Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1518

Nariadenie Komisie (ES) č. 1518/2007 z  19. decembra 2007 o otvorení a spôsobe spravovania colnej kvóty pre vermút

OJ L 335, 20.12.2007, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 027 P. 242 - 242

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1518/oj

20.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/14


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1518/2007

z 19. decembra 2007

o otvorení a spôsobe spravovania colnej kvóty pre vermút

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 3448/1993 zo 6. decembra 1993 stanovujúce obchodné opatrenia uplatňované na niektoré tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkov (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

keďže:

(1)

V dohode vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Argentínskou republikou týkajúcej sa zmeny úľav v zoznamoch záväzkov Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky v rámci ich pristúpenia k Európskemu spoločenstvu (2), ktorá bola schválená rozhodnutím Rady (ES) č. 2006/930/ES (3), sa ustanovuje otvorenie colnej kvóty erga omnes pre vermút. Táto colná kvóta sa musí otvoriť.

(2)

V nariadení Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (4), sa ustanovili pravidlá správy colných kvót určených na použitie podľa chronologického poradia dátumov prijatia colných vyhlásení. Malo by sa stanoviť, že colná kvóta otvorená týmto nariadením sa spravuje podľa týchto pravidiel.

(3)

V súlade so záväzkami Spoločenstva a podľa dohody vo forme výmeny listov by sa uvedené nariadenie malo uplatňovať od 1. januára 2007.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre horizontálne otázky týkajúce sa obchodu so spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami, ktoré nie sú uvedené v prílohe I,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Otvára sa ročná colná kvóta (poradové číslo 09.0098) 13 810 hl (erga omnes) na prepustenie do voľného obehu v Spoločenstve vermútu a iných vín z čerstvého hrozna ochutených bylinami alebo aromatickými látkami so skutočným objemovým alkoholometrickým titrom nepresahujúcim 18 % obj. v nádobách s obsahom väčším ako 2 litre patriacich do podpoložky 2205 90 10 so sadzbou v rámci kvóty 7 EUR/hl.

Článok 2

Colnú kvótu uvedenú v článku 1 spravuje Komisia podľa článkov 308a, 308b a 308c nariadenia (EHS) č. 2454/93.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2007

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 318, 20.12.1993, s. 18. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2580/2000 (Ú. v. ES L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  Ú. v. EÚ L 355, 15.12.2006, s. 92.

(3)  Ú. v. EÚ L 355, 15.12.2006, s. 91.

(4)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 214/2007 (Ú. v. EÚ L 62, 1.3.2007, s. 6).


Top