for testing FFFIS STM

1.0.0

2 (Index 36)

B4.

EEIG 97E267

Odometer FFFIS

5

1 (Index 44)

B5.

O_2475

ERTMS GSM-R QoS test specification

1.0.0

2

B6.

UNISIG SUBSET-038

Offline key management FIS

2.1.9

1 (Index 11)

B7.

UNISIG SUBSET-074-3

FFFIS STM Test specification traceability of test cases with specific transmission module FFFIS

1.0.0

2 (Index 36)

B8.

UNISIG SUBSET-074-4

FFFIS STM Test specification traceability of testing the packets specified in the FFFIS STM application layer

1.0.0

2 (Index 36)

B9.

UNISIG SUBSET 076-0

ERTMS/ETCS Class 1, test plan

2.2.3

2 (Index 37)

B10.

UNISIG SUBSET 076-2

Methodology to prepare features

2.2.1

2 (Index 37)

B11.

UNISIG SUBSET 076-3

Methodology of testing

2.2.1

2 (Index 37)

B12.

UNISIG SUBSET 076-4-1

Test sequence generation: methodology and rules

1.0.0

2 (Index 37)

B13.

UNISIG SUBSET 076-4-2

ERTMS ETCS Class 1 states for test sequences

1.0.0

2 (Index 37)

B14.

UNISIG SUBSET 076-5-3

Onboard data dictionary

2.2.0

2 (Index 37)

B15.

UNISIG SUBSET 076-5-4

SRS v.2.2.2 traceability

2.2.2

2 (Index 37)

B16.

UNISIG SUBSET 076-6-1

UNISIG test database

2.2.2.

2 (Index 37)

B17.

UNISIG SUBSET 076-6-4

Test cases coverage

2.0.0

2 (Index 37)

B18.

zámerne vymazané

 

 

 

B19.

UNISIG SUBSET 077

UNISIG causal analysis process

2.2.2

2 (Index 27)

B20.

UNISIG SUBSET 078

RBC interface: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (Index 27)

B21.

UNISIG SUBSET 079

MMI: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (Index 27)

B22.

UNISIG SUBSET 080

TIU: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (Index 27)

B23.

UNISIG SUBSET 081

Transmission system: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (Index 27)

B24.

UNISIG SUBSET 088

ETCS Application levels 1 and 2 — safety analysis

2.2.10

2 (Index 27)

B25.

TS50459-1

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 1 — Ergonomic principles of ERTMS/ETCS/GSM-R information

2005

2 (Index 51)

B26.

TS50459-2

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 2 — Ergonomic arrangements of ERTMS/ETCS information

2005

2 (Index 51)

B27.

TS50459-3

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 3 — Ergonomic arrangements of ERTMS/GSM-R information

2005

2 (Index 51)

B28.

TS50459-4

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 4 — Data entry for the ERTMS/ETCS/GSM-R systems

2005

2 (Index 51)

B29.

TS50459-5

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 5 — Symbols

2005

2 (Index 51)

B30.

TS50459-6

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 6 — Audible information

2005

2 (Index 51)

B31.

vyhradené

EN50xxx

Railway applications — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 7 — Specific transmission modules

 

2 (Index 51)

B32.

vyhradené

Guideline for references

 

žiadny

B33.

EN 301 515

Global System for Mobile communication (GSM); Requirements for GSM operation in railways

2.1.0

2 (Index 32, 33)

B34.

06E225

Operational DMI information

1

1 (Index 51)

B35.

vyhradené

UNISIG SUBSET-069

ERTMS Key management conformance requirements

 

1 (Index 56)

B36.

04E117

ETCS/GSM-R Quality of service user requirements — Operational analysis

1

2 (Index 32)

B37.

UNISIG SUBSET-093

GSM-R Interfaces — Class 1 requirements

2.3.0

1 (Index 32, 33)

B38.

UNISIG SUBSET-107A

Requirements on pre-fitting of ERTMS onboard equipment

1.0.0

2 (Index 57)

B39.

UNISIG SUBSET-076-5-1

ERTMS ETCS Class 1 feature list

2.2.2

2 (Index 37)

B40.

UNISIG SUBSET-076-6-7

Test sequences evaluation and validation

1.0.0

2 (Index 37)

B41.

UNISIG SUBSET-076-6-8

Generic train data for test sequences

1.0.0

2 (Index 37)

B42.

UNISIG SUBSET-076-6-10

Test sequence viewer (TSV)

2.10

2 (Index 37)

B43.

04E083

Safety requirements and requirements to safety analysis for interoperability for the control-command and signalling subsystem

1.0

1 (Index 47)

B44.

04E084

Justification report for the safety requirements and requirements to safety analysis for interoperability for the control-command and signalling subsystem

1.0

2 (Index B43)

B45.

ERA/ERTMS/003205

Traceability of changes to ETCS FRS

0.1

2 (Index 1)“


Top