Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1513

Nariadenie Komisie (ES) č. 1513/2007 z  19. decembra 2007 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané počas prvých siedmich dní mesiaca december 2007 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 1383/2007 pre hydinové mäso

OJ L 335, 20.12.2007, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1513/oj

20.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1513/2007

z 19. decembra 2007

o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané počas prvých siedmich dní mesiaca december 2007 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 1383/2007 pre hydinové mäso

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s hydinovým mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1383/2007 z 26. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 779/98, pokiaľ ide o otvorenie a správu niektorých kvót na dovoz produktov z odvetvia hydinového mäsa s pôvodom v Turecku do Spoločenstva (2), a najmä na jeho článok 5 ods. 5,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 1383/2007 sa otvorili colné kvóty na dovoz produktov z odvetvia hydinového mäsa.

(2)

Žiadosti o dovozné povolenia podané počas prvých siedmich dní mesiaca december 2007 na čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca 2008 nedosahujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Mali by sa preto určiť množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti. Tieto množstvá treba pridať k množstvu stanovenému na nasledujúce čiastkové kvótové obdobie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Množstvo, na ktoré neboli podané žiadosti o dovozné povolenia spadajúce pod kvótu s poradovým číslom 09.4103 podľa nariadenia (ES) č. 1383/2007, ktoré sa má pridať do čiastkového obdobia od 1. apríla do 30. júna 2008, je 250 000 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. decembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 77. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 679/2006 (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2006, s. 1). Nariadenie (EHS) č. 2777/75 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. júla 2008.

(2)  Ú. v. EÚ L 309, 27.11.2007, s. 34.


Top