EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0756

Nariadenie Komisie (ES) č. 756/2007 z  29. júna 2007 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 3223/94 o podrobných pravidlách uplatňovania dovozných opatrení pre ovocie a zeleninu

OJ L 172, 30.6.2007, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; Nepriamo zrušil 32007R1580

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/756/oj

30.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 172/41


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 756/2007

z 29. júna 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 3223/94 o podrobných pravidlách uplatňovania dovozných opatrení pre ovocie a zeleninu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (1), a najmä na jeho článok 32 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o podrobných pravidlách uplatňovania dovozných opatrení pre ovocie a zeleninu (2) sa odkazuje na niektoré ustanovenia článkov 173 až 176 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (3).

(2)

Uvedené ustanovenia však už boli zrušené nariadením Komisie (ES) č. 215/2006 z 8. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2454/93 zavádzajúce ustanovenia na vykonávanie nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2286/2003 (4).

(3)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 je preto v záujme právnej istoty potrebné zmeniť a doplniť s cieľom urobiť nevyhnutné zmeny tak, aby sa zabezpečilo jeho ďalšie plynulé uplatňovanie.

(4)

Ceny ovocia a zeleniny sa rýchlo menia a v súlade so zmenami a doplneniami nariadenia (EHS) č. 2454/93 by sa malo vylúčiť ďalšie používanie prípadne neaktuálnych jednotkových cien v rámci systému vstupných cien.

(5)

Keďže úpravy nariadenia (EHS) č. 2454/93 sa uplatňujú od 19. mája 2006, v záujme právnej istoty by sa mali uvedené zmeny a doplnenia uplatňovať od toho istého dňa.

(6)

V článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 3223/94 sa uvádza zoznam reprezentatívnych trhov. Uvedený zoznam by sa mal zmeniť a doplniť tak, aby zahŕňal reprezentatívne trhy v Bulharsku a v Rumunsku.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre čerstvé ovocie a zeleninu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 3223/94 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 2 ods. 2 sa druhý a tretí pododsek nahrádzajú takto:

„Znižujú sa o nasledujúce sumy:

a)

o obchodnú maržu vo výške 15 % pre predajné centrá Londýn, Miláno a Rungis a vo výške 8 % pre ostatné predajné centrá a

b)

o náklady na dopravu a poistenie v rámci colného územia.

Pre náklady na prepravu a poistenie, ktoré sa odčítajú podľa tretieho pododseku, môžu členské štáty ustanoviť štandardné čiastky na odpočítanie. Tieto štandardné čiastky a metódy ich výpočtu budú bezodkladne oznámené Komisii.“

2.

V článku 3 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Za reprezentatívne sa považujú tieto trhy:

Belgicko a Luxembursko: Brusel,

Bulharsko: Sofia,

Česká republika: Praha,

Dánsko: Kodaň,

Nemecko: Hamburg, Mníchov, Frankfurt, Kolín, Berlín,

Estónsko: Tallin,

Írsko: Dublin,

Grécko: Atény, Thessaloniki,

Španielsko: Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Zaragoza, Valencia,

Francúzsko: Paríž-Rungis, Marseille, Rouen, Dieppe, Perpignan, Nantes, Bordeaux, Lyon, Toulouse,

Taliansko: Miláno,

Cyprus: Nikózia,

Lotyšsko: Riga,

Litva: Vilnius,

Maďarsko: Budapešť,

Malta: Attard,

Holandsko: Rotterdam,

Rakúsko: Viedeň-Inzersdorf,

Poľsko: Ożarów Mazowiecki-Bronisze, Poznaň,

Portugalsko: Lisabon, Porto,

Rumunsko: Bukurešť, Konstanca,

Slovinsko: Ljubljana,

Slovensko: Bratislava,

Fínsko: Helsinki,

Švédsko: Helsingborg, Štokholm,

Spojené kráľovstvo: Londýn.“

3.

V článku 4 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Ak je pre výrobky a na obdobia uplatňovania uvedené v časti A prílohy ustanovená štandardná hodnota v súlade s týmto nariadením, jednotková cena v zmysle článku 152 ods. 1 písm. aa) nariadenia (EHS) č. 2454/93 sa neuplatňuje. Je nahradená štandardnou dovoznou hodnotou uvedenou v odseku 1.“

4.

V článku 4 sa odsek 5 nahrádza takto:

„5.   Odchylne od odseku 1, s účinnosťou od prvého dňa lehôt uplatnenia ustanovených v časti A prílohy, v prípadoch, kde nebolo možné vypočítať štandardnú dovoznú hodnotu, sa žiadna štandardná dovozná hodnota neuplatňuje.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Body 1, 3 a 4 článku 1 sa uplatňujú od 19. mája 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 214/2007 (Ú. v. EÚ L 62, 1.3.2007, s. 6).

(4)  Ú. v. EÚ L 38, 9.2.2006, s. 11.


Top