EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1143

Nariadenie Komisie (ES) č. 1143/2007 z 1. októbra 2007 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 256/2002, pokiaľ ide o povolenie prípravku kŕmnej doplnkovej látky Bacillus cereus var. toyo i patriaceho do skupiny mikroorganizmov (Text s významom pre EHP)

OJ L 256, 2.10.2007, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 123 - 125

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1143/oj

2.10.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 256/23


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1143/2007

z 1. októbra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 256/2002, pokiaľ ide o povolenie prípravku kŕmnej doplnkovej látky Bacillus cereus var. toyoi patriaceho do skupiny mikroorganizmov

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa ustanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj podmienky a postupy udeľovania takýchto povolení.

(2)

Prípravok Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) patriaci do skupiny „mikroorganizmy“ bol povolený v súlade s nariadením Rady 70/524/EHS (2), najmä nariadením Komisie (ES) č. 256/2002 (3) bez časového obmedzenia na použitie pre ciciaky do dvoch mesiacov veku a pre prasnice od 1 týždňa pred oprasením až po odstav. Táto doplnková látka bola následne zapísaná do registra kŕmnych doplnkových látok Spoločenstva v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o zmenu povolenia uvedeného prípravku v záujme umožnenia jeho používania v krmive pre prasnice od inseminácie po odstav. K tejto žiadosti boli priložené údaje a dokumenty, ktoré sa vyžadujú podľa článku 7 ods. 3 uvedeného nariadenia.

(4)

Vo svojom stanovisku zo 7. marca 2007 Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) dospel k záveru, že prípravok Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) nemá nepriaznivé účinky na zdravie zvierat, na zdravie ľudí ani na životné prostredie (4). Ďalej dospel k záveru, že tento prípravok nepredstavuje žiadne iné riziko, z dôvodu ktorého by v súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003 nebolo možné udeliť povolenie. Úrad sa nedomnieva, že sú potrebné osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení na trh. Týmto stanoviskom sa zároveň potvrdzuje správa o metóde analýzy kŕmnej doplnkovej látky v krmive predložená referenčným laboratóriom Spoločenstva zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Z posúdenia uvedeného prípravku vyplýva, že podmienky ustanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené.

(6)

Nariadenie (ES) č. 256/2002 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 256/2002 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. októbra 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 378/2005 (Ú. v. EÚ L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1. Smernica zrušená nariadením (ES) č. 1831/2003.

(3)  Ú. v. ES L 41, 13.2.2002, s. 6.

(4)  Stanovisko Vedeckej skupiny pre doplnkové látky a výrobky alebo látky používané v krmivách pre zvieratá k bezpečnosti a účinnosti výrobku Toyocerin (Bacillus cereus var. toyoi) ako kŕmnej doplnkovej látky pre prasnice v súlade s nariadením (ES) č. 1831/2003. Prijaté 7. marca 2007, Vestník EFSA (2007) 458, s. 1 – 9.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA III

Mikroorganizmy

Číslo ES

Doplnková látka

Chemický vzorec, opis

Druh alebo kategória zvieraťa

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec obdobia platnosti povolenia

CFU/kg kompletného krmiva

Mikroorganizmy

E 1701

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

prípravok Bacillus cereus var. toyoi s obsahom minimálneho množstva: doplnkovej látky 1 × 1010 CFU/g

ciciaky

2 mesiace

1 × 109

1 × 109

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, lehotu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

bez časového obmedzenia

prasnice

od inseminácie do odstavu

0,5 × 109

2 × 109

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, lehotu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

bez časového obmedzenia“


Top