EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1093

Nariadenie Komisie (ES) č. 1093/2007 z  20. septembra 2007 , ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na žiadosti o dovozné povolenia podané v rámci dovoznej colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 964/2007 na ryžu pôvodom z najmenej rozvinutých krajín

OJ L 246, 21.9.2007, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1093/oj

21.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 246/16


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1093/2007

z 20. septembra 2007,

ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na žiadosti o dovozné povolenia podané v rámci dovoznej colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 964/2007 na ryžu pôvodom z najmenej rozvinutých krajín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 964/2007 (3) sa pre hospodársky rok 2007/2008 otvorila ročná dovozná colná kvóta na 5 821 ton ryže patriacej pod číselný znak KN 1006, vyjadrené v ekvivalente lúpanej ryže, a pôvodom z najmenej rozvinutých krajín (poradové číslo 09.4177).

(2)

Z oznámenia podľa článku 4 písm. a) nariadenia (ES) č. 964/2007 vyplýva, že žiadosti podané počas prvých siedmich dní mesiaca september 2007, v súlade s článkom 2 ods. 4 uvedeného nariadenia, sa vzťahujú na množstvá, ktoré prekračujú dostupné množstvá. Je preto potrebné určiť, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať stanovením koeficientu pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na požadované množstvá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Žiadostiam o dovozné povolenia na ryžu pôvodom z najmenej rozvinutých krajín, uvedených v prílohe I nariadenia (ES) č. 980/2005, patriacu pod kvótu na hospodársky rok 2007/2008 uvedenú v nariadení (ES) č. 964/2007, podaným počas prvých siedmich dní mesiaca september 2007, sa vyhovie vydaním povolení na požadované množstvá upravené koeficientom pridelenia 21,066830 %.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. septembra 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 797/2006 (Ú. v. EÚ L 144, 31.5.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 289/2007 (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  Ú. v. EÚ L 213, 15.8.2007, s. 26.


Top