Help Print this page 

Document 32007R0614

Title and reference
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 614/2007 z 23. mája 2007 o finančnom nástroji pre životné prostredie (LIFE+) - Vyhlásenie Komisie
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Zrušil 32013R1293
OJ L 149, 9.6.2007, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 001 P. 170 - 185

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/614/oj
Multilingual display
Text

9.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 149/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 614/2007

z 23. mája 2007

o finančnom nástroji pre životné prostredie (LIFE+)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 175 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (3), v zmysle spoločného textu schváleného Zmierovacím výborom 8. mája 2007,

keďže:

(1)

Ochrana životného prostredia je jedným z kľúčových rozmerov trvalo udržateľného rozvoja Európskej únie. Ochrana životného prostredia je prioritou pre spolufinancovanie Spoločenstvom a mala by sa financovať najmä prostredníctvom horizontálnych finančných nástrojov Spoločenstva vrátane Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inováciu, Európskeho fondu rybného hospodárstva a siedmeho rámcového programu pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti.

(2)

Tieto finančné nástroje Spoločenstva nezahŕňajú všetky environmentálne priority. Na poskytovanie špecifickej pomoci na rozvoj a vykonávanie environmentálnej politiky a právnych predpisov Spoločenstva v oblasti životného prostredia, najmä cieľov Šiesteho environmentálneho akčného programu Spoločenstva (6.EAP) ustanoveného rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES z 22. júla 2002 (4), je preto potrebný finančný nástroj pre životné prostredie (LIFE+).

(3)

Podpora by sa mala poskytovať prostredníctvom dohôd o udelení grantu a zmlúv uzatvorených postupom verejného obstarávania v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (5).

(4)

Projekty financované v rámci LIFE+ by mali spĺňať kritériá oprávnenosti, aby sa zabezpečilo čo najlepšie využitie finančných prostriedkov Spoločenstva, zabezpečiť európsku pridanú hodnotu a vyhnúť sa financovaniu opakovaných činností, ako sú každodenné operácie. Toto by nemalo zabrániť financovaniu inovačných alebo demonštračných projektov.

(5)

V oblasti prírody a biodiverzity poskytuje samotné vykonávanie politiky a právnych predpisov Spoločenstva rámec pre európsku pridanú hodnotu. Najlepšie postupy alebo demonštračné projekty vrátane tých, ktoré sa týkajú riadenia a označenia lokalít siete Natura 2000 v súlade so smernicou Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (6) a smernicou Rady 79/409/EHS z 2. apríla 1979 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (7), by mali byť oprávnené na financovanie Spoločenstvom v rámci LIFE+, pokiaľ nie sú oprávnené na financovanie z iných finančných nástrojov Spoločenstva.

(6)

Mali by sa zaviesť také opatrenia, aby sa zabezpečilo náležité financovanie siete Natura 2000 vrátane spolufinancovania Spoločenstvom. Keďže cieľom tohto nariadenia je financovať len najlepšie postupy alebo demonštračné projekty súvisiace so správou oblastí zahrnutých do lokalít siete Natura 2000, Komisia a členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa prostredníctvom ďalších nástrojov poskytol dostatok finančných prostriedkov na riadenie siete, na ktoré sa v roku 2004 odhadovali ročné náklady vo výške približne 6 100 miliónov EUR.

(7)

Inovačné alebo demonštračné projekty týkajúce sa environmentálnych cieľov Spoločenstva vrátane rozvoja alebo šírenia techník najlepších postupov, know-how alebo technológií, ako aj projektov na kampane na zvyšovanie povedomia, odborná príprava subjektov zodpovedných za iniciatívy na ochranu lesov pred požiarmi, by mali byť oprávnené na financovanie Spoločenstvom v rámci LIFE +, pokiaľ nie sú oprávnené na financovanie z iných finančných nástrojov Spoločenstva.

(8)

Projekty na rozvoj a vykonávanie cieľov Spoločenstva, ktoré sa týkajú veľkoplošného, zosúladeného, uceleného a dlhodobého monitorovania lesov a environmentálnych interakcií, by mali byť oprávnené na financovanie Spoločenstvom v rámci LIFE+, pokiaľ nie sú oprávnené na financovanie z iných finančných nástrojov Spoločenstva.

(9)

Výzva účinnej tvorby a vykonávania politiky v rámci 6. EAP sa dá zvládnuť len prostredníctvom podpory najlepších postupov alebo demonštračných projektov na tvorbu alebo vykonávanie environmentálnej politiky Spoločenstva; prezentácie inovačných prístupov, technológií, metód a nástrojov; konsolidácie vedomostnej základne; budovania vykonávacích kapacít; podpory dobrej správy vecí verejných, presadzovania vytvárania sietí, vzájomného učenia sa a výmeny najlepších postupov; zlepšenia šírenia informácií a zvyšovania povedomia a oznamovania. Finančná podpora podľa tohto nariadenia by mala byť preto zameraná na tvorbu, vykonávanie, monitorovanie a vyhodnocovanie environmentálnej politiky a právnych predpisov v oblasti životného prostredia, ako aj ich oznamovanie a šírenie v Spoločenstve.

(10)

LIFE + by mal mať tri zložky: LIFE+ - príroda a biodiverzita, LIFE+ - environmentálna politika a riadenie v oblasti životného prostredia a LIFE+ - informovanie a oznamovanie. Malo by byť možné, aby projekty financované prostredníctvom LIFE+ prispievali k dosiahnutiu špecifických cieľov viac než jednej z týchto troch zložiek, aby zahŕňali účasť viac ako jedného členského štátu, a tiež aby prispievali k tvorbe strategických prístupov na splnenie environmentálnych cieľov.

(11)

S cieľom plniť svoju úlohu pri iniciovaní tvorby a vykonávania environmentálnej politiky Komisia by mala využívať zdroje z LIFE+ na dokončenie štúdií a hodnotení, na uskutočnenie služieb na účely vykonávania a integrácie environmentálnej politiky a právnych predpisov v oblasti životného prostredia, na organizáciu stretnutí, seminárov a pracovných stretnutí s odborníkmi a zainteresovanými stranami, na vytváranie a udržiavanie sietí a na vytváranie a údržbu počítačových systémov. Okrem toho by Komisia mala využívať časť rozpočtu LIFE+ na vykonávanie informačných, publikačných a propagačných činností vrátane organizácie podujatí, výstav a vykonávania podobných opatrení na zvyšovanie povedomia, na náklady na prípravu a výrobu audiovizuálnych materiálov a na získanie technickej a/alebo administratívnej pomoci týkajúcej sa určenia, prípravy, riadenia, monitorovania a auditu programov a projektov a dohľadu nad nimi.

(12)

Mimovládne organizácie (MVO) prispievajú k tvorbe a vykonávaniu environmentálnej politiky a právnych predpisov Spoločenstva v oblasti životného prostredia. Preto je vhodné, aby časť rozpočtu LIFE+ podporovala činnosti určitého množstva MVO primerane kvalifikovaných v oblasti životného prostredia prostredníctvom konkurenčného a transparentného udeľovania ročných príspevkov na prevádzku. Takéto MVO by mali byť nezávislé a neziskové a vykonávať činnosti aspoň v troch európskych krajinách, a to buď samostatne, alebo vo forme združenia.

(13)

Skúsenosti z využívania súčasných a predošlých nástrojov zvýraznili potrebu plánovania a tvorby programov na obdobie viacerých rokov a koncentrovania úsilia na podporu ochrany životného prostredia prostredníctvom vytýčenia priorít a cieľových oblastí činnosti, ktoré budú schopné získavať výhody zo spolufinancovania Spoločenstvom.

(14)

Členské štáty by mali mať možnosť predložiť ročné národné priority iné ako plány a programy, ktoré sú pripravené pre viacero odvetví a ktoré stanovujú rámec pre zhodu v otázkach budúceho rozvoja, a iné ako plány a programy, pri ktorých sa určila potreba posudzovania v súlade so smernicou 92/43/EHS, a také priority by sa nemali považovať za plány alebo programy podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie (8).

(15)

Požiadavky ochrany životného prostredia vrátane finančných nástrojov by sa mali začleniť do vymedzenia pojmov a vykonávania politík a činností Spoločenstva. LIFE+ by mal preto dopĺňať ostatné finančné nástroje Spoločenstva a Komisia a členské štáty by mali takúto komplementárnosť zabezpečovať na úrovni Spoločenstva, na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.

(16)

V súlade so závermi Európskej rady v Luxemburgu (december 1997) a Európskej rady v Solúne (jún 2003) kandidátske krajiny a krajiny západného Balkánu by sa mali v procese stabilizácie a pridruženia považovať za oprávnené zúčastňovať na programoch Spoločenstva v súlade s podmienkami stanovenými v príslušných dvojstranných dohodách uzavretých s týmito krajinami.

(17)

Je potrebné zjednotiť niekoľko existujúcich environmentálnych nástrojov a zjednodušiť tvorbu programov a riadenie vytvorením jedného efektívneho finančného nástroja pre životné prostredie.

(18)

Je tiež potrebné zabezpečiť bezproblémový prechod a pokračovať v monitorovaní, vykonávaní auditov a v kvalitatívnom hodnotení činností financovaných v rámci súčasných programov aj po ich ukončení.

(19)

Týmto nariadením sa stanovuje finančné krytie na celé obdobie trvania programu, ktoré pre rozpočtový orgán predstavuje počas ročného rozpočtového postupu základný odkaz v zmysle bodu 37 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (9).

(20)

Všeobecným cieľom LIFE+ je prispievať k vykonávaniu, aktualizácii a tvorbe environmentálnej politiky a právnych predpisov Spoločenstva v oblasti životného prostredia a najmä podporovať vykonávanie 6. EAP. Členské štáty môžu dosiahnuť európsku pridanú hodnotu spoločnou prácou prostredníctvom nástrojov Spoločenstva na zlepšenie prenesenia vykonávania na národnú a miestnu úroveň na účely dosiahnutia cieľov Spoločenstva alebo zabezpečenia výmeny informácií v rámci celého Spoločenstva. Keďže cieľ LIFE+ nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov a možno ho lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje toto nariadenie rámec nevyhnutný na dosiahnutie svojho cieľa.

(21)

Opatrenia potrebné na vykonanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (10).

(22)

Komisia by mala byť predovšetkým splnomocnená na doplnenie opatrení do prílohy I a zmenu a doplnenie prílohy II tohto nariadenia. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tohto nariadenia alebo doň doplniť nové nepodstatné prvky, musia byť prijaté v súlade s regulačným postupom s kontrolou, ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Účel

1.   Toto nariadenie zriaďuje finančný nástroj pre životné prostredie (ďalej len „LIFE+“).

2.   Všeobecným cieľom LIFE+ je prispievať k vykonávaniu, aktualizácii a tvorbe environmentálnej politiky a právnych predpisov Spoločenstva v oblasti životného prostredia vrátane integrácie životného prostredia do iných politík, a tým aj k trvalo udržateľnému rozvoju. LIFE+ podporuje najmä vykonávanie 6. EAP vrátane tematických stratégií a finančných opatrení a projektov s európskou pridanou hodnotou v členských štátoch.

Článok 2

Vymedzenia pojmov

Na účely tohto nariadenia:

1.

„6. EAP“ je šiesty environmentálny akčný program Spoločenstva ustanovený rozhodnutím č. 1600/2002/ES;

2.

„nariadenie o rozpočtových pravidlách“ je nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002.

Článok 3

Kritériá oprávnenosti

1.   Projekty financované prostredníctvom LIFE+ spĺňajú tieto kritériá:

a)

sú v záujme Spoločenstva pretože významne prispievajú k dosiahnutiu všeobecného cieľa LIFE+ uvedeného v článku 1 ods. 2;

b)

sú technicky a finančne ucelené, uskutočniteľné a zodpovedajú vynaloženým finančným prostriedkom.

Ak je to možné, projekty financované prostredníctvom LIFE+ podporujú synergiu medzi rôznymi prioritami podľa 6. EAP a integráciu.

2.   Naviac, s cieľom zabezpečiť európsku pridanú hodnotu a vyhnúť sa financovaniu opakovaných činností, projekty spĺňajú aspoň jedno z týchto kritérií:

a)

sú projektmi s najlepšími postupmi alebo demonštračnými projektmi na vykonávanie smernice Rady 79/409/EHS alebo smernice 92/43/EHS;

b)

sú inovačnými alebo demonštračnými projektmi týkajúcimi sa environmentálnych cieľov Spoločenstva vrátane rozvoja alebo šírenia techník najlepších postupov, know-how alebo technológií;

c)

sú kampaňami na zvyšovanie povedomia a odbornou prípravou subjektov zodpovedných za ochranu lesov pred požiarmi;

d)

sú projektmi na rozvoj a vykonávanie cieľov Spoločenstva, ktoré sa týkajú rozsiahleho, zosúladeného, uceleného a dlhodobého monitorovania lesov a environmentálnych interakcií.

Článok 4

Špecifické ciele

1.   LIFE+ tvoria tri zložky:

LIFE+ - príroda a biodiverzita,

LIFE+ - environmentálna politika a riadenie v oblasti životného prostredia,

LIFE+ - informovanie a oznamovanie.

2.   Špecifickými cieľmi zložky LIFE+ - príroda a biodiverzita sú:

a)

prispievať k vykonávaniu politiky a právnych predpisov Spoločenstva o prírode a biodiverzite, najmä smernice 79/409/EHS a 92/43/EHS, vrátane vykonávania na miestnej a regionálnej úrovni, a podporovať ďalší rozvoj a implementáciu siete Natura 2000 vrátane pobrežných a morských biotopov a druhov;

b)

prispievať ku konsolidácii vedomostnej základne pre tvorbu, posudzovanie, monitorovanie a hodnotenie politiky a právnych predpisov Spoločenstva v oblasti prírody a biodiverzity;

c)

podporovať navrhovanie a vykonávanie prístupov a nástrojov politiky na monitorovanie a posudzovanie prírody a biodiverzity a faktorov, tlakov a reakcií, ktoré na ne vplývajú, najmä vo vzťahu k dosiahnutiu cieľa zastaviť stratu biodiverzity v Spoločenstve do roku 2010 a k ohrozeniu prírody a biodiverzity v súvislosti so zmenami klímy;

d)

podporovať lepšie riadenie v oblasti životného prostredia rozširovaním účasti zainteresovaných strán vrátane MVO na vykonávaní politiky a právnych predpisov v oblasti prírody a biodiverzity a diskusiách o takejto politike a právnych predpisoch.

3.   Vo vzťahu k cieľom 6. EAP vrátane prioritných oblastí zmeny klímy, životného prostredia, zdravia a kvality života, a k prírodným zdrojom a odpadom sú konkrétnymi cieľmi zložky LIFE+ - environmentálna politika a riadenie v oblasti životného prostredia:

a)

prispievať v oblasti politiky k tvorbe a prezentácii inovačných prístupov, technológií, metód a nástrojov;

b)

prispievať ku konsolidácii vedomostnej základne pre tvorbu, posudzovanie, monitorovanie a hodnotenie environmentálnej politiky a právnych predpisov v oblasti životného prostredia;

c)

podporovať navrhovanie a vykonávanie prístupov k monitorovaniu a posudzovaniu stavu životného prostredia a faktorov, tlakov a reakcií, ktoré naň vplývajú;

d)

uľahčovať vykonávanie environmentálnej politiky Spoločenstva s osobitným dôrazom na vykonávanie na miestnej a regionálnej úrovni;

e)

podporovať lepšie riadenie v oblasti životného prostredia rozširovaním účasti zainteresovaných strán vrátane MVO na diskusiách o tejto politike a na jej vykonávaní.

4.   Konkrétnymi cieľmi zložky LIFE+ - informovanie a oznamovanie sú:

a)

šíriť informácie a zvyšovať povedomie o otázkach životného prostredia vrátane ochrany pred lesnými požiarmi;

b)

podporovať sprievodné opatrenia ako napríklad poskytovanie informácií, komunikačné činnosti a kampane, konferencie a odborná príprava vrátane odbornej prípravy týkajúcej sa ochrany pred lesnými požiarmi.

5.   Príloha I obsahuje zoznam oprávnených opatrení.

Článok 5

Druhy zásahov

1.   Financovanie z prostriedkov Spoločenstva môže mať tieto právne formy:

a)

dohody o udelení grantu;

b)

zmluvy uzatvorené v rámci verejného obstarávania.

2.   Príspevky Spoločenstva sa môžu poskytovať v osobitných formách, ako napríklad rámcové dohody o partnerstve, účasť na finančných mechanizmoch a fondoch, spolufinancovanie príspevkov na prevádzku alebo príspevkov na činnosť. Príspevky na prevádzku pre subjekty, ktoré plnia ciele všeobecného európskeho záujmu, nepodliehajú ustanoveniam nariadenia o rozpočtových pravidlách o znižovaní prostriedkov.

3.   Pri grantoch na akcie je najvyšší podiel spolufinancovania 50 % oprávnených nákladov. Vo výnimočných prípadoch však môže byť najvyšší podiel spolufinancovania zložky LIFE+ - príroda a biodiverzita až 75 % oprávnených nákladov v prípade projektov týkajúcich sa prioritných biotopov alebo druhov, ktorými sa vykonáva smernica 92/43/EHS alebo v prípade druhov vtákov, ktoré výbor zriadený podľa článku 16 smernice 79/409/EHS považuje za prioritu financovania, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľa ochrany.

4.   V prípade zmlúv uzatvorených v rámci verejného obstarávania môžu finančné prostriedky Spoločenstva pokrývať poskytnutie služieb a dodanie tovaru. Tieto náklady môžu zahŕňať výdavky na informovanie o projektoch, politikách, programoch a právnych predpisoch a na ich oznamovanie, prípravu, vykonávanie, monitorovanie, kontrolu a hodnotenie.

5.   Finančné prostriedky Spoločenstva sa môžu poskytnúť na náklady spojené so mzdami zamestnancov verejnej správy do tej miery, v ktorej súvisia s nákladmi na činnosti týkajúce sa vykonávania projektu, ktoré by príslušný orgán verejnej moci nevykonával, ak by sa dotknutý projekt neuskutočnil. Dotknutí zamestnanci musia byť osobitne pridelení na projekt a musia predstavovať dodatočné náklady vzhľadom na existujúcich stálych zamestnancov.

6.   Komisia vykonáva toto nariadenie v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.

Článok 6

Tvorba programu a výber projektov

1.   Najmenej 78 % rozpočtových prostriedkov určených pre LIFE+ sa použije pre granty na akcie projektu.

2.   Komisia zabezpečí rovnomerné rozdelenie projektov určením ročných indikatívnych národných prostriedkov na obdobia rokov 2007 – 2010 a 2011 – 2013 podľa týchto kritérií:

a)

počet obyvateľov:

(i)

celkový počet obyvateľov každého členského štátu. Váha tohto kritéria je 50 %;

a

(ii)

hustota obyvateľstva každého členského štátu až do dvojnásobnej priemernej hustoty obyvateľstva EÚ. Váha tohto kritéria je 5 %;

b)

príroda a biodiverzita:

(i)

celková rozloha území európskeho významu každého členského štátu vyjadrená ako časť celkovej rozlohy území európskeho významu. Váha tohto kritéria je 25 %;

a

(ii)

časť územia členského štátu pokrytá územiami európskeho významu vo vzťahu k podielu územia Spoločenstva pokrytého územiami európskeho významu. Váha tohto kritéria je 20 %.

Ihneď potom ako sú dostupné príslušné údaje za všetky členské štáty urobí Komisia výpočet pre kritérium prírody a biodiverzity na základe území európskeho významu a chránených vtáčích území a vyhne sa dvojitému započítaniu.

Komisia okrem toho môže poskytnúť vnútrozemským členským štátom dodatočné prostriedky. Celková výška takých prostriedkov nepresahuje 3 % z celkových rozpočtových prostriedkov určených na podporu grantov na akcie projektu.

Komisia však zabezpečí, aby žiadnemu členskému štátu neboli pridelené prostriedky nižšie ako vhodné minimum prostriedkov medzi 1 a 3 miliónmi EUR ročne, s prihliadnutím na hustotu obyvateľstva, výdavky na životné prostredie, potreby životného prostredia a na absorpčnú schopnosť.

3.   Viacročný strategický program ustanovený podľa prílohy II stanovuje prioritné oblasti akcií financovaných Spoločenstvom v súvislosti s cieľmi a kritériami uvedenými v článkoch 1, 3 a 4.

Členské štáty môžu predložiť Komisii pre tú časť rozpočtu, ktorá má byť použitá na podporu grantov na akcie projektu, ročné národné priority vybrané z prílohy II, ktoré v prípade potreby:

a)

určia prioritné oblasti a typy projektov berúc do úvahy určené dlhodobé potreby;

a

b)

načrtnú osobitné národné ciele.

4.   Ak sa členský štát rozhodne predložiť ročné národné priority Komisii, mal by to urobiť čo najskôr, najneskôr však do dátumu určeného v súlade s článkom 14 ods. 2 písm. a). Nepredkladajú sa žiadne priority v súvislosti s ročnou výzvou na predkladanie návrhov pre rozpočet na rok 2007.

5.   Komisia vyhlási pre časti uvedené v článku 4 ods. 1 ročnú výzvu na predkladanie návrhov, najmä so zreteľom na viacročný strategický program uvedený v prílohe II a akúkoľvek ročnú prioritu predloženú v súlade s odsekom 4 tohto článku.

6.   Členské štáty predložia Komisii návrhy všetkých projektov, ktoré sa majú financovať. V prípade nadnárodných projektov predloží návrh členský štát, v ktorom je zaregistrovaný prijímateľ. Národné prostriedky zúčastnených členských štátov projekt rozvrhne rovnomerne.

Členské štáty môžu k jednotlivým návrhom projektov pripojiť poznámky v písomnej forme. Členské štáty môžu odkazovať najmä na skutočnosť, či návrh zodpovedá ročným národným prioritám vybraným z prílohy II.

7.   Komisia vyberá projekty na základe cieľov a kritérií stanovených v článku 1, 3 a 4 a v prílohe I a II.

Pri zostavovaní zoznamu projektov, v prípade ktorých sa zvažuje finančná podpora v rámci indikatívnych národných prostriedkov určených podľa odseku 2, Komisia uprednostní tie projekty, ktoré najviac prispejú k dosahovaniu cieľov Spoločenstva, berúc do úvahy:

a)

národné priority predložené v súlade s odsekom 4;

a

b)

poznámky členských štátov k jednotlivým návrhom projektov v súlade s odsekom 6.

Komisia berie osobitný ohľad na nadnárodné projekty, kde je medzinárodná spolupráca nevyhnutná na zabezpečenie ochrany životného prostredia, najmä na zachovanie druhov a snaží sa zabezpečiť, aby najmenej 15 % rozpočtových prostriedkov určených pre granty na akcie projektu bolo pridelených nadnárodným projektom.

8.   Ak je suma spolufinancovania potrebná na projekty na zozname zostavenom v súlade s odsekom 7, pokiaľ ide o určitý členský štát, nižšia ako indikatívne prostriedky určené pre tento členský štát na základe kritérií uvedených v odseku 2, Komisia použije zvyšok na spolufinancovanie projektov, predložených inými členskými štátmi, ktoré najviac prispievajú k dosahovaniu cieľov Spoločenstva stanovených v článkoch 1, 3 a 4 a v prílohách I a II.

9.   Pri predkladaní zoznamu projektov, ktoré sa majú financovať výboru, ktorý je uvedený v článku 13 ods. 1, Komisia poskytne písomné vysvetlenie, ako zohľadnila kritériá prideľovania v súlade s odsekom 2 tohto článku, a ročné národné priority a poznámky predložené v súlade s odsekmi 4 a 6 tohto článku, a zároveň dodržané ciele a kritériá stanovené v článkoch 1, 3 a 4.

10.   Komisia pravidelne uverejňuje zoznamy projektov financovaných prostredníctvom LIFE+ vrátane krátkeho opisu cieľov a dosiahnutých výsledkov a zhrnutia vynaložených prostriedkov. Robí tak prostredníctvom príslušných médií a technológií vrátane internetu.

Článok 7

Prijímatelia

Prostredníctvom LIFE+ sa môžu poskytnúť finančné prostriedky verejným a/alebo súkromným orgánom, subjektom a inštitúciám.

Článok 8

Účasť tretích krajín

Ak sa získajú dodatočné rozpočtové prostriedky, na programoch financovaných prostredníctvom LIFE+ sa môžu zúčastniť tieto krajiny:

a)

štáty EZVO, ktoré sa stali členmi Európskej environmentálnej agentúry v súlade s nariadením Rady (ES) č. 933/1999 z 29. apríla 1999, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (11);

b)

kandidátske krajiny na pristúpenie k Európskej únii;

c)

krajiny západného Balkánu, ktoré sú súčasťou procesu stabilizácie a pridruženia.

Článok 9

Komplementárnosť finančných nástrojov

Podľa tohto nariadenia nie sú financované opatrenia, ktoré patria medzi kritériá oprávnenosti a do hlavného rozsahu iných finančných nástrojov Spoločenstva vrátane Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inováciu, Európskeho fondu rybného hospodárstva a siedmeho rámcového programu pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti alebo nesmú z nich prijať pomoc na ten istý účel. Prijímatelia podľa tohto nariadenia informujú Komisiu o finančných prostriedkoch, ktoré získali z rozpočtu Spoločenstva a o ich podaných žiadostiach o finančné prostriedky. Komisia a členské štáty uskutočnia kroky na zabezpečenie koordinácie a komplementárnosti s inými nástrojmi Spoločenstva. Komisia informuje o týchto opatreniach v rámci priebežnej správy z polovice trvania programu a záverečného vyhodnotenia podľa článku 15.

Článok 10

Trvanie a rozpočtové prostriedky

1.   Toto nariadenie sa vykonáva počas obdobia od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013.

2.   Finančné krytie na vykonávanie LIFE+ na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013 je 2 143 409 000 EUR.

3.   Rozpočtové prostriedky pridelené na akcie uvedené v tomto nariadení sa zahrnú k ročným rozpočtovým prostriedkom všeobecného rozpočtu Európskej únie.

Disponibilné ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje rozpočtový orgán v medziach finančného rámca.

4.   Najmenej 50 % rozpočtových prostriedkov pre LIFE+ určených pre granty na akcie projektu sa pridelí opatreniam na podporu ochrany prírody a zachovania biodiverzity.

Článok 11

Monitorovanie

1.   Pri každom projekte financovanom prostredníctvom LIFE+ predkladá prijímateľ Komisii technickú a finančnú správu o dosiahnutom pokroku. Do troch mesiacov od ukončenia každého projektu sa predloží aj záverečná správa.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté audity vykonané Dvorom audítorov v spojení s príslušnými vnútroštátnymi kontrolnými orgánmi alebo subjektmi podľa článku 248 zmluvy alebo akákoľvek kontrola vykonaná podľa článku 279 ods. 1 písm. b) zmluvy, vykonávajú úradníci a ostatní zamestnanci Komisie kontroly priamo na mieste vrátane náhodných kontrol v súvislosti s projektmi financovanými v rámci LIFE+, najmä s cieľom kontrolovať dodržiavanie kritérií oprávnenosti uvedených v článku 3.

3.   Zmluvy a dohody vyplývajúce z tohto nariadenia ustanovia najmä dozor a finančnú kontrolu zo strany Komisie alebo akéhokoľvek zástupcu povereného Komisiou a audity Dvora audítorov, ktoré sa v prípade potreby vykonávajú na mieste.

4.   Prijímateľ finančnej pomoci uchováva v súvislosti s každým projektom pre potreby Komisie všetky sprievodné dokumenty k výdavkom na projekt päť rokov od poslednej platby.

5.   V prípade potreby Komisia na základe výsledkov správ a náhodných kontrol uvedených v odsekoch 1 a 2 prispôsobuje rozsah alebo podmienky pridelenia pôvodne schválenej finančnej pomoci, ako aj harmonogram platieb.

6.   Komisia podnikne všetky ďalšie kroky potrebné na to, aby overila, či sa financované projekty riadne vykonávajú a v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia a nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 12

Ochrana finančných záujmov Spoločenstva

1.   Komisia zabezpečuje, aby boli pri vykonávaní projektov financovaných podľa tohto nariadenia chránené finančné záujmy Spoločenstva uplatňovaním preventívnych opatrení proti podvodom, korupcii a akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu účinnými kontrolami, vymáhaním neoprávnene vyplatených súm a v prípade nezrovnalostí uplatňovaním účinných, primeraných a odrádzajúcich sankcií v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (12), nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (13) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (14).

2.   Pokiaľ ide o projekty financované v rámci LIFE+, „nezrovnalosťou“ uvedenou v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95 je akékoľvek porušenie ustanovenia práva Spoločenstva alebo zmluvnej povinnosti vyplývajúce z konania alebo opomenutia zo strany hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo rozpočtov spravovaných Spoločenstvami neoprávnenou výdavkovou položkou.

3.   Komisia zníži, pozastaví alebo vymáha finančný príspevok poskytnutú na projekt, ak zistí nezrovnalosti vrátane nesúladu s ustanoveniami tohto nariadenia, individuálneho rozhodnutia, zmluvy alebo dohody, na základe ktorých sa poskytla predmetný finančný príspevok, alebo ak sa zistí, že bez predchádzajúceho súhlasu Komisie došlo v projekte k zmene, ktorá odporuje jeho povahe alebo podmienkam vykonávania.

4.   Ak sa nedodržali lehoty alebo ak pokrok dosiahnutý pri vykonávaní činnosti zodpovedá len časti pridelenej finančnej pomoci, Komisia požiada prijímateľa, aby v stanovenej lehote predložil vyjadrenie. Ak prijímateľ nepredloží dostatočnú odpoveď, Komisia môže zrušiť zostávajúcu finančnú pomoc a žiadať vrátenie sumy, ktorá už bola vyplatená.

5.   Každá neoprávnená platba sa musí vrátiť Komisii. K sumám, ktoré sa nevrátili včas, sa pripočíta úrok podľa podmienok ustanovených v nariadení o rozpočtových pravidlách.

Článok 13

Výbor

1.   Komisii pomáha výbor.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so zreteľom na jeho článok 8.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 4 ods. 2 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

Článok 14

Vykonávacie rozhodnutia

1.   V súlade s regulačným postupom s kontrolou, uvedeným v čl. 13 ods. 2 sa prijmú nasledujúce rozhodnutia, ktorých cieľom je zmena a doplnenie nepodstatných prvkov tohto nariadenia:

a)

o doplnení opatrení do prílohy I;

b)

o zmene a doplnení prílohy II.

2.   V súlade s postupom uvedeným v článku 13 ods. 3 sa prijmú tieto vykonávacie rozhodnutia:

a)

o určení formátu, obsahu a dátumov predkladania ročných národných priorít na účely článku 6 ods. 4;

b)

o ustanovení metodológie výberového konania na projekty na roky 2008 až 2013 v súlade s článkom 6;

c)

o schvaľovaní zoznamu projektov prijatých pre spolufinancovanie ako sa uvádza v článku 6 ods. 7 a 8;

d)

o stanovení formy a obsahu správ uvedených v článku 11 ods. 1;

a

e)

o zavedení ukazovateľov, ktoré budú pomáhať pri monitorovaní opatrení financovaných prostredníctvom LIFE+.

Článok 15

Hodnotenie

1.   Komisia zabezpečí, aby sa uskutočnilo pravidelné monitorovanie viacročných programov s cieľom zhodnotiť ich vplyv.

2.   Komisia najneskôr do 30. septembra 2010 predloží Európskemu parlamentu a výboru uvedenému v článku 13 ods. 1 priebežnú správu o LIFE+ v polovici jeho trvania. Priebežná správa vyhodnotí vykonávanie tohto nariadenia v rokoch 2007 až 2009. Komisia v prípade potreby navrhne úpravy vykonávacích rozhodnutí v súlade s článkom 14.

3.   Komisia pripraví záverečné vyhodnotenie vykonávania tohto nariadenia, v ktorom sa zhodnotí príspevok, ktorým akcie a projekty financované podľa tohto nariadenia osobitne aj všeobecne prispeli k vykonávaniu, aktualizácii a rozvoju environmentálnej politiky a právnych predpisov Spoločenstva v oblasti životného prostredia, a využitie rozpočtových prostriedkov. Záverečné hodnotenie predloží Európskemu parlamentu a Rade najneskôr do 31. decembra 2012 a v prípade potreby k nemu pripojí návrh na vytvorenie ďalšieho finančného nástroja výlučne v oblasti životného prostredia, ktorý by sa uplatňoval od roku 2014.

Článok 16

Zrušovacie a prechodné ustanovenia

1.   S cieľom zjednodušenia a zjednotenia sa zrušujú tieto nástroje:

a)

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1655/2000 zo 17. júla 2000 o finančnom nástroji pre životné prostredie (LIFE) (15);

b)

rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady 1411/2001/ES z 27. júna 2001 o rámci Spoločenstva pre spoluprácu na podporu trvalo udržateľného rozvoja miest (16);

c)

rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 466/2002/ES z 1. marca 2002, ktorým sa ustanovuje akčný program Spoločenstva podporujúci mimovládne organizácie aktívne najmä v oblasti ochrany životného prostredia (17);

d)

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2152/2003 zo 17. novembra 2003 týkajúce sa monitorovania lesov a environmentálnych interakcií v Spoločenstve (Forest Focus) (18).

2.   Opatrenia, ktoré sa začali uskutočňovať pred 31. decembrom 2006 podľa aktov uvedených v odseku 1, sa až do svojho ukončenia riadia tými aktmi. Výbor uvedený v článku 13 ods. 1 nahrádza výbory uvedené v týchto aktoch. Toto nariadenie sa po strate účinnosti uvedených aktov vzťahuje na financovanie každého povinného monitorovania a hodnotenia, ktoré vyžadujú tieto akty. Opatrenia sú do svojho ukončenia v zhode s technickými ustanoveniami vymedzenými v aktoch uvedených v odseku 1.

3.   Pre granty udelené v roku 2007 podľa bodu a) prílohy I môže obdobie oprávnenosti výdavkov začať 1. januára 2007, ak výdavky nevznikli pred dátumom začatia rozpočtového roka prijímateľa. Pre takéto granty môžu byť najneskôr do 31. októbra 2007 výnimočne podpísané dohody, uvedené v článku 112 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

4.   Suma potrebná v rámci finančného krytia na ustanovenie opatrení pre monitorovanie a dohľad na obdobie po 31. decembri 2013 sa považuje za schválenú iba, ak bude v súlade s novým finančným rámcom na obdobie po roku 2014.

Článok 17

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli, 23. mája 2007

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

G. GLOSER


(1)  Ú. v. EÚ C 255, 14.10.2005, s. 52.

(2)  Ú. v. EÚ C 231, 20.9.2005, s. 72.

(3)  Stanovisko Európskeho parlamentu zo 7. júla 2005 (Ú. v. EÚ C 157 E, 6.7.2006, s. 451), spoločná pozícia Rady z 27. júna 2006 (Ú. v. EÚ C 238 E, 3.10.2006, s. 1) a pozícia Európskeho parlamentu z 24. októbra 2006 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku). Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. mája 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 14. mája 2007.

(4)  Ú. v. ES L 242, 10.9.2002, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Ú. v. EÚ L 390, 30.12.2006, s. 1).

(6)  Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/105/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 368).

(7)  Ú. v. ES L 103, 25.4.1979, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/105/ES.

(8)  Ú. v. ES L 197, 21.7.2001, s. 30.

(9)  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(10)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(11)  Ú. v. ES L 117, 5.5.1999, s. 1.

(12)  Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1.

(13)  Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2.

(14)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 1.

(15)  Ú. v. ES L 192, 28.7.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1682/2004 (Ú. v. EÚ L 308, 5.10.2004, s. 1).

(16)  Ú. v. ES L 191, 13.7.2001, s. 1. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím č. 786/2004/ES (Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 7).

(17)  Ú. v. ES L 75, 16.3.2002, s. 1. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím č. 786/2004/ES.

(18)  Ú. v. EÚ L 324, 11.12.2003, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 788/2004 (Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 17).


PRÍLOHA I

OPATRENIA OPRÁVNENÉ NA FINANCOVANIE

Bez toho, aby bol dotknutý článok 9, prostredníctvom LIFE+ sa môžu financovať tieto opatrenia, ak spĺňajú kritéria oprávnenosti stanovené v článku 3:

a)

prevádzkové činnosti MVO, ktoré sú aktívne najmä pri ochrane a zlepšovaní životného prostredia na európskej úrovni a podieľajú sa na rozvoji a vykonávaní politiky a právnych predpisov Spoločenstva;

b)

rozvoj a údržba sietí, databáz a počítačových systémov, ktoré priamo súvisia s vykonávaním environmentálnej politiky a právnych predpisov Spoločenstva v oblasti životného prostredia, najmä pokiaľ ide o zlepšovanie prístupu verejnosti k informáciám o životnom prostredí;

c)

vypracovanie štúdií a prehľadov, modelovanie a tvorba scenárov;

d)

monitorovanie vrátane monitorovania lesov;

e)

pomoc pri budovaní kapacít;

f)

odborná príprava, tvorivé dielne a stretnutia vrátane prípravy osôb, ktoré sa zúčastňujú na iniciatívach týkajúcich sa ochrany lesov pred požiarmi;

g)

budovanie kontaktných sietí a platformy pre najlepšie postupy;

h)

informačné a komunikačné činnosti vrátane kampaní na zvyšovanie povedomia, a najmä kampaní na informovanie verejnosti o lesných požiaroch;

i)

prezentácia inovačných prístupov, technológií, metód a nástrojov;

a

j)

konkrétne pre zložku Príroda a biodiverzita:

riadenie druhov a riadenie a plánovanie lokalít vrátane zvýšenia ekologickej súdržnosti siete Natura 2000,

stav monitorovania a ochrany vrátane stanovenia postupov a štruktúr tohto monitorovania,

tvorba a vykonávanie akčných plánov na ochranu druhov a biotopov,

rozšírenie siete Natura 2000 do morských oblastí,

nákup pozemkov, ak:

by nákup prispel k zachovaniu alebo obnoveniu celistvosti lokality siete Natura 2000,

je nákup pozemkov jediným alebo nákladovo najefektívnejším spôsobom dosiahnutia želaného výsledku ochrany,

je nákup pozemkov vyhradený z dlhodobého hľadiska na využitie v súlade s cieľmi uvedenými v článku 4 ods. 2,

a

dotknutý členský štát zabezpečí, prenosom alebo iným spôsobom, aby táto pôda bola z dlhodobého hľadiska vyhradená na účely ochrany prírody.


PRÍLOHA II

VIACROČNÝ STRATEGICKÝ PROGRAM

PRÍRODA A BIODIVERZITA

1.   Základný cieľ

V rámci EÚ chrániť, zachovávať, obnovovať, monitorovať a zjednodušovať fungovanie prírodných systémov, prirodzených biotopov, voľne žijúcich živočíchov a rastlín, s cieľom zastaviť do roku 2010 stratu biodiverzity, vrátane diverzity genetických zdrojov.

1.1   Prioritné oblasti akcie:

prispievať k vykonávaniu politík a právnych predpisov Spoločenstva o prírode a biodiverzite, najmä smerníc 79/409/EHS a 92/43/EHS, a podporovať ich začleňovanie do iných politík;

podporovať ďalší rozvoj a implementáciu siete Natura 2000, vrátane pobrežných a morských biotopov a druhov;

podporovať navrhovanie a vykonávanie prístupov a nástrojov politiky na monitorovanie a posudzovanie prírody a biodiverzity a faktorov, tlakov a reakcií, ktoré na ne vplývajú, najmä vo vzťahu k dosiahnutiu cieľa znižovania straty biodiverzity v Spoločenstva do roku 2010;

a

zlepšovať poznatky o vplyve geneticky modifikovaných organizmov na ekosystémy a biodiverzitu: metodológie hodnotenia rizika.

ENVIROMANTÁLNA POLITIKA A RIADENIE V OBLASTI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

2.   Základný cieľ „Zmena klímy“

Stabilizovať koncentráciu skleníkových plynov na úrovni, ktorá zabraňuje globálnemu otepľovaniu o viac ako 2 °C.

2.1   Prioritné oblasti akcie:

zabezpečiť vykonávanie záväzkov EÚ podľa Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy a rozvíjať stratégiu pre obdobie po roku 2012 a vykonávanie programu;

zabezpečiť prispôsobovanie sa hospodárstva a spoločnosti, prírody a biodiverzity, vodných zdrojov a ľudského zdravia v rámci EÚ nepriaznivým účinkom zmeny klímy (možný vzrast teploty o 2 °C, vplyvom zvýšenej koncentrácie skleníkových plynov) a zmierňovanie týchto vplyvov;

zabezpečiť vykonávanie a využívanie nástrojov trhu, najmä obchodovanie s emisiami skleníkových plynov, na účely dosahovania nákladovo efektívneho znižovania emisií po roku 2012.

3.   Základný cieľ „Voda“

Prispieť k skvalitňovaniu vody na základe nákladovo efektívnych opatrení s cieľom dosiahnuť dobrý ekologický stav vzhľadom na rozvoj prvého plánu vodohospodárskeho manažmentu povodia podľa smernice 2000/60/ES (1) do roku 2009.

3.1   Prioritné oblasti akcie:

vymieňať si relevantné informácie o politikách a najlepších postupoch;

zintenzívniť vedecko-politickú integráciu a prenos výsledkov na podporu členských štátov na účely prípravy vodohospodárskych plánov manažmentu povodia, vrátane prípravy programov opatrení podľa smernice 2000/60/ES a integračných opatrení zo základných smerníc ako sú smernica 91/271/EHS (2), smernica 91/414/EHS (3), smernica 91/676/ES (4), smernica 96/61/ES (5), smernica 98/83/ES (6) a smernica 2006/7/ES (7);

prispievať k účinnému vykonávaniu tematickej stratégie o ochrane a zachovaní morského životného prostredia;

hydromorfologické črty ako obnovovanie povodňových oblastí a iné opatrenia na podporu smernice o hodnotení a manažmente povodňových rizík.

4.   Základný cieľ „Vzduch“

Dosiahnuť takú úroveň kvality vzduchu, ktorá by nemala výrazne negatívne dopady a neohrozovala by ľudské zdravie a životné prostredie.

4.1   Prioritná oblasť akcie:

vykonávať tematickú stratégiu o znečistení ovzdušia.

5.   Základný cieľ „Pôda“

Chrániť a zabezpečiť trvalo udržateľné využívanie pôdy zachovávajúc pritom jej funkcie, predchádzať ohrozeniam pôdy, zmierňovať ich účinky a obnovovať poškodenú pôdu.

5.1   Prioritné oblasti akcie:

vykonávať tematickú stratégiu na ochranu pôdy;

a

zabezpečiť ochranu a obnovu biodiverzity pôdy.

6.   Základný cieľ „Mestské prostredie“

Prispieť k zdokonaľovaniu environmentálnych vlastností európskych mestských oblastí.

6.1   Prioritná oblasť akcie:

prispievať k lepšiemu vykonávaniu súčasnej environmentálnej politiky Spoločenstva a právnych predpisov Spoločenstva v oblasti životného prostredia na miestnej úrovni podporou a motivovaním miestnych orgánov k prijímaniu integrovanejšieho prístupu k mestskému manažmentu, vrátane odvetví dopravy a energetiky.

7.   Základný cieľ „Hluk“

Prispievať k rozvoju a vykonávaniu politík týkajúcich sa environmentálneho hluku.

7.1   Prioritné oblasti akcie:

zabraňovanie a znižovanie škodlivých účinkov vystavovania sa environmentálnemu hluku.

8.   Základný cieľ „Chemikálie“

Do roku 2020 zlepšiť ochranu životného prostredia a zdravia pred rizikami, ktoré predstavujú chemikálie, a to vykonávaním právnych predpisov o chemikáliách, najmä nariadenia č. 1907/2006 (8) (REACH) a tematickej stratégie o udržateľnosti používania pesticídov.

8.1   Prioritné oblasti akcie:

vymieňať si relevantné informácie o politikách a najlepších postupoch;

zintenzívniť vedecko-politickú integráciu a prenos výsledkov a tak zabezpečiť technické zázemie na podporu REACH;

vykonávať tematickú stratégiu o udržateľnosti používania využívania pesticídov.

9.   Základný cieľ „Životné prostredie a zdravie“

Rozvíjať informačný základ politiky životného prostredia a zdravia (Akčný plán pre životné prostredie a zdravie na roky 2004 – 2010).

9.1   Prioritné oblasti akcie:

biomonitoring človeka a prepojenie údajov o životnom prostredí a zdraví;

ochrana ozónovej vrstvy s cieľom znižovať negatívne dopady na zdravie a životné prostredie.

10.   Základný cieľ „Prírodné zdroje a odpady“

rozvíjať a vykonávať politiky, ktorých cieľom je zabezpečiť trvalo udržateľné riadenie a využívanie prírodných zdrojov a zdokonaľovať environmentálne vlastnosti výrobkov, trvalo udržateľnú výrobu a modely spotreby, predchádzať vzniku odpadov, zhodnocovať a recyklovať odpady.

prispievať k účinnému vykonávaniu tematickej stratégie o odpadoch.

10.1   Prioritné oblasti akcie:

rozvíjať a vykonávať trvalo udržateľné politiky spotreby a výroby, vrátane integrovanej politiky výrobkov;

podporovať trvalo udržateľné využitie prírodných zdrojov, v rámci prístupu životného cyklu, vrátane environmentálnych, spoločenských a hospodárskych aspektov, s cieľom zrušiť väzbu medzi environmentálnymi dopadmi a hospodárskym rastom;

podporovať predchádzanie vzniku odpadov, ich zhodnocovanie a recykláciu berúc do úvahy prístup životného cyklu, ekodizajn a rozvoj trhov v oblasti recyklácie;

prispievať k vykonávaniu politiky a právnych predpisov Spoločenstva o odpadoch, najmä smernice 75/439/EHS (9), smernice 91/689/ES (10), smernice 96/59/ES (11), smernice 1999/31/ES (12), smernice 2000/53/ES (13), smernice 2002/95/ES (14), smernice 2002/96/ES (15), nariadenia (ES) č. 850/2004 (16), smernice 2006/12/ES (17), smernice 2006/21/ES (18) a nariadenia (ES) č. 1013/2006 (19).

11.   Základný cieľ „Lesy“

Zabezpečiť stručné a zrozumiteľné podklady pre relevantné informácie týkajúce sa politiky o lesoch v súvislosti so zmenami klímy (dopady na lesné ekosystémy, zmierňovanie, náhradné účinky), biodiverzitou (základné informácie a chránené lesné oblasti), lesné požiare, lesné podmienky a ochranné funkcie lesov (voda, pôda a infraštruktúra), najmä prostredníctvom koordinačnej siete EÚ, a taktiež podporovaním ochrany lesov proti požiarom.

11.1   Prioritné oblasti akcie:

podporovať zhromažďovanie, hodnotenie a šírenie informácií týkajúcich sa politiky o lesoch a o environmentálnych interakciách;

podporovať harmonizáciu a efektívnosť činností monitorovania lesa a systémov zhromažďovania údajov a využitia synergie vytváraním prepojenia medzi mechanizmami monitorovania stanovenými na regionálnej, národnej úrovni, na úrovni Spoločenstva a celosvetovej úrovni;

podporovať synergie medzi osobitnými otázkami týkajúcimi sa lesov a iniciatívami a právnymi predpismi pre oblasť životného prostredia (napr.: Tematická stratégia na ochranu pôdy, Natura 2000, smernica 2000/60/ES);

prispievať k trvalo udržateľnému manažmentu lesov, najmä zhromažďovaním údajov týkajúcich sa zdokonalených paneurópskych ukazovateľov trvalo udržateľného manažmentu lesov, ktoré boli prijaté v rámci stretnutia na expertnej úrovni Ministerskej konferencie o ochrane lesov v Európe (MCPFE) na zasadnutí 7. – 8. októbra 2002 vo Viedni, Rakúsko;

vytvárať možnosti koordinácie a správy týkajúce sa monitorovania lesov na národnej úrovni a na úrovni Spoločenstva.

12.   Základný cieľ „Inovácie“

Prispieť k rozvoju a vysvetľovaniu inovatívnych politických prístupov, technológií, metód a nástrojov s cieľom napomôcť vykonávaniu Akčného plánu pre environmentálne technológie (ETAP).

12.1   Prioritné oblasti akcie:

pokračovať s vymedzením a optimalizovaním výsledkov ETAP-u prostredníctvom zdokonalenia plánovania a koordinácie, účinného sledovania pokroku, časového určenia a dopĺňania poznatkov a efektívnym využívaním vedeckých, hospodárskych a iných informácií relevantných pre vykonávanie jednotlivých politík;

podporovať identifikáciu, vysvetľovanie a šírenie inovačných technológií a postupov, prostredníctvom akcií, ktoré dopĺňajú rámcový program konkurencieschopnosti a inovácie;

vymieňať si informácie a osvedčené postupy, ktoré sa týkajú medzinárodného obchodu s environmentálnymi technológiami, zodpovedných investícií v rozvojových krajinách a vykonávania akcií v rámci svetového sumitu o udržateľnom rozvoji (WSSD), ktoré súvisia s environmentálnymi technológiami, a to medzi jednotlivými aktérmi v rámci EÚ.

13.   Základný cieľ „Strategické prístupy“

podporovať účinné vykonávania a presadzovanie právnych predpisov Spoločenstva v oblasti životného prostredia a zdokonaľovať vedomostnú základňu v rámci environmentálnej politiky;

zabezpečiť účinnejšie a súvislejšie politiky;

zdokonaliť environmentálne vlastnosti MSP;

poskytnúť nástroje na rozvoj environmentálnej politiky a právnych predpisov v oblasti životného prostredia;

zabezpečiť príslušný dohľad Komisie nad projektmi.

13.1   Prioritné oblasti akcie:

zlepšovať hodnotenie nových opatrení politiky, najmä vo fázach ich počiatočnej formulácie alebo nasledovnej revízie;

posilniť vedomostnú základňu pri tvorbe politík a ich vykonávaní prostredníctvom spoločného systému environmentálnych informácií (SEIS) a podporovaním iniciatívy globálneho monitorovania životného prostredia a bezpečnosti (GMES);

zdokonaľovať hodnotenie vykonávania a hodnotenia ex-post;

určiť a postupne odstrániť subvencie, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie;

zintenzívniť využívanie nástrojov trhu na dosiahnutie zlepšenia zmiešaných politík;

poskytnúť nástroje na podporu trvalo udržateľných rozvojových politík, najmä ukazovateľov;

vykonávať program pomoci na dosiahnutie súladu v oblasti životného prostredia pre MSP;

uskutočniť príslušné kroky zaangažovaním vonkajšej pomoci s cieľom rozvíjať a vykonávať environmentálnu politiku;

poskytnúť nástroje na dosiahnutie technickej a/alebo administratívnej pomoci v súvislosti s určovaním, prípravou, riadením, monitorovaním, auditom a dohľadom nad projektmi, vrátane projektov v rámci LIFE III a LIFE+.

14.   Základný cieľ „Riadenie“

Dosiahnuť lepšie riadenie v oblasti životného prostredia, vrátane zvýšenia povedomia o otázkach z oblasti životného prostredia a účasť európskych občanov v rozhodovacích postupoch v oblasti životného prostredia.

14.1.   Prioritná oblasť akcie:

rozširovať zapojenie zainteresovaných strán, vrátane, spotrebiteľských skupín a mimovládnych organizácií do rozvoja a vykonávania environmentálnej politiky a právnych predpisov v oblasti životného prostredia.

15.   Základný cieľ „Mimovládne organizácie (MVO)“

Podporovať MVO, ktoré sú činné najmä v oblasti ochrany životného prostredia na európskej úrovni.

15.1   Prioritné oblasti akcie:

posilniť participáciu MVO v dialógu v rámci tvorby environmentálnej politiky a jej vykonávania;

posilniť participáciu MVO v procese európskej štandardizácie na účely zabezpečenia vyváženého zastúpenia zúčastnených strán a systematickej integrácie jednotlivých environmentálnych aspektov.

INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA

16.   Základný cieľ

Zabezpečiť pravidelný a účinný tok informácií s cieľom poskytnúť základ pre prijímanie politických rozhodnutí v oblasti životného prostredia, a umožniť, aby informácie o stave a trendoch v oblasti životného prostredia boli prístupné občanom.

16.1   Prioritná oblasť akcie:

rozširovať informácie, ekooznačovanie výrobkov, zvyšovať povedomie a rozvíjať osobitné zručnosti v otázkach životného prostredia, vrátane ochrany pred lesnými požiarmi.


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1). Smernica zmenená a doplnená rozhodnutím č. 2455/2001/ES (Ú. v. ES L 331, 15.12.2001, s. 1).

(2)  Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 z 21. mája 1991o čistení komunálnych odpadových vôd (Ú. v. ES L 135, 30.5.1991, s. 40). Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  Smernica Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. EŚ L 230, 19.8.1991, s.  1). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2007/21/ES (Ú. v. EÚ L 97, 12.4.2007, s. 42).

(4)  Smernica Rady z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (Ú. v. ES L 375, 31.12.1991, s. 1). Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003.

(5)  Smernica Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (Ú. v. ES L 257, 10.10.1996, s. 26). Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 (Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 1).

(6)  Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 330, 5.12.1998, s. 32). Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003.

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie (Ú. v. EÚ L 64, 4.3.2006, s. 37).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

(9)  Smernice Rady zo 16. júna 1975 o zneškodňovaní odpadových olejov (Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 23). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/76/ES (Ú. v. ES L 332, 28.12.2000, s. 91).

(10)  Smernica Rady 91/689/EHS z 12. decembra 1991 o nebezpečnom odpade (Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 20). Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 (Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 1).

(11)  Smernica Rady 96/59/ES zo 16. septembra 1996 o zneškodnení polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT) (Ú. v. ES L 243, 24.9.1996, s. 31).

(12)  Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1). Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003.

(13)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti (Ú. v. ES L 269, 21.10.2000, s. 34). Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Rady 2005/673/ES (Ú. v. EÚ L 254, 30.9.2005, s. 69).

(14)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES 27. januára 2003 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 19). Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2006/692/ES (Ú. v. EÚ L 283, 14.10.2006, s. 50).

(15)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/96/ES z 27. januára 2003 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 106).

(16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 7). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 323/2007 (Ú. v. EÚ L 85, 27.3.2007, s. 3).

(17)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/12/ES z 5. apríla 2006 o odpadoch (Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 9).

(18)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 15).

(19)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 z 14. júna 2006 o preprave odpadu (Ú. v. EÚ L 190, 12.7.2006, s. 1).


VYHLÁSENIE KOMISIE

Komisia na základe informácií, ktoré jej poskytnú členské štáty a včas pred preskúmaním finančného rámca v rokoch 2008/2009, posúdi na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni Európskej únie účelovo viazané alebo plánované výdavky na správu sietí Natura 2000 v záujme prispôsobenia nástrojov Spoločenstva, a najmä programu LIFE+, a zaručenia vysokej úrovne spolufinancovania Spoločenstvom.


Top