EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007O0009

Usmernenie Európskej centrálnej banky z  1. augusta 2007 o menovej štatistike a štatistike finančných inštitúcií a trhov (prepracované znenie) (ECB/2007/9)

OJ L 341, 27.12.2007, p. 1–232 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 008 P. 25 - 256

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; Zrušil 32014O0015 . Latest consolidated version: 09/07/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2007/830/oj

27.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 341/1


USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 1. augusta 2007

o menovej štatistike a štatistike finančných inštitúcií a trhov (prepracované znenie)

(ECB/2007/9)

(2007/830/ES)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho články 5.1, 12.1 a 14.3,

so zreteľom na nariadenie ECB/2001/13 z 22. novembra 2001, ktoré sa týka konsolidovanej bilancie sektora peňažných finančných ústavov (1),

so zreteľom na nariadenie ECB/2003/9 z 12. septembra 2003 o povinných minimálnych rezervách (2),

so zreteľom na nariadenie ECB/2001/18 z 20. decembra 2001, ktoré sa týka štatistiky úrokových sadzieb uplatňovaných finančnými ústavmi na vklady prijímané od fyzických osôb a nefinančných inštitúcií a na úvery poskytované fyzickým osobám a nefinančným inštitúciám (3),

so zreteľom na nariadenie ECB/2007/8 o štatistike aktív a pasív investičných fondov (4),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (5),

so zreteľom na smernicu Rady 86/635/EHS z 8. decembra 1986 o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií (6),

so zreteľom na usmernenie ECB/2002/10 z 5. decembra 2002 o právnom rámci pre účtovníctvo a účtovné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk (7),

so zreteľom na prílohu A k nariadeniu Rady (ES) č. 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve (ESA 95) (8),

keďže:

(1)

Usmernenie ECB/2003/2 zo 6. februára 2003 o určitých požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie a o postupoch vykazovania štatistických informácií v oblasti menovej a bankovej štatistiky národnými centrálnymi bankami bolo niekoľkokrát zásadne zmenené a doplnené. V súčasnosti, keď sa prijímajú nové zmeny a doplnenia vo vzťahu k uvedenému usmerneniu, malo by sa v záujme jasnosti a transparentnosti prepracovať.

(2)

Na zostavenie agregovanej bilancie sektora peňažných finančných inštitúcií (ďalej len „sektor PFI“) podľa jednotlivých krajín a za eurozónu, konsolidovanej bilancie sektora PFI za eurozónu a zodpovedajúcich menových agregátov za eurozónu, požaduje Európska centrálna banka (ďalej len „ECB“) bilanciu ECB, bilancie od národných centrálnych bánk a od peňažných finančných inštitúcií iných ako národné centrálne banky (ďalej len „ostatné peňažné finančné inštitúcie“) členských štátov, ktoré prijali euro (ďalej len „zúčastnené členské štáty“).

(3)

Nariadenie ECB/2007/8 o štatistike aktív a pasív investičných fondov (4) ustanovuje, že stavy cenných papierov investičných fondov s verejnými identifikačnými kódmi sa musia vykazovať podľa jednotlivých cenných papierov (ďalej len „s – b – s“) na základe kombinovanej metódy. Národné centrálne banky sú povinné tieto údaje klasifikovať a agregovať.

(4)

Fungujúca centralizovaná databáza cenných papierov (ďalej len „CSDB“) alebo kompatibilná národná databáza cenných papierov sa považuje za nevyhnutnú pre klasifikáciu štatistických údajov o aktívach a pasívach investičných fondov.

(5)

Údaje za jednotlivé krajiny a porovnávacie údaje o štatistike platobného styku a platobných nástrojov používaných v členských štátoch, ktoré prijali euro sú nevyhnutné na identifikáciu a monitorovanie rozvoja, vrátane rozsahu integrácie ich platobných systémov,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Toto usmernenie ustanovuje povinnosti národných centrálnych bánk vykazovať do ECB menovú štatistiku a štatistiku finančných inštitúcií a trhov.

Národné centrálne banky vykazujú položky uvedené v článkoch 3 až 18 v súlade so schémami ustanovenými v Prílohe III a v súlade s elektronickými normami vykazovania ustanovenými v Prílohe IV k tomuto usmerneniu. ECB oznámi národným centrálnym bankám, do septembra každého roka, presné dátumy prenosu údajov vo forme časového harmonogramu vykazovania na nasledujúci rok.

Požiadavky na vykazovanie spätných údajov sa vzťahujú len na vykazovanie ustanovené v článkoch 3, 6, 7, 10, 11 a 13 až 17.

a)

Bez toho, aby bolo dotknuté písmeno b), sa v prípade pristúpenia k Európskej únii a/alebo prijatia eura, uplatňujú tieto pravidlá:

i)

Národné centrálne banky členských štátov, ktoré vstúpili do EÚ v máji 2004, vykazujú do ECB spätné údaje aspoň za obdobie od roku 2004;

ii)

Národné centrálne banky členských štátov, ktoré vstúpili do EÚ pred májom 2004, ale neprijali euro v čase nadobudnutia účinnosti tohto usmernenia, vykazujú do ECB spätné údaje aspoň za obdobie od roku 1999 a za obdobie od roku 2003 pre štatistiku úrokových sadzieb PFI (ďalej len „štatistika MIR“);

iii)

Národné centrálne banky členských štátov, ktoré vstúpili do EÚ po máji 2004, vykazujú do ECB spätné údaje aspoň za obdobie predchádzajúcich troch rokov;

iv)

Pokiaľ ide o pozície vo vzťahu k členským štátom, ktoré prijali euro po nadobudnutí účinnosti tohto usmernenia, národné centrálne banky zúčastnených členských štátov vykazujú ECB spätné údaje aspoň za obdobie: (1) od roku 1999, ak členský štát vstúpil do EÚ pred májom 2004; alebo (2) od roku 2004, ak členský štát vstúpil do EÚ v máji 2004; alebo (3) predchádzajúcich troch rokov, ak členský štát vstúpil do EÚ po máji 2004. Táto zásada sa uplatňuje len na štatistiku, pre ktorú sa zabezpečuje tiež zber údajov členených podľa krajiny protistrany.

b)

Uplatňujú sa tieto pravidlá:

i)

pre ostatných finančných sprostredkovateľov, historické štvrťročné údaje sa do ECB zasielajú počínajúc údajmi za prvé dostupné referenčné obdobie, najneskôr však počínajúc údajmi za štvrtý štvrťrok roku 1998 ako referenčné obdobie;

ii)

pre cenné papiere, časové rady zasielané do ECB sa začínajú v decembri 1989 pokiaľ ide o zostatky a v januári 1990 pokiaľ ide o toky;

iii)

pre štatistiku platobného styku, sa vykazujú údaje za päť rokov vrátane posledného referenčného roka na základe maximálneho úsilia.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto usmernenia:

1.

„rezident“ má rovnaký význam ako je vymedzený v článku 1 nariadenia Rady (ES) č. 2533/98;

2.

„Eurosystémom“ sa rozumejú národné centrálne banky zúčastnených členských štátov a ECB;

3.

„úverová inštitúcia“ má rovnaký význam ako v časti 1 oddieli I.2 prílohy I k nariadeniu ECB/2001/13.

Článok 3

Štatistika bilančných položiek peňažných finančných inštitúcií

a)   Všeobecne

Národné centrálne banky zostavujú a vykazujú dve osobitné agregované bilancie, obe v hrubom vyjadrení, v súlade s nariadením ECB/2001/13: jednu agregovanú bilanciu, ktorá sa vzťahuje na podsektor PFI „centrálna banka“ a jednu agregovanú bilanciu, ktorá sa vzťahuje na podsektor PFI „ostatné peňažné finančné inštitúcie“.

Národné centrálne banky odvodia požadované štatistické informácie, ktoré sa týkajú bilancie ich vlastnej centrálnej banky, zo svojho účtovného systému, prostredníctvom prevodových tabuliek ustanovených v prílohe I k tomuto usmerneniu. ECB, na účely štatistického vykazovania, odvodí údaje zo svojej vlastnej bilancie, zodpovedajúce údajom odvodeným národnými centrálnymi bankami z ich vlastných bilancií.

Národné centrálne banky odvodia požadované štatistické informácie, ktoré sa týkajú bilancií ostatných PFI, agregáciou údajov bilančných položiek zozbieraných od jednotlivých rezidentských PFI s výnimkou rezidentskej národnej centrálnej banky (ďalej len „NCB“).

Tieto požiadavky sa vzťahujú na zostatky (9) (stavy) ku koncu mesiaca a ku koncu štvrťroka a mesačné a štvrťročné údaje o úpravách tokov.

Národné centrálne banky vykazujú štatistické informácie o bilančných položkách v súlade s časťou 1 prílohy III k tomuto usmerneniu.

b)   Úpravy tokov

Národné centrálne banky vykazujú do ECB série údajov o mesačných a štvrťročných úpravách vyplývajúcich z reklasifikácie a z precenenia, v súlade s prílohou V k tomuto usmerneniu.

ECB vypočíta toky (10) tak, že použije rozdiel medzi stavmi na konci mesiaca a následne odstráni tie vplyvy, ktoré nevyplývajú z transakcií. Zmeny, ktoré nie sú dôsledkom transakcií, odstráni prostredníctvom úpravy tokov. Existujú tri typy úpravy tokov:

úpravy vyplývajúce z precenenia: tieto zohľadňujú vplyv odpisov alebo zníženia hodnoty úverov a vplyv pohybov trhovej ceny nesplatených obchodovateľných cenných papierov, ktoré sú v držbe, boli predané alebo vydané.

úpravy vyplývajúce z reklasifikácie a ostatné úpravy: tieto zahŕňajú všetky zmeny v stavoch bilancie, ktoré vzniknú v dôsledku: i) zmeny štatistického pokrytia skupiny peňažnej finančnej inštitúcie (ďalej len „PFI“) (11), ii) reklasifikácie aktív alebo pasív, alebo iii) chýb vo vykazovaní, ktoré boli opravené v stavoch len v ohraničenom časovom rozpätí a vplyvu zmien v štruktúre (12),

úpravy vyplývajúce z výmenného kurzu: tieto zahŕňajú akékoľvek zmeny v stavových pozíciách v dôsledku pohybov výmenného kurzu, ktoré vplývajú na aktíva a pasíva denominované v cudzej mene. Úpravy vyplývajúce z výmenného kurzu vypočíta ECB pomocou menových pomerov odvodených z členenia aktív a pasív na významné meny, ktoré sú k dispozícii v časti 2 tabuľke 4 prílohy I k nariadeniu ECB/2001/13.

Národné centrálne banky a Riaditeľstvo interných financií ECB vykazuje do ECB mesačné stavy bilančných položiek a údaje o ich úpravách do konca pracovnej doby v 15. pracovný deň nasledujúci po skončení mesiaca, ktorého sa údaje týkajú.

Národné centrálne banky a Riaditeľstvo interných financií ECB vykazuje do ECB štvrťročné stavy bilančných položiek a údaje o ich úpravách do konca pracovnej doby v 28. pracovný deň nasledujúci po skončení štvrťroka, ktorého sa údaje týkajú.

Môže byť potrebné, aby národné centrálne banky opravili údaje týkajúce sa posledného obdobia pred súčasným referenčným obdobím. Navyše sa môžu vyskytnúť opravy údajov z obdobia predchádzajúceho poslednému obdobiu pred súčasným referenčným obdobím, ktoré vyplývajú z chýb, z reklasifikácií, zo zlepšených postupov vykazovania, atď. ECB môže výnimočné a bežné opravy spracovávať súčasne alebo sa môže rozhodnúť odložiť spracovanie výnimočných opráv na dobu po období mesačného spracovania menových agregátov.

Revízna politika musí byť v súlade so zásadami, ktoré sú ustanovené v Manuáli na zostavovanie menovej a bankovej štatistiky ECB (13). Na zabezpečenie správnej rovnováhy medzi kvalitou a stabilitou menovej štatistiky, a na dosiahnutie väčšieho súladu medzi mesačnými a štvrťročnými štatistikami, by mali byť výnimočné opravy mesačných údajov predložené v čase predkladania štvrťročných štatistík.

Ak národné centrálne banky udelia výnimky malým peňažným finančným inštitúciám v súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia ECB/2001/13, pri zostavovaní mesačných a štvrťročných bilančných údajov peňažných finančných inštitúcií vykazovaných do ECB doplnia údaje na základe odhadov na 100 % pokrytie týchto peňažných finančných inštitúcií.

Národné centrálne banky si môžu vybrať postup dopĺňania údajov na základe odhadov na 100 % pokrytie za predpokladu, že postup spĺňa tieto minimálne normy:

a)

odhady za chýbajúce údaje v požadovanom členení sa odvodia použitím pomerov, ktoré vychádzajú z údajov za celú spravodajskú skupinu, alebo z údajov za určitú podskupinu, ktorá najviac reprezentuje malé peňažné finančné inštitúcie, a

b)

ak sú údaje v požadovanom členení k dispozícii, ale s väčším oneskorením alebo menšou periodicitou, vykazované údaje sa prenášajú do chýbajúceho obdobia:

i)

opakovaním údajov, ak sa výsledky ukázali byť primeranými, alebo

ii)

uplatnením vhodných štatistických techník odhadovania tak, aby sa zohľadnili tendencie vývoja údajov alebo sezónne výkyvy.

Pri zostavovaní bilancie centrálnej banky sa národné centrálne banky a ECB riadia zosúladenými účtovnými pravidlami ustanovenými v usmernení ECB/2002/10 s výnimkou:

a)

ak sú národné centrálne banky a ECB povinné, na účtovné účely, preceniť svoje portfólio cenných papierov skôr mesačne ako štvrťročne;

b)

účtovných položky 9.5 „ostatné pohľadávky v rámci Eurosystému (čisté)“ a položky 10.4 „ostatné pasíva v rámci Eurosystému (čisté)“, ktoré sa vykazujú v hrubom vyjadrení;

c)

účtovnej položky 14 „preceňovacie účty“, ktoré sa na účtovné účely vykazujú v hrubom vyjadrení a na štatistické účely v čistom vyjadrení;

d)

nerealizovaných strát, ktoré sa vykazujú v položke 11 „ostatné aktíva“.

Na ostatné peňažné finančné inštitúcie sa vzťahuje oceňovanie a/alebo účtovné pravidlá ustanovené v nariadení ECB/2001/13.

Národné centrálne banky predložia vysvetlivky, v ktorých uvedú dôvody významných a výnimočných opráv.

Navyše, národné centrálne banky poskytnú ECB vysvetlivky, ktoré sa tykajú „úprav vyplývajúcich z reklasifikácie a ostatných úprav“ v súlade s postupmi ustanovenými v časti 2 prílohy V k tomuto usmerneniu.

Článok 4

Monitorovanie súladu

Národné centrálne banky a ECB monitorujú súlad medzi príslušnou agregovanou bilanciou vykazovanou na štatistické účely ku koncu mesiaca podľa nariadenia ECB/2001/13 a jej účtovnými položkami vykazovanými pre týždenný finančný výkaz Eurosystému podľa usmernenia ECB/2002/10. Dodržiavajú postupy ustanovené v prílohe II k tomuto usmerneniu.

Národné centrálne banky a ECB vykonávajú tieto kontroly súladu mesačne. Národné centrálne banky vykazujú do ECB výsledok ich kontrol pred alebo spolu s údajmi bilančných položiek, v 15. pracovný deň po skončení referenčného obdobia v súlade s ročným časovým harmonogramom, ktorý stanovuje a oznamuje ECB národným centrálnym bankám do konca septembra každého roka. Vo vykazovacích obdobiach, v ktorých sa termín vykazovania agregovanej bilancie Eurosystému na štatistické účely ku koncu mesiaca nezhoduje s termínom vykazovania jej účtovných položiek pre týždenný finančný výkaz Eurosystému, môžu národné centrálne banky porovnať štatistické údaje s dennou bilanciou zostavenou k poslednému pracovnému dňu mesiaca. ECB, ako zostavovateľ svojej vlastnej bilancie, používa rovnaký postup.

Národné centrálne banky a ECB zasielajú Odboru menovej štatistiky a štatistiky finančných inštitúcií a trhov vysvetlivky k akýmkoľvek zisteným nezrovnalostiam: úplné vysvetlivky a zjednodušené vysvetlivky. Úplné vysvetlivky sa zostavujú len raz ročne k dátumu stanovenému ECB spolu s informáciami uvedenými v časti 3 prílohy II k tomuto usmerneniu. Za ostatné mesiace zostavujú národné centrálne banky len zjednodušené vysvetlivky podľa vzoru uvedeného v časti 2 prílohy 2 k tomuto usmerneniu. Všetky národné centrálne banky a ECB zasielajú vysvetlivky v rovnakom čase.

Článok 5

Štatistika elektronických peňazí

ECB v spolupráci s národnými centrálnymi bankami zisťuje a zaznamenáva charakteristické znaky systémov elektronických peňazí v EÚ, dostupnosť príslušných štatistických informácií a zodpovedajúce metódy zostavovania štatistík. Národné centrálne banky vykazujú štatistické informácie o elektronických peniazoch vydaných peňažnými finančnými inštitúciami, v rozsahu, v akom sú dostupné v súlade so zoznamom položiek uvedeným v časti 2 prílohy III k tomuto usmerneniu.

Mesačné údaje sa predkladajú ECB aspoň dvakrát ročne, v posledný marcový a v posledný septembrový pracovný deň. V závislosti od dostupnosti údajov národných centrálnych bánk sa môžu uskutočňovať aj častejšie prenosy údajov v posledný pracovný deň mesiaca nasledujúceho po skončení referenčného obdobia. Referenčným obdobím je posledný mesiac štvrťroka alebo polroka, ktorého sa položka týka. Ak bilancie elektronických peňazí nie sú dostupné ku koncu termínu, môžu národné centrálne banky vykázať posledné dostupné údaje v posledný pracovný deň mesiaca.

Článok 6

Bilančná štatistika ústrednej štátnej správy

a)   Všeobecne

Národné centrálne banky vykazujú štatistické informácie o záväzkoch ústrednej štátnej správy z vkladov, t.j. náhrad vkladov, a o držbe pokladničnej hotovosti a cenných papierov v súlade s časťou 3 prílohy III k tomuto usmerneniu.

V prípadoch, keď tento jav neexistuje, alebo nie je významný, sa podľa zásady de minimis nevyžaduje žiadne vykazovanie. Položka „eurobankovky a euromince v držbe ústrednej štátnej správy“ sa vykazuje ako doplňujúca položka vysokej priority. Je možné predložiť odhady dosiahnuté použitím dostupných údajov, ako napríklad ročné a/alebo štvrťročné údaje o finančných účtoch menovej únie (ďalej len „MUFA“).

b)   Úpravy tokov

Údaje o úpravách tokov sa vykazujú v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. b) tohto usmernenia.

Série údajov sa vykazujú mesačne a v rovnakých termínoch, ako sú určené v článku 3 ods. 2 pre mesačnú štatistiku bilančných položiek.

Článok 7

Doplňujúce položky

a)   Všeobecne

V rozsahu, v akom sú údaje dostupné, vrátane informácií, ktoré sa zakladajú na kvalifikovaných odhadoch, alebo sa týkajú obchodov významných z menového hľadiska, vykazujú národné centrálne banky ďalšie štatistické informácie v súlade so zoznamom doplňujúcich položiek uvedeným v časti 4 prílohy III k tomuto usmerneniu ako dodatok a s rovnakou periodicitou ako sa vykazuje štatistika bilančných položiek v súlade s článkom 3 ods. 2. ECB v spolupráci s národnými centrálnymi bankami zisťuje a zaznamenáva dostupnosť príslušných štatistických informácií a zodpovedajúce metódy zostavovania štatistík. Doplňujúce položky vysokej priority, uvádzané ako hrubo orámované kolónky, predstavujú informácie potrebné na zostavenie menových agregátov a MUFA.

Pokiaľ dôjde k dohode medzi ECB a NCB, nemusia sa vykazovať údaje v hrubo orámovaných kolónkach so šípkou (↑), ak ECB využíva alternatívne zdroje údajov.

Pokiaľ ide o kolónky, v časti 2 v tabuľkách 3 a 4 prílohy I k nariadeniu ECB/2001/13, zodpovedajúce členským štátom, ktoré neprijali euro, môžu národné centrálne banky rozhodnúť, ak sa na základe údajov zozbieraných na vyššej úrovni ukáže, že tieto údaje sú významné, že ich úplné vykazovanie sa nevyžaduje. V takom prípade národné centrálne banky v pravidelných intervaloch, minimálne raz ročne, posúdia či údaje, ktoré sa týkajú kolóniek zodpovedajúcich členským štátom, ktoré neprijali euro, sú významné a informujú ECB a peňažné finančné inštitúcie o každej zmene v požiadavkách na vykazovanie v súvislosti s uvedenými kolónkami. Ak údaje, týkajúce sa polí zodpovedajúcich členským štátom, ktoré neprijali euro, nie sú významné a národné centrálne banky nevyžadujú ich úplne vykazovanie, odhadnú údaje použitím existujúcich informácií v súlade s metódami ustanovenými nižšie a vykazujú ich ako doplnkové položky so štvrťročnou periodicitou.

b)   Úpravy tokov

Údaje o tokoch sa môžu poskytovať, pokiaľ dôjde k dvojstrannej dohode medzi ECB a NCB. Údaje o úpravách tokov sa vykazujú v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. b) tohto usmernenia.

Série údajov sa vykazujú s mesačnou periodicitou pre položky v časti 4 oddieloch I a II prílohy III k tomuto usmerneniu, alebo so štvrťročnou periodicitou pre položky v časti 4 oddieli III prílohy II k tomuto usmerneniu a v rovnakých termínoch ako povinná mesačná a štvrťročná bilančná štatistika PFI v súlade s nariadením ECB/2001/13.

Údaje, ktoré sa týkajú kolóniek, v časti 2 tabuľkách 3 a 4 prílohy I k nariadeniu ECB/2001/13, zodpovedajúcich členským štátom, ktoré neprijali euro, môžu byť vykázané do ECB s oneskorením jedného mesiaca do konca pracovnej doby 28. pracovného dňa nasledujúceho po skončení štvrťroka, ktorého sa údaje týkajú, ak sú odhadnuté národnými centrálnymi bankami a vykázané ako doplňujúce položky.

Doplňujúce údaje požadované podľa tohto článku sa majú vykazovať podľa tých istých pravidiel oceňovania a podľa tých istých účtovných pravidiel ako údaje vykazované v súlade s nariadením ECB/2001/13.

S odkazom na časť 2 tabuľky 3 a 4 prílohy I k nariadeniu ECB/2001/13, ak národné centrálne banky nevyžadujú údaje za kolónky zodpovedajúce členským štátom, ktoré neprijali euro, odhadujú sa tieto údaje podľa noriem uvedených nižšie.

Ak národné centrálne banky odhadujú údaje použitím existujúcich informácií, vykazujú tieto údaje do ECB ako doplňujúce položky. Použijú sa tieto metódy odhadu, pokiaľ nebolo s ECB dohodnuté inak:

štvrťročné údaje sa odhadujú na základe údajov vykazovaných PFI s nižšou periodicitou. Údaje sa prenášajú do chýbajúceho (-ich) obdobia (-í) tak, že sa opakujú alebo použijú vhodné štatistické techniky, aby odrážali vývoj v údajoch alebo sezónne výkyvy,

štvrťročné údaje sa odhadujú na základe údajov vykázaných peňažnými finančnými inštitúciami na agregovanejšom základe alebo na základe špecifických členení, ktoré národné centrálne banky považujú za opodstatnené,

štvrťročné údaje sa odhadujú na základe údajov zozbieraných od veľkých peňažných finančných inštitúcií, zodpovedných aspoň za 80 % obchodov s krajinami, ktoré pristúpili k EÚ 1. mája 2004,

štvrťročné údaje sa odhadujú na základe alternatívnych zdrojov údajov, ako napríklad Banka pre medzinárodné zúčtovanie alebo údaje o platobnej bilancii, po vykonaní všetkých potrebných úprav požadovaných z dôvodu používania odlišných pojmov a definícií v takýchto alternatívnych zdrojoch v porovnaní s tými, ktoré sa používajú v menovej a finančnej štatistike, alebo

štvrťročné údaje sa odhadujú na základe údajov za krajiny, ktoré pristúpili k EÚ 1. mája 2004, vykazovaných štvrťročne peňažnými finančnými inštitúciami ako jeden súhrn.

Článok 8

Štatistika základne na výpočet povinných minimálnych rezerv

Mesačná štatistika agregovanej základne na výpočet povinných minimálnych rezerv v členení podľa druhu pasíva sa vypočíta z údajov o stavoch ku koncu mesiaca v súlade s nariadením ECB/2003/9 a podľa kategórií ustanovených v nariadení ECB/2001/13. Údaje na zostavenie tejto štatistiky v súlade s časťou 5 prílohy III k tomuto usmerneniu sa získavajú z údajov, ktoré národným centrálnym bankám predkladajú úverové inštitúcie, podliehajúce požiadavke tvoriť povinné minimálne rezervy.

Štatistika základne na výpočet povinných minimálnych rezerv pozostáva zo šiestich časových radov pre úverové inštitúcie, ktoré sa týkajú údajov o stavoch ku koncu mesiaca, a ktoré sa mesačne zasielajú do ECB prostredníctvom systému na výmenu údajov ESCB, najneskôr v pracovný deň národnej centrálnej banky, ktorý predchádza začiatku udržiavacieho obdobia. Malé úverové inštitúcie vykazujú údaje do národných centrálnych bánk štvrťročne a v obmedzenom členení. Pre tieto malé úverové inštitúcie sa používa zjednodušená štatistika základne na výpočet povinných minimálnych rezerv za tri udržiavacie obdobia. Národné centrálne banky používajú štvrťročné údaje o základni na výpočet povinných minimálnych rezerv malých úverových inštitúcií pre mesačné údaje, ktoré sa vykazujú do ECB formou troch prenosov údajov nasledujúcich po ich zverejnení.

Opravy základne na výpočet povinných minimálnych rezerv a/alebo požiadaviek na povinné minimálne rezervy, ktoré vykonajú vykazujúce inštitúcie, a ktoré sa vyskytnú po začatí udržiavacieho obdobia, by nemali viesť k opravám štatistiky základne na výpočet povinných minimálnych rezerv a požiadaviek na povinné minimálne rezervy.

Článok 9

Štatistika makroukazovateľov

ECB mesačne sleduje presnosť súčasných štandardizovaných odpočtov zo základne na výpočet povinných minimálnych rezerv, ktoré môžu úverové inštitúcie použiť na zostatky z nimi vydaných dlhových cenných papierov so stanovenou splatnosťou do dvoch rokov, použitím štatistických informácií, ktoré úverové inštitúcie predkladajú národným centrálnym bankám ku koncu mesiaca v súlade s nariadením ECB/2001/13. Národné centrálne banky zostavujú a vykazujú do ECB požadované agregáty v súlade s časťou 6 prílohy III k tomuto usmerneniu.

Tri časové rady za úverové inštitúcie, ktoré obsahujú údaje o stavoch ku koncu mesiaca, sa mesačne zasielajú do ECB, najneskôr v pracovný deň národnej centrálnej banky, ktorý predchádza začiatku udržiavacieho obdobia.

Tieto rady sa zasielajú aj vtedy, ak sa príslušné bilančné položky v členskom štáte neuvádzajú.

Článok 10

Bilančná štatistika úverových inštitúcií

a)   Všeobecne

Národné centrálne banky vykazujú do ECB osobitné údaje bilančných položiek za sektor úverových inštitúcií podľa časti 2 tabuliek 1, 2 a 4 prílohy I k nariadeniu ECB/2001/13 a časti 7 prílohy III k tomuto usmerneniu. Keďže údaje za celý sektor PFI sú už vykázané podľa nariadenia ECB/2001/13, požiadavky ustanovené v tomto článku sa vzťahujú iba na tie členské štáty, v ktorých spravodajská skupina ostatných peňažných finančných inštitúcií pozostáva tak z úverových inštitúcií, ako aj z fondov peňažného trhu (ďalej len „FPT“) a vplyv týchto FPT sa považuje za štatisticky významný, pretože sú súčasne splnené tieto kritériá:

i)

rozdiel medzi bilančným súhrnom za sektor PFI a bilančným súhrnom za podsektor úverové inštitúcie je trvalo väčší ako 5 miliárd EUR, a

ii)

peňažné finančné inštitúcie iné ako úverové inštitúcie, t. j. FPT majú vplyv na viac ako jednu položku na ktorejkoľvek strane bilancie za sektor PFI.

Napriek tomu, že v niektorých krajinách existuje malý počet iných inštitúcií, ktoré sú klasifikované ako peňažné finančné inštitúcie, tieto inštitúcie sa z kvantitatívneho hľadiska nepovažujú za významné.

b)   Úpravy tokov

Údaje o úpravách tokov sa vykazujú v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. b) tohto usmernenia.

Údaje sa vykazujú štvrťročne, do 28 pracovných dní po skončení referenčného obdobia.

Údaje vyžadované podľa časti 7 tabuľky 3 prílohy III k tomuto usmerneniu sa vykazujú od marca 2005, ktorý je referenčným mesiacom.

Údaje vykazované v súvislosti s bilanciou úverových inštitúcií pokrývajú 100 % inštitúcií, ktoré sú do tohto sektoru zaradené. Ak je skutočné pokrytie pri vykazovaní nižšie ako 100 % v dôsledku uplatnenia zásady nezahrnutia malých inštitúcií, národné centrálne banky doplnia poskytované údaje na základe odhadov tak, aby zabezpečili 100 % pokrytie.

Článok 11

Štruktúrne finančné ukazovatele

a)   Všeobecne

Národné centrálne banky vykazujú bilančné údaje o ostatných štruktúrnych finančných ukazovateľoch v súlade s časťou 8 prílohy III k tomuto usmerneniu.

Národné centrálne banky poskytujú údaje k 18 ukazovateľom podľa časti 8 prílohy III k tomuto usmerneniu v súlade s nižšie ustanovenými koncepčnými a metodickými pravidlami. Dodržujú sa štatistické zásady prijaté na zostavenie štatistiky bilančných položiek, a to:

i)

údaje sa agregujú, a nie konsolidujú, a

ii)

zásada rezidentskej príslušnosti sa riadi „prístupom hostiteľskej krajiny“, a

iii)

bilančné údaje sa vykazujú v hrubom vyjadrení.

b)   Úpravy tokov

Údaje o úpravách tokov sa vykazujú v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. b) tohto usmernenia.

Údaje na výpočet štruktúrnych finančných ukazovateľov o úverových inštitúciách sa vykazujú do konca marca každého roka s odkazom na predchádzajúci rok. Ukazovateľ „počet zamestnancov úverových inštitúcií“ sa poskytuje, ak je to možné, do konca mája každého roka s odkazom na predchádzajúci rok.

Národné centrálne banky uplatňujú tieto všeobecné zásady pri oprave vykazovaných údajov:

a)

pri všetkých pravidelných ročných prenosoch údajov sa podľa potreby okrem údajov za posledný rok posielajú aj bežné opravy údajov za predchádzajúci rok a výnimočné opravy, a

b)

výnimočné opravy, ktoré významne zlepšia kvalitu údajov sa môžu zasielať v priebehu roka.

Zozbierané údaje pokrývajú 100 % inštitúcií, ktoré sú vymedzené ako úverové inštitúcie v súlade s časťou 1 oddielom I.2 prílohy I k nariadeniu ECB/2001/13. Ak je skutočné pokrytie nižšie ako 100 % v dôsledku uplatnenia zásady nezahrnutia malých inštitúcií, národné centrálne banky doplnia poskytované údaje na základe údajov v súlade s článkom 3 ods. 4 tohto usmernenia tak, aby zabezpečili 100 % pokrytie.

Národné centrálne banky vykazujú do ECB každú odchýlku od vyššie uvedených pojmov a pravidiel s cieľom umožniť monitorovanie národnej praxe. Národné centrálne banky predložia vysvetlivky, v ktorých uvedú dôvody významných opráv.

Článok 12

Údaje na účely Medzinárodného menového fondu

Bez toho, aby boli dotknuté zákonné povinnosti národných centrálnych bánk voči Medzinárodnému menovému fondu (ďalej len „MMF“), môžu národné centrálne banky zasielať do MMF doplňujúce údaje o štatistike bilančných položiek PFI prostredníctvom ECB v súlade s týmito technickými opatreniami.

Národné centrálne banky zasielajú do ECB bilančné položky PFI podľa časti 9 prílohy III k tomuto usmerneniu v rámci pravidelných mesačných prenosov údajov bilančných položiek. Prenosy údajov sa zhodujú s pravidelným vykazovaním údajov bilančných položiek do ECB, ktoré sa uskutočňuje v 15. pracovný deň nasledujúci po skončení mesiaca, ktorého sa údaje týkajú, v súlade s článkom 3 ods. 2 tohto usmernenia. Periodicita a termíny pre doplňujúce položky vysokej priority ustanovené v článku 7 ods. 2 tohto usmernenia sa použijú aj na série tu vymedzených údajov.

Článok 13

Štatistika sekuritizácie a iných prevodov úverov peňažnej finančnej inštitúcie pôvodne poskytnutých nepeňažným finančným inštitúciám

Národné centrálne banky vykazujú štatistické informácie o predaji a prevode úverov PFI tretím stranám, v závislosti od ich dostupnosti, vrátane tých, ktoré sa zakladajú na kvalifikovaných odhadoch, v súlade s časťou 10 prílohy III k tomuto usmerneniu.

Prenos údajov do ECB zahŕňa: i) hrubé toky, ii) čisté toky úverov pôvodne poskytnutých peňažnými finančnými inštitúciami a predaných tretím stranám, ak nie sú dostupné údaje o hrubých tokoch, a iii) údaje o stavoch sa vykazujú v oboch prípadoch, ak sú dostupné. Pre každý z týchto troch typov údajov sa úvery predané finančnej spoločnosti zvláštneho účelu (ďalej len „FVC“), teda ak sú sekuritizované prostredníctvom FVC, a úvery prevedené na iných sprostredkovateľov, bez ohľadu na to, či zahŕňajú sekuritizáciu vykazujú osobitne. Keďže sa úver považuje za predaný sektoru nepeňažných finančných inštitúcií (ďalej len „NpFI“), príslušné vykazovanie sa vyžaduje len vtedy, ak sa už neobjaví v bilancii PFI, ktorá pôvodne úver poskytla sektoru ostatných rezidentov, alebo v akejkoľvek bilancii ostatných peňažných finančných inštitúcií.

Údaje sa zasielajú v 15. pracovný deň nasledujúci po skončení mesiaca, ktorého sa údaje týkajú.

Článok 14

Štatistika ostatných finančných sprostredkovateľov

a)   Všeobecne

Národné centrálne banky vykazujú štatistické informácie o ostatných finančných sprostredkovateľoch v súlade s časťou 11 prílohy III k tomuto usmerneniu. Údaje sa zasielajú osobitne pre tieto podkategórie ostatných finančných sprostredkovateľov: i) investičné fondy (okrem FPT), a ii) obchodníci s cennými papiermi a derivátmi, a iii) finančné spoločnosti poskytujúce úvery, a iv) iní ostatní finanční sprostredkovatelia.

Údaje týkajúce sa ostatných finančných sprostredkovateľov sa zasielajú na základe údajov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na národnej úrovni. Ak skutočné údaje nie dostupné, alebo sa nedajú spracovať, poskytujú sa národné odhady. Ak príslušný hospodársky jav existuje, ale sa štatisticky nesleduje, a preto nie je možné poskytnúť národné odhady, národné centrálne banky sa môžu rozhodnúť, že daný časový rad buď nebudú vykazovať, alebo ho budú vykazovať ako chýbajúci. Každý nevykázaný časový rad sa preto bude vykladať ako „údaje, ktoré existujú, ale ich zber sa nezabezpečuje“ a na účely zostavovania agregovaných údajov za eurozónu môže ECB urobiť predpoklady a odhady. Spravodajská skupina pozostáva zo všetkých typov ostatných finančných sprostredkovateľov, ktoré sú rezidentmi v zúčastnených členských štátoch: inštitúcie nachádzajúce sa na danom území, vrátane dcérskych spoločností materských spoločností nachádzajúcich sa mimo daného územia a pobočky inštitúcií, ktoré majú ústredie mimo uvedeného územia.

Poskytujú sa tieto kľúčové ukazovatele a doplňujúce informácie:

kľúčové ukazovatele sa zasielajú na účely zostavovania agregátov za eurozónu: všetky zúčastnené členské štáty zasielajú tieto podrobné údaje vždy, keď majú k dispozícii skutočné údaje. Ak pri požadovaných členeniach alebo pri dohodnutej periodicite, termínoch alebo časových intervaloch nie sú k dispozícii skutočné údaje, poskytujú sa odhady, ak je to možné,

doplňujúce informácie sa zasielajú ako „doplňujúce položky“: krajiny zasielajú tie údaje, s ohľadom na ktoré je v súčasnosti k dispozícii ďalšie podrobné členenie.

b)   Úpravy tokov

Údaje o úpravách tokov sa môžu vykazovať vtedy, ak chýba veľa údajov o stavoch alebo keď sa vyskytnú úpravy vyplývajúce z reklasifikácie a ostatné úpravy. Údaje o úpravách tokov sa môžu poskytovať najmä z dôvodu úprav vyplývajúcich z reklasifikácie v súvislosti s implementáciou rámca ESA 95.

Ak sa transakcie odhadujú na základe rozdielu v stavoch dvoch po sebe nasledujúcich období, časové rady sa nevykazujú, alebo sa vykazujú ako chýbajúce.

Údaje o úpravách tokov sa vykazujú v súlade s článkom 3, ods. 1 písm. b) tohto usmernenia.

Periodicita vykazovania do ECB je štvrťročná. Štatistika OFS sa zasiela do ECB najneskôr v posledný kalendárny deň tretieho mesiaca, ktorý nasleduje po skončení referenčného obdobia, alebo v predchádzajúci pracovný deň NCB, ak posledný kalendárny deň mesiaca nie je pracovným dňom NCB. Presné dátumy prenosu údajov sa oznamujú národným centrálnym bankám vopred v podobe časového harmonogramu vykazovania, ktorý poskytne ECB do septembra každého roka.

Môže byť potrebné, aby národné centrálne banky opravili údaje zaslané počas predchádzajúceho štvrťroka. Navyše sa môžu vyskytnúť aj opravy údajov za staršie štvrťroky.

Uplatňujú sa tieto všeobecné zásady:

a)

pri všetkých pravidelných prenosoch štvrťročných údajov sa okrem údajov za posledný štvrťrok môžu zasielať len „bežné“ opravy, t. j. opravy údajov zaslaných za predchádzajúci štvrťrok, a

b)

výnimočné opravy sa obmedzia a vykazujú v iný deň ako pravidelné vykazovanie. Zanedbateľné rutinné opravy historických údajov sa zasielajú len raz ročne spolu s prenosom údajov za štvrtý štvrťrok, a

c)

výnimočné opravy, ktoré významne zlepšia kvalitu údajov, sa môžu zasielať v priebehu roka mimo pravidelných cyklov zostavovania štatistiky.

Účtovné pravidlá, ktoré dodržiavajú OFS pri zostavovaní svojich účtov musia byť v súlade s vnútroštátnymi predpismi, ktorými sa transponuje smernica 86/635/EHS a inými príslušnými medzinárodnými normami. Bez toho, aby boli dotknutá zaužívaná účtovná prax v členských štátoch, všetky aktíva a pasíva je potrebné na štatistické účely vykazovať v hrubom vyjadrení. Metódy oceňovania sú uvedené pri príslušných kategóriách.

Národné centrálne banky poskytujú ECB vysvetlivky v súlade s časťou 11 oddielom 3 prílohy III k tomuto usmerneniu. Národné centrálne banky poskytujú vysvetlivky k významným opravám.

Národné centrálne banky zastavia vykazovanie štatistických informácií, ktoré sa týkajú štatistiky investičných fondov (ďalej len „IF“) v kontexte štatistiky OFS hneď potom, ako Rada Guvernérov rozhodne, berúc do úvahy názory Štatistického výboru, že dostupné štatistiky aktív a pasív IF, vykazované podľa článku 18 tohto usmernenia sú v publikovateľnej kvalite na úrovni eurozóny, a to najneskôr do štvrtého štvrťroka roku 2009. Národné centrálne banky môžu odvodiť štatistiku IF v súlade s časťou 11 prílohy III k tomuto usmerneniu z príslušných štatistických informácií zozbieraných na účely štatistiky aktív a pasív IF v súlade s časťou 14 prílohy III k tomuto usmerneniu.

Článok 15

Štatistika vydaných cenných papierov

Národné centrálne banky vykazujú štatistické informácie zahŕňajúce všetky cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny v ktorejkoľvek mene, tak tuzemskej, ako aj medzinárodnej v súlade s časťou 12 prílohy III k tomuto usmerneniu.

Údaje sa do ECB vykazujú mesačne. Štatistika vydaných cenných papierov sa zasiela do ECB najneskôr do piatich týždňov od konca mesiaca, ktorého sa údaje týkajú. ECB oznamuje národným centrálnym bankám presné dátumy prenosu údajov vopred v podobe časového harmonogramu vykazovania.

Národné centrálne banky poskytujú ECB vysvetlivky ako je ustanovené v časti 12 oddieli 3, prílohy III k tomuto usmerneniu.

Článok 16

Štatistika úrokových sadzieb peňažných finančných inštitúcií

Národné centrálne banky vykazujú na účely štatistiky MIR agregované národné mesačné štatistické informácie, ktoré sa týkajú zostatkov a nových obchodov ako je uvedené v dodatkoch 1 a 2 prílohy II k nariadeniu ECB/2001/18.

Tieto štatistické informácie sa vykazujú v súlade s ročným časovým harmonogramom, ktorý stanovuje a oznamuje ECB národným centrálnym bankám do konca septembra každého roka.

Môže byť potrebné, aby národné centrálne banky opravili predchádzajúce referenčné mesačné hodnoty. Môžu sa vyskytnúť aj opravy napríklad v dôsledku chýb, reklasifikácií, zlepšenia postupov vykazovania atď., ktoré sa týkajú údajov vykázaných pred predchádzajúcim referenčným mesiacom.

Národné centrálne banky uplatňujú tieto všeobecné zásady:

a)

národné centrálne banky predložia vysvetlivky ECB, ak opravujú údaje za obdobie pred predchádzajúcim referenčným mesiacom, a

b)

národné centrálne banky tiež poskytujú vysvetlivky k významným opravám, a

c)

pri prenose opravených údajov, národné centrálne banky berú do úvahy stanovené termíny pravidelného vykazovania štatistiky MIR. Výnimočné opravy sa vykazujú mimo obdobia mesačného spracovania.

Ak je skutočné pokrytie pri vykazovaní MIR nižšie ako 100 % v dôsledku získavania vzoriek, národné centrálne banky doplnia poskytované údaje na základe odhadov o objemoch nových obchodov tak, aby zabezpečili 100 % pokrytie.

Článok 17

Štatistika platobného styku

Národné centrálne banky vykazujú štatistické informácie o platbách v súlade s časťou 13 prílohy III k tomuto usmerneniu. To zahŕňa: i) údaje o platobných transakciách a štruktúre, ako sú uvedené v tabuľkách 4 až 9, a ii) súvisiace informácie o bilančných položkách peňažných finančných inštitúcií a úverových inštitúcií a štrukturálne informácie o úverových inštitúciách, ako sú uvedené v tabuľkách 1 až 3.

Údaje o stavoch sa vykazujú pre všetky položky v tabuľkách 1 až 4 a 7. Všetky stavy sa vzťahujú na hodnoty z konca obdobia s výnimkou položiek v tabuľke 2 s odkazom „priemer za posledné udržiavacie obdobie“. Hrubé toky sa vykazujú pre položky v tabuľkách 5, 6, 8 a 9, ktoré pozostávajú z údajov o platobných transakciách.

Národné centrálne banky vykazujú historické údaje pre všetky položky.

Série údajov sa do ECB vykazujú ročne bez ohľadu na periodicitu vykazovania údajov. Údaje pre všetky položky v tabuľkách 4 až 9 sa vykazujú s ročnou periodicitou. Informácie o bilancii PFI v tabuľke 1 sa vykazujú mesačne. Informácie o bilancii úverových inštitúcií uvedené v tabuľkách 2 a 3 sa vykazujú štvrťročne s výnimkou položiek, ktoré sa týkajú pozícií v rámci NCB a položiek inštitúcií elektronických peňazí, ktoré sa vykazujú ročne. Štrukturálne informácie o úverových inštitúciách uvedené v tabuľke 3 sa vykazujú ročne. Ak je dostupnosť údajov vážne obmedzená, na zabezpečenie včasného a platného uverejnenia, môžu národné centrálne banky, pre tabuľky 1 až 3, zaslať len minimálny súbor údajov.

Minimálny súbor údajov zahŕňa:

mesačné série údajov: jedno pozorovanie vzťahujúce sa na pozície ku koncu decembra,

štvrťročné série údajov: jedno pozorovanie vzťahujúce sa na štvrtý štvrťrok roka,

ročné série údajov: jedno pozorovanie vzťahujúce sa na pozície ku koncu decembra,

ECB každoročne oznámi národným centrálnym bankám presné dátumy na predloženie údajov za každý cyklus zostavovania štatistiky. Národné centrálne banky môžu zasielať skutočné údaje, buď pred cyklom zostavovania štatistiky s výhradou potvrdenia pripravenosti ECB prijímať údaje, alebo kedykoľvek počas cyklu zostavovania štatistiky.

V prípade absencie skutočných údajov použijú národné centrálne banky odhady alebo predbežné údaje, ak je to možné.

Poskytovatelia údajov alebo národné centrálne banky môžu vykonať opravy na základe opätovných výpočtov alebo odhadov. Národné centrálne banky zasielajú opravy do ECB ako časť cyklu zostavovania štatistiky, pokiaľ možno ako časť prvého cyklu zostavovania štatistiky.

ECB zasiela národným centrálnym bankám vysvetlivky z predchádzajúceho roka vo formáte Word pred začiatkom prvého cyklu zostavovania štatistiky, ktoré sa doplnia a/alebo opravia a vrátia do ECB. V týchto vysvetlivkách národné centrálne banky podrobne uvedú odchýlky od požiadaviek, podľa možnosti aj vrátane vplyvu na údaje.

Článok 18

Štatistika aktív a pasív investičných fondov

a)   Všeobecne

Národné centrálne banky vykazujú štatistické informácie o aktívach a pasívach IF v súlade s časťou 14 prílohy III k tomuto usmerneniu, pre každý z nasledujúcich podsektorov: akciové fondy, dlhopisové fondy, zmiešané fondy, realitné fondy, hedge fondy a ostatné fondy, t.j. podľa charakteru investície, pričom každý z nich je ďalej rozčlenený na otvorené a uzavreté fondy, t.j. podľa typu investičného fondu. Na účel členenia IF podľa charakteru investície sa fondy klasifikujú podľa kategórií fondov, do ktorých primárne investujú.

Tieto požiadavky sa vzťahujú na stavy ku koncu mesiaca a ku koncu štvrťroka, a rovnako aj na mesačné a štvrťročné úpravy tokov (14).

b)   Úpravy tokov

Národné centrálne banky vykazujú do ECB osobitné údaje o úpravách vyplývajúcich z precenenia v dôsledku zmien cien a zmien výmenného kurzu a o úpravách vyplývajúcich z reklasifikácie, ako sú ustanovené v časti 14 prílohy III a v súlade s prílohou V k tomuto usmerneniu.

Finančné transakcie a súčasne aj úpravy, sa odvodzujú v súlade s ESA 95, a ak je to možné označujú sa ako „metóda ESA 95“. Národné centrálne banky sa môžu odchýliť od ESA 95 v dôsledku rozdielnej národnej praxe v súlade s nariadením ECB/2007/8. Ak sú dostupné informácie o stavoch s – b – s, úpravy vyplývajúce z precenenia sa môžu odvodiť v súlade so spoločnými metódami Eurosystému, t.j. metódou odvodenia tokov uvedenou v prílohe V k tomuto usmerneniu.

c)   Akcie na doručiteľa

Ak sú údaje o akciách na doručiteľa vykazované IF, peňažnými finančnými inštitúciami a/alebo ostatnými finančnými sprostredkovateľmi inými ako investičné fondy v súlade s prílohou I k nariadeniu ECB/2007/8 neúplné alebo ešte nedostupné, národné centrálne banky poskytnú údaje o akciách na doručiteľa na základe kvalifikovaných odhadov v súlade s geografickým a sektorovým členením v časti 14 tabuľke 1 prílohy III k tomuto usmerneniu.

d)   Doplňujúce položky

Národné centrálne banky mesačne vykazujú ďalšie štatistické informácie v rozsahu, v akom sú údaje dostupné, vrátane kvalifikovaných odhadov, v súlade s časťou 14 tabuľkou 3 prílohy III k tomuto usmerneniu.

Národné centrálne banky vykazujú do ECB mesačné stavy IF a údaje o úpravách vyplývajúcich z precenenia a úpravách vyplývajúcich z reklasifikácie do konca pracovnej doby v 28. pracovný deň nasledujúci po skončení mesiaca, na ktorý sa údaje vzťahujú. Rovnaký termín sa vzťahuje na vykazovanie doplňujúcich položiek.

Národné centrálne banky vykazujú do ECB štvrťročné stavy IF a údaje o úpravách vyplývajúcich z precenenia a úpravách vyplývajúcich z reklasifikácie do konca pracovnej doby v 28. pracovný deň nesledujúci po skončení štvrťroka, na ktorý sa údaje vzťahujú.

Na mesačné a štvrťročné opravy údajov sa vzťahujú tieto všeobecné pravidlá:

a)

opravy sa vykonávajú tak, aby boli mesačné a štvrťročné údaje navzájom v súlade;

b)

počas pravidelného obdobia zostavovania štatistiky, t.j. od 28. pracovného dňa nasledujúceho po skončení referenčného mesiaca/štvrťroka do dňa, kedy sa údaje zasielajú naspäť do národných centrálnych bánk, môžu národné centrálne banky opraviť údaje, ktoré sa vzťahujú na predchádzajúci referenčný štvrťrok, na dva jemu predchádzajúce mesiace, ako aj na mesiace nasledujúce po predchádzajúcom referenčnom štvrťroku.

c)

mimo pravidelných období zostavovania štatistiky môžu národné centrálne banky opraviť údaje, ktoré sa týkajú referenčného obdobia pred dvoma mesiacmi, ktoré predchádzajú predchádzajúci referenčný štvrťrok, okrem iného v prípade chýb, reklasifikácií alebo zlepšenia postupov vykazovania.

Na zabezpečenie kvality štatistiky IF eurozóny, ak národné centrálne banky udelia výnimky najmenším IF v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia ECB/2007/8, doplnia údaje na základe odhadov na 100 % pokrytie pre tieto investičné fondy pri zostavovaní mesačných a štvrťročných aktív a pasív IF vykazovaných do ECB, tak pre stavy, ako aj pre úpravy vyplývajúce z precenenia.

Národné centrálne banky si môžu vybrať postup dopĺňania údajov na základe odhadov na 100 % pokrytie za predpokladu, že postup spĺňa tieto minimálne normy:

a)

za chýbajúce údaje v požadovanom členení, sa odhady odvodia použitím pomerov, ktoré vychádzajú z údajov zodpovedajúceho podsektora IF, napr. ak otvorený dlhopisový fond patrí medzi malé investičné fondy a zabezpečuje sa iba zber akcií/podielových listov vydaných IF, chýbajúce údaje v členení sa odvodia použitím štruktúry kategórie otvorených dlhopisových fondov;

b)

žiadny podsektor IF (napríklad otvorené realitné fondy, uzavreté realitné fondy, atď.) nie je úplne vylúčený.

V súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia ECB/2007/8, môžu byť výnimky udelené investičným fondom ktoré, z dôvodu národných účtovných pravidiel zhodnocujú svoje aktíva s nižšou ako štvrťročnou periodicitou. Bez ohľadu na túto výnimku zahŕňajú údaje o IF vykazované mesačne a štvrťročne národnými centrálnymi bankami do ECB vždy údaje, ktoré sa týkajú týchto investičných fondov.

Ak sa používa kombinovaná metóda uvedená v prílohe I k nariadeniu ECB/2007/8, národné centrálne banky odvodia agregované štvrťročné aktíva a pasíva podsektorov IF v súlade s časťou 2 tabuľkou 1 prílohy III k tomuto usmerneniu takto:

a)

pre cenné papiere s verejnými identifikačnými kódmi priraďujú národné centrálne banky informácie poskytnuté na s – b – s základe k informáciám, ktoré sú odvodené z CSDB alebo kompatibilných národných databáz cenných papierov. Priradené s – b – s informácie sa použijú na zostavenie hodnoty aktív a pasív v eurách a na odvodenie potrebného členenia pre jednotlivý cenný papier IF. Národné centrálne banky odhadnú chýbajúce informácie, ak nie je možné nájsť identifikačné kódy cenných papierov v CSDB alebo v kompatibilných národných databázach cenných papierov, alebo ak informácie potrebné na zostavenie aktív a pasív v súlade s časťou 14 tabuľkou 1 prílohy III k tomuto usmerneniu nie sú dostupné v CSDB alebo v kompatibilných národných databázach cenných papierov. Národné centrálne banky môžu tiež zabezpečovať zber s – b – s informácií o cenných papieroch bez verejných identifikačných kódov použitím interných identifikačných kódov cenných papierov NCB.

b)

Národné centrálne banky agregujú údaje o cenných papieroch odvodených podľa písmena a) a doplnia informácie vykázané pre cenné papiere bez verejných identifikačných kódov s cieľom vytvoriť agregáty pre: i) cenné papiere iné ako akcie členené podľa splatnosti, meny a protistrany, a ii) akcie a ostatné majetkové účasti členené podľa nástroja a protistrany, a iii) celkový počet vydaných akcií/podielových listov vydaných IF;

c)

národné centrálny banky odvodia požadované štatistické informácie o aktívach a pasívach IF doplnením údajov o cenných papieroch odvodených podľa písmena b) a o aktívach a pasívach iných ako cenné papiere zozbieraných od jednotlivých rezidentských investičných fondov;

d)

národné centrálne banky agregujú aktíva a pasíva všetkých investičných fondov, ktoré sú rezidentmi členských štátov a ktoré patria do toho istého podsektora.

Vyššie uvedené sa uplatní aj vtedy, ak národné centrálne banky zbierajú údaje o aktívach a pasívach IF mesačne v súlade s článkom 6 ods. 3 nariadenia ECB/2007/8.

V súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) nariadenia ECB/2007/8 zbierajú národné centrálne banky údaje o akciách/podielových listov vydaných IF mesačne. Za referenčné mesiace, ktoré nie sú poslednými mesiacmi príslušného štvrťroka, odhadujú národné centrálne banky mesačné údaje o aktívach a pasívach IF iných ako akcie/podielové listy vydané IF, na základe mesačných a štvrťročných údajov, pokiaľ nie sú zozbierané mesačne, ako je ustanovené v článku 6 ods. 3 nariadenia ECB/2007/8.

Ak je to možné, národné centrálne banky robia odhady na úrovni jednotlivých fondov. Prípadne môže NCB robiť odhady podľa podsektorov IF alebo môže požiadať o odhady ECB. Ak NCB požiada ECB o odhady ECB môže požadovať doplňujúce informácie, ako sú údaje podľa jednotlivých fondov a údaje podľa jednotlivých cenných papierov.

Oceňovanie a/alebo účtovné pravidlá ustanovené v nariadení ECB/2007/8 sa použijú tiež ak národné centrálne banky vykazujú údaje o IF do ECB. Na položky, na ktoré sa vzťahuje naakumulovaný úrok, sa však uplatňujú tieto pravidlá:

a)

„cenné papiere iné ako akcie“ zahŕňajú naakumulovaný úrok,

b)

„poskytnuté vklady a úvery“ a „prijaté úvery a vklady“ nezahŕňajú naakumulovaný úrok, ktorý je vykazovaný v ostatných aktívach/pasívach.

Národné centrálne banky predložia vysvetlivky, v ktorých uvedú dôvody významných opráv. Navyše, národné centrálne banky poskytujú ECB vysvetlivky, ktoré sa týkajú úprav vyplývajúcich z reklasifikácie. Národné centrálne banky tiež poskytnú vysvetlivky, ktoré sa týkajú opráv uvedených v článku 18 ods. 3 písm. c) tohto usmernenia.

V súlade s článkom 5 ods. 3 nariadenia ECB/2007/8, môžu národné centrálne banky povoliť investičným fondom vykazovať svoje aktíva a pasíva ako skupinu za predpokladu, že to povedie k podobným výsledkom ako pri vykazovaní podľa jednotlivých fondov. Investičné fondy, ktoré sa vykazujú ako skupina, by mali patriť do rovnakého podsektora, napríklad uzavreté realitné fondy alebo otvorené realitné fondy.

Národné centrálne banky poskytujú ročne ECB buď: i) indikátory analyzujúce pokrytie a kvalitu príslušných súborov cenných papierov v CSDB v súlade s Manuálom postupov CSDB, alebo ii) súvisiace informácie potrebné na odvodenie pokrytia a indikátorov kvality.

Národné centrálne banky, ktoré sa spoliehajú na národnú databázu cenných papierov poskytujú ECB raz ročne agregované výsledky, ktoré pokrývajú jednu štvrtinu a najmenej dva štatisticky významné podsektory investičných fondov. Tieto agregované výsledky by sa nemali líšiť o viac ako 5 % od tých výsledkov, ktoré by sa získali použitím CSDB. Toto sa použije na informácie, ktoré neboli vykázané investičnými fondmi.

Vyššie uvedené informácie sa zasielajú do ECB do konca februára každého roka, pričom referenčnými údajmi sú údaje z konca decembra predchádzajúceho roka.

Článok 19

Zoznam peňažných finančných inštitúcií na štatistické účely

Premenné zozbierané na zostavenie a vedenie zoznamu peňažných finančných inštitúcií na štatistické účely, ktorý je ustanovený v článku 3 nariadenia ECB/2001/13, sú uvedené v časti 1 prílohy VI k tomuto usmerneniu.

Ak sa vyskytnú zmeny v sektore PFI alebo zmeny v atribútoch existujúcich peňažných finančných inštitúcií, vykazujú národné centrálne banky aktualizácie premenných uvedených v časti 1 prílohy VI k tomuto usmerneniu. Zmeny v sektore PFI sa vyskytnú, ak inštitúcia vstúpi do sektora PFI (t.j. v prípade založenia peňažnej finančnej inštitúcie (ďalej len „PFI“) v dôsledku zlúčenia, založenia nových právnických osôb v dôsledku rozdelenia existujúcej PFI, založenia novej PFI, alebo zmeny právnej formy predchádzajúcej NpFI, tak že sa stane PFI) alebo ak existujúca PFI opustí sektor PFI (t.j. v prípade účasti PFI na zlúčení, nadobudnutí PFI inou inštitúciou formou kúpy, rozdelenia PFI na osobitné právnické osoby, zmene právnej formy PFI, tak že sa stane NpFI, alebo likvidácie PFI).

Pri vykazovaní novej inštitúcie, alebo inštitúcie, u ktorej má nastať zmena, doplnia národné centrálne banky všetky povinné premenné. Pri vykazovaní inštitúcie, ktorá opúšťa sektor PFI a nie je súčasťou zlúčenia, vykazujú národné centrálne banky minimálne informácie: druh žiadosti, t.j. výmaz, a identifikačný kód PFI, t.j. premenná „mfi_id“.

Národné centrálne banky opätovne neprideľujú identifikačné kódy PFI vymazaných peňažných finančných inštitúcií novým peňažným finančným inštitúciám. V prípade, že sa tomuto kroku nedá predísť, poskytnú národné centrálne banky v rovnakom čase ECB písomné vysvetlenie (použitím „object_request“ typu „mfi_req_realloc“).

Pri aktualizácii vykazovania môžu národné centrálne banky použiť súbor národných znakov za predpokladu, že používajú latinku. Národné centrálne banky používajú Unicode na správne zobrazenie všetkých súborov špeciálnych znakov, keď prijímajú informácie z ECB prostredníctvom Databázy registra inštitúcií a aktív (ďalej len „RIAD“) Systému výmeny údajov.

Pred prenosom aktualizácií do ECB vykonajú národné centrálne banky overovacie kontroly v časti 2 oddieloch 1 až 10 prílohy VI k tomuto usmerneniu.

Národné centrálne banky, ak je to možné, zasielajú do ECB aktualizácie premenných uvedených v časti 1 prílohy VI k tomuto usmerneniu hneď, ako sa vyskytnú zmeny v sektore PFI, alebo zmeny v atribútoch existujúcich peňažných finančných inštitúcií.

Ak to možné nie je, poskytnú národné centrálne banky písomné vysvetlenie omeškania medzi výskytom skutočnosti a jej vykázaním do ECB.

Národné centrálne banky zasielajú aktualizácie vo formáte XML prostredníctvom RIAD Systému výmeny údajov v súlade s dokumentom „Špecifikácia výmeny pre RIAD Systému výmeny údajov“. V prípade zlyhania RIAD Systému výmeny údajov sa aktualizácie zašlú vo formáte XML prostredníctvom účtu N13 Cebamail. V prípade, že systém Cebamail nie je na prenos súboru s aktualizáciami a opravami PFI použiteľný, zasielajú národné centrálne banky tieto súbory vo formáte XML prostredníctvom e-mailu na túto adresu: birs@ecb.int.

Ak sa používa postup ručného vkladania údajov, národné centrálne banky vytvoria vhodný súbor kontrol, aby minimalizovali prevádzkové chyby a zabezpečili presnosť a súlad aktualizácií PFI, ktoré sa vykazujú prostredníctvom RIAD Systému výmeny údajov.

Po obdržaní aktualizácií vykoná ECB bezodkladne overovacie kontroly uvedené v časti 2 oddieloch 1 až 11 prílohy VI k tomuto usmerneniu.

ECB bezodkladne zašle naspäť do národných centrálnych bánk: i) potvrdenie o prijatí, ktoré obsahuje súhrnné informácie o aktualizáciách PFI, ktoré boli úspešne spracované a zahrnuté do súboru údajov PFI, a/alebo ii) potvrdenie o chybe, ktoré obsahuje presné informácie o aktualizáciách PFI a overovacie kontroly, ktoré zlyhali. V súlade s časťou 2 oddielmi 1 až 11 prílohy VI k tomuto usmerneniu ECB zahrnie, v celku alebo čiastočne, neúplné, nesprávne alebo chýbajúce žiadosti o aktualizácie alebo ich odmietne.

Po obdržaní potvrdenia o chybe národné centrálne banky bezodkladne podniknú kroky na zabezpečenie prenosu správnych údajov. Ak správne informácie závisia od aktualizácií zaslaných inými národnými bankami v priebehu posledného mesiaca, a teda nie sú dostupné na internetovej stránke ECB, národné centrálne banky kontaktujú ECB prostredníctvom účtu N13 Cebamail s uvedením osobitných detailov požadovaných informácií.

ECB vyhotoví kópiu všetkých zmien, ktoré sú zahrnuté do zoznamu peňažných finančných inštitúcií každý pracovný deň ECB o 17.00 stredoeurópskeho času (ďalej len „SEČ“) a rozšíri ich do všetkých národných centrálnych bánk. Rozšírenie obsahuje všetky podrobnosti každej z nasledujúcich zmien vykázaných národnými centrálnymi bankami: i) nové peňažné finančné inštitúcie; ii) aktualizované peňažné finančné inštitúcie; iii) vymazané peňažné finančné inštitúcie iv) prerozdelenie identifikačných kódov PFI; v) zmena identifikačných kódov PFI, a vi) zmena identifikačných kódov PFI zahŕňajúca prerozdelenie.

ECB vyhotoví kópiu súboru údajov o PFI a sprístupní ju na internetovej stránke ECB o 17.00 SEČ každého pracovného dňa ECB. Uvedú sa všetky záznamy PFI bez ohľadu na to, či sú v súlade so záznamami Akceptovateľných protistrán pre operácie menovej politiky (ďalej len „MPEC“).

V posledný pracovný deň ECB každého kalendárneho mesiaca o 17.00 SEČ vyhotoví ECB kópiu súboru údajov o PFI spolu s jednou premennou zo súboru údajov o MPEC, t.j. premenná „reserve“ označujúca, či úverové inštitúcie, ktoré sú rezidentmi eurozóny, podliehajú požiadavke na tvorbu povinných minimálnych rezerv. Táto kópia by nemala obsahovať nezosúladené záznamy MPEC a PFI, t.j. ak úverová inštitúcia, ktorá je rezidentom eurozóny, je uvedená v súbore údajov PFI, ale nie je uvedená v súbore údajov MPEC, a naopak. ECB sprístupní verejnosti zoznam peňažných finančných inštitúcií a inštitúcií, ktoré podliehajú požiadavke na tvorbu povinných minimálnych rezerv v deň nasledujúci po vyhotovení kópie. Ak je kópia vyhotovená v piatok o 17.00 SEČ, ECB sprístupní aktualizované informácie v sobotu o 12.00 SEČ.

V rovnakom čase ako ECB zverejní zoznam peňažných finančných inštitúcií a inštitúcií, ktoré podliehajú požiadavke na tvorbu povinných minimálnych rezerv na svojej internetovej stránke, zašle ho národným centrálnym bánk prostredníctvom RIAD Systému výmeny údajov.

Článok 20

Zoznam investičných fondov na štatistické účely

Premenné zozbierané na zostavenie a vedenie zoznamu investičných fondov na štatistické účely, ktorý je ustanovený v článku 4 nariadenia ECB/2007/8, sú uvedené prílohe VII k tomuto usmerneniu.

Ak sa vyskytnú zmeny v sektore IF alebo zmeny v atribútoch existujúcich investičných fondov, vykazujú národné centrálne banky aktualizácie premenných uvedených v časti 1 prílohy VII k tomuto usmerneniu. Zmeny v sektore IF sa vyskytnú, ak inštitúcia vstúpi do sektora IF alebo ak existujúci IF opustí sektor IF.

Národné centrálne banky odvodia aktualizácie porovnaním národných zoznamov investičných fondov na konci dvoch po sebe nasledujúcich štvrťrokov, t.j. neberú do úvahy pohyby v rámci štvrťroka.

Pri vykazovaní novej inštitúcie alebo inštitúcie, u ktorej má nastať zmena, národné centrálne banky doplnia všetky povinné premenné.

Pri vykazovaní inštitúcie, ktorá opúšťa sektor IF, vykazujú národné centrálne banky tieto minimálne informácie: druh žiadosti, t.j. výmaz, a identifikačný kód IF, t.j. premenná „if_id“.

Raz ročne, k 31. decembru ako referenčnému dátumu, národné centrálne banky zasielajú súbor XML, aby osobitne vykázali čistú hodnotu aktív (ďalej len „NAV“) za IF. To znamená, že NAV sa poskytuje oddelene od zmien v ostatných atribútoch investičných fondov. Poskytujú pre všetky investičné fondy sa poskytujú tieto informácie: druh žiadosti, t.j. if_req_nav, jedinečný identifikačný kód IF, výška NAV a príslušný dátum NAV.

Pre každý referenčný dátum sa informácie o nových investičných fondoch alebo zmenách identifikačných kódov existujúcich investičných fondov zasielajú najprv do ECB pred zaslaním informácií o NAV.

Ak je to možné, národné centrálne banky opätovne neprideľujú identifikačné kódy vymazaných investičných fondov novým investičným fondom. Ak je to nevyhnutné, národné centrálne banky predložia ECB písomné vysvetlenie prostredníctvom účtu N13 Cebamail v rovnakom čase ako záznamy o IF (použitím object_request typu „if_req_realloc“).

Pri aktualizácii vykazovania môžu národné centrálne banky použiť súbor národných znakov za predpokladu, že používajú latinku. Národné centrálne banky používajú Unicode na správne zobrazenie všetkých súborov špeciálnych znakov, ak prijímajú informácie z ECB prostredníctvom RIAD Systému výmeny údajov.

Pred zaslaním aktualizácií do ECB vykonajú národné centrálne banky overovacie kontroly v časti 3 prílohy VII k tomuto usmerneniu.

Národné centrálne banky zasielajú do ECB aktualizácie premenných uvedených v časti 1 prílohy VII k tomuto usmerneniu, minimálne štvrťročne, v termíne do dvoch mesiacov po referenčnom dátume. Premenná NAV sa však aktualizuje pre všetky investičné fondy ročne s oneskorením maximálne dva mesiace po referenčnom dátume, ktorým je koniec decembra.

Národné centrálne banky zasielajú aktualizácie vo formáte súboru XML prostredníctvom prenosového kanálu ESCB-Net v súlade s usmernením poskytnutým v dokumente: „Špecifikácia výmeny pre RIAD Systému výmeny údajov“. ECB potom spracuje údaje prostredníctvom RIAD Systému výmeny údajov. V prípade zlyhania prenosového kanálu ESCB-Net a/alebo RIAD Systému výmeny údajov, sa aktualizácie zasielajú vo formáte XML prostredníctvom účtu N13 Cebamail. V prípade, že systém Cebamail nie je na prenos súboru s aktualizáciami a opravami IF použiteľný, zasielajú národné centrálne banky tieto súbory vo formáte XML prostredníctvom e-mailu na túto adresu: birs@ecb.int.

Ak sa používa postup ručného vkladania údajov, národné centrálne banky vytvoria vhodný súbor kontrol, aby minimalizovali prevádzkové chyby a zabezpečili presnosť a súlad aktualizácií IF, ktoré sa vykazujú prostredníctvom RIAD Systému výmeny údajov.

Po obdržaní aktualizácií vykoná ECB bezodkladne overovacie kontroly uvedené v časti 3 prílohy VII k tomuto usmerneniu.

ECB bezodkladne zašle naspäť do národných centrálnych bánk: i) potvrdenie o prijatí, ktoré obsahuje súhrnné informácie o aktualizáciách IF, ktoré boli úspešne spracované a zahrnuté do súboru údajov o IF, a/alebo ii) potvrdenie o chybe, ktoré obsahuje presné informácie o aktualizáciách IF a overovacie kontroly, ktoré zlyhali. V súlade s časťou 3 prílohy VII k tomuto usmerneni, ECB zahrnie, v celku alebo čiastočne, neúplné, nesprávne alebo chýbajúce žiadosti o aktualizácie alebo ich odmietne.

Po obdržaní potvrdenia o chybe národné centrálne banky bezodkladne podniknú kroky na zabezpečenie prenosu správnych údajov. Ak bezodkladné podniknutie krokov nie je možné, národné centrálne banky majú maximálne štyri pracovné dni po určenom termíne na vykazovanie, t.j. do 17.59 SEČ štvrtého pracovného dňa, na vykázanie správnych informácií.

ECB vyhotoví kópiu súboru údajov o investičných fondoch s výnimkou hodnôt označených ako dôverné a premennej „NAV“ o 18.00 SEČ štvrtého pracovného dňa nasledujúceho po určenom dátume vykazovania na zasielanie aktualizácií. Aktualizované informácie sa zverejnia o 12.00 SEČ nasledujúceho dňa. Ak je kópia vyhotovená v piatok o 18.00 SEČ, ECB zverejní aktualizované informácie v sobotu o 12.00 SEČ.

ECB nezverejní hodnoty, ktoré boli označené ako dôverné.

ECB nezverejní premennú „NAV“ za IF. Namiesto toho ECB na základe premennej „NAV“ stanoví rozsah veľkostných tried a príslušnú veľkostnú triedu pre IF.

V rovnakom čase ako ECB zverejní zoznam investičných fondov na svojej internetovej stránke, zašle ho do národných centrálnych bánk prostredníctvom RIAD Systému výmeny údajov.

Článok 21

Overovanie

Bez toho, aby boli dotknuté práva ECB na overovanie ustanovené v nariadení (ES) č. 2533/98 a nariadení ECB/2001/13, národné centrálne banky monitorujú a zabezpečujú kvalitu a spoľahlivosť štatistických informácií poskytovaných ECB.

Článok 22

Normy prenosu

Na elektronický prenos štatistických informácií požadovaných ECB používajú národné centrálne banky ESCB-Net, ktorú zabezpečuje ESCB. Na túto elektronickú výmenu štatistických informácií bol vyvinutý formát štatistickej správy, ktorým je štandardný formát dohodnutý Štatistickým výborom. Táto požiadavka nebráni tomu, aby s predchádzajúcim súhlasom ECB boli použité ako náhradné riešenie akékoľvek iné prostriedky prenosu štatistických informácií.

Článok 23

Zjednodušený postup zmien a doplnení

S prihliadnutím na názor Štatistického výboru môže Výkonná rada ECB robiť akékoľvek technické zmeny a doplnenia príloh k tomuto usmerneniu, ktoré nemenia základný pojmový rámec alebo neovplyvňujú vykazovaciu záťaž spravodajských jednotiek v členských štátoch.

Článok 24

Uverejnenie

Národné centrálne banky neuverejnia národné príspevky do mesačných menových agregátov za eurozónu, dovtedy, kým tieto agregáty neuverejní ECB. Ak národné centrálne banky uverejnia takéto údaje, musia byť totožné s údaje, ktorými prispeli do naposledy uverejnených agregátov za eurzónu. Ak národné centrálne banky reprodukujú agregáty eurozóny uverejnené ECB, mali by ich reprodukovať verne.

Článok 25

Zrušovacie ustanovenia

Usmernenie ECB/2003/2 sa týmto zrušuje.

Článok 26

Nadobudnutie účinnosti

Toto usmernenie nadobúda účinnosť tretím dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia účinnosti nariadenia ECB/2007/8.

Článok 27

Adresáti

Toto usmernenie sa vzťahuje na všetky národné centrálne banky Eurosystému.

Vo Frankfurte nad Mohanom, 1. augusta 2007.

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. ES L 333, 17.12.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením ECB/2006/20 (Ú. v. EÚ L 2, 5.1.2007, s. 3).

(2)  Ú. v. EÚ L 250, 2.10.2003, s. 10.

(3)  Ú. v. ES L 10, 12.1.2002, s. 24. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením ECB/2004/21 (Ú. v. EÚ L 371, 18.12.2004, s. 42).

(4)  Ú. v. EÚ L 211, 11.8.2007, s. 8.

(5)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8.

(6)  Ú. v. ES L 372, 31.12.1986, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/46/ES (Ú. v. EÚ L 224, 16.8.2006, s. 1).

(7)  Ú. v. EÚ L 58, 3.3.2003, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 310, 30.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1267/2003 (Ú. v. EÚ L 180, 18.7.2003, s. 1).

(9)  V zásade sa bilancia zostavuje k poslednému kalendárnemu dňu mesiaca/štvrťroka bez ohľadu na miestne sviatky. Ak uvedené nie možné, bilancia sa v mnohých prípadoch zostavuje k poslednému pracovnému dňu v súlade s pravidlami národného alebo účtovnými pravidlami.

(10)  T. j. transakcie.

(11)  T. j. zahrnutie alebo vyňatie peňažných finančných inštitúcií, ak boli obchody prevedené do sektora PFI alebo zo sektora PFI.

(12)  T. j. zlúčenia alebo splynutia a prevzatia.

(13)  Európsky menový inštitút, Manuál na zostavovanie menovej a bankovej štatistiky – usmernenie poskytnuté národným centrálnym bankám na účely zostavovania menovej a bankovej štatistiky, ktorá sa má zasielať do ECB, dostupný na www.ecb.int.

(14)  V zásade sa aktíva a pasíva zostavujú k poslednému kalendárnemu dňu mesiaca alebo štvrťroka bez ohľadu na miestne sviatky. Avšak, v mnohých prípadoch toto nebude možné a aktíva a pasíva sa budú zostavovať k poslednému pracovnému dňu v súlade s pravidlami národného trhu alebo účtovnými pravidlami.


PRÍLOHA I

PREVODOVÉ TABUĽKY

Prevodové tabuľky uvádzajú podrobný vzťah medzi účtovnými súvahovými položkami a položkami, ktoré sa majú vykazovať na štatistické účely.

Ľavá strana prevodových tabuliek uvádza pre každú kolónku tabuliek 1, 2, 3 a 4 prílohy I k nariadeniu ECB/2001/, číslo položky, opis a členenie; pravá strana prevodových tabuliek uvádza pre každú účtovnú položku číslo položky, opis a požadované členenie. Niektoré bilančné položky nariadenia ECB/2001/13 sa v bilanciách ECB/NCB neuvádzajú (tieto sú označené ako „n/a“).

PREVODOVÁ TABUĽKA

(Mesačné údaje)

Prevodová tabuľka na účely menovej a bankovej štatistiky. Priradenie jednotlivých položiek

PASÍVA

Stavy

Nariadenie ECB/2001/13 – Príloha 1 – Tabuľka 1

Účtovná osnova

Položka

Opis

Členenie

Položka

Opis

Ďalšie členenie

Rezidentská príslušnosť

Sektor

Podsektor

Splatnosť

Rezidentská príslušnosť

Typ

Mena

Sektor

Podsektor

Splatnosť

8

Emisia obeživa

 

 

 

 

 

1

Bankovky v obehu

 

 

 

 

 

 

9

Vklady (vo všetkých menách)

tuzemsko

PFI

 

 

 

2.1

Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách – bežné účty (vrátane systému povinných minimálnych rezerv)

tuzemsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách – jednodňové sterilizačné obchody

tuzemsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách – termínované vklady

tuzemsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách – dolaďovacie reverzné operácie

tuzemsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách – záväzky z vyrovnania marže

tuzemsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách

tuzemsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách – ostatné záväzky

tuzemsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

tuzemsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1

Záväzky v rámci Eurosystému – záväzky zodpovedajúce prevodom devízových rezerv (len súvahová položka ECB)

tuzemsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2

Záväzky v rámci Eurosystému – záväzky súvisiace s vlastnými zmenkami na krytie emisie dlhových certifikátov ECB (len súvahová položka národných centrálnych bánk)

tuzemsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4

Záväzky v rámci Eurosystému – ostatné záväzky v rámci Eurosystému

tuzemsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

tuzemsko

vklady

všetky meny

PFI

 

 

9

Vklady (vo všetkých menách)

tuzemsko

NpFI

verejná správa

ústredná štátna správa

 

5.1

Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách – verejná správa

tuzemsko

 

 

NpFI

ústredná štátna správa

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

tuzemsko

 

 

NpFI

ústredná štátna správa

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

tuzemsko

vklady

všetky meny

NpFI

ústredná štátna správa

 

9

Vklady (vo všetkých menách)

ostatné zúčastnené členské štáty

PFI

 

 

 

2.1

Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách – bežné účty (vrátane systému povinných minimálnych rezerv)

ostatné zúčastnené členské štáty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách – jednodňové sterilizačné obchody

ostatné zúčastnené členské štáty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách – termínované vklady

ostatné zúčastnené členské štáty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách – dolaďovacie reverzné operácie

ostatné zúčastnené členské štáty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách – záväzky z vyrovnania marže

ostatné zúčastnené členské štáty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách

ostatné zúčastnené členské štáty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách – ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

ostatné zúčastnené členské štáty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1

Záväzky v rámci Eurosystému – záväzky zodpovedajúce prevodom devízových rezerv (len súvahová položka ECB)

ostatné zúčastnené členské štáty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2

Záväzky v rámci Eurosystému – záväzky súvisiace s vlastnými zmenkami na krytie emisie dlhových certifikátov ECB (len súvahová položka národných centrálnych bánk)

ostatné zúčastnené členské štáty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4

Záväzky v rámci Eurosystému – ostatné záväzky v rámci Eurosystému

ostatné zúčastnené členské štáty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

vklady

všetky meny

PFI

 

 

9

Vklady (vo všetkých menách)

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

verejná správa

ústredná štátna správa

 

5.1

Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách – verejná správa

ostatné zúčastnené členské štáty

 

 

NpFI

ústredná štátna správa

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

ostatné zúčastnené členské štáty

 

 

NpFI

ústredná štátna správa

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

vklady

všetky meny

NpFI

ústredná štátna správa

 

9

Vklady (vo všetkých menách)

zvyšok sveta

 

 

 

 

6

Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene – vklady, zostatky a ostatné záväzky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2

Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

zvyšok sveta

vklady

všetky meny

 

 

 

9

Vklady (vo všetkých menách)

zvyšok sveta

 

 

 

podľa splatnosti (2 pásma)

6

Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách

 

 

 

 

 

podľa splatnosti (2 pásma)

 

 

 

 

 

 

 

8.1

Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene – vklady, zostatky a ostatné záväzky

 

 

 

 

 

podľa splatnosti (2 pásma)

 

 

 

 

 

 

 

8.2

Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II

 

 

 

 

 

podľa splatnosti (2 pásma)

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

zvyšok sveta

vklady

všetky meny

 

 

podľa splatnosti (2 pásma)

9e

Vklady (v eurách)

tuzemsko

PFI

 

 

 

2.1

Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách – bežné účty (vrátane systému povinných minimálnych rezerv)

tuzemsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách – jednodňové sterilizačné obchody

tuzemsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách – termínované vklady

tuzemsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách – dolaďovacie reverzné operácie

tuzemsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách – záväzky z vyrovnania marže

tuzemsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách

tuzemsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách – ostatné záväzky

tuzemsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1

Záväzky v rámci Eurosystému – záväzky zodpovedajúce prevodom devízových rezerv (len súvahová položka ECB)

tuzemsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2

Záväzky v rámci Eurosystému – záväzky súvisiace s vlastnými zmenkami na krytie emisie dlhových certifikátov ECB (len súvahová položka národných centrálnych bánk)

tuzemsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4

Záväzky v rámci Eurosystému – ostatné záväzky v rámci Eurosystému

tuzemsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

tuzemsko

vklady

euro

 

 

 

9e

Vklady (v eurách)

ostatné zúčastnené členské štáty

PFI

 

 

 

2.1

Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách – bežné účty (vrátane systému povinných minimálnych rezerv)

ostatné zúčastnené členské štáty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách – jednodňové sterilizačné obchody

ostatné zúčastnené členské štáty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách – termínované vklady

ostatné zúčastnené členské štáty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách – dolaďovacie reverzné operácie

ostatné zúčastnené členské štáty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách – záväzky z vyrovnania marže

ostatné zúčastnené členské štáty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách

ostatné zúčastnené členské štáty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách – ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1

Záväzky v rámci Eurosystému – záväzky zodpovedajúce prevodom devízových rezerv (len súvahová položka ECB)

ostatné zúčastnené členské štáty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2

Záväzky v rámci Eurosystému – záväzky súvisiace s vlastnými zmenkami na krytie emisie dlhových certifikátov ECB (len súvahová položka národných centrálnych bánk)

ostatné zúčastnené členské štáty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4

Záväzky v rámci Eurosystému – ostatné záväzky v rámci Eurosystému

ostatné zúčastnené členské štáty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

vklady

euro

PFI

 

 

9.1e

Splatné na požiadanie

tuzemsko

NpFI

verejná správa

ostatná verejná správa

 

5.1

Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách – verejná správa

tuzemsko

splatné na požiadanie

 

 

ostatná verejná správa

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

tuzemsko

splatné na požiadanie

euro

NpFI

ostatná verejná správa

 

9.1e

Splatné na požiadanie

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

 

 

5.2

Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách – ostatné záväzky

tuzemsko

splatné na požiadanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

tuzemsko

splatné na požiadanie

euro

NpFI

ostatní rezidenti

 

9.1e

Splatné na požiadanie

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

ostatní finanční sprostredkovatelia

 

5.2

Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách – ostatné záväzky

tuzemsko

splatné na požiadanie

 

 

ostatní finanční sprostredkovatelia

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

tuzemsko

splatné na požiadanie

euro

ostatní rezidenti

ostatní finanční sprostredkovatelia

 

9.1e

Splatné na požiadanie

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

Poisťovacie inštitúcie a penzijné fondy

 

5.2

Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách – ostatné záväzky

tuzemsko

splatné na požiadanie

 

 

Poisťovacie inštitúcie a penzijné fondy

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

tuzemsko

splatné na požiadanie

euro

ostatní rezidenti

Poisťovacie inštitúcie a penzijné fondy

 

9.1e

Splatné na požiadanie

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

Nefinančné inštitúcie

 

5.2

Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách – ostatné záväzky

tuzemsko

splatné na požiadanie

 

 

Nefinančné inštitúcie

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

tuzemsko

splatné na požiadanie

euro

ostatní rezidenti

Nefinančné inštitúcie

 

9.1e

Splatné na požiadanie

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

domácnosti

 

5.2

Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách – ostatné záväzky

tuzemsko

splatné na požiadanie

 

 

domácnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

tuzemsko

splatné na požiadanie

euro

ostatní rezidenti

domácnosti

 

9.1e

Splatné na požiadanie

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

verejná správa

ostatná verejná správa

 

5.1

Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách – verejná správa

ostatné zúčastnené členské štáty

splatné na požiadanie

 

 

ostatná verejná správa

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

splatné na požiadanie

euro

NpFI

ostatná verejná správa

 

9.1e

Splatné na požiadanie

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

 

 

5.2

Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách – ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

splatné na požiadanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

splatné na požiadanie

euro

NpFI

ostatní rezidenti

 

9.1e

Splatné na požiadanie

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

ostatní finanční sprostredkovatelia

 

5.2

Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách – ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

splatné na požiadanie

 

 

ostatní finanční sprostredkovatelia

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

splatné na požiadanie

euro

ostatní rezidenti

ostatní finanční sprostredkovatelia

 

9.1e

Splatné na požiadanie

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

Poisťovacie inštitúcie a penzijné fondy

 

5.2

Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách – ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

splatné na požiadanie

 

 

Poisťovacie inštitúcie a penzijné fondy

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

splatné na požiadanie

euro

ostatní rezidenti

Poisťovacie inštitúcie a penzijné fondy

 

9.1e

Splatné na požiadanie

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

Nefinančné inštitúcie

 

5.2

Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách – ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

splatné na požiadanie

 

 

Nefinančné inštitúcie

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

splatné na požiadanie

euro

NpFI

Nefinančné inštitúcie

 

9.1e

Splatné na požiadanie

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

domácnosti

 

5.2

Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách – ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

splatné na požiadanie

 

 

domácnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

splatné na požiadanie

euro

NpFI

domácnosti

 

9.2e

S dohodnutou splatnosťou

tuzemsko

NpFI

verejná správa

ostatná verejná správa

podľa splatnosti (3 pásma)

5.1

Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách – verejná správa

tuzemsko

s dohodnutou splatnosťou

 

NpFI

ostatná verejná správa

podľa splatnosti (3 pásma)

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

tuzemsko

s dohodnutou splatnosťou

euro

NpFI

ostatná verejná správa

podľa splatnosti (3 pásma)

9.2e

S dohodnutou splatnosťou

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

 

podľa splatnosti (3 pásma)

5.2

Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách – ostatné záväzky

tuzemsko

s dohodnutou splatnosťou

 

 

 

podľa splatnosti (3 pásma)

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

tuzemsko

s dohodnutou splatnosťou

euro

NpFI

ostatní rezidenti

podľa splatnosti (3 pásma)

9.2e

S dohodnutou splatnosťou

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

ostatní finanční sprostredkovatelia

podľa splatnosti (3 pásma)

5.2

Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách – ostatné záväzky

tuzemsko

s dohodnutou splatnosťou

 

 

ostatní finanční sprostredkovatelia

podľa splatnosti (3 pásma)

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

tuzemsko

s dohodnutou splatnosťou

euro

NpFI

ostatní finanční sprostredkovatelia

podľa splatnosti (3 pásma)

9.2e

S dohodnutou splatnosťou

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

Poisťovacie inštitúcie a penzijné fondy

podľa splatnosti (3 pásma)

5.2

Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách – ostatné záväzky

tuzemsko

s dohodnutou splatnosťou

 

 

Poisťovacie inštitúcie a penzijné fondy

podľa splatnosti (3 pásma)

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

tuzemsko

s dohodnutou splatnosťou

euro

NpFI

Poisťovacie inštitúcie a penzijné fondy

podľa splatnosti (3 pásma)

9.2e

S dohodnutou splatnosťou

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

Nefinančné inštitúcie

podľa splatnosti (3 pásma)

5.2

Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách – ostatné záväzky

tuzemsko

s dohodnutou splatnosťou

 

 

Nefinančné inštitúcie

podľa splatnosti (3 pásma)

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

tuzemsko

s dohodnutou splatnosťou

euro

NpFI

Nefinančné inštitúcie

podľa splatnosti (3 pásma)

9.2e

S dohodnutou splatnosťou

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

domácnosti

podľa splatnosti (3 pásma)

5.2

Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách – ostatné záväzky

tuzemsko

s dohodnutou splatnosťou

 

 

domácnosti

podľa splatnosti (3 pásma)

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

tuzemsko

s dohodnutou splatnosťou

euro

NpFI

domácnosti

podľa splatnosti (3 pásma)

9.2e

S dohodnutou splatnosťou

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

verejná správa

ostatná verejná správa

podľa splatnosti (3 pásma)

5.1

Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách – verejná správa

ostatné zúčastnené členské štáty

s dohodnutou splatnosťou

 

 

ostatná verejná správa

podľa splatnosti (3 pásma)

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

s dohodnutou splatnosťou

euro

NpFI

ostatná verejná správa

podľa splatnosti (3 pásma)

9.2e

S dohodnutou splatnosťou

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

 

podľa splatnosti (3 pásma)

5.2

Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách – ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

s dohodnutou splatnosťou

 

 

 

podľa splatnosti (3 pásma)

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

s dohodnutou splatnosťou

euro

 

ostatní rezidenti

podľa splatnosti (3 pásma)

9.2e

S dohodnutou splatnosťou

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

ostatní finanční sprostredkovatelia

podľa splatnosti (3 pásma)

5.2

Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách – ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

s dohodnutou splatnosťou

 

 

ostatní finanční sprostredkovatelia

podľa splatnosti (3 pásma)

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

s dohodnutou splatnosťou

euro

NpFI

ostatní finanční sprostredkovatelia

podľa splatnosti (3 pásma)

9.2e

S dohodnutou splatnosťou

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

Poisťovacie inštitúcie a penzijné fondy

podľa splatnosti (3 pásma)

5.2

Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách – ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

s dohodnutou splatnosťou

 

 

Poisťovacie inštitúcie a penzijné fondy

podľa splatnosti (3 pásma)

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

s dohodnutou splatnosťou

euro

NpFI

Poisťovacie inštitúcie a penzijné fondy

podľa splatnosti (3 pásma)

9.2e

S dohodnutou splatnosťou

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

Nefinančné inštitúcie

podľa splatnosti (3 pásma)

5.2

Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách – ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

s dohodnutou splatnosťou

 

 

Nefinančné inštitúcie

podľa splatnosti (3 pásma)

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

s dohodnutou splatnosťou

euro

NpFI

Nefinančné inštitúcie

podľa splatnosti (3 pásma)

9.2e

S dohodnutou splatnosťou

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

domácnosti

podľa splatnosti (3 pásma)

5.2

Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách – ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

s dohodnutou splatnosťou

 

 

domácnosti

podľa splatnosti (3 pásma)

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

s dohodnutou splatnosťou

euro

NpFI

domácnosti

podľa splatnosti (3 pásma)

9.3e

S výpovednou lehotou

tuzemsko

NpFI

verejná správa

ostatná verejná správa

podľa splatnosti (2 pásma)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

S výpovednou lehotou

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

 

podľa splatnosti (2 pásma)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

S výpovednou lehotou

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

ostatní finanční sprostredkovatelia

podľa splatnosti (2 pásma)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

S výpovednou lehotou

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

Poisťovacie inštitúcie a penzijné fondy

podľa splatnosti (2 pásma)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

S výpovednou lehotou

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

Nefinančné inštitúcie

podľa splatnosti (2 pásma)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

S výpovednou lehotou

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

domácnosti

podľa splatnosti (2 pásma)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

S výpovednou lehotou

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

verejná správa

ostatná verejná správa

podľa splatnosti (2 pásma)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

S výpovednou lehotou

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

 

podľa splatnosti (2 pásma)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

S výpovednou lehotou

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

ostatní finanční sprostredkovatelia

podľa splatnosti (2 pásma)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

S výpovednou lehotou

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

Poisťovacie inštitúcie a penzijné fondy

podľa splatnosti (2 pásma)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

S výpovednou lehotou

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

Nefinančné inštitúcie

podľa splatnosti (2 pásma)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

S výpovednou lehotou

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

domácnosti

podľa splatnosti (2 pásma)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.4e

Repo obchody

tuzemsko

NpFI

verejná správa

ostatná verejná správa

 

5.1

Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách – verejná správa

tuzemsko

repo obchody

 

 

ostatná verejná správa

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

tuzemsko

repo obchody

euro

NpFI

ostatná verejná správa

 

9.4e

Repo obchody

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

 

 

5.2

Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách – ostatné záväzky

tuzemsko

repo obchody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

tuzemsko

repo obchody

euro

NpFI

ostatní rezidenti

 

9.4e

Repo obchody

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

ostatní finanční sprostredkovatelia

 

5.2

Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách – ostatné záväzky

tuzemsko

repo obchody

 

 

ostatní finanční sprostredkovatelia

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

tuzemsko

repo obchody

 

NpFI

ostatní finanční sprostredkovatelia

 

9.4e

Repo obchody

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

Poisťovacie inštitúcie a penzijné fondy

 

5.2

Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách – ostatné záväzky

tuzemsko

repo obchody

 

 

Poisťovacie inštitúcie a penzijné fondy

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

tuzemsko

repo obchody

 

NpFI

Poisťovacie inštitúcie a penzijné fondy

 

9.4e

Repo obchody

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

Nefinančné inštitúcie

 

5.2

Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách – ostatné záväzky

tuzemsko

repo obchody

 

 

Nefinančné inštitúcie

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

tuzemsko

repo obchody

euro

NpFI

Nefinančné inštitúcie

 

9.4e

Repo obchody

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

domácnosti

 

5.2

Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách – ostatné záväzky

tuzemsko

repo obchody

 

 

domácnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

tuzemsko

repo obchody

euro

NpFI

domácnosti

 

9.4e

Repo obchody

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

verejná správa

ostatná verejná správa

 

5.1

Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách – verejná správa

ostatné zúčastnené členské štáty

repo obchody

 

 

ostatná verejná správa

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

repo obchody

euro

NpFI

ostatná verejná správa

 

9.4e

Repo obchody

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

 

 

5.2

Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách – ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

repo obchody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

repo obchody

euro

NpFI

ostatní rezidenti

 

9.4e

Repo obchody

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

ostatní finanční sprostredkovatelia

 

5.2

Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách – ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

repo obchody

 

 

ostatní finanční sprostredkovatelia

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

repo obchody

euro

NpFI

ostatní finanční sprostredkovatelia

 

9.4e

Repo obchody

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

Poisťovacie inštitúcie a penzijné fondy

 

5.2

Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách – ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

repo obchody

 

 

Poisťovacie inštitúcie a penzijné fondy

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

repo obchody

euro

NpFI

Poisťovacie inštitúcie a penzijné fondy

 

9.4e

Repo obchody

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

Nefinančné inštitúcie

 

5.2

Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách – ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

repo obchody

 

 

Nefinančné inštitúcie

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

repo obchody

euro

NpFI

Nefinančné inštitúcie

 

9.4e

Repo obchody

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

domácnosti

 

5.2

Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách – ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

repo obchody

 

 

domácnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

repo obchody

euro

NpFI

domácnosti

 

9.1x

Splatné na požiadanie

tuzemsko

NpFI

verejná správa

ostatná verejná správa

 

7

Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

tuzemsko

splatné na požiadanie

 

 

ostatná verejná správa

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

tuzemsko

splatné na požiadanie

cudzia mena

NpFI

ostatná verejná správa

 

9.1x

Splatné na požiadanie

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

 

 

7

Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

tuzemsko

splatné na požiadanie

 

 

ostatní rezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

tuzemsko

splatné na požiadanie

euro

NpFI

ostatní rezidenti

 

9.1x

Splatné na požiadanie

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

ostatní finanční sprostredkovatelia

 

7

Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

tuzemsko

splatné na požiadanie

 

 

ostatní finanční sprostredkovatelia

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

tuzemsko

splatné na požiadanie

euro

NpFI

ostatní finanční sprostredkovatelia

 

9.1x

Splatné na požiadanie

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

Poisťovacie inštitúcie a penzijné fondy

 

7

Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

tuzemsko

splatné na požiadanie

 

 

Poisťovacie inštitúcie a penzijné fondy

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

tuzemsko

splatné na požiadanie

euro

NpFI

Poisťovacie inštitúcie a penzijné fondy

 

9.1x

Splatné na požiadanie

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

Nefinančné inštitúcie

 

7

Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

tuzemsko

splatné na požiadanie

 

 

Nefinančné inštitúcie

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

tuzemsko

splatné na požiadanie

cudzia mena

NpFI

Nefinančné inštitúcie

 

9.1x

Splatné na požiadanie

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

domácnosti

 

7

Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

tuzemsko

splatné na požiadanie

 

 

domácnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

tuzemsko

splatné na požiadanie

cudzia mena

NpFI

domácnosti

 

9.1x

Splatné na požiadanie

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

verejná správa

ostatná verejná správa

 

7

Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

ostatné zúčastnené členské štáty

splatné na požiadanie

 

 

ostatná verejná správa

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

splatné na požiadanie

cudzia mena

NpFI

ostatná verejná správa

 

9.1x

Splatné na požiadanie

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

 

 

7

Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

ostatné zúčastnené členské štáty

splatné na požiadanie

 

 

ostatní rezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

splatné na požiadanie

cudzia mena

NpFI

ostatní rezidenti

 

9.1x

Splatné na požiadanie

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

ostatní finanční sprostredkovatelia

 

7

Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

ostatné zúčastnené členské štáty

splatné na požiadanie

 

 

ostatní finanční sprostredkovatelia

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

splatné na požiadanie

cudzia mena

NpFI

ostatní finanční sprostredkovatelia

 

9.1x

Splatné na požiadanie

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

Poisťovacie inštitúcie a penzijné fondy

 

7

Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

ostatné zúčastnené členské štáty

splatné na požiadanie

 

 

Poisťovacie inštitúcie a penzijné fondy

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

splatné na požiadanie

cudzia mena

NpFI

Poisťovacie inštitúcie a penzijné fondy

 

9.1x

Splatné na požiadanie

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

Nefinančné inštitúcie

 

7

Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

ostatné zúčastnené členské štáty

splatné na požiadanie

 

 

Nefinančné inštitúcie

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

splatné na požiadanie

cudzia mena

NpFI

Nefinančné inštitúcie

 

9.1x

Splatné na požiadanie

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

domácnosti

 

7

Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

ostatné zúčastnené členské štáty

splatné na požiadanie

 

 

domácnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

splatné na požiadanie

cudzia mena

NpFI

domácnosti

 

9.2x

S dohodnutou splatnosťou

tuzemsko

NpFI

verejná správa

ostatná verejná správa

podľa splatnosti (3 pásma)

7

Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

tuzemsko

s dohodnutou splatnosťou

 

 

ostatná verejná správa

podľa splatnosti (3 pásma)

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

tuzemsko

s dohodnutou splatnosťou

cudzia mena

NpFI

ostatná verejná správa

podľa splatnosti (3 pásma)

9.2x

S dohodnutou splatnosťou

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

 

podľa splatnosti (3 pásma)

7

Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

tuzemsko

s dohodnutou splatnosťou

 

 

ostatní rezidenti

podľa splatnosti (3 pásma)

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

tuzemsko

s dohodnutou splatnosťou

cudzia mena

NpFI

ostatní rezidenti

podľa splatnosti (3 pásma)

9.2x

S dohodnutou splatnosťou

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

ostatní finanční sprostredkovatelia

podľa splatnosti (3 pásma)

7

Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

tuzemsko

s dohodnutou splatnosťou

 

 

ostatní finanční sprostredkovatelia

podľa splatnosti (3 pásma)

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

tuzemsko

s dohodnutou splatnosťou

cudzia mena

NpFI

ostatní finanční sprostredkovatelia

podľa splatnosti (3 pásma)

9.2x

S dohodnutou splatnosťou

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

Poisťovacie inštitúcie a penzijné fondy

podľa splatnosti (3 pásma)

7

Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

tuzemsko

s dohodnutou splatnosťou

 

 

Poisťovacie inštitúcie a penzijné fondy

podľa splatnosti (3 pásma)

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

tuzemsko

s dohodnutou splatnosťou

cudzia mena

NpFI

Poisťovacie inštitúcie a penzijné fondy

podľa splatnosti (3 pásma)

9.2x

S dohodnutou splatnosťou

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

Nefinančné inštitúcie

podľa splatnosti (3 pásma)

7

Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

tuzemsko

s dohodnutou splatnosťou

 

 

Nefinančné inštitúcie

podľa splatnosti (3 pásma)

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

tuzemsko

s dohodnutou splatnosťou

cudzia mena

NpFI

Nefinančné inštitúcie

podľa splatnosti (3 pásma)

9.2x

S dohodnutou splatnosťou

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

domácnosti

podľa splatnosti (3 pásma)

7

Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

tuzemsko

s dohodnutou splatnosťou

 

 

domácnosti

podľa splatnosti (3 pásma)

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

tuzemsko

s dohodnutou splatnosťou

cudzia mena

NpFI

domácnosti

podľa splatnosti (3 pásma)

9.2x

S dohodnutou splatnosťou

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

verejná správa

ostatná verejná správa

podľa splatnosti (3 pásma)

7

Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

ostatné zúčastnené členské štáty

s dohodnutou splatnosťou

 

 

ostatná verejná správa

podľa splatnosti (3 pásma)

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

s dohodnutou splatnosťou

cudzia mena

NpFI

ostatná verejná správa

podľa splatnosti (3 pásma)

9.2x

S dohodnutou splatnosťou

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

 

podľa splatnosti (3 pásma)

7

Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

ostatné zúčastnené členské štáty

s dohodnutou splatnosťou

 

 

ostatní rezidenti

podľa splatnosti (3 pásma)

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

s dohodnutou splatnosťou

cudzia mena

NpFI

ostatní rezidenti

podľa splatnosti (3 pásma)

9.2x

S dohodnutou splatnosťou

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

ostatní finanční sprostredkovatelia

podľa splatnosti (3 pásma)

7

Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

ostatné zúčastnené členské štáty

s dohodnutou splatnosťou

 

 

ostatní finanční sprostredkovatelia

podľa splatnosti (3 pásma)

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

s dohodnutou splatnosťou

cudzia mena

NpFI

ostatní finanční sprostredkovatelia

podľa splatnosti (3 pásma)

9.2x

S dohodnutou splatnosťou

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

Poisťovacie inštitúcie a penzijné fondy

podľa splatnosti (3 pásma)

7

Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

ostatné zúčastnené členské štáty

s dohodnutou splatnosťou

 

 

Poisťovacie inštitúcie a penzijné fondy

podľa splatnosti (3 pásma)

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

s dohodnutou splatnosťou

cudzia mena

NpFI

Poisťovacie inštitúcie a penzijné fondy

podľa splatnosti (3 pásma)

9.2x

S dohodnutou splatnosťou

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

Nefinančné inštitúcie

podľa splatnosti (3 pásma)

7

Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

ostatné zúčastnené členské štáty

s dohodnutou splatnosťou

 

 

Nefinančné inštitúcie

podľa splatnosti (3 pásma)

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

s dohodnutou splatnosťou

cudzia mena

NpFI

Nefinančné inštitúcie

podľa splatnosti (3 pásma)

9.2x

S dohodnutou splatnosťou

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

domácnosti

podľa splatnosti (3 pásma)

7

Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

ostatné zúčastnené členské štáty

s dohodnutou splatnosťou

 

 

domácnosti

podľa splatnosti (3 pásma)

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

s dohodnutou splatnosťou

cudzia mena

NpFI

domácnosti

podľa splatnosti (3 pásma)

9.3x

S výpovednou lehotou

tuzemsko

NpFI

verejná správa

ostatná verejná správa

podľa splatnosti (2 pásma)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

S výpovednou lehotou

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

 

podľa splatnosti (2 pásma)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

S výpovednou lehotou

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

ostatní finanční sprostredkovatelia

podľa splatnosti (2 pásma)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

S výpovednou lehotou

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

Poisťovacie inštitúcie a penzijné fondy

podľa splatnosti (2 pásma)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

S výpovednou lehotou

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

Nefinančné inštitúcie

podľa splatnosti (2 pásma)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

S výpovednou lehotou

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

domácnosti

podľa splatnosti (2 pásma)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

S výpovednou lehotou

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

verejná správa

ostatná verejná správa

podľa splatnosti (2 pásma)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

S výpovednou lehotou

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

 

podľa splatnosti (2 pásma)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

S výpovednou lehotou

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

ostatní finanční sprostredkovatelia

podľa splatnosti (2 pásma)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

S výpovednou lehotou

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

Poisťovacie inštitúcie a penzijné fondy

podľa splatnosti (2 pásma)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

S výpovednou lehotou

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

Nefinančné inštitúcie

podľa splatnosti (2 pásma)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

S výpovednou lehotou

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

domácnosti

podľa splatnosti (2 pásma)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.4x

Repo obchody

tuzemsko

NpFI

verejná správa

ostatná verejná správa

 

7

Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

tuzemsko

repo obchody

 

 

ostatná verejná správa

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

tuzemsko

repo obchody

cudzia mena

NpFI

ostatná verejná správa

 

9.4x

Repo obchody

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

 

 

7

Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

tuzemsko

repo obchody

 

 

ostatní rezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

tuzemsko

repo obchody

cudzia mena

NpFI

ostatní rezidenti

 

9.4x

Repo obchody

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

ostatní finanční sprostredkovatelia

 

7

Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

tuzemsko

repo obchody

 

 

ostatní finanční sprostredkovatelia

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

tuzemsko

repo obchody

 

NpFI

ostatní finanční sprostredkovatelia

 

9.4x

Repo obchody

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

Poisťovacie inštitúcie a penzijné fondy

 

7

Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

tuzemsko

repo obchody

 

 

Poisťovacie inštitúcie a penzijné fondy

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

tuzemsko

repo obchody

 

NpFI

Poisťovacie inštitúcie a penzijné fondy

 

9.4x

Repo obchody

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

Nefinančné inštitúcie

 

7

Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

tuzemsko

repo obchody

 

 

Nefinančné inštitúcie

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

tuzemsko

repo obchody

cudzia mena

NpFI

Nefinančné inštitúcie

 

9.4x

Repo obchody

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

domácnosti

 

7

Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

tuzemsko

repo obchody

 

 

domácnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

tuzemsko

repo obchody

cudzia mena

NpFI

domácnosti

 

9.4x

Repo obchody

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

verejná správa

ostatná verejná správa

 

7

Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

ostatné zúčastnené členské štáty

repo obchody

 

 

ostatná verejná správa

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

repo obchody

cudzia mena

NpFI

ostatná verejná správa

 

9.4x

Repo obchody

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

 

 

7

Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

ostatné zúčastnené členské štáty

repo obchody

 

 

ostatní rezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

repo obchody

 

NpFI

ostatní rezidenti

 

9.4x

Repo obchody

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

ostatní finanční sprostredkovatelia

 

7

Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

ostatné zúčastnené členské štáty

repo obchody

 

 

ostatní rezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

repo obchody

 

NpFI

ostatní rezidenti

 

9.4x

Repo obchody

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

Poisťovacie inštitúcie a penzijné fondy

 

7

Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

ostatné zúčastnené členské štáty

repo obchody

 

 

ostatní rezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

repo obchody

cudzia mena

NpFI

ostatní rezidenti

 

9.4x

Repo obchody

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

Nefinančné inštitúcie

 

7

Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

ostatné zúčastnené členské štáty

repo obchody

 

 

ostatní rezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

repo obchody

cudzia mena

NpFI

ostatní rezidenti

 

9.4x

Repo obchody

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

domácnosti

 

7

Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

ostatné zúčastnené členské štáty

repo obchody

 

 

ostatní rezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné záväzky

ostatné zúčastnené členské štáty

repo obchody

cudzia mena

NpFI

ostatní rezidenti

 

10

Akcie a podielové listy fondov peňažného trhu

 

 

 

 

 

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

11e

Vydané dlhové cenné papiere

 

 

 

 

do 1 roka

4

Vydané dlhové certifikáty

 

 

 

 

 

do 1 roka

11e

Vydané dlhové cenné papiere

 

 

 

 

od 1 do 2 rokov

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

11e

Vydané dlhové cenné papiere

 

 

 

 

nad 2 roky

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

11x

Vydané dlhové cenné papiere

 

 

 

 

do 1 roka

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

11x

Vydané dlhové cenné papiere

 

 

 

 

od 1 do 2 rokov

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

11x

Vydané dlhové cenné papiere

 

 

 

 

nad 2 roky

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

12

Kapitál a rezervy

 

 

 

 

 

(11)

(Ostatné aktíva)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné pasíva

 

Kapitál a rezervy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Opravné položky

 

Kapitál a rezervy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Účty precenenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Kapitál a rezervy

 

 

 

 

 

 

13

Ostatné pasíva

 

 

 

 

 

10.3

Pasíva v rámci Eurosystému – čisté pasíva spojené s prideľovaním eurobankoviek v rámci Eurosystému

 

ostatné pasíva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Prechodné položky v procese zúčtovania

 

ostatné pasíva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostatné pasíva

 

ostatné pasíva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Opravné položky

 

ostatné pasíva

 

 

 

 

CB3

Protipoložka k ZPČ (1)

 

 

 

 

 

9

Protipoložka k ZPČ prideleným MMF

 

 

 

 

 

 

Domáce pozície v rámci Eurosystému sa vzťahujú len na ECB alebo Deutsche Bundesbank.


PREVODOVÁ TABUĽKA PRE MEDOVÚ A BANKOVÚ ŠTATISTIKU

(Mesačné údaje)

Prevodová tabuľka na účely menovej a bankovej štatistiky. Priradenie jednotlivých položiek

AKTÍVA

Stavy

Nariadenie ECB/2001/13 – Príloha 1 – Tabuľka 1

Účtovná osnova

Položka

Opis

Členenie

Položka

Opis

Ďalšie členenie

Rezidentská príslušnosť

Sektor

Podsektor

Účel

Splatnosť

Rezidentská príslušnosť

Typ

Sektor

Podsektor

Účel

Splatnosť/ena

1

Pokladničná hotovosť (všetky meny)

 

 

 

 

 

 

2.2

Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene – zostatky na účtoch v bankách a investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva

 

pokladničná hotovosť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ostatné aktíva

 

 

 

 

 

 

 

1e

Pokladničná hotovosť, z toho euro

 

 

 

 

 

 

11

Ostatné aktíva

 

 

 

 

 

 

 

2

Úvery

tuzemsko

PFI

 

 

 

 

3

Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

tuzemsko

úvery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám súvisiace s operáciami menovej politiky v euráchách – hlavné refinančné operácie

tuzemsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám súvisiace s operáciami menovej politiky v euráchách – dlhodobé refinančné operácie

tuzemsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3

Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám súvisiace s operáciami menovej politiky v euráchách – dolaďovacie reverzné operácie

tuzemsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4

Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám súvisiace s operáciami menovej politiky v euráchách – štrukturálne reverzné operácie

tuzemsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5

Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám súvisiace s operáciami menovej politiky v euráchách – jednodňové refinančné operácie

tuzemsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6

Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám súvisiace s operáciami menovej politiky v euráchách – pohľadávky z vyrovnania marže

tuzemsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách

tuzemsko

úvery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2

Pohľadávky v rámci Eurosystému – pohľadávky zodpovedajúce prevodom devízových rezerv (len súvahová položka národných centrálnych bánk)

tuzemsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3

Pohľadávky v rámci Eurosystému – pohľadávky súvisiace s vlastnými zmenkami na krytie emisie dlhových certifikátov ECB (len súvahová položka ECB)

tuzemsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5

Pohľadávky v rámci Eurosystému – ostatné pohľadávky v rámci Eurosystému

tuzemsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ostatné aktíva

tuzemsko

úvery

PFI

 

 

 

 

2

Úvery

tuzemsko

NpFI

verejná správa

 

 

 

3

Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

tuzemsko

úvery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Pohľadávky voči verejnej správe v eurách

tuzemsko

úvery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ostatné aktíva

tuzemsko

úvery

NpFI

verejná správa

 

 

 

2

Úvery

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

 

 

 

3

Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

tuzemsko

úvery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ostatné aktíva

tuzemsko

úvery

NpFI

ostatní rezidenti

 

 

 

2

Úvery

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

ostatní finanční sprostredkovatelia

 

podľa splatnosti (3 pásma)

3

Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

tuzemsko

úvery

 

 

ostatní finanční sprostredkovatelia

 

podľa splatnosti (3 pásma)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ostatné aktíva

tuzemsko

úvery

NpFI

ostatní rezidenti

ostatní finanční sprostredkovatelia

 

podľa splatnosti (3 pásma)

2

Úvery

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

Poisťovacie inštitúcie a penzijné fondy

 

podľa splatnosti (3 pásma)

3

Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

tuzemsko

úvery

 

 

Poisťovacie inštitúcie a penzijné fondy

 

podľa splatnosti (3 pásma)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ostatné aktíva

tuzemsko

úvery

NpFI

ostatní rezidenti

Poisťovacie inštitúcie a penzijné fondy

 

podľa splatnosti (3 pásma)

2

Úvery

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

Nefinančné inštitúcie

 

podľa splatnosti (3 pásma)

3

Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

tuzemsko

úvery

 

 

Nefinančné inštitúcie

 

podľa splatnosti (3 pásma)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ostatné aktíva

tuzemsko

úvery

NpFI

ostatní rezidenti

Nefinančné inštitúcie

 

podľa splatnosti (3 pásma)

2

Úvery

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

domácnosti

spotrebiteľské úvery

podľa splatnosti (3 pásma)

3

Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

tuzemsko

úvery

 

 

domácnosti

spotrebiteľské úvery

podľa splatnosti (3 pásma)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ostatné aktíva

tuzemsko

úvery

NpFI

ostatní rezidenti

domácnosti

spotrebiteľské úvery

podľa splatnosti (3 pásma)

2

Úvery

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

domácnosti

úvery na bývanie

podľa splatnosti (3 pásma)

3

Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

tuzemsko

úvery

 

 

domácnosti

úvery na bývanie

podľa splatnosti (3 pásma)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ostatné aktíva

tuzemsko

úvery

NpFI

ostatní rezidenti

domácnosti

úvery na bývanie

podľa splatnosti (3 pásma)

2

Úvery

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

domácnosti

úvery na iné účely

podľa splatnosti (3 pásma)

3

Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

tuzemsko

úvery

 

 

domácnosti

úvery na iné účely

podľa splatnosti (3 pásma)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ostatné aktíva

tuzemsko

úvery

NpFI

ostatní rezidenti

domácnosti

úvery na iné účely

podľa splatnosti (3 pásma)

2

Úvery

ostatné zúčastnené členské štáty

PFI

 

 

 

 

3

Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

ostatné zúčastnené členské štáty

úvery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách – hlavné refinančné operácie

ostatné zúčastnené členské štáty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách – dlhodobé refinančné operácie

ostatné zúčastnené členské štáty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3

Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách – dolaďovacie reverzné operácie

ostatné zúčastnené členské štáty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4

Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách – štrukturálne reverzné operácie

ostatné zúčastnené členské štáty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5

Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách – jednodňové refinančné operácie

ostatné zúčastnené členské štáty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6

Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách – pohľadávky z vyrovnania marže

ostatné zúčastnené členské štáty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách

ostatné zúčastnené členské štáty

úvery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2

Pohľadávky v rámci Eurosystému – pohľadávky zodpovedajúce prevodom devízových rezerv (len súvahová položka národných centrálnych bánk)

ostatné zúčastnené členské štáty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3

Pohľadávky v rámci Eurosystému – pohľadávky súvisiace s vlastnými zmenkami na krytie emisie dlhových certifikátov ECB (len súvahová položka ECB)

ostatné zúčastnené členské štáty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5

Pohľadávky v rámci Eurosystému – ostatné pohľadávky v rámci Eurosystému

ostatné zúčastnené členské štáty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ostatné aktíva

ostatné zúčastnené členské štáty

úvery

PFI

 

 

 

 

2

Úvery

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

verejná správa

 

 

 

3

Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

ostatné zúčastnené členské štáty

úvery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Pohľadávky voči verejnej správe v eurách

ostatné zúčastnené členské štáty

úvery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ostatné aktíva

ostatné zúčastnené členské štáty

úvery

NpFI

verejná správa

 

 

 

2

Úvery

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

 

 

 

3

Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

ostatné zúčastnené členské štáty

úvery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ostatné aktíva

ostatné zúčastnené členské štáty

úvery

NpFI

ostatní rezidenti

 

 

 

2

Úvery

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

ostatní finanční sprostredkovatelia

 

podľa splatnosti (3 pásma)

3

Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

ostatné zúčastnené členské štáty

úvery

 

 

ostatní finanční sprostredkovatelia

 

podľa splatnosti (3 pásma)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ostatné aktíva

ostatné zúčastnené členské štáty

úvery

NpFI

ostatní rezidenti

ostatní finanční sprostredkovatelia

 

podľa splatnosti (3 pásma)

2

Úvery

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

Poisťovacie inštitúcie a penzijné fondy

 

podľa splatnosti (3 pásma)

3

Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

ostatné zúčastnené členské štáty

úvery

 

 

Poisťovacie inštitúcie a penzijné fondy

 

podľa splatnosti (3 pásma)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ostatné aktíva

ostatné zúčastnené členské štáty

úvery

NpFI

ostatní rezidenti

Poisťovacie inštitúcie a penzijné fondy

 

podľa splatnosti (3 pásma)

2

Úvery

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

Nefinančné inštitúcie

 

podľa splatnosti (3 pásma)

3

Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

ostatné zúčastnené členské štáty

úvery

 

 

Nefinančné inštitúcie

 

podľa splatnosti (3 pásma)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ostatné aktíva

ostatné zúčastnené členské štáty

úvery

NpFI

ostatní rezidenti

Nefinančné inštitúcie

 

podľa splatnosti (3 pásma)

2

Úvery

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

domácnosti

spotrebiteľské úvery

podľa splatnosti (3 pásma)

3

Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

ostatné zúčastnené členské štáty

úvery

 

 

domácnosti

spotrebiteľské úvery

podľa splatnosti (3 pásma)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ostatné aktíva

ostatné zúčastnené členské štáty

úvery

NpFI

ostatní rezidenti

domácnosti

spotrebiteľské úvery

podľa splatnosti (3 pásma)

2

Úvery

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

domácnosti

úvery na bývanie

podľa splatnosti (3 pásma)

3

Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

ostatné zúčastnené členské štáty

úvery

 

 

domácnosti

úvery na bývanie

podľa splatnosti (3 pásma)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ostatné aktíva

ostatné zúčastnené členské štáty

úvery

NpFI

ostatní rezidenti

domácnosti

úvery na bývanie

podľa splatnosti (3 pásma)

2

Úvery

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

domácnosti

úvery na iné účely

podľa splatnosti (3 pásma)

3

Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

ostatné zúčastnené členské štáty

úvery

 

 

domácnosti

úvery na iné účely

podľa splatnosti (3 pásma)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ostatné aktíva

ostatné zúčastnené členské štáty

úvery

NpFI

ostatní rezidenti

domácnosti

úvery na iné účely

podľa splatnosti (3 pásma)

2

Úvery

zvyšok sveta

 

 

 

 

 

2.1

Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene – pohľadávky voči MMF

 

úvery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene – zostatky na účtoch v bankách a investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách – zostatky na účtoch v bankách, investície do cenných papierov a úvery

 

úvery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách – pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ostatné aktíva

zvyšok sveta

úvery

 

 

 

 

 

2

Úvery

zvyšok sveta

 

 

 

 

do 1 roka

2.1

Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene – pohľadávky voči MMF

 

úvery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene – zostatky na účtoch v bankách a investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva

 

 

 

 

 

 

do 1 roka

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách – zostatky na účtoch v bankách, investície do cenných papierov a úvery

 

úvery

 

 

 

 

do 1 roka

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách – pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ostatné aktíva

zvyšok sveta

úvery

 

 

 

 

do 1 roka

2

Úvery

zvyšok sveta

 

 

 

 

nad 1 rok

2.2

Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene – zostatky na účtoch v bankách a investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva

 

 

 

 

 

 

nad 1 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách – zostatky na účtoch v bankách, investície do cenných papierov a úvery

 

úvery

 

 

 

 

nad 1 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ostatné aktíva

zvyšok sveta

úvery

 

 

 

 

nad 1 rok

2e

Úvery, z toho v eurách

tuzemsko

NpFI

verejná správa

 

 

 

8

Pohľadávky voči verejnej správe v eurách

tuzemsko

úvery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ostatné aktíva

tuzemsko

úvery

NpFI

verejná správa

 

 

euro

2e

Úvery, z toho v eurách

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

 

 

 

11

Ostatné aktíva

tuzemsko

úvery

NpFI

ostatní rezidenti

 

 

euro

2e

Úvery, z toho v eurách

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

ostatní finanční sprostredkovatelia

 

 

11

Ostatné aktíva

tuzemsko

úvery

NpFI

ostatní rezidenti

ostatní finanční sprostredkovatelia

 

euro

2e

Úvery, z toho v eurách

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

Poisťovacie inštitúcie a penzijné fondy

 

 

11

Ostatné aktíva

tuzemsko

úvery

NpFI

ostatní rezidenti

Poisťovacie inštitúcie a penzijné fondy

 

euro

2e

Úvery, z toho v eurách

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

Nefinančné inštitúcie

 

 

11

Ostatné aktíva

tuzemsko

úvery

NpFI

ostatní rezidenti

Nefinančné inštitúcie

 

euro

2e

Úvery, z toho v eurách

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

domácnosti

 

 

11

Ostatné aktíva

tuzemsko

úvery

NpFI

ostatní rezidenti

domácnosti

 

euro

2e

Úvery, z toho v eurách

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

verejná správa

 

 

 

8

Pohľadávky voči verejnej správe v eurách

ostatné zúčastnené členské štáty

úvery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ostatné aktíva

ostatné zúčastnené členské štáty

úvery

NpFI

verejná správa

 

 

euro

2e

Úvery, z toho v eurách

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

 

 

 

11

Ostatné aktíva

ostatné zúčastnené členské štáty

úvery

NpFI

ostatní rezidenti

 

 

euro

2e

Úvery, z toho v eurách

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

ostatní finanční sprostredkovatelia

 

 

11

Ostatné aktíva

ostatné zúčastnené členské štáty

úvery

NpFI

ostatní rezidenti

ostatní finanční sprostredkovatelia

 

euro

2e

Úvery, z toho v eurách

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

Poisťovacie inštitúcie a penzijné fondy

 

 

11

Ostatné aktíva

ostatné zúčastnené členské štáty

úvery

NpFI

ostatní rezidenti

Poisťovacie inštitúcie a penzijné fondy

 

euro

2e

Úvery, z toho v eurách

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

Nefinančné inštitúcie

 

 

11

Ostatné aktíva

ostatné zúčastnené členské štáty

úvery

NpFI

ostatní rezidenti

Nefinančné inštitúcie

 

euro

2e

Úvery, z toho v eurách

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

domácnosti

 

 

11

Ostatné aktíva

ostatné zúčastnené členské štáty

úvery

NpFI

ostatní rezidenti

domácnosti

 

euro

3e

Cenné papiere iné ako akcie – v eurách

tuzemsko

NpFI

verejná správa

 

 

 

7

Cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny v eurách

tuzemsko

cenné papiere (iné ako akcie)

NpFI

verejná správa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Pohľadávky voči verejnej správe v eurách

tuzemsko

cenné papiere (iné ako akcie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ostatné aktíva

tuzemsko

cenné papiere (iné ako akcie)

NpFI

verejná správa

 

 

euro

3e

Cenné papiere iné ako akcie – v eurách

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

 

 

 

7

Cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny v eurách

tuzemsko

cenné papiere (iné ako akcie)

NpFI

ostatní rezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ostatné aktíva

tuzemsko

cenné papiere (iné ako akcie)

NpFI

ostatní rezidenti

 

 

euro

3e

Cenné papiere iné ako akcie – v eurách

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

verejná správa

 

 

 

7

Cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny v eurách

ostatné zúčastnené členské štáty

cenné papiere (iné ako akcie)

NpFI

verejná správa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Pohľadávky voči verejnej správe v eurách

ostatné zúčastnené členské štáty

cenné papiere (iné ako akcie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ostatné aktíva

ostatné zúčastnené členské štáty

cenné papiere (iné ako akcie)

NpFI

verejná správa

 

 

euro

3e

Cenné papiere iné ako akcie – v eurách

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

 

 

 

7

Cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny v eurách

ostatné zúčastnené členské štáty

cenné papiere (iné ako akcie)

NpFI

ostatní rezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ostatné aktíva

ostatné zúčastnené členské štáty

cenné papiere (iné ako akcie)

NpFI

ostatní rezidenti

 

 

euro

3e

Cenné papiere iné ako akcie – v eurách

tuzemsko

PFI

 

 

 

podľa splatnosti (3 pásma)

6

Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách

tuzemsko

cenné papiere (iné ako akcie)

PFI

 

 

 

podľa splatnosti (3 pásma)

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny v eurách

tuzemsko

cenné papiere (iné ako akcie)

PFI

 

 

 

podľa splatnosti (3 pásma)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ostatné aktíva

tuzemsko

cenné papiere (iné ako akcie)

PFI

 

 

 

podľa splatnosti (3 pásma)/euro

3e

Cenné papiere iné ako akcie – v eurách

ostatné zúčastnené členské štáty

PFI

 

 

 

podľa splatnosti (3 pásma)

6

Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách

ostatné zúčastnené členské štáty

cenné papiere (iné ako akcie)

PFI

 

 

 

podľa splatnosti (3 pásma)

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny v eurách

ostatné zúčastnené členské štáty

cenné papiere (iné ako akcie)

PFI

 

 

 

podľa splatnosti (3 pásma)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ostatné aktíva

ostatné zúčastnené členské štáty

cenné papiere (iné ako akcie)

PFI

 

 

 

podľa splatnosti (3 pásma)/euro

3x

Cenné papiere iné ako akcie – v cudzích menách

tuzemsko

NpFI

verejná správa

 

 

 

3

Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

tuzemsko

cenné papiere (iné ako akcie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ostatné aktíva

tuzemsko

cenné papiere (iné ako akcie)

NpFI

verejná správa

 

 

cudzie meny

3x

Cenné papiere iné ako akcie – v cudzích menách

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

 

 

 

3

Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

tuzemsko

cenné papiere (iné ako akcie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ostatné aktíva

tuzemsko

cenné papiere (iné ako akcie)

NpFI

ostatní rezidenti

 

 

cudzie meny

3x

Cenné papiere iné ako akcie – v cudzích menách

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

verejná správa

 

 

 

3

Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

ostatné zúčastnené členské štáty

cenné papiere (iné ako akcie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ostatné aktíva

ostatné zúčastnené členské štáty

cenné papiere (iné ako akcie)

NpFI

verejná správa

 

 

cudzie meny

3x

Cenné papiere iné ako akcie – v cudzích menách

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

 

 

 

3

Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

ostatné zúčastnené členské štáty

cenné papiere (iné ako akcie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ostatné aktíva

ostatné zúčastnené členské štáty

cenné papiere (iné ako akcie)

NpFI

ostatní rezidenti

 

 

cudzie meny

3x

Cenné papiere iné ako akcie – v cudzích menách

tuzemsko

PFI

 

 

 

podľa splatnosti (3 pásma)

3

Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

tuzemsko

cenné papiere (iné ako akcie)

 

 

 

 

podľa splatnosti (3 pásma)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ostatné aktíva

tuzemsko

cenné papiere (iné ako akcie)

PFI

 

 

 

podľa splatnosti (3 pásma)/cudzie meny

3x

Cenné papiere iné ako akcie – v cudzích menách

ostatné zúčastnené členské štáty

PFI

 

 

 

podľa splatnosti (3 pásma)

3

Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

ostatné zúčastnené členské štáty

cenné papiere (iné ako akcie)

 

 

 

 

podľa splatnosti (3 pásma)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ostatné aktíva

ostatné zúčastnené členské štáty

cenné papiere (iné ako akcie)

PFI

 

 

 

podľa splatnosti (3 pásma)/cudzie meny

3

Cenné papiere iné ako akcie

zvyšok sveta

 

 

 

 

 

2.2

Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene – zostatky na účtoch v bankách a investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva

 

cenné papiere (iné ako akcie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v euráchách – zostatky na účtoch v bankách, investície do cenných papierov a úvery

 

cenné papiere (iné ako akcie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ostatné aktíva

zvyšok sveta

cenné papiere (iné ako akcie)

 

 

 

 

 

4

Akcie a podielové listy FPT

tuzemsko

PFI

 

 

 

 

11

Ostatné aktíva

tuzemsko

akcie a podielové listy FPT

 

 

 

 

 

4

Akcie a podielové listy FPT

ostatné zúčastnené členské štáty

PFI

 

 

 

 

11

Ostatné aktíva

ostatné zúčastnené členské štáty

akcie a podielové listy FPT

 

 

 

 

 

5

Akcie a iné majetkové účasti

tuzemsko

PFI

 

 

 

 

6

Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v euráchách

tuzemsko

akcie a iné majetkové účasti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1

Pohľadávky v rámci Eurosystému – podiel na základnom imaní ECB (len súvahová položka národných centrálnych bánk)

tuzemsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ostatné aktíva

tuzemsko

akcie a iné majetkové účasti

PFI

 

 

 

 

5

Akcie a iné majetkové účasti

tuzemsko

NpFI

ostatní rezidenti

 

 

 

11

Ostatné aktíva

tuzemsko

akcie a iné majetkové účasti

NpFI

 

 

 

 

5

Akcie a iné majetkové účasti

ostatné zúčastnené členské štáty

PFI

 

 

 

 

6

Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v euráchách

ostatné zúčastnené členské štáty

akcie a iné majetkové účasti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1

Pohľadávky v rámci Eurosystému – podiel na základnom imaní ECB (len súvahová položka národných centrálnych bánk)

ostatné zúčastnené členské štáty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ostatné aktíva

ostatné zúčastnené členské štáty

akcie a iné majetkové účasti

PFI

 

 

 

 

5

Akcie a iné majetkové účasti

ostatné zúčastnené členské štáty

NpFI

ostatní rezidenti

 

 

 

11

Ostatné aktíva

ostatné zúčastnené členské štáty

akcie a iné majetkové účasti

NpFI