EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0234

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 234/2008/ES z 11. marca 2008 , ktorým sa zriaďuje Európsky poradný výbor pre štatistiku, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 91/116/EHS (Text s významom pre EHP)

OJ L 73, 15.3.2008, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/234(1)/oj

15.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 73/13


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 234/2008/ES

z 11. marca 2008,

ktorým sa zriaďuje Európsky poradný výbor pre štatistiku, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 91/116/EHS

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 285,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Konzultácie užívateľov a tvorcov štatistických informácií, ako aj respondentov žiadostí o takéto informácie sú dôležité pri príprave a tvorbe politiky Spoločenstva v oblasti štatistických informácií.

(2)

Európsky poradný výbor pre štatistické informácie v hospodárskej a sociálnej oblasti zriadený rozhodnutím Rady 91/116/EHS (3) v súčasnosti pomáha Rade a Komisii pri koordinácii cieľov politiky Spoločenstva v oblasti štatistických informácií, zohľadňujúc požiadavky užívateľov a náklady, ktoré znášajú poskytovatelia informácií a tvorcovia štatistiky.

(3)

Európsky poradný výbor pre štatistické informácie v hospodárskej a sociálnej oblasti sa ukázal užitočný, avšak zmeny, ktoré sa uskutočnili v Spoločenstve, najmä jeho rozšírenie na 27 členských štátov, si vyžadujú viacero úprav týkajúcich sa úlohy, mandátu, zloženia a postupov tohto výboru. V záujme jasnosti je vhodné nahradiť uvedený výbor novým Európskym poradným výborom pre štatistiku (ďalej len „výbor“).

(4)

Výbor by mal prispievať k úzkej spolupráci v procese programového plánovania s cieľom zlepšiť riadenie Európskeho štatistického systému a skvalitniť štatistiky Spoločenstva. V tejto súvislosti by sa mala zachovať úzka spolupráca s Výborom pre štatistický program, zriadeným rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (4), a s Výborom pre menovú a finančnú štatistiku a štatistiku platobnej bilancie, zriadeným rozhodnutím Rady 91/115/EHS (5).

(5)

Treba dosiahnuť rovnováhu medzi potrebou znížiť počet členov s cieľom umožniť výboru pracovať efektívne v rozšírenom Spoločenstve na jednej strane a na druhej strane potrebou umožniť zastúpenie všetkých zúčastnených strán v oblasti štatistiky Spoločenstva, ako sa požaduje v záveroch Rady z 8. novembra 2005.

(6)

V záujme splnenia cieľov lepšieho posudzovania a rovnováhy medzi prínosmi a nákladmi štatistických požiadaviek Spoločenstva a opätovného vyrovnania a zníženia zaťaženia vyplývajúceho z právnych predpisov Spoločenstva v oblasti štatistiky, čím sa uľahčuje súlad so zvyšujúcim sa dopytom, by mal výbor zohrávať výraznejšiu úlohu pri príprave a implementácii štatistického programu Spoločenstva.

(7)

Výbor by mal slúžiť ako prostriedok na poskytovanie poradenstva zo strany užívateľov, respondentov a tvorcov štatistických informácií týkajúcich sa cieľov politiky Spoločenstva v oblasti štatistických informácií.

(8)

Rozhodnutie 91/116/EHS by sa preto malo zrušiť,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

Európsky poradný výbor pre štatistiku

1.   Týmto sa zriaďuje Európsky poradný výbor pre štatistiku (ďalej len „výbor“).

2.   Výbor pomáha Európskemu parlamentu, Rade a Komisii pri zabezpečovaní toho, aby sa požiadavky užívateľov a náklady, ktoré vznikajú poskytovateľom informácií a tvorcom štatistiky, zohľadnili pri koordinácii strategických cieľov a priorít politiky Spoločenstva v oblasti štatistických informácií.

3.   Táto pomoc zahŕňa všetky štatistické domény týkajúce sa politiky Spoločenstva v oblasti štatistických informácií.

Článok 2

Úlohy

1.   Komisia konzultuje s výborom na začiatku prípravy štatistického programu Spoločenstva. Výbor predkladá stanovisko zamerané najmä na:

a)

relevantnosť štatistického programu Spoločenstva, čo sa týka požiadaviek európskej integrácie a rozvoja, ako uvádzajú inštitúcie Spoločenstva, národné a regionálne orgány, rôzne hospodárske a spoločenské skupiny a vedecké kruhy;

b)

relevantnosť štatistického programu Spoločenstva v súvislosti s činnosťami Spoločenstva, zohľadňujúc hospodársky, sociálny a technický vývoj;

c)

rovnováhu, pokiaľ ide o priority a zdroje medzi rôznymi oblasťami v štatistickom programe Spoločenstva, ročnom štatistickom pracovnom programe Komisie a uskutočniteľnosti opätovného stanovenia priorít v štatistickej práci;

d)

dostatočnosť zdrojov potrebných na implementáciu štatistického programu Spoločenstva vrátane nákladov, ktoré priamo vznikajú Spoločenstvu a vnútroštátnym orgánom, a na to, či rozsah, úroveň podrobnosti a náklady na štatistiky Spoločenstva sú primerané potrebám užívateľov;

e)

náklady týkajúce sa poskytovania štatistických informácií poskytovateľmi informácií a možnosti znižovania zaťaženia v súvislosti s poskytovaním informácií s osobitným dôrazom na zaťaženie malých a stredných podnikov.

2.   Výbor takisto upozorňuje Komisiu na oblasti, v ktorých by mohlo byť potrebné vytvoriť nové štatistické činnosti, a poskytuje Komisii poradenstvo o tom, ako možno zvýšiť význam štatistík Spoločenstva pre užívateľov, zohľadňujúc náklady poskytovateľov informácií a tvorcov štatistiky.

Článok 3

Vzťahy s inštitúciami Spoločenstva a ostatnými subjektmi

1.   Na žiadosť Európskeho parlamentu, Rady a Komisie výbor predkladá stanovisko k otázkam, ktoré sa týkajú požiadaviek užívateľov a nákladov vznikajúcich poskytovateľom údajov pri tvorbe politiky Spoločenstva v oblasti štatistických informácií, v oblasti priorít štatistického programu Spoločenstva, hodnotenia existujúcich štatistík, kvality údajov a politiky zverejňovania informácií.

2.   Výbor predkladá stanoviská a správy týkajúce sa požiadaviek užívateľov a nákladov, ktoré vzniknú poskytovateľom údajov pri tvorbe a zverejňovaní štatistík Spoločenstva Európskemu parlamentu, Rade a Komisii, ak to považuje za potrebné na plnenie svojej úlohy.

Komisia každoročne predkladá správu o tom, ako zohľadnila stanoviská výboru.

3.   Na splnenie svojej úlohy výbor spolupracuje s Výborom pre štatistický program a Výborom pre menovú a finančnú štatistiku a štatistiku platobnej bilancie. Pravidelne informuje tieto dva výbory o svojich stanoviskách týkajúcich sa úloh stanovených v článku 2 a posiela im svoje stanoviská a správy uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku.

4.   Výbor nadväzuje vzťahy s radami užívateľov vnútroštátnych štatistík.

Článok 4

Zloženie a postup menovania

1.   Výbor sa skladá z 24 členov takto:

a)

Komisia po konzultáciách s Európskym parlamentom a Radou vymenúva dvanásť členov. Títo konajú nezávisle. Na účely menovania týchto dvanástich členov každý členský štát poskytne Komisii zoznam troch kandidátov s príslušnou kvalifikáciou v oblasti štatistiky. Komisia sa snaží zabezpečiť, aby výber týchto dvanástich členov rovnako reprezentoval užívateľov, respondentov a ďalšie subjekty zainteresované v oblasti štatistiky Spoločenstva (vrátane vedeckej komunity, sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti). Títo dvanásti členovia vykonávajú svoje úlohy osobne;

b)

jedenásť členov vymenúvajú priamo inštitúcie a subjekty, ku ktorým patria, a to takto:

i)

jeden člen zastupujúci Európsky parlament;

ii)

jeden člen zastupujúci Radu;

iii)

jeden člen zastupujúci Európsky hospodársky a sociálny výbor;

iv)

jeden člen zastupujúci Výbor regiónov;

v)

jeden člen zastupujúci Európsku centrálnu banku;

vi)

dvaja členovia zastupujúci Výbor pre štatistický program;

vii)

jeden člen zastupujúci Konfederáciu európskych podnikov (BUSINESSEUROPE);

viii)

jeden člen zastupujúci Európsku konfederáciu odborových zväzov;

ix)

jeden člen zastupujúci Európsku asociáciu remesiel a malých a stredných podnikov a

x)

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov;

c)

generálny riaditeľ Eurostatu je ex-officio členom výboru bez hlasovacieho práva.

2.   Zoznam členov výboru sa uverejňuje v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Článok 5

Funkčné obdobie

1.   Členovia výboru sa vymenúvajú na obdobie piatich rokov s možným jednorazovým obnovením ich funkčného obdobia. Členovia zostávajú vo funkcii po uplynutí ich funkčného obdobia, až kým nie sú nahradení alebo sa neobnoví ich menovanie.

2.   Ak člen odstúpi pred uplynutím jeho funkčného obdobia, na zvyšnú časť tohto obdobia sa nahradí novým členom vymenovaným v súlade s článkom 4.

Článok 6

Štruktúra a pôsobenie

1.   Výbor si volí svojho predsedu spomedzi členov vymenovaných Komisiou. Predseda sa vymenúva na obdobie piatich rokov s možným jednorazovým obnovením jeho funkčného obdobia.

2.   Predseda zvoláva zasadnutie výboru aspoň raz za rok, a to buď z vlastného podnetu, alebo na žiadosť aspoň jednej tretiny jeho členov.

3.   Pri príprave stanovísk týkajúcich sa veľmi zložitých štatistických otázok môže výbor po dohode s Komisiou vytvoriť dočasné pracovné skupiny, ktorým bude predsedať člen výboru. Každá pracovná skupina sa vytvorí z odborníkov, pričom sa zabezpečí primeraná rovnováha odborného prostredia a zemepisného rozdelenia. Predsedovia týchto pracovných skupín na zasadnutí výboru predkladajú výsledky svojich rokovaní vo forme správy.

4.   Výbor môže na účely plnenia svojich úloh objednávať štúdie a organizovať semináre.

5.   Zástupcovia príslušných útvarov Komisie sa môžu zúčastniť na zasadnutiach výboru a pracovných skupín ako pozorovatelia.

Predseda môže povoliť ostatným pozorovateľom účasť na zasadnutiach výboru.

6.   Služby sekretariátu pre výbor a pracovné skupiny zabezpečuje Komisia.

7.   Komisia zahrnie výdavky výboru do svojich rozpočtových odhadov.

Článok 7

Rozhodovacie postupy

Podrobnosti o rozhodovacích postupoch výboru sa uvádzajú v jeho rokovacom poriadku.

Článok 8

Dôvernosť informácií

Bez toho, aby bol dotknutý článok 287 zmluvy, sa od členov výboru vyžaduje, aby nezverejňovali informácie, ku ktorým získali prístup na rokovaniach výboru alebo pracovných skupín, ak ich Komisia informuje o tom, že tieto informácie majú odôvodnene dôverný charakter alebo že pri odpovedi na žiadosť o stanovisko alebo položenú otázku by mohlo dôjsť k zverejneniu takýchto dôverných informácií.

Článok 9

Rokovací poriadok

Výbor po porade s Komisiou prijme svoj rokovací poriadok. Rokovací poriadok sa postúpi na informačné účely Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 10

Zrušenie

Rozhodnutie 91/116/EHS sa týmto zrušuje.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 15. júna 2008.

V Štrasburgu 11. marca 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

J. LENARČIČ


(1)  Ú. v. EÚ C 97, 28.4.2007, s. 1.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 24. októbra 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 14. februára 2008.

(3)  Ú. v. ES L 59, 6.3.1991, s. 21. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 97/255/ES (Ú. v. ES L 102, 19.4.1997, s. 32).

(4)  Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.

(5)  Ú. v. ES L 59, 6.3.1991, s. 19. Rozhodnutie nahradené rozhodnutím 2006/856/ES (Ú. v. EÚ L 332, 30.11.2006, s. 21).


Top