Help Print this page 

Document 32008D0164

Title and reference
2008/164/ES: Rozhodnutie Komisie z 21. decembra 2007 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa osôb so zníženou pohyblivosťou v transeurópskom konvenčnom železničnom systéme a systéme transeurópskych vysokorýchlostných železníc [oznámené pod číslom K(2007) 6633] (Text s významom pre EHP)
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; Zrušil 32014R1300
OJ L 64, 7.3.2008, p. 72–207 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 001 P. 123 - 258

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/164/oj
Multilingual display
Text

7.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 64/72


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 21. decembra 2007

o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa „osôb so zníženou pohyblivosťou“ v transeurópskom konvenčnom železničnom systéme a systéme transeurópskych vysokorýchlostných železníc

[oznámené pod číslom K(2007) 6633]

(Text s významom pre EHP)

(2008/164/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/16/ES z 19. marca 2001 o interoperabilite transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy (1), a najmä na jej článok 6 ods. 1,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 96/48/ES z 23. júla 1996 o interoperabilite systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc (2), a najmä na jej článok 6 ods. 1,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 5 ods. 1 smernice 2001/16/ES a s článkom 5 ods. 1 smernice 96/48/ES sa na každý subsystém vzťahuje jedna TSI. Na subsystém sa môže v prípade potreby vzťahovať niekoľko TSI a jedna TSI sa môže vzťahovať na niekoľko subsystémov. Na prijatie rozhodnutia o vypracovaní a/alebo revízii TSI a na výber jeho technického a územného rozsahu pôsobnosti je potrebný mandát v súlade s článkom 6 ods. 1 smernice 2001/16/ES a s článkom 6 ods. 1 smernice 96/48/ES.

(2)

V prílohe II k smernici 2001/16/ES sa ustanovuje, že pri vypracúvaní TSI týkajúcej sa subsystému Infraštruktúra (oddiel 2.1 uvedenej smernice) a subsystému Železničné koľajové vozidlá (oddiel 2.6 prílohy II k smernici 2001/16/ES) sa zohľadňujú potreby osôb so zníženou pohyblivosťou. V tejto súvislosti bol Európskemu združeniu pre železničnú interoperabilitu (AEIF), ktoré bolo určené za spoločný reprezentatívny orgán, udelený mandát na vypracovanie návrhu TSI týkajúcej sa „prístupu osôb so zníženou pohyblivosťou“, ktorý obsahuje ustanovenia uplatniteľné na infraštruktúru a železničné koľajové vozidlá.

(3)

V roku 2001 bol združeniu AEIF udelený mandát na revíziu prvého súboru TSI týkajúcich sa vysokorýchlostných železníc, ktorý bol prijatý v roku 2002 a týkal sa subsystému Železničné koľajové vozidlá, subsystému Infraštruktúra, subsystému Riadenie, zabezpečenie a návestenie, subsystému Energia, subsystému Údržba a subsystému Prevádzka. V rámci tejto úlohy bolo AEIF požiadané, aby okrem iného uvažovalo aj o harmonizácii TSI so špecifikáciami interoperability týkajúcimi sa konvenčného železničného systému a prístupu osôb so zníženou pohyblivosťou. AEIF preto vypracovalo návrh TSI týkajúcej sa osôb so zníženou pohyblivosťou, ktorá sa vzťahuje na konvenčný železničný systém aj na systém vysokorýchlostných železníc.

(4)

Prvá TSI týkajúca sa subsystému Železničné koľajové vozidlá systému vysokorýchlostných železníc, ktorá bola prijatá ako príloha k rozhodnutiu 2002/735/ES, nadobudla účinnosť v roku 2002. Z dôvodu existujúcich zmluvných záväzkov môžu subsystémy alebo komponenty interoperability týkajúce sa nových železničných koľajových vozidiel, alebo ich obnova a modernizácia, v súčasnosti podliehať posúdeniu zhody na rozdiel od tejto prvej TSI. Vzhľadom na to, že táto TSI obsiahnutá v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa vzťahuje na všetky nové, obnovené a zmodernizované železničné koľajové vozidlá systému vysokorýchlostných železníc a konvenčného železničného systému, je dôležité stanoviť rozsah pôsobnosti prvej TSI Železničné koľajové vozidlá systému vysokorýchlostných železníc, ktorá bola prijatá ako príloha k rozhodnutiu 2002/735/ES. Členské štáty oznámia vyčerpávajúci zoznam subsystémov a komponentov interoperability, ktoré sa nachádzajú v pokročilom štádiu vývoja a vzťahuje sa na ne článok 7 písm. a) smernice 96/48/ES. Komisii sa oznámia najneskôr do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia.

(5)

Návrh TSI preskúmal výbor zriadený smernicu Rady 96/48/ES z 23. júla 1996 o interoperabilite systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc (3) a uvedený v článku 21 smernice 2001/16/ES.

(6)

S hlavnými účastníkmi sa pri vypracúvaní návrhu TSI uskutočnili konzultácie. Ich pripomienky a otázky sa zohľadnili tam, kde to bolo možné.

(7)

Komisia do svojho návrhu nariadenia o právach a povinnostiach cestujúcich v medzinárodnej železničnej doprave (4) zahrnula niekoľko ustanovení, ktorými sa zabezpečí, že sa osobám so zníženou pohyblivosťou bude vo vlakoch a na staniciach poskytovať pomoc, aby mohli v plnom rozsahu využiť služby železničnej dopravy ako ktorýkoľvek iný občan.

(8)

V návrhu nariadenia o právach a povinnostiach cestujúcich v medzinárodnej železničnej doprave sú obsiahnuté aj ustanovenia, na základe ktorých sa od železničných podnikov a manažérov infraštruktúry vyžaduje, aby poskytovali všetky príslušné informácie o prístupe a podmienkach prístupu pre osoby so zníženou pohyblivosťou vo vlakoch a na staniciach.

(9)

Hlavným cieľom základných smerníc 2001/16/ES a 96/48/ES je interoperabilita. Cieľom TSI je harmonizovať ustanovenia, ktoré sa majú prijať pre osoby so zníženou pohyblivosťou ako pre cestujúcich v konvenčnom železničnom systéme a systéme vysokorýchlostných železníc. Vlaky, stanice a príslušné súčasti infraštruktúry, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v TSI, umožnia interoperabilitu a poskytnú približne rovnakú mieru prístupu osobám so zníženou pohyblivosťou v celej transeurópskej sieti. TSI neobmedzuje členské štáty pri zavádzaní dodatočných opatrení na zlepšenie prístupu, pokiaľ neznemožňuje interoperabilitu alebo nepredstavuje neprimerané náklady pre železničné podniky. Zlepšením prístupu osôb so zdravotným postihnutím a osôb so zníženou pohyblivosťou k železničným koľajovým vozidlám a na stanice by sa mohol zvýšiť počet cestujúcich, ktorí sú v súčasnosti nútení využívať iné druhy dopravy.

(10)

Smernice 2001/16/ES a 96/48/ES a TSI sa vzťahujú na obnovu, nie na výmeny súvisiace s údržbou. Členské štáty sa vyzývajú, aby uplatňovali TSI na výmeny súvisiace s údržbou, pokiaľ sú schopné tak urobiť a pokiaľ je to odôvodnené rozsahom práce súvisiacej s údržbou.

(11)

Súčasná verzia TSI sa nezaoberá v plnom rozsahu všetkými základnými požiadavkami. V súlade s článkom 17 smernice 2001/16/ES a s článkom 17 smernice 96/48/ES upravených smernicou 2004/50/ES sa technické aspekty, na ktoré sa príslušné ustanovenia nevzťahujú, označujú ako „otvorené body“ v prílohe L k tejto TSI.

(12)

V súlade s článkom 17 smernice 2001/16/ES a s článkom 17 smernice 96/48/ES upravených smernicou 2004/50/ES má každý členský štát informovať ostatné členské štáty a Komisiu o príslušných vnútroštátnych technických predpisoch, ktoré sa uplatňujú na implementáciu základných požiadaviek týkajúcich sa týchto „otvorených bodov“, o orgánoch, ktoré vymenuje na vykonávanie postupu posudzovania zhody alebo vhodnosti použitia, ako aj o kontrolnom postupe pri overovaní interoperability subsystémov v zmysle článku 16 ods. 2 smernice 2001/16/ES a článku 16 ods. 2 smernice 96/48/ES. Na tento účel by členské štáty mali čo možno v najväčšej miere uplatňovať zásady a kritériá ustanovené v smerniciach 2001/16/ES a 96/48/ES. Vždy, keď je to možné, členské štáty využívajú služby orgánov oznámených podľa článku 20 smernice 2001/16/ES a článku 20 smernice 96/48/ES. Komisia by mala analyzovať informácie predložené členskými štátmi o vnútroštátnych predpisoch, postupoch, orgánoch príslušných v oblasti implementácie postupov a trvaní týchto postupov a prípadne by mala s výborom prerokovať potrebu prijatia akýchkoľvek opatrení.

(13)

Predmetná TSI by nemala vyžadovať používanie osobitných technológií alebo technických riešení s výnimkou prípadu, ak je to bezpodmienečne potrebné pre interoperabilitu transeurópskeho konvenčného železničného systému.

(14)

TSI vychádza z najlepších odborných znalostí dostupných v čase prípravy príslušného návrhu. Rozvoj technológií, prevádzkových, bezpečnostných alebo spoločenských požiadaviek si môže vyžadovať zmeny a doplnenia alebo dodatky tejto TSI. V prípade potreby by sa mal začať postup revízie alebo aktualizácie v súlade s článkom 6 ods. 3 smernice 2001/16/ES alebo s článkom 6 ods. 3 smernice 96/48/ES. Organizácie zastupujúce záujmy osôb so zníženou pohyblivosťou sa na tejto revízii zúčastňujú.

(15)

Na podporu inovácie a s cieľom zohľadniť nadobudnuté skúsenosti by sa pripojená TSI mala pravidelne prepracúvať.

(16)

V prípade návrhu inovačných riešení musí výrobca alebo obstarávateľ oznámiť odchýlku z príslušného oddielu TSI. Európska železničná agentúra vypracuje konečné znenie príslušných špecifikácií funkčnosti a rozhrania týkajúcich sa tohto riešenia a vyvinie metódy posudzovania.

(17)

Ustanovenia tohto rozhodnutia sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 21 smernice Rady 96/48/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Komisia týmto v súlade s článkom 6 ods. 1 smernice 2001/16/ES a článkom 6 ods. 1 smernice 96/48/ES prijíma technickú špecifikáciu interoperability (TSI) týkajúcu sa „osôb so zníženou pohyblivosťou“.

TSI sa stanovuje v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

TSI sa v plnom rozsahu vzťahuje na transeurópsky konvenčný železničný systém definovaný v článku 2 a prílohe I k smernici 2001/16/ES a na systém transeurópskych vysokorýchlostných železníc definovaný v článku 2 a prílohe I k smernici 96/48/ES.

Článok 2

Členské štáty môžu v súvislosti s projektmi, ktoré patria do pôsobnosti článku 7 písm. a) smernice 96/48/ES, naďalej uplatňovať rozhodnutie Komisie 2002/735/ES.

Komisii sa najneskôr do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia oznámi vyčerpávajúci zoznam príslušných subsystémov a komponentov interoperability.

Článok 3

1.   Vzhľadom na otázky zatriedené ako „otvorené body“ v prílohe C k TSI sú podmienkami, ktoré sa majú splniť na overenie interoperability podľa článku 16 ods. 2 smernice 2001/16/ES a článku 16 ods. 2 smernice 96/48/ES, technické predpisy platné v členskom štáte, ktorý povolí uviesť do prevádzky subsystémy, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie.

2.   Každý členský štát oznámi ostatným členským štátom a Komisii do šiestich mesiacov od oznámenia tohto rozhodnutia:

(a)

zoznam uplatniteľných technických predpisov uvedených v odseku 1;

(b)

postupy posudzovania zhody a kontrolné postupy, ktoré sa majú dodržiavať pri uplatňovaní týchto predpisov;

(c)

orgány, ktoré vymenuje na vykonávanie týchto postupov posudzovania zhody a kontrolných postupov.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. júla 2008.

Článok 5

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 21. decembra 2007.

Za Komisiu

Jacques BARROT

podpredseda Komisie


(1)  Ú. v. ES L 110, 20.4.2001, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 235, 17.9.1996, s. 6.

(3)  Ú. v. ES L 235, 17.9.1996. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2007/32/ES (Ú. v. ES L 141, 2.6.2007, s. 63).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o právach a povinnostiach cestujúcich v medzinárodnej železničnej doprave, KOM(2004) 143, v konečnom znení z 3. marca 2004.


PRÍLOHA

TRANSEURÓPSKY KONVENČNÝ ŽELEZNIČNÝ SYSTÉM A SYSTÉM VYSOKORÝCHLOSTNÝCH ŽELEZNÍC

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA INTEROPERABILITY

Rozsah pôsobnosti: Subsystémy Infraštruktúra a Železničné koľajové vozidlá

Aspekt: Prístup osôb so zníženou pohyblivosťou

1.

ÚVOD

1.1.

Technický rozsah pôsobnosti

1.2.

Územný rozsah pôsobnosti

1.3.

Obsah tejto TSI

2.

DEFINÍCIA SUBSYSTÉMU/ROZSAHU PÔSOBNOSTI

2.1.

Definícia subsystémov

2.1.1.

Infraštruktúra:

2.1.2.

Železničné koľajové vozidlá:

2.1.3.

Uplatnenie telematiky pre cestujúcich

2.2.

Definícia „osôb so zníženou pohyblivosťou“

3.

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY

3.1.

Všeobecne

3.2.

Základné požiadavky sa týkajú:

3.3.

Všeobecné požiadavky

3.3.1.

Bezpečnosť

3.3.2.

Spoľahlivosť a dostupnosť

3.3.3.

Zdravie

3.3.4.

Ochrana životného prostredia

3.3.5.

Technická kompatibilita

3.4.

Požiadavky špecifické pre subsystém Infraštruktúra

3.4.1.

Bezpečnosť

3.5.

Požiadavky špecifické pre subsystém železničné koľajové vozidlá

3.5.1.

Bezpečnosť

3.5.2.

Spoľahlivosť a dostupnosť

3.5.3.

Technická kompatibilita

3.6.

Požiadavky špecifické pre iné subsystémy, ktoré sa takisto týkajú subsystémov Infraštruktúra a Železničné koľajové vozidlá

3.6.1.

Subsystém Energia

3.6.1.1.

Bezpečnosť

3.6.1.2.

Ochrana životného prostredia

3.6.1.3.

Technická kompatibilita

3.6.2.

Riadenie, zabezpečenie a návestenie

3.6.2.1.

Bezpečnosť

3.6.2.2.

Technická kompatibilita

3.6.3.

Údržba

3.6.3.1.

Zdravie a bezpečnosť

3.6.3.2.

Ochrana životného prostredia

3.6.3.3.

Technická kompatibilita

3.6.4.

Prevádzka a riadenie dopravy

3.6.4.1.

Bezpečnosť

3.6.4.2.

Technická kompatibilita

3.6.5.

Uplatnenie telematiky pre náklad a cestujúcich

3.6.5.1.

Technická kompatibilita

3.6.5.2.

Zdravie

3.7.

Prvky oblasti TSI týkajúcej sa PRM súvisiace so základnými požiadavkami

4.

CHARAKTERISTIKA SUBSYSTÉMOV

4.1.

Subsystém Infraštruktúra

4.1.1.

Úvod

4.1.2.

Funkčné a technické špecifikácie

4.1.2.1.

Všeobecne

4.1.2.2.

Miesta na parkovanie pre PRM

4.1.2.3.

Bezbariérové trasy

4.1.2.3.1.

Všeobecne

4.1.2.3.2.

Označenie trasy

4.1.2.4.

Dvere a vstupné priestory

4.1.2.5.

Povrch podlahy

4.1.2.6.

Priehľadné prekážky

4.1.2.7.

Toalety a priestory na prebaľovanie detí

4.1.2.7.1.

Požiadavky subsystému

4.1.2.7.2.

Požiadavky komponentov interoperability

4.1.2.8.

Vybavenie a voľne stojace zariadenia

4.1.2.9.

Predaj cestovných lístkov, informačné pulty a miesta poskytovania služieb zákazníkom

4.1.2.9.1.

Požiadavky subsystému

4.1.2.9.2.

Požiadavky komponentov interoperability

4.1.2.10.

Osvetlenie

4.1.2.11.

Vizuálne informácie: označenie, piktogramy, dynamické informácie

4.1.2.11.1.

Požiadavky subsystému

4.1.2.11.2.

Požiadavky komponentov interoperability

4.1.2.12.

Hlasové informácie

4.1.2.13.

Núdzové východy, výstražné systémy

4.1.2.14.

Geometria mostov pre chodcov a podchodov

4.1.2.15.

Schody

4.1.2.16.

Držadlá

4.1.2.17.

Rampy, pohyblivé schody, zdvižné plošiny, pohyblivé chodníky

4.1.2.18.

Výška nástupišťa a odsadenie

4.1.2.18.1.

Výška nástupišťa

4.1.2.18.2.

Odsadenie nástupišťa

4.1.2.18.3.

Geometrická poloha koľaje pozdĺž nástupíšť

4.1.2.19.

Šírka nástupišťa a okraj nástupišťa

4.1.2.20.

Koniec nástupišťa

4.1.2.21.

Pomocné zariadenia na nástup do vozidla a výstup z vozidla pre cestujúcich používajúcich invalidný vozík

4.1.2.21.1.

Požiadavky subsystému

4.1.2.21.2.

Požiadavky komponentov interoperability

4.1.2.22.

Úrovňové koľajové priechody na staniciach

4.1.3.

Funkčné a technické špecifikácie rozhraní

4.1.4.

Prevádzkové predpisy

4.1.5.

Predpisy údržby

4.1.6.

Odborná spôsobilosť

4.1.7.

Zdravotné a bezpečnostné podmienky

4.1.8.

Register infraštruktúry

4.2.

Subsystém Železničné koľajové vozidlá

4.2.1.

Úvod

4.2.2.

Funkčné a technické špecifikácie

4.2.2.1.

Všeobecne

4.2.2.2.

Sedadlá

4.2.2.2.1.

Všeobecne

4.2.2.2.2.

Prednostné sedadlá

4.2.2.2.2.1.

Všeobecne

4.2.2.2.2.2.

Sedadlá umiestnené v jednom smere

4.2.2.2.2.3.

Sedadlá umiestnené oproti sebe

4.2.2.3.

Priestory pre invalidné vozíky

4.2.2.4.

Dvere

4.2.2.4.1.

Všeobecne

4.2.2.4.2.

Vonkajšie dvere

4.2.2.4.2.1.

Požiadavky subsystému

4.2.2.4.2.2.

Požiadavky komponentov interoperability

4.2.2.4.3.

Vnútorné dvere

4.2.2.4.3.1.

Požiadavky subsystému

4.2.2.4.3.2.

Požiadavky komponentov interoperability

4.2.2.5.

Osvetlenie

4.2.2.6.

Toalety

4.2.2.6.1.

Všeobecne

4.2.2.6.2.

Štandardné toalety (Požiadavky komponentov interoperability)

4.2.2.6.3.

Toalety prístupné pre všetkých

4.2.2.6.3.1.

Požiadavky komponentov interoperability (Toalety prístupné pre všetkých)

4.2.2.6.3.2.

Požiadavky komponentov interoperability (priestory na prebaľovanie detí)

4.2.2.7.

Voľný schodný priestor

4.2.2.8.

Informácie pre zákazníkov

4.2.2.8.1

Všeobecne

4.2.2.8.2.

Informácie (značenie, piktogramy, induktívne slučky a zariadenia na núdzové volanie)

4.2.2.8.2.1.

Požiadavky subsystému

4.2.2.8.2.2.

Požiadavky komponentov interoperability

4.2.2.8.3.

Informácie (opis trás a rezervácia miest)

4.2.2.8.4.

Informácie (Požiadavky komponentov interoperability)

4.2.2.9.

Zmeny výšok

4.2.2.10.

Držadlá

4.2.2.11.

Priestory na spanie prístupné pre invalidné vozíky

4.2.2.12.

Umiestnenie nástupných a výstupných schodíkov vozidla

4.2.2.12.1.

Všeobecné požiadavky

4.2.2.12.2.

Nástupné a výstupné schodíky

4.2.2.12.3.

Pomocné zariadenia pri nástupe do vozidla a výstupe z vozidla

4.2.2.12.3.1.

Všeobecne

4.2.2.12.3.2.

Dostupnosť pomocných zariadení na nástup do vozidla a výstup z vozidla pre osoby používajúce invalidný vozík

4.2.2.12.3.3.

Všeobecné požiadavky podľa kategórie A

4.2.2.12.3.4.

Všeobecné požiadavky podľa kategórie B

4.2.2.12.3.5.

Osobitné požiadavky pre pohyblivé schodíky

4.2.2.12.3.6.

Osobitné požiadavky pre prenosné rampy

4.2.2.12.3.7.

Osobitné požiadavky pre poloautomatické rampy

4.2.2.12.3.8.

Osobitné požiadavky pre stúpadlá

4.2.2.12.3.9.

Osobitné požiadavky pre zdvižné plošiny vo vlakoch

4.2.3.

Funkčné a technické špecifikácie rozhraní

4.2.4.

Prevádzkové predpisy

4.2.5.

Predpisy údržby

4.2.6.

Odborná spôsobilosť

4.2.7.

Zdravotné a bezpečnostné podmienky

4.2.8.

Register železničných koľajových vozidiel

4.3.

Definície pojmov použitých v tejto TSI

5.

KOMPONENTY INTEROPERABILITY

5.1.

Definícia

5.2.

Inovačné riešenia

5.3.

Zoznam komponentov

5.3.1.

Infraštruktúra

5.3.2.

Železničné koľajové vozidlá

5.4.

Činnosť a špecifikácie komponentov

5.4.1.

Infraštruktúra

5.4.2.

Železničné koľajové vozidlá

6.

POSUDZOVANIE ZHODY A/ALEBO VHODNOSTI POUŽITIA

6.1.

Komponenty interoperability

6.1.1.

Posudzovanie zhody (všeobecne)

6.1.2.

Postupy posudzovania zhody (moduly)

6.1.3.

Inovačné riešenia

6.1.4.

Posudzovanie vhodnosti použitia

6.2.

Subsystémy

6.2.1.

Posudzovanie zhody (všeobecne)

6.2.2.

Postupy posudzovania zhody (moduly)

6.2.3.

Inovačné riešenia

6.2.4.

Posudzovanie údržby

6.2.5.

Posudzovanie prevádzkových predpisov

6.2.6.

Posudzovanie jednotlivých vozidiel

6.3.

Komponenty interoperability bez vyhlásenia ES

6.3.1.

Všeobecne

6.3.2.

Prechodné obdobie

6.3.3.

Certifikácia subsystémov obsahujúcich necertifikované komponenty interoperability počas prechodného obdobia

6.3.3.1.

Podmienky

6.3.3.2.

Notifikácia

6.3.3.3.

Implementácia v priebehu životného cyklu

6.3.4.

Monitorovacie opatrenia

7.

IMPLEMENTÁCIA TSI TÝKAJÚCEJ SA PRM

7.1.

Uplatňovanie tejto TSI na novú infraštruktúru/železničné koľajové vozidlá

7.1.1.

Infraštruktúra

7.1.2.

Železničné koľajové vozidlá

7.1.2.1.

Všeobecne

7.1.2.2.

Novoskonštruované železničné koľajové vozidlá s novým konštrukčným riešením

7.1.2.2.1.

Definície

7.1.2.2.2.

Všeobecne

7.1.2.2.3.

Fáza A

7.1.2.2.4

Fáza B

7.1.2.3.

Železničné koľajové vozidlá s existujúcim konštrukčným riešením

7.1.2.4.

Prechodné obdobie

7.2.

Revízia TSI

7.3.

Uplatňovanie tejto TSI na existujúcu infraštruktúru/železničné koľajové vozidlá

7.3.1.

Infraštruktúra

7.3.1.1.

Všeobecne

7.3.1.2.

Bezbariérové trasy — všeobecne (4.1.2.4.1)

7.3.1.3.

Geometria mostov pre chodcov, schodísk a podchodov (4.1.2.14 a 4.1.2.15)

7.3.1.4.

Rampy, pohyblivé schody, zdvižné plošiny a pohyblivé chodníky (4.1.2.17)

7.3.1.5.

Šírka nástupišťa a okraj nástupišťa (4.1.2.19)

7.3.1.6.

Výška nástupišťa a odsadenie (4.1.2.18)

7.3.1.7.

Historické budovy

7.3.2.

Železničné koľajové vozidlá

7.3.2.1.

Všeobecne

7.3.2.2.

Sedadlá

7.3.2.3.

Priestory pre invalidné vozíky

7.3.2.4.

Vonkajšie dvere

7.3.2.5.

Vnútorné dvere

7.3.2.6.

Osvetlenie

7.3.2.7.

Toalety

7.3.2.8.

Voľný schodný priestor

7.3.2.9.

Informácie

7.3.2.10.

Zmeny výšok

7.3.2.11.

Držadlá

7.3.2.12.

Priestory na spanie prístupné pre invalidné vozíky

7.3.2.13.

Umiestnenie schodíkov, schodíky a pomocné zariadenia pri nástupe do vozidla a výstupe z vozidla

7.4.

Špecifické prípady

7.4.1.

Všeobecne

7.4.1.1.

Výška nástupišťa

7.4.1.2.

Odsadenie nástupišťa

7.4.1.3.

Nástupné a výstupné schodíky

7.4.1.3.1.

Všeobecne

7.4.1.3.2.

Špecifický prípad pre železničné koľajové vozidlá, ktoré sa prevádzkujú vo Veľkej Británii „P“

7.4.1.3.3.

Špecifický prípad pre železničné koľajové vozidlá, ktoré sa prevádzkujú vo Fínsku „P“

7.4.1.3.4.

Špecifický prípad pre železničné koľajové vozidlá, ktoré sa majú prevádzkovať v existujúcej konvenčnej železničnej sieti v Portugalsku „P“

7.4.1.4.

Voľný schodný priestor

7.4.1.5.

Zvukové signály dverí podľa kapitoly 4.2.2.4.1 „P“

7.4.1.6.

Prednostné sedadlá „P“

7.4.1.7.

Bezbariérové trasy „P“ (ustanovenie 4.1.2.3.1)

7.4.1.8.

Počty cestujúcich

7.5.

Železničné koľajové vozidlá, ktorých prevádzka sa uskutočňuje na základe vnútroštátnych, dvojstranných, mnohostranných alebo medzinárodných dohôd

7.5.1.

Existujúce dohody

7.5.2.

Budúce dohody

7.6.

Uvedenie infraštruktúry a železničných koľajových vozidiel do prevádzky

1.   ÚVOD

1.1.   Technický rozsah pôsobnosti

Táto TSI sa vzťahuje na subsystémy Infraštruktúra konvenčného železničného systému a systému vysokorýchlostných železníc a subsystém Železničné koľajové vozidlá pre cestujúcich uvedené v prílohe I k smernici 2001/16/ES upravenej smernicou 2004/50/ES, len pokiaľ ide o aspekt „prístup osôb so zníženou pohyblivosťou“. Zaoberá sa aj niektorými aspektmi subsystému „Uplatnenie telematiky pre cestujúcich“, ako je napr. zariadenie na predaj cestovných lístkov.

Cieľom tejto TSI je zlepšiť prístup osôb so zníženou pohyblivosťou k železničnej doprave. Patrí sem prístup do verejných priestorov infraštruktúry (vrátane staníc), ktoré riadia železničný podnik, manažér infraštruktúry alebo manažér stanice. Osobitnú pozornosť treba venovať:

(i)

problémom spôsobeným rozhraním nástupište – vlak, ktoré si vyžadujú globálnu perspektívu medzi infraštruktúrou a železničnými koľajovými vozidlami;

(ii)

požiadavkám evakuácie v prípade nebezpečenstva.

V tejto TSI sa nešpecifikujú prevádzkové predpisy v prípade evakuácie, ale len technické požiadavky a požiadavky na odbornú spôsobilosť. Účelom technických požiadaviek je uľahčiť evakuáciu všetkých osôb.

Niektoré prevádzkové predpisy, ktoré sa netýkajú evakuácie, sú uvedené v ustanoveniach 4.1.4 a 4.2.4 tejto TSI.

Táto TSI sa týka:

subsystému Infraštruktúra konvenčného železničného systému uvedeného v zozname v bode 1 prílohy II k smernici 2001/16/ES upravenej smernicou 2004/50/ES;

subsystému Konvenčné železničné koľajové vozidlá uvedeného v zozname v bode 1 prílohy II k smernici 2001/16/ES upravenej smernicou 2004/50/ES v prípade, ak sú tieto vozidlá určené na prepravu cestujúcich. Existujúce železničné koľajové vozidlá sú špecificky vyňaté z povinnosti spĺňať požiadavky v súvislosti s modernizáciou alebo obnovou;

subsystému Infraštruktúra systému vysokorýchlostných železníc uvedeného v zozname v bode 1 prílohy II k smernici 96/48/ES upravenej smernicou 2004/50/ES;

subsystému Vysokorýchlostné železničné koľajové vozidlá uvedeného v zozname v bode 1 prílohy II k smernici 96/48/ES upravenej smernicou 2004/50/ES;

v menšej miere aj subsystému „Uplatnenie telematiky pre cestujúcich“ systému vysokorýchlostných železníc a konvenčného železničného systému podľa prílohy II k smernici 96/48/ES upravenej smernicou 2004/50/ES a podľa prílohy II k smernici 2001/16/ES.

Ďalšie informácie o subsystémoch sú uvedené v kapitole 2.

1.2.   Územný rozsah pôsobnosti

Územným rozsahom tejto TSI je transeurópsky konvenčný železničný systém uvedený v prílohe I k smernici 2001/16/ES upravenej smernicou 2004/50/ES a systém transeurópskych vysokorýchlostných železníc uvedený v prílohe I k smernici 96/48/ES upravenej smernicou 2004/50/ES.

Odkaz sa uvádza najmä na trate konvenčnej a vysokorýchlostnej železničnej siete uvedenej v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1692/96/ES z 23. júla 1996 o základných usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete alebo na trate zahrnuté v každej aktualizácii uvedeného rozhodnutia, ktorá je výsledkom revízie ustanovenej v článku 21 daného rozhodnutia, najmä rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 884/2004/ES z 29. apríla 2004.

1.3.   Obsah tejto TSI

V súlade s článkom 5 ods. 3 smernice 2001/16/ES upravenej smernicou 2004/50/ES a s článkom 5 ods. 3 smernice 96/48/ES upravenej smernicou 2004/50/ES sa v tejto TSI:

(a)

uvádza jej plánovaný rozsah pôsobnosti (časť siete alebo železničných koľajových vozidiel podľa prílohy I k smernici; subsystém alebo časť subsystému podľa prílohy II k smernici alebo príslušný aspekt) – (oddiel 2);

(b)

ustanovujú základné požiadavky na každý príslušný subsystém a jeho rozhrania s inými subsystémami – (oddiel 3);

(c)

stanovujú funkčné a technické špecifikácie, ktoré musí spĺňať subsystém a jeho rozhrania s inými subsystémami (oddiel 4);

(d)

určujú komponenty interoperability a rozhrania, na ktoré sa majú vzťahovať európske špecifikácie, vrátane európskych noriem, ktoré sú potrebné na dosiahnutie interoperability v rámci transeurópskeho konvenčného železničného systému (oddiel 5);

(e)

v každom zvažovanom prípade uvádzajú postupy posudzovania zhody alebo vhodnosti použitia. Týka sa to najmä modulov definovaných v rozhodnutí 93/465/EHS alebo prípadne špecifických postupov, ktoré sa majú použiť na posúdenie zhody alebo vhodnosti použitia komponentov interoperability a ES overenie subsystémov (oddiel 6);

(f)

uvádza stratégia implementácie tejto TSI. Je dôležité predovšetkým špecifikovať etapy, ktoré sa majú dokončiť, aby sa dosiahol postupný prechod od súčasného stavu ku konečnému stavu, v ktorom bude normou dosiahnutie zhody s TSI (oddiel 7);

(g)

pre príslušný personál stanovuje potrebná odborná spôsobilosť, zdravotné a bezpečnostné pracovné podmienky, ktoré sa vyžadujú pri prevádzke a údržbe subsystémov, ako aj pri implementácii TSI (oddiel 4).

V súlade s článkom 5 ods. 5 sa okrem toho môžu ustanoviť špecifické prípady pre každú TSI; tieto ustanovenia sú uvedené v oddiele 7.

V tejto TSI sú v oddiele 4 napokon zahrnuté aj predpisy prevádzky a údržby špecifické pre rozsah pôsobnosti uvedený v ustanoveniach v 1.1 a 1.2.

2.   DEFINÍCIA SUBSYSTÉMU/ROZSAHU PÔSOBNOSTI

2.1.   Definícia subsystémov

2.1.1.   Infraštruktúra:

Trať, výhybky, inžinierske stavby (mosty pre chodcov, tunely atď.), prislúchajúca infraštruktúra v staniciach (nástupištia, prístupové priestory vrátane potrieb osôb so zníženou pohyblivosťou atď.), bezpečnostné a ochranné vybavenie.

Patrí sem prístup do verejných priestorov infraštruktúry (vrátane staníc), ktoré riadia železničný podnik, manažér infraštruktúry alebo manažér stanice.

Táto TSI sa vzťahuje len na verejné priestory staníc a ich prístupových priestorov, ktoré riadia železničný podnik, manažér infraštruktúry alebo manažér stanice.

2.1.2.   Železničné koľajové vozidlá:

Štruktúra, systém riadenia a zabezpečenia pre všetko vlakové vybavenie, hnacie vozidlá a jednotky na premenu energie, brzdové zariadenie, spriahadlo a pojazd (podvozky, nápravy atď.) a vypruženie, dvere, rozhrania človek – stroj (vodič, vlakový personál a cestujúci vrátane potrieb osôb so zníženou pohyblivosťou), pasívne alebo účinné bezpečnostné zariadenia a predpoklady pre zdravie cestujúcich a vlakového personálu.

2.1.3.   Uplatnenie telematiky pre cestujúcich

Uplatnenia pre osobnú dopravu vrátane systémov poskytujúcich cestujúcim informácie pred cestou a počas cesty, rezervačných a platobných systémov, manažmentu batožiny a manažmentu spojení medzi vlakmi a ostatnými druhmi dopravy.

2.2.   Definícia „osôb so zníženou pohyblivosťou“

„Osoby so zníženou pohyblivosťou“ (PRM) znamenajú všetky osoby, ktoré majú ťažkosti pri využívaní vlakov alebo prislúchajúcej infraštruktúry. Patria sem tieto kategórie:

osoby používajúce invalidný vozík (osoby, ktoré kvôli mobilite používajú v dôsledku nemohúcnosti alebo postihnutia invalidný vozík);

ostatné osoby so zníženou pohyblivosťou vrátane:

osoby so zníženou pohyblivosťou končatín,

osoby s motorickými ťažkosťami,

osoby s deťmi,

osoby s ťažkou alebo objemnou batožinou,

starší ľudia,

tehotné ženy;

osoby so zrakovým postihnutím;

nevidiace osoby;

osoby so sluchovým postihnutím;

nepočujúce osoby;

osoby so zníženou komunikačnou schopnosťou (t. j. osoby, ktoré majú ťažkosti pri podaní alebo chápaní písaného alebo hovoreného jazyka vrátane cudzincov, ktorí nedostatočne ovládajú miestny jazyk, osoby s komunikačnými ťažkosťami, osoby so zmyslovým, s psychickým a s duševným postihnutím);

osoby malého vzrastu (vrátane detí).

Postihnutie môže byť dlhodobé alebo dočasné, viditeľné alebo skryté.

Medzi osoby so zníženou pohyblivosťou však nepatria osoby závislé od alkoholu či drog, pokiaľ táto závislosť nie je dôsledkom lekárskeho ošetrenia.

Preprava príliš veľkých predmetov (napr. bicyklov a objemnej batožiny) nepatrí do rozsahu pôsobnosti tejto TSI. Na tú sa vzťahujú predpisy, bezpečnostné požiadavky a obchodné rozhodnutia manažéra infraštruktúry, manažéra stanice alebo železničného podniku, pokiaľ ide o povolené rozmery, hmotnosť a bezpečnostné opatrenia.

3.   ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY

3.1.   Všeobecne

V rozsahu pôsobnosti tejto TSI bude splnenie príslušných základných požiadaviek uvedených v oddiele 3 tejto TSI zabezpečené prostredníctvom súladu so špecifikáciami, ktoré sú opísané:

v oddiele 4 pre subsystém

a v oddiele 5 pre komponenty interoperability,

ako to preukazuje pozitívny výsledok posúdenia:

zhody a/alebo vhodnosti použitia komponentov interoperability

a overenia subsystému,

ako je opísané v oddiele 6.

Časti základných požiadaviek sú upravené vnútroštátnymi predpismi z dôvodu:

chýbajúcej špecifikácie pre body uvedené v prílohe L;

výnimky podľa článku 7 smernice 2001/16/ES;

špecifických prípadov, ktoré sú opísané v ustanovení 7.3 tejto TSI.

Príslušné posudzovanie zhody sa vykonáva na základe postupov, ktoré definoval členský štát, ktorý oznámil vnútroštátne predpisy, požiadal o výnimku alebo špecifický prípad.

Podľa článku 4 ods. 1 smernice 2001/16/ES upravenej smernicou 2004/50/ES musí systém transeurópskych vysokorýchlostných železníc, jeho subsystémy a ich komponenty interoperability spĺňať základné požiadavky stanovené vo všeobecnej forme v prílohe III k smernici.

Zhoda subsystémov Infraštruktúra a Železničné koľajové vozidlá a ich komponentov so základnými požiadavkami sa kontroluje v súlade s ustanoveniami smernice 2001/16/ES upravenej smernicou 2004/50/ES, ako aj tejto TSI.

3.2.   Základné požiadavky sa týkajú:

bezpečnosti;

spoľahlivosti a dostupnosti;

zdravia;

ochrany životného prostredia;

technickej kompatibility.

Tieto požiadavky zahŕňajú všeobecné požiadavky a požiadavky špecifické pre každý subsystém. V súlade so smernicou 2001/16/ES upravenou smernicou 2004/50/ES sa subsystémy Infraštruktúra a Železničné koľajové vozidlá uvedené v prílohe II zatrieďujú ako „štrukturálne oblasti“. Ďalej sa uvádza opis príslušných subsystémov, ktorý sa v oboch prípadoch vzťahuje na potreby osôb so zníženou pohyblivosťou:

Infraštruktúra:

„Trať, výhybky, inžinierske stavby (mosty pre chodcov, tunely atď.), prislúchajúca infraštruktúra v staniciach (nástupištia, prístupové priestory, vrátane potrieb osôb so zníženou pohyblivosťou, atď.), bezpečnostné a ochranné vybavenie.“

Železničné koľajové vozidlá:

„Štruktúra, systém riadenia a zabezpečenia pre všetko vlakové vybavenie, hnacie vozidlá a jednotky na premenu energie, brzdové zariadenie, spriahadlo a pojazd (podvozky, nápravy atď.) a vypruženie, dvere, rozhrania človek – stroj (vodič, vlakový personál a cestujúci, vrátane potrieb osôb so zníženou pohyblivosťou), pasívne alebo aktívne bezpečnostné zariadenia a predpoklady pre zdravie cestujúcich a vlakového personálu.“

Ďalej uvedené základné požiadavky sú v súlade s prílohou III k smernici 2001/16/ES upravenej smernicou 2004/50/ES, ktorá bola uverejnená naposledy.

3.3.   Všeobecné požiadavky

3.3.1.   Bezpečnosť

Základná požiadavka 1.1.1 prílohy III k smernici 2001/16/ES upravenej smernicou 2004/50/ES:

„Navrhovanie, konštrukcia alebo montáž, údržba a monitorovanie kritických komponentov z bezpečnostného hľadiska a najmä komponentov podieľajúcich sa na pohybe vlaku musia byť také, aby zaručovali bezpečnosť na úrovni zodpovedajúcej cieľom vytýčeným pre sieť vrátane cieľov vytýčených pre špecifické mimoriadne situácie.“

Táto základná požiadavka je splnená funkčnými a technickými špecifikáciami v ustanoveniach:

4.1.2.4 (Infraštruktúra – Dvere a vstupné priestory)

4.2.2.4 (Železničné koľajové vozidlá – Dvere)

4.2.2.4.2 (Železničné koľajové vozidlá – Vonkajšie dvere)

4.2.2.4.3 (Železničné koľajové vozidlá – Vnútorné dvere)

4.2.2.9 (Železničné koľajové vozidlá – Zmeny výšok)

4.2.2.10 (Železničné koľajové vozidlá – Držadlá)

4.2.2.12 (Železničné koľajové vozidlá – Umiestnenie schodíkov, nástup do vozidla a výstup z vozidla)

4.2.2.12.1 (Železničné koľajové vozidlá – Všeobecné požiadavky)

4.2.2.12.2 (Železničné koľajové vozidlá – Nástupné a výstupné schodíky)

4.2.2.12.3 (Železničné koľajové vozidlá – Pomocné zariadenia na nástup do vozidla/vlaku a výstup z vozidla/vlaku pre cestujúcich používajúcich invalidný vozík)

4.1.2.21 (Infraštruktúra – Pomocné zariadenia na nástup do vozidla a výstup z vozidla)

Základná požiadavka 1.1.5 prílohy III k smernici 2001/16/ES upravenej smernicou 2004/50/ES:

Akékoľvek zariadenia určené na manipuláciu zo strany užívateľov musia byť navrhnuté tak, aby nemali negatívny vplyv na bezpečnú prevádzku zariadení, a ani na zdravie a bezpečnosť užívateľov, pokiaľ sa budú používať predvídateľne spôsobom, ktorý nie je v súlade s určenými pokynmi.“

Táto základná požiadavka je splnená funkčnými a technickými špecifikáciami v ustanoveniach:

4.2.2.4 (Železničné koľajové vozidlá – Dvere)

4.2.2.4.2 (Železničné koľajové vozidlá – Vonkajšie dvere)

4.2.2.4.3 (Železničné koľajové vozidlá – Vnútorné dvere)

3.3.2.   Spoľahlivosť a dostupnosť

Základná požiadavka 1.2 prílohy III k smernici 2001/16/ES upravenej smernicou 2004/50/ES:

„Monitorovanie a údržba pevných a pohyblivých komponentov, ktoré sa podieľajú na pohybe vlaku, musia byť organizované, vykonávané a kvantifikované takým spôsobom, aby si zachovali svoju prevádzkyschopnosť za určených podmienok.“

Táto základná požiadavka je splnená funkčnými a technickými špecifikáciami v ustanoveniach:

4.2.2.4 (Železničné koľajové vozidlá – Vonkajšie a vnútorné dvere)

4.2.2.4.2 (Železničné koľajové vozidlá – Vonkajšie dvere)

4.2.2.4.3 (Železničné koľajové vozidlá – Vnútorné dvere)

3.3.3.   Zdravie

Základná požiadavka 1.3.1 prílohy III k smernici 2001/16/ES upravenej smernicou 2004/50/ES:

„Materiály, ktoré by mohli – vzhľadom na spôsob, akým sa používajú – predstavovať zdravotné riziko pre tých, ktorí majú k nim prístup, sa nesmú používať ani v priestore vlakov, ani v železničnej infraštruktúre.“

Táto základná požiadavka je splnená funkčnými a technickými špecifikáciami v ustanoveniach:

4.2.2.2 (Železničné koľajové vozidlá – Sedadlá)

4.2.2.2.1 (Železničné koľajové vozidlá – Všeobecne)

4.2.2.2.2 (Železničné koľajové vozidlá – Prednostné sedadlá)

4.2.2.7 (Železničné koľajové vozidlá – Voľný schodný priestor)

3.3.4.   Ochrana životného prostredia

Nevzťahuje sa na túto TSI.

3.3.5.   Technická kompatibilita

Základná požiadavka 1.5 prílohy III k smernici 2001/16/ES upravenej smernicou 2004/50/ES:

„Technické charakteristiky infraštruktúry a pevných zariadení musia byť zlučiteľné vzájomne, a s charakteristikami vlakov určených na používanie v transeurópskej konvenčnej železničnej sieti.“

„Pokiaľ sa dosiahnutie súladu s týmito charakteristikami ukáže byť v určitých úsekoch siete ťažké, je možné zaviesť dočasné riešenia, ktoré zabezpečia zlučiteľnosť v budúcnosti.“

Táto základná požiadavka je splnená funkčnými a technickými špecifikáciami v ustanoveniach:

4.1.2.18 (Infraštruktúra – Výška nástupišťa a odsadenie)

4.2.2.12 (Železničné koľajové vozidlá – Umiestnenie nástupných a výstupných schodíkov vozidla)

3.4.   Požiadavky špecifické pre subsystém Infraštruktúra

3.4.1.   Bezpečnosť

Základná požiadavka 2.1.1 prílohy III k smernici 2001/16/ES upravenej smernicou 2004/50/ES:

„Musia sa podniknúť kroky na obmedzenie nebezpečenstva, ktorému sú vystavené osoby, najmä, keď vlaky prechádzajú cez stanice.“

Táto základná požiadavka je splnená funkčnými a technickými špecifikáciami v ustanoveniach:

4.1.2.19 (Infraštruktúra – Šírka nástupišťa a okraj nástupišťa)

„Infraštruktúra, ku ktorej má verejnosť prístup, musí byť vytvorená a vybudovaná takým spôsobom, aby sa zamedzilo ohrozenie ľudskej bezpečnosti (stabilita, požiar, prístup, evakuácia, nástupištia, atď.).“

Táto základná požiadavka je splnená funkčnými a technickými špecifikáciami v ustanoveniach:

4.1.2.3 (Infraštruktúra – Bezbariérové trasy)

4.1.2.3.1 (Infraštruktúra – Všeobecne)

4.1.2.3.2 (Infraštruktúra – Označenie trasy)

4.1.2.4 (Infraštruktúra – Dvere a vstupné priestory)

4.1.2.5 (Infraštruktúra – Povrch podlahy)

4.1.2.6 (Infraštruktúra – Priehľadné prekážky)

4.1.2.8 (Infraštruktúra – Vybavenie a voľne stojace zariadenia)

4.1.2.9 (Infraštruktúra – Predaj cestovných lístkov, informačné pulty a miesta poskytovania služieb zákazníkom)

4.1.2.10 (Infraštruktúra – Osvetlenie)

4.1.2.12 (Infraštruktúra – Hlasové informácie)

4.1.2.13 (Infraštruktúra – Núdzové východy)

4.1.2.14 (Infraštruktúra – Geometria mostov pre chodcov a podchodov)

4.1.2.15 (Infraštruktúra – Schody)

4.1.2.16 (Infraštruktúra – Držadlá)

4.1.2.17 (Infraštruktúra – Rampy, pohyblivé schody, zdvižné plošiny a pohyblivé chodníky)

4.1.2.18 (Infraštruktúra – Výška nástupišťa a odsadenie)

4.1.2.19 (Infraštruktúra – Šírka nástupišťa a okraj nástupišťa)

4.1.2.20 (Infraštruktúra – Okraj nástupišťa)

4.1.2.21 (Infraštruktúra – Pomocné zariadenia pri nástupe do vozidla a výstupe z vozidla)

4.1.2.22 (Infraštruktúra – Úrovňové koľajové priechody na staniciach)

3.5.   Požiadavky špecifické pre subsystém železničné koľajové vozidlá

3.5.1.   Bezpečnosť

Základná požiadavka 2.4.1 prílohy III k smernici 2001/16/ES upravenej smernicou 2004/50/ES:

„Konštrukcia koľajových vozidiel a spojení medzi vozidlami musí byť vytvorená takým spôsobom, aby boli chránené priestory pre cestujúcich a vodiča v prípade kolízie alebo vykoľajenia.“

Táto základná požiadavka je splnená funkčnými a technickými špecifikáciami v ustanoveniach:

4.2.2.3 (Železničné koľajové vozidlá – Priestory pre invalidné vozíky)

„Musia sa podniknúť kroky na prevenciu prístupu k živým elektrickým častiam, aby sa neohrozila bezpečnosť osôb.“

Táto základná požiadavka nie je relevantná v rámci rozsahu tejto TSI.

„V prípade nebezpečenstva musia zariadenia umožňovať cestujúcim informovať vodiča a sprievodnému personálu skontaktovať sa s ním.“

Táto základná požiadavka je splnená funkčnými a technickými špecifikáciami v ustanoveniach:

4.2.2.3 (Železničné koľajové vozidlá – Priestory pre invalidné vozíky)

4.2.2.6.3 (Železničné koľajové vozidlá – Toalety prístupné pre všetkých)

4.2.2.11 (Železničné koľajové vozidlá – Priestory na spanie prístupné pre invalidné vozíky)

„K vybaveniu prístupových dverí musí patriť otvárací a zatvárací systém, ktorý zabezpečí bezpečnosť cestujúcich.“

Táto základná požiadavka je splnená funkčnými a technickými špecifikáciami v ustanoveniach:

4.2.2.4.2 (Železničné koľajové vozidlá – Vonkajšie dvere)

„Vo vlaku musia byť zabezpečené núdzové východy a musia byť označené.“

Táto základná požiadavka je splnená funkčnými a technickými špecifikáciami v ustanoveniach:

4.2.2.4.2 (Železničné koľajové vozidlá – Vonkajšie dvere)

4.2.2.8 (Železničné koľajové vozidlá – Informácie pre zákazníkov)

„Vo vlakoch je povinný systém núdzového osvetlenia s dostatočnou intenzitou a trvaním.“

Táto základná požiadavka je splnená funkčnými a technickými špecifikáciami v ustanoveniach:

4.2.2.5 (Železničné koľajové vozidlá – Osvetlenie)

„Vlaky musia byť vybavené rozhlasovým systémom, ktorý poskytuje prostriedky komunikácie vlakového personálu a pozemnej kontroly s verejnosťou.“

Táto základná požiadavka je splnená funkčnými a technickými špecifikáciami v ustanoveniach:

4.2.2.8 (Železničné koľajové vozidlá – Informácie pre zákazníkov)

4.2.2.8.2 [Železničné koľajové vozidlá – Informácie (značenie a piktogramy)]

3.5.2.   Spoľahlivosť a dostupnosť

Základná požiadavka 2.4.2 prílohy III k smernici 2001/16/ES upravenej smernicou 2004/50/ES:

„Konštrukcia základného zariadenia, prevádzkového, hnacieho a brzdového zariadenia a kontrolného a ovládacieho systému musí byť taká, aby vlaku umožnila pokračovať v úlohe, v špecifickom zhoršenom stave, bez nepriaznivých dôsledkov pre zariadenie, ktoré naďalej zostáva v prevádzke.“

Táto základná požiadavka je splnená funkčnými a technickými špecifikáciami v ustanoveniach:

4.2.2.12.3 (Železničné koľajové vozidlá – Zariadenia pre cestujúcich používajúcich invalidný vozík slúžiace pri nástupe do vozidla a výstupe z vozidla)

4.2.2.12.3.5 (Železničné koľajové vozidlá – Pohyblivé schody)

3.5.3.   Technická kompatibilita

Základná požiadavka 2.4.3 prílohy III k smernici 2001/16/ES upravenej smernicou 2004/50/ES:

„Elektrické zariadenie musí byť zlučiteľné s prevádzkou kontrolných, riadiacich a signalizačných zariadení.“

Táto základná požiadavka nie je relevantná v rámci rozsahu tejto TSI.

„V prípade elektrického pohonu musia byť charakteristiky zberu prúdu také, aby umožnili vlakom jazdiť v rámci systémov dodávky energie transeurópskeho konvenčného železničného systému.“

Táto základná požiadavka nie je relevantná v rámci rozsahu tejto TSI.

„Charakteristiky koľajových vozidiel umožniť ich jazdu na ktorejkoľvek trati, na ktorej sa majú prevádzkovať.“

Táto základná požiadavka je splnená funkčnými a technickými špecifikáciami v ustanoveniach:

4.2.2.12 (Železničné koľajové vozidlá – Umiestnenie nástupných a výstupných schodíkov vozidla)

3.6.   Požiadavky špecifické pre iné subsystémy, ktoré sa takisto týkajú subsystémov Infraštruktúra a Železničné koľajové vozidlá

3.6.1.   Subsystém Energia

3.6.1.1.   Bezpečnosť

Základná požiadavka 2.2.1 prílohy III k smernici 2001/16/ES upravenej smernicou 2004/50/ES:

„Prevádzka systémov dodávky energie nesmie škodlivým spôsobom ovplyvňovať bezpečnosť vlakov ani osôb (užívatelia, prevádzkový personál, obyvatelia v blízkosti trate a tretie strany).“

Táto základná požiadavka nie je relevantná v rámci rozsahu tejto TSI.

3.6.1.2.   Ochrana životného prostredia

Základná požiadavka 2.2.2 prílohy III k smernici 2001/16/ES upravenej smernicou 2004/50/ES:

„Činnosť elektrických alebo tepelných systémov dodávky energie nesmie zasahovať do prostredia nad rámec stanovených limitov.“

Táto základná požiadavka nie je relevantná v rámci rozsahu tejto TSI.

3.6.1.3.   Technická kompatibilita

Základná požiadavka 2.2.3 prílohy III k smernici 2001/16/ES upravenej smernicou 2004/50/ES:

„Používané elektrické/tepelné systémy dodávky energie musia:

umožniť vlakom dosiahnuť stanovené výkonnostné úrovne;

v prípade elektrických systémov dodávky energie musia byť zlučiteľné so zariadeniami zberu prúdu namontovanými vo vlakoch.“

Táto základná požiadavka nie je relevantná v rámci rozsahu tejto TSI.

3.6.2.   Riadenie, zabezpečenie a návestenie

3.6.2.1.   Bezpečnosť

Základná požiadavka 2.3.1 prílohy III k smernici 2001/16/ES upravenej smernicou 2004/50/ES:

„Používané kontrolné, ovládacie a návestné zariadenia a postupy musia umožniť vlakom jazdiť s takým stupňom bezpečnosti, ktorý zodpovedá cieľom určeným pre sieť. Kontrolné, ovládacie a návestné systémy by mali zabezpečovať aj bezpečný prejazd vlakov, ktoré majú povolenie na prevádzku v zhoršených podmienkach.“

Táto základná požiadavka nie je relevantná v rámci rozsahu tejto TSI.

3.6.2.2.   Technická kompatibilita

Základná požiadavka 2.3.2 prílohy III k smernici 2001/16/ES upravenej smernicou 2004/50/ES:

„Všetky nové časti infraštruktúry a nové koľajové vozidlá vyrobené alebo vyvinuté po prijatí zlučiteľných kontrolných, ovládacích a návestných systémov musia byť prispôsobené na použitie týchto systémov.“

Táto základná požiadavka nie je relevantná v rámci rozsahu tejto TSI.

„Kontrolné, ovládacie a návestné zariadenia nainštalované v kabínach vodiča musia umožňovať normálnu prevádzku za stanovených podmienok v rámci celého transeurópskeho konvenčného železničného systému.“

Táto základná požiadavka nie je relevantná v rámci rozsahu tejto TSI.

3.6.3.   Údržba

3.6.3.1.   Zdravie a bezpečnosť

Základná požiadavka 2.5.1 prílohy III k smernici 2001/16/ES upravenej smernicou 2004/50/ES:

„Technické zariadenia a postupy používané v centrách musia zabezpečiť bezpečnú prevádzku subsystému a nesmú vyvolávať ohrozenie zdravia alebo bezpečnosti.“

Táto základná požiadavka nie je relevantná v rámci rozsahu tejto TSI.

3.6.3.2.   Ochrana životného prostredia

Základná požiadavka 2.5.2 prílohy III k smernici 2001/16/ES upravenej smernicou 2004/50/ES:

„Technické zariadenia a postupy používané v servisných centrách nesmú prekročiť prípustné hladiny narušenia okolitého životného prostredia.“

Táto základná požiadavka nie je relevantná v rámci rozsahu tejto TSI.

3.6.3.3.   Technická kompatibilita

Základná požiadavka 2.5.3 prílohy III k smernici 2001/16/ES upravenej smernicou 2004/50/ES:

„Zariadenia na údržbu konvenčných koľajových vozidiel musia byť také, aby umožnili vykonávanie činností bezpečne, zdravo a pohodlne na všetkých koľajových vozidlách, pre ktoré sú určené.“

Táto základná požiadavka nie je relevantná v rámci rozsahu tejto TSI.

3.6.4.   Prevádzka a riadenie dopravy

3.6.4.1.   Bezpečnosť

Základná požiadavka 2.6.1 prílohy III k smernici 2001/16/ES upravenej smernicou 2004/50/ES:

„Prevádzkové predpisy železničnej siete a odbornej spôsobilosti vodičov a vlakového personálu, ako aj personálu v riadiacich strediskách sa musia zosúladiť tak, aby sa zabezpečila bezpečná prevádzka, pričom treba mať na pamäti rozdielne požiadavky kladené na cezhraničnú a vnútroštátnu dopravu.“

Táto základná požiadavka je splnená funkčnými a technickými špecifikáciami v ustanoveniach:

4.1.4 (Infraštruktúra – Prevádzkové predpisy)

4.1.6 (Infraštruktúra – Odborná spôsobilosť)

4.2.4 (Železničné koľajové vozidlá – Prevádzkové predpisy)

4.2.6 (Železničné koľajové vozidlá – Odborná spôsobilosť)

„Prevádzka a intervaly údržby, školenia a odborné kvalifikácie personálu servisných a kontrolných stredísk a systém zabezpečenia kvality vytvorený príslušnými operátormi v kontrolných a servisných strediskách musia byť také, aby zabezpečili vysoký stupeň bezpečnosti.“

Táto základná požiadavka je splnená funkčnými a technickými špecifikáciami v ustanoveniach:

4.1.4 (Infraštruktúra – Prevádzkové predpisy)

4.1.6 (Infraštruktúra – Odborná spôsobilosť)

4.2.4 (Železničné koľajové vozidlá – Prevádzkové predpisy)

4.2.6 (Železničné koľajové vozidlá – Odborná spôsobilosť)

3.6.4.2.   Technická kompatibilita

Základná požiadavka 2.6.3 prílohy III k smernici 2001/16/ES upravenej smernicou 2004/50/ES:

„Prevádzkové predpisy železničnej siete a odbornej spôsobilosti vodičov a palubného personálu a manažérov prevádzky sa musia zladiť tak, aby sa zabezpečila prevádzková účinnosť transeurópskej konvenčnej železničnej siete vzhľadom na rozdielne požiadavky na cezhraničnú a vnútroštátnu dopravu.“

Táto základná požiadavka je splnená funkčnými a technickými špecifikáciami v ustanoveniach:

4.1.4 (Infraštruktúra – Prevádzkové predpisy)

4.1.6 (Infraštruktúra – Odborná spôsobilosť)

4.2.4 (Železničné koľajové vozidlá – Prevádzkové predpisy)

4.2.6 (Železničné koľajové vozidlá – Odborná spôsobilosť)

3.6.5.   Uplatnenie telematiky pre náklad a cestujúcich

3.6.5.1.   Technická kompatibilita

Základná požiadavka 2.7.1 prílohy III k smernici 2001/16/ES upravenej smernicou 2004/50/ES:

„Základné požiadavky uplatnenia telematiky zaručujú minimálnu kvalitu služieb cestujúcim a dopravcom tovaru, najmä pokiaľ ide o technickú zlučiteľnosť.“

Musia sa podniknúť kroky na zabezpečenie:

vývoja databáz, softvéru a protokolov diaľkového prenosu údajov takým spôsobom, aby umožnili maximálnu výmenu údajov medzi rôznymi aplikáciami a operátormi, vynímajúc dôverné obchodné údaje;

ľahkého prístupu používateľov k informáciám.

Táto základná požiadavka je splnená funkčnými a technickými špecifikáciami v ustanoveniach:

4.1.2.9 (Infraštruktúra – Predaj cestovných lístkov, informačné pulty a miesta poskytovania služieb zákazníkom)

4.1.2.11 (Infraštruktúra – Vizuálne informácie, označenie, piktogramy a dynamické informácie)

4.1.2.12 (Infraštruktúra – Hlasové informácie)

4.2.2.8 (Železničné koľajové vozidlá – Informácie pre zákazníkov)

3.6.5.2.   Zdravie

Základná požiadavka 2.7.3 prílohy III k smernici 2001/16/ES upravenej smernicou 2004/50/ES:

„Rozhrania medzi týmito systémami a používateľmi musia byť v súlade s minimálnymi predpismi pre ergonómiu a ochranu zdravia.“

Táto základná požiadavka je splnená funkčnými a technickými špecifikáciami v ustanoveniach:

4.1.2.9 (Infraštruktúra – Predaj cestovných lístkov, informačné pulty a miesta poskytovania služieb zákazníkom)

4.1.2.12 (Infraštruktúra – Hlasové informácie)

4.2.2.8 (Železničné koľajové vozidlá – Informácie pre zákazníkov)

3.7.   Prvky oblasti TSI týkajúcej sa PRM súvisiace so základnými požiadavkami

Infraštruktúra

Odkazy na ustanovenie smernice 2001/16/ES upravenej smernicou 2004/50/ES

Príloha II

Základné požiadavky v prílohe III

Prvky oblasti TSI týkajúcej sa PRM

Referenčný odsek

 

Bezpečnosť

Spoľahlivosť a dostupnosť

Zdravie

Ochrana životného prostredia

Technická kompatibilita

Všeobecne

4.1.2.1

2.1

 

 

 

 

 

Miesta na parkovanie pre PRM

4.1.2.2

2.1

 

 

 

 

 

Bezbariérové trasy

4.1.2.3

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Všeobecne

4.1.2.3.1

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Označenie trasy

4.1.2.3.2

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Dvere a vstupné priestory

4.1.2.4

2.1

1.1.1

2.1.1

 

 

 

 

Povrch podlahy

4.1.2.5

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Priehľadné prekážky

4.1.2.6

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Toalety a priestory na prebaľovanie detí

4.1.2.7

2.1

1.1.5

2.1.1

 

 

 

 

Vybavenie a voľne stojace zariadenia

4.1.2.8

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Predaj cestovných lístkov, informačné pulty a miesta poskytovania služieb zákazníkom

4.1.2.9

2.1

2.1.1

2.7.3

 

 

2.7.1

Osvetlenie

4.1.2.10

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Vizuálne informácie: označenie, piktogramy, dynamické informácie

4.1.2.11

2.1

 

 

 

 

2.7.1

Hlasové informácie

4.1.2.12

2.1

2.1.1

2.7.3

 

 

2.7.1

Núdzové východy, výstražné systémy

4.1.2.13

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Geometria mostov pre chodcov a podchodov

4.1.2.14

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Schody

4.1.2.15

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Držadlá

4.1.2.16

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Rampy, pohyblivé schody, zdvižné plošiny, pohyblivé chodníky

4.1.2.17

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Výška nástupišťa a odsadenie

4.1.2.18

2.1

2.1.1

 

 

 

1.5

Výška nástupišťa

4.1.2.18.1

2.1

2.1.1

 

 

 

1.5

Odsadenie nástupišťa

4.1.2.18.2

2.1

2.1.1

 

 

 

1.5

Geometrická poloha koľaje pozdĺž nástupíšť

4.1.2.18.3

2.1

2.1.1

 

 

 

1.5

Šírka nástupišťa a okraj nástupišťa

4.1.2.19

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Koniec nástupišťa

4.1.2.20

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Pomocné zariadenia na nástup do vozidla a výstup z vozidla pre cestujúcich používajúcich invalidný vozík

4.1.2.21

2.1

1.1.1

 

 

 

 

Úrovňové koľajové priechody na staniciach

4.1.2.22

2.1

2.1.1

 

 

 

 


Železničné koľajové vozidlá

Odkazy na ustanovenie smernice 2001/16/ES upravenej smernicou 2004/50/ES

Príloha II

Základné požiadavky v prílohe III

Prvky oblasti TSI týkajúcej sa PRM

Referenčný odsek

 

Bezpečnosť

Spoľahlivosť a dostupnosť

Zdravie

Ochrana životného prostredia

Technická kompatibilita

Všeobecne

4.2.2.1

2.6

 

 

 

 

 

Sedadlá

4.2.2.2

2.6

 

 

1.3.1

 

 

Všeobecne

4.2.2.2.1

2.6

 

 

1.3.1

 

 

Prednostné sedadlá

4.2.2.2.2

2.6

 

 

1.3.1

 

 

Priestory pre invalidné vozíky

4.2.2.3

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Dvere

4.2.2.4

2.6

1.1.1

1.1.5

1.2

 

 

 

Vonkajšie dvere

4.2.2.4.2

2.6

1.1.1

1.1.5

2.4.1

1.2

 

 

 

Vnútorné dvere

4.2.2.4.3

2.6

1.1.1

1.1.5

1.2

 

 

 

Osvetlenie

4.2.2.5

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Toalety

4.2.2.6

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Všeobecne

4.2.2.6.1

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Štandardné toalety

4.2.2.6.2

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Toalety prístupné pre všetkých

4.2.2.6.3

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Voľný schodný priestor

4.2.2.7

2.6

 

 

1.3.1

 

 

Informácie pre zákazníkov

4.2.2.8

2.6

2.4.1

2.7.3

 

 

2.7.1

Všeobecne

4.2.2.8.1

2.6

 

 

 

 

 

Informácie (značenie a piktogramy)

4.2.2.8.2

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Informácie (opis trás a rezervácia miest)

4.2.2.8.3

2.6

 

 

 

 

 

Zmeny výšok

4.2.2.9

2.6

1.1.5

 

 

 

 

Držadlá

4.2.2.10

2.6

1.1.5

 

 

 

 

Priestory na spanie prístupné pre invalidné vozíky

4.2.2.11

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Umiestnenie nástupných a výstupných schodíkov vozidla

4.2.2.12

2.6

1.1.1

 

 

 

1.5

2.4.3

Všeobecné požiadavky

4.2.2.12.1

2.6

1.1.1

 

 

 

1.5

2.4.3

Nástupné a výstupné schodíky

4.2.2.12.2

2.6

1.1.1

 

 

 

1.5

2.4.3

Pomocné zariadenia na nástup do vozidla a výstup z vozidla

4.2.2.12.3

2.6

1.1.1

2.4.2

 

 

1.5

2.4.3

4.   CHARAKTERISTIKA SUBSYSTÉMOV

4.1.   Subsystém Infraštruktúra

4.1.1.   Úvod

Transeurópsky konvenčný železničný systém, na ktorý sa vzťahuje smernica 2001/16/ES upravená smernicou 2004/50/ES a ktorého súčasťou je daný subsystém, je integrovaný systém, ktorého konzistentnosť je potrebné overovať. Túto konzistentnosť je nevyhnutné kontrolovať, najmä pokiaľ ide o špecifikácie každého subsystému, jeho rozhrania so systémom, do ktorého je integrovaný, ako aj pokiaľ ide o predpisy prevádzky a údržby.

Funkčné a technické špecifikácie subsystému a jeho rozhraní, opísané v oddiele 4.1.2, nepredpisujú použitie špecifických technológií alebo technických riešení, okrem prípadov, keď je to krajne nevyhnutné pre interoperabilitu transeurópskej konvenčnej železničnej siete. Inovačné riešenia pre interoperabilitu si však môžu vyžadovať nové špecifikácie a/alebo nové metódy posudzovania. S cieľom umožniť technologickú inováciu je potrebné tieto špecifikácie a metódy posudzovania vyvíjať na základe postupu, ktorý je opísaný v oddieloch 6.1.4 a 6.2.4.

S prihliadnutím na všetky uplatniteľné základné požiadavky sa subsystém Infraštruktúra charakterizuje takto:

4.1.2.   Funkčné a technické špecifikácie

4.1.2.1.   Všeobecne

Vzhľadom na základné požiadavky uvedené v oddiele 3 sú funkčné a technické špecifikácie subsystému Infraštruktúra týkajúce sa prístupu osôb so zníženou pohyblivosťou zoradené takto:

Miesta na parkovanie pre PRM

Dvere a vstupné priestory

Trasy pre cestujúcich, hlavné trasy pre chodcov

Povrch podlahy

Hmatové informácie

Vodiace pásy

Sklené dvere a označenia na stenách

Toalety

Vybavenie

Pult na predaj cestovných lístkov alebo automat na predaj cestovných lístkov/informačné pulty

Prístroj na kontrolu cestovných lístkov

Osvetlenie

Vizuálne informácie: označenie, piktogramy, dynamické informácie

Hlasové informácie

Núdzové východy, výstražné systémy

Geometria mostov pre chodcov a podchodov

Schody

Držadlá

Rampy, pohyblivé schody, zdvižné plošiny, pohyblivé chodníky

Výška nástupišťa a odsadenie

Šírka nástupišťa a okraj nástupišťa

Koniec nástupišťa

Pomocné zariadenia pri nástupe do vozidla a výstupe z vozidla

Úrovňové koľajové priechody

Všeobecné ustanovenie uvádza predmet pre každý základný parameter.

V nasledujúcich ustanoveniach sa potom podrobne opisujú podmienky, ktoré treba dodržať, aby sa splnili požiadavky uvedené vo všeobecných ustanoveniach.

4.1.2.2.   Miesta na parkovanie pre PRM

Ak sa na stanici nachádzajú osobitné miesta na parkovanie, musia medzi ne patriť miesta na parkovanie rezervované pre PRM, ktoré majú právo využívať miesta na parkovanie pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré sú v rámci celého priestoru určeného na parkovanie umiestnené čo najbližšie k prístupnému vstupnému priestoru.

Neexistujú žiadne iné špecifické požiadavky týkajúce sa železníc, keďže na miesta na parkovanie sa vzťahujú európske alebo vnútroštátne predpisy (patrí sem okrem iného: počet miest, prístup, umiestnenie, rozmery, materiál, farby, označenie a osvetlenie).

4.1.2.3.   Bezbariérové trasy

4.1.2.3.1.   Všeobecne

Bezbariérová trasa je trasa, ktorú môžu voľne používať všetky kategórie PRM. Môžu sa na nej nachádzať rampy alebo zdvižné plošiny, ktoré sú skonštruované a prevádzkované v súlade s ustanovením 4.1.2.17.

Nasledujúce body a služby, ak sú k dispozícii, musia byť prepojené minimálne jednou bezbariérovou trasou: -

miesta zastavenia iných dopravných prostriedkov v areáli stanice (napr. taxíky, autobusy, električky, metro, trajekty atď.);

parkoviská;

prístupné vchody a východy;

informačné pulty;

iné informačné systémy;

miesta na predaj cestovných lístkov;

služby zákazníkom;

čakárne;

úschovňa batožiny;

toalety;

nástupištia.

Všetky bezbariérové trasy, schody, mosty pre chodcov a podchody musia mať voľnú šírku minimálne 1 600 mm a minimálnu výšku 2 300 mm pozdĺž celej šírky 1 600 mm. Pri požiadavke na minimálnu šírku sa nezohľadňuje dodatočná šírka, ktorá môže byť nevyhnutná pre určité frekvencie cestujúcich. Táto požiadavka sa nevzťahuje na pohyblivé schody, pohyblivé chodníky a zdvižné plošiny.

Dĺžka bezbariérovej trasy musí zodpovedať najkratšej praktickej vzdialenosti.

Povrch podlahy bezbariérovej trasy musí byť svetelne antireflexný.

V prípade nových staníc s denným objemom menej ako 1 000 cestujúcich (celkový počet nastupujúcich a vystupujúcich cestujúcich) sa nevyžaduje, aby sa na nich nachádzali zdvižné plošiny alebo rampy, ktoré by boli inak potrebné na dosiahnutie úplného súladu s týmto ustanovením, ak iná stanica vo vzdialenosti do 30 km na tej istej trase poskytuje požiadavky spĺňajúcu bezbariérovú trasu. Do projektov nových staníc sa preto musia zapracovať ustanovenia o budúcej montáži zdvižnej plošiny a/alebo rámp, aby bola stanica prístupná pre všetky kategórie PRM.

4.1.2.3.2.   Označenie trasy

Bezbariérové trasy sa musia jasne označiť prostredníctvom vizuálnych informácií, ktoré sa podrobne uvádzajú v ustanovení 4.1.2.11.

Informácie o bezbariérovej trase sa osobám so zrakovým postihnutím poskytujú minimálne jedným z týchto spôsobov: napr. hmatové vodiace pásy, zvukové značky, hmatové značky, hlasové značky, Braillove mapy.

Namontovaný hmatový pás musí spĺňať vnútroštátne predpisy a musí byť k dispozícii pozdĺž celej dĺžky bezbariérovej trasy, príp. trás.

Ak sa na bezbariérovej trase nachádzajú smerom k nástupišťu držadlá alebo steny, musia byť na konci držadla alebo na stene uvedené vo výške od 850 mm do 1 000 mm stručné informácie (napr. číslo nástupišťa alebo informácie o smere) v Braillovom písme a pomocou reliéfnych písmen alebo čísel. Jedinými prípustnými hmatovými piktogramami sú čísla a šípky.

4.1.2.4.   Dvere a vstupné priestory

Toto ustanovenie sa vzťahuje na všetky dvere a vstupné priestory, ktoré sa nachádzajú na bezbariérových trasách.

K dispozícii musí byť minimálne jeden prístupný vstupný priestor na stanicu a jeden prístupný vstupný priestor na nástupištia.

Dvere a vstupné priestory musia mať pri otvorení svetlú minimálnu šírku 800 mm a musia mať svetlú výšku 2 100 mm.

Dvere môžu byť manuálne ovládané, poloautomatické alebo automatické.

Ovládacie zariadenia dverí musia byť dostupné vo výške od 800 mm do 1 200 mm.

Na manuálne ovládaných, neposuvných dverách musia byť namontované vodorovné držadlá na tlačenie po celej šírke dverí a na oboch krídlach dverí.

Na automatických a poloautomatických dverách musia byť namontované zariadenia, ktoré zabraňujú tomu, aby cestujúci počas prevádzky vo dverách uviazol.

Ak sa dvere ovládajú pomocou tlačidiel alebo iných zariadení na diaľkové ovládanie, každé tlačidlo alebo zariadenie musí farebne kontrastovať so svojím okolím a na jeho ovládanie musí stačiť sila maximálne 15 newtonov.

Ak sú nad sebou umiestnené tlačidlá otvorenia a zatvorenia, horné tlačidlo je vždy tlačidlo otvorenia.

Stred ovládacieho zariadenia nesmie byť umiestnený nad úrovňou podlahy v zvislom smere nižšie ako 800 mm a vyššie ako 1 200 mm.

Tieto ovládacie zariadenia musia byť rozpoznateľné hmatom (napr. hmatové označenie) a musí byť na nich označená ich funkcia.

Manuálne ovládané dvere sa musia dať za bezvetria otvárať a zatvárať použitím sily maximálne 25 newtonov.

Manuálne ovládané dvere sa musia dať pomocou držadla zatvoriť, otvoriť a odblokovať dlaňou ruky použitím sily maximálne 20 newtonov.

Ak sú namontované otočné dvere, musia byť k dispozícii aj dvere, ktoré sa neotáčajú, dajú sa neobmedzene používať a susedia s otočnými dverami.

Prahy dverí a vstupných priestorov nesmú byť vyššie ako 25 mm. Prahy sa musia s priľahlým pozadím farebne kontrastovať.

4.1.2.5.   Povrch podlahy

Všetky povrchy podláh musia v súlade s vnútroštátnymi predpismi pre verejné budovy spĺňať požiadavky na protišmykovosť.

V staničných budovách nesmú nerovnosti na žiadnom mieste plochy podlahy pre chodcov presahovať 5 mm, výnimku tvoria hmatové vodiace pásy, odvodňovacie žľaby a hmatové výstražné indikátory.

4.1.2.6.   Priehľadné prekážky

Zo sklených dverí alebo priehľadných stien pozostávajúce priehľadné prekážky na hlavných trasách alebo pozdĺž hlavných trás, ktoré používajú cestujúci, musia byť označené minimálne dvoma nápadnými pásmi, ktoré tvoria značky, logá, emblémy alebo okrasné prvky, a to vo výške od 1 500 mm do 2 000 mm v prípade jedného pruhu a od 850 mm do 1 050 mm v prípade druhého pruhu. Tieto označenia musia farebne kontrastovať s pozadím, oproti ktorému sa na ne pozerá. Tieto označenia musia byť vysoké minimálne 100 mm.

Ak sú cestujúci chránení pred nárazom iným spôsobom, napr. držadlami alebo súvislým radom lavičiek, nie sú tieto označenia na priehľadných stenách potrebné.

4.1.2.7.   Toalety a priestory na prebaľovanie detí

4.1.2.7.1.   Požiadavky subsystému

Ak sa na stanici nachádzajú toalety, minimálne jedna kabínka pre mužov aj ženy musí byť prístupná pre invalidný vozík.

Ak sa na stanici nachádzajú toalety, musia byť k dispozícii priestory na prebaľovanie detí prístupné pre mužov aj ženy. Musia spĺňať požiadavky ustanovenia 4.1.2.7.2.

Aby mohli toalety používať cestujúci s objemnou batožinou, všetky toaletné kabínky musia byť minimálne 900 mm široké a 1 700 mm dlhé, ak sa dvere otvárajú smerom dnu, a 1 500 mm dlhé, ak sa dvere otvárajú smerom von alebo ide o posuvné dvere. Svetlá šírka dverí a všetkých vstupných priestorov sociálnych zariadení musí byť minimálne 650 mm.

Pokiaľ ide o rozmery a vybavenie toaliet pre osoby používajúce invalidný vozík, uplatňujú sa európske a vnútroštátne predpisy.

4.1.2.7.2.   Požiadavky komponentov interoperability

Priestory na prebaľovanie detí

Zariadenie na prebaľovanie detí musí byť umiestnené v praktickej polohe, a to vo výške od 800 mm do 1 000 mm nad úrovňou podlahy. Musí byť minimálne 500 mm široké a 700 mm dlhé.

Musí byť skonštruované tak, aby sa dieťa nemohlo náhodne zošmyknúť, nesmie mať ostré hrany a musí byť schopné uniesť minimálnu hmotnosť 80 kg.

Ak stôl na prebaľovanie zasahuje do priestoru prístupnej toalety, musí byť možné dať ho do úložnej polohy použitím sily maximálne 25 newtonov.

4.1.2.8.   Vybavenie a voľne stojace zariadenia

Všetky prvky vybavenia a voľne stojacich zariadení na staniciach musia farebne kontrastovať s pozadím a musia mať zaoblené hrany.

Vybavenie a voľne stojace zariadenia musia byť v areáli stanice umiestnené tak, aby neprekážali nevidiacim osobám alebo osobám so zrakovým postihnutím, a nevidiaca osoba ich musí byť schopná identifikovať pomocou slepeckej palice.

Presahujúce časti namontované do výšky 2 100 mm, ktoré vyčnievajú o viac ako 150 mm, sa musia v maximálnej výške 300 mm označiť ako prekážka, ktorú môže nevidiaca osoba identifikovať pomocou slepeckej palice.

Do výšky 2 100 mm nesmú prevísať žiadne časti.

Na každom nástupišti, kde cestujúci môžu čakať na vlak, a v každej čakárni musí byť minimálne jedna zóna chránená pred vplyvom počasia vybavená ergonomickými sedadlami. Sedadlá musia mať zadné operadlá a minimálne jedna tretina musí mať operadlá na ruky. Musí tam byť aj držadlo pre stojace osoby v dĺžke minimálne 1 400 mm a priestor pre invalidný vozík.

4.1.2.9.   Predaj cestovných lístkov, informačné pulty a miesta poskytovania služieb zákazníkom

4.1.2.9.1.   Požiadavky subsystému

Ak sa na bezbariérovej trase nachádzajú pulty na manuálny predaj cestovných lístkov, informačné pulty a miesta poskytovania služieb zákazníkom, aspoň jeden pult musí mať spodnú stranu vo výške minimálne 650 mm, musí mať priestor pre nohy s minimálnou hĺbkou 300 mm a musí mať minimálnu šírku 600 mm. Výška horného povrchu, alebo jeho časť s minimálnou šírkou 300 mm a minimálnou hĺbkou 200 mm, sa musí nachádzať medzi 700 mm a 800 mm. Táto zóna musí byť prístupná pre osoby používajúce invalidný vozík a pre ostatné PRM musia byť k dispozícii alternatívne možnosti na sedenie.

Ak je medzi cestujúcim a predávajúcou osobou za predajným pultom sklená bariéra, musí byť buď odnímateľná, alebo musí byť k dispozícii dorozumievacie zariadenie. Akákoľvek sklená bariéra musí byť z číreho skla.

Minimálne jedno miesto na predaj cestovných lístkov musí byť vybavené potrebným zariadením, ktoré by umožnilo PRM so sluchovým postihnutím pochopiť, čo sa jej hovorí, a to nastavením svojho načúvacieho zariadenia do polohy „T“.

Ak sú predávajúcej osobe k dispozícii elektronické prístroje, ktoré jej zobrazujú informácie o cenách, aj osoba kupujúca lístok musí mať k dispozícii takéto prístroje, ktoré jej zobrazujú informácie o cenách.

Ak sú na stanici na bezbariérovej trase umiestnené automaty na predaj cestovných lístkov, minimálne jeden z týchto automatov musí spĺňať požiadavky ustanovenia 4.1.2.9.2.

Ak sú namontované prístroje na kontrolu cestovných lístkov, minimálne pri jednom z týchto prístrojov musí byť voľný priechod s minimálnou šírkou 800 mm a musí tam byť možné umiestniť invalidný vozík až do dĺžky 1 200 mm.

V prípade, že sa na mieste používajú turnikety, musí byť k dispozícii iný než turniketový prístupový bod prístupný pre PRM počas celej prevádzky.

4.1.2.9.2.   Požiadavky komponentov interoperability

Automaty na predaj cestovných lístkov, ktoré majú byť na stanici na bezbariérovej trase zabezpečené v súlade s ustanovením 4.1.2.9.1, musia mať hmatové kontaktné miesto (vrátane klávesnice, miest na platenie a predaj cestovných lístkov) vo výške od 700 mm do 1 200 mm. Minimálne jedna obrazovka a klávesnica musia byť viditeľné pre osobu sediacu na invalidnom vozíku a osobu stojacu pred automatom. Ak sa prostredníctvom obrazovky zadávajú informácie, potom musí spĺňať požiadavky tohto odseku.

4.1.2.10.   Osvetlenie

Osvetlenie predstaničných priestorov musí spĺňať európske alebo vnútroštátne predpisy.

Bezbariérová trasa musí byť od prístupného vstupného priestoru budovy po prístupový bod na nástupištia osvetlená na úrovni minimálne 100 luxov, meranej na úrovni podlahy, v areáli budovy stanice. Minimálna požadovaná úroveň osvetlenia pri hlavnom vstupnom priestore, schodoch a na konci rámp, meraná na úrovni podlahy, musí byť minimálne 100 luxov. V prípade, že sa toto má dosiahnuť umelým osvetlením, požadovaná úroveň osvetlenia musí byť minimálne o 40 luxov silnejšia ako okolitého osvetlenia a musí mať chladnejšiu farebnú teplotu osvetlenia.

Na nástupištiach a v iných vonkajších staničných zónach pre cestujúcich musí byť úroveň osvetlenia meraná na úrovni podlahy v priemere minimálne 20 luxov, pričom minimálna hodnota je 10 luxov.

V prípade, že má umelé osvetlenie umožniť, aby sa dali prečítať podrobné informácie, na týchto miestach musí byť osvetlenie minimálne o 15 luxov silnejšie, ako je osvetlenie susediacich zón. Toto silnejšie osvetlenie musí mať odlišnú farebnú teplotu, než je teplota v susediacich zónach.

Núdzové osvetlenie musí spĺňať európske alebo vnútroštátne predpisy.

4.1.2.11.   Vizuálne informácie: označenie, piktogramy, dynamické informácie

4.1.2.11.1.   Požiadavky subsystému

Všetky informácie poskytované na stanici musia byť konzistentné a musia spĺňať európske alebo vnútroštátne predpisy.

Všetky písomné informácie sa predkladajú v typoch písma Sans Serif a používajú sa malé aj veľké písmená. (t. j. nepoužívajú sa výlučne veľké písmená).

Stlačený dolný doťah a horný doťah sa nepoužíva.

Dolný doťah musí byť jasne identifikovateľný a vo vzťahu k veľkým písmenám musí mať veľkostný pomer minimálne 20 %.

Všetky dostupné informácie musia byť zlučiteľné so všeobecným orientačným a informačným systémom, najmä pokiaľ ide farby a farebný kontrast na nástupištiach a vstupných priestoroch.

Vizuálne informácie musia byť čitateľné za všetkých podmienok osvetlenia, keď je stanica v prevádzke.

Vizuálne informácie musia farebne kontrastovať so svojím pozadím.

V prípade, že sa poskytujú dynamické vizuálne informácie, musia byť konzistentné s poskytovanými základnými hlasovými informáciami.

Uvádzajú sa tieto informácie:

bezpečnostné informácie a bezpečnostné pokyny spĺňajúce európske alebo vnútroštátne predpisy,

výstražné, zákazové a príkazové značky spĺňajúce európske alebo vnútroštátne predpisy,

informácie o odchodoch vlakov,

označenie prípadných dostupných zariadení na stanici a prístupových trás k nim.

Informácie sa musia poskytovať na všetkých miestach, na ktorých sa cestujúci musia rozhodovať o ďalšej trase, a tieto miesta sa musia na trase nachádzať v rozostupoch maximálne 100 m jedno od druhého. Pozdĺž celej trasy sa musia koherentným spôsobom používať označenia, symboly a piktogramy.

Aby sa cestujúci mohli rozhodnúť, musia mať k dispozícii informácie na primeranej úrovni. Napríklad označenie „K nástupištiam“ môže byť hneď pri vstupe do stanice na prvom rozhodovacom mieste vhodnejšie ako osobitné značky týkajúce sa jednotlivých nástupíšť.

Hmatové informačné označenie musí byť umiestnené: na toaletách:

informácie o fungovaní a uskutočnení núdzového volania v prípade potreby, vo vlakoch:

na zdvižných plošinách v súlade s normou EN 81-70:2003, dodatok E.4.

Reklamy sa nesmú kombinovať s orientačnými a informačnými systémami.

Poznámka: Na účely tohto ustanovenia sa všeobecné informácie o službách verejnej dopravy sa nepovažujú za reklamu.

Pre PRM musia byť k dispozícii tieto osobitné grafické symboly a piktogramy:

značka zodpovedajúca medzinárodnému symbolu pre „opatrenie pre invalidov a osoby s telesným postihnutím“ podľa ustanovení N.2 a N.4 prílohy N,

informácie o smere súvisiace s bezbariérovou trasou a vybavením prístupným pre invalidný vozík,

označenie toaliet prístupných pre všetkých.

označenie miesta na naloženie invalidného vozíka, ak sú na nástupišti k dispozícii informácie o usporiadaní vlaku.

Symboly sa môžu kombinovať s inými symbolmi (napr. zdvižná plošina, toaleta atď.).

V prípade, že sú namontované induktívne slučky, musia byť označené značkou podľa ustanovení N.2 a N.5 prílohy N.

Ak je k dispozícii úschovňa ťažkej a objemnej batožiny, musí byť označená grafickým symbolom.

Ak je k dispozícii zariadenie na privolanie pomoci alebo požiadanie o informácie, musí byť označené značkou podľa ustanovení N.2 a N.6 prílohy N.

V prípade, že je k dispozícii zariadenie na núdzové volanie:

musia byť na ňom uvedené vizuálne a hmatové symboly,

musí byť označené značkou podľa ustanovení N.2 a N.7 prílohy N

a k dispozícii musí byť aj:

vizuálne a zvukové označenie aktuálnej prevádzky zariadenia,

doplňujúci návod na použitie v prípade potreby.

Na toaletách prístupných pre všetkých a toaletách prístupných pre osoby používajúce invalidný vozík, na ktorých sú k dispozícii sklopné držadlá, musí byť vyznačený grafický symbol, ktorým sa znázorňuje držadlo vo zvislej a sklopenej polohe.

Nemalo by tam byť viac ako päť piktogramov sprevádzaných šípkou určenia smeru, ktorá označuje jediný smer, ktoré sú umiestnené jeden vedľa druhého na jednom mieste.

4.1.2.11.2.   Požiadavky komponentov interoperability

Obrazovky musia byť dostatočne veľké na to, aby zobrazovali úplné názvy jednotlivých staníc alebo slová správ. Každý názov stanice alebo slová správ sa zobrazujú minimálne na 2 sekundy. Ak sa používa obrazovka s funkciou rolovania (horizontálne alebo vertikálne), každé úplné slovo sa musí zobrazovať minimálne na 2 sekundy a rýchlosť horizontálneho rolovania nesmie presiahnuť 6 znakov za sekundu.

Minimálna výška písmen sa vypočíta na základe tohto vzorca: Vzdialenosť pri čítaní v mm vydelená číslom 250 = veľkosť písma (napr. 10 000 mm/250 = 40 mm).

Všetky bezpečnostné, výstražné, príkazové a zákazové značky musia obsahovať piktogramy a musia byť zostavené podľa normy ISO 3864-1.

Maximálna vzdialenosť pri čítaní je vlastnosťou komponentu interoperability.

4.1.2.12.   Hlasové informácie

Úroveň RASTI hlasových informácií musí byť vo všetkých zónach minimálne 0,5, v súlade s normou IEC 60268-16 časť 16.

V prípade, že sa poskytujú hlasové informácie, musia byť konzistentné s poskytovanými vizuálnymi informáciami.

Ak sa hlasové informácie neposkytujú automaticky, musí byť k dispozícii zvukový komunikačný systém, ktorý užívateľom umožní získať požadované informácie.

4.1.2.13.   Núdzové východy, výstražné systémy

Núdzové východy a výstražné systémy musia spĺňať európske alebo vnútroštátne predpisy.

4.1.2.14.   Geometria mostov pre chodcov a podchodov

Ak sú v areáli stanice súčasťou bežnej trasy pre chodcov mosty pre chodcov alebo podchody, musia mať bezbariérovú zónu minimálne 1 600 mm širokú a minimálne 2 300 mm vysokú. Pri požiadavke na minimálnu šírku sa neberie do úvahy dodatočná šírka, ktorá môže byť nevyhnutná pre určité frekvencie cestujúcich, táto dodatočná šírka musí spĺňať vnútroštátne predpisy.

4.1.2.15.   Schody

Schodištia musia spĺňať európske alebo vnútroštátne predpisy.

Schodištia na hlavnej trase musia mať šírku bez prekážok meranú medzi držadlami minimálne 1 600 mm. Pri požiadavke na minimálnu šírku sa nezohľadňuje dodatočná šírka, ktorá môže byť nevyhnutná pre určité frekvencie cestujúcich.

Všetky nášľapné povrchy schodov musia byť protišmykové.

Pred prvým schodom smerom hore a pred prvým schodom smerom dolu sa musí pozdĺž celej šírky schodu nachádzať hmatový pás. Tento pás musí byť hlboký minimálne 400 mm, musí farebne kontrastovať s plochou podlahy a musí byť súčasťou plochy podlahy. Tento pás sa musí odlišovať od možných hmatových riadiacich pásov.

Voľné priestranstvá pod schodmi sa musia chrániť, aby sa predišlo neúmyselnému narazeniu cestujúcich na stavebné podpery a na miestach so zníženou výškou.

4.1.2.16.   Držadlá

Na schodoch a rampách musia byť držadlá na oboch stranách a na dvoch úrovniach. Vyššie držadlo sa musí nachádzať vo výške od 850 mm do 1 000 mm nad úrovňou podlahy, nižšie držadlo sa musí nachádzať vo výške od 500 mm do 750 mm nad úrovňou podlahy.

Medzi držadlom a ostatnými časťami konštrukcie, jej upevnenie sa nezohľadňuje, musí byť voľný priestor minimálne 40 mm.

Držadlá musia byť súvislé. Ak sú na schodoch upevnené držadlá, musia horný a dolný schodík presahovať minimálne o 300 mm (tieto predĺžené okraje sa môžu zahnúť, aby neprekážali pri prechádzaní).

Držadlá musia mať okrúhly tvar a musia mať priemer od 30 mm do 50 mm.

Farba držadiel musí kontrastovať s farbami okolitých stien.

4.1.2.17.   Rampy, pohyblivé schody, zdvižné plošiny, pohyblivé chodníky

Ak nie sú k dispozícii zdvižné plošiny, musia byť na schodoch namontované rampy pre PRM, ktoré nie sú schopné používať schody.

Rampy musia spĺňať európske alebo vnútroštátne predpisy.

Ak sú k dispozícii pohyblivé schody, ich rýchlosť musí byť maximálne 0,65 m/s a musia byť skonštruované v súlade s európskymi alebo vnútroštátnymi predpismi.

Ak nie sú k dispozícii rampy, musí existovať možnosť použiť zdvižné plošiny, ktoré musia byť skonštruované v súlade s normou EN 81-70:2003, ustanovenie 5.3.2.1 tabuľka 1.

Ak sú k dispozícii pohyblivé chodníky, ich rýchlosť musí byť maximálne 0,75 m/s, sklon musí byť maximálne 12 stupňov (21,3 %) a musia byť skonštruované v súlade s európskymi alebo vnútroštátnymi predpismi.

4.1.2.18.   Výška nástupišťa a odsadenie

4.1.2.18.1.   Výška nástupišťa

V konvenčnej železničnej sieti sa povoľujú dve nominálne hodnoty pre výšku nástupišťa: 550 mm a 760 mm nad jazdným povrchom. Odchýlky od týchto hodnôt sa pohybujú v rozmedzí od – 35 mm do + 0 mm.

Nominálna výška nástupišťa v konvenčnej železničnej sieti, na ktorom je určená zastávka električky (napr. „Stadtbahn“ alebo „Tram-Train“), sa môže pohybovať od 300 mm do 380 mm. Odchýlky od týchto hodnôt sa pohybujú v rozmedzí +/- 20 mm.

V oblúkoch s polomerom menej ako 500 m sa povoľuje, aby bola výška nástupišťa väčšia alebo menšia ako stanovená výška za predpokladu, že prvý použiteľný schodík vozidla spĺňa požiadavky znázornené na obrázku 11 v ustanovení 4.2.2.12.1.

4.1.2.18.2.   Odsadenie nástupišťa

Poznámka, ktorá sa má z TSI týkajúcej sa konvenčných železníc v súvislosti s PRM na konci procesu odstrániť: V TSI týkajúcej sa infraštruktúry systému vysokorýchlostných železníc sa stanovujú požiadavky pre nástupištia vo vysokorýchlostnej železničnej sieti.

V konvenčnej železničnej sieti musia okraje nástupišťa umiestnené v nominálnej výške 550 mm a 760 mm zodpovedať minimálnemu priechodnému prierezu (otvorený bod, v prípade minimálneho priechodného prierezu sa uplatňujú vnútroštátne predpisy až do revízie TSI po uverejnení normy EN 15273-3:2006); konvenčná hodnota bq0 od stredu rovnobežnej trate k jazdnému povrchu sa vypočíta na základe vzorca, ktorý nezohľadňuje účinky:

rozšírenia rozchodu koľaje v oblúkoch,

prevýšenia,

výhybiek a koľajových križovatiek,

kvázi statického sklonu,

odchýlok pri konštrukcii a údržbe,

kde:

Formula

R je polomer oblúku trate vyjadrený v metroch.

Vypočítaná hodnota bqlim je špecifikovaná v norme pr EN 15273-3:2006 a zohľadňuje všetky ostatné hodnoty, ktoré nie sú zahrnuté vo vzorci výpočtu bq0 . Skutočná hodnota bq pre umiestnenie okrajov nástupišťa od stredu vodorovnej trate k jazdnému povrchu sa môže meniť v dôsledku odchýlky Tq pre umiestnenie okrajov nástupišťa alebo ich údržbu: bqlim bq bqlim + Tq .

Odchýlka Tq je 0 ≤ Tq ≤ 50 mm.

Účinky prevýšenia sa musia vyrovnať vonkajšej strane oblúka, v prípade časti presahujúcej 25 mm, okrajom nástupišťa presahujúcim vyhĺbenie nevyhnutné pre kvázi statický sklon priechodného prierezu kolmo na jazdný povrch.

V dôsledku toho môže byť skutočná medzera medzi vlakom a nástupišťom väčšia ako konvenčná medzera.

4.1.2.18.3.   Geometrická poloha koľaje pozdĺž nástupíšť

Poznámka, ktorá sa má z TSI týkajúcej sa konvenčných železníc v súvislosti s PRM na konci procesu odstrániť: Nástupištia na tratiach kategórie I vysokorýchlostnej železničnej siete musia spĺňať požiadavky TSI týkajúcej sa infraštruktúry systému vysokorýchlostných železníc.

Poznámka, ktorá sa má doplniť do TSI týkajúcej infraštruktúry systému vysokorýchlostných železníc: Nástupištia na tratiach kategórií II a III vysokorýchlostnej železničnej siete musia spĺňať požiadavky ustanovenia 4.1.2.18.3 TSI týkajúcej sa konvenčných železníc v súvislosti s PRM.

V konvenčnej železničnej sieti by mala byť koľaj susediaca s nástupišťami podľa možnosti priama, v žiadnom prípade však nesmie mať polomer menší ako 300 m.

4.1.2.19.   Šírka nástupišťa a okraj nástupišťa

Šírka nástupišťa sa môže pozdĺž celej dĺžky nástupišťa meniť. Minimálna šírka nástupišťa bez prekážok musí byť väčšia ako:

šírka nebezpečnej zóny spolu so šírkou dvoch protiľahlých voľných priechodov v hodnote 800 mm (1 600 mm) alebo

v prípade jednostranného nástupišťa 2 500 mm, alebo v prípade ostrovného nástupišťa 3 300 mm (táto hodnota sa môže konci nástupišťa znížiť na 2 500 mm).

Pri požiadavke na minimálnu šírku sa nezohľadňuje dodatočná šírka, ktorá môže byť nevyhnutná pre určité frekvencie cestujúcich.

Na tomto voľnom priechode so šírkou 1 600 mm sa povoľujú malé prekážky v dĺžke menej ako 1 000 mm (napr. stožiare, piliere, kabínky, sedadlá). Vzdialenosť od okraja nástupišťa k prekážke musí byť minimálne 1 600 mm a musí tam byť voľný priechod minimálne 800 mm od okraja prekážky k nebezpečnej zóne.

Ak je vzdialenosť medzi ktorýmikoľvek dvoma malými prekážkami menšia ako 2 400 mm, považujú sa za jednu veľkú prekážku.

Minimálna vzdialenosť od okraja prekážok, ako sú steny, miesta na sedenie, zdvižné plošiny a schody, ktoré majú dĺžku od 1 000 mm do 10 000 mm, k okraju nebezpečnej zóny musí byť 1 200 mm. Vzdialenosť medzi okrajom nástupišťa a okrajom tejto prekážky musí byť minimálne 2 000 mm.

Minimálna vzdialenosť od okraja prekážok, ako sú steny, miesta na sedenie, pohyblivé chodníky a schody, ktoré majú dĺžku viac ako 10 000 mm, k okraju nebezpečnej zóny musí byť 1 600 mm. Vzdialenosť medzi okrajom nástupišťa a okrajom tejto prekážky musí byť minimálne 2 400 mm.

Ak sú vo vlakoch alebo na nástupištiach pomocné zariadenia, ktoré umožňujú osobám používajúcim invalidný vozík nastúpiť do vlaku alebo z neho vystúpiť, musí byť na mieste, na ktorom sa predpokladá, že sa tieto zariadenia budú používať, voľný priestor 1 500 mm medzi okrajom zariadenia, kde invalidný vozík nastupuje alebo vystupuje, a to na úrovni nástupišťa, a ďalšou prekážkou na nástupišti alebo protiľahlou nebezpečnou zónou. Na novej stanici musí byť táto požiadavka splnená v prípade všetkých vlakov, ktoré majú určenú zastávku na príslušnom nástupišti.

Nebezpečná zóna nástupišťa sa začína na okraji nástupišťa vedľa koľaje a je definovaná ako zóna, v ktorej sú cestujúci vystavení nebezpečenstvu účinkov tlakovej vlny vyvolanej pohybujúcimi sa vlakmi v závislosti od ich rýchlosti. V prípade konvenčného železničného systému musí táto nebezpečná zóna spĺňať vnútroštátne predpisy.

Hranica nebezpečnej zóny, najvzdialenejšia od okraja nástupišťa vedľa koľaje, musí byť označená vizuálnymi a hmatovými výstražnými značkami. Hmatové označenie musí spĺňať vnútroštátne predpisy.

Vizuálne výstražné označenie musí byť farebne kontrastný protišmykový pás so šírkou minimálne 100 mm.

Materiál použitý na okraji nástupišťa vedľa koľaje musí farebne kontrastovať s tmavou medzerou. Tento materiál musí byť protišmykový.

4.1.2.20.   Koniec nástupišťa

Koniec nástupišťa musí mať vizuálne aj hmatové označenie.

4.1.2.21.   Pomocné zariadenia na nástup do vozidla a výstup z vozidla pre cestujúcich používajúcich invalidný vozík

4.1.2.21.1.   Požiadavky subsystému

Ak je nástupište na stanici, ktorá disponuje prístupovými bezbariérovými trasami spĺňajúcimi ustanovenie 4.1.2.3.1, určené na prijímanie vlakov zastavujúcich za bežnej prevádzky a sú k dispozícii vchody prístupné pre invalidné vozíky, musí byť medzi týmito vchodmi a nástupišťom umiestnené pomocné zariadenie, ktoré umožňuje cestujúcemu používajúcemu invalidný vozík nastúpiť alebo vystúpiť,

pokiaľ sa nepreukáže, že medzera medzi okrajom prahu týchto vchodov a okrajom nástupišťa nie je väčšia ako 75 mm pri meraní vodorovne a 50 mm pri meraní zvisle;

a

pokiaľ nie je do 30 km na tej istej trase k dispozícii na stanici zastávka, kde sú pomocné zariadenia.

S cieľom stanoviť, ktorá strana bude zodpovedná za zabezpečenie pomocných zariadení pri nástupe a výstupe, musia zodpovedný manažér infraštruktúry [alebo manažér(-i) stanice, ak sú zodpovednými subjektmi] a železničný podnik odsúhlasiť správu pomocných zariadení v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č 1371/2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v medzinárodnej železničnej doprave (1). Manažér infraštruktúry [alebo manažér(-i) stanice] a železničný podnik musia zabezpečiť, aby rozdelenie úloh, na ktorom sa dohodnú, bolo čo najschodnejším celkovým riešením.

V dohode vymedzia:

nástupištia na stanici, na ktorých musí manažér infraštruktúry alebo manažér stanice zabezpečiť pomocné zariadenie pri nástupe a výstupe, a železničné koľajové vozidlá, pre ktoré sa bude toto zariadenie používať,

nástupištia na stanici, na ktorých musí železničný podnik zabezpečiť pomocné zariadenie, a železničné koľajové vozidlá, pre ktoré sa bude toto zariadenie používať,

železničné koľajové vozidlá, v ktorých musí železničný podnik zabezpečiť pomocné zariadenie, a nástupište na stanici, na ktorom sa bude toto zariadenie používať,

osobitné predpisy pre zastavovanie vlakov s cieľom splniť ustanovenie 4.1.2.19 (miesto pre pomocné zariadenia na nástup do vozidla a výstup z vozidla pre osoby používajúce invalidný vozík).

Železničný podnik musí v rámci svojho systému riadenia bezpečnosti stanoviť, aké záväzky mu vyplývajú z tejto dohody a ako ich zamýšľa splniť.

Manažér infraštruktúry musí v rámci svojho systému riadenia bezpečnosti stanoviť, aké záväzky mu vyplývajú z tejto dohody a ako ich zamýšľa splniť.

Manažér stanice prevádzkujúci nástupištia sa v uvedených odsekoch považuje za manažéra infraštruktúry podľa smernice 91/440/ES článok 3: definícia infraštruktúry a nariadenia 2598/70/EHS.

Ak by výsledkom uvedených ustanovení bolo, že všetky typy železničných koľajových vozidiel, ktoré zastavujú pri nástupištiach, budú vybavené pomocnými zariadeniami pri nástupe a výstupe, ktoré sú kompatibilné s nástupišťom, nemusia byť pomocné zariadenia k dispozícii na nástupištiach.

Pomocné zariadenie musí spĺňať požiadavky ustanovenia 4.1.2.21.2. Ak je miesto nástupu a výstupu invalidného vozíka vopred stanovené, môže byť na nástupišti medzinárodným symbolom pre „opatrenie pre invalidov a osoby s telesným postihnutím“ označené miesto vchodov prístupných pre invalidný vozík. Tieto značky musia spĺňať ustanovenia N.2 a N.4 prílohy N.

Rampy

Manuálne ovládaná alebo poloautomatická prístupová rampa, ktorú ovláda člen personálu, musí byť k dispozícii či už na nástupišti stanice, alebo priamo vo vlaku.

Rampa musí spĺňať požiadavky ustanovenia 4.1.2.21.2.

Nástupišťové zdvižné plošiny

V prípade, že sa používa nástupišťová zdvižná plošina, musí spĺňať požiadavky ustanovenia 4.1.2.21.2.

4.1.2.21.2.   Požiadavky komponentov interoperability

Ak sú na staniciach umiestnené pomocné zariadenia pri nástupe do vozidla a výstupe z vozidla, musia byť použiteľné pre invalidný vozík, ktorého vlastnosti sú podrobne opísané v prílohe M.

Pomocné zariadenie musí odolať hmotnosti minimálne 300 kg umiestnenej do stredu zariadenia a rozdelenej na plochu 660 mm krát 660 mm.

Ak je pomocné zariadenie poháňané motorom, musí byť v prípade núdze ovládateľné manuálne, keby došlo k poruche motora.

Rampy

Povrch rámp musí byť protišmykový a musí mať efektívnu svetlú šírku minimálne 760 mm.

Rampy musia mať na oboch stranách zdvihnuté okraje, aby sa zabránilo zošmyknutiu kolies mobilnej pomôcky z rampy.

Sokle na oboch koncoch rampy musia byť zošikmené a nesmú byť vyššie ako 20 mm. Musia byť vybavené kontrastnými výstražnými pásmi.

Sklon rampy musí byť maximálne 10,2 stupňa (18 %).

Rampa musí byť pri používaní na nástup alebo výstup zaistená, aby sa pri nakladaní alebo vykladaní invalidného vozíka nehýbala.

Musí byť zabezpečený spôsob bezpečného uskladnenia, aby rampy, vrátane prenosných rámp, nespôsobili pri svojom uskladnení cestujúcim zranenia.

Nástupišťové zdvižné plošiny

Ak sa používa nástupišťová zdvižná plošina, musí spĺňať tieto požiadavky:

Povrch nástupišťovej zdvižnej plošiny musí byť protišmykový. Na úrovni povrchu musí mať nástupišťová zdvižná plošina svetlú šírku minimálne 720 mm.

Konštrukcia zdvižnej plošiny musí zabezpečiť, že sa vozidlo nebude hýbať, ak nie je plošina zložená.

Každé ovládacie zariadenie na uvedenie do pracovnej polohy, spustenie na úroveň zeme, zdvihnutie a uskladnenie plošiny si vyžaduje nepretržitý manuálny tlak zo strany prevádzkovateľa a nesmie umožniť nesprávne poradie ovládania, keď je plošina obsadená.

Plošina musí mať núdzový spôsob uvedenia do pracovnej polohy, spustenia na úroveň zeme spolu s osobou používajúcou plošinu a zdvihnutia a uskladnenia prázdnej plošiny pri výpadku energie poháňajúcej plošinu.

Žiadna časť nástupišťovej zdvižnej plošiny nesmie presiahnuť rýchlosť 150 mm/s, keď sa plošina s danou osobou pohybuje smerom nahor a nadol, a rýchlosť 300 mm/s počas uvádzania do pracovnej polohy alebo uskladňovania (výnimku tvorí prípad, keď sa nasadenie a uskladnenie plošiny ovláda manuálne). Horizontálne a vertikálne zrýchlenie nástupišťovej zdvižnej plošiny musí byť pri obsadení maximálne 0,3 g.

Plošina musí byť vybavená bariérami, ktoré zabránia kolesám invalidného vozíka skotúľať sa z plošiny počas jej prevádzky.

Pohyblivá bariéra alebo prvok vlastnej konštrukcie musia zabrániť, aby sa invalidný vozík skotúľal z okraja najbližšieho k vozidlu, pokiaľ je plošina v úplne zdvihnutej polohe.

Každá strana nástupišťovej zdvižnej plošiny, ktorá v zdvihnutej polohe presahuje za vozidlo, musí byť vybavená bariérou s výškou minimálne 25 mm. Tieto bariéry nesmú zasahovať pri manipulácii smerom do hlavnej uličky alebo smerom z nej.

Bariéra na strane vstupu (vonkajšia bariéra), ktorá plní funkciu nakladacej rampy, keď je plošina na úrovni zeme, musí byť počas zdvihnutia alebo uzavretia dostatočná, aby ju elektrický invalidný vozík nemohol prejsť ani do nej naraziť; v opačnom prípade musí byť na tento účel zavedený doplnkový systém.

Invalidný vozík musí byť možné na plošine umiestniť smerom dnu aj von.

Musí byť zavedený bezpečný systém uskladnenia, aby sa zabezpečilo, že uskladnená zdvižná plošina nebráni pohybu invalidného vozíka alebo inej pomôcky na mobilitu cestujúceho ani nepredstavuje pre cestujúcich žiadne nebezpečenstvo.

4.1.2.22.   Úrovňové koľajové priechody na staniciach

Ak môžu úrovňové koľajové priechody využívať cestujúci podľa vnútroštátnych predpisov, pričom je nevyhnutné, aby tieto priecestia zabezpečili bezbariérovú trasu, musia byť prístupné pre všetky kategórie PRM.

Musia byť skonštruované tak, aby ani najmenšie koliesko invalidného vozíka definované v prílohe M nemohlo uviaznuť medzi povrchom priechodu a koľajnicou.

Hranice povrchu priechodu musia byť označené vizuálnym a hmatovým označením.

4.1.3.   Funkčné a technické špecifikácie rozhraní

Vzhľadom na to, že v súčasnosti neexistujú TSI konvenčných železníc týkajúce sa železničných koľajových vozidiel a infraštruktúry pre cestujúcich, tento oddiel zostáva otvoreným bodom.

Neexistuje žiadne rozhranie so subsystémom Riadenie, zabezpečenie a návestenie.

Rozhrania so subsystém Prevádzka sú opísané v oddiele 4.1.4 „Prevádzkové predpisy“.

4.1.4.   Prevádzkové predpisy

Tieto prevádzkové predpisy nie sú súčasťou posudzovania infraštruktúry.

V tejto TSI sa nešpecifikujú prevádzkové predpisy týkajúce sa evakuácie v prípade nebezpečenstva, ale len príslušné technické požiadavky. Účelom technických požiadaviek týkajúcich sa infraštruktúry je uľahčiť evakuáciu pre všetkých vrátane PRM.

Vzhľadom na základné požiadavky uvedené v oddiele 3 sú prevádzkové predpisy špecifické pre subsystém Infraštruktúra v súlade s technickým rozsahom pôsobnosti definovaným v ustanovení 1.1, na ktoré sa vzťahuje táto TSI, takéto:

Všeobecne

Manažér infraštruktúry alebo manažér stanice musia mať písomne zakotvené zásady, na základe ktorých sa zabezpečí, že infraštruktúra pre cestujúcich bude prístupná pre všetky kategórie PRM, a to počas celej prevádzky v súlade s technickými požiadavkami tejto TSI. Zásady musia byť v súlade so zásadami železničného podniku, ktorý môže prejaviť záujem o využívanie zariadení (pozri oddiel 4.2.4), ak je to vhodné. Zásady sa musia implementovať prostredníctvom zabezpečenia primeraných informácií pre personál, postupov a odbornej prípravy. Zásady týkajúce sa infraštruktúry musia zahŕňať aj prevádzkové predpisy súvisiace s týmito prípadmi:

Bezbariérové trasy

Ak nová, obnovená alebo zmodernizovaná stanica, ktorá v ročnom priemere prijme denne maximálne 1 000 nastupujúcich a vystupujúcich cestujúcich, nespĺňa požiadavky vzhľadom na aspekty týkajúce sa zdvižných plošín a/alebo rámp v rámci požiadaviek na bezbariérové trasy podľa ustanovenia 4.1.2.3.1, musia sa v prípade organizácie prepravy osôb používajúcich invalidný vozík pomocou prístupného dopravného prostriedku medzi touto bariérovou stanicou a ďalšou prístupnou stanicou na tej istej trase uplatňovať vnútroštátne predpisy.

Prístupnosť stanice

Na zabezpečenie voľne dostupných informácií o stupni prístupnosti všetkých staníc sa musia prijať prevádzkové predpisy.

Stanice bez personálu – Predaj cestovných lístkov cestujúcim so zrakovým postihnutím

Prevádzkové predpisy sa musia stanoviť písomne a musia sa implementovať vzhľadom na stanice bez personálu, na ktorých sa na predaj cestovných lístkov používajú automaty (pozri oddiel 4.1.2.9). V takomto prípade musí byť vždy k dispozícii iný spôsob predaja cestovných lístkov, ktorý je prístupný pre cestujúcich so zrakovým postihnutím. (Napríklad možnosť zakúpenia lístku priamo vo vlaku alebo v cieľovej stanici)

Kontrola cestovných lístkov – turnikety

Ak sa na kontrolu cestovných lístkov používajú turnikety, musia sa implementovať prevádzkové predpisy, čím sa pre PRM zabezpečí paralelný prístup cez tieto kontrolné miesta. Tento prístup pre PRM musí umožniť prechod osôb používajúcich invalidný vozík, detských kočíkov, objemnej batožiny atď. a môže ho ovládať personál alebo môže byť automatický.

Vizuálne a hlasové informácie – dosiahnutie súladu

Prevádzkové predpisy sa musia implementovať na zabezpečenie súladu medzi základnými vizuálnymi a hlasovými informáciami (pozri oddiel 4.1.2.12). Personál, ktorý ohlasuje informácie, musí dodržiavať štandardné postupy, aby sa dosiahol úplný súlad základných informácií.

Systém hlásenia informácií pre cestujúcich na požiadanie

V prípade, ak sa základné hlasové informácie neposkytujú prostredníctvom rozhlasového systému na stanici (pozri 4.1.2.12), musia sa implementovať prevádzkové predpisy na zabezpečenie iného informačného systému, prostredníctvom ktorého môžu cestujúci akusticky získavať na stanici tie isté informácie (napr. telefonická informačná služba zabezpečená personálom alebo automaticky).

Nástupište – prevádzková zóna pre pomocné zariadenie pri nástupe a výstupe invalidného vozíka

Železničný podnik a manažér infraštruktúry alebo manažér stanice musia spoločne vymedziť zónu na nástupišti, kde sa bude zariadenie pravdepodobne používať, a musia preukázať jej vhodnosť. Táto zóna musí byť kompatibilná s existujúcimi nástupišťami, pri ktorých bude vlak pravdepodobne zastavovať.

Dôsledkom uvedených ustanovení je, že miesto zastavenia vlaku sa môže v niektorých prípadoch upraviť, aby spĺňala túto požiadavku.

Musia sa implementovať prevádzkové predpisy s cieľom zohľadniť rôzne usporiadanie vlakov (pozri oddiel 4.1.2.19), aby sa miesta zastavenia vlakov mohli stanoviť vzhľadom na prevádzkové zóny pre pomocné zariadenia.

Pre každé pomocné zariadenie musí byť na nástupišti zabezpečený voľný priestor 1 500 mm od okraja nástupišťa (pozri 4.1.2.19).

Bezpečnosť manuálne ovládaných a elektrických pomocných zariadení pri nástupe a výstupe invalidného vozíka

Prevádzkové predpisy sa musia implementovať vzhľadom na ovládanie pomocných zariadení pri nástupe a výstupe zo strany personálu stanice (pozri oddiel 4.1.2.21.1 a 2).

Prevádzkový predpis sa musí implementovať v prípade, ak personál používa pohyblivú bezpečnostnú bariéru upevnenú na zdvižnej plošine pre invalidný vozík (pozri oddiel 4.1.2.21.2).

Prevádzkové predpisy sa musia implementovať na zabezpečenie bezpečného ovládania pomocných rámp pri nástupe a výstupe zo strany personálu, pokiaľ ide o uvedenie do pracovnej polohy, zabezpečenie, zdvihnutie, zníženie a uskladnenie (pozri oddiel 4.1.2.21.2).

Pomoc osobám používajúcim invalidný vozík

Prevádzkové predpisy sa musia implementovať na zabezpečenie toho, že si personál bude vedomý skutočnosti, že osoby používajúce invalidný vozík môžu pri nástupe do vozidla a výstupe z vozidla požiadať o pomoc, a že v prípade požiadania takúto pomoc poskytne.

Od osôb používajúcich invalidný vozík sa môže vyžadovať, aby si takúto pomoc objednali vopred, čím sa zabezpečí, že bude k dispozícii školený personál.

Dohľadované úrovňové koľajové priechody

Ak sa podľa vnútroštátnych predpisov povoľujú dohľadované úrovňové koľajové priechody, musia sa implementovať prevádzkové predpisy, aby sa zo strany personálu zabezpečila na týchto priecestiach primeraná pomoc PRM, čo zahŕňa aj informáciu, kedy je bezpečné trať prejsť.

4.1.5.   Predpisy údržby

Vzhľadom na základné požiadavky uvedené v oddiele 3 sú predpisy údržby špecifické pre subsystém Infraštruktúra v súlade s technickým rozsahom pôsobnosti definovaným v ustanovení 1.1, na ktoré sa vzťahuje táto TSI, takéto:

Manažér infraštruktúry alebo manažér stanice musia mať zavedené postupy, na základe ktorých sa PRM poskytuje alternatívna pomoc počas údržby, výmeny alebo opravy zariadení určených pre PRM.

4.1.6.   Odborná spôsobilosť

Odborná spôsobilosť personálu nevyhnutná na prevádzku subsystému Infraštruktúra v súlade s technickým rozsahom pôsobnosti definovaným v ustanovení 1.1 a v súlade s ustanovením 4.1.4, v ktorom sa uvádza zoznam prevádzkových predpisov, na ktoré sa vzťahuje táto TSI, je takáto:

Odborná príprava personálu, ktorý plní úlohu sprievodcov vo vlaku, poskytovateľov služieb a asistentov pre cestujúcich na stanici a úlohu predávajúcich cestovné lístky, sa musí zaoberať aj otázkami uvedomenia si postihnutia a rovnosti a špecifickými potrebami každej kategórie PRM.

Odborná príprava technikov a manažérov zodpovedných za údržbu a prevádzku infraštruktúry sa musí takisto zaoberať aj otázkami uvedomenia si postihnutia a rovnosti a špecifickými potrebami každej kategórie PRM.

4.1.7.   Zdravotné a bezpečnostné podmienky

Neexistujú špecifické požiadavky v rozsahu pôsobnosti tejto TSI týkajúce sa zdravotných a bezpečnostných podmienok pre personál, ktorý je nevyhnutný na prevádzku subsystému Infraštruktúra, ani požiadavky na implementáciu TSI.

4.1.8.   Register infraštruktúry

Požiadavky na register infraštruktúry vzhľadom na túto TSI sú takéto:

Územný rozsah pôsobnosti definovaný v ustanovení 1.2;

V rámci definovaného územného rozsahu pôsobnosti sa musia uviesť stanice, na ktoré sa táto TSI vzťahuje;

Pre každú určenú stanicu sa musia uviesť jej nástupištia, na ktoré sa táto TSI vzťahuje.

Pre každú určenú stanicu, ako aj pre všetky nástupištia, na ktoré sa vzťahuje táto TSI, sa musia uviesť a vzhľadom na príslušné ustanovenia TSI opísať tieto vlastnosti:

Miesta na parkovanie v súlade s ustanovením 4.1.2.2;

Bezbariérová(-é) trasa(-y) v súlade s ustanovením 4.1.2.3;

Prípadné hmatové riadiace pásy v súlade s ustanovením 4.1.2.3.2;

Toalety vrátane toaliet prístupných pre osoby používajúce invalidný vozík v súlade s ustanovením 4.1.2.7;

Predaj cestovných lístkov, informačné pulty a miesta poskytovania služieb zákazníkom v súlade s ustanovením 4.1.2.9;

Systémy vizuálnych informácií v súlade s ustanovením 4.1.2.11;

Rampy, pohyblivé schody, zdvižné plošiny alebo pohyblivé chodníky namontované v súlade s ustanovením 4.1.2.17;

Výška, odsadenie, šírka a dĺžka každého nástupišťa v súlade s ustanoveniami 4.1.2.18 a 4.1.2.19;

Prípadné pomocné zariadenia pri nástupe a výstupe a ich opis v súlade s ustanovením 4.1.2.21;

Úrovňové koľajové priechody, ak sú prístupné pre PRM, v súlade s ustanovením 4.1.2.22.

V prípade, že sa na dosiahnutie súladu s touto TSI uplatňovali vnútroštátne predpisy, musia sa pre každú príslušnú položku uviesť v registri príslušné predpisy a ustanovenia.

4.2.   Subsystém Železničné koľajové vozidlá

4.2.1.   Úvod

Transeurópsky konvenčný železničný systém, na ktorý sa vzťahuje smernica 2001/16/ES upravená smernicou 2004/50/ES a ktorého súčasťou je daný subsystém, je integrovaný systém, ktorého konzistentnosť je potrebné overovať. Túto konzistentnosť je nevyhnutné kontrolovať, najmä pokiaľ ide o špecifikácie každého subsystému, jeho rozhrania so systémom, do ktorého je integrovaný, ako aj pokiaľ ide o predpisy prevádzky a údržby.

Funkčné a technické špecifikácie subsystému a jeho rozhraní, opísané v oddiele 4.2.2, nepredpisujú použitie špecifických technológií alebo technických riešení, okrem prípadov, keď je to krajne nevyhnutné pre interoperabilitu transeurópskej konvenčnej železničnej siete. Inovačné riešenia pre interoperabilitu si však môžu vyžadovať nové špecifikácie a/alebo nové metódy posudzovania. S cieľom umožniť technologickú inováciu je potrebné tieto špecifikácie a metódy posudzovania vyvíjať na základe postupu, ktorý je opísaný v oddieloch 6.1.4 a 6.2.4.

S prihliadnutím na všetky uplatniteľné základné požiadavky sa subsystém Železničné koľajové vozidlá charakterizuje takto:

4.2.2.   Funkčné a technické špecifikácie

4.2.2.1.   Všeobecne

Vzhľadom na základné požiadavky uvedené v oddiele 3 sú funkčné a technické špecifikácie subsystému Železničné koľajové vozidlá týkajúce sa prístupu osôb so zníženou pohyblivosťou zoradené takto:

Sedadlá

Priestory pre invalidné vozíky

Dvere

Osvetlenie

Toalety

Voľný schodný priestor

Informácie pre zákazníkov

Zmeny výšok

Držadlá

Priestory na spanie prístupné pre invalidné vozíky

Umiestnenie nástupných a výstupných schodíkov vozidla

Všeobecné ustanovenie uvádza nasledujúce ustanovenia pre každý základný parameter.

V nasledujúcich ustanoveniach sa podrobne opisujú podmienky, ktoré treba dodržať, aby sa splnili požiadavky uvedené vo všeobecných ustanoveniach.

4.2.2.2.   Sedadlá

4.2.2.2.1.   Všeobecne

Madlá, zvislé tyčové držadlá alebo iné časti, ktoré sa môžu pri prechode uličkou používať v záujme osobnej stability, musia byť namontované na operadlách všetkých sedadiel pri uličke, pokiaľ sa sedadlo nedotýka operadla sedadla otočeného do opačného smeru, ktoré je opatrené madlom alebo sa dotýka priečky.

Madlá alebo iné časti, ktoré sa môžu používať v záujme osobnej stability, sa musia umiestniť do výšky od 800 mm do 1 200 mm nad podlahou, nesmú vyčnievať do voľného schodného priestoru a musia byť farebne kontrastné voči sedadlu.

V záujme osobnej stability sa držadlá musia používať vo vozidlách, kde sú sedadlá pevne umiestnené v pozdĺžnom smere. Tieto držadlá musia byť od seba vzdialené maximálne 2 000 mm, musia byť umiestnené vo výške od 800 mm do 1 200 mm nad podlahou a musia farebne kontrastovať s interiérom vozidla.

Madlá alebo iné časti nesmú mať ostré hrany.

4.2.2.2.2.   Prednostné sedadlá

4.2.2.2.2.1.   Všeobecne

Minimálne 10 percent sedadiel vlakovej súpravy alebo samotného vozidla a triedy musí byť vyznačených ako prednostné sedadlá určené pre PRM.

Prednostné sedadlá a vozidlá, v ktorých sú tieto sedadlá k dispozícii, musia byť označené značkami, ktoré spĺňajú ustanovenia N.3 a N.8 prílohy N a na ktorých je uvedené, že ostatní cestujúci musia tieto sedadlá uvoľniť osobám, ktoré sú ich oprávnené používať.

Prednostné sedadlá sa musia nachádzať v priestore pre cestujúcich v tesnej blízkosti vonkajších dverí.

V prípade, že sú sedadlá opatrené operadlami na ruky, prednostné sedadlá musia byť opatrené pohyblivými operadlami na ruky, pričom výnimku tvoria operadlá na ruky umiestnené pozdĺž bočnice vozidla. Pohyblivé operadlo na ruky musí byť umiestniteľné do polohy súbežne s čalúnením operadla sedadla, aby bol umožnený neobmedzený prístup k sedadlu alebo ktorémukoľvek susediacemu prednostnému sedadlu.

Prednostné sedadlá nesmú byť sklápacie.

Každé prednostné sedadlo a priestor k dispozícii pre jeho užívateľa musia spĺňať požiadavky diagramov znázornených na obrázkoch 1 až 4.

Šírka celého úžitkového povrchu na sedenie prednostného sedadla musí byť minimálne 450 mm (pozri obrázok 1).

Image

Vrch každého čalúnenia prednostného sedadla sa musí nachádzať vo výške od 430 do 500 mm nad úrovňou podlahy na prednom okraji sedadla. Svetlá výška nad každým sedadlom musí byť minimálne 1 680 mm od úrovne podlahy (pozri obrázok 2), pričom výnimku tvoria poschodové vlakové súpravy, v ktorých sú batožinové police umiestnené nad sedadlami. Vtedy sa v prípade prednostných sedadiel umiestnených pod batožinovými policami povoľuje svetlá výška obmedzená na 1 520 mm za predpokladu, že sa minimálne u 50 % prednostných sedadiel zachová svetlá výška 1 680 mm.

Poznámka: Na nasledujúcich obrázkoch 2 až 4 sú znázornené prierezové pohľady zodpovedajúce osi sedadla.

Image

Image

Image

Ak sú namontované sklápacie sedadlá, rozmery sa musia zisťovať vtedy, keď sú sedadlá v úplne zdvihnutej polohe.

4.2.2.2.2.2.   Sedadlá umiestnené v jednom smere

Ak sú k dispozícii prednostné sedadlá umiestnené v jednom smere, voľný priestor pred každým sedadlom musí spĺňať požiadavky obrázku 2.

Ako je znázornené na obrázkoch 1 až 4, vzdialenosť medzi predným povrchom operadla chrbta sedadla a zvislou rovinou prechádzajúcou najzadnejšou časťou sedadla vpredu musí byť minimálne 680 mm, pričom priestor medzi sedadlami sa musí merať od stredu sedadla, 70 mm nad miestom, kde sa stretá čalúnenie s operadlom chrbta. Medzi predným okrajom čalúnenia sedadla a tou istou zvislou rovinou pre sedadlo vpredu musí byť voľný priestor minimálne 230 mm.

4.2.2.2.2.3.   Sedadlá umiestnené oproti sebe

Ak sú k dispozícii prednostné sedadlá umiestnené oproti sebe, vzdialenosť medzi prednými okrajmi čalúnenia sedadiel musí byť minimálne 600 mm (pozri obrázok 4).

V prípade, že sú prednostné sedadlá umiestnené oproti sebe vybavené stolíkom, musí byť medzi predným okrajom čalúnenia sedadla a najbližším okrajom stolíka svetlá vodorovná vzdialenosť minimálne 230 mm (pozri obrázok 3).

4.2.2.3.   Priestory pre invalidné vozíky

V závislosti od dĺžky vlaku, pričom sa nezohľadňuje rušeň alebo hlavná napájacia jednotka, musí byť v danom vlaku minimálne toľko priestorov pre invalidné vozíky, koľko sa uvádza v nasledujúcej tabuľke:

Dĺžka vlaku

Počet priestorov pre invalidné vozíky na vlak

Menej ako 205 metrov

2 priestory pre invalidné vozíky

205 až 300 metrov

3 priestory pre invalidné vozíky

Viac ako 300 metrov

4 priestory pre invalidné vozíky

V záujme zabezpečenia stability musí byť priestor pre invalidný vozík navrhnutý tak, aby sa invalidný vozík mohol umiestniť v smere alebo proti smeru jazdy.

Do priestoru pre invalidný vozík, určeného pre jednu osobu používajúcu invalidný vozík, musí byť možné umiestniť invalidný vozík s týmito vlastnosťami:

Ak sú na staniciach umiestnené pomocné zariadenia pri nástupe do vozidla a výstupe z vozidla, musia byť použiteľné pre invalidný vozík, ktorého vlastnosti sú podrobne opísané v prílohe M.

Vymedzené miesto nesmie predstavovať žiadnu prekážku medzi podlahou a stropom vozidla, pričom sa nezohľadňuje batožinová polica umiestnená nad úrovňou hlavy, vodorovné držadlo upevnené na stenu alebo strop vozidla alebo stolík v súlade s požiadavkami ustanovenia 4.2.2.10.

Minimálna vzdialenosť v pozdĺžnej rovine medzi priestorom pre invalidný vozík a predným povrchom 2 musí byť v súlade s obrázkom 5. Povrch 1 môže byť zdvihnuté sklápacie sedadlo alebo priečka.

Image

Ak je povrchom 2 predný okraj čalúnenia sedadla cestujúceho pri sedadlách umiestnených oproti sebe a ak toto sedadlo môže využívať cestujúci, minimálna vzdialenosť nesmie byť menej ako 300 mm.

Ak je povrchom 2 operadlo sedadla cestujúceho pri sedadlách umiestnených jedným smerom, priečka alebo zdvihnuté sklápacie sedadlo pred priestorom pre invalidný vozík, minimálna vzdialenosť nesmie byť menej ako 200 mm.

Image

V priestore pre invalidný vozík môžu byť namontované sklápacie sedadlá, nesmú však pri svojom uskladnení zasahovať do požiadaviek na rozmery priestoru pre invalidný vozík.

Na jednom konci priestoru pre invalidný vozík musí byť namontovaná konštrukcia alebo iné vhodné zariadenie so šírkou 700 mm (ako je znázornené na obrázku 6). Výška konštrukcie alebo iného zariadenia musí byť dostatočná na to, aby sa invalidný vozík, ktorý bol umiestnený chrbtom k tejto konštrukcii alebo zariadeniu, neprevrhol smerom dozadu.

Minimálne jedno sedadlo, ktoré susedí s priestorom pre invalidný vozík alebo sa nachádza oproti nemu, musí byť k dispozícii pre osobu sprevádzajúcu osobu používajúcu invalidný vozík. Toto sedadlo musí byť rovnako pohodlné ako ostatné sedadlá a môže byť umiestené aj na opačnej strane voľného schodného priestoru.

V priestore pre invalidný vozík musí byť namontované výstražné zariadenie, pomocou ktorého môže osoba používajúca invalidný vozík informovať v prípade nebezpečenstva osobu, ktorá prijme príslušné kroky. Musí byť v dosahu osoby používajúcej referenčný invalidný vozík.

Po aktivovaní výstražného zariadenia musí vizuálny a zvukový signál udať, že výstražný systém funguje.

Výstražné zariadenie nesmie byť umiestnené v úzkom výklenku ani nijak inak kryté, pretože by sa tým mohlo zabrániť okamžitému ovládaniu dlaňou ruky.

Výstražné zariadenie musí byť umiestnené v prirodzenom dosahu osoby používajúcej invalidný vozík a nie na veľmi vzdialenom mieste.

Image

Hneď vedľa priestoru pre invalidný vozík alebo priamo v ňom musí byť umiestnená značka v súlade s ustanoveniami N.3 a N.4 prílohy N, ktorou sa priestor označuje ako priestor pre invalidný vozík.

4.2.2.4.   Dvere

4.2.2.4.1.   Všeobecne

Manuálne ovládané dvere určené pre verejnosť sa musia dať pomocou ovládacieho zariadenia zatvoriť, otvoriť a odblokovať dlaňou ruky použitím sily maximálne 20 newtonov.

Ovládacie zariadenia dverí, manuálne alebo tlačidlá, musia farebne kontrastovať s povrchom, na ktorom sú namontované.

Ak sa dvere ovládajú pomocou tlačidiel alebo iných zariadení na diaľkové ovládanie, na ovládanie každého tlačidla alebo zariadenia musí stačiť sila maximálne 15 newtonov.

Ak sú nad sebou umiestnené tlačidlá otvorenia a zatvorenia, horné tlačidlo je vždy tlačidlo otvorenia.

4.2.2.4.2.   Vonkajšie dvere

4.2.2.4.2.1.   Požiadavky subsystému

Na automatických a poloautomatických vonkajších prístupových dverách pre cestujúcich musia byť namontované zariadenia, ktoré identifikujú cestujúceho v priestore dverí počas ich zatvárania, čo znamená, že ak v danom priestore identifikujú cestujúceho, dvere sa automaticky zastavia a zostanú na určitý čas voľné.

Všetky vonkajšie vchody pre cestujúcich musia mať pri otvorení svetlú využiteľnú šírku minimálne 800 mm.

Vonkajšie dvere musia byť namaľované alebo označené na vonkajšej strane tak, aby farebne kontrastovali so zvyškom bočnice vozidla.

Vonkajšie vchody určené pre prístup invalidných vozíkov musia byť najbližšími vchodmi vedúcimi k určeným priestorom pre invalidné vozíky.

Dvere, ktoré sa majú využívať ako prístupové dvere pre invalidné vozíky, musia byť jasne označené značkou v súlade s ustanoveniami N.3 a N.4 prílohy N.

Poloha vonkajších vchodov musí byť vnútri vozidla jasne označená farebným kontrastom podlahy susediacej s vchodom od zvyšku podlahy vozidla.

Keď je možné otvorenie dverí, musí zaznieť signál, ktorý budú jasne počuť osoby vnútri aj mimo vlaku. Tento výstražný signál musí znieť minimálne päť sekúnd, môže však po troch sekundách doznieť, ak sa medzitým aktivovali dvere. Táto požiadavka neplatí v prípade vonkajších zvukových signálov vo vysokorýchlostných vlakoch triedy 1 a 2.

Ak dvere automaticky alebo na diaľku otvorí vodič alebo iný člen vlakového personálu, výstražný signál musí znieť minimálne 3 sekundy od momentu, od ktorého sa dvere začnú otvárať.

Keď sa dvere začnú automaticky alebo na diaľku zatvárať, musia byť na to osoby vnútri aj mimo vlaku upozornené zvukovým výstražným signálom. Výstražný signál musí znieť minimálne 2 sekundy, než sa dvere začnú zatvárať, a musí sa odlišovať od tónu, ktorý znie pri otváraní dverí. Výstražný signál musí znieť, až kým sa dvere nezačnú zatvárať.

Zvukový zdroj výstražných signálov pri otváraní a zatváraní dverí musí byť umiestnený na mieste, ktoré sa nachádza blízko pri ovládacom zariadení alebo, ak takéto zariadenie neexistuje, susedí s vchodom.

Zvukové výstražné signály dverí pre cestujúcich – Možnosť otvorenia dverí

Charakter

kombinácia 2 súvislých alebo pomaly pulzujúcich tónov (do 2 pulzov za sekundu)

Frekvencie

3 000 Hz +/- 500 Hz

a:

1 750 Hz +/- 500 Hz

Úroveň akustického tlaku

70 dB LAeq,T +/- 2 nameraných v stredovom bode vstupného priestoru vo výške 1,5 m nad úrovňou podlahy. (T = celková dĺžka zvukového signálu)

Zvukové výstražné signály dverí pre cestujúcich – Výstražný signál pri zatváraní dverí

Charakter

rýchlo pulzujúci tón (6 – 10 pulzov za sekundu)

Frekvencia

1 900 Hz +/- 500 Hz

Úroveň akustického tlaku

70 dB LAeq,T +/- 2 nameraných mimo vozidla, 1,5 m od osi bočných dverí vo výške 1,5 m nad úrovňou nástupišťa. Meranie vnútri: ako v prípade výstražného signálu pri otváraní dverí. (T = celková dĺžka zvukového signálu)

Dvere aktivuje vlakový personál alebo cestujúci stlačením tlačidla, t. j. ide o poloautomatické dvere.

Ovládacie zariadenie dverí musí byť umiestnené vedľa krídla dverí alebo na ňom.

Stred ovládacích zariadení vonkajších dverí, ktoré sa dajú ovládať z nástupišťa, sa musí v prípade všetkých nástupíšť, pri ktorých vlak zastavuje, nachádzať vo výške od 800 mm a do 1 200 mm meranej zvisle nad úrovňou nástupišťa. Stred ovládacích zariadení vnútorných dverí pre vonkajšie dvere sa musí nachádzať vo výške od 800 mm a do 1 200 mm meranej zvisle nad úrovňou podlahy vozidla.

4.2.2.4.2.2.   Požiadavky komponentov interoperability

Ak sa dvere ovládajú pomocou tlačidiel, musí byť na každom tlačidle alebo okolo neho vidieť signál označujúci aktivovanie dverí a na ovládanie tohto tlačidla musí stačiť sila maximálne 15 newtonov. Ak zatváranie dverí aktivuje vlakový personál na diaľku, vizuálny signál nesmie prestať skôr ako po 2 sekundách predtým, ako sa dvere začnú zatvárať.

Tieto tlačidlá musia byť rozpoznateľné hmatom (napr. hmatové označenie) a musí byť na nich označená ich funkcia.

4.2.2.4.3.   Vnútorné dvere

4.2.2.4.3.1.   Požiadavky subsystému

Na vnútorných automatických a poloautomatických dverách musia byť namontované zariadenia, ktoré zabraňujú tomu, aby cestujúci počas prevádzky vo dverách uviazol.

Ak sú namontované vnútorné dvere, musia spĺňať požiadavky tohto ustanovenia.

Dverové otvory, ktoré sú prístupné pre osoby používajúce invalidný vozík, musia mať svetlú využiteľnú šírku minimálne 800 mm.

Manuálne ovládané dvere určené pre verejnosť sa musia dať pomocou ovládacieho zariadenia zatvoriť, otvoriť a odblokovať dlaňou ruky použitím sily maximálne 20 newtonov.

Manuálne ovládané dvere sa musia dať otvárať a zatvárať použitím sily maximálne 60 newtonov.

Stred ovládacích zariadení vnútorných dverí sa musí nachádzať vo výške od 800 mm a do 1 200 mm meranej zvisle nad úrovňou podlahy vozidla.

Automatické dvere medzi vozidlami a nasledujúce spojovacie dvere musia fungovať synchrónne ako pár alebo druhé dvere musia automaticky identifikovať osobu blížiacu sa k nim a otvoriť sa.

Ak je viac ako 75 % povrchu dverí vyrobených z priehľadného materiálu, musia byť označené minimálne dvoma nápadnými pásmi, ktoré tvoria značky, logá, emblémy alebo okrasné prvky. Musia byť vo výške od 1 500 mm do 2 000 mm v prípade horného pruhu a od 850 mm do 1 000 mm v prípade nižšieho pruhu a musia farebne kontrastovať s pozadím pozdĺž celej šírky dverí. Tieto pruhy musia byť vysoké minimálne 100 mm.

4.2.2.4.3.2.   Požiadavky komponentov interoperability

Ak sa dvere ovládajú pomocou tlačidiel, každé tlačidlo (alebo jeho okolie) musí byť osvetlené, keď je možné otvorenie dverí, a na ovládanie tohto tlačidla musí stačiť sila maximálne 15 newtonov.

Stred ovládacieho zariadenia nesmie byť umiestnený nad úrovňou podlahy v zvislom smere nižšie ako 800 mm a vyššie ako 1 200 mm.

Tieto ovládacie zariadenia musia byť rozpoznateľné hmatom (napr. hmatové označenie) a musí byť na nich označená ich funkcia.

4.2.2.5.   Osvetlenie

Nástupné schodíky vozidla musia byť osvetlené lampou umiestnenou v nich alebo vedľa nich, a to na úroveň osvetlenia minimálne 75 luxov meranú na 80 % šírky schodu.

4.2.2.6.   Toalety

4.2.2.6.1.   Všeobecne

Ak sú vo vlaku k dispozícii toalety, musí byť zabezpečený prístup z priestoru pre invalidné vozíky k toalete prístupnej pre všetkých, ktorý musí zároveň spĺňať požiadavky štandardnej toalety aj toalety prístupnej pre všetkých.

4.2.2.6.2.   Štandardné toalety (Požiadavky komponentov interoperability)

Štandardná toaleta nie je skonštruovaná tak, aby bola prístupná pre osobu používajúcu invalidný vozík.

Využiteľná šírka dverí musí byť minimálne 500 mm.

Stred všetkých madiel dverí, zámky alebo ovládacieho zariadenia dverí, ktoré sa nachádzajú vo vonkajšej alebo vnútornej časti toaletnej kabínky, musí byť vo výške minimálne od 800 mm a maximálne do 1 200 mm nad podlahou.

Vizuálne a hmatové (alebo zvukové) označenie musí signalizovať uzamknutie dverí.

Na ovládanie každého ovládacieho zariadenia a iného vybavenia v toaletnej kabínke (s výnimkou priestorov na prebaľovanie detí) musí stačiť sila maximálne 20 newtonov.

Každé ovládacie zariadenie, vrátane splachovacieho systému, musí farbou a/alebo odtieňom kontrastovať s povrchom pozadia a musí byť identifikovateľné hmatom.

O prevádzke každého ovládacieho zariadenia sa musia, za využitia piktogramov, poskytnúť jasné a presné informácie, ktoré musia byť hmatové.

Pevné zvislé a/alebo vodorovné držadlo musí byť namontované vedľa toaletnej misy a umývadla.

Držadlá musia mať okrúhly prierez s vonkajším priemerom od 30 mm do 40 mm a musia mať od akéhokoľvek vedľajšieho povrchu svetlú vzdialenosť minimálne 45 mm. Ak je držadlo zaoblené, polomer k vnútornej strane oblúku musí byť minimálne 50 mm.

Toaletná doska na sedenie s poklopom a všetky držadlá musia farbou a/alebo odtieňom kontrastovať s pozadím.

4.2.2.6.3.   Toalety prístupné pre všetkých

Toaleta prístupná pre všetkých je toaleta skonštruovaná tak, aby ju mohli využívať všetci cestujúci vrátane všetkých kategórií PRM.

4.2.2.6.3.1.   Požiadavky komponentov interoperability (Toalety prístupné pre všetkých)

Prístupové dvere toalety musia mať svetlú využiteľnú šírku minimálne 800 mm.

Vonkajšia časť dverí musí byť označená značkou v súlade s ustanoveniami N.3 a N.4 prílohy N.

Stred všetkých madiel dverí, zámky alebo ovládacieho zariadenia dverí, ktoré sa nachádzajú vo vonkajšej alebo vnútornej časti toaletnej kabínky, musí byť vo výške minimálne od 800 mm a maximálne do 1 200 mm nad podlahou.

Vizuálne a hmatové (alebo zvukové) označenie musí signalizovať uzamknutie dverí.

Na ovládanie každého ovládacieho zariadenia a iného vybavenia v toaletnej kabínke (s výnimkou priestorov na prebaľovanie detí) musí stačiť sila maximálne 20 newtonov.

V toaletnej kabínke musí byť dostatok miesta na to, aby sa invalidný vozík definovaný v prílohe M mohol umiestniť do polohy vedľa toaletnej dosky na sedenie, pozri obrázok 8a.

Image

Pred toaletnou doskou na sedenie musí byť svetlý priestor minimálne 700 mm, ako je znázornené na obrázku 8b.

Image

Vodorovné držadlo, ktoré spĺňa požiadavky na rozmery uvedené v predchádzajúcom ustanovení, musí byť namontované pozdĺž každej strany toaletnej dosky na sedenie. Držadlo na prístupnej strane invalidného vozíka musí byť sklopené tak, aby bol umožnený voľný presun osoby používajúcej invalidný vozík na toaletnú dosku na sedenie a z nej, pozri obrázky 9 a 10.

Image

Image

Povrch toaletnej dosky na sedenie musí byť v zníženej polohe vo výške od 450 mm do 500 mm nad úrovňou podlahy.

Všetko vybavenie (umývadlo, dávkovač mydla, zrkadlo, dávkovač vody a sušič rúk) musí byť ľahko dostupné pre osobu používajúcu invalidný vozík.

V toaletnej kabínke musia byť namontované minimálne dve výstražné zariadenia, pomocou ktorých môže PRM informovať v prípade nebezpečenstva osobu, ktorá prijme príslušné kroky. Jedno musí byť umiestnené vo výške maximálne 450 mm nad podlahou meranej zvisle od povrchu podlahy k hornej časti ovládacieho zariadenia. Druhé nesmie byť umiestnené nad úrovňou podlahy v zvislom smere k hornej časti ovládacieho zariadenia nižšie ako 800 mm a vyššie ako 1 200 mm.

Nižšie výstražné zariadenie musí byť umiestnené tak, aby na ovládacie zariadenie mohla dosiahnuť osoba ležiaca na podlahe. Tieto dve výstražné zariadenia sa musia nachádzať na rozdielnych zvislých povrchoch kabínky, aby na ne bolo možné dosiahnuť z niekoľkých polôh.

Ovládacie zariadenie výstražného zariadenia sa musí odlišovať od akéhokoľvek iného ovládacieho zariadenia vnútri toalety a jeho farba musí byť odlišná od farby iných ovládacích zariadení.

Hneď vedľa každého výstražného zariadenia musí byť umiestnená značka v súlade s ustanoveniami N.3 a N.7 prílohy N. Na značke musí byť uvedená funkcia a spôsob využitia a značka musí farebne kontrastovať s pozadím a musí udávať jasné vizuálne a hmatové informácie.

Vizuálny a zvukový signál v toalete musí označovať, že výstražný systém bol aktivovaný.

4.2.2.6.3.2.   Požiadavky komponentov interoperability (priestory na prebaľovanie detí)

Ak nie sú k dispozícii samostatné priestory na prebaľovanie detí, musí byť v toalete prístupnej pre všetkých umiestnený stolík na výmenu detských plienok. Zariadenie na prebaľovanie detí musí byť v zníženej polohe umiestnené vo výške od 800 mm do 1 000 mm nad úrovňou podlahy. Musí byť minimálne 500 mm široké a 700 mm dlhé.

Musí byť skonštruované tak, aby sa dieťa nemohlo náhodne zošmyknúť, nesmie mať ostré hrany a musí byť schopné uniesť minimálnu hmotnosť 80 kg.

Ak stôl na prebaľovanie zasahuje do priestoru prístupnej toalety, musí byť možné dať ho do úložnej polohy použitím sily maximálne 25 newtonov.

4.2.2.7.   Voľný schodný priestor

Od vstupného priestoru vozidla musí byť šírka voľného schodného priestoru v celom vozidle minimálne 450 mm od úrovne podlahy do výšky 1 000 mm a 550 mm od výšky 1 000 mm do 1 950 mm.

Šírka voľného schodného priestoru prepojenia medzi vozidlami jednej vlakovej súpravy musí byť minimálne 550 mm meraná na priamej a rovnej trati.

Voľný schodný priestor prístupu do priestorov a z priestorov pre invalidné vozíky, zón prístupných pre invalidné vozíky a dverí prístupných pre invalidné vozíky musí mať šírku minimálne 800 mm až do výšky minimálne 1 450 mm v každom bode. Voľný schodný priestor musí byť upravený tak, aby bol umožnený voľný pohyb referenčného invalidného vozíka podrobne opísaného v prílohe M.

Vedľa priestoru pre invalidný vozík musí byť priestor na otáčanie s priemerom minimálne 1 500 mm, aby sa osoba so zdravotným postihnutím používajúca referenčný invalidný vozík mohla s vozíkom otočiť dookola. Priestor pre invalidný vozík môže byť súčasťou kruhu na otáčanie.

4.2.2.8.   Informácie pre zákazníkov

4.2.2.8.1.   Všeobecne

Všetky informácie musia byť konzistentné a musia spĺňať európske alebo vnútroštátne predpisy.

Všetky informácie musia byť zlučiteľné so všeobecným orientačným a informačným systémom, najmä pokiaľ ide farby a farebný kontrast vo vlakoch, na nástupištiach a vstupných priestoroch.

Vizuálne informácie musia byť čitateľné za všetkých podmienok osvetlenia, keď je vozidlo alebo stanica v prevádzke.

Vizuálne informácie musia farebne kontrastovať so svojím pozadím.

Dolný doťah v latinke musí byť jasne identifikovateľný a vo vzťahu k veľkým písmenám musí mať veľkostný pomer minimálne 20 %.

Stlačený dolný doťah a horný doťah sa nepoužíva.

Informácie (zvukové aj vizuálne) sa musia poskytovať vo viac ako jednom jazyku. (Za výber a počet jazykov je zodpovedný železničný podnik, pričom zohľadňuje klientelu jednotlivých druhov vlakovej dopravy.)

Uvádzajú sa tieto informácie:

bezpečnostné informácie a bezpečnostné pokyny spĺňajúce európske alebo vnútroštátne predpisy,

zvukové bezpečnostné pokyny pre prípad núdze,

výstražné, zákazové a príkazové značky spĺňajúce európske alebo vnútroštátne predpisy,

informácie o trase vlaku,

informácie týkajúce sa umiestnenia zariadení vo vlakoch.

4.2.2.8.2.   Informácie (značenie, piktogramy, induktívne slučky a zariadenia na núdzové volanie)

4.2.2.8.2.1.   Požiadavky subsystému

Všetky bezpečnostné, výstražné, príkazové a zákazové značky musia obsahovať piktogramy a musia byť zostavené podľa normy ISO 3864-1.

Nemalo by tam byť viac ako päť piktogramov sprevádzaných šípkou určenia smeru, ktorá označuje jediný smer, ktoré sú umiestnené jeden vedľa druhého na jednom mieste.

Hmatové informačné označenie musí byť umiestnené:

na toaletách: informácie o fungovaní a uskutočnení núdzového volania v prípade potreby,

vo vlakoch: v prípade tlačidla na otváranie/zatváranie dverí a zariadenia na núdzové volanie.

Reklamy sa nesmú kombinovať s orientačnými a informačnými systémami.

Pre PRM musia byť k dispozícii tieto osobitné grafické symboly a piktogramy:

symbol pre invalidný vozík v súlade s ustanoveniami N.3 a N.4 prílohy N,

informácie o smere súvisiace s vybavením prístupným pre invalidný vozík,

označenie umiestnenia dverí prístupných pre invalidný vozík z vonkajšej strany vlaku,

označenie priestoru pre invalidný vozík vo vlaku,

označenie toaliet prístupných pre všetkých.

Symboly sa môžu kombinovať s inými symbolmi (napr. zdvižná plošina, toaleta atď.).

4.2.2.8.2.2.   Požiadavky komponentov interoperability

V prípade, že sú namontované induktívne slučky, musia byť označené značkou spĺňajúcou ustanovenia N.3 a N.5 prílohy N.

Ak je k dispozícii úschovňa ťažkej a objemnej batožiny, musí byť označená grafickým symbolom.

Ak je k dispozícii zariadenie na privolanie pomoci alebo požiadanie o informácie, musí byť označené značkou spĺňajúcou ustanovenia N.3 a N.6 prílohy N

a musí mať:

vizuálne a zvukové označenie aktuálnej prevádzky zariadenia,

doplňujúci návod na použitie v prípade potreby.

Ak je k dispozícii zariadenie na núdzové volanie, musí spĺňať ustanovenia N.3 a N.7 prílohy N a musí mať:

vizuálne a hmatové symboly,

vizuálne a zvukové označenie aktuálnej prevádzky zariadenia,

doplňujúci návod na použitie v prípade potreby.

Na toaletách prístupných pre všetkých a toaletách prístupných pre osoby používajúce invalidný vozík, na ktorých sú k dispozícii sklopné držadlá, musí byť vyznačený grafický symbol, ktorým sa znázorňuje držadlo vo zvislej a sklopenej polohe.

4.2.2.8.3.   Informácie (opis trás a rezervácia miest)

Konečný cieľ alebo trasa musia byť zobrazené z vonkajšej strany vlaku, a to na strane nástupišťa nachádzajúceho sa blízko pri minimálne jedných prístupových dverách pre cestujúcich na minimálne dvoch vozidlách vlaku.

Ak sa vlaky prevádzkujú v systéme, v rámci ktorého sa dynamické vizuálne informácie poskytujú na nástupištiach staníc do vzdialenosti 50 metrov, a ak sú informácie o cieli alebo trase k dispozícii aj na prednej časti vlaku, nie je potrebné uvádzať informácie po stranách každého vozidla.

Konečný cieľ alebo trasa vlaku musia byť zobrazené vnútri každého vozidla.

Nasledujúca zastávka vlaku musí byť zobrazená tak, aby bola čitateľná z miesta minimálne 51 % sedadiel cestujúcich vnútri každého vozidla. Táto informácia musí byť zobrazená minimálne dve minúty pred príchodom na príslušnú stanicu. Ak je nasledujúca stanica vzdialená menej ako dve minúty plánovanej cesty, musí byť zobrazená okamžite po odchode z predchádzajúcej stanice.

Požiadavka viditeľnosti zobrazení cieľa a nasledujúcej zastávky z miesta 51 % sedadiel cestujúcich nemusí byť splnená v prípade, ak je vlak sčasti alebo úplne rozdelený na oddiely s maximálne 8 sedadlami, ktoré sú spojené chodbou. Zobrazenie však musí vidieť osoba stojaca v chodbe mimo oddielu aj cestujúci, ktorý využíva priestor pre invalidný vozík.

Musia byť k dispozícii podrobné údaje o trase alebo sieti, na základe ktorých sa riadi prevádzka vlaku (železničný podnik určí spôsob poskytnutia týchto informácií).

Informácie o nasledujúcej zastávke sa môžu zobrazovať na rovnakom mieste ako konečný cieľ. Akonáhle sa však vlak zastaví, musí sa znovu zobraziť konečný cieľ.

V rámci systému musí byť možné ohlasovať informácie vo viac ako jednom jazyku. (Za výber a počet jazykov je zodpovedný železničný podnik, pričom zohľadňuje klientelu jednotlivých druhov vlakovej dopravy.)

Ak je systém automatizovaný, musí byť možné predísť nesprávnym alebo zavádzajúcim informáciám alebo ich opraviť.

Ak sú vo vozidle k dispozícii rezervované sedadlá, na každých dverách alebo v ich blízkosti musí byť zobrazené číslo alebo písmeno označujúce vozidlo (podľa rezervačného systému), ktorého výška nesmie menej ako 70 mm.

Čísla alebo písmená označujúce sedadlá musia byť zobrazené na každom sedadle alebo v jeho blízkosti a ich výška nesmie byť menej ako 12 mm. Tieto čísla a písmená musia farebne kontrastovať so svojím pozadím.

Vlak musí byť vybavený rozhlasovým systémom, ktorý v prípade bežných alebo núdzových hlásení používa vodič alebo iný člen vlakového personálu, ktorý je osobitne zodpovedný za cestujúcich.

Prevádzka systému môže byť manuálna, automatizovaná alebo predprogramovaná. Ak je systém automatizovaný, musí byť možné predísť nesprávnym alebo zavádzajúcim informáciám alebo ich opraviť.

Systém sa používa v prípade ohlasovania cieľa a nasledujúcej zastávky vlaku alebo pri odchode z každej zastávky.

Systém sa používa na ohlasovanie nasledujúcej zastávky vlaku minimálne dve minúty pred príchodom vlaku na túto zastávku. Ak je nasledujúca stanica vzdialená menej ako dve minúty plánovanej cesty, musí byť ohlásená ihneď po odchode z predchádzajúcej stanice.

Úroveň RASTI hlasových informácií musí byť vo všetkých zónach minimálne 0,5, v súlade s normou IEC 60268-16 časť 16. Systém musí spĺňať túto požiadavku v prípade každého umiestnenia sedadla a priestoru pre invalidný vozík.

V rámci systému musí byť možné ohlasovať informácie vo viac ako jednom jazyku. (Za výber a počet jazykov je zodpovedný železničný podnik, pričom zohľadňuje klientelu jednotlivých druhov vlakovej dopravy.)

Ak je systém automatizovaný, musí byť možné predísť nesprávnym alebo zavádzajúcim informáciám alebo ich opraviť.

4.2.2.8.4.   Informácie (Požiadavky komponentov interoperability)

Každý názov stanice (ktorý môže byť vo forme skratky) alebo slová správ sa zobrazujú minimálne na 2 sekundy. Ak sa používa obrazovka s funkciou rolovania (horizontálne alebo vertikálne), každé úplné slovo sa musí zobrazovať minimálne na 2 sekundy a rýchlosť horizontálneho rolovania nesmie presiahnuť 6 znakov za sekundu. Všetky písomné informácie sa predkladajú v typoch písma Sans Serif a používajú sa malé aj veľké písmená. (t. j. nepoužívajú sa výlučne veľké písmená).

Veľké písmená a čísla používané na predných vonkajších zobrazeniach musia byť vysoké minimálne 70 mm a na bočných zobrazeniach na bočnici vozidla a vnútorných indikátoroch 35 mm.

Vnútri vlakov musí byť veľkosť písma minimálne 35 mm v prípade vzdialenosti pri čítaní väčšej ako 5 000 mm.

Zobrazované znaky vysoké 35 mm sa považujú za čitateľné až do vzdialenosti maximálne 10 000 mm.

4.2.2.9.   Zmeny výšok

Vnútorné schodíky (okrem schodíkov vonkajších prístupových dverí) musia mať výšku maximálne 200 mm a hĺbku minimálne 280 mm meranú na úrovni stredovej osi schodov. Prvý a posledný schod musí byť označený farebne kontrastným pásom s hĺbkou od 45 mm do 50 mm, ktorý sa nachádza pozdĺž celej šírky schodov na prednom a hornom povrchu zaoblenej hrany schodu. Pokiaľ ide o poschodové vlaky, je prípustné znížiť túto hodnotu na 270 mm v prípade schodov vedúcich na horné poschodie.

Žiadne schodíky nesmú byť medzi vstupným priestorom s vonkajšími dverami prístupnými pre invalidný vozík, priestorom pre invalidný vozík, priestorom na spanie prístupným pre všetkých a toaletou prístupnou pre všetkých, s výnimkou prahu dverí, ktorého výška nesmie presiahnuť 15 mm.

V prípade rámp vo vlaku nesmie maximálny sklon presiahnuť tieto hodnoty:

Dĺžka rampy

Maximálne stúpania a klesania (stupne)

Maximálne stúpania a klesania ( %)

> 1 000 mm

4,47

8

600 mm až 1 000 mm

8,5

15

Menej ako 600 mm

10,2

18

Poznámka: Tieto stúpania sa musia merať vtedy, keď vozidlo stojí na priamej a rovnej trati.

4.2.2.10.   Držadlá

Všetky držadlá na vozidle musia mať okrúhly prierez s vonkajším priemerom od 30 mm do 40 mm a musia mať od akéhokoľvek vedľajšieho povrchu svetlú vzdialenosť minimálne 45 mm. Ak je držadlo zaoblené, polomer k vnútornej strane oblúku musí byť minimálne 50 mm.

Všetky držadlá musia farebne kontrastovať so svojím pozadím.

Vchody s viac ako dvoma vstupnými schodíkmi musia mať držadlá na oboch stranách dverí, a to upevnené zvnútra čo možno najbližšie k vonkajšej stene vozidla. Musia siahať do výšky 800 mm až 900 mm nad prvým využiteľným schodíkom pri nastupovaní do vlaku, podľa výšky nástupišťa, pre ktorú sú železničné koľajové vozidlá skonštruované, a musia byť rovnobežné s osou zaoblenej hrany schodu.

Zvislé držadlo musí byť takisto k dispozícii pri vystupovaní do vlaku a z vlaku. Vchody s maximálne dvoma vstupnými schodíkmi musia mať zvislé držadlá na oboch stranách dverí, a to upevnené zvnútra čo možno najbližšie k vonkajšej stene vozidla. V rozmedzí od 700 mm do 1 200 mm musia presahovať prah prvého schodíka.

Ak má voľný schodný priestor priechodu medzi vozidlami, ktorý majú využívať cestujúci, šírku menej ako 1 000 mm a dĺžku viac ako 2 000 mm, musia byť v tomto priechode alebo blízko pri ňom namontované držadlá alebo madlá. Ak je šírka voľného schodného priestoru priechodu medzi vozidlami väčšia alebo rovná 1 000 mm, musia byť v priechode namontované držadlá alebo madlá.

4.2.2.11.   Priestory na spanie prístupné pre invalidné vozíky

Ak sa vo vlaku nachádzajú priestory na spanie pre cestujúcich, minimálne v jednom vozidle musí byť minimálne jeden priestor na spanie prístupný pre invalidný vozík, ktorý je prispôsobený invalidnému vozíku definovanému v prílohe M.

Ak sa vo vlaku nachádzajú priestory na spanie pre cestujúcich vo viac ako jednom vozidle, musia byť k dispozícii minimálne dva priestory na spanie prístupné pre invalidné vozíky.

Ak sa v železničnom vozidle nachádza priestor na spanie prístupný pre invalidný vozík, vonkajšia časť dverí daného vozidla musí byť označená značkou v súlade s ustanoveniami N.3 a N.4 prílohy N.

V priestore na spanie musia byť namontované minimálne dve výstražné zariadenia, pomocou ktorých môže PRM informovať v prípade nebezpečenstva osobu, ktorá prijme príslušné kroky. Jedno musí byť umiestnené vo výške maximálne 450 mm nad podlahou meranej zvisle od povrchu podlahy k hornej časti ovládacieho zariadenia. Druhé nesmie byť umiestnené nad úrovňou podlahy v zvislom smere k hornej časti ovládacieho zariadenia nižšie ako 600 mm a vyššie ako 800 mm.

Nižšie výstražné zariadenie musí byť umiestnené tak, aby na ovládacie zariadenie mohla pohodlne dosiahnuť osoba ležiaca na podlahe. Tieto dve zariadenia sa musia nachádzať na rozdielnych zvislých povrchoch priestoru na spanie. Výstražné zariadenie sa musí odlišovať od akéhokoľvek iného ovládacieho zariadenia vnútri priestoru na spanie a jeho farba musí byť odlišná od farby iných ovládacích zariadení.

Hneď vedľa každého výstražného zariadenia musí byť umiestnená značka v súlade s ustanoveniami N.3 a N.7 prílohy N. Na značke musí byť uvedená funkcia a spôsob využitia a značka musí farebne kontrastovať so svojím pozadím a musí udávať jasné vizuálne a hmatové informácie.

Vizuálny a zvukový signál v priestore na spanie musí označovať, že výstražné zariadenie bolo aktivované.

4.2.2.12;   Umiestnenie nástupných a výstupných schodíkov vozidla

4.2.2.12.1.   Všeobecné požiadavky

Musí sa preukázať, že bod umiestnený v strednej polohe zaoblenej hrany schodíka (2) všetkých prístupových dverí na oboch stranách vozidla stojaceho centrálne na koľajniciach a v prevádzkových podmienkach s novými kolesami, ale bez cestujúcich, sa musí nachádzať v povrchu označenom ako „umiestnenie schodíka“ na obrázku 11, v súlade s požiadavkami vysvetlenými ďalej.

Nástupné schodíky vozidla musia byť skonštruované tak, aby spĺňali nasledujúce požiadavky podľa typu nástupišťa, pri ktorom majú železničné koľajové vozidlá za bežnej prevádzky určené zastávky. Koniec podlahy pri prístupových dverách sa považuje za schodík.

Schodíky musia byť také, aby maximálny konštrukčný obrys vozidla spĺňal požiadavky prílohy C k TSI Železničné koľajové vozidlá – Nákladné vozne.

Požiadavka a) pre všetky železničné koľajové vozidlá, ktoré majú za bežnej prevádzky určené zastávky pri nástupištiach s výškou do 550 mm:

Najnižší schodík (prvá úroveň) musí byť umiestnený na najnižšom bode konštrukčného obrysu vozidla podľa požiadaviek prílohy C k TSI Železničné koľajové vozidlá – Nákladné vozne platnej pre toto vozidlo.

Vo vodorovnej polohe musí byť najnižší schodík (prvá úroveň) umiestnený na najvyššom bode konštrukčného obrysu vozidla podľa požiadaviek prílohy C k TSI Železničné koľajové vozidlá – Nákladné vozne platnej pre toto vozidlo.

Požiadavka b) pre všetky železničné koľajové vozidlá, ktoré majú za bežnej prevádzky určené zastávky pri nástupištiach s výškou 550 mm:

Keď vozidlo zastaví na svojej nominálnej pozícii, schodík musí zodpovedať požiadavkám obrázku 11 a týmto hodnotám:

 

δh mm

δv+ mm

δv- mm

Na priamej a rovnej trati

200

230

160

Na trati s polomerom oblúku 300 m

290

230

160

Požiadavka c) pre všetky železničné koľajové vozidlá, ktoré majú za bežnej prevádzky určené zastávky pri nástupištiach s výškou 760 mm:

Keď vozidlo zastaví na svojej nominálnej pozícii, schodík musí zodpovedať požiadavkám obrázku 11 a týmto hodnotám:

 

δh mm

δv+ mm

δv- mm

Na priamej a rovnej trati

200

230

160

Na trati s polomerom oblúku 300 m

290

230

160

Požiadavka d) pre všetky železničné koľajové vozidlá, ktoré majú za bežnej prevádzky určené zastávky pri nástupištiach s výškou 760 mm a 550 mm alebo menej a ktoré majú minimálne dva nástupné schodíky:

Keď vozidlo zastaví na svojej nominálnej pozícii, pričom výška nominálneho nástupišťa je 760 mm, schodík musí okrem uvedených príslušných požiadaviek zodpovedať požiadavkám obrázku 11 a týmto hodnotám:

 

δh mm

δv+ mm

δv- mm

Na priamej a rovnej trati

380

230

160

Na trati s polomerom oblúku 300 m

470

230

160

Image

4.2.2.12.2.   Nástupné a výstupné schodíky

Všetky nástupné a výstupné schodíky musia byť protišmykové a ich efektívna svetlá šírka musí byť rovnaká ako šírka vchodu.

Vnútorné schodíky vonkajšieho prístupu musia mať výšku maximálne 200 mm a hĺbku minimálne 240 mm meranú medzi zvislými okrajmi schodíka. Všetky schodíky musia byť rovnako vysoké. Prvý a posledný schod musí byť označený farebne kontrastným pásom s hĺbkou od 45 mm do 50 mm, ktorý sa nachádza pozdĺž celej šírky schodov na prednom a hornom povrchu zaoblenej hrany schodu.

Výška každého schodíka môže predstavovať maximálne 230 mm, ak sa dá preukázať, že sa tým dosiahne zníženie počtu požadovaných schodíkov o jeden. (Napríklad, ak je treba prekonať zvislú vzdialenosť 460 mm, dá sa preukázať, že využitím schodíkov až do výšky 230 mm sa zníži počet požadovaných schodíkov z 3 na 2.)

Schodík vonkajšieho prístupu, pevný alebo pohyblivý, musí mať výšku maximálne 230 mm medzi schodíkmi a hĺbku minimálne 150 mm. Ak je k dispozícii stúpadlo, ktoré predstavuje predĺženie prahu dverí mimo vozidla, a nie je žiaden výškový rozdiel medzi stúpadlom a podlahou vozidla, toto stúpadlo sa nepovažuje za schodík na účely tejto špecifikácie. Minimálne zníženie úrovne, maximálne 60 mm, medzi povrchom podlahy vstupného priestoru a povrchom podlahy vonkajšej časti vozidla, určené na vedenie a uzatvorenie dverí, je takisto prípustné a nepovažuje sa za schodík.

Prístup do vstupného priestoru vozidla sa musí dosiahnuť prostredníctvom maximálne 4 schodíkov, z ktorých jeden môže byť vonkajší.

4.2.2.12.3.   Pomocné zariadenia pri nástupe do vozidla a výstupe z vozidla

4.2.2.12.3.1.   Všeobecne

Pomocné zariadenia pri nástupe do vozidla a výstupe z vozidla musia spĺňať požiadavky podľa tejto tabuľky:

Použitie pomocného zariadenia pri nástupe do vozidla a výstupe z vozidla

Neprístupné pre osobu používajúcu invalidný vozík

Prístupné aj pre osobu používajúcu invalidný vozík

Prístupné len pre osobu používajúcu invalidný vozík

Kategória pomocného zariadenia pri nástupe do vozidla a výstupe z vozidla*

Pohyblivý schodík

Rampa

Zdvižná plošina

Iné zariadenia

Stúpadlo

Iné zariadenia

 

Iné zariadenia

 

Všeobecné požiadavky podľa:

Kategória A

Kategória A

Kategória B

 

Kategória B

 

4.2.2.12.3.2.   Dostupnosť pomocných zariadení na nástup do vozidla a výstup z vozidla pre osoby používajúce invalidný vozík

Ak sa vchod vo vlaku prístupný pre invalidný vozík má za bežnej prevádzky otvoriť na nástupišti na stanici, ktorá má prístupové bezbariérové trasy v súlade s 4.1.2.3.1, musí byť medzi týmto vchodom a nástupišťom k dispozícii pomocné zariadenie pri nástupe do vozidla a výstupe z vozidla, aby cestujúci používajúci invalidný vozík mohol nastúpiť alebo vystúpiť, pokiaľ sa nepreukáže, že medzera medzi okrajom prahu tohto vchodu a okrajom nástupišťa je maximálne 75 mm meraná vodorovne a maximálne 50 mm meraná zvisle.

Poloha okraja nástupíšť, s ktorými sú kompatibilné pomocné zariadenia železničných koľajových vozidiel, v súlade s predchádzajúcim odsekom, musí byť uvedená vo vlastnostiach železničných koľajových vozidiel.

Ak vzdialenosť medzi stanicami na rovnakej trase s nástupišťami, pri ktorých majú železničné koľajové vozidlá určené zastávky a ktoré sú vybavené pomocnými zariadeniami pre osoby používajúce invalidný vozík, nepresahuje 30 km, železničné koľajové vozidlá nemusia byť vybavené takýmito pomocnými zariadeniami.

S cieľom stanoviť, ktorá strana bude zodpovedná za zabezpečenie potrebných pomocných zariadení, musia zodpovedný manažér infraštruktúry [alebo manažér(-i) stanice, ak sú zodpovednými subjektmi] a železničný podnik odsúhlasiť správu pomocných zariadení v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v medzinárodnej železničnej doprave. Manažér infraštruktúry [alebo manažér(-i) stanice] a železničný podnik musia zabezpečiť, aby rozdelenie úloh, na ktorom sa dohodnú, bolo čo najschodnejším celkovým riešením.

V dohode vymedzia:

nástupištia na stanici, na ktorých musí manažér infraštruktúry alebo manažér stanice zabezpečiť pomocné zariadenie, a železničné koľajové vozidlá, pre ktoré sa bude používať,

nástupištia na stanici, na ktorých musí železničný podnik zabezpečiť pomocné zariadenie, a železničné koľajové vozidlá, pre ktoré sa bude toto zariadenie používať,

železničné koľajové vozidlá, v ktorých musí železničný podnik zabezpečiť pomocné zariadenie, a nástupište na stanici, na ktorom sa bude toto zariadenie používať,

osobitné predpisy pre zastavovanie vlakov s cieľom splniť ustanovenie 4.1.2.19 (miesto pre pomocné zariadenia na nástup do vozidla a výstup z vozidla pre osoby používajúce invalidný vozík).

Železničný podnik musí v rámci svojho systému riadenia bezpečnosti stanoviť, aké záväzky mu vyplývajú z tejto dohody a ako ich zamýšľa splniť.

Manažér infraštruktúry musí v rámci svojho systému riadenia bezpečnosti stanoviť, aké záväzky mu vyplývajú z tejto dohody a ako ich zamýšľa splniť.

Manažér stanice prevádzkujúci nástupištia sa v uvedených odsekoch považuje za manažéra infraštruktúry podľa smernice 91/440/ES článok 3: definícia infraštruktúry a nariadenia 2598/70/EHS.

4.2.2.12.3.3.   Všeobecné požiadavky podľa kategórie A

Požiadavky komponentov interoperability

Zariadenie musí odolať koncentrovanému zaťaženiu 2 kN pôsobiacemu v zvislom smere nadol na plochu 100 mm * 200 mm, a to v akomkoľvek bode zaťaženého povrchu schodíka bez spôsobenia trvalej deformácie.

Zariadenie musí na zaťaženom povrchu odolať rozloženému zaťaženiu 4 kN pôsobiacemu v zvislom smere nadol na plochu jeden meter dĺžky schodíka bez spôsobenia závažnej trvalej deformácie.

Na zabezpečenie stability zariadenia v nezatiahnutej a zatiahnutej polohe musí byť namontovaný vhodný mechanizmus.

Povrch zariadenia musí byť protišmykový a jeho efektívna svetlá šírka musí byť rovnaká ako šírka vchodu.

Zariadenie musí byť vybavené zariadením určeným na zastavenie pohybu tohto schodíka, ak jeho predný okraj prichádza do kontaktu s akýmkoľvek predmetom alebo osobou, zatiaľ čo sa schodík pohybuje.

Maximálna sila vynaložená zariadením musí spĺňať tieto pravidlá:

Maximálna sila vynaložená zariadením počas pohybu otvárania nesmie pri narazení na prekážku prekročiť špičkovú silu 300 N.

Ak sa predpokladá, že cestujúci budú vo vozidle stáť na zariadení pohybujúcom sa v zvislom smere, schodík nesmie v žiadnom bode povrchu schodíka fungovať so zvislou silou väčšou ako 150 N pôsobiacou na plochu s priemerom 80 mm.

Zariadenie musí mať núdzový spôsob uvedenia do pracovnej polohy a uskladnenia pri poruche motora.

4.2.2.12.3.4.   Všeobecné požiadavky podľa kategórie B

Požiadavky komponentov interoperability

Ak sú na staniciach umiestnené pomocné zariadenia pri nástupe do vozidla a výstupe z vozidla, musia byť použiteľné pre invalidný vozík, ktorého vlastnosti sú podrobne opísané v prílohe M.

Povrch zariadenia musí byť protišmykový a musí mať efektívnu svetlú šírku minimálne 760 mm, s výnimkou zdvižných plošín, pre ktoré je prípustná šírka 720 mm. Ak je zariadenie široké menej ako 900 mm, musí mať na oboch stranách zdvihnuté okraje, aby sa zabránilo zošmyknutiu kolies pomôcky na mobilitu.

Zariadenie musí odolať hmotnosti minimálne 300 kg umiestnenej do stredu rampy a rozdelenej na plochu 660 mm krát 660 mm.

4.2.2.12.3.5.   Osobitné požiadavky pre pohyblivé schodíky

Pohyblivý schodík je zariadenie zabudované do vozidla, je plne automatický a aktivuje sa v spojení s postupmi otvárania a zatvárania dverí.

Pohyblivé schodíky sa môžu používať za predpokladu, ak spĺňajú požiadavky týkajúce sa vybraného konštrukčného obrysu železničných koľajových vozidiel podľa prílohy C k TSI Železničné koľajové vozidlá – Nákladné vozne.

V prípade, že sa schodík vysúva až za hranicu povolenú podľa obrysových pravidiel, musí vlak počas vysúvania schodíka stáť.

Schodík sa musí vysunúť ešte predtým, ako sa otvorením dverí umožní cestujúcim prejsť, a naopak, schodík sa môže začať zasúvať len vtedy, ak už otvorením dverí nie je umožnené cestujúcim PRM prejsť.

4.2.2.12.3.6.   Osobitné požiadavky pre prenosné rampy

Požiadavky komponentov interoperability

Zariadenie, ktoré manuálne ovláda personál, musí byť skonštruované tak, aby bolo bezpečné, a na jeho ovládanie musí stačiť minimálne úsilie.

Ak je pomocné zariadenie poháňané motorom, musí byť v prípade núdze ovládateľné manuálne, keby došlo k poruche motora. Tento spôsob ovládania nesmie predstavovať žiadne nebezpečenstvo pre osobu, ktorá zariadenie používa, ako aj pre osobu, ktorá ho ovláda.

Prístupovú rampu uskladnenú na nástupišti stanice alebo vo vlaku musí umiestňovať manuálne personál alebo sa poloautomaticky uvádza do pracovnej polohy využitím mechanického prostriedku, ktorý ovláda personál alebo cestujúci.

Povrch rámp musí byť protišmykový a musí mať efektívnu svetlú šírku minimálne 760 mm.

Rampy musia mať na oboch stranách zdvihnuté okraje, aby sa zabránilo zošmyknutiu kolies mobilnej pomôcky z rampy.

Sokle na oboch koncoch rampy musia byť zošikmené a nesmú byť vyššie ako 20 mm. Musia byť vybavené kontrastnými výstražnými pásmi.

Rampa musí byť pri používaní na nástup alebo výstup zaistená, aby sa pri nakladaní alebo vykladaní invalidného vozíka nehýbala.

Musí byť k dispozícii priestor, aby sa zabezpečilo, že uskladnené rampy, vrátane prenosných rámp, nebránia pohybu invalidného vozíka alebo inej pomôcky na mobilitu cestujúceho ani nepredstavujú pre cestujúcich žiadne nebezpečenstvo v prípade náhleho zastavenia.

Sklon rampy musí byť maximálne 10,2 stupňa (18 %). Ak sklon dosiahne túto maximálnu hodnotu, môže si to vyžadovať pomoc cestujúcemu.

Požiadavky subsystému

Musí byť k dispozícii priestor, aby sa zabezpečilo, že uskladnené rampy, vrátane prenosných rámp, nebránia pohybu invalidného vozíka alebo inej pomôcky na mobilitu cestujúceho ani nepredstavujú pre cestujúcich žiadne nebezpečenstvo v prípade náhleho zastavenia.

4.2.2.12.3.7.   Osobitné požiadavky pre poloautomatické rampy

Požiadavky komponentov interoperability

Poloautomatická rampa musí byť vybavená zariadením určeným na zastavenie pohybu pohyblivej časti, ak jeho predný okraj prichádza do kontaktu s akýmkoľvek predmetom alebo osobou, zatiaľ čo sa zariadenie pohybuje.

Sklon rampy musí byť maximálne 10,2 stupňa (18 %). Ak sklon dosiahne túto maximálnu hodnotu, môže si to vyžadovať pomoc cestujúcemu.

Požiadavky subsystému

Ovládacím zariadením sa zabezpečí, aby sa vozidlo nemohlo pohybovať, keď nie je poloautomatická rampa uskladnená.

4.2.2.12.3.8.   Osobitné požiadavky pre stúpadlá

Požiadavky komponentov interoperability

Stúpadlo je zariadenie zabudované do vozidla, je plne automatické a aktivuje sa v spojení s postupmi otvárania a zatvárania dverí. Zostáva v horizontálnej polohe bez podpory na nástupišti stanice.

4.2.2.12.3.9.   Osobitné požiadavky pre zdvižné plošiny vo vlakoch

Požiadavky komponentov interoperability

Zdvižná plošina je zariadenie zabudované do vchodu vozidla, ktoré uvádza do pracovnej polohy vlakový personál. Systém musí umožniť prekonať rozdiel maximálnej výšky medzi podlahou vozidla a nástupišťom stanice, ak sa používa.

Ak sa používa zdvižná plošina, musí spĺňať tieto požiadavky:

Každé ovládacie zariadenie na uvedenie do pracovnej polohy, spustenie na úroveň zeme, zdvihnutie a uskladnenie plošiny si vyžaduje nepretržitý manuálny tlak zo strany prevádzkovateľa a nesmie umožniť nesprávne poradie ovládania, keď je plošina obsadená.

Plošina musí mať núdzový spôsob uvedenia do pracovnej polohy, spustenia na úroveň zeme spolu s osobou používajúcou plošinu a zdvihnutia a uskladnenia prázdne plošiny pri výpadku energie poháňajúcej plošinu.

Žiadna časť nástupišťovej zdvižnej plošiny nesmie presiahnuť rýchlosť 150 mm/s, keď sa plošina s danou osobou pohybuje smerom nahor a nadol, a rýchlosť 300 mm/s počas uvádzania do pracovnej polohy alebo uskladňovania (výnimku tvorí prípad, keď sa nasadenie a uskladnenie plošiny ovláda manuálne). Horizontálne a vertikálne zrýchlenie nástupišťovej zdvižnej plošiny musí byť pri obsadení maximálne 0,3 g.

Plošina musí byť vybavená bariérami, ktoré zabránia kolesám invalidného vozíka skotúľať sa z plošiny počas jej prevádzky.

Pohyblivá bariéra alebo prvok vlastnej konštrukcie musia zabrániť, aby sa invalidný vozík skotúľal z okraja najbližšieho k vozidlu, pokiaľ je plošina v úplne zdvihnutej polohe.

Každá strana nástupišťovej zdvižnej plošiny, ktorá v zdvihnutej polohe presahuje za vozidlo, musí byť vybavená bariérou s výškou minimálne 25 mm. Tieto bariéry nesmú zasahovať pri manipulácii smerom do hlavnej uličky alebo smerom z nej.

Bariéra na strane vstupu (vonkajšia bariéra), ktorá plní funkciu nakladacej rampy, keď je plošina na úrovni zeme, musí byť počas zdvihnutia alebo uzavretia dostatočná, aby ju elektrický invalidný vozík nemohol prejsť ani do nej naraziť; v opačnom prípade musí byť na tento účel zavedený doplnkový systém.

Invalidný vozík musí byť možné na plošine umiestniť smerom dnu aj von.

Musí byť zavedený bezpečný systém uskladnenia, aby sa zabezpečilo, že uskladnená zdvižná plošina nebráni pohybu invalidného vozíka alebo inej pomôcky na mobilitu cestujúceho ani nepredstavuje pre cestujúcich žiadne nebezpečenstvo.

Ak je plošina uskladnená, využiteľná šírka vchodu musí byť minimálne 800 mm.

Požiadavky subsystému

Konštrukcia zdvižnej plošiny musí zabezpečiť, že sa vozidlo nebude pohybovať, ak nie je plošina zložená.

4.2.3.   Funkčné a technické špecifikácie rozhraní

Vzhľadom na to, že v súčasnosti neexistujú TSI konvenčných železníc týkajúce sa železničných koľajových vozidiel a infraštruktúry pre cestujúcich, tento oddiel zostáva otvoreným bodom.

Neexistuje žiadne rozhranie so subsystémom Riadenie, zabezpečenie a návestenie.

Rozhrania so subsystém Prevádzka sú opísané v oddiele 4.1.4 „Prevádzkové predpisy“.

4.2.4.   Prevádzkové predpisy

Tieto prevádzkové predpisy nie sú súčasťou posudzovania železničných koľajových vozidiel.

V tejto TSI sa nešpecifikujú prevádzkové predpisy týkajúce sa evakuácie v prípade nebezpečenstva, ale len príslušné technické požiadavky. Účelom technických požiadaviek týkajúcich sa železničných koľajových vozidiel je uľahčiť evakuáciu pre všetkých vrátane PRM.

Vzhľadom na základné požiadavky uvedené v oddiele 3 sú prevádzkové predpisy špecifické pre subsystém Železničné koľajové vozidlá v súlade s technickým rozsahom pôsobnosti definovaným v ustanovení 1.1, na ktoré sa vzťahuje táto TSI, takéto:

Všeobecne

Železničný podnik musí mať písomne zakotvené zásady, na základe ktorých sa zabezpečí, že železničné koľajové vozidlá pre cestujúcich budú prístupné pre všetky kategórie PRM, a to počas celej prevádzky v súlade s technickými požiadavkami tejto TSI. Zásady musia byť v súlade so zásadami manažéra infraštruktúry alebo manažéra stanice (pozri oddiel 4.2.4), ak je vhodné. Zásady sa musia implementovať prostredníctvom zabezpečenia primeraných informácií pre personál, postupov a odbornej prípravy. Zásady týkajúce sa železničných koľajových vozidiel musia zahŕňať aj prevádzkové predpisy súvisiace s týmito prípadmi:

Prístup k prednostným sedadlám a ich rezervácia

V súvislosti so sedadlami zaradenými do kategórie „prednostné“ možno hovoriť o dvoch typoch; (i) nerezervované a (ii) rezervované (pozri oddiel 4.2.2.2.1). V prípade (i) sú prevádzkové predpisy určené pre iných cestujúcich (prostredníctvom označení), na základe ktorých sa od nich vyžaduje, aby dali prednosť všetkým kategóriám PRM, ktoré sú oprávnené využívať tieto sedadlá, a aby obsadené prednostné sedadlá v prípade potreby uvoľnili. V prípade (ii) prevádzkové predpisy implementuje železničný podnik, aby sa vzhľadom na PRM zabezpečila spravodlivosť systému rezervácie lístkov. Týmito predpismi sa zabezpečí, že prednostné sedadlá si budú môcť až do stanovenej lehoty pred odchodom rezervovať najskôr len PRM. Na základe toho si bude môcť osoba s vodiacim psom rezervovať dve miesta – jedno pre PRM a druhé pre psa. Po tejto lehote budú prednostné sedadlá k dispozícii všetkým cestujúcim vrátane PRM.

Preprava vodiacich psov

Musia sa prijať prevádzkové predpisy, ktorými sa zabezpečí, že sa na PRM s vodiacim psom nebudú vzťahovať osobitné príplatky.

Prístup do priestorov pre invalidné vozíky a ich rezervácia

Uvedené predpisy týkajúce sa prístupu k prednostným sedadlám a ich rezervácie platia aj v prípade priestorov pre invalidné vozíky (pozri oddiel 4.2.2.3), avšak s tou výnimkou, že osoby používajúce invalidný vozík sú jedinou kategóriou PRM, ktoré majú prednosť. Okrem toho sa na základe prevádzkových predpisov musí pre sprevádzajúce osoby (nie PRM), ktoré (i) nemajú či (ii) majú rezervované miesto, zabezpečiť sedadlo vedľa alebo oproti priestoru pre invalidný vozík. Sklápacie sedadlá umožňujú, aby sa priestor pre invalidný vozík dal využiť ako priestor s možnosťou sedenia pre všetkých.

Prístup do priestorov na spanie prístupných pre všetkých a ich rezervácia

Uvedené predpisy týkajúce sa rezervácie prednostných sedadiel platia aj v prípade priestorov na spanie prístupných pre všetkých (pozri oddiel 4.2.2.3). Na základe prevádzkových predpisov sa však musí zabezpečiť, aby sa priestory na spanie prístupné pre všetkých neobsadzovali bez rezervácie (t. j. rezervácia bude vždy nevyhnutná).

Výstražné zariadenie v priestore pre invalidný vozík (výstražný systém pre osobu používajúcu invalidný vozík)

Musia sa implementovať prevádzkové predpisy, aby sa zabezpečila primeraná reakcia a kroky zo strany vlakového personálu v prípade aktivovania výstražného systému v priestore pre invalidný vozík (pozri 4.2.2.3).

Aktivovanie vonkajších dverí zo strany vlakového personálu

Musia sa implementovať prevádzkové predpisy vzhľadom na postup aktivovania vonkajších dverí zo strany vlakového personálu, aby sa zabezpečila bezpečnosť všetkých cestujúcich vrátane PRM (pozri oddiel 4.2.2.4.1).

Vlakový personál – výstražný systém v toaletách určených pre všetkých

Musia sa implementovať prevádzkové predpisy, aby sa zabezpečila primeraná reakcia a kroky zo strany vlakového personálu v prípade, že cestujúci vrátane PRM aktivujú výstražný systém v toaletách určených pre všetkých (pozri 4.2.2.6.3).

Zvukové bezpečnostné pokyny pre prípad núdze

Musia sa implementovať prevádzkové predpisy vzhľadom na prenos zvukových bezpečnostných pokynov pre cestujúcich v prípade núdze (pozri oddiel 4.2.2.8.1). V týchto predpisoch sa musí zohľadňovať charakter pokynov a ich prenosu.

Vizuálne informácie – kontrola reklamy

Musia sa implementovať prevádzkové predpisy, aby sa zabránilo akémukoľvek odvráteniu pozornosti cestujúceho od vizuálnych informácií zo strany reklamy (pozri oddiel 4.2.2.8.2). Predpisy sa musia vzťahovať na umiestnenie, rozmery a osvetlenie reklám.

Automatický informačný systém – manuálna oprava nesprávnych alebo zavádzajúcich informácií

Musia sa implementovať prevádzkové predpisy na potvrdenie platnosti a schopnosť opraviť chybné automatické informácie zo strany vlakového personálu (pozri oddiel 4.2.2.8).

Predpisy o hlásení konečného cieľa a ďalšej zastávky

Musia sa implementovať prevádzkové predpisy, aby sa zabezpečilo ohlásenie ďalšej zastávky najneskôr 2 minúty pred zastavením (pozri oddiel 4.2.2.8).

Jazyk, v ktorom sa ohlasujú informácie vo vlakoch

Vo vlaku sa informácie môžu ohlasovať zo záznamu alebo naživo. V oboch prípadoch sa musia implementovať prevádzkové predpisy na zdôvodnenie použitia daných jazykov, a to s náležitým zohľadnením profilu štátnej príslušnosti typických cestujúcich na trase(-ách) v súvislosti s hovoreným(-i) jazykom(-mi) (pozri oddiel 4.2.2.8).

Výstražný systém v priestoroch na spanie

Musia sa implementovať prevádzkové predpisy, aby sa zabezpečila primeraná reakcia a kroky zo strany vlakového personálu v prípade, že cestujúci vrátane PRM aktivujú výstražný systém v priestoroch na spanie (pozri 4.2.2.11).

Predpisy o usporiadaní vlaku s cieľom umožniť používanie pomocných zariadení na nástup a výstup invalidného vozíka na základe usporiadania nástupíšť

Musia sa implementovať prevádzkové predpisy, aby sa v snahe zohľadniť možnosti obmeny usporiadania vlaku mohli na základe miest zastavenia vlaku stanoviť bezpečné prevádzkové zóny pre pomocné zariadenia na nástup a výstup invalidného vozíka.

Bezpečnosť manuálne ovládaných a elektrických pomocných zariadení pri nástupe a výstupe invalidného vozíka

Musia sa implementovať prevádzkové predpisy v súvislosti s ovládaním pomocných zariadení pri nástupe a výstupe zo strany vlakového personálu a personálu stanice. V prípade manuálne ovládaných zariadení sa musí zabezpečiť, že sa od personálu bude vyžadovať minimálne fyzické úsilie. V prípade elektrických zariadení sa musí zabezpečiť núdzový režim bezpečnej prevádzky, keby došlo k výpadku energie. Prevádzkový predpis sa musí implementovať v prípade, ak personál používa pohyblivú bezpečnostnú bariéru upevnenú na zdvižnej plošine pre invalidný vozík.

Prevádzkové predpisy sa musia implementovať na zabezpečenie bezpečného ovládania pomocných rámp pri nástupe a výstupe zo strany personálu, pokiaľ ide o uvedenie do pracovnej polohy, zabezpečenie, zdvihnutie, zníženie a uskladnenie.

Pomoc osobám používajúcim invalidný vozík

Prevádzkové predpisy sa musia implementovať na zabezpečenie toho, že si personál bude vedomý skutočnosti, že osoby používajúce invalidný vozík môžu pri nástupe do vozidla a výstupe z vozidla požiadať o pomoc, a že v prípade požiadania takúto pomoc poskytne.

Od PRM sa môže vyžadovať, aby si takúto pomoc objednali vopred, čím sa zabezpečí, že bude k dispozícii školený personál.

Nástupište – prevádzková zóna pre pomocné zariadenie pri nástupe a výstupe invalidného vozíka

Železničný podnik a manažér infraštruktúry alebo manažér stanice musia spoločne vymedziť zónu na nástupišti, kde sa bude zariadenie pravdepodobne používať, a musia preukázať jej vhodnosť. Táto zóna musí byť kompatibilná s existujúcimi nástupišťami, na ktorých bude mať vlak pravdepodobne zastávky.

Dôsledkom uvedených ustanovení je, že miesto zastavenia vlaku sa môže v niektorých prípadoch upraviť, aby spĺňala túto požiadavku.

Musia sa implementovať prevádzkové predpisy s cieľom zohľadniť rôzne usporiadanie vlakov (pozri oddiel 4.1.2.19), aby sa miesta zastavenia vlakov mohli stanoviť vzhľadom na prevádzkové zóny pre pomocné zariadenia.

Použitie pohyblivých schodíkov v prípade núdze

Musia sa implementovať prevádzkové predpisy v súvislosti s núdzovým uskladnením alebo použitím stúpadla v prípade zlyhania motora.

Preprava detských kočíkov

Musia sa implementovať prevádzkové predpisy v súvislosti s prepravou detských kočíkov.

Preprava batožiny

Musia sa implementovať prevádzkové predpisy v súvislosti s prepravou batožiny.

Prevádzka kombinácií železničných koľajových vozidiel, z ktorých nie všetky spĺňajú požiadavky TSI týkajúce sa PRM

Pri usporadúvaní vlaku z kombinácie železničných koľajových vozidiel, z ktorých nie všetky spĺňajú príslušné požiadavky, sa musia implementovať prevádzkové postupy na zabezpečenie toho, aby boli vo vlaku k dispozícii minimálne dva priestory pre invalidné vozíky, ktoré spĺňajú požiadavky TSI týkajúcej sa PRM. Okrem toho sa musí zabezpečiť aj to, že ak sú vo vlaku k dispozícii toalety, osoba používajúca invalidný vozík musí mať prístup na toaletu určenú pre všetkých.

V prípade takýchto kombinácií železničných koľajových vozidiel musia byť zavedené postupy na zabezpečenie dostupnosti vizuálnych a zvukových informácií o trase vo všetkých vozidlách.

Je prípustné, že systémy dynamických informácií a výstražné zariadenia v priestoroch pre invalidné vozíky/toaletách určených pre všetkých nebudú v prípade týchto kombinácií vozidiel plne funkčné.

Usporadúvanie vlakov z jednotlivých vozidiel, ktoré spĺňajú požiadavky TSI týkajúcej sa PRM

V prípade, že sa má z vozidiel, ktoré boli posudzované individuálne v súlade s oddielom 6.2.7, usporiadať vlak, musia byť zavedené prevádzkové postupy na zabezpečenie toho, že celý vlak bude spĺňať všetky príslušné ustanovenia oddielu 4.2 tejto TSI.

4.2.5.   Predpisy údržby

Vzhľadom na základné požiadavky uvedené v oddiele 3 sú predpisy údržby špecifické pre subsystém Železničné koľajové vozidlá v súlade s technickým rozsahom pôsobnosti definovaným v ustanovení 1.1, na ktoré sa vzťahuje táto TSI, takéto:

Ak sa zistí chyba zariadenia zabudovaného pre PRM (vrátane hmatových značiek), železničný podnik musí zabezpečiť, že bude mať zavedené postupy na opravu alebo výmenu zariadenia, a to do 6 pracovných dní od nahlásenia chyby.

4.2.6.   Odborná spôsobilosť

Odborná spôsobilosť personálu nevyhnutná na prevádzku a údržbu subsystému Železničné koľajové vozidlá v súlade s technickým rozsahom pôsobnosti definovaným v ustanovení 1.1 a v súlade s ustanovením 4.2.4, v ktorom sa uvádza zoznam prevádzkových predpisov, na ktoré sa vzťahuje táto TSI, je takáto:

Odborná príprava personálu, ktorý plní úlohu sprievodcov vo vlaku, poskytovateľov služieb a asistentov pre cestujúcich na stanici a úlohu predávajúcich cestovné lístky, sa musí zaoberať aj otázkami uvedomenia si postihnutia a rovnosti a špecifickými potrebami každej kategórie PRM.

Odborná príprava technikov a manažérov zodpovedných za údržbu a prevádzku vlakov sa musí takisto zaoberať aj otázkami uvedomenia si postihnutia a rovnosti a špecifickými potrebami každej kategórie PRM.

4.2.7.   Zdravotné a bezpečnostné podmienky

Neexistujú špecifické požiadavky v rozsahu pôsobnosti tejto TSI týkajúce sa zdravotných a bezpečnostných podmienok pre personál, ktorý je nevyhnutný na prevádzku železničných koľajových vozidiel, ani požiadavky na implementáciu TSI.

4.2.8.   Register železničných koľajových vozidiel

Požiadavky na register železničných koľajových vozidiel vzhľadom na túto TSI sú uvedené ďalej.

Register železničných koľajových vozidiel musí obsahovať tieto všeobecné informácie o každom type železničných koľajových vozidiel:

všeobecný opis typu železničných koľajových vozidiel (vrátane maximálnej prevádzkovej rýchlosti a počtu pevných sedadiel);

železničný podnik, ktorý prevádzkuje železničné koľajové vozidlá, ako aj majiteľ železničných koľajových vozidiel, ak sa odlišuje;

členský štát, ktorý schvaľuje železničné koľajové vozidlá na účely tejto TSI;

číslo triedy a čísla jednotlivých vozidiel železničných koľajových vozidiel;

výrobca železničných koľajových vozidiel;

dátum, od ktorého sa začala prevádzka železničných koľajových vozidiel vo verejnej osobnej doprave;

trasy, na ktorých je povolená prevádzka železničných koľajových vozidiel;

dátum vyhlásenia o zhode železničných koľajových vozidiel s požiadavkami tejto TSI;

názov notifikovaného orgánu, ktorý osvedčil túto zhodu;

vlakové usporiadanie(-a) železničných koľajových vozidiel v rámci prevádzky spĺňajúcej požiadavky tejto TSI.

Vzhľadom na príslušné ustanovenia TSI sa okrem každého železničného koľajového vozidla uvádzajú a opisujú tieto znaky:

počet prednostných sedadiel v súlade s ustanovením 4.2.2.2;

počet priestorov pre invalidné vozíky v súlade s ustanovením 4.2.2.3;

počet toaliet v súlade s ustanovením 4.2.2.6;

počet priestorov na spanie prístupných pre invalidné vozíky v súlade s ustanovením 4.2.2.11, ak sú k dispozícii;

výška podlahy vozidla a umiestnenie všetkých schodíkov určených na nástup do vozidla a výstup z vozidla v súlade s ustanoveniami 4.2.2.12.1, 4.2.2.12.2 a 4.2.2.12.3;

výška nástupišťa (vrátane akýchkoľvek osobitných prípadov), s ktorým má byť skonštruované železničné koľajové vozidlo kompatibilné, v súlade s ustanovením 4.2.2.12.1;

opis zabudovaných pomocných zariadení pri nástupe do vozidla a výstupe z vozidla v súlade s ustanovením 4.2.2.12.4, ak sú k dispozícii;

opis prenosných pomocných zariadení pri nástupe do vozidla a výstupe z vozidla, ktoré sa automaticky prepravuje v železničných koľajových vozidlách, v súlade s ustanovením 4.2.2.12.4.

V prípade, že sa na dosiahnutie súladu s touto TSI uplatňovali vnútroštátne predpisy, musia sa pre každú príslušnú položku uviesť v registri príslušné predpisy a ustanovenia.

Ak sa zmení členský štát registrácie, obsah registra železničných koľajových vozidiel pre dané koľajové vozidlo vzhľadom na túto TSI sa presunie z pôvodného štátu registrácie na nový štát registrácie.

Údaje obsiahnuté v registri železničných koľajových vozidiel sú potrebné pre:

členský štát, aby potvrdil, že železničné koľajové vozidlá spĺňajú požiadavky tejto TSI;

manažéra infraštruktúry, aby potvrdil, že železničné koľajové vozidlo je kompatibilné s infraštruktúrou, na ktorej sa má prevádzkovať;

železničný podnik, aby potvrdil, že železničné koľajové vozidlo spĺňa jeho požiadavky.

4.3.   Definície pojmov použitých v tejto TSI

Ovládanie dlaňou ruky

Ovládanie dlaňou ruky znamená, že sa zariadenie vo svojej využiteľnej polohe musí dať ovládať dlaňou alebo ktoroukoľvek inou časťou ruky bez toho, aby bolo nevyhnutné roztiahnuť prsty. Príčinou tejto požiadavky je skutočnosť, že cestujúci s bolestivými ochoreniami, ktoré postihujú ich kĺby, ako je napr. artritída, nemusia byť schopní (alebo ak áno, tak pravdepodobne v bolestiach) vyvinúť silu končekmi prstov. Mnohí nie sú schopní na takýto úkon roztiahnuť prsty.

Kontrast

S cieľom dosiahnuť pri použití farby na dva susediace povrchy dostatočný kontrast sa kontrast medzi farbami stanoví na základe stupňa odrazu svetla, odtieňa a hodnoty chromatickosti.

Na účely tejto TSI sa „kontrast“ posudzuje na základe stupňa odrazu rozptýleného svetla, môže sa však zosilniť na základe meniacich sa odtieňov a chromatickosti.

„Kontrast na základe stupňa odrazu rozptýleného svetla“ znamená kontrast povrchov podľa tohto vzorca:

Formula

K

=

kontrast

L0

=

stupeň odrazu rozptýleného svetla objektu.

Lh

=

stupeň odrazu rozptýleného svetla týkajúci sa pozadia alebo susediaceho povrchu.

Ak sa v tejto TSI špecifikuje kontrast, musí sa dodržať hodnota minimálne K = 0,3.

L tu predstavuje svetelnú intenzitu rozptýleného svetla odrazeného od určitého prvku na povrchu daným smerom, rozdeleného plochou prvku premietnutou rovnakým smerom.

Kombinácia červenej a zelenej farby nie je ako kontrast prípustná.

Meranie stupňa odrazu rozptýleného svetla sa musí vykonávať v súlade s európskymi alebo vnútroštátnymi normami.

Stupeň kontrastu vo vzťahu k odtieňu sa stanoví na základe vzájomnej blízkosti oboch farieb v rámci farebného spektra, aby sa dosiahlo, že kontrast farieb, ktoré sú v rámci spektra blízko pri sebe, bude slabší ako kontrast farieb, ktoré sú od seba viac vzdialené.

Hodnota chromatickosti v každej definícii farby opisuje jej intenzitu a stupeň saturácie. Čím je farba silnejšie saturovaná, tým je jej intenzita väčšia.

Prvý schodík

„Prvý schodík“ znamená prvý schodík vozidla, ktorý cestujúci použije pri nástupe do vlaku alebo výstupe z vlaku. Je ním zvyčajne schodík, ktorý je najbližšie k okraju nástupišťa. Môže byť pevný alebo pohyblivý.

Protišmykový

„Protišmykový“ znamená, že každá použitá povrchová úprava musí byť dostatočne drsná alebo inak osobitne vytvorená na to, aby sa trenie medzi povrchom a topánkou alebo pomôckou na mobilitu určitej osoby udržalo v prípade suchého aj mokrého povrchu na prijateľnej úrovni.

Treba uviesť, že v prípade definovania protišmykovosti povrchov podláh neexistuje jednoznačný alebo všeobecne uznávaný systém stanovovania koeficientu trenia.

V prípade železničných koľajových vozidiel je preto postačujúce preukázať, že statický koeficient trenia medzi určeným „protišmykovým“ povrchom a topánkou s gumenou podrážkou dosahuje hodnotu minimálne 0,35 aj vtedy, ak je povrch mokrý od čistej vody, pričom hodnota sa získava meraním na základe vnútroštátne alebo medzinárodne uznávanej skúšobnej metódy. Druh gumy použitej pri skúške sa musí uviesť spolu s výsledkami skúšky a musí byť reprezentatívny pre druhy materiálu použité pri výrobe topánok predávaných v členských štátoch Európskej únie na každodenné nosenie.

V prípade infraštruktúry platia vnútroštátne predpisy týkajúce sa rovnocenných určených povrchov v budovách.

„Hmatové značky“ a „hmatové ovládacie zariadenia“

„Hmatové značky“ a „hmatové ovládacie zariadenia“ sú značky alebo ovládacie zariadenia vrátane vyčnievajúcich piktogramov, vyčnievajúcich znakov alebo Braillovho písma. Hmatové piktogramy a znaky musia nad povrch vyčnievať minimálne 0,5 mm, nesmú byť vygravírované a musia byť hranaté (t. j. nesmú byť zaoblené, ale ani ostré).

Vzdialenosť medzi znakmi alebo piktogramami musí umožniť, aby sa obe strany vyčnievajúceho písmena, čísla alebo symbolu dali ucítiť prstami pri jedinom prejdení.

Výška znaku alebo čísla musí byť minimálne 15 mm.

Kedykoľvek sa používajú znaky Braillovho písma, musí sa používať vnútroštátne normalizované Braillovo písmo. Bodka v Braillovom písme musí byť kupolovitá. Pre jednotlivé slová sa musí používať štandardná Braillova abeceda a musí byť k dispozícii pomocné zariadenie na orientáciu.

Manažér stanice

Manažér stanice je subjekt zodpovedný za každodenné riadenie stanice. Túto úlohu môže plniť aj železničný podnik, manažér infraštruktúry alebo tretia strana.

Bezpečnostné informácie

Bezpečnostné informácie sú informácie, ktoré musia byť cestujúcim k dispozícii na to, aby vopred vedeli, ako sa budú musieť správať v prípade núdze.

Bezpečnostné pokyny

Bezpečnostné pokyny sú pokyny, ktoré musia byť cestujúcim k dispozícii na to, aby v prípade núdze vedeli, čo majú robiť.

Voľný schodný priestor

Voľný schodný priestor je voľný priestor, ktorý umožňuje pohyb vo vozidle do zón určených v kapitole 4.

Priechod medzi vozidlami

Priechod medzi vozidlami umožňuje cestujúcim prejsť z jedného vozidla vlaku do druhého.

5.   KOMPONENTY INTEROPERABILITY

5.1.   Definícia

Podľa článku 2 písm. d) smernice 2001/16/ES upravenej smernicou 2004/50/ES je komponentom interoperability „každý základný komponent, skupina komponentov, montážny podcelok alebo kompletný montážny celok zariadenia zabudovaného alebo určeného na zabudovanie do subsystému, od ktorého priamo alebo nepriamo závisí interoperabilita transeurópskeho konvenčného železničného systému. Pojem ‚komponent‘ sa vzťahuje tak na hmotné objekty, ako aj na nehmotné objekty, akým je napríklad softvér.“

5.2.   Inovačné riešenia

Ako sa uvádza v oddiele 4 tejto TSI, inovačné riešenia si môžu vyžadovať novú špecifikáciu a/alebo nové postupy posudzovania. Tieto špecifikácie a postupy posudzovania musia byť vypracované na základe postupu uvedeného v ustanovení 6.1.3.

5.3.   Zoznam komponentov

Pre komponenty interoperability platia príslušné ustanovenia smernice 2001/16/ES upravenej smernicou 2004/50/ES; tieto komponenty sú uvedené nižšie.

5.3.1.   Infraštruktúra

Medzi komponenty interoperability pre infraštruktúru patria tieto prvky.

 

Vybavenie pre vizuálne informovanie cestujúcich

 

Pomocné zariadenia pri nástupe do vozidla a výstupe z vozidla

 

Tlačidlá

 

Priestor na prebaľovanie detí

 

Hmatové označenia

 

Automat na predaj cestovných lístkov

5.3.2.   Železničné koľajové vozidlá

Medzi komponenty interoperability pre železničné koľajové vozidlá patria tieto prvky:

 

Štandardné toalety a toalety prístupné pre všetkých

 

Informačné vybavenie pre cestujúcich (zvukové a vizuálne)

 

Výstražné zariadenia pre cestujúcich

 

Pomocné zariadenia pri nástupe do vozidla a výstupe z vozidla

 

Tlačidlá

 

Priestor na prebaľovanie detí

 

Vizuálne a hmatové označenia

5.4.   Činnosť a špecifikácie komponentov

5.4.1.   Infraštruktúra

Vlastnosti, ktoré sa majú dodržiavať, sa nachádzajú v ďalej uvedených príslušných ustanoveniach oddielu 4.1.