Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0423

Nariadenie Rady (ES) č. 423/2007 z  19. apríla 2007 , o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

OJ L 103, 20.4.2007, p. 1–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 969–1033 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 26/10/2010; Zrušil 32010R0961

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/423/oj

20.4.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 103/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 423/2007

z 19. apríla 2007,

o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 60 a 301,

so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady 2007/140/SZBP z 27. februára 2007 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (1),

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov 23. decembra 2006 prijala rezolúciu č. 1737 (2006) [(ďalej len „rezolúcia BR OSN č. 1737 (2006)“], v ktorej rozhodla, že Irán by mal bezodkladne zastaviť všetky činnosti spojené s obohacovaním a prepracovaním jadrového paliva, ako aj prácu na všetkých projektoch súvisiacich s ťažkou vodou a mal by podniknúť určité kroky, ktoré požaduje Rada guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (ďalej len „MAAE“) a ktoré sú podľa Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov nevyhnutné na to, aby presvedčil o tom, že jeho jadrový program slúži výhradne na mierové účely. S cieľom presvedčiť Irán, aby sa tomuto rozhodnutiu podvolil, Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov rozhodla, že všetky členské štáty OSN by mali uplatňovať niekoľko reštriktívnych opatrení.

(2)

V súlade s rezolúciou BR OSN č. 1737 (2006) ustanovuje spoločná pozícia 2007/140/SZBP určité reštriktívne opatrenia voči Iránu. Tieto opatrenia zahŕňajú obmedzenie vývozu a dovozu tovaru a technológií, ktoré by sa mohli využiť pri činnostiach súvisiacich s obohacovaním a prepracovaním jadrového paliva alebo s ťažkou vodou alebo pri vývoji nosičov jadrových zbraní, zákaz poskytovania súvisiacich služieb, zákaz investícií súvisiacich s takýmto tovarom a technológiami, zákaz obstarávania príslušného tovaru a technológií z Iránu, ako aj zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov osôb, subjektov a orgánov, ktoré sa podieľajú na takýchto činnostiach alebo vývoji, sú s nimi priamo spojené alebo ich podporujú.

(3)

Tieto opatrenia spadajú do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, a preto sú na ich vykonanie v prípade Spoločenstva potrebné právne predpisy Spoločenstva, najmä ak sa má zaručiť ich jednotné uplatňovanie hospodárskymi subjektmi vo všetkých členských štátoch.

(4)

Toto nariadenie ustanovuje výnimky z platných právnych predpisov Spoločenstva, ktoré ustanovujú všeobecné pravidlá vývozu a dovozu do a z tretích krajín, a najmä z nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000 z 22. júna 2000 stanovujúceho režim Spoločenstva na kontrolu exportov položiek a technológie s dvojakým použitím (2) v rozsahu, v ktorom sa toto nariadenie vzťahuje na rovnaký tovar a technológie.

(5)

Z praktických dôvodov by sa Komisia mala poveriť zverejním zoznamu zakázaného tovaru a technológií a všetkých jeho zmien a doplnení, ktoré prijme výbor pre sankcie alebo Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov, a zmenou a doplnením zoznamov osôb, subjektov a orgánov, ktorých finančné prostriedky a hospodárske zdroje by sa mali na základe rozhodnutí Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov alebo výboru pre sankcie zmraziť.

(6)

Pokiaľ ide o postup zostavenia, zmeny a doplnenia zoznamu uvedeného v článku 7 ods. 2 tohto nariadenia, Rada by mala sama vykonávať zodpovedajúce vykonávacie právomoci v záujme splnenia cieľov rezolúcie BR OSN č. 1737 (2006), t. j. zabránenia Iránu vo vývoji citlivých technológií na podporu jeho jadrových a raketových programov a obmedzenia citlivej povahy činností osôb a subjektov, ktoré tieto programy podporujú, z hľadiska šírenia.

(7)

Členské štáty by mali stanoviť sankcie uplatniteľné pri porušení ustanovení tohto nariadenia. Ustanovené sankcie by mali byť primerané, účinné a odradzujúce.

(8)

Toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia, aby sa zaručila účinnosť opatrení, ktoré ustanovuje,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Výlučne na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„výbor pre sankcie“ je výbor Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov zriadený podľa odseku 18 rezolúcie BR OSN č. 1737 (2006);

b)

„technická pomoc“ je akákoľvek technická podpora pri opravách, vývoji, výrobe, montáži, testovaní, údržbe alebo akýchkoľvek iných technických službách a môže mať napr. podobu inštruktáže, poradenstva, odborného vzdelávania, odovzdávania pracovných poznatkov alebo zručností alebo poradenských služieb, vrátane pomoci v slovnej podobe;

c)

pojem „tovar“ zahŕňa položky, materiál a zariadenie;

d)

pojem „technológie“ zahŕňa softvér;

e)

pojem „investície“ znamená nadobúdanie alebo rozširovanie účasti v podnikoch vrátane úplného nadobúdania týchto podnikov alebo nadobúdania akcií a cenných papierov s účasťou na zisku;

f)

„sprostredkovateľské služby“ sú činnosti osôb, subjektov a partnerstiev, ktoré konajú ako sprostredkovatelia pri kúpe, predaji alebo organizácii prevodu tovaru a technológií alebo prerokovávajú alebo organizujú transakcie, ktorých súčasťou je prevod tovaru alebo technológií;

g)

„finančné prostriedky“ sú finančné aktíva a ekonomické výhody akéhokoľvek druhu, ku ktorým okrem iného patrí:

i)

hotovosť, šeky, peňažné pohľadávky, cudzie zmenky, peňažné poukážky a iné platobné nástroje;

ii)

vklady vo finančných inštitúciách alebo iných subjektoch, zostatky na účtoch, dlhy a dlhopisy;

iii)

verejne a súkromne obchodovateľné cenné papiere a dlhové nástroje vrátane akcií a podielov, certifikáty predstavujúce cenné papiere, dlhopisy, vlastné zmenky, záruky, obligácie a zmluvy o derivátoch;

iv)

úroky, dividendy alebo ďalšie príjmy z aktív alebo hodnoty akumulovanej alebo vytváranej aktívami;

v)

úvery, práva na započítanie pohľadávky, záruky, zábezpeky splnenia zmluvy alebo iné finančné záväzky;

vi)

akreditívy, konosamenty, kúpne zmluvy a

vii)

dokumenty preukazujúce podiel na finančných prostriedkoch alebo finančných zdrojoch;

h)

„zmrazenie finančných prostriedkov“ je zabránenie každému pohybu, prevodu, zmene, použitiu finančných prostriedkov, prístupu k nim alebo zaobchádzaniu s nimi akýmkoľvek spôsobom, ktorý by viedol k zmene ich objemu, výšky, umiestnenia, vlastníctva, držby, povahy, miesta určenia alebo k inej zmene, ktorá by umožnila použitie týchto finančných prostriedkov vrátane správy portfólia;

i)

„hospodárske zdroje“ sú aktíva každého druhu, hmotné aj nehmotné, hnuteľné aj nehnuteľné, ktoré nie sú finančnými prostriedkami, ale ktoré možno použiť na získanie finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb;

j)

„zmrazenie hospodárskych zdrojov“ je zabránenie využívaniu hospodárskych zdrojov na účely získania finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb akýmkoľvek spôsobom, ktorý zahŕňa okrem iného ich predaj, prenájom alebo založenie;

k)

„územie Spoločenstva“ je územie členských štátov, na ktoré sa vzťahuje zmluva podľa podmienok v nej stanovených, vrátane ich vzdušného priestoru.

Článok 2

Zakazuje sa:

a)

priamo alebo nepriamo predávať, dodávať, prevádzať alebo vyvážať tento tovar a technológie bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú pôvod v Spoločenstve, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Iráne alebo na použitie v Iráne:

i)

všetok tovar a technológie, ktoré sú uvedené na zozname Skupiny jadrových dodávateľov a Režimu kontroly raketových technológií. Tento tovar a technológie sú uvedené v prílohe I;

ii)

ďalší tovar a technológie, ktoré výbor pre sankcie alebo Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov označí za tovar a technológie, ktoré by sa mohli využiť pri činnostiach Iránu súvisiacich s obohacovaním a prepracovaním jadrového paliva alebo s ťažkou vodou alebo pri vývoji nosičov jadrových zbraní. Tento tovar a technológie sú tiež uvedené v prílohe I;

b)

zúčastňovať sa vedome a úmyselne na činnostiach, ktorých predmetom alebo dôsledkom je obchádzanie zákazu uvedeného v písmene a).

Článok 3

1.   Na priamy alebo nepriamy predaj, dodávku, prevod alebo vývoz tovaru a technológií uvedených v prílohe II bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú pôvod v Spoločenstve, akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Iráne alebo na použitie v Iráne sa vopred vyžaduje povolenie.

2.   Príloha II zahŕňa tovar a technológie okrem tovaru a technológií uvedených v prílohe I, ktoré by sa mohli využiť pri činnostiach súvisiacich s obohacovaním a prepracovaním jadrového paliva alebo s ťažkou vodou, pri vývoji nosičov jadrových zbraní alebo pri činnostiach súvisiacich s inými oblasťami, v súvislosti s ktorými Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) vyjadrila obavy alebo ktoré označila za nedoriešené.

3.   Vývozcovia poskytnú príslušným orgánom všetky relevantné informácie, ktoré sa od nich vyžadujú, ak žiadajú o vývozné povolenie.

4.   Príslušné orgány členských štátov podľa internetových stránok uvedených v prílohe III neudelia povolenie na predaj, dodávku, prevod ani vývoz tovaru alebo technológií uvedených v prílohe II, ak dospejú k záveru, že tento predaj, dodávka, prevod alebo vývoz by prispeli k jednej z týchto činností:

a)

k činnostiam Iránu súvisiacim s obohacovaním a prepracovaním jadrového paliva alebo s ťažkou vodou;

b)

k vývoju nosičov jadrových zbraní Iránom alebo

c)

k činnostiam Iránu súvisiacim s inými oblasťami, v súvislosti s ktorými MAAE vyjadrila obavy alebo ktoré označila za nedoriešené.

5.   Za podmienok uvedených v odseku 4 môžu príslušné orgány členských štátov podľa internetových stránok uvedených v prílohe III zrušiť, pozastaviť, zmeniť alebo odvolať vývozné povolenie, ktoré udelili.

6.   Ak odmietnu povolenie udeliť alebo ho zrušia, pozastavia, zásadne obmedzia alebo odvolajú v súlade s odsekom 4, členské štáty to oznámia ostatným členským štátom a Komisii a poskytnú im relevantné informácie, pričom sa dodržia ustanovenia o dôvernosti takýchto informácií uvedené v nariadení Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (3).

7.   Predtým ako členský štát udelí vývozné povolenie, ktoré v súlade s odsekom 4 odmietol udeliť iný členský štát alebo štáty pre v podstate rovnakú transakciu a pre ktoré toto odmietnutie naďalej platí, poradí sa najskôr s členským štátom alebo štátmi, ktoré toto povolenie odmietli udeliť, ako ustanovujú odseky 5 a 6. Ak sa po tejto porade dotknutý členský štát rozhodne povolenie udeliť, oznámi to ostatným členským štátom a Komisii, pričom im poskytne všetky relevantné informácie, aby svoje rozhodnutie vysvetlil.

Článok 4

Zakazuje sa nákup, dovoz alebo preprava tovaru a technológií uvedených v prílohe I z Iránu bez ohľadu na to, či príslušná položka má alebo nemá pôvod v Iráne.

Článok 5

1.   Zakazuje sa:

a)

priamo alebo nepriamo poskytovať technickú pomoc alebo sprostredkovateľské služby v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v prílohe I a pri získavaní, výrobe, údržbe a používaní tovaru uvedeného v prílohe I akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Iráne alebo na použitie v Iráne;

b)

poskytovať investície podnikom v Iráne, ktoré pôsobia v oblasti výroby tovaru a technológií uvedených v prílohe I;

c)

priamo alebo nepriamo poskytovať financovanie alebo finančnú pomoc v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v prílohe I, a to najmä granty, pôžičky a poistenie vývozného úveru, na akýkoľvek predaj, dodávku, prevod alebo vývoz týchto položiek alebo na súvisiacu technickú pomoc akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Iráne alebo na použitie v Iráne;

d)

zúčastňovať sa vedome a úmyselne na činnostiach, ktorých predmetom alebo dôsledkom je obchádzanie zákazov uvedených v písmenách a), b) alebo c).

2.   Poskytovanie:

a)

technickej pomoci alebo sprostredkovateľských služieb v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v prílohe II a pri získavaní, výrobe, údržbe a používaní týchto položiek, priamo alebo nepriamo, akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v Iráne alebo na použitie v Iráne;

b)

investícií podnikom v Iráne, ktoré pôsobia v oblasti výroby tovaru a technológií uvedených v prílohe II;

c)

financovania alebo finančnej pomoci v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v prílohe II, a to najmä grantov, pôžičiek a poistenia vývozného úveru, na akýkoľvek predaj, dodávku, prevod alebo vývoz týchto položiek alebo na súvisiacu technickú pomoc, priamo alebo nepriamo, akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v Iráne alebo na použitie v Iráne;

podlieha povoleniu príslušného orgánu dotknutého členského štátu.

3.   Príslušné orgány členských štátov podľa internetových stránok uvedených v prílohe III neudelia povolenie na transakcie uvedené v odseku 2, ak dospejú k záveru, že by prispeli k jednej z týchto činností:

a)

k činnostiam Iránu súvisiacim s obohacovaním a prepracovaním jadrového paliva alebo s ťažkou vodou;

b)

k vývoju nosičov jadrových zbraní Iránom alebo

c)

k činnostiam Iránu súvisiacim s inými oblasťami, v súvislosti s ktorými MAAE vyjadrila obavy alebo ktoré označila za nedoriešené.

Článok 6

Príslušné orgány členských štátov podľa internetových stránok uvedených v prílohe III môžu za podmienok, ktoré uznajú za vhodné, udeliť povolenie na transakciu v súvislosti s tovarom a technológiami, pomocou, investíciami alebo sprostredkovateľskými službami uvedenými v článku 2 alebo v článku 5 ods. 1, ak výbor pre sankcie vopred a v individuálnom prípade dospeje k záveru, že táto transakcia jednoznačne neprispeje k vývoju technológií na podporu činností Iránu v jadrovej oblasti citlivých z hľadiska šírenia ani k vývoju nosičov jadrových zbraní, a to aj vtedy ak je tento tovar a technológie, pomoc, investície alebo sprostredkovateľské služby určené na potravinové, poľnohospodárske, lekárske a iné humanitárne účely, pod podmienkou, že:

a)

zmluva na dodanie tohto tovaru alebo technológií alebo na poskytnutie pomoci obsahuje primerané záruky, pokiaľ ide o koncového užívateľa, a

b)

Irán sa zaviazal, že dotknutý tovar a technológie, resp. pomoc nepoužije pri činnostiach v jadrovej oblasti citlivých z hľadiska šírenia ani pri vývoji nosičov jadrových zbraní.

Článok 7

1.   Všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria osobám, subjektom a orgánom uvedeným v prílohe IV alebo ktoré tieto osoby, subjekty alebo orgány vlastnia, majú v držbe alebo kontrolujú, sa zmrazia. Príloha IV zahŕňa osoby, subjekty alebo orgány, ktoré v súlade s odsekom 12 rezolúcie BR OSN č. 1737 (2006) označila Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov alebo výbor pre sankcie.

2.   Všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria osobám, subjektom a orgánom uvedeným v prílohe V alebo ktoré tieto osoby, subjekty alebo orgány vlastnia, majú v držbe alebo kontrolujú, sa zmrazia. Príloha V zahŕňa fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány, na ktoré sa nevzťahuje príloha IV a ktoré boli v súlade s článkom 5 ods. 1 písm. b) spoločnej pozície 2007/140/SZBP označené za osoby, subjekty alebo orgány:

a)

ktoré sa podieľajú na činnostiach Iránu v jadrovej oblasti citlivých z hľadiska šírenia, sú s nimi priamo spojené alebo ich podporujú, alebo

b)

ktoré sa podieľajú na vývoji nosičov jadrových zbraní Iránom, sú s ním priamo spojené alebo ho podporujú, alebo

c)

ktoré konajú v mene alebo podľa pokynov osoby, subjektu alebo orgánu uvedeného v písmenách a) alebo b), alebo

d)

ktoré sú právnickou osobou, subjektom alebo orgánom vo vlastníctve alebo pod kontrolou osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v písmenách a) alebo b), a to aj nezákonným spôsobom.

3.   Žiadne finančné prostriedky ani hospodárske zdroje sa priamo ani nepriamo nesprístupnia fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom uvedeným v prílohách IV a V ani v ich prospech.

4.   Zakazuje sa vedomá a úmyselná účasť na činnostiach, ktorých predmetom alebo dôsledkom je priame alebo nepriame obchádzanie opatrení uvedených v odsekoch 1, 2 a 3.

Článok 8

Odchylne od článku 7 môžu príslušné orgány členských štátov podľa internetových stránok uvedených v prílohe III povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak sa splnia tieto podmienky:

a)

finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje podliehajú súdnemu, administratívnemu alebo arbitrážnemu zádržnému právu, ktoré vzniklo pred 23. decembrom 2006, alebo súdnemu, administratívnemu alebo arbitrážnemu rozhodnutiu, ktoré bolo vydané pred týmto dátumom;

b)

finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa použijú výlučne na uspokojenie pohľadávok zaistených takýmto zádržným právom alebo uznaných za platné v takomto rozhodnutí v rámci obmedzení stanovených príslušnými zákonmi a právnymi predpismi, ktorými sa riadia práva osôb s takýmito pohľadávkami;

c)

zádržné právo alebo rozhodnutie nie je v prospech osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v prílohách IV alebo V;

d)

uznanie toho, že zádržné právo alebo rozhodnutie nie je v rozpore s verejným poriadkom v dotknutom členskom štáte, a

e)

ak sa uplatňuje článok 7 ods. 1, členský štát o tomto zádržnom práve alebo rozhodnutí informoval výbor pre sankcie.

Článok 9

Odchylne od článku 7 a za predpokladu, že platba, ktorú uskutočnili osoba, subjekt alebo orgán uvedené v prílohách IV alebo V, je splatná na základe zmluvy, dohody alebo záväzku, ktoré dotknutá osoba, subjekt alebo orgán uzavreli, resp. ktorý im vznikol pred dátumom, keď túto osobu, subjekt alebo orgán označil výbor pre sankcie, Bezpečnostná rada alebo Rada, môžu príslušné orgány členských štátov podľa internetových stránok uvedených v prílohe III za podmienok, ktoré uznajú za vhodné, povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak sa splnia tieto podmienky:

a)

dotknutý príslušný orgán dospel k záveru, že:

i)

finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa použijú na platbu, ktorú uskutočnia osoba, subjekt alebo orgán uvedené v prílohe IV alebo V;

ii)

zmluva, dohoda alebo záväzok neprispeje k výrobe, predaju, nákupu, prevodu, vývozu, dovozu, preprave ani použitiu tovaru a technológií uvedených v prílohách I a II a

iii)

platba nie je v rozpore s článkom 7 ods. 3;

b)

ak sa uplatňuje článok 7 ods. 1, dotknutý členský štát oznámil tento záver a svoje rozhodnutie udeliť povolenie výboru pre sankcie a výbor pre sankcie voči tomuto postupu do desiatich pracovných dní od oznámenia nevyslovil námietky, a

c)

ak sa uplatňuje článok 7 ods. 2, dotknutý členský štát oznámil tento záver svojho príslušného orgánu a jeho rozhodnutie udeliť povolenie ostatným členským štátom a Komisii najneskôr dva týždne pred udelením povolenia.

Článok 10

1.   Odchylne od článku 7 môžu príslušné orgány členských štátov podľa internetových stránok uvedených v prílohe III za podmienok, ktoré uznajú za vhodné, povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak sa splnia tieto podmienky:

a)

dotknutý príslušný orgán dospel k záveru, že finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú:

i)

potrebné na zabezpečenie základných potrieb osôb uvedených v prílohách IV alebo V a potrieb ich nezaopatrených rodinných príslušníkov vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a zdravotnícku starostlivosť, zaplatenia daní, poistenia a poplatkov za verejné služby;

ii)

určené výlučne na zaplatenie primeraných poplatkov odborníkom a úhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytnutím právnych služieb, alebo

iii)

určené výlučne na zaplatenie poplatkov alebo úhradu nákladov na bežnú držbu alebo správu zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov a

b)

ak sa povolenie týka osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v prílohe IV, dotknutý členský štát oznámil tento záver a svoje rozhodnutie udeliť povolenie výboru pre sankcie a výbor pre sankcie voči tomuto postupu do piatich pracovných dní od oznámenia nevyslovil námietky.

2.   Odchylne od článku 7 môžu príslušné orgány členských štátov podľa internetových stránok uvedených v prílohe III povoliť uvoľnenie alebo sprístupnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak dospeli k záveru, že tieto finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú potrebné na úhradu mimoriadnych výdavkov, pod podmienkou, že:

a)

ak sa povolenie týka osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v prílohe IV, dotknutý členský štát oznámil tento záver výboru pre sankcie a tento výbor ho schválil, a

b)

ak sa povolenie týka osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v prílohe V, príslušný orgán oznámil ostatným príslušným orgánom členských štátov a Komisii dôvody, na základe ktorých dospel k záveru, že by sa malo udeliť osobitné povolenie, a to aspoň dva týždne pred jeho udelením.

3.   Príslušný členský štát oznámi každé povolenie udelené podľa odsekov 1 a 2 ostatným členským štátom a Komisii.

Článok 11

1.   Článok 7 ods. 3 nebráni finančným alebo úverovým inštitúciám v Spoločenstve, ktoré dostávajú finančné prostriedky prevádzané tretími stranami na účet fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu zo zoznamu, úverovať zmrazené účty pod podmienkou, že akékoľvek sumy pripísané na takéto účty sa tiež zmrazia. Finančná alebo úverová inštitúcia o takýchto transakciách bezodkladne informuje príslušné orgány.

2.   Článok 7 ods. 3 sa nevzťahuje na pripisovanie na zmrazené účty:

a)

úrokov alebo iných príjmov z týchto účtov, alebo

b)

platieb splatných na základe zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré sa uzavreli, resp. vznikli pred 23. decembrom 2006;

pod podmienkou, že všetky takéto úroky, iné príjmy a platby sa zmrazia v súlade s článkom 7 ods. 1 alebo 2.

Článok 12

1.   Zmrazením finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov alebo odmietnutím sprístupniť finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje v dobrej viere na základe toho, že takýto krok je v súlade s týmto nariadením, nevzniká fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu, ktorý tento krok podniknú, ani ich riaditeľom alebo zamestnancom zodpovednosť žiadneho druhu, pokiaľ sa nepreukáže, že finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa zmrazili alebo zadržali v dôsledku nedbanlivosti.

2.   Zákazmi uvedenými v článku 5 ods. 1 písm. c) a článku 7 ods. 3 nevzniká dotknutým fyzickým alebo právnickým osobám alebo subjektom zodpovednosť žiadneho druhu, ak nevedeli a nemali žiadny rozumný dôvod predpokladať, že svojím konaním tieto zákazy porušujú.

Článok 13

1.   Bez toho, aby boli dotknuté platné predpisy o podávaní správ, dôvernosti údajov a služobnom tajomstve, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a)

ihneď poskytujú akékoľvek informácie, ktoré by uľahčili dodržiavanie tohto nariadenia, ako napr. o účtoch a sumách zmrazených v súlade s článkom 7, príslušným orgánom členských štátov podľa internetových stránok uvedených v prílohe III, v ktorých majú uvedené fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány pobyt alebo sídlo, ako aj Komisii, a to buď priamo, alebo prostredníctvom týchto členských štátov;

b)

spolupracujú s príslušnými orgánmi podľa internetových stránok uvedených v prílohe III pri akomkoľvek overovaní týchto informácií.

2.   Akékoľvek dodatočné informácie, ktoré získala Komisia priamo, sa sprístupnia dotknutému členskému štátu.

3.   Akékoľvek informácie, ktoré sa poskytnú alebo získajú v súlade s týmto článkom, sa použijú len na účely, na ktoré sa poskytli alebo získali.

Článok 14

Komisia a členské štáty sa ihneď navzájom informujú o opatreniach prijatých podľa tohto nariadenia a poskytujú si v súvislosti s týmto nariadením všetky ostatné relevantné informácie, ktoré majú k dispozícii, najmä informácie o jeho porušovaní, problémoch s vynútiteľnosťou a rozhodnutiach vnútroštátnych súdov.

Článok 15

1.   Komisia mení a dopĺňa:

a)

prílohu I na základe označení Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov alebo výboru pre sankcie;

b)

prílohu III na základe informácií od členských štátov;

c)

prílohu IV na základe označení Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov alebo výboru pre sankcie.

2.   Rada kvalifikovanou väčšinou zostaví, preskúma, zmení a doplní zoznam osôb a subjektov uvedených v článku 7 ods. 2 v plnom súlade s rozhodnutiami Rady v súvislosti s prílohou II k spoločnej pozícii 2007/140/SZBP. Zoznam v prílohe V sa pravidelne, a to aspoň každých 12 mesiacov preskúma.

3.   Rada uvedie individuálne a špecifické dôvody pre rozhodnutia prijaté podľa odseku 2 a oznámi ich dotknutým osobám, subjektom a orgánom.

Článok 16

1.   Členské štáty stanovia pravidlá pre sankcie uplatniteľné v prípade porušenia tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonania. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

2.   Členské štáty bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia tieto pravidlá a každú ich následnú zmenu a doplnenie oznámia Komisii.

Článok 17

1.   Členské štáty určia príslušné orgány uvedené v tomto nariadení a údaje o nich uvedú na internetových stránkach uvedených v prílohe III.

2.   Členské štáty bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia svoje príslušné orgány a každú ich následnú zmenu a doplnenie oznámia Komisii.

Článok 18

Toto nariadenie sa uplatňuje:

a)

na území Spoločenstva;

b)

na palube každého lietadla alebo plavidla podliehajúceho jurisdikcii členského štátu;

c)

na každú osobu na území Spoločenstva alebo mimo neho, ktorá je štátnym príslušníkom členského štátu;

d)

na každú právnickú osobu, subjekt alebo orgán, ktoré sú založené alebo zaregistrované podľa práva členského štátu;

e)

na každú právnickú osobu, subjekt alebo orgán v súvislosti s akoukoľvek obchodnou činnosťou, ktorá sa úplne alebo čiastočne vykonáva v Spoločenstve.

Článok 19

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 19. apríla 2007

Za Radu

predsedníčka

Brigitte ZYPRIES


(1)  Ú. v. EÚ L 61, 28.2.2007, s. 49.

(2)  Ú. v. ES L 159, 30.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 394/2006 (Ú. v. EÚ L 74, 13.3.2006, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 82, 22.3.1997, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 807/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).


PRÍLOHA I

Tovar a technológie uvedené v článku 2

Poznámka:

Pokiaľ je to možné, sú položky v tejto prílohe definované odkazom na zoznam položiek s dvojakým použitím uvedený v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1334/2000. Ak položka v tejto prílohe nie je totožná s položkou v uvedenej prílohe, jej číslu prevzatému zo zoznamu položiek s dvojakým použitím predchádza označenie „ex“ a smerodajný je opis tohto tovaru alebo technológie v tejto prílohe.

I.A.   Tovar

I.B.   Technológie


PRÍLOHA II

Tovar a technológie uvedené v článku 3

Poznámky:

1.

Pokiaľ nie je uvedené inak, referenčné čísla uvedené v stĺpci „Opis“ odkazujú na opisy položiek a technológií s dvojakým použitím uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1334/2000.

2.

Referenčné číslo v stĺpci s názvom „Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 394/2006“ znamená, že vlastnosti položky opísanej v stĺpci „Opis“ presahujú parametre stanovené v opise príslušnej položky s dvojakým využitím.

3.

Vymedzenia pojmov uvedených v ‧jednoduchých úvodzovkách‧ sú uvedené v technickej poznámke k príslušnej položke.

4.

Vymedzenia pojmov uvedených v "dvojitých úvodzovkách" je možné nájsť v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 394/2006.

II.A.   TOVAR

A0.   Jadrové materiály, zariadenie a príslušenstvo

Číslo

Opis

Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 394/2006

II.A0.001

Výbojky s dutou katódou:

a)

jódové výbojky s dutou katódou s otvormi z čistého kremíka alebo kremeňa;

b)

uránové výbojky s dutou katódou.

II.A0.002

Faradayove izolátory pre vlnovú dĺžku v rozsahu 500 nm – 650 nm.

II.A0.003

Optické mriežky pre vlnovú dĺžku v rozsahu 500 nm – 650 nm.

II.A0.004

Optické vlákna pre vlnovú dĺžku v rozsahu 500 nm – 650 nm potiahnuté antireflexnými vrstvami pre vlnovú dĺžku v rozsahu 500 – 650 nm s priemerom jadra väčším ako 0,4 mm, ale nepresahujúcim 2 mm.

II.A0.005

Súčasti nádoby jadrového rektora a skúšobné zaradenie okrem tých, ktoré sú uvedené v 0A001:

1.

upchávky;

2.

vnútorné súčasti;

3.

tesniace, skúšobné a meracie zariadenie.

0A001

II.A0.006

Jadrové detekčné systémy na detekciu, identifikáciu alebo kvantifikáciu rádioaktívnych materiálov a žiarenia jadrového pôvodu a ich špeciálne navrhnuté súčasti okrem tých, ktoré sú uvedené v 0A001.j alebo 1A004.c.

0A001.j

1A004.c

II.A0.007

Vlnovcové ventily s tesnením vyrobené zo zliatiny hliníka alebo nehrdzavejúcej ocele typu 304 alebo 316 L.

Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na vlnovcové ventily vymedzené v 0B001.c.6 a 2A226.

0B001.c.6

2A226

II.A0.008

Rovinné, konvexné a konkávne zrkadlá s vysoko reflexnými alebo regulovanými viacvrstvami pre vlnovú dĺžku v rozsahu 500 nm – 650 nm.

0B001.g.5

II.A0.009

Šošovky, polarizátory, polvlnové retardačné doštičky (doštičky λ/2), štvrťvlnové retardačné doštičky (doštičky λ/4), laserové okienka z kremíka alebo kremeňa a rotátory s antireflexnými vrstvami pre vlnovú dĺžku v rozsahu 500 nm – 650 nm.

0B001.g

II.A0.010

Rúrky, potrubia, obruby, fitingy vyrobené z niklu alebo ním potiahnuté alebo zo zliatiny niklu s obsahom minimálne 40 % hmotnostných niklu okrem tých, ktoré sú uvedené v 2B350.h.1.

2B350

II.A0.011

Vákuové vývevy okrem tých, ktoré sú uvedené v 0B002.f.2 alebo 2B231:

turbomolekulárne vývevy s prietokom minimálne 400 l/s,

Rootsové vývevy na predvákuum s objemovým prietokom odsávania väčším ako 200 m3/h.

Suchý špirálový kompresor s vlnovcovým utesnením a suché špirálové vákuové vývevy s vlnovcovým utesnením.

0B002.f.2

2B231

II.A0.012

Uzatvorené priestranstvo na manipuláciu, skladovanie a zaobchádzanie s radioaktívnymi látkami (horúce komory).

0B006

II.A0.013

"Prírodný urán" alebo "ochudobnený urán" alebo tórium v podobe kovu, zliatiny, chemickej zlúčeniny alebo koncentrátu a akýkoľvek iný materiál obsahujúci jednu alebo viacero z uvedených zložiek okrem tých, ktoré sú uvedené v 0C001.

0C001


A1.   Materiály, chemikálie, „mikroorganizmy“ a „toxíny“

Číslo

Opis

Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 394/2006

II.A1.001

Bis(2-etylhexyl)-hydrogen-fosfát (HDEHP alebo D2HPA) CAS 298-07-7 rozpustný v akomkoľvek množstve s čistotou väčšou ako 90 %.

II.A1.002

Fluór (Chemical Abstract Service Number (číslo CAS) 7782-41-4) s čistotou väčšou ako 95 %.

II.A1.003

Upchávky a tesnenia vyrobené z týchto materiálov:

a)

kopolyméry vinylidénfluoridu, ktorých najmenej 75 % betakryštalickej štruktúry sa nerozťahuje;

b)

fluórované polyimidy s obsahom najmenej 10 % hmotnostných kombinovaného fluóru;

c)

elastoméry z fluórovaného fosfazénu s obsahom najmenej 30 % hmotnostných kombinovaného fluóru;

d)

polychlórtrifluóretylén (PCTFE, napr. Kel-F ®);

e)

viton fluórelastoméry;

f)

polytetrafluóretylén (PTFE).

 

II.A1.004

Osobné zariadenie na zistenie žiarenia jadrového pôvodu vrátane osobných dozimetrov.

Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na zariadenia na zistenie jadrového žiarenia vymedzené v položke 1A004.c.

1A004.c

II.A1.005

Elektrolytické články na výrobu fluóru s výrobnou kapacitou nad 100 g fluóru za hodinu.

Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na elektrolytické články vymedzené v položke 1B225.

1B225

II.A1.006

Poplatinované katalyzátory okrem tých, ktoré sú uvedené v 1A225, osobitne navrhnuté alebo upravené na podporu reakcie výmeny izotopov vodíka medzi vodíkom a vodou na získanie trícia z ťažkej vody alebo na výrobu ťažkej vody a jej náhrad.

1B231, 1A225

II.A1.007

Hliník a jeho zliatiny, okrem tých, ktoré sú uvedené v 1C002.b.4 alebo 1C202.a, v surovej alebo poloopracovanej forme, ktoré sa vyznačujú týmito vlastnosťami:

a)

dosahujú medzu pevnosti v ťahu minimálne 460 MPa pri 293 K (20 °C) alebo

b)

s pevnosťou v ťahu minimálne 415 MPa pri 298 K (25 °C).

1C002.b.4

1C202.a

II.A1.008

Magnetické kovy všetkých druhov a foriem s počiatočnou relatívnou permeabilitou najmenej 120 000 a hrúbkou medzi 0,05 a 0,1 mm.

1C003.a

II.A1.009

"Vláknité alebo vláknové materiály" alebo predimpregnované lamináty:

a)

uhlíkové alebo aramidové "vláknité alebo vláknové materiály" s jednou z týchto vlastností:

1.

"špecifický modul" minimálne 10 × 106 m; alebo

2.

"špecifická pevnosť v ťahu" vyššia ako 17 × 104 m;

b)

sklené "vláknité alebo vláknové materiály" s jednou z týchto vlastností:

1.

"špecifický modul" minimálne 3,18 × 106 m alebo

2.

"špecifická pevnosť v ťahu" vyššia ako 76,2 × 103 m;

c)

nekonečné "priadze", "pramene", "lanká" alebo "pásky" impregnované živicou vytvrditeľnou teplom, so šírkou najviac 15 mm (predimpregnované lamináty) vyrobené z uhlíkových alebo sklených "vláknitých alebo vláknových materiálov" okrem tých, ktoré sú uvedené v IIA1.010.a alebo b.

Poznámka: Tieto položky sa nevzťahujú na vláknité alebo vláknové materiály vymedzené v položkách 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a a 1C210.b.

1C010.a, 1C010.b, 1C210.a, 1C210.b

II.A1.010

Živicou alebo dechtom impregnované vlákna (predimpregnované lamináty), kovom alebo uhlíkom potiahnuté vlákna (predtvarky) alebo "predtvarky z uhlíkových vlákien":

a)

vyrobené z "vláknitých alebo vláknových materiálov" uvedených v IIA1.010;

b)

uhlíkové "vláknité alebo vláknové materiály" (predimpregnované lamináty) impregnované "matricou" z epoxidovej živice, uvedené v 1C010.a, 1C010.b alebo 1C010.c, určené na opravu leteckých konštrukcií alebo lamináty, u ktorých veľkosť jednotlivých tabúľ predimpregnovaných laminátov neprekračuje rozmery 50 cm × 90 cm;

c)

predimpregnované lamináty uvedené v 1C010.a, 1C010.b alebo 1C010.c, ak sú impregnované fenoplastickými alebo epoxidovými živicami, ktoré majú teplotu skleného prechodu (Tg) nižšiu ako 433 K (160 °C) a teplotu vulkanizácie nižšiu ako teplotu skleného prechodu.

Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na vláknité alebo vláknové materiály vymedzené v položke 1C010.e.

1C010.e, 1C210

II.A1.011

Keramické kompozitné materiály vystužené karbidom kremíka použiteľné na hroty predných častí, hlavice a klapky dýz ‧riadených striel‧ okrem tých, ktoré sú uvedené v 1C107.

1C107

II.A1.012

Martenzitické ocele okrem tých, ktoré sú uvedené v 1C116 alebo 1C216, ‧dosahujúce‧ medzu pevnosti v ťahu najmenej 2 050 MPa pri 293 K (20 oC).

Technická poznámka:

Pod pojmom ocele s vysokou pevnosťou, ‧dosahujúce‧ sa myslia ocele s vysokou pevnosťou v ťahu pred alebo po tepelnom spracovaní.

1C216

II.A1.013

Volfrám, tantal, karbid volfrámu, karbid tantalu a zliatiny vyznačujúce sa oboma týmito vlastnosťami:

a)

v tvaroch s dutou valcovitou alebo sférickou symetriou (vrátane súčastí valca) s vnútorným priemerom 50 mm až 300 mm a

b)

hmotnosťou väčšou ako 5 kg.

Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na volfrám, karbid volfrámu a zliatiny vymedzené v položke 1C226.

1C226


A2   Spracovanie materiálov

Číslo

Opis

Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 394/2006

II.A2.001

Vibračné skúšobné systémy, ich zariadenia a súčasti okrem tých, ktoré sú uvedené v 2B116:

a)

vibračné skúšobné systémy využívajúce techniky spätnej väzby alebo uzavretého obvodu, vybavené číslicovým regulátorom, schopné vyvinúť vibrácie v rozsahu 0,1 Hz až 2 kHz pri zrýchlení najmenej 0,1 g rms a prenášajúce sily najmenej 50 kN merané na ‧holom stole‧;

b)

číslicové regulátory kombinované so špeciálne navrhnutým softvérom na vibračné skúšanie, so ‧šírkou kmitočtového pásma v reálnom čase‧ väčšou ako 5 kHz, navrhnuté na používanie vo vibračných skúšobných systémoch, ktoré sú uvedené v písmene a);

c)

vibračné natriasacie zariadenia (natriasacie jednotky) s pripojenými zosilňovačmi alebo bez nich, schopné prenášať sily najmenej 50 kN, merané na ‧holom stole‧, a použiteľné vo vibračných skúšobných systémoch uvedených v písmene a);

d)

nosné konštrukcie pre testované vzorky a elektronické jednotky navrhnuté s cieľom zlúčiť rad natriasacích zariadení do systému schopného vyvinúť účinnú kombinovanú silu najmenej 50 kN meranú na ‧holom stole‧, a ktoré sú použiteľné vo vibračných systémoch uvedených v písmene a).

Technická poznámka:

‧Holý stôl‧ je hladký stôl alebo plocha bez akéhokoľvek príslušenstva.

2B116

II.A2.002

Obrábacie stroje na brúsenie s presnosťou polohovania so "všetkými dostupnými kompenzáciami" rovnou alebo menšou (lepšou) ako 15 μm pozdĺž ktorejkoľvek lineárnej osi podľa ISO 230/2 (1988) (1) alebo jej národných ekvivalentov.

Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na obrábacie stroje na brúsenie vymedzené v položkách 2B201.b a 2B001.c.

2B201.b, 2B001.c

II.A2.002a

Súčasti a numerické riadenia špeciálne navrhnuté pre obrábacie stroje uvedené vyššie v položkách 2B001, 2B201 alebo II.A2.002.

 

II.A2.003

Vyvažovacie stroje a príslušné zariadenia:

a)

vyvažovacie stroje navrhnuté alebo upravené pre zubolekárske alebo iné lekárske zariadenie a vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1.

neschopné vyvažovať rotory/montážne celky s hmotnosťou nad 3 kg;

2.

schopné vyvažovať rotory/montážne celky pri rýchlostiach nad 12 500 ot/min;

3.

schopné korigovať nevyváženosť vo dvoch alebo viacerých rovinách a

4.

schopné vyvažovať na zostatkovú špecifickú nevyváženosť 0,2 g mm na kg hmotnosti rotora;

b)

indikačné hlavy navrhnuté alebo upravené na používanie v strojoch uvedených v písmene a).

Technická poznámka:

Indikačné hlavy sú známe aj pod názvom vyvažovacie prístroje.

2B119

II.A2.004

Diaľkové manipulátory, ktoré možno použiť na zabezpečenie diaľkového ovládania pri operáciách rádiochemickej separácie alebo v horúcich komorách okrem tých, ktoré sú uvedené v 2B225, vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

a)

schopnosť preniknúť najmenej 0,3 m do steny horúcej komory (operácia vykonávané cez stenu) alebo

b)

schopnosť preklenúť strop horúcej komory s hrúbkou najmenej 0,3 m (operácia vykonávaná cez strop).

Technická poznámka:

Diaľkové manipulátory zabezpečujú prenos činností ľudského operátora na diaľkovo ovládané rameno a upínací prostriedok na jeho konci. Môžu byť typu "pán/otrok" (master/slave) alebo ovládané pákovým ovládačom (joystickom) alebo tlačidlami.

2B225

II.A2.005

Pece s riadenou atmosférou:

Pece schopné prevádzky pri teplotách nad 400 °C.

2B226, 2B227

II.A2.006

Oxidačné pece schopné prevádzky pri teplotách nad 400 °C

2B226, 2B227

II.A2.007

"Prevodníky tlaku", okrem tých, ktoré sú uvedené v 2B230, schopné merať absolútny tlak v ktoromkoľvek bode intervalu tlakov od 0 do 200 kPa a vyznačujúce sa oboma týmito vlastnosťami:

a)

snímače sú vyrobené z "materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF6" alebo sú nimi chránené a

b)

vyznačujú sa niektorou z týchto vlastností:

1.

rozsah stupnice do 200 kPa a ‧presnosť‧ lepšia ako ± 1 % v celom rozsahu stupnice alebo

2.

rozsah stupnice od 200 kPa a presnosť lepšia ako 2 kPa.

Technická poznámka:

Na účely 2B230 ‧presnosť‧ zahŕňa nelinearitu, hysterézu a opakovateľnosť pri teplote okolia.

2B230

II.A2.008

Kontaktné zariadenia na premiešavanie kvapalín (zmiešavacie a usadzovacie nádrže, pulzové kolóny a odstredivkové kontaktory) a rozdeľovače kvapalín, rozdeľovače pár alebo zberače kvapalín pre takéto zariadenia, ktorých všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracúvanou chemickou látkou (látkami) sú vyrobené z niektorého z týchto materiálov:

1.

zliatiny s obsahom viac ako 25 % hmotnostných niklu a 20 % hmotnostných chrómu;

2.

fluórpolyméry;

3.

sklo (vrátane sklených alebo smaltovaných povlakov alebo sklených poťahov);

4.

grafit alebo ‧uhlíkový grafit‧;

5.

nikel alebo zliatiny s obsahom niklu viac ako 40 % hmotnostných;

6.

tantal alebo zliatiny tantalu;

7.

titán alebo zliatiny titánu;

8.

zirkónium alebo zliatiny zirkónia alebo

9.

nehrdzavejúca oceľ.

Technická poznámka:

‚Uhlíkový grafit‧ sa skladá z amorfného uhlíka a grafitu, pričom obsah grafitu je 8 % hmotnostných alebo viac.

2B350.e

II.A2.009

Priemyselné zariadenia a súčasti okrem tých, ktoré sú uvedené v 2B350.d:

Výmenníky tepla alebo chladiče s teplovýmennou plochou viac ako 0,05 m2, ale menej ako 30 m2 a rúrky, platne, cievky alebo bloky (jadrá) určené pre tieto výmenníky tepla alebo chladiče, ktorých všetky plochy prichádzajúce do priameho styku s kvapalinou sú vyrobené z niektorého z týchto materiálov:

1.

zliatiny s obsahom viac ako 25 % hmotnostných niklu a 20 % hmotnostných chrómu;

2.

fluórpolyméry;

3.

sklo (vrátane sklených alebo smaltovaných povlakov alebo sklených poťahov);

4.

grafit alebo ‧uhlíkový grafit‧;

5.

nikel alebo zliatiny s obsahom niklu viac ako 40 % hmotnostných;

6.

tantal alebo zliatiny tantalu;

7.

titán alebo zliatiny titánu;

8.

zirkónium alebo zliatiny zirkónia;

9.

karbid kremičitý;

10.

karbid titaničitý alebo

11.

nehrdzavejúca oceľ.

Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na radiátory vo vozidlách.

2B350.d

II.A2.010

Viacupchávkové čerpadlá a čerpadlá bez upchávok iné, ako sú uvedené v 2B350.i, vhodné pre korozívne kvapaliny, pri ktorých výrobca udáva maximálny prietok viac ako 0,6 m3/hod alebo vákuové vývevy, pri ktorých výrobca udáva maximálny prietok viac ako 5 m3/hod. [meraný pri štandardnej teplote 273 K (0 °C) a tlaku (101,3 kPa)]; a telesá (skrine čerpadiel), predformované výstelky telies, obežné kolesá, rotory alebo dýzy tryskových čerpadiel navrhnuté pre tieto čerpadlá, ktorých všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracúvanou chemickou látkou (látkami) sú vyrobené z niektorého z týchto materiálov:

1.

nehrdzavejúca oceľ;

2.

zliatiny hliníka.

2B350.i

II.A2.011

Odstredivé separátory schopné kontinuálnej separácie bez šírenia aerosólov a vyrobené zo:

1.

zliatin s obsahom viac ako 25 % hmotnostných niklu a 20 % hmotnostných chrómu;

2.

fluórpolymérov;

3.

skla (vrátane sklených alebo smaltovaných povlakov alebo sklených poťahov);

4.

niklu alebo zliatin s obsahom niklu viac ako 40 % hmotnostných;

5.

tantalu alebo zliatin tantalu;

6.

titánu alebo zliatin titánu alebo

7.

zirkónia alebo zliatin zirkónia.

Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na odstredivé separátory definované v položke 2B352.c.

2B352.c

II.A2.012

Spekané kovové filtre vyrobené z niklu alebo zliatiny niklu s obsahom niklu 40 % hmotnostných a viac.

Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na filtračné zariadenia uvedené v položke 2B352.d.

2B352.d


A3.   Elektronika

No

Opis

Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 394/2006

II.A3.001

Vysokonapäťové zdroje jednosmerného prúdu vyznačujúce sa obidvoma týmito charakteristikami:

a)

počas 8 hodín sú schopné nepretržite vytvárať napätie minimálne 10 kV pri výkone minimálne 5 kW vychýlením aj bez neho a

b)

počas 4 hodín majú reguláciu prúdu alebo napätia lepšiu ako 0,1 %.

Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na zdroje prúdu definované v položkách 0B001.j.5 a 3A227.

3A227

II.A3.002

Hmotnostné spektrometre iné, ako sú uvedené v 3A233 alebo 0B002g, schopné merať ióny s hmotnosťou 200 atómových hmotnostných jednotiek a ťažšie, s rozlíšením lepším ako 2 častice v 200, a príslušné iónové zdroje:

a)

hmotnostné spektrometre s indukčne viazanou plazmou (ICP/MS);

b)

hmotnostné spektrometre s tlejivým výbojom (GDMS);

c)

hmotnostné spektrometre s tepelnou ionizáciou (TIMS);

d)

hmotnostné spektrometre s elektrónovým bombardovaním so zdrojovou komorou vyrobenou z "materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF6" alebo nimi obloženou alebo oplátovanou;

e)

hmotnostné spektrometre s molekulárnym zväzkom lúčov vyznačujúce sa niektorou z týchto charakteristík:

1.

zdrojová komora je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele alebo molybdénu, alebo je nimi obložená alebo oplátovaná, a je vybavená vymrazovacou jednotkou schopnou ochladzovať na teplotu 193 K (– 80 °C) alebo nižšiu, alebo

2.

zdrojová komora je vyrobená z "materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF6", alebo je nimi obložená alebo oplátovaná;

f)

hmotnostné spektrometre s mikrofluorizačným iónovým zdrojom určeným pre aktinidy alebo fluoridy aktinidov.

3A233


A6.   Snímače a lasery

Číslo

Opis

Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 349/2006

II.A6.001

Tyčinky z ytriovo-hlinitého granátu (YAG)

 

II.A6.002

Infračervená optika pre vlnovú dĺžku v rozsahu od 9 μm – 17 μm a jej súčasti, vrátane súčasti z teluridu kadmia (CdTe).

Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na kamery a súčasti uvedené v položke 6A003.

6A003

II.A6.003

Systémy na korekciu čelnej vlny pre lasery, ktoré majú lúč s priemerom presahujúcim 4 mm a ich osobitne navrhnuté súčasti vrátane kontrolných systémov, snímačov čelnej fázy a "deformovateľných zrkadiel" vrátane bimorfných zrkadiel.

Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na zrkadlá uvedené v 6A004.a, 6A005.e a 6A005.f.

6A004.a, 6A005.e, 6A005.f

II.A6.004

"Lasery" na báze iónov argónu s priemerným výkonom 5 W alebo väčším

Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na "lasery" na báze iónov argónu uvedené v položkách 0B001.g.5, 6A005 a 6A205.a.

6A005.a.6, 6A205.a

II.A6.005

Polovodičové "lasery" a ich súčasti, tieto:

a)

samostatné polovodičové "lasery" s výkonom väčším ako 200 mW za každý laser v množstvách väčších ako 100;

b)

polovodičové "laserové" polia s výkonom väčším ako 20 W.

1.

Polovodičové "lasery" sa bežne nazývajú "laserové" diódy.

2.

Táto položka sa nevzťahuje na "lasery" definované v položkách 0B001.g.5, 0B001.h.6 a 6A005.b.

3.

Táto položka sa nevzťahuje na "laserové" diódy s vlnovou dĺžkou v rozsahu 1 200 nm – 2 000 nm.

6A005.b

II.A6.006

Laditeľné polovodičové "lasery" a laditeľné polovodičové "laserové" polia s vlnovou dĺžkou medzi 9 μm a 17 μm, ako aj skupiny polí polovodičových „laserov“ obsahujúcich aspoň jedno laditeľné polovodičové "laserové pole" takejto vlnovej dĺžky.

1.

Polovodičové "lasery" sa bežne nazývajú "laserové" diódy.

2.

Táto položka sa nevzťahuje na polovodičové "lasery" definované v položkách 0B001.h.6 and 6A005.b.

6A005.b

II.A6.007

Tuhofázové "laditeľné""lasery" a ich špeciálne navrhnuté súčasti:

a)

titán-zafírové lasery;

b)

Alexandritové lasery.

Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na titán-zafírové lasery a alexandritové lasery definované v položkách 0B001.g.5, 0B001.h.6 a 6A005.c.1.

6A005.c.1

II.A6.008

"Lasery" (iné ako sklené) s prímesou neodýmu s výstupnou vlnovou dĺžkou prekračujúcou 1 000 nm, ale kratšou ako 1 100 nm a výstupnou energiou presahujúcou 10 J na pulz.

Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na "lasery" (iné ako sklené) s prímesou neodýmu definované v položke 6A005.c.2.b.

6A005.c.2

II.A6.009

Akusticko-optické súčasti:

a)

elektrónky na nastavovanie obrazu a polovodičové zobrazovacie zariadenia s opakovacím kmitočtom rovným 1kHz alebo vyšším;

b)

príslušenstvo pre opakovací kmitočet;

c)

Pockelsove bunky.

6A203.b.4.c

II.A6.010

Radiačne vytvrdené kamery alebo ich šošovky, iné ako uvedené v 6A203.c, osobitne navrhnuté alebo dimenzované ako radiačne vytvrdené, aby odolali celkovej dávke žiarenia väčšej ako 50 x 103 Gy (kremík), [5 x 106 rad (kremík)] bez toho, aby počas prevádzky došlo k degradácií ich vlastností.

Technická poznámka:

Pojem Gy (kremík) sa vzťahuje na energiu v Jouloch na kilogram absorbovanú netienenou vzorkou kremíka pri vystavení ionizujúcemu žiareniu.

6A203.c

II.A6.011

Zosilňovače a oscilátory laditeľných impulzových laserov na báze farbiva so všetkými týmito vlastnosťami:

1.

pracujú v oblasti vlnových dĺžok medzi 300 nm a 800 nm;

2.

priemerný výkon je vyšší ako 10 W, ale neprekračuje 30 W;

3.

opakovací kmitočet je vyšší ako 1 kHz a

4.

šírka impulzu je menšia ako 100 ns.

1.

Táto položka sa nevzťahuje na oscilátory pracujúce v jednom režime.

2.

Táto položka sa nevzťahuje na zosilňovače a oscilátory laditeľných impulzových laserov na báze farbiva definované v položke 6A205.c, 0B001.g.5 a 6A005.

6A205.c

II.A6.012

Impulzové "lasery" na báze oxidu uhličitého vyznačujúce sa týmito vlastnosťami:

1.

pracujú v rozsahu vlnovej dĺžky medzi 9 000 nm a 11 000 nm;

2.

opakovací kmitočet vyšší ako 250 Hz;

3.

priemerný výkon je vyšší ako 100 W, ale neprekračuje 500 W a

4.

šírka impulzu je menšia ako 200 ns.

Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na zosilňovače a oscilátory impulzových laserov na báze oxidu uhličitého definovaných v položke 6A205.d, 0B001.h.6 a 6A005.

6A205.d


A7.   Navigácia a letecká elektronika

Číslo

Opis

Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 394/2006

II.A7.001

Inerciálne systémy a ich osobitne navrhnuté súčasti:

I.

Inerciálne navigačné systémy, ktoré sú certifikované na používanie v "civilných lietadlách" civilnými orgánmi štátu zúčastňujúceho sa na Wassenaarskej dohode a špeciálne navrhnuté súčasti:

a)

inerciálne navigačné systémy (INS) (na kardanovom závese alebo pevnom uchytení (strapdown)) a inerciálne zariadenie navrhnuté na určenie polohy, navádzanie alebo riadenie "lietadiel", pozemných vozidiel, plavidiel (hladinových alebo podmorských) alebo "vesmírnych lodí", vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností, a ich osobitne navrhnuté súčasti:

1.

navigačná chyba (neinerciálna) po normálnom nastavení 0,8 námornej míle za hodinu (nm/h) – ‧pravdepodobná cyklická chyba‧ (CEP) alebo menšia (lepšia), alebo

2.

špecifikované tak, aby fungovali pri úrovni lineárneho zrýchlenia viac ako 10 g;

b)

hybridné inerciálne navigačné systémy so zabudovaným globálnym navigačným satelitným systémom (systémami) (GNSS) alebo so „systémom referenčnej navigácie na základe údajov“ ("DBRN") na určenie polohy, navádzanie alebo riadenie, po normálnom nastavení, s navigačnou presnosťou polohy INS, po strate GNSS alebo DBRN na dobu najviac štyroch minút, s ‧pravdepodobnou cyklickou chybou‧ (CEP) menšou (lepšou) ako 10 metrov;

c)

inerciálne zariadenie na stanovenie azimutu, smeru alebo severu, ktoré má jednu z nasledujúcich vlastností a ich špeciálne navrhnuté súčasti:

1.

navrhnuté na stanovenie azimutu, smeru a severu s presnosťou rovnou alebo menšou (lepšou) ako 6 uhlových minút RMS pri 45 stupňoch zemepisnej šírky alebo

2.

navrhnuté pre neoperačnú nárazovú hladinu 900 g alebo viac po dobu 1 ms alebo viac.

Poznámka: Parametre I.a a I.b sú uplatniteľné v každej z nasledujúcich podmienok prostredia:

1.

Vstupné náhodné vibrácie celkovej veľkosti 7,7 g rms počas prvej polhodiny – celková doba trvania testu 1,5 hodiny pre každú os v každej z troch kolmých osí, ak náhodné vibrácie spĺňajú tieto podmienky:

a)

konštantná hodnota výkonovej spektrálnej hustoty (PSD) je 0,04 g2 /Hz v intervale frekvencií 15 až 1 000 Hz a

b)

výkonová spektrálna hustota slabne s frekvenciou z hodnoty 0,04 g2/Hz na hodnotu 0,01 g2/Hz;

2.

uhlová rýchlosť naklonenia a zatočenia je rovná alebo vyššia ako + 2,62 radiánov/s (150°/s) alebo

3.

podľa národných noriem rovnocenná s podmienkou 1. alebo 2.

1.

I.b uvádza systémy, v ktorých sú INS a iné nezávislé navigačné pomôcky zabudované do jedného celku na dosiahnutie lepšieho výkonu.

2.

‧Pravdepodobná cyklická chyba‧ (CEP) – Pri kolmom rozdelení na kružnici, polomer kruhu obsahujúceho 50 percent jednotlivých vykonávaných meraní alebo polomer kruhu, v ktorom je 50-percentná pravdepodobnosť, že sa v ňom bude nachádzať.

II.

Teodolitové systémy obsahujúce inerciálne navigačné systémy osobitne navrhnuté na účely civilného pozorovania a navrhnuté na stanovenie azimutu, smeru a severu s presnosťou rovnou alebo menej (lepšou) ako 6 uhlových minút RMS pri 45 stupňoch zemepisnej šírky a ich osobitne navrhnuté súčasti.

III.

Inerciálne alebo iné zariadenia využívajúce akcelerometre uvedené v položke 7A001, v ktorej sú takéto akcelerometre špeciálne navrhnuté a vyvinuté ako snímače MWD (meranie počas vŕtania) na použitie pri zvislých vrtoch.

7A003, 7A103

II.B.   TECHNOLÓGIE

Číslo

Opis

Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 394/2006

II.B.001

Technológia potrebná na vývoj, výrobu alebo použitie položiek uvedených v časti A (Materiál).

 


PRÍLOHA III

Internetové stránky s informáciami o príslušných orgánoch uvedených v článku 3 ods. 4, článku 3 ods. 5, článku 5 ods. 3, článkoch 6, 8, 9, článku 10 ods. 1, článku 10 ods. 2, článku 13 ods. 1 a článku 17 a adresa pre oznámenia určené Európskej komisii

BELGICKO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULHARSKO

http://www.mfa.government.bg

ČESKÁ REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNSKO

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

NEMECKO

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTÓNSKO

http://web-visual.vm.ee/est/kat_622/

GRÉCKO

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

ŠPANIELSKO

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANCÚZSKO

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ÍRSKO

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

TALIANSKO

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CYPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt

LUXEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

MAĎARSKO

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/nemzetkozi_szankciok.htm

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

HOLANDSKO

http://www.minbuza.nl/sancties

RAKÚSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POĽSKO

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKO

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVENSKO

http://www.foreign.gov.sk

FÍNSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVÉDSKO

VEĽKÁ BRITÁNIA

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresa pre oznámenia určené Európskej komisii:

European Commission

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32 2) 295 55 85, 299 11 76

Fax: (32 2) 299 08 73


PRÍLOHA IV

Zoznam osôb, subjektov a orgánov uvedených v článku 7 ods. 1

A.

Právnické osoby, subjekty a orgány

1.

Iránska organizácia pre atómovú energiu (Atomic Energy Organisation of Iran, AEOI). Ďalšie informácie: podieľa sa na iránskom jadrovom programe.

2.

Organizácia obranného priemyslu (Defence Industries Organisation, DIO). Ďalšie informácie: a) zastrešujúci subjekt pod dozorom ministerstva obrany, logistiky a branných síl (MODALF), niektoré jeho podriadené subjekty sa ako výrobcovia komponentov podieľajú na centrifúgovom programe, ako aj na raketovom programe; b) podieľa sa na iránskom jadrovom programe.

3.

Fajr Industrial Group. Ďalšie informácie: a) predtým Instrumentation Factory Plant; b) subjekt podriadený AIO; c) podieľa sa na iránskom programe balistických rakiet.

4.

Farayand Technique. Ďalšie informácie: a) podieľa sa na iránskom jadrovom programe (centrifúgovom programe); b) je uvedený v správach MAAE.

5.

Kala-Electric (alias Kalaye Electric). Ďalšie informácie: a) dodávateľ pre jadrový komplex Natanz; b) podieľa sa na iránskom jadrovom programe.

6.

Mesbah Energy Company. Ďalšie informácie: a) dodávateľ pre výskumný reaktor A40 v Araku; b) podieľa sa na iránskom jadrovom programe.

7.

Pars Trash Company. Ďalšie informácie: a) podieľa sa na iránskom jadrovom programe (centrifúgovom programe); b) je uvedený v správach MAAE.

8.

7th of Tir. Ďalšie informácie: a) subjekt podriadený DIO, ktorý sa všeobecne považuje za subjekt, ktorý sa priamo podieľa na iránskom jadrovom programe; b) podieľa sa na iránskom jadrovom programe.

9.

Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Ďalšie informácie: a) subjekt podriadený AIO; b) podieľa sa na iránskom programe balistických rakiet.

10.

Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Ďalšie informácie: a) subjekt podriadený AIO; b) podieľa sa na iránskom programe balistických rakiet.

B.

Fyzické osoby

1.

Dawood Agha-Jani. Funkcia: riaditeľ jadrového komplexu (Natanz). Ďalšie informácie: podieľa sa na iránskom jadrovom programe.

2.

Behman Asgarpour. Funkcia: prevádzkový vedúci (Arak). Ďalšie informácie: podieľa sa na iránskom jadrovom programe.

3.

Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Funkcia: vedúci oddelenia financií a rozpočtu, AIO. Ďalšie informácie: podieľa sa na iránskom programe balistických rakiet.

4.

Ahmad Vahid Dastjerdi. Funkcia: riaditeľ AIO. Ďalšie informácie: podieľa sa na iránskom programe balistických rakiet.

5.

Reza-Gholi Esmaeli. Funkcia: vedúci oddelenia obchodu a medzinárodných vzťahov, AIO. Ďalšie informácie: podieľa sa na iránskom programe balistických rakiet.

6.

Ali Hajinia Leilabadi. Funkcia: generálny riaditeľ Mesbah Energy Company. Ďalšie informácie: podieľa sa na iránskom jadrovom programe.

7.

Jafar Mohammadi. Funkcia: technický poradca AEOI (zodpovedný za riadenie výroby ventilov pre centrifúgy). Ďalšie informácie: podieľa sa na iránskom jadrovom programe.

8.

Ehsan Monajemi. Funkcia: vedúci projektu výstavby závodu, Natanz. Ďalšie informácie: podieľa sa na iránskom jadrovom programe.

9.

Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Hodnosť: generálporučík. Funkcia: rektor Univerzity obranných technológií Maleka Ashtara. Ďalšie informácie: Katedra chémie Univerzity obranných technológií je prepojená na ministerstvo obrany, logistiky a vojenských síl (MODALF) a vykonáva experimenty s berýliom. Podieľa sa na iránskom jadrovom programe.

10.

Mohammad Qannadi. Funkcia: viceprezident AEOI pre výskum a rozvoj. Ďalšie informácie: podieľa sa na iránskom jadrovom programe.

11.

Yahya Rahim Safavi. Hodnosť: generálmajor. Funkcia: veliteľ, IRGC (Pasdaran). Ďalšie informácie: podieľa sa na iránskom jadrovom programe, ako aj programe balistických rakiet.

12.

Hosein Salimi. Hodnosť: generál. Funkcia: veliteľ vzdušných síl, IRGC (Pasdaran). Ďalšie informácie: podieľa sa na iránskom programe balistických rakiet.


PRÍLOHA V

Zoznam osôb, subjektov a orgánov uvedených v článku 7 ods. 2


Top