Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0339

2008/339/ES: Rozhodnutie Komisie z 25. apríla 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa príloha XI k smernici Rady 2003/85/ES, pokiaľ ide o zoznam laboratórií oprávnených narábať so živým vírusom slintačky a krívačky [oznámené pod číslom K(2008) 1577] (Text s významom pre EHP)

OJ L 115, 29.4.2008, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 051 P. 204 - 205

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/339/oj

29.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 115/39


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 25. apríla 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha XI k smernici Rady 2003/85/ES, pokiaľ ide o zoznam laboratórií oprávnených narábať so živým vírusom slintačky a krívačky

[oznámené pod číslom K(2008) 1577]

(Text s významom pre EHP)

(2008/339/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2003/85/ES z 29. septembra 2003 o opatreniach Spoločenstva na kontrolu slintačky a krívačky, ktorou sa zrušuje smernica 85/511/EHS a rozhodnutia 89/531/EHS a 91/665/EHS a mení a dopĺňa sa smernica 92/46/EHS (1), a najmä na jej článok 67 ods. 2,

keďže:

(1)

V smernici 2003/85/ES sa stanovujú minimálne kontrolné opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v prípade výskytu ohniska slintačky a krívačky a určité preventívne opatrenia zamerané na zvýšenie informovanosti a pripravenosti príslušných orgánov a poľnohospodárov, pokiaľ ide o toto ochorenie.

(2)

Súčasťou preventívnych opatrení stanovených v smernici 2003/85/ES je ustanovenie o tom, že členské štáty majú zabezpečiť, aby sa narábanie so živým vírusom slintačky a krívačky na účely výskumu, diagnostiky alebo výroby vykonávalo iba v schválených laboratóriách uvedených v prílohe XI k tejto smernici.

(3)

V časti A prílohy XI k smernici 2003/85/ES sa uvádza zoznam laboratórií oprávnených narábať so živým vírusom slintačky a krívačky na účely výskumu a diagnostiky.

(4)

Dánsko úradne informovalo Komisiu o zmenách týkajúcich sa správy svojho národného referenčného laboratória pre slintačku a krívačku.

(5)

Lotyšsko a Slovinsko oficiálne informovali Komisiu o tom, že ich národné referenčné laboratóriá už nespĺňajú bezpečnostné normy ustanovené v článku 65 písm. d) a preto by sa mali vypustiť zo zoznamu v časti A prílohy XI k smernici 2003/85/ES.

(6)

Holandsko úradne informovalo Komisiu o zmenách týkajúcich sa názvu národného referenčného laboratória pre slintačku a krívačku v tejto krajine.

(7)

Z bezpečnostných dôvodov je dôležité, aby sa zoznam laboratórií oprávnených narábať so živým vírusom slintačky a krívačky v smernici 2003/85/EHS stále aktualizoval.

(8)

Zoznam laboratórií oprávnených narábať so živým vírusom slintačky a krívačky v časti A prílohy XI k smernici 2003/85/ES je preto potrebné nahradiť zoznamom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

(9)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Časť A prílohy XI k smernici 2003/85/ES sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 25. apríla 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 306, 22.11.2003, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/104/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 352).


PRÍLOHA

„ČASŤ A

Národné laboratóriá oprávnené narábať so živým vírusom slintačky a krívačky

Členský štát, v ktorom sa laboratórium nachádza

Laboratórium

Členské štáty využívajúce služby laboratória

kód ISO

názov:

AT

Rakúsko

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit

Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling

Rakúsko

BE

Belgicko

Veterinary and Agrochemical Research Centre CODA-CERVA-VAR Uccle

Belgicko

Luxembursko

BG

Bulharsko

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарно-медицински институт Проф. д-р Георги Павлов, Национална референтна лаборатория Шап и везикулозна болест по свинете

(National Diagnostic Veterinary Research Institute Prof. Dr. Georgi Pavlov, National Reference Laboratory for Foot-and-Mouth Disease and Swine Vesicular Diseases)

Bulharsko

CZ

Česká republika

Statní veterinární ústav Praha, Praha

Česká republika

DE

Nemecko

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit,

Greifswald - Insel Riems

Nemecko

Slovensko

DK

Dánsko

Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet

Afdeling for Virologi, Lindholm

Danish Technical University, Veterinary Institute,

Department of Virology, Lindholm

Dánsko

Fínsko

Švédsko

EL

Grécko

Ινστιτούτο αφθώδους πυρετού,

Αγία Παρασκευή Αττικής

Grécko

ES

Španielsko

Laboratorio Central de Sanidad Animal, Madrid

Španielsko

FR

Francúzsko

Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA)

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie bovine et hygiène des viandes, Lyon

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort

Francúzsko

HU

Maďarsko

Országos Állategészségügyi Intézet (OÁI), Budapest

Maďarsko

IT

Taliansko

Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, Brescia

Taliansko

Cyprus

LT

Litva

Nacionalinė veterinarijos laboratorija, Vilnius

Litva

NL

Holandsko

Central Veterinary Institute of Wageningen UR, Lelystad

Holandsko

PL

Poľsko

Zakład Pryszczycy Państwowego

Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego

Instytutu Badawczego, Zduńska Wola

Poľsko

RO

Rumunsko

Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, București

Rumunsko

UK

Spojené kráľovstvo

Institute for Animal Health, Pirbright

Spojené kráľovstvo

Estónsko

Fínsko

Írsko

Lotyšsko

Malta

Slovinsko

Švédsko“


Top