Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1422

Nariadenie Komisie (ES) č. 1422/2007 zo 4. decembra 2007 , ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES, pokiaľ ide o ich prahové hodnoty uplatňované pri postupoch zadávania zákaziek (Text s významom pre EHP)

OJ L 317, 5.12.2007, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 196 - 197

No longer in force, Date of end of validity: 18/04/2016; Zrušil 32014L0025

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1422/oj

5.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 317/34


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1422/2007

zo 4. decembra 2007,

ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES, pokiaľ ide o ich prahové hodnoty uplatňované pri postupoch zadávania zákaziek

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (1), a najmä na jej článok 69,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (2), a najmä na jej článok 78,

po porade s Poradným výborom pre verejné zákazky,

keďže:

(1)

Rozhodnutím 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúcim sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na Uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994) (3), Rada uzavrela Dohodu o vládnom obstarávaní (ďalej len „dohoda“). Dohoda by sa mala uplatňovať na každú zákazku, ktorej hodnota dosiahne alebo presiahne sumy (ďalej len „prahové hodnoty“) stanovené v dohode a vyjadrené ako zvláštne práva čerpania.

(2)

Cieľom smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES je okrem iného umožniť obstarávateľom a verejným obstarávateľom, ktorí tieto smernice uplatňujú, aby súčasne dodržiavali aj záväzky stanovené v dohode. Na účely dosiahnutia tohto cieľa by sa prahové hodnoty stanovené v týchto smerniciach pre verejné zákazky, na ktoré sa súčasne vzťahuje aj dohoda, mali zosúladiť tak, aby zodpovedali ekvivalentom prahových hodnôt stanovených v dohode, vyjadrených v eurách a zaokrúhlených smerom nadol k celej tisícke.

(3)

Z dôvodu koherentnosti by bolo vhodné zosúladiť aj tie prahové hodnoty v smerniciach 2004/17/ES a 2004/18/ES, na ktoré sa dohoda nevzťahuje.

(4)

Smernice 2004/17/ES a 2004/18/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Smernica 2004/17/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 16 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v písmene a) sa suma „422 000 EUR“ nahrádza sumou „412 000 EUR“;

b)

v písmene b) sa suma „5 278 000 EUR“ nahrádza sumou „5 150 000 EUR“.

2.

Článok 61 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 sa suma „422 000 EUR“ nahrádza sumou „412 000 EUR“;

b)

v odseku 2 sa suma „422 000 EUR“ nahrádza sumou „412 000 EUR“.

Článok 2

Smernica 2004/18/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 7 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v písmene a) sa suma „137 000 EUR“ nahrádza sumou „133 000 EUR“;

b)

v písmene b) sa suma „211 000 EUR“ nahrádza sumou „206 000 EUR“;

c)

v písmene c) sa suma „5 278 000 EUR“ nahrádza sumou „5 150 000 EUR“.

2.

Prvý odsek článku 8 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v písmene a) sa suma „5 278 000 EUR“ nahrádza sumou „5 150 000 EUR“;

b)

v písmene b) sa suma „211 000 EUR“ nahrádza sumou „206 000 EUR“.

3.

V článku 56 sa suma „5 278 000 EUR“ nahrádza sumou „5 150 000 EUR“.

4.

V článku 63 ods. 1 sa v prvom pododseku suma „5 278 000 EUR“ nahrádza sumou „5 150 000 EUR“.

5.

Článok 67 ods. 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v písmene a) sa suma „137 000 EUR“ nahrádza sumou „133 000 EUR“;

b)

v písmene b) sa suma „211 000 EUR“ nahrádza sumou „206 000 EUR“;

c)

v písmene c) sa suma „211 000 EUR“ nahrádza sumou „206 000 EUR“.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. decembra 2007

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Rady 2006/97/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 107).

(2)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/97/ES.

(3)  Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 1.


Top