EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0758

Nariadenie Komisie (ES) č. 758/2007 z  29. júna 2007 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 3149/92, ktorým sa stanovujú podrobné vykonávacie pravidlá pre dodávky potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v Spoločenstve

OJ L 172, 30.6.2007, p. 47–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 03/10/2010; Nepriamo zrušil 32010R0807

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/758/oj

30.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 172/47


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 758/2007

z 29. júna 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 3149/92, ktorým sa stanovujú podrobné vykonávacie pravidlá pre dodávky potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v Spoločenstve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 3730/87 z 10. decembra 1987, ktorým sa stanovujú všeobecné pravidlá pre dodávky potravín z intervenčných zásob organizáciám povereným ich rozdelením najodkázanejším osobám v Spoločenstve (1), a najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

V článku 3 ods. 2 druhom pododseku nariadenia Komisie (EHS) č. 3149/92 (2) sa ustanovuje, že 70 % výrobkov pridelených členskému štátu sa musí stiahnuť zo zásob do 1. júla roku realizácie plánu. Keďže sa účasť Rumunska na ročnom pláne 2007 oneskorila z dôvodu dátumu pristúpenia k Spoločenstvu, je vhodné udeliť tomuto členskému štátu výnimku z tejto povinnosti, pokiaľ ide o uvedený plán.

(2)

Nariadenie (EHS) č. 3149/92 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 3 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 3149/92 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„70 % množstva uvedeného v článku 2 ods. 3 bode 1 písm. b) sa musí stiahnuť zo zásob do 1. júla roku realizácie plánu. Táto povinnosť sa však neuplatňuje na pridelenia vzťahujúce sa na 500 ton a menej. Táto povinnosť sa neuplatňuje ani na výrobky pridelené Rumunsku v rámci ročného plánu 2007. Množstvá, ktoré sa nestiahli z intervenčných zásob do 30. septembra roku realizácie plánu, sa už nepridelia cieľovému členskému štátu v rámci príslušného plánu.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. júna 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 352, 15.12.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2535/95 (Ú. v. ES L 260, 31.10.1995, s. 3).

(2)  Ú. v. ES L 313, 30.10.1992, s. 50. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 725/2007 (Ú. v. EÚ L 165, 27.6.2007, s. 4).


Top