Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0892

Nariadenie Komisie (ES) č. 892/2007 z  26. júla 2007 , ktoré sa týka vydávania dovozných povolení na ryžu v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 327/98 na čiastkové obdobie mesiaca júla 2007

OJ L 195, 27.7.2007, p. 25–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/892/oj

27.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 195/25


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 892/2007

z 26. júla 2007,

ktoré sa týka vydávania dovozných povolení na ryžu v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 327/98 na čiastkové obdobie mesiaca júla 2007

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 327/98 z 10. februára 1998 otvárajúce a stanovujúce správu určitých colných kvót na dovoz ryže a zlomkovej ryže (3), a najmä na jeho článok 5 prvý pododsek,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 327/98 sa otvorila a ustanovila správa určitých colných kvót na dovoz ryže a zlomkovej ryže, rozdelených podľa krajiny pôvodu a rozložených na viaceré čiastkové obdobia podľa prílohy IX k uvedenému nariadeniu.

(2)

Čiastkové obdobie mesiaca júla je tretím čiastkovým obdobím pre kvótu ustanovenú v článku 1 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 327/98 a druhým čiastkovým obdobím pre kvóty ustanovené v písmenách b), c) a d) uvedeného odseku.

(3)

Z oznámenia podľa článku 8 písm. a) nariadenia (ES) č. 327/98 vyplýva, že pre kvóty s poradovými číslami 09.4154, 09.4116 a 09.4166 sa žiadosti podané počas prvých desiatich pracovných dní mesiaca júla 2007 podľa článku 4 ods. 1 uvedeného nariadenia vzťahujú na množstvo, ktoré prekračuje dostupné množstvo. Je preto potrebné určiť, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať stanovením koeficientu pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na požadované množstvá pre príslušné kvóty.

(4)

Z uvedeného oznámenia okrem iného vyplýva, že pre kvóty s poradovými číslami 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4149, 09.4150, 09.4152 a 09.4153 sa žiadosti podané počas prvých desiatich pracovných dní mesiaca júla 2007 podľa článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 327/98 vzťahujú na množstvo, ktoré je nižšie ako dostupné množstvo.

(5)

Je preto potrebné určiť pre kvóty s poradovými číslami 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, 09.4148, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 a 09.4166 celkové dostupné množstvá na nasledujúce čiastkové kvótové obdobie v súlade s článkom 5 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 327/98,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Žiadostiam o dovozné povolenia na ryžu patriacu pod kvóty s poradovými číslami 09.4154, 09.4116 a 09.4166, uvedené v nariadení (ES) č. 327/98, podaným počas prvých desiatich pracovných dní mesiaca júla 2007, sa vyhovie vydaním povolení na požadované množstvá upravené koeficientmi pridelenia určenými v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.   Celkové množstvá dostupné v rámci kvót s poradovými číslami 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, 09.4148, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 a 09.4166, uvedených v nariadení (ES) č. 327/98 na nasledujúce čiastkové kvótové obdobie, sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. júla 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 797/2006 (Ú. v. EÚ L 144, 31.5.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 289/2007 (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  Ú. v. ES L 37, 11.2.1998, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2019/2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 48).


PRÍLOHA

Množstvá, ktoré sa majú prideliť v rámci čiastkového obdobia mesiaca júla 2007, a množstvá, ktoré sú dostupné na nasledujúce čiastkové obdobie, s uplatnením nariadenia (ES) č. 327/98:

a)   Kvóta na bielenú alebo polobielenú ryžu s číselným znakom KN 1006 30 podľa článku 1 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 327/98:

Pôvod

Poradové číslo

Koeficient pridelenia na čiastkové obdobie júl 2007

Celkové dostupné množstvá na čiastkové obdobie mesiaca septembra 2007

(v kg)

Spojené štáty americké

09.4127

 (2)

19 578 285

Thajsko

09.4128

 (2)

1 233 332

Austrália

09.4129

 (2)

305 500

Iný pôvod

09.4130

 (3)

7 319


b)   Kvóta na lúpanú ryžu s číselným znakom KN 1006 20, ustanovená v článku 1 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 327/98:

Pôvod

Poradové číslo

Koeficient pridelenia na čiastkové obdobie júl 2007

Celkové dostupné množstvá na čiastkové obdobie mesiaca októbra 2007

(v kg)

Všetky krajiny

09.4148

 (3)

60 728


c)   Kvóta na zlomkovú ryžu s číselným znakom KN 1006 40 podľa článku 1 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 327/98:

Pôvod

Poradové číslo

Koeficient pridelenia na čiastkové obdobie júl 2007

Thajsko

09.4149

 (2)

Austrália

09.4150

 (1)

Guyana

09.4152

 (1)

Spojené štáty americké

09.4153

 (2)

Iný pôvod

09.4154

1,809392 %


d)   Kvóta na bielenú alebo polobielenú ryžu s číselným znakom KN 1006 30 podľa článku 1 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 327/98:

Pôvod

Poradové číslo

Koeficient pridelenia na čiastkové obdobie júl 2007

Množstvá dostupné na čiastkové obdobie mesiaca septembra 2007

(v kg)

Thajsko

09.4112

 (3)

7 344

Spojené štáty americké

09.4116

3,329173 %

0

India

09.4117

 (3)

36 522

Pakistan

09.4118

 (3)

4 521

Iný pôvod

09.4119

 (3)

58 099

Všetky krajiny

09.4166

1,218315 %

0


(1)  Pre toto čiastkové obdobie sa koeficient pridelenia neuplatňuje: Komisii nebola oznámená nijaká žiadosť o povolenie.

(2)  Pre toto čiastkové obdobie sa koeficient pridelenia neuplatňuje: požadované množstvá sú menšie alebo rovnaké ako dostupné množstvá.

(3)  Pre toto čiastkové obdobie nie je k dispozícii žiadne množstvo.


Top