EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0029(01)

2009/5/ES: Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z  18. decembra 2008 o odložení začatia rotačného systému v Rade guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB/2008/29)

OJ L 3, 7.1.2009, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 72 - 73

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/5(2)/oj

7.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 3/4


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 18. decembra 2008

o odložení začatia rotačného systému v Rade guvernérov Európskej centrálnej banky

(ECB/2008/29)

(2009/5/ES)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“), a najmä na jeho článok 102,

keďže:

(1)

Podľa rozhodnutia Rady 2008/608/ES z 8. júla 2008, v súlade s článkom 122 ods. 2 zmluvy o prijatí jednotnej meny Slovenskom od 1. januára 2009 (1), Slovensko spĺňa potrebné podmienky na prijatie eura a výnimka pre Slovensko uvedená v článku 4 aktu o pristúpení (2) sa k 1. januáru 2009 zrušuje.

(2)

Prijatím eura Slovenskom bude počet členov Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ďalej len „ECB“) vyšší ako 21. Článok 10.2 štatútu ESCB ustanovuje, že odo dňa, keď počet členov Rady guvernérov prekročí 21, má každý člen Výkonnej rady jeden hlas a počet guvernérov s hlasovacím právom je 15. Tento článok tiež bližšie vymedzuje pravidlá rotácie hlasovacích práv. Podľa šiestej zarážky článku 10.2 Rada guvernérov dvojtretinovou väčšinou všetkých svojich členov s hlasovacím právom alebo bez neho môže rozhodnúť, že odloží začatie rotačného systému dovtedy, kým počet guvernérov neprekročí 18.

(3)

Odôvodnenie 6 odporúčania ECB/2003/1 z 3. februára 2003 prijať rozhodnutie Rady o zmene a doplnení článku 10.2 štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (3) a odôvodnenie 6 rozhodnutia Rady 2003/223/ES z 21. marca 2003, ktorá zasadala v zložení hláv štátov alebo vlád, o zmene a doplnení článku 10.2 štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (4) sa vzťahujú na možnosť prijať rozhodnutie o odložení začiatku rotačného systému, aby sa zabránilo situácii, keď by guvernéri v ktorejkoľvek skupine mali hlasovacie práva so 100 % frekvenciou. Začatie rotačného systému, keď počet guvernérov prekročí 15, by si vyžadovalo prijatie výnimočných opatrení s cieľom zaistiť, aby prvá skupina guvernérov nemala nižšiu frekvenciu hlasovacích práv ako druhá skupina. Jedným zo spôsobov, ako zaistiť splnenie tejto podmienky, by bolo pridelenie piatich hlasovacích práv prvej skupine. To by však malo za následok 100 % frekvenciu hlasovacích práv členov prvej skupiny a bolo by to v rozpore so zámerom, aby sa na všetkých guvernérov vzťahoval rotačný systém. Alternatívne opatrenia zamerané na zabránenie 100 % frekvencii hlasovacích práv prvej skupiny by rotačný systém značne skomplikovali.

(4)

Po dôkladnej úvahe dospela Rada guvernérov k záveru, že výhody spojené s odložením začatia rotačného systému, až kým počet guvernérov neprekročí 18, prevažujú nad výhodami zavedenia rotačného systému pri počte guvernérov vyššom ako 15, čím sa predchádza ďalšej komplikácii prechodného dvojskupinového rotačného systému. Preto je vhodné odložiť začatie rotačného systému, až kým počet guvernérov neprekročí 18,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Začatie rotačného systému ustanoveného v článku 10.2 štatútu ESCB sa odkladá až do dátumu, keď počet guvernérov Rady guvernérov ECB neprekročí 18.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Vo Frankfurte nad Mohanom 18. decembra 2008

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. EÚ L 195, 24.7.2008, s. 24.

(2)  Akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33).

(3)  Ú. v. EÚ C 29, 7.2.2003, s. 6.

(4)  Ú. v. EÚ L 83, 1.4.2003, s. 66.


Top