EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007O0002

Usmernenie Európskej centrálnej banky z  26. apríla 2007 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET 2) (ECB/2007/2)

OJ L 237, 8.9.2007, p. 1–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012; Zrušil 32012O0027 . Latest consolidated version: 21/11/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2007/600/oj

8.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 237/1


USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 26. apríla 2007

o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET 2)

(ECB/2007/2)

(2007/600/ES)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 105 ods. 2 prvú a štvrtú zarážku,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho články 3.1, 17, 18 a 22,

keďže:

(1)

Súčasný Transeurópsky automatizovaný expresný systém hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET) má decentralizovanú štruktúru, ktorá spája národné systémy hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (RTGS) a platobný mechanizmus ECB (EPM). Usmernenie ECB/2005/16 z 30. decembra 2005 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET) (1) je hlavným právnym nástrojom upravujúcim TARGET.

(2)

Od 19. novembra 2007 bude TARGET nahradený systémom TARGET2, ktorého základným znakom je jednotná technická platforma s názvom Jednotná spoločná platforma (SSP). Hoci podobne ako TARGET bude aj TARGET2 predstavovať z právneho hľadiska množinu platobných systémov, Rada guvernérov rozhodla, že pravidlá jednotlivých systémov, ktoré sú súčasťou TARGET2, budú v čo najväčšej možnej miere zosúladené s určitými výnimkami v prípade obmedzení vyplývajúcich z vnútroštátneho práva.

(3)

Sú tri rôzne úrovne riadenia tak pre vytvorenie, ako aj prevádzkovanie TARGET2. Úroveň 1 (Rada guvernérov) má právomoc rozhodovať s konečnou platnosťou vo vzťahu k TARGET2 a zabezpečuje plnenie jeho verejnej funkcie. Úroveň 2 (centrálne banky Eurosystému) má vo vzťahu k TARGET2 subsidiárnu právomoc, kým úroveň 3 (centrálne banky poskytujúce SSP) vytvára a prevádzkuje SSP v prospech Eurosystému.

(4)

Konajúc v mene Eurosystému uzavrie Európska centrálna banka (ECB) s poskytovateľom sieťových služieb, ktorého určila Rada guvernérov, rámcovú dohodu, ktorá ustanovuje základné zásady poskytovania sieťových služieb, vrátane stanovenia cien, ako aj dohodu o zachovávaní mlčanlivosti a nezverejňovaní údajov.

(5)

Vytvorenie TARGET2 je rovnako ako v prípade TARGET-u nevyhnutné pre plnenie niektorých základných úloh Eurosystému, t. j. uskutočňovanie menovej politiky Spoločenstva a podporovanie plynulého fungovania platobných systémov.

(6)

Prechod z národných systémov RTGS na SSP sa uskutoční postupne, a preto sa na takéto systémy bude naďalej uplatňovať usmernenie ECB/2005/16, kým príslušné centrálne banky neprejdú na SSP. Je potrebné vykonať určité drobné zmeny a doplnenia usmernenia ECB/2005/16 s cieľom uspokojiť nároky na náhradu škody v prípade výskytu technickej nefunkčnosti pred ukončením prechodu na SSP,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

ODDIEL I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   TARGET2 umožňuje hrubé zúčtovanie platieb v reálnom čase v eurách so zúčtovaním v peniazoch centrálnej banky. Je vytvorený a funguje na základe SSP, cez ktorú sa technicky rovnakým spôsobom zadávajú a spracovávajú všetky platobné príkazy, ako aj prijímajú platby.

2.   TARGET2 predstavuje z právneho hľadiska množinu RTGS systémov.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto usmernenia:

„centrálnymi bankami poskytujúcimi SSP“ sa rozumejú Deutsche Bundesbank, Banque de France a Banca d'Italia ako národné centrálne banky, ktoré vytvárajú a prevádzkujú SSP v prospech Eurosystému,

„jednotnou spoločnou platformou (SSP)“ sa rozumie infraštruktúra jednotnej technickej platformy, ktorú zabezpečujú centrálne banky poskytujúce SSP,

„systémom, ktorý je súčasťou TARGET2“ sa rozumie ktorýkoľvek z RTGS systémov centrálnych bánk Eurosystému, ktorý je súčasťou TARGET2,

„zúčastnenou NCB“ sa rozumie národná centrálna banka (NCB) členského štátu, ktorý prijal euro,

„Eurosystémom“ sa rozumejú ECB a zúčastnené národné centrálne banky,

„CB Eurosystému“ sa rozumie ECB alebo zúčastnená NCB,

„poskytovateľom sieťových služieb“ sa rozumie poskytovateľ pripojení prostredníctvom počítačovej siete na účely zadávania platobných správ v TARGET2,

„účastníkom“ (alebo „priamym účastníkom“) sa rozumie subjekt, ktorý je majiteľom aspoň jedného PM účtu v CB Eurosystému,

„platobným modulom (PM)“ sa rozumie SSP modul, v rámci ktorého sa na PM účtoch zúčtovávajú platby účastníkov TARGET2,

„PM účtom“ sa rozumie účet, ktorého majiteľom je účastník TARGET2 v PM vedený CB Eurosystému a ktorý je pre účastníka TARGET2 potrebný na:

a)

zadávanie platobných príkazov alebo prijímanie platieb prostredníctvom TARGET2 a

b)

zúčtovanie takýchto platieb s touto CB Eurosystému,

„nezúčastneným členským štátom“ sa rozumie členský štát, ktorý neprijal euro,

„pripojenou CB“ sa rozumie NCB, ktorá nie je zúčastnenou NCB a ktorá je pripojená k TARGET2 na základe osobitnej dohody,

„bankovým identifikačným kódom (BIC)“ sa rozumie kód vymedzený normou ISO č. 9362,

„nepriamym účastníkom“ sa rozumie úverová inštitúcia usadená v Európskom hospodárskom priestore (EHP), ktorá uzavrela dohodu s priamym účastníkom o zadávaní platobných príkazov a prijímaní platieb prostredníctvom PM účtu tohto priameho účastníka a ktorá bola za nepriameho účastníka uznaná systémom, ktorý je súčasťou TARGET2,

„adresovateľným držiteľom BIC“ sa rozumie subjekt, ktorý: a) je držiteľom bankového identifikačného kódu (BIC), b) nie je uznaný ako nepriamy účastník a c) je korešpondentom alebo klientom priameho účastníka alebo pobočkou priameho alebo nepriameho účastníka a je schopný zadávať platobné príkazy a prijímať platby zo systému, ktorý je súčasťou TARGET2, prostredníctvom priameho účastníka,

„pracovným dňom“ sa rozumie akýkoľvek deň, keď je TARGET2 otvorený pre zúčtovanie platobných príkazov, ako je ustanovené v dodatku V prílohy II,

„vnútrodenným úverom“ sa rozumie úver poskytovaný na obdobie kratšie ako jeden pracovný deň,

„pridruženým systémom (AS)“ sa rozumie systém spravovaný subjektom usadeným v EHP, ktorý podlieha dohľadu príslušného orgánu a v ktorom sa vymieňajú a/alebo klírujú platby a/alebo finančné nástroje, zatiaľ čo výsledné peňažné záväzky sa zúčtovávajú v TARGET2 v súlade s týmto usmernením a dvojstrannými dojednaniami medzi pridruženým systémom a príslušnou CB Eurosystému,

„prechodným obdobím“ sa vo vzťahu ku každej CB Eurosystému rozumie obdobie štyroch rokov so začiatkom v momente, keď CB Eurosystému prejde na SSP,

„domácim účtom“ sa rozumie účet, ktorý zúčastnená NCB otvorí mimo PM pre subjekt, ktorý je spôsobilý sa stať nepriamym účastníkom,

„rozhraním pridruženého systému (ASI)“ sa rozumie technické zariadenie, ktoré umožňuje AS využívať rozsah osobitných, vopred vymedzených služieb na zadanie a zúčtovanie AS platobných pokynov, môže byť tiež zúčastnenou NCB použité na zúčtovanie hotovostných operácií, ktoré sú výsledkom vkladov v hotovosti a výberov týchto vkladov,

„rozhraním účastníka (PI)“ sa rozumie technické zariadenie, ktoré umožňuje priamym účastníkom zadať a zúčtovať platobné príkazy prostredníctvom služieb ponúkaných v PM,

„základnými službami TARGET2“ sa rozumie spracovanie platobných príkazov v systémoch, ktoré sú súčasťou TARGET2, zúčtovanie transakcií súvisiacich s pridruženým systémom a prvky združovania likvidity.

Článok 3

Systémy, ktoré sú súčasťou TARGET2

1.   Každá CB Eurosystému prevádzkuje svoj vlastný systém, ktorý je súčasťou TARGET2.

2.   Každý systém, ktorý je súčasťou TARGET2, je systémom takto určeným na základe príslušných vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (2).

3.   V názvoch systémov, ktoré sú súčasťou TARGET2, sa uvedie len „TARGET2“ a názov alebo skratka príslušnej CB Eurosystému alebo členského štátu takejto CB Eurosystému. Systém ECB, ktorý je súčasťou TARGET2, sa nazýva TARGET2-ECB.

Článok 4

Pripojenie národných centrálnych bánk nezúčastnených členských štátov

Národné centrálne banky nezúčastnených členských štátov sa môžu pripojiť k TARGET2 len vtedy, keď uzavrú dohodu s centrálnymi bankami Eurosystému. Takáto dohoda ustanoví, že pripojené centrálne banky budú dodržiavať toto usmernenie s výhradou prípadných vzájomne dohodnutých špecifikácií a úprav.

ODDIEL II

RIADENIE

Článok 5

Úrovne riadenia

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 8 štatútu, riadenie TARGET2 má tri úrovne. Úlohy, ktoré sú zverené Rade guvernérov (úroveň 1), centrálnym bankám Eurosystému (úroveň 2) a centrálnym bankám poskytujúcim SSP (úroveň 3), sú ustanovené v prílohe I.

2.   Rada guvernérov je zodpovedná za riadenie, správu a kontrolu TARGET2. Úlohy, ktoré sú zaradené na úroveň 1, patria do výlučnej právomoci Rady guvernérov. Výbor ESCB pre platobné a zúčtovacie systémy (PSSC) pomáha Rade guvernérov ako poradný orgán vo všetkých záležitostiach, ktoré sa týkajú TARGET2.

3.   V súlade s článkom 12.1 tretím odsekom štatútu a vo všeobecnom rámci vymedzenom Radou guvernérov sú centrálne banky Eurosystému zodpovedné za úlohy, ktoré sú zaradené na úroveň 2. PSSC popri svojej poradnej úlohe vykonáva úlohy, ktoré sú zaradené na úroveň 2. Pripojené centrálne banky sa zúčastňujú na riešení otázok, ktoré súvisia s úrovňou 2, bez hlasovacieho práva. Národné centrálne banky členských štátov, ktoré nie sú centrálnymi bankami Eurosystému ani pripojenými centrálnymi bankami, majú postavenie pozorovateľov len na úrovni 2.

4.   Centrálne banky Eurosystému si upravia svoje vzájomné vzťahy uzavretím príslušných dohôd. V súvislosti s takýmito dohodami sa rozhoduje jednoduchou väčšinou a každá CB Eurosystému má jeden hlas.

5.   V súlade s článkom 12.1 tretím odsekom štatútu a vo všeobecnom rámci vymedzenom Radou guvernérov sú centrálne banky poskytujúce SSP zodpovedné za úlohy, ktoré sú zaradené na úroveň 3.

6.   Centrálne banky poskytujúce SSP uzatvoria dohodu s centrálnymi bankami Eurosystému upravujúcu služby, ktoré majú poskytovať centrálne banky poskytujúce SSP centrálnym bankám Eurosystému. Takáto dohoda zahŕňa podľa potreby aj pripojené centrálne banky.

ODDIEL III

PREVÁDZKA TARGET2

Článok 6

Harmonizované podmienky účasti v TARGET2

1.   Každá zúčastnená NCB prijme opatrenia na implementáciu harmonizovaných podmienok pre účasť v TARGET2, ktoré sú ustanovené v prílohe II. Tieto opatrenia upravujú výlučne vzťah medzi príslušnou zúčastnenou NCB a jej účastníkmi, pokiaľ ide o spracovanie platieb v PM.

2.   ECB prijme podmienky TARGET2-ECB implementáciou harmonizovaných podmienok s tou výnimkou, že TARGET2-ECB poskytuje služby len organizáciám vykonávajúcim zúčtovanie a klíring, vrátane subjektov usadených mimo EHP za predpokladu, že tieto podliehajú dohľadu príslušného orgánu a ich prístup do TARGET2-ECB bol schválený Radou guvernérov.

3.   Opatrenia prijaté centrálnymi bankami Eurosystému, ktorými sa implementujú harmonizované podmienky, sa zverejnia.

4.   Centrálne banky Eurosystému môžu požiadať o výnimky z harmonizovaných podmienok na základe obmedzení, ktoré vyplývajú z vnútroštátneho práva. Rada guvernérov posúdi jednotlivo takéto žiadosti a v odôvodnených prípadoch udelí výnimky.

5.   S výhradou príslušnej menovej dohody môže ECB stanoviť podmienky účasti v TARGET2 pre subjekty uvedené v článku 4 ods. 2 písm. e) prílohy II.

6.   Centrálne banky Eurosystému neumožnia subjektu, aby sa stal nepriamym účastníkom alebo bol zaregistrovaný ako adresovateľný držiteľ BIC v ich systéme, ktorý je súčasťou TARGET2, ak tento subjekt koná prostredníctvom priameho účastníka, ktorým je NCB členského štátu EÚ, ale nie je CB Eurosystému ani pripojenou CB.

Článok 7

Vnútrodenný úver

1.   Zúčastnené národné centrálne banky môžu poskytnúť vnútrodenný úver za predpokladu, že tak urobia v súlade s opatreniami implementujúcimi pravidlá o poskytnutí vnútrodenného úveru, ktoré sú ustanovené v prílohe III.

2.   Kritéria prípustnosti pre poskytnutie vnútrodenného úveru zmluvným stranám ECB sú vymedzené v rozhodnutí ECB/2003/NP2 z 28. januára 2003, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/1999/NP3 o platobnom mechanizme Európskej centrálnej banky. Vnútrodenný úver poskytnutý ECB sa obmedzí na predmetný deň a nie je možné ho predĺžiť na jednodňový úver.

Článok 8

Pridružené systémy

1.   Centrálne banky Eurosystému poskytujú pridruženým systémom služby prevodu peňažných prostriedkov v peniazoch centrálnej banky v PM alebo počas prechodného obdobia a v prípade potreby na domácich účtoch. Takéto služby sa spravujú dvojstrannými dojednaniami medzi centrálnymi bankami Eurosystému a príslušnými pridruženými systémami.

2.   Dvojstranné dojednania s pridruženými systémami, ktoré používajú ASI, musia byť v súlade s prílohou IV. Centrálne banky Eurosystému navyše zabezpečia, aby sa v takýchto dvojstranných dojednaniach primerane uplatňovali tieto ustanovenia prílohy II:

článok 8 ods. 1 (technické a právne požiadavky),

článok 8 ods. 2 až 5 (konanie o žiadosti) s tou výnimkou, že pridružený systém je povinný, namiesto kritérií prístupu podľa článku 4, splniť kritériá prístupu uvedené vo vymedzení pojmu „pridružený systém“, ktorý je ustanovený v článku 1 prílohy II,

harmonogram prevádzky v dodatku V,

článok 11 (požiadavky na spoluprácu a výmenu informácií) s výnimkou odseku 8,

články 27 a 28 (obnova prevádzky a núdzová prevádzka a požiadavky na bezpečnosť),

článok 31 (zodpovednosť),

článok 32 (pravidlá dokazovania),

články 33 a 34 (trvanie účasti, ukončenie účasti a pozastavenie účasti) s výnimkou článku 34 ods. 1 písm. b),

článok 35 (uzavretie PM účtov), ak ho možno uplatniť,

článok 38 (povinnosť zachovávať mlčanlivosť),

článok 39 (požiadavky na ochranu údajov, predchádzanie prania špinavých peňazí a súvisiace otázky),

článok 40 (požiadavky na oznámenia),

článok 41 (zmluvný vzťah s poskytovateľom sieťových služieb) a

článok 44 (pravidlá týkajúce sa rozhodného práva, jurisdikcie a miesta plnenia).

3.   Dvojstranné dojednania s pridruženými systémami, ktoré používajú PI, musia byť v súlade s:

a)

prílohou II, s výnimkou hlavy V a dodatkov VI a VII, a

b)

článkom 18 prílohy IV.

Článok 9

Metodika nákladov

1.   Rada guvernérov ustanoví pravidlá, ktoré sa uplatňujú na financovanie SSP. Prebytok alebo schodok, ktorý vznikne v dôsledku fungovania SSP, sa medzi zúčastnené národné centrálne banky rozdelí podľa kľúča na upisovanie základného imania ECB v súlade s článkom 29 štatútu.

2.   Rada guvernérov stanoví pre základné služby TARGET2 spoločnú metodiku nákladov a cenovú štruktúru.

Článok 10

Bezpečnostné ustanovenia

1.   Rada guvernérov podrobne upraví bezpečnostnú politiku a bezpečnostné požiadavky a kontroly pre SSP a počas prechodného obdobia pre technickú infraštruktúru domáceho účtu.

2.   Centrálne banky Eurosystému dodržiavajú opatrenia uvedené v odseku 1 a zabezpečia, aby ich dodržiavali SSP.

Článok 11

Pravidlá auditu

Audit sa uskutočňuje v súlade so zásadami a dojednaniami ustanovenými v Pravidlách ESCB pre vykonávanie auditu, ktoré prijala Rada guvernérov.

ODDIEL IV

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 12

Riešenie sporov a rozhodné právo

1.   V prípade sporu medzi centrálnymi bankami Eurosystému v súvislosti s týmto usmernením sa dotknuté strany pokúsia vyriešiť spor v súlade s Memorandom o porozumení o postupe pri riešení sporov v rámci ESCB.

2.   Ak nemožno spor ohľadom rozdelenia úloh medzi úroveň 2 a úroveň 3 vyriešiť dohodou medzi dotknutými stranami, rozhodne o tomto spore odchylne od odseku 1 Rada guvernérov.

3.   V prípade, ak ide o druh sporu, ktorý je uvedený v odseku 1, práva a povinnosti dotknutých strán sa v prvom rade určia na základe pravidiel a postupov ustanovených v tomto usmernení. Pri sporoch týkajúcich sa platieb medzi systémami, ktoré sú súčasťou TARGET2, je doplnkovým zdrojom právo členského štátu, v ktorom je sídlo centrálnej banky Eurosystému príjemcu platby za predpokladu, že uvedené právo nie je v rozpore s týmto usmernením.

Článok 13

Prechod na SSP

1.   Prechod zo súčasných systémov TARGET na SSP sa uskutoční s účinnosťou k:

a)

19. novembru 2007 pre Oesterreichische Nationalbank, Deutsche Bundesbank, Banque centrale du Luxembourg a Banka Slovenije;

b)

18. februáru 2008 pre Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Suomen Pankki, Banque de France, Central Bank and Financial Services Authority of Ireland, De Nederlandsche Bank, Banco de Portugal a Banco de España a

c)

19. máju 2008 pre ECB, Bank of Greece a Banca d'Italia.

2.   Každá CB Eurosystému, ktorá neprešla na SSP k 19. máju 2008 v dôsledku nepredvídaných okolností, prejde na SSP k 15. septembru 2008.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.   Toto usmernenie nadobúda účinnosť 30. apríla 2007 s výhradou prechodných ustanovení uvedených v článku 15.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 15, sa s účinnosťou od 15. septembra 2008 zrušujú usmernenia ECB/2005/16 a ECB/2006/11.

Článok 15

Prechodné a iné ustanovenia

1.   Účty otvorené mimo PM zúčastnenou NCB pre úverové inštitúcie a pridružené systémy sa spravujú pravidlami takejto zúčastnenej NCB, s výhradou ustanovení tohto usmernenia, ktoré sa vzťahujú na domáce účty a iných rozhodnutí Rady guvernérov. Účty otvorené mimo PM zúčastnenou NCB pre iné subjekty ako úverové inštitúcie a pridružené systémy sa spravujú pravidlami takejto zúčastnenej NCB.

2.   Usmernenie ECB/2005/16 sa naďalej uplatňuje vo vzťahu k CB Eurosystému, dokiaľ jej národný systém RTGS (alebo EPM v prípade ECB) neprejde na SSP a nezačne jej plynúť prechodné obdobie. S výhradou odsekov 3 a 4 sa následne na takúto CB Eurosystému uplatňuje výlučne toto usmernenie a odkazy na usmernenie ECB/2005/16 sa vo vzťahu k uvedenej CB Eurosystému považujú za odkazy na toto usmernenie.

3.   Rozpis poplatkov uvedený v usmernení ECB/2005/16 sa vzťahuje na všetky centrálne banky Eurosystému do konca pracovnej doby dňa 18. mája 2008 bez ohľadu na to, či k tomuto dátumu prešli na SSP. Od 19. mája 2008 sa na všetky centrálne banky Eurosystému vzťahuje rozpis poplatkov uvedený v dodatku VI prílohy II a bode 18 prílohy IV.

4.   Práva a povinnosti centrálnych bánk Eurosystému vo vzťahu k platbám uskutočňovaným prostredníctvom prepojenia, ako je to vymedzené v usmernení ECB/2005/16, sa naďalej spravujú usmernením ECB/2005/16 bez ohľadu na to, či už príslušný národný systém RTGS (alebo EPM v prípade ECB) prešiel na SSP.

5.   Bez ohľadu na to, či príslušné centrálne banky Eurosystému prešli na SSP, všetky ťažkosti alebo spory, ktoré vzniknú medzi centrálnymi bankami Eurosystému medzi 19. novembrom 2007 a 19. májom 2008, sa riešia v súlade s článkom 12.

6.   Každá CB Eurosystému môže počas svojho prechodného obdobia pokračovať v zúčtovaní platieb a iných transakcií na svojich domácich účtoch, vrátane týchto platieb:

a)

platieb medzi úverovými inštitúciami;

b)

platieb medzi úverovými inštitúciami a pridruženými systémami a

c)

platieb vo vzťahu k operáciám Eurosystému na voľnom trhu.

7.   Uplynutím prechodného obdobia zanikne:

a)

registrácia adresovateľného držiteľa BIC u CB Eurosystému v prípade subjektov uvedených v článku 4 ods. 1 písm. a) a b) prílohy II;

b)

nepriama účasť u CB Eurosystému a

c)

zúčtovanie všetkých platieb uvedených v odseku 6 písm. a) až c) na domácich účtoch.

8.   Vymedzenie pojmu „nefunkčnosť národného systému RTGS“ v článku 1 ods. 1 usmernenia ECB/2005/16 sa nahrádza týmto:

„—

‚nefunkčnosťou národného systému RTGS‘, ‚nefunkčnosťou TARGET-u‘ alebo ‚nefunkčnosťou‘ sa rozumejú technické alebo akékoľvek iné ťažkosti, poruchy alebo zlyhania technickej infraštruktúry a/alebo počítačových systémov ktoréhokoľvek národného systému RTGS alebo platobného mechanizmu ECB alebo pripojení prostredníctvom počítačovej siete na účely prepojenia alebo dvojstranného spojenia alebo v akomkoľvek inom prípade týkajúcom sa národného systému RTGS alebo platobného mechanizmu ECB, prepojenia alebo dvojstranného spojenia, ktoré znemožňujú vykonávať a dokončovať spracovanie platobných príkazov v rámci TARGET-u v ten istý deň; toto vymedzenie sa vzťahuje aj na prípady, keď sa nefunkčnosť vyskytuje súčasne vo viac ako jednom národnom systéme RTGS (napr. z dôvodu poruchy, ktorá sa týka poskytovateľa sieťových služieb), alebo ak počas prechodu na TARGET2 dôjde k nefunkčnosti v jednotnej spoločnej platforme TARGET2, ako je vymedzená v usmernení ECB/2007/2.“

9.   Písmená b) a c) článku 8 ods. 4 usmernenia ECB/2005/16 sa nahrádzajú týmto:

„b)

Účastníci TARGET-u predkladajú svoje formuláre na uplatnenie nároku tej NCB, v ktorej je vedený účet RTGS, na ťarchu alebo v prospech ktorého bola alebo mala byť zaúčtovaná daná suma (ďalej len ‚domovská NCB‘) do štyroch týždňov odo dňa, keď bol systém nefunkčný. Akékoľvek dodatočné informácie a dôkazy požadované domovskou NCB sa poskytnú do dvoch týždňov od ich vyžiadania.

c)

Rada guvernérov ECB posúdi všetky prijaté žiadosti a rozhodne, či sa uskutočnia kompenzačné ponuky. Pokiaľ Rada guvernérov ECB nerozhodne inak a neoznámi svoje rozhodnutie účastníkom TARGET-u, toto posúdenie sa uskutoční najneskôr do 14 týždňov odo dňa, keď bol systém nefunkčný.“

Článok 16

Adresáti, implementačné opatrenia a výročné správy

1.   Toto usmernenie sa uplatňuje na všetky centrálne banky Eurosystému.

2.   Zúčastnené národné centrálne banky zašlú ECB do 31. júla 2007 opatrenia, ktoré zamýšľajú prijať na dosiahnutie súladu s týmto usmernením.

3.   ECB pripravuje výročné správy o celkovom fungovaní TARGET2 na preskúmanie Rade guvernérov.

Vo Frankfurte nad Mohanom 26. apríla 2007

Za Radu guvernérov ECB

prezident

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. EÚ L 18, 23.1.2006, s. 1. Usmernenie zmenené a doplnené usmernením ECB/2006/11 (Ú. v. EÚ L 221, 12.8.2006, s. 17).

(2)  Ú. v. ES L 166, 11.6.1998, s. 45.


PRÍLOHA I

SYSTÉM RIADENIA TARGET2

Úroveň 1 – Rada guvernérov

Úroveň 2 – centrálne banky Eurosystému

Úroveň 3 – centrálne banky poskytujúce SSP

0.   Všeobecné ustanovenia

Úroveň 1 má právomoc rozhodovať s konečnou platnosťou o domácich a cezhraničných otázkach TARGET2 a je zodpovedná za zabezpečenie plnenia verejnej funkcie TARGET2

Úroveň 2 má subsidiárnu právomoc vo vzťahu k otázkam, ktoré úroveň 1 ponechá na ich diskrečnú právomoc

Úroveň 3 prijíma rozhodnutia o dennom fungovaní Jednotnej spoločnej platformy (SSP) na základe úrovne služieb, ktoré sú vymedzené v dohode uvedenej v článku 5 ods. 6 tohto usmernenia

1.   Politika v oblasti nákladov a cien

rozhodovanie o spoločnej metodike nákladov

rozhodovanie o jednotnej cenovej štruktúre

rozhodovanie o cenách doplnkových služieb a/alebo modulov

(nevzťahuje sa)

2.   Úroveň služieb

rozhodovanie o základných službách

rozhodovanie o doplnkových službách a/alebo moduloch

poskytovanie vstupov podľa požiadaviek úrovne 1/úrovne 2

3.   Riadenie rizík

rozhodovanie o všeobecnom rámci riadenia rizík a akceptovaní zostávajúcich rizík

samotné vykonávanie riadenia rizík

analyzovanie rizík a ich následné sledovanie

poskytovanie informácií potrebných pre analýzy rizík podľa požiadaviek úrovne 1/úrovne 2

4.   Riadenie a financovanie

vymedzenie pravidiel vlastníctva, rozhodovania a financovania SSP

vytvorenie právneho rámca ESCB pre TARGET2 a zabezpečenie jeho zodpovedajúcej implementácie

vypracovanie pravidiel o riadení a financovaní, o ktorých rozhodla úroveň 1

zostavenie rozpočtu, jeho schválenie a plnenie

vlastníctvo a/alebo kontrola aplikácie

zoskupenie peňažných prostriedkov a kompenzácia služieb

poskytovanie údajov o výdavkoch za poskytovanie služieb úrovni 2

5.   Vývoj

uskutočnenie konzultácií s úrovňou 2 o umiestnení SSP

schvaľovanie celkového plánu projektu

rozhodovanie o prvotnej podobe a vývoji SSP

rozhodovanie o otázke, či vytvoriť úplne novú platformu v porovnaní s jej vytvorením na základe existujúcej platformy

rozhodovanie o výbere prevádzkovateľa SSP

uzavretie – po dohode s úrovňou 3 – úrovne služieb SSP

rozhodovanie o umiestnení SSP po porade s úrovňou 1

navrhnutie prvotnej podoby SSP

navrhnutie riešenia v otázke, či vytvoriť úplne novú platformu alebo ju vytvoriť na základe existujúcej platformy

navrhnutie umiestnenia SSP

vypracovanie všeobecných a podrobných funkčných špecifikácií (interné podrobné funkčné špecifikácie a užívateľské podrobné funkčné špecifikácie)

 

schvaľovanie metodiky pre proces špecifikácie a výstupov úrovne 3, ktoré sa považujú za vhodné za účelom špecifikácie a následného testovania a akceptovania výrobku (najmä všeobecné a podrobné užívateľské špecifikácie)

vypracovanie plánu projektu podľa jednotlivých etáp

zhodnotenie a akceptovanie výstupov

vypracovanie skúšobných scenárov

koordinácia testov centrálnych bánk a užívateľov v úzkej spolupráci s úrovňou 3

vypracovanie podrobných technických špecifikácií

poskytovanie (úvodného a priebežného) vstupu k plánovaniu a kontrole projektu podľa jednotlivých etáp

technická a prevádzková podpora pre testovanie (testovanie SSP, vstup k scenárom, ktoré súvisia so SSP, podpora centrálnych bánk Eurosystému pri ich testovaní SSP)

6.   Implementácia a prechod

rozhodovanie o stratégii pre prechod

príprava a koordinácia prechodu na SSP v úzkej spolupráci s úrovňou 3

poskytovanie vstupu k otázkam týkajúcim sa prechodu v súlade s požiadavkami úrovne 2

vykonávanie činností, ktoré súvisia s prechodom na SSP; dodatočná podpora pre pristupujúce národné centrálne banky

7.   Prevádzka

riadenie závažných krízových situácií

riadenie so zreteľom na povinnosti vlastníka systému

udržiavanie kontaktov s užívateľmi na európskej úrovni (s výhradou výlučnej zodpovednosti centrálnych bánk Eurosystému za obchodné vzťahy s ich klientmi) a monitorovanie dennej užívateľskej činnosti z obchodného hľadiska (úloha CB Eurosystému)

monitorovanie obchodného vývoja

rozpočtovanie, financovanie, faktúrovanie (úloha CB Eurosystému) a iné administratívne úlohy

riadenie systému na základe dohody uvedenej v článku 5 ods. 6 tohto usmernenia


PRÍLOHA II

HARMONIZOVANÉ PODMIENKY ÚČASTI V TARGET2

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely týchto harmonizovaných podmienok (ďalej len „podmienky“) sa uplatňujú nasledujúce pojmy:

„adresovateľným držiteľom BIC“ (addressable BIC holder) sa rozumie subjekt, ktorý: a) je držiteľom bankového identifikačného kódu (BIC), b) nie je uznaný ako nepriamy účastník a c) je korešpondentom alebo klientom priameho účastníka alebo pobočkou priameho alebo nepriameho účastníka a je schopný zadávať platobné príkazy a prijímať platby zo systému, ktorý je súčasťou TARGET2, prostredníctvom priameho účastníka,

„AL dohodou“ (AL agreement) sa rozumie mnohostranná dohoda o zoskupenej likvidite uzavretá všetkými členmi AL skupiny a ich príslušnými AL národnými centrálnymi bankami na účely AL režimu,

„AL NCB“ (AL NCB) sa rozumie zúčastnená NCB, ktorá je stranou AL dohody a koná ako zmluvná strana pre členov AL skupiny zúčastňujúcich sa v jej systéme, ktorý je súčasťou TARGET2,

„AL režimom“ (AL mode) sa rozumie zoskupovanie dostupnej likvidity na PM účtoch,

„AL skupinou“ (AL group) sa rozumie skupina zložená z člena(-ov) AL skupiny, ktorí využívajú AL režim,

„bankovou smernicou“ (Banking Directive) sa rozumie smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činnosti úverových inštitúcií (prepracované znenie) (1),

„bankovým identifikačným kódom (BIC)“ [Bank Identifier Code (BIC)] sa rozumie kód vymedzený normou ISO č. 9362,

„CAI režimom“ (CAI mode) sa rozumie poskytovanie konsolidovanej informácie o skupine PM účtov prostredníctvom ICM,

„CAI skupinou“ (CAI group) sa rozumie skupina zložená z účastníkov TARGET2, ktorí využívajú CAI režim,

„CB Eurosystému“ (Eurosystem CB) sa rozumie ECB alebo NCB členského štátu, ktorý prijal euro,

„centrálnymi bankami“ [central banks (CBs)] sa rozumejú centrálne banky Eurosystému a pripojené centrálne banky,

„centrálnymi bankami poskytujúcimi SSP“ (SSP-providing CBs) sa rozumejú Deutsche Bundesbank, Banque de France a Banca d’Italia ako národné centrálne banky, ktoré vytvárajú a prevádzkujú SSP v prospech Eurosystému,

„členom AL skupiny“ (AL group member) sa rozumie účastník TARGET2, ktorý uzavrel AL dohodu,

„domácim účtom“ (Home Account) sa rozumie účet otvorený CB mimo PM pre subjekt, ktorý je spôsobilý sa stať nepriamym účastníkom,

„dostupnou likviditou“ (alebo „likviditou“) [available liquidity (or liquidity)] sa rozumie kreditný zostatok na PM účte účastníka TARGET2, a ak je to možné uplatniť, akákoľvek vnútrodenná úverová linka poskytnutá príslušnou CB vo vzťahu k takémuto účtu,

„formulárom pre zber statických údajov“ (static data collection form) sa rozumie formulár vytvorený [vložiť názov CB] na účely registrácie žiadateľov o služby TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] a na účely registrácie akýchkoľvek zmien, ktoré súvisia s poskytovaním takýchto služieb,

„informačným a kontrolným modulom (ICM)“ [Information and Control Module (ICM)] sa rozumie SSP modul, ktorý umožňuje účastníkom získavať informácie online a poskytuje im možnosť zadávať príkazy na prevod likvidity, riadiť likviditu a iniciovať zálohové platobné príkazy v prípade núdzovej prevádzky,

„investičnou spoločnosťou“ (investment firm) sa rozumie investičná spoločnosť v zmysle [vložiť ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa transponuje článok 4 ods. 1 bod 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (2) ], s výnimkou inštitúcií uvedených v [vložiť ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa transponuje článok 2 ods. 1 smernice 2004/39/ES], za predpokladu, že predmetná investičná spoločnosť je:

a)

povolená a dohliadaná príslušným uznaným orgánom, ktorý bol za takýto orgán určený podľa smernice 2004/39/ES, a

b)

oprávnená uskutočňovať činnosti uvedené v [vložiť ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa transponujú položky 2, 3, 6 a 7 oddielu A prílohy I k smernici 2004/39/ES],

„jednodňovou refinančnou sadzbou“ (marginal lending rate) sa rozumie úroková miera uplatňovaná na jednodňové refinančné obchody,

„jednodňovým refinančným obchodom“ (marginal lending facility) sa rozumie stály obchod Eurosystému, ktorý môžu zmluvné strany využívať na prijímanie jednodňových úverov z CB Eurosystému pri vopred stanovenej jednodňovej refinančnej sadzbe,

„jednotnou spoločnou platformou (SSP)“ [Single Shared Platform (SSP)] sa rozumie infraštruktúra jednotnej technickej platformy, ktorú zabezpečujú centrálne banky poskytujúce SSP,

„konkurzným konaním“ (insolvency proceedings) sa rozumie konkurzné konanie v zmysle článku 2 písm. j) smernice o konečnom zúčtovaní,

„manažérom AL skupiny“ (AL group manager) sa rozumie člen AL skupiny vymenovaný ostatnými členmi AL skupiny na riadenie likvidity, ktorá je dostupná v rámci AL skupiny počas pracovného dňa,

„manažérom CAI skupiny“ (CAI group manager) sa rozumie člen CAI skupiny vymenovaný ostatnými členmi CAI skupiny na monitorovanie a distribúciu likvidity, ktorá je dostupná v rámci CAI skupiny počas pracovného dňa,

„modulom núdzovej prevádzky“ (Contingency Module) sa rozumie SSP modul, ktorý umožňuje spracovanie kritických a veľmi kritických platieb v prípadoch núdzovej prevádzky,

„multi-adresným prístupom“ (multi-addressee access) sa rozumie možnosť, na základe ktorej môžu pobočky alebo úverové inštitúcie usadené v EHP vstupovať do príslušného systému, ktorý je súčasťou TARGET2, zadávaním platobných príkazov a/alebo prijímaním platieb priamo zo systému, ktorý je súčasťou TARGET2, alebo do tohto systému, táto možnosť oprávňuje uvedené subjekty zadávať ich platobné príkazy prostredníctvom PM účtu priameho účastníka bez zásahu tohto účastníka,

„nepriamym účastníkom“ (indirect participant) sa rozumie úverová inštitúcia usadená v EHP, ktorá uzavrela dohodu s priamym účastníkom o zadávaní platobných príkazov a prijímaní platieb prostredníctvom PM účtu tohto priameho účastníka a ktorá bola za nepriameho účastníka uznaná systémom, ktorý je súčasťou TARGET2,

„nezúčtovaným platobným príkazom“ (non-settled payment order) sa rozumie platobný príkaz, ktorý nie je zúčtovaný v ten istý pracovný deň, keď je prijatý,

„platcom“ (payer) sa rozumie účastník TARGET2, na ťarchu PM účtu ktorého sa zaúčtuje určitá suma ako výsledok zúčtovania platobného príkazu,

„platobným modulom (PM)“ [Payments Module (PM)] sa rozumie SSP modul, v rámci ktorého sa na PM účtoch zúčtovávajú platby účastníkov TARGET2,

„platobným príkazom“ (payment order) sa rozumie prevodný príkaz na úhradu, príkaz na prevod likvidity alebo príkaz na inkaso,

„PM účtom“ (PM account) sa rozumie účet vedený CB, ktorého majiteľom je účastník TARGET2 v PM a ktorý je pre účastníka TARGET2 potrebný na:

a)

zadávanie platobných príkazov alebo prijímanie platieb prostredníctvom TARGET2 a

b)

zúčtovanie takýchto platieb s touto CB,

„pobočkou“ (branch) sa rozumie pobočka v zmysle [vložiť ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa transponuje článok 4 ods. 3 bankovej smernice],

„poskytovateľom sieťových služieb“ (network service provider) sa rozumie podnik poverený Radou guvernérov ECB, aby poskytoval pripojenia prostredníctvom počítačovej siete na účely zadávania platobných správ v TARGET2,

„povolením na inkaso“ (direct debit authorization) sa rozumie všeobecný pokyn platcu jeho CB oprávňujúci a zaväzujúci túto CB zúčtovať určitú sumu na ťarchu účtu platcu na základe príkazu na inkaso zo strany príjemcu,

„pozastavením“ (suspension) vo vzťahu k účastníkovi sa rozumie dočasné zmrazenie práv a povinností účastníka na dobu určenú [vložiť názov CB],

„pracovným dňom“ (business day) sa rozumie akýkoľvek deň, keď je TARGET2 otvorený pre zúčtovanie platobných príkazov, ako je ustanovené v dodatku V,

„prevodným príkazom na úhradu“ (credit transfer order) sa rozumie pokyn platcu na sprístupnenie peňažných prostriedkov príjemcovi platby prostredníctvom zaúčtovania na PM účet,

„pridruženým systémom (AS)“ [ancillary system (AS)] sa rozumie systém spravovaný subjektom usadeným v Európskom hospodárskom priestore (EHP), ktorý podlieha dohľadu príslušného orgánu a v ktorom sa vymieňajú a/alebo klírujú platby a/alebo finančné nástroje, zatiaľ čo výsledné peňažné záväzky sa zúčtovávajú v TARGET2 v súlade s usmernením ECB/2007/2 a dvojstrannými dojednaniami medzi pridruženým systémom a príslušnou CB,

„príjemcom platby“ (payee) sa rozumie účastník TARGET2, v prospech PM účtu ktorého sa pripíše určitá suma ako výsledok zúčtovania platobného príkazu,

„príkazom na inkaso“ (direct debit instruction) sa rozumie príkaz príjemcu platby zadaný jeho CB, na základe ktorého CB platcu zaúčtuje na ťarchu účtu platcu sumu určenú v príkaze na základe povolenia na inkaso,

„príkazom na prevod likvidity“ (liquidity transfer order) sa rozumie platobný príkaz, ktorého hlavným účelom je prevod likvidity medzi rôznymi účtami toho istého účastníka alebo v rámci CAI skupiny alebo AL skupiny,

„prípadom neplnenia“ (event of default) sa rozumie hroziaca alebo existujúca skutočnosť, ktorej výskyt môže ohroziť plnenie záväzkov zo strany účastníka podľa týchto podmienok alebo akýchkoľvek iných pravidiel, ktoré sa uplatňujú na vzťah medzi týmto účastníkom a [vložiť názov CB] alebo ktoroukoľvek inou CB, vrátane:

a)

prípadu, keď účastník prestal spĺňať kritériá prístupu ustanovené v článku 4 alebo požiadavky ustanovené v článku 8 ods. 1 písm. a) bode i);

b)

prípadu, keď sa voči účastníkovi začalo konkurzné konanie;

c)

prípadu podania návrhu týkajúceho sa ktoréhokoľvek konania uvedeného v písmene b);

d)

prípadu, keď účastník vydá písomné vyhlásenie o svojej neschopnosti splácať všetky dlhy alebo ktorúkoľvek časť svojich dlhov alebo plniť svoje záväzky vyplývajúce z vnútrodenného úveru;

e)

prípadu uzavretia dobrovoľnej všeobecnej dohody alebo dojednania účastníka so svojimi veriteľmi;

f)

prípadu platobnej neschopnosti účastníka, alebo ak účastník nie je schopný splácať svoje dlhy alebo ak je za takého považovaný jeho CB;

g)

prípadu, ak je kreditný zostatok na PM účte účastníka alebo všetky aktíva účastníka alebo ich podstatná časť predmetom príkazu na zmrazenie, zabavenie alebo zaistenie alebo predmetom akéhokoľvek iného konania, ktorého účelom je ochrana verejného záujmu alebo ochrana práv veriteľov účastníka;

h)

prípadu, ak bola účastníkovi pozastavená účasť v inom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2 a/alebo v pridruženom systéme, alebo ak bola účasť účastníka v inom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2 a/alebo v pridruženom systéme, ukončená;

i)

prípadu, ak akékoľvek podstatné uistenia alebo iné predzmluvné vyhlásenia urobené účastníkom, alebo o ktorých sa predpokladá, že boli urobené účastníkom podľa rozhodného práva, sú nesprávne alebo nepravdivé, alebo

j)

prípadu postúpenia všetkých aktív účastníka alebo ich podstatnej časti,

„pripojenou CB“ (connected CB) sa rozumie národná centrálna banka (NCB), ktorá nie je CB Eurosystému a ktorá je pripojená k TARGET2 na základe osobitnej dohody,

„riadiacou NCB“ (managing NCB) sa rozumie AL NCB systému, ktorý je súčasťou TARGET2, ktorého účastníkom je manažér AL skupiny,

„skupinou“ (group) sa rozumie:

a)

zoskupenie úverových inštitúcií zahrnutých v konsolidovaných finančných výkazoch materskej spoločnosti, ak je materská spoločnosť povinná predkladať konsolidované finančné výkazy podľa Medzinárodných účtovných štandardov 27 (IAS 27) prijatých podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2238/2004 (3), a pozostáva buď:

i)

z materskej spoločnosti a jednej alebo viacerých dcérskych spoločností alebo

ii)

z dvoch alebo viacerých dcérskych spoločností materskej spoločnosti, alebo

b)

zoskupenie úverových inštitúcií, ako je uvedené v písmene a) bodoch i) alebo ii), ak materská spoločnosť nepredkladá konsolidované finančné výkazy v súlade s IAS 27, ale môže spĺňať kritériá vymedzené v IAS 27 pre zahrnutie do konsolidovaných finančných výkazov s výhradou overenia CB priameho účastníka alebo v prípade člena AL skupiny riadiacej NCB, alebo

c)

dvojstranná alebo mnohostranná sieť úverových inštitúcií, ktorá je:

i)

organizovaná prostredníctvom právneho rámca, ktorý určuje pridruženie úverovej inštitúcie k takejto sieti, alebo

ii)

charakteristická samostatne vytvoreným mechanizmom spolupráce (presadzovanie, podpora a zastupovanie obchodných záujmov svojich členov) a/alebo hospodárskou solidaritou, ktorá prekračuje rámec štandardnej spolupráce bežnej medzi úverovými inštitúciami, ak takáto spolupráca a solidarita je povolená internými predpismi alebo stanovami úverových inštitúcií alebo ustanovená na základe osobitných dohôd;

a v každom prípade uvedenom v písmene c) považovaná za subjekt tvoriaci skupinu na základe žiadosti schválenej Radou guvernérov ECB,

pod „skutočnosťou, ktorá zakladá uplatnenie nároku“ (enforcement event) sa rozumie, so zreteľom na člena AL skupiny:

a)

akýkoľvek prípad neplnenia uvedený v článku 34 ods. 1;

b)

akýkoľvek iný prípad neplnenia alebo skutočnosť uvedená v článku 34 ods. 2, s ktorými a s ohľadom na závažnosť prípadu neplnenia lebo takejto skutočnosti [vložiť názov CB] rozhodla, že [vložiť, ak je uplatniteľné: [by sa malo vykonať záložné právo v súlade s článkom 25b] [by sa mal uplatniť nárok z kolaterálu v súlade s článkom 25c] a] by sa malo uskutočniť započítanie pohľadávok v súlade s článko 26, alebo

c)

alebo rozhodnutie o pozastavení alebo ukončení prístupu k vnútrodennému úveru;

„smernicou o konečnom zúčtovaní“ (Settlement Finality Directive) sa rozumie smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (4),

„správou vysielanou ICM“ (ICM broadcast message) sa rozumie informácia súčasne sprístupnená všetkým alebo vybranej skupine účastníkov TARGET2 prostredníctvom ICM,

„stanoviskom k spôsobilosti“ (capacity opinion) sa rozumie špecifické stanovisko týkajúce sa účastníka, ktoré obsahuje zhodnotenie jeho právnej spôsobilosti prijať a plniť svoje záväzky podľa týchto podmienok,

„subjektom verejného sektora“ (public sector body) sa rozumie subjekt, ktorý je súčasťou „verejného sektora“ vymedzeného v článku 3 nariadenia Rady (ES) č. 3603/93 z 13. decembra 1993, ktorým sa stanovujú definície na uplatňovanie zákazov uvedené v článkoch 104 a 104b ods. 1 zmluvy (5) (teraz články 101 a 103 ods. 1),

„systémom, ktorý je súčasťou TARGET2“ (TARGET2 component system) sa rozumie ktorýkoľvek zo systémov hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (RTGS) centrálnych bánk Eurosystému, ktorý je súčasťou TARGET2,

„TARGET2“(TARGET2) sa rozumie celok pozostávajúci zo všetkých systémov centrálnych bánk, ktoré sú súčasťou TARGET2,

„TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu]“ (TARGET2-[insert CB/country reference]) sa rozumie systém, ktorý je súčasťou TARGET2 [vložiť názov CB],

„TARGET2 CUG“ (TARGET2 CUG) sa rozumie podskupina klientov poskytovateľa sieťových služieb, ktorí sú zoskupení na účely využívania príslušných služieb a výrobkov poskytovateľa sieťových služieb v rámci prístupu do PM,

„technickou nefunkčnosťou TARGET2“ (technical malfunction of TARGET2) sa rozumejú akékoľvek ťažkosti, poruchy alebo zlyhania technickej infraštruktúry a/alebo počítačových systémov používaných TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] alebo akákoľvek iná skutočnosť, ktorá znemožňuje vykonávať a dokončiť spracovanie platieb v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] v ten istý deň alebo – v období prechodu – platieb z národných systémov RTGS, ktoré ešte neprešli na TARGET2 a naopak,

„účastníkom“ (alebo „priamym účastníkom“) [participant (or direct participant)] sa rozumie subjekt, ktorý je majiteľom aspoň jedného PM účtu v [vložiť názov CB],

„účastníkom TARGET2“ (TARGET2 participant) sa rozumie akýkoľvek účastník v ktoromkoľvek systéme, ktorý je súčasťou TARGET2,

„účastníkom zadávajúcim príkaz“ (instructing participant) sa rozumie účastník TARGET2, ktorý inicioval platobný príkaz,

„úverovou inštitúciou“ (credit institution) sa rozumie úverová inštitúcia v zmysle [vložiť ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa transponuje článok 4 ods. 1 písm. a), a ak je ho možné uplatniť, článok 2 bankovej smernice], ktorá podlieha dohľadu príslušného orgánu,

„vnútrodenným úverom“ (intraday credit) sa rozumie úver poskytovaný na obdobie kratšie ako jeden pracovný deň,

„vstupnou dispozíciou“ (entry disposition) sa rozumie štádium spracovania platieb, počas ktorého sa TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] snaží zúčtovať platobný príkaz, ktorý bol prijatý podľa článku 14, prostredníctvom špecifických postupov, ako je uvedené v článku 20.

Článok 2

Dodatky

1.   Neoddeliteľnou súčasťou týchto podmienok sú aj nasledujúce dodatky:

Dodatok I: Technické špecifikácie pre spracovávanie platobných príkazov

Dodatok II: Systém náhrady škody v rámci TARGET2

Dodatok III: Podmienky pre stanoviská k spôsobilosti a národné stanoviská

Dodatok IV: Obnova prevádzky a núdzová prevádzka

Dodatok V: Harmonogram prevádzky

Dodatok VI: Rozpis poplatkov a fakturácia

Dodatok VII: Dohoda o zoskupenej likvidite

2.   V prípade akéhokoľvek rozporu alebo nesúladu medzi obsahom niektorého z dodatkov a obsahom niektorého iného ustanovenia týchto podmienok sa prednostne použijú tieto iné ustanovenia podmienok.

Článok 3

Všeobecný opis TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] a TARGET2

1.   TARGET2 umožňuje hrubé zúčtovanie platieb v reálnom čase v eurách so zúčtovaním v peniazoch centrálnej banky.

2.   V TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] sa spracovávajú tieto platobné príkazy:

a)

platobné príkazy, ktoré priamo vyplývajú z operácií menovej politiky Eurosystému alebo ktoré sú vykonávané v súvislosti s uvedenými operáciami;

b)

zúčtovanie eurovej strany devízových operácií týkajúcich sa Eurosystému;

c)

zúčtovanie cezhraničných veľkoobjemových nettingových platobných systémov spracovávajúcich prevody eura;

d)

zúčtovanie prevodov eura, ktoré vyplývajú z transakcií v eurách v retailových platobných systémoch systémového významu, a

e)

akékoľvek iné platobné príkazy v eurách určené účastníkom TARGET2.

3.   TARGET2 je vytvorený a funguje na základe SSP. Technické nastavenie a vlastnosti SSP špecifikuje Eurosystém. Služby SSP zabezpečujú centrálne banky poskytujúce SSP v prospech centrálnych bánk Eurosystému podľa osobitných dohôd.

4.   [vložiť názov CB] je poskytovateľom služieb podľa týchto podmienok. Konanie centrálnych bánk poskytujúcich SSP a ich opomenutie konať sa považuje za konanie a opomenutie konať [vložiť názov CB], za ktoré na seba berie zodpovednosť v súlade s nižšie uvedeným článkom 31. Účasť podľa týchto podmienok nezakladá zmluvný vzťah medzi účastníkmi a centrálnymi bankami poskytujúcimi SSP, ak tieto banky konajú z uvedeného titulu. Pokyny, správy alebo informácie, ktoré účastník dostane od SSP alebo pošle SSP, týkajúce sa služieb poskytovaných podľa týchto podmienok, sa považujú za prijaté alebo poslané [vložiť názov CB].

5.   TARGET2 predstavuje z právneho hľadiska množinu platobných systémov zloženú zo všetkých systémov, ktoré sú súčasťou TARGET2 a sú označené ako „systémy“ podľa vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa transponuje smernica o konečnom zúčtovaní. TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] je označený ako „systém“ podľa [vložiť príslušné ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa transponuje smernica o konečnom zúčtovaní].

6.   Účasť v TARGET2 sa uskutočňuje prostredníctvom účasti v systéme, ktorý je súčasťou TARGET2. Tieto podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti účastníkov v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] a [vložiť názov CB]. Pravidlá týkajúce sa spracovávania platobných príkazov (hlava IV) sa vzťahujú na všetky zadané platobné príkazy alebo prijaté platby od ktoréhokoľvek účastníka TARGET2.

HLAVA II

ÚČASŤ

Článok 4

Kritériá prístupu

1.   Tieto typy subjektov sú oprávnené na priamu účasť v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu]:

a)

úverové inštitúcie usadené v EHP, vrátane tých, ktoré konajú prostredníctvom pobočky usadenej v EHP;

b)

úverové inštitúcie usadené mimo EHP za predpokladu, že konajú prostredníctvom pobočky usadenej v EHP, a

c)

národné centrálne banky členských štátov EÚ a ECB.

2.   [vložiť názov CB] môže na základe vlastného uváženia uznať za priamych účastníkov tiež tieto subjekty:

a)

pokladničné správy ústredných alebo regionálnych vlád členských štátov aktívne na peňažných trhoch;

b)

subjekty verejného sektora členských štátov, ktoré sú oprávnené viesť účty pre klientov;

c)

investičné spoločnosti usadené v EHP;

d)

organizácie usadené v EHP, ktoré poskytujú služby v oblasti zúčtovania alebo klíringu a podliehajú dohľadu príslušného orgánu, a

e)

úverové inštitúcie alebo akékoľvek subjekty typov, ktoré sú vymenované v písmenách a) až d), v oboch prípadoch, ak sú usadené v krajine, s ktorou Európske spoločenstvo uzavrelo menovú dohodu umožňujúcu takýmto subjektom prístup do platobných systémov v Európskom spoločenstve, podliehajúc podmienkam ustanoveným v tejto menovej dohode a za predpokladu, že príslušný právny rámec, ktorý sa uplatňuje v danej krajine, zodpovedá príslušnej legislatíve Spoločenstva.

3.   Inštitúcie elektronických peňazí v zmysle [vložiť ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa transponuje článok 1 ods. 3 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/46/ES z 18. septembra 2000 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronických peňazí (6)] nie sú oprávnené zúčastňovať sa na TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu].

Článok 5

Priami účastníci

1.   Priami účastníci v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] musia spĺňať požiadavky ustanovené v článku 8 ods. 1 a 2. Musia mať aspoň jeden PM účet v [vložiť názov CB].

2.   Priami účastníci môžu určiť adresovateľných držiteľov BIC bez ohľadu na miesto ich usadenia.

3.   Priami účastníci môžu určiť subjekty za nepriamych účastníkov za predpokladu, že sú splnené podmienky ustanovené v článku 6.

4.   Multi-adresný prístup prostredníctvom pobočiek možno poskytnúť takto:

a)

Úverová inštitúcia v zmysle článku 4 ods. 1 písm. a) alebo b), ktorá bola uznaná za priameho účastníka, môže udeliť prístup k svojmu PM účtu jednej alebo viacerým svojim pobočkám usadeným v EHP, aby priamo zadávali platobné príkazy a/alebo prijímali platby za predpokladu, že [vložiť názov CB] bola zodpovedajúcim spôsobom informovaná.

b)

Ak bola pobočka úverovej inštitúcie uznaná za priameho účastníka, ostatné pobočky toho istého právneho subjektu a/alebo jeho ústredie, v oboch prípadoch za predpokladu, že sú usadené v EHP, môžu mať prístup k PM účtu tejto pobočky za predpokladu, že informovali [vložiť názov CB].

Článok 6

Nepriami účastníci

1.   Úverové inštitúcie usadené v EHP môžu uzavrieť zmluvu s jedným priamym účastníkom, ktorý je buď úverovou inštitúciou v zmysle článku 4 ods. 1 písm. a) alebo b), alebo CB, s cieľom zadávať platobné príkazy a/alebo prijímať platby a ich zúčtovania prostredníctvom PM účtu tohto priameho účastníka. TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] uzná nepriamych účastníkov formou registrácie takejto nepriamej účasti v adresári TARGET2, ktorý je uvedený v článku 9.

2.   Ak priamy účastník, ktorý je úverovou inštitúciou v zmysle článku 4 ods. 1 písm. a) alebo b), a nepriamy účastník patria do rovnakej skupiny, priamy účastník môže výslovne splnomocniť nepriameho účastníka na priame používanie PM účtu priameho účastníka, aby zadával platobné príkazy a/alebo prijímal platby formou multi-adresného prístupu v rámci skupiny.

Článok 7

Zodpovednosť priameho účastníka

1.   S cieľom vyhnúť sa akýmkoľvek pochybnostiam sa platobné príkazy zadané nepriamym účastníkom alebo platby ním prijaté podľa článku 6, ako aj pobočkami podľa článku 5 ods. 4 považujú za zadané alebo prijaté samotným priamym účastníkom.

2.   Priamy účastník je viazaný takýmito platobnými príkazmi bez ohľadu na ich obsah alebo akýkoľvek nesúlad so zmluvnými alebo inými dojednaniami medzi týmto účastníkom a ktorýmkoľvek zo subjektov uvedených v odseku 1.

Článok 8

Konanie o žiadosti

1.   Na pripojenie sa do TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] žiadajúci účastníci musia:

a)

spĺňať tieto technické požiadavky:

i)

nainštalovať, spravovať, prevádzkovať a monitorovať, ako aj zaistiť bezpečnosť IT infraštruktúry na pripojenie sa do TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] a zadávanie platobných príkazov do tohto systému. Do vykonávania týchto činností môžu žiadajúci účastníci zapojiť tretie osoby, ale ich zodpovednosť zostáva výlučná. Žiadajúci účastníci najmä uzavrú dohodu s poskytovateľom sieťových služieb, aby získali potrebné pripojenie a vstupy v súlade s technickými špecifikáciami uvedenými v dodatku I, a

ii)

vykonať testy požadované [vložiť názov CB] a

b)

spĺňať tieto právne požiadavky:

i)

predložiť stanovisko k spôsobilosti vo forme uvedenej v dodatku III, pokiaľ [vložiť názov CB] neprijala už v inej súvislosti informácie a vyjadrenia, ktoré sa majú poskytnúť v takomto stanovisku k spôsobilosti, a

ii)

v prípade subjektov uvedených v článku 4 ods. 1 písm. b) predložiť národné stanovisko vo forme uvedenej v dodatku III, pokiaľ [vložiť názov CB] neprijala už v inej súvislosti informácie a vyjadrenia, ktoré sa majú poskytnúť v takomto národnom stanovisku.

2.   Žiadatelia podávajú žiadosť písomne [vložiť názov CB], pričom pripoja aspoň tieto dokumenty/informácie:

a)

vyplnené formuláre pre zber statických údajov, ktoré poskytuje [vložiť názov CB];

b)

stanovisko k spôsobilosti, ak ho požaduje [vložiť názov CB] a

c)

národné stanovisko, ak ho požaduje [vložiť názov CB].

3.   [vložiť názov CB] môže tiež požadovať dodatočnú informáciu, ktorú považuje za potrebnú na rozhodnutie o žiadosti.

4.   [vložiť názov CB] zamietne žiadosť, ak:

a)

nie sú splnené kritériá prístupu uvedené v článku 4;

b)

najmenej jedno kritérium pre účasť uvedené v odseku 1 nie je splnené a/alebo

c)

na základe posúdenia [vložiť názov CB] by takáto účasť ohrozila celkovú stabilitu, spoľahlivosť a bezpečnosť TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] alebo ktoréhokoľvek systému, ktorý je súčasťou TARGET2 alebo by ohrozila plnenie úloh [vložiť názov CB], ako sú uvedené v [odkaz na príslušné vnútroštátne právo] a v Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.

5.   [vložiť názov CB] oznámi žiadateľovi svoje rozhodnutie o žiadosti do jedného mesiaca od jej prijatia [vložiť názov CB]. Ak [vložiť názov CB] požaduje dodatočné informácie podľa odseku 3, rozhodnutie sa oznámi do jedného mesiaca od prijatia takýchto informácií [vložiť názov CB] od žiadateľa. Každé zamietavé rozhodnutie musí obsahovať dôvody zamietnutia.

Článok 9

Adresár TARGET2

1.   Adresár TARGET2 je databázou bankových identifikačných kódov, ktorá sa používa na nasmerovanie platobných príkazov určených:

a)

účastníkom TARGET2 a ich pobočkám s multi-adresným prístupom;

b)

nepriamym účastníkom TARGET2, vrátane tých s multi-adresným prístupom, a

c)

adresovateľným držiteľom BIC TARGET2.

Aktualizuje sa týždenne.

2.   Pokiaľ sa zo strany účastníka nepožaduje niečo iné, bankové identifikačné kódy sa uverejňujú v adresári TARGET2.

3.   Adresár TARGET2 môžu účastníci distribuovať len svojím pobočkám a subjektom s multi-adresným prístupom.

4.   Subjekty uvedené v odseku 1 písm. b) a c) používajú svoje BIC len vo vzťahu k jednému priamemu účastníkovi.

HLAVA III

POVINNOSTI STRÁN

Článok 10

Povinnosti [vložiť názov CB] a účastníkov

1.   [vložiť názov CB] ponúka služby uvedené v hlave IV. Pokiaľ nie je v týchto podmienkach ustanovené alebo právnym poriadkom požadované inak, [vložiť názov CB] použije v rámci svojej právomoci všetky primerané prostriedky na plnenie povinností podľa týchto podmienok bez toho, aby zaručovala výsledok.

2.   Účastníci platia [vložiť názov CB] poplatky stanovené v dodatku VI.

3.   Účastníci zabezpečia, aby boli počas pracovných dní pripojení do TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] v súlade s harmonogramom prevádzky uvedeným v dodatku V.

4.   Účastník vyhlasuje a ručí [vložiť názov CB], že plnením svojich povinností podľa týchto podmienok neporušuje žiadny zákon, iný právny predpis alebo interný predpis, ktorý sa na neho vzťahuje, ani žiadnu dohodu, ktorou je viazaný.

Článok 11

Spolupráca a výmena informácií

1.   Pri plnení svojich povinností a využívaní svojich práv podľa týchto podmienok, [vložiť názov CB] a účastníci navzájom úzko spolupracujú s cieľom zabezpečiť stabilitu, spoľahlivosť a bezpečnosť TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu]. Poskytujú si navzájom všetky informácie alebo dokumenty, ktoré súvisia s plnením ich povinností a výkonom ich práv podľa týchto podmienok bez toho, aby bola dotknutá povinnosť dodržiavať bankové tajomstvo.

2.   [vložiť názov CB] vytvorí a udržiava oddelenie systémovej podpory na pomoc účastníkom pri riešení ťažkostí, ktoré vzniknú v súvislosti s operáciami so systémom.

3.   Aktualizované informácie o prevádzkovom stave SSP sú prístupné v informačnom systéme TARGET2 (T2IS). T2IS možno použiť na získanie informácií o akejkoľvek skutočnosti ovplyvňujúcej bežnú prevádzku TARGET2.

4.   Účastníkom môže [vložiť názov CB] odosielať správy buď prostredníctvom komunikácie cez ICM, alebo prostredníctvom akéhokoľvek iného komunikačného prostriedku.

5.   Účastníci sú zodpovední za včasnú aktualizáciu existujúcich formulárov pre zber statických údajov a za dodanie nových formulárov pre zber statických údajov [vložiť názov CB]. Účastníci sú zodpovední za overenie presnosti tých informácií, ktoré sa ich týkajú a ktoré [vložiť názov CB] vkladá do TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu].

6.   [vložiť názov CB] sa považuje za oprávnenú oznamovať centrálnym bankám poskytujúcim SSP akékoľvek informácie týkajúce sa účastníkov, ktoré môžu centrálne banky poskytujúce SSP potrebovať pri plnení ich funkcie správcov služieb v súlade s dohodou uzavretou s poskytovateľom sieťových služieb.

7.   Účastníci informujú [vložiť názov CB] o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa ich právnej spôsobilosti alebo príslušných legislatívnych zmenách ovplyvňujúcich otázky upravené národným stanoviskom, ktoré sa ich týkajú.

8.   Účastníci informujú [vložiť názov CB] o:

a)

každom novom nepriamom účastníkovi, adresovateľnom držiteľovi BIC alebo subjekte s multi-adresným prístupom, ktorého zaregistrujú, a

b)

akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa subjektov vymenovaných v písmene a).

9.   Účastníci bezodkladne informujú [vložiť názov CB], ak sa vyskytne prípad neplnenia, ktorý sa na nich vzťahuje.

HLAVA IV

VEDENIE PM ÚČTOV A SPRACOVANIE PLATOBNÝCH PRÍKAZOV

Článok 12

Otvorenie a vedenie PM účtov

1.   [vložiť názov CB] otvorí a vedie pre každého účastníka najmenej jeden PM účet, a ak je potrebné, podúčty.

2.   [v prípade potreby vložiť: na PM účtoch nie je dovolený žiadny debetný zostatok].

3.   [v prípade potreby vložiť: Na začiatku a konci pracovného dňa musí byť na PM účtoch nulový zostatok. Má sa za to, že účastníci dali pokyn [vložiť názov CB] na prevod akéhokoľvek zostatku na konci pracovného dňa na účet určený účastníkom].

4.   [v prípade potreby vložiť: Na začiatku nasledujúceho pracovného dňa sa takýto zostatok vráti na PM účet účastníka].

5.   PM účty a ich podúčty sa neúročia, pokiaľ sa nepoužívajú na udržiavanie povinných minimálnych rezerv. V takom prípade sú výpočet a platba za udržiavanie povinných minimálnych rezerv vo forme odmeny upravené nariadením Rady (ES) č. 2531/98 z 23. novembra 1998, ktoré sa týka uplatnenia minimálnych rezerv Európskou centrálnou bankou (7), a nariadením ECB/2003/9 z 12. septembra 2003 o povinných minimálnych rezervách (8).

6.   PM účet môže byť okrem zúčtovania platobných príkazov v platobnom module použitý tiež na zúčtovanie platobných príkazov z domácich účtov a na domáce účty v súlade s pravidlami ustanovenými [vložiť názov CB].

7.   Účastníci používajú ICM na získanie informácií o stave svojej likvidity. [vložiť názov CB] poskytne denné výpisy z účtov ktorémukoľvek účastníkovi, ktorý o takúto službu požiada.

Článok 13

Druhy platobných príkazov

Na účely TARGET2 sa rozlišujú tieto platobné príkazy:

a)

prevodné príkazy na úhradu;

b)

príkazy na inkaso vykonané na základe povolenia na inkaso a

c)

príkazy na prevod likvidity.

Článok 14

Prijatie a odmietnutie platobných príkazov

1.   Platobné príkazy zadané účastníkmi sa považujú za prijaté [vložiť názov CB], ak:

a)

platobná správa je v súlade s pravidlami stanovenými poskytovateľom sieťových služieb;

b)

platobná správa je v súlade s pravidlami a podmienkami TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] pre formátovanie a prešla kontrolou dvojitého zadania uvedenou v dodatku I a

c)

bol doručený výslovný súhlas CB účastníka, ktorého účasť bola pozastavená, v prípadoch, ak bola platcovi alebo príjemcovi platby pozastavená účasť.

2.   [vložiť názov CB] okamžite odmietne akýkoľvek platobný príkaz, ktorý nespĺňa podmienky ustanovené v odseku 1. [vložiť názov CB] informuje účastníka o akomkoľvek odmietnutí platobného príkazu, ako je uvedené v dodatku I.

Článok 15

Pravidlá pre stanovenie priority

1.   Účastníci, ktorí zadávajú platobný príkaz, označia každý platobný príkaz ako jeden z nasledujúcich:

a)

bežný platobný príkaz (prioritná trieda 2);

b)

naliehavý platobný príkaz (prioritná trieda 1);

c)

veľmi naliehavý platobný príkaz (prioritná trieda 0).

Ak nie je na platobnom príkaze označená priorita, považuje sa za bežný platobný príkaz.

2.   Platobný príkaz môže byť za veľmi naliehavý označený len:

a)

centrálnymi bankami a

b)

účastníkmi, v prípade platieb do Medzinárodnej banky CLS a platieb z Medzinárodnej banky CLS a prevodov likvidity v prospech pridružených systémov.

Všetky platobné pokyny, ktoré sú zadané do pridruženého systému prostredníctvom rozhrania pridruženého systému na zaúčtovanie na ťarchu PM účtu alebo na pripísanie v prospech PM účtu, sa považujú za veľmi naliehavé platobné príkazy.

3.   V prípade naliehavých platobných príkazov a bežných platobných príkazov môže platca zmeniť prioritu prostredníctvom ICM s okamžitou účinnosťou. Prioritu veľmi naliehavej platby nie je možné zmeniť.

Článok 16

Limity pre použitie likvidity

1.   Účastník môže obmedziť použitie dostupnej likvidity na platobné príkazy vo vzťahu k iným účastníkom TARGET2 okrem ktorejkoľvek z centrálnych bánk stanovením bilaterálnych alebo multilaterálnych limitov. Takéto limity môžu byť stanovené len vo vzťahu k bežným platobným príkazom.

2.   Limity môžu byť stanovené len v rámci AL skupiny alebo v súvislosti s AL skupinou ako celkom. Limity nesmú byť stanovené ani vo vzťahu k jednotlivému PM účtu člena AL skupiny, ani vo vzťahu medzi jednotlivými členmi AL skupiny navzájom.

3.   Stanovením bilaterálneho limitu dá účastník pokyn [vložiť názov CB], aby sa nezúčtoval prijatý platobný príkaz v prípade, ak by výška jeho odchádzajúcich bežných platobných príkazov na PM účet iného účastníka TARGET2, znížená o výšku všetkých prichádzajúcich naliehavých platieb a bežných platieb z PM účtu takéhoto účastníka TARGET2, prekročila takýto bilaterálny limit.

4.   Účastník môže stanoviť multilaterálny limit pre akýkoľvek vzťah, ktorý nepodlieha bilaterálnemu limitu. Multilaterálny limit môže byť stanovený iba v prípade, ak účastník stanovil aspoň jeden bilaterálny limit. Ak účastník stanoví multilaterálny limit, dá pokyn [vložiť názov CB], aby sa nezúčtoval prijatý platobný príkaz v prípade, ak by výška jeho odchádzajúcich bežných platobných príkazov na všetky PM účty účastníkov TARGET2, vo vzťahu ku ktorým nebol stanovený žiadny bilaterálny limit, znížená o výšku všetkých prichádzajúcich naliehavých a bežných platieb z takýchto PM účtov, prekročila tento multilaterálny limit.

5.   Minimálna výška akéhokoľvek limitu je 1 milión EUR. K bilaterálnemu alebo multilaterálnemu limitu s nulovou hodnotou sa pristupuje tak, ako by nebol stanovený žiadny limit. Limity medzi nulou a 1 miliónom EUR nie je možné stanoviť.

6.   Limity môžu byť zmenené v reálnom čase s okamžitou účinnosťou alebo s účinnosťou od nasledujúceho pracovného dňa prostredníctvom ICM. Ak je limit zmenený na nulu, nie je možné opätovne ho zmeniť v ten istý pracovný deň. Nový bilaterálny alebo multilaterálny limit je možné stanoviť iba s účinnosťou od nasledujúceho pracovného dňa.

Článok 17

Rezervovanie likvidity

1.   Účastníci si môžu rezervovať likviditu pre veľmi naliehavé platobné príkazy a naliehavé platobné príkazy prostredníctvom ICM.

2.   Manažér AL skupiny môže rezervovať likviditu iba pre AL skupinu ako celok. Likvidita nesmie byť rezervovaná pre jednotlivé účty v rámci AL skupiny.

3.   Požiadaním o rezervovanie určitej výšky likvidity pre veľmi naliehavé platobné príkazy dá účastník pokyn [vložiť názov CB], aby zúčtovala naliehavé platobné príkazy a bežné platobné príkazy iba v prípade, ak je k dispozícii dostupná likvidita po odpočítaní sumy rezervovanej pre veľmi naliehavé platobné príkazy.

4.   Požiadaním o rezervovanie určitej výšky likvidity pre naliehavé platobné príkazy dá účastník pokyn [vložiť názov CB], aby zúčtovala bežné platobné príkazy iba v prípade, ak je k dispozícii dostupná likvidita po odpočítaní sumy rezervovanej pre naliehavé platobné príkazy a veľmi naliehavé platobné príkazy.

5.   Po prijatí žiadosti o rezervovanie likvidity [vložiť názov CB] overí, či je výška likvidity na PM účte účastníka dostatočná na rezervovanie likvidity. V prípade, ak tomu tak nie je, rezervuje sa iba likvidita, ktorá je dostupná na PM účte. Zvyšok požadovaného rezervovania likvidity sa neskôr automaticky nerezervuje, a to ani v prípade, ak hodnota likvidity, ktorá je dostupná na PM účte účastníka, dosiahne úroveň pôvodnej žiadosti o rezervovanie likvidity.

6.   Úroveň rezervovania likvidity môže byť zmenená. Prostredníctvom ICM môžu účastníci požiadať o rezervovanie nových súm s okamžitou účinnosťou alebo s účinnosťou od nasledujúceho pracovného dňa.

Článok 18

Vopred stanovené časy zúčtovania

1.   Účastníci, ktorí zadávajú platobný príkaz, môžu vopred stanoviť čas zúčtovania platobných príkazov v priebehu pracovného dňa pomocou indikátora najskoršieho času zaúčtovania na ťarchu účtu alebo indikátora najneskoršieho času zaúčtovania na ťarchu účtu.

2.   V prípade použitia indikátora najskoršieho času zaúčtovania na ťarchu účtu je prijatý platobný príkaz uložený a až v uvedenom čase zaradený do vstupnej dispozície.

3.   V prípade použitia indikátora najneskoršieho času zaúčtovania na ťarchu účtu je prijatý platobný príkaz vrátený ako nezúčtovaný, ak nemôže byť zúčtovaný do uvedeného času zaúčtovania na ťarchu účtu. Účastníkovi, ktorý zadáva platobný príkaz, sa pošle automatické oznámenie prostredníctvom ICM 15 minút pred stanoveným časom zaúčtovania na ťarchu účtu. Účastník, ktorý zadáva platobný príkaz, môže tiež použiť indikátor najneskoršieho času zaúčtovania na ťarchu účtu iba ako varovný indikátor. V takýchto prípadoch nebude príslušný platobný príkaz vrátený.

4.   Účastník, ktorý zadáva platobný príkaz, môže zmeniť indikátor najskoršieho času zaúčtovania na ťarchu účtu alebo indikátor najneskoršieho času zaúčtovania na ťarchu účtu prostredníctvom ICM.

5.   Ďalšie technické detaily sú uvedené v dodatku I.

Článok 19

Vopred zadané platobné príkazy

1.   Platobné príkazy môžu byť zadané najviac päť pracovných dní pred stanoveným dátumom zúčtovania (uložené platobné príkazy).

2.   Uložené platobné príkazy sú prijaté a zaradené do vstupnej dispozície k dátumu uvedenému účastníkom, ktorý zadal platobný príkaz na začiatku denného spracovávania, ako je uvedené v dodatku V. Platobné príkazy sa zaradia pred platobné príkazy rovnakej priority.

3.   Článok 15 ods. 3, článok 22 ods. 2 a článok 29 ods. 1 písm. a) sa primerane vzťahujú na uložené platobné príkazy.

Článok 20

Zúčtovanie platobných príkazov vo vstupnej dispozícii

1.   Pokiaľ účastníci, ktorí zadali platobné príkazy, neoznačili čas zúčtovania spôsobom uvedeným v článku 18, prijaté platobné príkazy sa zúčtujú ihneď alebo najneskôr do konca pracovného dňa, keď boli prijaté, za predpokladu, že sú na PM účte platcu k dispozícii dostatočné peňažné prostriedky, berúc do úvahy limity likvidity a rezervovanie likvidity uvedené v článkoch 16 a 17.

2.   Financovanie môže byť poskytnuté z:

a)

dostupnej likvidity na PM účte alebo

b)

prichádzajúcich platieb od iných účastníkov TARGET2, ktoré podliehajú príslušným optimalizačným postupom.

3.   Pre veľmi naliehavé platobné príkazy sa uplatňuje princíp „first in, first out“ (FIFO). To znamená, že veľmi naliehavé platobné príkazy sa zúčtujú v chronologickom poradí. Naliehavé platobné príkazy a bežné platobné príkazy sa nezúčtujú až dovtedy, kým sú v čakacom rade veľmi naliehavé platobné príkazy.

4.   Pre naliehavé platobné príkazy sa tiež uplatňuje princíp FIFO. Bežné platobné príkazy sa nezúčtujú, ak sú v čakacom rade naliehavé platobné príkazy a veľmi naliehavé platobné príkazy.

5.   Odchylne od odsekov 3 a 4 môžu byť platobné príkazy nižšej priority (alebo rovnakej priority, avšak prijaté neskôr) zúčtované pred platobnými príkazmi vyššej priority (alebo rovnakej priority, ktoré boli prijaté skôr), ak by sa platobné príkazy nižšej priority vzájomne započítali s platbami, ktoré majú byť prijaté, a výsledkom by bolo zvýšenie likvidity platcu.

6.   Bežné platobné príkazy sa zúčtujú tak, že sa princíp FIFO obíde. To znamená, že môžu byť zúčtované okamžite (nezávisle od iných bežných platobných príkazov v čakacom rade, ktoré boli prijaté skôr) a môžu preto porušiť princíp FIFO za predpokladu, že je k dispozícii dostatok peňažných prostriedkov.

7.   Ďalšie podrobnosti zúčtovania platobných príkazov vo vstupnej dispozícii sú uvedené v dodatku I.

Článok 21

Zúčtovanie a vrátenie platobných príkazov v čakacom rade

1.   Platobné príkazy, ktoré nie sú zúčtované okamžite vo vstupnej dispozícii, sa zaradia do čakacích radov podľa priority, ktorá im bola priradená príslušným účastníkom, ako je uvedené v článku 15.

2.   Na účely optimalizácie zúčtovania platobných príkazov v čakacom rade môže [vložiť názov CB] použiť optimalizačné postupy uvedené v dodatku I.

3.   Platca môže zmeniť pozíciu platobných príkazov v čakacom rade (t. j. zmeniť poradie) prostredníctvom ICM. Platobné príkazy môžu byť presunuté buď na začiatok, alebo na koniec príslušného čakacieho radu s okamžitou účinnosťou kedykoľvek v priebehu denného spracovávania, ako je uvedené v dodatku V.

4.   V prípade, ak je nedostatok likvidity, príkazy na prevod likvidity zadané v ICM sa okamžite vrátia. Ostatné platobné príkazy sa vrátia ako nezúčtované, ak nemôžu byť zúčtované do času uzávierky určenej pre príslušný typ správy, ako je uvedené v dodatku V.

Článok 22

Prijatie platobných príkazov systémom a ich neodvolateľnosť

1.   Na účely článku 3 ods. 1 prvej vety smernice o konečnom zúčtovaní a [vložiť ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa transponuje tento článok smernice o konečnom zúčtovaní] sa platobné príkazy považujú za prijaté TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] momentom zaúčtovania na ťarchu príslušného PM účtu účastníka.

2.   Platobné príkazy môžu byť odvolané, až kým nie sú prijaté TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] v súlade s odsekom 1. Platobné príkazy, ktoré sú zahrnuté do algoritmu, ako je uvedené v dodatku I, nemôžu byť odvolané, kým algoritmus prebieha.

HLAVA V

ZDRUŽOVANIE LIKVIDITY

Článok 23

Režimy združovania likvidity

[vložiť názov CB] ponúka (CAI) režim konsolidovaných informácií o účtoch a (AL) režim zoskupenej likvidity.

Článok 24

Režim konsolidovaných informácií o účtoch

1.   CAI režim môžu používať:

a)

úverová inštitúcia a/alebo jej pobočky (bez ohľadu na to, či sa tieto subjekty zúčastňujú na tom istom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2) za predpokladu, že dotknuté subjekty majú niekoľko PM účtov označených rôznymi bankovými identifikačnými kódmi, alebo

b)

dve alebo viac úverových inštitúcií, ktoré patria do tej istej skupiny, a/alebo ich pobočky, z ktorých každá má jeden alebo viac PM účtov označených rôznymi bankovými identifikačnými kódmi.

2.

a)

V CAI režime sa každému členovi CAI skupiny a ich príslušným centrálnym bankám poskytuje zoznam PM účtov členov skupiny a tieto doplňujúce informácie, ktoré sú konsolidované na úrovni CAI skupiny:

i)

vnútrodenné úverové linky (ak je to možné uplatniť);

ii)

zostatky, vrátane zostatkov na podúčtoch;

iii)

obrat;

iv)

zúčtované platby a

v)

platobné príkazy v čakacom rade.

b)

Manažér CAI skupiny a príslušná CB majú prístup k informáciám o každej vyššie uvedenej položke pri všetkých PM účtoch CAI skupiny.

c)

Informácie uvedené v tomto odseku sa poskytujú prostredníctvom ICM.

3.   Manažér CAI skupiny je oprávnený prostredníctvom ICM iniciovať prevody likvidity medzi PM účtami, vrátane ich podúčtov, ktoré patria do tej istej CAI skupiny.

4.   CAI skupina môže tiež zahŕňať PM účty, ktoré sú zahrnuté v AL skupine. V takom prípade sú všetky PM účty AL skupiny súčasťou CAI skupiny.

5.   Ak sú dva alebo viac PM účtov súčasťou AL skupiny a zároveň CAI skupiny (v ktorej sú ďalšie PM účty), vo vzťahoch v rámci AL skupiny majú prednosť pravidlá, ktoré sa vzťahujú na AL skupinu.

6.   CAI skupina, ktorá zahŕňa PM účty AL skupiny, môže vymenovať manažéra CAI skupiny, ktorý je inou osobou ako manažér AL skupiny.

7.   Postup na získanie povolenia na používanie AL režimu, ktorý je ustanovený v článku 25 ods. 4 a 5, sa primerane uplatňuje aj na postup na získanie povolenia na používanie CAI režimu.

Článok 25

Režim zoskupenej likvidity

1.   AL režim môžu používať:

a)

úverová inštitúcia a/alebo jej pobočky (bez ohľadu na to, či sa tieto subjekty zúčastňujú na tom istom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2) za predpokladu, že dotknuté subjekty sú usadené v eurozóne a majú niekoľko PM účtov označených rôznymi bankovými identifikačnými kódmi;

b)

pobočky úverovej inštitúcie usadenej mimo eurozóny, ktoré sú usadené v eurozóne (bez ohľadu na to, či sa takéto pobočky zúčastňujú na tom istom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2), za predpokladu, že tieto pobočky majú niekoľko PM účtov označených rôznymi bankovými identifikačnými kódmi, alebo

c)

dve alebo viaceré úverové inštitúcie uvedené v písmene a) a/alebo pobočky uvedené v písmene b), ktoré patria do tej istej skupiny.

V každom prípade uvedenom v písmenách a) až c) platí tiež podmienka, aby dotknuté subjekty uzavreli dojednania o vnútrodenných úveroch s príslušnou zúčastnenou NCB.

2.   V AL režime sa na účely kontroly, či je platobný príkaz dostatočne krytý, zoskupuje dostupná likvidita na PM účtoch všetkých členov AL skupiny. Bez ohľadu na uvedené sa dvojstranný vzťah medzi členom AL skupiny a jeho AL NCB, ktorý sa týka PM účtu, naďalej spravuje dojednaniami príslušného systému, ktorý je súčasťou TARGET2, s výhradou úprav ustanovených v AL dohode. Vnútrodenný úver poskytnutý ktorémukoľvek členovi AL skupiny na jeho PM účet možno pokryť dostupnou likviditou na iných PM účtoch tohto člena AL skupiny alebo na PM účtoch iných členov AL skupiny v tej istej alebo v inej AL NCB.

3.   Aby mohol účastník alebo viacerí účastníci TARGET2, ktorý spĺňa kritériá uvedené v odseku 1, používať AL režim, uzavrie AL dohodu s [vložiť názov CB] a v prípade potreby s inou CB (inými centrálnymi bankami) systémov, ktoré sú súčasťou TARGET2 a na ktorých sa iní členovia AL skupiny zúčastňujú. Účastník TARGET2 môže v súvislosti s konkrétnym PM účtom uzavrieť len jednu AL dohodu. AL dohoda musí byť v súlade s príslušným vzorom v dodatku VII.

4.   Každá AL skupina vymenuje manažéra AL skupiny. V prípade, ak má AL skupina len jedného účastníka, tento vystupuje ako manažér AL skupiny. Manažér AL skupiny zašle riadiacej NCB písomnú žiadosť na používanie AL režimu (ktorá obsahuje formulár pre zber statických údajov poskytnutý [vložiť názov CB]) spolu s AL dohodou vyhotovenou na základe vzoru poskytnutého riadiacou NCB. Zostávajúci členovia AL skupiny zašlú písomné žiadosti (s formulármi pre zber statických údajov poskytnutými [vložiť názov CB]) svojím príslušným AL národným centrálnym bankám. Riadiaca NCB môže požiadať o akékoľvek dodatočné informácie alebo dokumenty, ktoré považuje za potrebné na to, aby rozhodla o žiadosti. Riadiaca NCB môže navyše po dohode s ostatnými AL národnými centrálnymi bankami požadovať vloženie ďalších ustanovení do AL dohody, ktoré považuje za potrebné na zabezpečenie riadneho a včasného plnenia existujúcich a/alebo budúcich záväzkov všetkých členov AL skupiny voči ktorejkoľvek AL NCB.

5.   Riadiaca NCB overí, či žiadatelia spĺňajú požiadavky na vytvorenie AL skupiny a či bola AL dohoda riadne vyhotovená. Riadiaca NCB sa môže na tieto účely obrátiť na ostatné AL národné centrálne banky. Rozhodnutie riadiacej NCB sa zašle v písomnej forme manažérovi AL skupiny do jedného mesiaca od prijatia žiadosti uvedenej v odseku 4 riadiacou NCB, alebo ak si riadiaca NCB vyžiada dodatočné informácie, do jedného mesiaca od prijatia takýchto informácií riadiacou NCB. Každé zamietavé rozhodnutie musí obsahovať dôvody zamietnutia.

6.   Členovia AL skupiny majú automaticky prístup k CAI režimu.

7.   V AL skupine sa informácie poskytujú a všetky interaktívne kontrolné opatrenia uskutočňujú prostredníctvom ICM.

[v prípade potreby vložiť:

Článok 25a

Záložné právo/uplatnenie nároku

1.   Súčasné a budúce nároky [vložiť názov CB] vyplývajúce z právneho vzťahu medzi členom AL skupiny a [vložiť názov CB], ktoré sú zabezpečené [vložiť zodpovedajúci pojem: záložné právo/osobitný druh záložného práva – „floating charge“] podľa článku 36 ods. 1 a 2 týchto podmienok, zahŕňajú nároky [vložiť názov CB] voči takémuto členovi AL skupiny, ktoré vyplývajú z AL dohody, ktorej sú obaja zmluvnými stranami.

2.   [vložiť, ak to požaduje právo príslušnej jurisdikcie: Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia AL dohody, existencia takéhoto záložného práva nebráni účastníkovi nakladať s hotovosťou uloženou na jeho PM účte(-och) počas pracovného dňa.]

3.   [vložiť, ak to požaduje právo príslušnej jurisdikcie: Osobitná doložka o vyhradení hotovosti: Člen AL skupiny vyhradí hotovosť na jeho PM účte na splnenie všetkých jeho záväzkov vyplývajúcich z [vložiť odkaz na opatrenia implementujúce harmonizované podmienky].]

[vložiť v prípade potreby a ak to vyžadujú právne predpisy príslušnej jurisdikcie:

Článok 25b

Výkon záložného práva

Ak nastane skutočnosť, ktorá zakladá uplatnenie nároku, má [vložiť názov CB] neobmedzené právo na výkon záložného práva bez predchádzajúceho oznámenia. [vložiť ak sa to podľa práva príslušnej jurisdikcie považuje za náležité: v súlade s [vložiť príslušné ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov upravujúcich výkon záložného práva].]

[vložiť v prípade potreby a ak to požaduje právo príslušnej jurisdikcie:

Článok 25c

Uplatnenie nároku z kolaterálu

Ak nastane skutočnosť, ktorá zakladá uplatnenie nároku, [vložiť názov CB] má právo na uplatnenie nároku z kolaterálu podľa článku 36.]

Článok 26

Započítanie pohľadávok podľa článku 36 ods. 4 a 5

Ak nastane skutočnosť, ktorá zakladá uplatnenie nároku, akákoľvek pohľadávka [vložiť názov CB] voči tomuto členovi AL skupiny sa stane automaticky a okamžite splatnou a podlieha článku 36 ods. 4 a 5 týchto podmienok.

HLAVA VI

POŽIADAVKY NA BEZPEČNOSŤ A OTÁZKY SÚVISIACE S NÚDZOVOU PREVÁDZKOU

Článok 27

Obnova prevádzky a núdzová prevádzka

V prípade nepredvídanej vonkajšej udalosti alebo akejkoľvek inej skutočnosti, ktorá má vplyv na prevádzku SSP, sa uplatňujú postupy uvedené v dodatku IV, ktoré súvisia s obnovou prevádzky a núdzovou prevádzkou.

Článok 28

Požiadavky na bezpečnosť

1.   Účastníci implementujú primerané bezpečnostné kontrolné mechanizmy na ochranu ich systémov pred neoprávneným prístupom a použitím. Účastníci sú výlučne zodpovední za primeranú ochranu dôvernosti, integrity a dostupnosti ich systémov.

2.   Účastníci oznamujú [vložiť názov CB] každú udalosť ohrozujúcu bezpečnosť v ich technickej infraštruktúre a podľa potreby udalosti ohrozujúce bezpečnosť, ktoré nastanú v technickej infraštruktúre poskytovateľov, ktorí sú tretími osobami. [vložiť názov CB] môže požadovať ďalšie informácie o udalosti, a ak je to potrebné, požadovať, aby účastník prijal opatrenia potrebné na zabránenie opätovného výskytu takejto udalosti.

3.   [vložiť názov CB] môže stanoviť ďalšie bezpečnostné požiadavky pre všetkých účastníkov a/alebo účastníkov, ktorých považuje za dôležitých v tomto ohľade.

HLAVA VII

INFORMAČNÝ A KONTROLNÝ MODUL

Článok 29

Použitie ICM

1.   ICM:

a)

umožňuje účastníkom prístup k informáciám, ktoré sa týkajú ich účtov, a riadiť likviditu;

b)

môže sa použiť na iniciovanie príkazov na prevod likvidity a

c)

umožňuje účastníkom iniciovať zálohové jednorazové platby a zálohové núdzové platby, ak zlyhá platobná infraštruktúra účastníka.

2.   Ďalšie technické detaily, ktoré sa týkajú ICM, sú uvedené v dodatku I.

HLAVA VIII

NÁHRADA ŠKODY, ZODPOVEDNOSŤ A DÔKAZY

Článok 30

Systém náhrady škody

Ak platobný príkaz nemôže byť z dôvodu technickej nefunkčnosti TARGET2 zúčtovaný v ten istý pracovný deň, keď bol prijatý, [vložiť názov CB] ponúkne dotknutým priamym účastníkom náhradu škody v súlade s osobitným postupom ustanoveným v dodatku II.

Článok 31

Zodpovednosť

1.   [vložiť názov CB] a účastníci sú pri plnení povinností podľa týchto podmienok viazaní všeobecnou povinnosťou vzájomnej náležitej starostlivosti.

2.   [vložiť názov CB] je voči svojim účastníkom zodpovedná v prípadoch podvodu (vrátane úmyselného konania) alebo hrubej nedbanlivosti za všetky straty, ktoré vyplývajú z prevádzky TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu]. V prípadoch bežnej nedbanlivosti je zodpovednosť [vložiť názov CB] obmedzená na priame straty účastníka, t. j. hodnotu predmetnej transakcie a/alebo stratu na úrokoch s vylúčením akejkoľvek následnej straty.

3.   [vložiť názov CB] nie je zodpovedná za straty vyplývajúce z nefunkčnosti alebo zlyhania technickej infraštruktúry (vrátane počítačovej infraštruktúry [vložiť názov CB], programov, údajov, aplikácií alebo sietí), ak takáto nefunkčnosť alebo zlyhanie nastane napriek tomu, že [vložiť názov CB] prijala opatrenia, ktoré sú odôvodnene potrebné na ochranu takejto infraštruktúry proti nefunkčnosti alebo zlyhaniu a na odstránenie dôsledkov takejto nefunkčnosti alebo zlyhania (vrátane iniciovania a dokončenia postupov uvedených v dodatku IV, ktoré súvisia s obnovou prevádzky a núdzovou prevádzkou).

4.   [vložiť názov CB] nie je zodpovedná:

a)

v rozsahu, v akom stratu spôsobí účastník, alebo

b)

ak strata vyplýva z vonkajšej udalosti, ktorá je mimo rozumnej kontroly [vložiť názov CB] (vyššia moc).

5.   Bez ohľadu na [vložiť ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/5/ES z 27. januára 1997 o cezhraničných prevodoch (9)] sa uplatňujú odseky 1 až 4 v takom rozsahu, že zodpovednosť [vložiť názov CB] možno vylúčiť.

6.   [vložiť názov CB] a účastníci prijmú všetky odôvodnené a uskutočniteľné opatrenia na zníženie škôd alebo strát uvedených v tomto článku.

7.   [vložiť názov CB] môže pri plnení všetkých alebo niektorých svojich povinností podľa týchto podmienok splnomocniť tretie osoby, aby konali v jej mene, najmä prevádzkovateľov telekomunikácií alebo iných sietí alebo iné subjekty, ak je to potrebné na splnenie povinností [vložiť názov CB] alebo ak je to bežnou praxou. Povinnosť [vložiť názov CB] je obmedzená na náležitý výber a splnomocnenie takejto tretej osoby a zodpovednosť [vložiť názov CB] je tomu primerane obmedzená. Na účely tohto odseku sa centrálne banky poskytujúce SSP nepovažujú za tretie osoby.

Článok 32

Dôkazy

1.   Ak nie je v týchto podmienkach ustanovené inak, všetky platobné správy a správy týkajúce sa spracovania platieb v súvislosti s TARGET2, ako sú potvrdenia o debetoch alebo kreditoch alebo správy o stave účtu medzi [vložiť názov CB] a účastníkmi, sa posielajú prostredníctvom poskytovateľa sieťových služieb.

2.   Elektronické alebo písomné záznamy správ uchovávané [vložiť názov CB] alebo poskytovateľom sieťových služieb sa považujú za dôkaz uskutočnenia platieb spracovaných [vložiť názov CB]. Uložená alebo vytlačená verzia pôvodnej správy poskytovateľa sieťových služieb sa považuje za dôkaz bez ohľadu na formu pôvodnej správy.

3.   Ak zlyhá spojenie účastníka s poskytovateľom sieťových služieb, účastník použije alternatívne prostriedky na prenos správ, ktoré sú ustanovené v dodatku IV. V takýchto prípadoch má uložená alebo vytlačená verzia správy, ktorá je vyhotovená [vložiť názov CB], tú istú dôkaznú hodnotu ako pôvodná správa, bez ohľadu na jej formu.

4.   [vložiť názov CB] uchováva úplné záznamy zadaných platobných príkazov a platieb prijatých účastníkmi počas obdobia [vložiť obdobie vyžadované príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi], pričom toto obdobie sa počíta odo dňa, keď sú takéto platobné príkazy zadané a platby prijaté.

5.   Účtovné knihy a záznamy (či v papierovej forme, na mikrofilme, mikrofiši, elektronickom alebo magnetickom zázname, v akejkoľvek inej forme schopnej mechanickej reprodukcie, alebo v inej forme) [vložiť názov CB] sa považujú za dôkazné prostriedky na preukázanie záväzkov účastníkov a na preukázanie akýchkoľvek skutočností a udalostí, o ktoré sa strana opiera.

HLAVA IX

UKONČENIE ÚČASTI A ZRUŠENIE ÚČTOV

Článok 33

Trvanie účasti a jej bežné ukončenie

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 34, účasť v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] je na dobu neurčitú.

2.   Účastník môže ukončiť svoju účasť v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] kedykoľvek výpoveďou s výpovednou dobou 14 pracovných dní, ak si s [vložiť názov CB] nedohodne kratšiu výpovednú dobu.

3.   [vložiť názov CB] môže ukončiť účasť účastníka v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] kedykoľvek výpoveďou s výpovednou dobou 3 mesiace, ak si s predmetným účastníkom nedohodne inú výpovednú dobu.

4.   V prípade ukončenia účasti zostávajú povinnosti týkajúce sa zachovávania mlčanlivosti, ktoré sú uvedené v článku 38, v platnosti počas obdobia piatich rokov odo dňa ukončenia účasti.

5.   V prípade ukončenia účasti sa PM účty dotknutého účastníka uzavrú v súlade s článkom 35.

Článok 34

Pozastavenie účasti a mimoriadne ukončenie účasti

1.   Účasť účastníka v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] sa bez predchádzajúceho oznámenia okamžite ukončí alebo pozastaví, ak nastane jeden z týchto prípadov neplnenia:

a)

začatie konkurzného konania a/alebo

b)

účastník prestal spĺňať kritériá prístupu, ktoré sú ustanovené v článku 4.

2.   [vložiť názov CB] môže bez predchádzajúceho oznámenia ukončiť alebo pozastaviť účasť účastníka v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu], ak:

a)

nastane jeden alebo viac prípadov neplnenia (iných, ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 1);

b)

účastník podstatným spôsobom porušil ustanovenia týchto podmienok;

c)

účastník nesplnil podstatnú povinnosť voči [vložiť názov CB];

d)

účastník bol vylúčený alebo jeho členstvo v TARGET2 CUG zaniklo iným spôsobom a/alebo

e)

nastane iná skutočnosť, ktorá súvisí s účastníkom a na základe posúdenia [vložiť názov CB] by mohla ohroziť celkovú stabilitu, spoľahlivosť a bezpečnosť TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] alebo ktoréhokoľvek iného systému, ktorý je súčasťou TARGET2, alebo ktorá by mohla ohroziť uskutočňovanie úloh [vložiť názov CB] uvedených v [odkaz na príslušné vnútroštátne právo] a v Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.

3.   [vložiť názov CB] vezme pri výkone svojej diskrečnej právomoci podľa odseku 2 okrem iného do úvahy závažnosť prípadu neplnenia alebo skutočností uvedených v písmenách a) až c).

4.

a)

V prípade, že [vložiť názov CB] pozastaví alebo ukončí účasť účastníka v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] podľa odseku 1 alebo 2, [vložiť názov CB] bezodkladne informuje o takomto pozastavení alebo ukončení účasti tohto účastníka ostatné centrálne banky a ostatných účastníkov prostredníctvom správy vysielanej ICM.

b)

V prípade, že [vložiť názov CB] informovala iná CB o pozastavení alebo ukončení účasti účastníka v inom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2, [vložiť názov CB] bezodkladne informuje o takomto pozastavení alebo ukončení účasti svojich účastníkov prostredníctvom správy vysielanej ICM.

c)

Ak účastníci prijali takúto správu vysielanú ICM, považujú sa za informovaných o ukončení/pozastavení účasti účastníka v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] alebo v inom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2. Účastníci znášajú všetky straty vyplývajúce zo zadania platobného príkazu v prospech účastníkov, ktorým bola pozastavená účasť alebo ktorých účasť bola ukončená, ak bol takýto platobný príkaz zadaný do TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] po obdržaní správy vysielanej ICM.

5.   V prípade ukončenia účasti účastníka neprijme TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] od takéhoto účastníka nové platobné príkazy. Platobné príkazy v čakacom rade, uložené platobné príkazy alebo nové platobné príkazy v prospech takýchto účastníkov sa vrátia.

6.   Ak bola účastníkovi v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] účasť pozastavená, všetky prichádzajúce platby a odchádzajúce platobné príkazy sa uložia a do vstupnej dispozície sa zaradia až po ich výslovnom prijatí CB účastníka, ktorého účasť bola pozastavená.

Článok 35

Uzavretie PM účtov

1.   Účastníci môžu uzavrieť svoje PM účty kedykoľvek za predpokladu, že dajú [vložiť názov CB] výpoveď s výpovednou dobou 14 pracovných dní.

2.   V prípade ukončenia účasti podľa článku 33 alebo článku 34 uzavrie [vložiť názov CB] PM účty dotknutého účastníka po:

a)

zúčtovaní alebo vrátení platobných príkazov v čakacom rade a

b)

využití záložného práva a práva na započítanie podľa článku 36.

HLAVA X

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 36

Záložné právo [vložiť názov CB] a jej právo na započítanie

1.   [v prípade potreby vložiť: [vložiť názov CB] má záložné právo na súčasné a budúce kreditné zostatky účastníka na jeho PM účtoch na zabezpečenie súčasných a budúcich pohľadávok, ktoré vyplývajú z právneho vzťahu medzi týmito stranami.]

1a.   [v prípade potreby vložiť: Súčasné a budúce pohľadávky účastníka voči [vložiť názov CB], ktoré vyplývajú z kreditného zostatku na PM účte, sa na [vložiť názov CB] prevedú ako kolaterál (t. j. ako fiduciárny prevod) na súčasné a budúce pohľadávky [vložiť názov CB] voči účastníkovi, ktoré vyplývajú z [vložiť odkaz na opatrenia implementujúce tieto podmienky]. Takýto kolaterál sa zriadi samotným pripísaním peňažných prostriedkov v prospech PM účtu účastníka.]

1b.   [v prípade potreby vložiť: [vložiť názov CB] má osobitný druh záložného práva („floating charge“) na súčasné a budúce kreditné zostatky účastníka na jeho PM účtoch na zabezpečenie súčasných a budúcich pohľadávok, ktoré vyplývajú z právneho vzťahu medzi týmito stranami.]

2.   [v prípade potreby vložiť: [vložiť názov CB] patrí právo uvedené v odseku 1 aj v prípade, ak sú pohľadávky len podmienené alebo ešte nie sú splatné.]

3.   [v prípade potreby vložiť: Účastník, ktorý koná ako majiteľ PM účtu, týmto potvrdzuje zriadenie záložného práva v prospech [vložiť názov CB], u ktorej bol tento účet otvorený; toto potvrdenie predstavuje poskytnutie založených aktív [vložiť názov CB], ako je to upravené podľa [vložiť prídavné meno odvodené od názvu príslušnej krajiny] práva. Všetky sumy zaplatené na PM účet, ktorého zostatok je predmetom záložného práva, sa samotným prevodom stávajú neodvolateľne predmetom záložného práva bez akéhokoľvek obmedzenia ako zabezpečenie vo forme kolaterálu s cieľom riadneho výkonu zabezpečených záväzkov.]

4.   Ak sa vyskytne:

a)

prípad neplnenia uvedený v článku 34 ods. 1 alebo

b)

akýkoľvek iný prípad neplnenia alebo skutočnosť uvedená v článku 34 ods. 2, ktoré viedli k ukončeniu alebo pozastaveniu účasti účastníka v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu],

všetky záväzky účastníka sa bez ohľadu na začatie konkurzného konania voči účastníkovi a bez ohľadu na akékoľvek postúpenie, súdne alebo iné zabavenie alebo iné nakladanie s právami účastníka alebo vo vzťahu k nim automaticky a bezodkladne stanú splatnými bez prechádzajúceho oznámenia a bez toho, aby bol na tento účel potrebný predchádzajúci súhlas akéhokoľvek orgánu. Vzájomné záväzky účastníka a [vložiť názov CB] sa navyše automaticky vzájomne započítajú a tá strana, ktorá dlží vyššiu sumu, zaplatí druhej strane rozdiel.

5.   [vložiť názov CB] oznámi účastníkovi započítanie podľa odseku 4 ihneď po jeho uskutočnení.

6.   [vložiť názov CB] môže bez predchádzajúceho oznámenia zaúčtovať na ťarchu ktoréhokoľvek PM účet účastníka akúkoľvek sumou, ktorú účastník dlží [vložiť názov CB] na základe právneho vzťahu medzi účastníkom a [vložiť názov CB].

Článok 37

Práva týkajúce sa zabezpečenia vo vzťahu k peňažným prostriedkom na podúčtoch

1.   [vložiť názov CB] má [vložiť odkaz na spôsob zabezpečenia podľa platného právneho systému] na zostatok na podúčte účastníka, ktorý bol otvorený na zúčtovanie platobných pokynov týkajúcich sa príslušného AS a jeho CB. Takýto zostatok je zabezpečený záväzkom účastníka, ktorý je uvedený v odseku 7 vo vzťahu k [vložiť odkaz na CB] v súvislosti s takýmto zúčtovaním.

2.   [vložiť názov CB] zmrazí zostatok na podúčte účastníka na základe oznámenia pridruženého systému (prostredníctvom správy „začiatok cyklu“). Takéto zmrazenie sa ukončí na základe oznámenia pridruženého systému (prostredníctvom správy „koniec cyklu“).

3.   Potvrdením zmrazenia zostatku na podúčte účastníka [vložiť názov CB] ručí pridruženému systému vo forme platby až do výšky tohto konkrétneho zostatku. Zábezpeka je neodvolateľná, nepodmienená a splatná na prvé požiadanie. Ak [vložiť názov CB] nie je CB pridruženého systému, má sa za to, že [vložiť názov CB] dostala príkaz vyplatiť vyššie uvedenú zábezpeku CB pridruženého systému.

4.   V prípade, že voči účastníkovi nie je vedené žiadne konkurzné konanie, platobné pokyny súvisiace s AS na vyrovnanie záväzkov, ktoré vyplývajú účastníkovi zo zúčtovania, sa zúčtovávajú bez využitia zábezpeky a bez uplatnenia práva zo zábezpeky na zostatok na podúčte účastníka.

5.   V prípade platobnej neschopnosti účastníka je platobný pokyn súvisiaci s AS na vyrovnanie záväzkov, ktoré vyplývajú účastníkovi zo zúčtovania, prvým požiadaním na vyplatenie zábezpeky; zaúčtovanie sumy uvedenej v príkaze na ťarchu podúčtu účastníka (a pripísanie tejto sumy v prospech technického účtu AS) preto zahŕňa tak splnenie záväzku vyplývajúceho zo zábezpeky zo strany [vložiť názov CB], ako aj výkon práv vyplývajúcich z kolaterálu vo vzťahu k zostatku na podúčte účastníka.

6.   Zábezpeka zanikne na základe oznámenia pridruženého systému, že zúčtovanie bolo ukončené (prostredníctvom správy „koniec cyklu“).

7.   Účastník je povinný nahradiť [vložiť názov CB] akúkoľvek platbu vykonanú touto centrálnou bankou na základe takejto zábezpeky.

Článok 38

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť

1.   [vložiť názov CB] zachováva povinnosť mlčanlivosti vo vzťahu k všetkým citlivým alebo tajným informáciám vrátane tých, ktoré sa vzťahujú na platby, technické alebo organizačné informácie týkajúce sa účastníka alebo klientov účastníka okrem prípadov, keď účastník alebo jeho klient dali písomný súhlas na zverejnenie [vložiť túto vetu, ak ju možno podľa vnútroštátneho práva použiť: alebo je takéto zverejnenie povolené, alebo sa vyžaduje podľa [vložiť prídavné meno odvodené od názvu príslušnej krajiny] práva].

2.   Odchylne od odseku 1 účastník súhlasí, že [vložiť názov CB] môže zverejniť informácie o platbách, technické alebo organizačné informácie týkajúce sa účastníka alebo klientov účastníka, ktoré získala v rámci prevádzky TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu], ostatným centrálnym bankám alebo tretím osobám, ktoré sú zapojené do prevádzky TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu], v rozsahu, ktorý je potrebný na účinné fungovanie TARGET2, alebo orgánom členských štátov a Spoločenstva vykonávajúcim dohľad v rozsahu, ktorý je potrebný pre výkon ich verejných úloh, a za predpokladu, že akékoľvek zverejnenie nie je v rozpore s rozhodným právom. [vložiť názov CB] nie je zodpovedná za finančné a obchodné dôsledky takéhoto zverejnenia.

3.   Odchylne od odseku 1 a za predpokladu, že to neumožní, či už priamo, alebo nepriamo, identifikovať účastníka alebo klientov účastníka, môže [vložiť názov CB] použiť, poskytnúť alebo zverejniť platobné informácie týkajúce sa účastníka alebo jeho klientov na štatistické, historické, vedecké alebo iné účely pri výkone jej verejných funkcií alebo funkcií iných subjektov verejného sektora, ktorým sa informácie poskytujú.

4.   Informácie, ktoré sa týkajú prevádzky TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] a ku ktorým bol účastníkom umožnený prístup, možno použiť len na účely ustanovené v týchto podmienkach. Pokiaľ [vložiť názov CB] nedala svoj výslovný písomný súhlas na zverejnenie informácií, účastníci zachovávajú vo vzťahu k takýmto informáciám povinnosť mlčanlivosti. Účastníci zabezpečia, aby tretie osoby, ktorým externe zadávajú alebo ktorých poverujú či zaväzujú na základe zmluvy ako subdodávateľov plnením úloh, ktoré majú alebo môžu mať dosah na plnenie ich povinností podľa týchto podmienok, boli viazané povinnosťou zachovávať mlčanlivosť uvedenou v tomto článku.

5.   [vložiť názov CB] je za účelom zúčtovania platobných príkazov oprávnená spracovať a postúpiť potrebné údaje poskytovateľovi sieťových služieb.

Článok 39

Ochrana údajov, predchádzanie praniu špinavých peňazí a súvisiace otázky

1.   Predpokladá sa, že účastníci sú si vedomí všetkých povinností, ktoré sa na nich vzťahujú v súvislosti s legislatívou o ochrane údajov, o predchádzaní prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, a tieto povinnosti si plnia, najmä pokiaľ ide o implementáciu zodpovedajúcich opatrení týkajúcich sa platieb zaúčtovaných na ťarchu alebo pripísaných v prospech ich PM účtov. Účastníci sa tiež oboznámia s politikou obnovenia údajov poskytovateľa sieťových služieb pred tým, ako uzavrú zmluvný vzťah s poskytovateľom sieťových služieb.

2.   Predpokladá sa, že účastníci splnomocnili [vložiť názov CB] na prijímanie informácií, ktoré sa ich týkajú, od finančných orgánov a orgánov dohľadu alebo od podnikateľských subjektov, tak vnútroštátnych, ako aj zahraničných, ak sú takéto informácie potrebné pre účasť účastníka v TARGET2-[vložiť názov CB/krajiny].

Článok 40

Požiadavky na oznámenia

1.   Ak nie je v týchto podmienkach ustanovené inak, posielajú sa všetky oznámenia, ktoré sa požadujú alebo sú povolené podľa týchto podmienok, doporučenou poštou, faxom alebo iným spôsobom v písomnej forme alebo overenou správou prostredníctvom poskytovateľa sieťových služieb. Oznámenia [vložiť názov CB] sa posielajú vedúcemu [vložiť oddelenie platobných systémov alebo príslušný odbor CB] [vložiť názov CB], [vložiť príslušnú adresu CB] alebo na adresu [vložiť SWIFT adresu CB]. Oznámenia účastníkovi sa posielajú na adresu, faxové číslo alebo jeho SWIFT adresu, ktoré účastník môže podľa potreby oznamovať [vložiť názov CB].

2.   Na preukázanie skutočnosti, že oznámenie bolo odoslané, postačuje preukázať, že oznámenie bolo doručené na príslušnú adresu alebo že na obálke obsahujúcej takéto oznámenie bola riadne uvedená adresa a oznámenie bolo riadne odoslané.

3.   Všetky oznámenia sa posielajú v [vložiť príslušný štátny jazyk a/alebo „anglickom jazyku“].

4.   Účastníci sú viazaní všetkými formulármi a dokumentmi [vložiť názov CB], ktoré vyplnili a/alebo podpísali, vrátane formulárov pre zber statických údajov, ale aj inými formulármi, ako je uvedené v článku 8 ods. 2 písm. a), ako aj informáciami poskytnutými podľa článku 11 ods. 5, ktoré boli predložené v súlade s odsekmi 1 a 2 a ktoré [vložiť názov CB] odôvodnene považuje za prijaté od účastníkov, ich zamestnancov alebo zástupcov.

Článok 41

Zmluvný vzťah s poskytovateľom sieťových služieb

1.   Na účely týchto podmienok je poskytovateľom sieťových služieb SWIFT. Každý účastník uzavrie so SWIFT osobitnú dohodu o službách poskytovaných SWIFT v súvislosti s používaním TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] zo strany účastníka. Právny vzťah medzi účastníkom a SWIFT sa spravuje výlučne podmienkami SWIFT.

2.   Každý účastník sa tiež zúčastňuje TARGET2 CUG, ako je to stanovené centrálnymi bankami poskytujúcimi SSP, ktoré konajú ako správca služieb SWIFT pre SSP. Prijatie účastníka do TARGET2 CUG a jeho vylúčenie sa stávajú účinnými oznámením SWIFT zo strany správcu služieb SWIFT.

3.   Účastníci dodržiavajú profil služieb SWIFT TARGET2 („TARGET2 SWIFT Service Profile“) sprístupnený [vložiť názov CB].

4.   Služby, ktoré má SWIFT poskytovať, nie sú súčasťou služieb, ktoré poskytuje [vložiť názov CB] v súvislosti s TARGET2.

5.   [vložiť názov CB] nie je ako poskytovateľ služieb SWIFT zodpovedná za konania, omyly alebo opomenutia SWIFT (vrátane riaditeľov, zamestnancov a subdodávateľov), ani za konania, omyly alebo opomenutia prevádzkovateľov siete vybratých účastníkmi na získanie prístupu k sieti SWIFT.

Článok 42

Postup pri zmenách a doplneniach podmienok

[vložiť názov CB] môže kedykoľvek jednostranne zmeniť a doplniť tieto podmienky, vrátane ich dodatkov. Zmeny a doplnenia týchto podmienok, vrátane ich dodatkov, sa oznámia prostredníctvom [vložiť príslušné oznamovacie prostriedky]. Zmeny a doplnenia sa považujú za prijaté okrem prípadov, keď účastník proti tomu výslovne namieta do 14 dní odo dňa, keď bol o takýchto zmenách a doplneniach informovaný. V prípade, že má účastník námietky voči zmene a doplneniu, [vložiť názov CB] je oprávnená bezodkladne ukončiť účasť účastníka v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] a uzavrieť všetky jeho PM účty.

Článok 43

Práva tretích osôb

1.   Všetky práva, oprávnené záujmy, povinnosti, zodpovednosť a nároky vyplývajúce z týchto podmienok alebo týkajúce sa týchto podmienok nemôžu účastníci v prospech tretích osôb previesť, zriadiť záložné právo alebo postúpiť bez písomného súhlasu [vložiť názov CB].

2.   Tieto podmienky nevytvárajú žiadne práva v prospech akéhokoľvek iného subjektu ani povinnosti vo vzťahu k akémukoľvek inému subjektu okrem [vložiť názov CB] a účastníkov v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu].

Článok 44

Rozhodné právo, jurisdikcia a miesto plnenia

1.   Dvojstranný vzťah medzi [vložiť názov CB] a účastníkmi v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] sa spravuje [vložiť prídavné meno odvodené od názvu príslušnej krajiny] právom.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Súdneho dvora Európskych spoločenstiev, patria všetky spory vyplývajúce zo záležitostí, ktoré súvisia so vzťahom uvedeným v odseku 1, do výlučnej právomoci príslušných súdov v [vložiť miesto, kde je sídlo CB].

3.   Miestom plnenia, ktoré sa týka právneho vzťahu medzi [vložiť odkaz na CB] a účastníkmi, je [vložiť miesto, kde je sídlo CB].

Článok 45

Oddeliteľnosť

Ak je niektoré z ustanovení týchto podmienok neplatné alebo sa stane neplatným, nemá to vplyv na platnosť všetkých ostatných ustanovení týchto podmienok.

Článok 46

Nadobudnutie účinnosti a záväznosť

1.   Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť [vložiť príslušný dátum].

2.   [vložiť, ak to podľa príslušného vnútroštátneho práva prichádza do úvahy: Účasťou v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] účastníci automaticky súhlasia, aby tieto podmienky upravovali vzťahy medzi nimi a vzťahy medzi nimi a [vložiť názov CB].]


(1)  Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2238/2004 z 29. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1725/2003, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o IFRS 1, IAS 1 až 10, 12 až 17, 19 až 24, 27 až 38, 40 a 41 a SIC 1 až 7, 11 až 14, 18 až 27, 30 až 33 (Ú. v. EÚ L 394, 31.12.2004, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 166, 11.6.1998, s. 45.

(5)  Ú. v. ES L 332, 31.12.1993, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 275, 27.10.2000, s. 39.

(7)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ L 250, 2.10.2003, s. 10.

(9)  Ú. v. ES L 43, 14.2.1997, s. 25.

Dodatok I

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE PRE SPRACOVÁVANIE PLATOBNÝCH PRÍKAZOV

Okrem harmonizovaných podmienok sa na spracovanie platobných príkazov vzťahujú tieto pravidlá:

1.   Technické požiadavky na účasť v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] týkajúce sa infraštruktúry, siete a formátov

1.

TARGET2 používa pre výmenu správ služby SWIFT. Každý účastník preto potrebuje pripojenie do zabezpečenej IP siete („Secure IP Network“) SWIFT. PM účet každého účastníka je označený osemmiestnym alebo jedenásťmiestnym SWIFT BIC. Pred účasťou v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] musí navyše každý účastník úspešne prejsť niekoľkými skúškami na preukázanie jeho technickej a prevádzkovej spôsobilosti.

2.

Na zadanie platobných príkazov a výmenu platobných správ v PM sa použije služba SWIFTNet FIN Y-copy. Na tento účel sa zriadi príslušná uzavretá skupina užívateľov (Closed User Group – CUG) SWIFT. Platobné príkazy v rámci takejto TARGET2 CUG sú adresované priamo prijímajúcemu účastníkovi TARGET2 uvedením BIC do záhlavia správy SWIFTNet FIN.

3.

Pre informačné a kontrolné služby môžu byť použité tieto služby SWIFTNet:

a)

SWIFTNet InterAct;

b)

SWIFTNet FileAct a/alebo

c)

SWIFTNet Browse.

4.

Bezpečnosť správ zasielaných medzi účastníkmi sa výlučne zabezpečí prostredníctvom služby SWIFT infraštruktúra verejných kľúčov (Public Key Infrastructur – PKI). Informácie o službe PKI sú dostupné v dokumentácii poskytnutej zo strany SWIFT.

5.

Služba „riadenie dvojstranných vzťahov“ poskytovaná SWIFT aplikáciou riadenia vzťahov (Relationship Management Application – RMA) sa použije len na centrálny cieľový BIC SSP, a nie na platobné správy medzi účastníkmi TARGET2.

2.   Typy platobných správ

1.

Spracovávajú sa tieto typy správ SWIFTNet FIN:

Typ správy

Typ použitia

Opis

MT 103

Povinné

Klientská platba

MT 103+

Povinné

Klientská platba (automatické spracovanie)

MT 202

Povinné

Medzibanková platba

MT 204

Voliteľné

Inkaso

MT 011

Voliteľné

Oznámenie o doručení

MT 012

Voliteľné

Oznámenie odosielateľovi

MT 019

Povinné

Oznámenie o zrušení

MT 900

Voliteľné

Potvrdenie o zaúčtovaní na ťarchu účtu

MT 910

Voliteľné

Potvrdenie o pripísaní v prospech účtu

MT 940/950

Voliteľné

Správa – výpis z účtu (klienta)

MT 011, MT 012 a MT 019 sú systémové správy SWIFT.

2.

Pri registrácii do TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] oznámia priami účastníci, ktoré typy voliteľných správ budú používať, s výnimkou správ MT 011 a MT 012, vo vzťahu ku ktorým priami účastníci podľa potreby rozhodnú, či ich prijať s odkazom na špecifické správy.

3.

Účastníci dodržujú štruktúru správ SWIFT a špecifikáciu polí, ako sú vymedzené v dokumentácii SWIFT a na základe obmedzení ustanovených pre TARGET2, ako je uvedené v kapitole 9.1.2.2. Podrobných funkčných užívateľských špecifikácií (User Detailed Functional Specifications – UDFS), kniha 1.

4.

Obsah polí sa potvrdí na úrovni TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] v súlade s požiadavkami UDFS. Účastníci sa môžu navzájom dohodnúť na špecifických pravidlách týkajúcich sa obsahu polí. V TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] však nie sú žiadne špecifické kontroly plnenia týchto pravidiel zo strany účastníkov.

3.   Kontrola dvojitého zadania

1.

Všetky platobné príkazy prechádzajú kontrolou dvojitého zadania, ktorej účelom je odmietnutie platobných príkazov, ktoré boli zadané omylom viackrát.

2.

Kontrolujú sa tieto polia typov správ SWIFT:

Podrobné údaje

Časť SWIFT správy

Pole

Odosielateľ

Základné záhlavie

LT adresa

Typ správy

Záhlavie aplikácie

Typ správy

Adresát

Záhlavie aplikácie

Adresa určenia

Referenčné číslo transakcie (TRN)

Text

:20

Súvisiace informácie

Text

:21

Deň valuty

Text

:32

Suma

Text

:32

3.

V prípade, ak všetky polia uvedené v podbode 2, ktoré sa týkajú novozadaných platobných príkazov, sú rovnaké ako tie, ktoré sa týkajú už prijatého platobného príkazu, novozadaný platobný príkaz sa vráti.

4.   Kódy chýb

V prípade, ak je platobný príkaz odmietnutý, zadávajúci účastník obdrží oznámenie o zrušení (MT 019), ktoré obsahuje dôvody odmietnutia vyjadrené použitím kódov chýb. Kódy chýb sú vymedzené v kapitole 9.4.2 UDFS.

5.   Vopred stanovené časy zúčtovania

1.

Kľúčové slovo „/FROTIME/“ sa použije pre platobné príkazy používajúce indikátor najskoršieho času zaúčtovania na ťarchu účtu.

2.

Pre platobné príkazy používajúce indikátor najneskoršieho času zaúčtovania na ťarchu účtu sú k dispozícii dve možnosti:

a)

Kľúčové slovo „/REJTIME/“: v prípade, ak platobný príkaz nemôže byť zúčtovaný do času stanoveného na zaúčtovanie na ťarchu účtu, platobný príkaz sa vráti.

b)

Kľúčové slovo „/TILTIME/“: v prípade, ak platobný príkaz nemôže byť zúčtovaný do času stanoveného na zaúčtovanie na ťarchu účtu, platobný príkaz sa nevráti, ale zostane zaradený v príslušnom čakacom rade.

Pri oboch možnostiach, ak platobný príkaz s indikátorom najneskoršieho času zaúčtovania na ťarchu účtu nie je zúčtovaný 15 minút pred časom v ňom stanoveným, automaticky sa zašle oznámenie prostredníctvom ICM.

3.

Ak sa použije kľúčové slovo „/CLSTIME/“, s platbou sa naloží rovnako ako s platobným príkazom uvedeným v podbode 2 písm. b).

6.   Zúčtovanie platobných príkazov vo vstupnej dispozícii

1.

Kontroly možnosti započítania, prípadne rozšírené kontroly možnosti započítania (oba pojmy sú vymedzené v bodoch 2 a 3) sa vykonávajú na platobných príkazoch zaradených do vstupnej dispozície na účely rýchleho hrubého zúčtovania platobných príkazov s využitím minimálnej likvidity.

2.

Kontrola možnosti započítania určí, či platobné príkazy príjemcu platby, ktoré sú v čakacom rade pred veľmi naliehavými platobnými príkazmi, alebo ak to nie je možné použiť, naliehavými platobnými príkazmi, je možné započítať voči platobnému príkazu platcu (ďalej len „platobné príkazy s možnosťou započítania“). V prípade, ak platobný príkaz s možnosťou započítania neposkytuje dostatok peňažných prostriedkov vzhľadom na príslušný platobný príkaz platcu vo vstupnej dispozícii, určí sa, či je dostatok dostupnej likvidity na PM účte platcu.

3.

V prípade, ak sa kontrola možnosti započítania neuskutoční, [vložiť názov CB] môže uplatniť rozšírenú kontrolu možnosti započítania. Rozšírená kontrola možnosti započítania určí, či sú platobné príkazy s možnosťou započítania k dispozícii v akomkoľvek čakacom rade prijímateľa platby bez ohľadu na ich zaradenie do čakacieho radu. V prípade, ak sú v čakacom rade príjemcu platby platobné príkazy s vyššou prioritou určené iným účastníkom TARGET2, princíp FIFO môže byť porušený iba v prípade, ak by zúčtovanie takéhoto započítateľného platobného príkazu viedlo k zvýšeniu likvidity príjemcu platby.

7.   Zúčtovanie platobných príkazov v čakacom rade

1.

Spôsob spracovania platobných príkazov v čakacích radoch závisí od prioritnej triedy, ktorú im určil zadávajúci účastník.

2.

Platobné príkazy v čakacích radoch veľmi naliehavých platobných príkazov a naliehavých platobných príkazov sú zúčtované formou kontrol započítania podľa odseku 6, pričom sa začína s platobným príkazom na začiatku čakacieho radu v prípadoch zvýšenej likvidity alebo intervencie na úrovni čakacieho radu (zmena pozície v čakacom rade, čas zúčtovania alebo priorita, alebo odvolanie platobného príkazu).

3.

Platobné príkazy v bežnom čakacom rade sa zúčtovávajú priebežne, vrátane všetkých veľmi naliehavých platobných príkazov a naliehavých platobných príkazov, ktoré ešte neboli zúčtované. Používajú sa rôzne optimalizačné mechanizmy (algoritmy). Ak je algoritmus úspešný, zaradené platobné príkazy sa zúčtujú, ak algoritmus zlyhá, zaradené platobné príkazy zostávajú v čakacom rade. Na započítanie tokov platieb sa použijú tri algoritmy (č. 1 až č. 3). Prostredníctvom algoritmu č. 4 je k dispozícii zúčtovací postup č. 5 (ako je vymedzený v kapitole 2.8.1 UDFS) na zúčtovanie platobných pokynov pridružených systémov. Na účely optimalizácie zúčtovania veľmi naliehavých transakcií v pridružených systémoch na podúčtoch účastníka sa použije osobitný algoritmus (algoritmus č. 5).

a)

Podľa algoritmu č. 1 („všetko alebo nič“) [vložiť názov CB] pre každý vzťah, pre ktorý bol stanovený bilaterálny limit a tiež pre celkové množstvo vzťahov, pre ktoré bol stanovený multilaterálny limit:

i)

vypočíta súhrnný stav likvidity každého PM účtu účastníka TARGET2 tak, že zistí, či súčet všetkých odchádzajúcich a prichádzajúcich platobných príkazov čakajúcich v čakacom rade je záporný alebo kladný, a ak je záporný skontroluje, či prevyšuje účastníkovu dostupnú likviditu (súhrnný stav likvidity vytvorí „celkový stav likvidity“), a

ii)

skontroluje, či sú dodržané limity a rezervácie stanovené každým účastníkom TARGET2 vo vzťahu ku každému príslušnému PM účtu.

V prípade, ak je výsledok týchto výpočtov a kontrol kladný pre každý PM účet, [vložiť názov CB] a iné dotknuté centrálne banky zúčtujú súčasne všetky platby na PM účtoch dotknutých účastníkov TARGET2.

b)

Podľa algoritmu č. 2 („čiastkový“) [vložiť názov CB]:

i)

vypočíta a skontroluje stav likvidity, limity a rezervácie likvidity každého príslušného PM účtu tak, ako podľa algoritmu č. 1, a

ii)

ak je celkový stav likvidity jedného alebo viacerých príslušných PM účtov záporný, vyraďuje jednotlivé platobné príkazy, až kým je celkový stav likvidity každého príslušného PM účtu kladný.

[vložiť názov CB] a iné dotknuté centrálne banky potom za predpokladu, že je k dispozícii dostatok peňažných prostriedkov, zúčtujú súčasne všetky zostávajúce platby (okrem vyradených platobných príkazov) na PM účtoch príslušných účastníkov TARGET2.

Pri vyraďovaní platobných príkazov začne [vložiť názov CB] od PM účtu účastníka TARGET2 s najvyšším záporným celkovým stavom likvidity a od platobného príkazu na konci čakacieho radu s najnižšou prioritou. Vyraďovací proces sa spustí len na krátky čas, ktorý podľa vlastného uváženia určí [vložiť názov CB].

c)

Podľa algoritmu č. 3 („viacnásobný“) [vložiť názov CB]:

i)

porovná dvojice PM účtov účastníkov TARGET2 na účely určenia možnosti zúčtovania platobných príkazov v čakacom rade s dostupnou likviditou dvoch dotknutých PM účtov účastníkov TARGET2 a v rámci nimi stanovených limitov (začínajúc dvojicou PM účtov s najmenším rozdielom medzi vzájomnými platobnými príkazmi) a dotknutá(-é) CB (centrálne banky) zaúčtuje(-ú) tieto platby súčasne na PM účty dvoch účastníkov TARGET2, a

ii)

ak v prípade dvojice PM účtov podľa bodu i) likvidita nie je dostatočná na krytie bilaterálnej pozície, vyraďuje jednotlivé platobné príkazy, až kým nie je likvidita dostatočná. V takomto prípade zúčtujú dotknuté centrálne banky zostávajúce platby, okrem vyradených platieb, súčasne na PM účtoch dvoch účastníkov TARGET2.

Po vykonaní kontrol uvedených v bodoch i) a ii) [vložiť názov CB] skontroluje multilaterálne zúčtovacie pozície (medzi PM účtom účastníka a inými PM účtami účastníkov TARGET2, pre ktorých bol stanovený multilaterálny limit). Na tieto účely sa primerane použije postup uvedený v bodoch i) a ii).

d)

Podľa algoritmu č. 4 („čiastkový plus zúčtovanie pridruženého systému“) [vložiť názov CB] postupuje rovnakým spôsobom ako pri algoritme č. 2, avšak bez vyraďovania platobných príkazov týkajúcich sa zúčtovania pridružených systémov (ktoré zúčtováva na simultánnej multilaterálnej báze).

e)

Podľa algoritmu č. 5 („pridružený systém zúčtovania prostredníctvom podúčtov“) [vložiť názov CB] postupuje rovnako ako pri algoritme č. 1, s prihliadnutím na rozdiel, že [vložiť názov CB] začne algoritmus č. 5 prostredníctvom rozhrania pridruženého systému a skontroluje len to, či je na podúčtoch účastníkov dostatok peňažných prostriedkov. Navyše nemusí brať do úvahy žiadne limity a rezervácie likvidity. Algoritmus č. 5 prebieha tiež počas nočného spracovania.

4.

Platobné príkazy, ktoré sú zaradené do vstupnej dispozície po začiatku ktoréhokoľvek z algoritmov č. 1 až 4, môžu byť napriek tomu okamžite zúčtované vo vstupnej dispozícii v prípade, ak pozície alebo limity príslušných PM účtov účastníkov TARGET2 sú zlučiteľné tak so zúčtovaním týchto platobných príkazov, ako aj so zúčtovaním platobných príkazov v prebiehajúcom optimalizačnom postupe. Dva algoritmy však nemôžu prebiehať súčasne.

5.

Počas denného spracovania prebiehajú algoritmy postupne. Pokiaľ nie je potrebné vykonať simultánne multilaterálne zúčtovanie pridruženého systému, postupnosť je takáto:

a)

algoritmus č. 1;

b)

ak algoritmus č. 1 zlyhá, následne algoritmus č. 2;

c)

ak algoritmus č. 2 zlyhá, následne algoritmus č. 3, alebo ak je algoritmus č. 2 úspešný, opakuje sa algoritmus č. 1.

Pokiaľ je potrebné vykonať simultánne multilaterálne zúčtovanie pridruženého systému, prebieha algoritmus č. 4.

6.

S cieľom zabezpečiť minimálny časový odstup medzi dvoma prebiehajúcimi algoritmami algoritmy prebiehajú flexibilne tak, že sa vopred stanoví časové rozhranie medzi spustením jednotlivých algoritmov. Časová postupnosť sa kontroluje automaticky. Manuálne zásahy sú možné.

7.

Platobnému príkazu nemožno zmeniť poradie (zmena pozície v čakacom rade) a ani ho nemožno odvolať, ak je predmetom prebiehajúceho algoritmu. Požiadavky na zmenu poradia alebo odvolanie platobného príkazu sa zaradia do čakacieho radu až do ukončenia algoritmu. Ak je príslušný platobný príkaz zúčtovaný počas prebiehajúceho algoritmu, akákoľvek požiadavka na zmenu poradia alebo odvolanie sa odmietne. Ak platobný príkaz nie je zúčtovaný, požiadavka účastníka sa zohľadní okamžite.

8.   Používanie ICM

1.

ICM je možné použiť na získavanie informácii a riadenie likvidity. Technickou komunikačnou sieťou pre výmenu informácií a spustenie kontrolných opatrení je IP bezpečnostná sieť SWIFT (Secure IP Network – SIPN).

2.

S výnimkou uložených platobných príkazov a statických údajov sú prostredníctvom ICM k dispozícii iba údaje týkajúce sa bežného pracovného dňa. Stránky sú dostupné iba v anglickom jazyku.

3.

Informácie sa poskytujú v „pull“ režime (stiahnutie informácie na základe iniciatívy účastníka), čo znamená, že každý účastník musí o poskytnutie informácie požiadať.

4.

Pre použitie ICM sú k dispozícii tieto režimy:

a)

Režim „od aplikácie k aplikácii“ (A2A)

V A2A sa informácie a správy prenášajú medzi PM a vnútornou aplikáciou účastníka. Účastník musí preto zabezpečiť dostupnosť vhodnej aplikácie pre výmenu XML správ (žiadosti a odpovede) s ICM prostredníctvom štandardizovaného rozhrania. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Užívateľskej príručke ICM a knihe 4 UDFS.

b)

Režim „od užívateľa k aplikácii“ (U2A)

U2A umožňuje priamu komunikáciu medzi účastníkom a ICM. Informácia sa zobrazuje v prehliadači spustenom na počítačovom systéme (SWIFT Alliance WebStation). Pre umožnenie U2A prístupu cez SWIFT Alliance WebStation musí IT infraštruktúra podporovať cookies a JavaScript. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Užívateľskej príručke ICM.

5.

Každý účastník musí mať aspoň jednu SWIFT Alliance WebStation na umožnenie prístupu do ICM cez U2A.

6.

Prístupové práva do ICM sa udelia použitím „Role Based Access Control“ SWIFT. SWIFT služba „Non Repudiation of Emission“ (NRE), ktorá môže byť použitá účastníkmi, umožňuje príjemcovi XML správy preukázať, že takáto správa nebola zmenená.

7.

Ak má účastník technické problémy a nemôže zadať žiaden platobný príkaz, môže prostredníctvom ICM vytvoriť vopred naformátované zálohové jednorazové platby a núdzové platby. [vložiť názov CB] vytvorí takúto funkciu na základe žiadosti účastníka.

8.

Účastníci môžu tiež použiť ICM na prevod likvidity:

a)

[vložiť v prípade potreby] z ich PM účtu na ich účet mimo PM;

b)

medzi PM účtom a podúčtami účastníka a

c)

z PM účtu na zrkadlový účet vedený v pridruženom systéme.

9.   Užívateľská príručka UDFS a ICM

Ďalšie podrobnosti a príklady vysvetľujúce vyššie uvedené pravidlá sa nachádzajú v UDFS a v Užívateľskej príručke ICM v znení prípadných neskorších zmien a doplnení uverejnených na internetovej stránke [vložiť názov CB] a internetovej stránke ECB v anglickom jazyku.

Dodatok II

SYSTÉM NÁHRADY ŠKODY V RÁMCI TARGET2

1.   Všeobecné zásady

a)

V prípade technickej nefunkčnosti TARGET2 môžu priami účastníci predložiť žiadosti o náhradu škody v súlade so systémom náhrady škody v rámci TARGET2, ktorý je ustanovený v tomto dodatku.

b)

Ak Rada guvernérov ECB nerozhodne inak, systém náhrady škody v rámci TARGET2 sa neuplatňuje v prípade, ak technická nefunkčnosť TARGET2 vznikla v dôsledku vonkajších udalostí, ktoré nemožno rozumne pripísať príslušným centrálnym bankám alebo v dôsledku konania alebo opomenutia tretích osôb.

c)

Náhrada škody podľa systému náhrady škody v rámci TARGET2 je jediným postupom na dosiahnutie náhrady škody v prípade technickej nefunkčnosti TARGET2. Účastníci však môžu na uplatnenie náhrady škody využiť iné právne prostriedky. Ak účastník prijme ponuku na náhradu škody podľa systému náhrady škody v rámci TARGET2, znamená to, že neodvolateľne súhlasí, že sa vzdáva všetkých nárokov týkajúcich sa platobných príkazov, v súvislosti s ktorými prijíma náhradu škody (vrátane akýchkoľvek nárokov na následné škody) voči ktorejkoľvek CB a jeho prijatie platby príslušnej náhrady škody predstavuje úplné a konečné uspokojenie všetkých takýchto nárokov. Účastník odškodní dotknuté centrálne banky do výšky sumy získanej podľa systému náhrady škody v rámci TARGET2 za akékoľvek následné nároky vznesené akýmkoľvek iným účastníkom alebo akoukoľvek treťou osobou v súvislosti s príslušným platobným príkazom alebo platbou.

d)

Predloženie ponuky na náhradu škody neznamená uznanie zodpovednosti [vložiť názov CB] alebo inej CB za technickú nefunkčnosť TARGET2.

2.   Podmienky pre ponuky na náhradu škody

a)

Platca môže požiadať o správny poplatok a náhradu úrokov, ak v dôsledku technickej nefunkčnosti TARGET2:

i)

platobný príkaz nebol zúčtovaný v pracovný deň, keď bol prijatý, alebo

ii)

v priebehu obdobia prechodu môže platca preukázať, že mal v úmysle zadať platobný príkaz do TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu], ale nemohol tak urobiť z dôvodu zastavenia zasielania platieb (stop-sending status) v národnom systéme RTGS, ktorý na TARGET2 zatiaľ neprešiel.

b)

Príjemca platby môže požiadať o správny poplatok, ak z dôvodu technickej nefunkčnosti TARGET2 neobdržal platbu, ktorú očakával v určitý pracovný deň. Príjemca platby môže taktiež požiadať o náhradu úrokov, v prípade splnenia jednej alebo viacerých nasledujúcich podmienok:

i)

v prípade účastníkov, ktorí majú prístup k jednodňovému refinančnému obchodu: z dôvodu technickej nefunkčnosti TARGET2 príjemca platby využil jednodňový refinančný obchod, a/alebo

ii)

v prípade všetkých účastníkov: nebolo technicky možné využiť peňažný trh alebo také refinancovanie nebolo možné z iných objektívnych dôvodov.

3.   Výpočet náhrady škody

a)

So zreteľom na ponuku na náhradu škody pre platcu:

i)

je správny poplatok 50 EUR za prvý nezúčtovaný platobný príkaz, 25 EUR za každý z nasledujúcich štyroch takýchto platobných príkazov a 12,50 EUR za každý ďalší takýto platobný príkaz. Správny poplatok sa vypočíta osobitne vo vzťahu ku každému príjemcovi platby;

ii)

náhrada úrokov sa určí pomocou referenčnej sadzby, ktorá sa stanoví každý deň. Táto referenčná sadzba je sadzba EONIA (euro overnight index average) alebo jednodňová refinančná sadzba podľa toho, ktorá z nich je nižšia. Referečná sadzba sa použije na sumu z platobného príkazu, ktorý nebol zúčtovaný v dôsledku technickej nefunkčnosti TARGET2 za každý deň, počínajúc dňom skutočného alebo v prípade platobných príkazov uvedených v bode 2 písm. a) bode ii) zamýšľaného zadania platobného príkazu do dňa, keď bol alebo mohol byť platobný príkaz úspešne zúčtovaný. Výška náhrady škody sa zníži o akékoľvek výnosy z uložených peňažných prostriedkov v Eurosystéme, ktoré boli k dispozícii v dôsledku nezúčtovania platobného príkazu, a

iii)

náhrada úrokov sa nevyplatí v prípade, ak sú peňažné prostriedky, ktoré sú k dispozícii z nezúčtovaných platobných príkazov, umiestnené na trhu alebo použité na splnenie požiadaviek na povinné minimálne rezervy.

b)

So zreteľom na ponuku na náhradu škody pre príjemcu platby:

i)

je správny poplatok 50 EUR za prvý nezúčtovaný platobný príkaz, 25 EUR za každý z nasledujúcich štyroch takýchto platobných príkazov a 12,50 EUR za každý ďalší takýto platobný príkaz. Správny poplatok sa vypočíta osobitne vo vzťahu ku každému platcovi;

ii)

spôsob stanovený v písmene a) bode ii) pre výpočet náhrady úrokov sa použije okrem prípadu, ak sa miera náhrady úrokov rovná rozdielu medzi jednodňovou refinančnou sadzbou a referenčnou sadzbou, pričom náhrada úrokov sa vypočíta zo sumy, ktorá bola použitá pri jednodňovom refinančnom obchode, ktorý nastal v dôsledku technickej nefunkčnosti TARGET2.

4.   Procesné pravidlá

a)

Žiadosť o náhradu škody sa predloží na formulári, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke [vložiť názov CB] v anglickom jazyku (pozri [vložiť odkaz na internetovú stránku CB]). Platcovia predložia formulár žiadosti zvlášť pre každého príjemcu platby a príjemcovia platby predložia formulár žiadosti zvlášť pre každého platcu. Na preukázanie informácií uvedených vo formulári žiadosti sa poskytnú ďalšie informácie a dokumenty, ktoré sú dostatočné na tento účel. V súvislosti s konkrétnou platbou alebo platobným príkazom je možné predložiť iba jednu žiadosť.

b)

Účastníci predkladajú formulár(-e) žiadosti(-í) [vložiť názov CB] do štyroch týždňov od výskytu technickej nefunkčnosti TARGET2. Akékoľvek dodatočné informácie a dôkazy požadované [vložiť názov CB] sa poskytnú do dvoch týždňov od ich vyžiadania.

c)

[Vložiť názov CB] posúdi žiadosti a postúpi ich ECB. Ak Rada guvernérov ECB nerozhodne inak a neoznámi to účastníkom, všetky prijaté žiadosti sa posúdia najneskôr do 14 týždňov od výskytu technickej nefunkčnosti TARGET2.

d)

[Vložiť názov CB] oznámi výsledok posúdenia, ktoré je uvedené v písmene c), príslušným účastníkom. Ak je súčasťou posúdenia ponuka na náhradu škody, dotknutí účastníci túto ponuku do štyroch týždňov od jej oznámenia buď prijmú, alebo odmietnu, a to pre každú platbu alebo platobný príkaz uvedený v jednotlivých žiadostiach, podpísaním štandardného akceptačného listu (vo forme dostupnej na internetovej stránke [vložiť názov CB] (pozri [vložiť odkaz na internetovú stránku CB]). Ak sa takýto list nedoručí [vložiť názov CB] do štyroch týždňov, považuje sa to za odmietnutie ponuky na náhradu škody dotknutými účastníkmi.

e)

[Vložiť názov CB] vyplatí náhradu škody po prijatí akceptačného listu o odškodnení od účastníka. Platby náhrady škody sa neúročia.

Dodatok III

PODMIENKY PRE STANOVISKÁ K SPÔSOBILOSTI A NÁRODNÉ STANOVISKÁ

Podmienky pre stanoviská k spôsobilosti pre účastníkov v TARGET2

[vložiť názov CB]

[adresa]

Účasť v [názov systému]

[miesto], [dátum]

Vážená pani alebo Vážený pán,

boli sme požiadaní ako [interní alebo externí] právni poradcovia [uviesť názov účastníka alebo pobočku účastníka] o vypracovanie tohto stanoviska s ohľadom na otázky, ktoré vyplývajú z práva [jurisdikcia, pod ktorú účastník patrí – ďalej len „jurisdikcia“] v súvislosti s účasťou [uveď názov účastníka] (ďalej len „účastník“) v [názov súčasti systému TARGET2] (ďalej len „systém“).

Toto stanovisko sa zameriava na právo [jurisdikcia] v znení, ktoré je platné k dátumu jeho vypracovania. Podkladom na vypracovanie tohto stanoviska nebolo posúdenie práva inej jurisdikcie a v tomto ohľade preto nevyjadrujeme ani nevyvodzujeme žiadne závery. Každé z nižšie uvedených vyjadrení a stanovísk má rovnakú váhu a platnosť podľa práva [jurisdikcia] bez ohľadu na to, či účastník pri zadávaní platobných príkazov alebo prijímaní platieb koná prostredníctvom svojho ústredia, alebo prostredníctvom jednej alebo viacerých pobočiek usadených v rámci alebo mimo [jurisdikcia].

I.   POSUDZOVANÉ DOKUMENTY

Na účely tohto stanoviska sme posúdili:

1.

overenú kópiu [uviesť príslušný ustanovujúci dokument(-y)] účastníka, ktorý je/ktoré sú platné k tomuto dátumu;

2.

[v prípade potreby] výpis z [uviesť príslušný obchodný register] a [v prípade potreby] [register úverových inštitúcií alebo podobný register];

3.

[v potrebnom rozsahu] kópiu účastníkovej licencie alebo iný dôkaz o oprávnení poskytovať bankové, investičné, finančné prevody alebo iné finančné služby v rámci [jurisdikcia];

4.

[v prípade potreby] kópiu rozhodnutia prijatého predstavenstvom alebo príslušným riadiacim orgánom účastníka [uviesť dátum], [uviesť rok], ktoré preukazuje súhlas účastníka s dodržiavaním nižšie vymedzených systémových dokumentov, a

5.

[uviesť všetky splnomocnenia a iné dokumenty predstavujúce alebo preukazujúce potrebnú právomoc osoby alebo osôb podpisovať príslušné systémové dokumenty (ako sú vymedzené nižšie) v mene účastníka];

a všetky ostatné dokumenty týkajúce sa zriadenia, právomocí a oprávnení účastníka, ktoré sú potrebné alebo vhodné na vypracovanie tohto stanoviska (ďalej len „dokumenty účastníka“).

Na účely tohto stanoviska sme tiež posúdili:

1.

[vložiť odkaz na opatrenia implementujúce Harmonizované podmienky účasti v TARGET2] pre systém zo dňa [vložiť dátum] (ďalej len „pravidlá“) a

2.

[…].

[Pravidlá] a […] sú ďalej uvedené len ako „systémové dokumenty“ (a spolu s dokumentmi účastníka len ako „dokumenty“).

II.   PREDPOKLADANÉ SKUTOČNOSTI

Vo vzťahu k dokumentom na účely tohto stanoviska predpokladáme, že:

1.

systémové dokumenty, ktoré nám boli poskytnuté, sú originály alebo overené kópie;

2.

podmienky systémových dokumentov a práva a povinnosti z nich vyplývajúce sú platné a právne záväzné podľa práva [vložiť odkaz na členský štát systému], ktorým, ako je v nich uvedené, sa spravujú, a výber práva [vložiť odkaz na členský štát systému], ktorým sa majú systémové dokumenty spravovať, je uznaný právom [vložiť odkaz na členský štát systému];

3.

dokumenty účastníka sú vyhotovené v medziach spôsobilosti a právomoci príslušných strán a boli právoplatne schválené, prijaté alebo vykonané a v prípade potreby príslušnými stranami doručené a

4.

dokumenty účastníka sú záväzné voči stranám, ktorým sú určené, a nedošlo k žiadnemu porušeniu ich podmienok.

III.   STANOVISKO TÝKAJÚCE SA ÚČASTNÍKA

A.

Účastník je právnickou osobou, ktorá je riadne usadená a zapísaná alebo inak riadne zriadená alebo registrovaná podľa práva [jurisdikcia].

B.

Účastník má všetky právomoci potrebné na výkon a plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo systémových dokumentov, ktorých je stranou.

C.

Prijatie alebo výkon a plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo systémových dokumentov, ktorých je účastník stranou, nebude zo strany účastníka v akomkoľvek rozpore s ustanoveniami zákonov alebo iných právnych predpisov [jurisdikcia], ktoré sa vzťahujú na účastníka alebo na dokumenty účastníka.

D.

Od účastníka sa nevyžadujú žiadne ďalšie povolenia, schválenia, súhlasy, evidencie, registrácie, notárske osvedčenia alebo iné potvrdenia zo strany súdu alebo vládneho orgánu, justičného orgánu alebo orgánu verejnej moci, ktorý je pre tieto veci príslušný v [jurisdikcia] v súvislosti s prijatím, platnosťou alebo vynútiteľnosťou akýchkoľvek systémových dokumentov alebo výkonom práv či plnením povinností uvedených ďalej.

E.

Účastník prijal všetky potrebné opatrenia a kroky týkajúce sa spoločnosti, ktoré sa vyžadujú podľa práva [jurisdikcia], aby zabezpečil, že jeho povinnosti vyplývajúce zo systémových dokumentov sú právneho charakteru, platné a záväzné.

Toto stanovisko je vypracované k dátumu, ktorý je v ňom uvedený, a v danom čase je určené výlučne [vložiť názov CB] a [účastník]. Žiadna iná osoba, ako sú určení adresáti a ich právni zástupcovia, sa nemôže odvolávať na toto stanovisko a ani jeho obsah nemožno sprístupniť iným ako týmto osobám bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu, s výnimkou Európskej centrálnej banky a národných centrálnych bánk Európskeho systému centrálnych bánk [a [národná centrálna banka/príslušné regulačné orgány] [jurisdikcia]].

S úctou

[podpis]

Podmienky pre národné stanoviská pre účastníkov v TARGET2 mimo EHP

[vložiť názov CB]

[adresa]

[názov systému]

[miesto], [dátum]

Vážená pani alebo Vážený pán,

boli sme požiadaní ako [externí] právni poradcovia [uviesť názov účastníka alebo pobočku účastníka] („účastník“) o vypracovanie tohto stanoviska podľa práva [jurisdikcia, v ktorej je účastník usadený, ďalej len „jurisdikcia“] s ohľadom na otázky, ktoré vyplývajú z práva [jurisdikcia] v súvislosti s účasťou účastníka v systéme, ktorý je súčasťou TARGET2 (ďalej len„systém“). V stanovisku uvedené odkazy na právo [jurisdikcia] zahŕňajú všetky platné právne predpisy [jurisdikcia]. Vyjadrujeme stanovisko podľa práva [jurisdikcia], s osobitným zreteľom na účastníka, ktorý je usadený mimo [členský štát systému], v súvislosti s právami a povinnosťami, ktoré vyplývajú z účasti na systéme tak, ako sú uvedené v nižšie vymedzených systémových dokumentoch.

Toto stanovisko sa zameriava na právo [jurisdikcia] v znení, ktoré je platné k dátumu jeho vypracovania. Podkladom na vypracovanie tohto stanoviska nebolo posúdenie práva inej jurisdikcie a v tomto ohľade preto nevyjadrujeme ani nevyvodzujeme žiadne závery. Predpokladáme, že v práve inej jurisdikcie nie je nič, čo by mohlo ovplyvniť toto stanovisko.

1.   POSUDZOVANÉ DOKUMENTY

Na účely tohto stanoviska sme posúdili nižšie uvedené dokumenty a iné dokumenty, ktoré sme považovali za potrebné alebo vhodné:

1.

[vložiť odkaz na opatrenia implementujúce Harmonizované podmienky účasti v TARGET2] pre systém zo dňa [vložiť dátum] (ďalej len „pravidlá“) a

2.

všetky ostatné dokumenty, ktoré upravujú systém a/alebo vzťah medzi účastníkom a inými účastníkmi v systéme a medzi účastníkmi v systéme a [vložiť názov CB].

Pravidlá a […] sú ďalej uvedené len ako „systémové dokumenty“.

2.   PREDPOKLADANÉ SKUTOČNOSTI

Vo vzťahu k systémovým dokumentom na účely tohto stanoviska predpokladáme, že:

1.

systémové dokumenty sú vyhotovené v medziach spôsobilosti a právomoci príslušných strán a boli právoplatne schválené, prijaté alebo vykonané a v prípade potreby príslušnými stranami doručené a

2.

podmienky systémových dokumentov a práva a povinnosti z nich vyplývajúce sú platné a právne záväzné podľa práva [vložiť odkaz na členský štát systému], ktorým, ako je v nich uvedené, sa spravujú, a výber práva [vložiť odkaz na členský štát systému], ktorým sa majú systémové dokumenty spravovať, je uznaný právom [vložiť odkaz na členský štát systému];

3.

účastníci v systéme, prostredníctvom ktorého sa zasielajú platobné príkazy alebo prijímajú platby alebo prostredníctvom ktorého sa vykonávajú alebo plnia všetky práva alebo povinnosti vyplývajúce zo systémových dokumentov, majú povolenie na poskytovanie služieb v oblasti prevodu peňažných prostriedkov vo všetkých príslušných jurisdikciách a

4.

dokumenty, ktoré nám boli predložené v kópii alebo ako vzor, zodpovedajú originálom.

3.   STANOVISKO

Na základe už uvedených skutočností a v každom prípade s prihliadnutím na ďalej uvedené body zastávame stanovisko, že:

3.1.   Právne aspekty špecifické pre danú krajinu [v potrebnom rozsahu]

Tieto charakteristické znaky legislatívy [jurisdikcia] sú v súlade a v žiadnom prípade nerušia povinnosti účastníka vyplývajúce zo systémových dokumentov: [zoznam právnych aspektov špecifických pre danú krajinu].

3.2.   Všeobecné otázky týkajúce sa konkurzu

3.2.a.   Druhy konkurzného konania

Druhy konkurzného konania (vrátane vyrovnania a reštrukturalizácie) – ktoré na účely tohto stanoviska zahŕňa všetky konania voči aktívam účastníka alebo voči ktorejkoľvek pobočke, ktorú môže mať v [jurisdikcia] – ktoré môžu byť voči účastníkovi vedené v [jurisdikcia], sú len tieto: [zoznam konaní v pôvodnom jazyku a anglický preklad] (ďalej spoločne len „konkurzné konanie“).

Okrem konkurzného konania môže byť v [jurisdikcia] voči účastníkovi, akýmkoľvek jeho aktívam alebo ktorejkoľvek pobočke, ktorú môže mať v [jurisdikcia], vedené [zoznam uplatniteľného moratória, nútenej správy alebo akéhokoľvek iného konania, v dôsledku ktorého môže dôjsť k pozastaveniu platieb od účastníka a/alebo účastníkovi alebo môžu byť uložené obmedzenia v súvislosti s takýmito platbami, alebo podobné konania v pôvodnom jazyku a anglickom preklade] (ďalej spoločne len „konanie“).

3.2.b.   Konkurzné zmluvy

[jurisdikcia] alebo niektoré správne celky v rámci [jurisdikcia], ako je uvedené, je/sú stranou týchto konkurzných zmlúv: [v prípade potreby uviesť tie, ktoré majú alebo môžu mať dosah na toto stanovisko].

3.3.   Vykonateľnosť systémových dokumentov

S prihliadnutím na ďalej uvedené body budú všetky ustanovenia systémových dokumentov záväzné a vykonateľné v súlade s ich podmienkami podľa práva [jurisdikcia], najmä v prípade začatia akéhokoľvek konkurzného konania alebo konania voči účastníkovi.

Predovšetkým zastávame názor, že:

3.3.a.   Spracovávanie platobných príkazov

Ustanovenia [zoznam oddielov] pravidiel o spracovávaní platobných príkazov sú platné a vykonateľné. Najmä všetky platobné príkazy spracovávané podľa takýchto oddielov budú platné, záväzné a vykonateľné podľa práva [jurisdikcia]. Ustanovenie pravidiel, ktoré stanovuje presný moment, kedy sa platobný príkaz zadaný účastníkom do systému stáva vykonateľným a neodvolateľným ([doplniť oddiel pravidiel]), je platné, záväzné a vykonateľné podľa práva [jurisdikcia].

3.3.b.   Oprávnenie [vložiť názov CB] na vykonávanie jej funkcií

Začatie konkurzného konania alebo konania voči účastníkovi neovplyvní postavenie a právomoci [vložiť názov CB], ktoré vyplývajú zo systémových dokumentov. [Uveďte [v potrebnom rozsahu], že: rovnaké stanovisko sa vzťahuje tiež na ktorýkoľvek subjekt poskytujúci účastníkom služby, ktoré sú priamo a nevyhnutne požadované pre účasť v systéme (napr. poskytovateľ sieťových služieb)].

3.3.c.   Opatrenia na nápravu v prípade neplnenia

[Ak sa to vzťahuje na účastníka, ustanovenia uvedené v [zoznam oddielov] pravidiel o predčasnej splatnosti ešte nesplatných pohľadávok, o započítavaní pohľadávok s cieľom použitia vkladov účastníka, o vymáhaní záložného práva, o pozastavení a ukončení účasti, o pohľadávkach z titulu úrokov z omeškania a o vypovedaní dohôd a transakcií ([vložiť iné príslušné ustanovenia pravidiel alebo systémových dokumentov]) sú platné a vykonateľné podľa práva [jurisdikcia].]

3.3.d.   Pozastavenie a ukončenie účasti

Ak sa to vzťahuje na účastníka, ustanovenia uvedené v [zoznam oddielov] pravidiel (o pozastavení a ukončení účasti účastníka v systéme v prípade začatia konkurzného konania alebo konania alebo iných prípadov neplnenia, ako sú vymedzené v systémových dokumentoch, alebo ak účastník predstavuje akékoľvek systémové riziko alebo má vážne prevádzkové problémy), sú platné a vykonateľné podľa práva [jurisdikcia].

3.3.e.   Sankcie

Ak sa to vzťahuje na účastníka, ustanovenia uvedené v [zoznam oddielov] pravidiel o sankciách ukladaných účastníkovi, ktorý nie je schopný splatiť vnútrodenný úver alebo jednodňový úver načas, ak je to uplatniteľné, sú platné a vykonateľné podľa práva [jurisdikcia].

3.3.f.   Postúpenie práv a povinností

Účastník nemôže svoje práva a povinnosti postúpiť, zmeniť alebo iným spôsobom previesť na tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu [vložiť názov CB].

3.3.g.   Výber rozhodného práva a jurisdikcia

Ustanovenia uvedené v [zoznam oddielov] pravidiel, a najmä tie o rozhodnom práve, o riešení sporov, o príslušnosti súdov a o priebehu konania, sú platné a vykonateľné podľa práva [jurisdikcia].

3.4.   Odporovateľnosť právnych úkonov

Zastávame názor, že žiadna povinnosť, ktorá vyplýva zo systémových dokumentov, jej plnenie alebo súlad s ňou pred začatím akéhokoľvek konkurzného konania alebo konania voči účastníkovi, nesmie byť v takomto konaní vyňatá ako odporovateľný právny úkon, odporovateľná transakcia alebo vyňatá iným spôsobom podľa práva [jurisdikcia].

Predovšetkým a bez toho, aby bol dotknutý vyššie uvedený názor, vyjadrujeme toto stanovisko s ohľadom na platobné príkazy zadané ktorýmkoľvek účastníkom v systéme. Zastávame najmä názor, že ustanovenia [zoznam oddielov] pravidiel o vykonateľnosti a neodvolateľnosti platobných príkazov budú platné a vykonateľné a že platobný príkaz zadaný ktorýmkoľvek účastníkom a spracovaný podľa [zoznam oddielov] pravidiel nesmie byť vyňatý v akomkoľvek konkurznom konaní alebo konaní ako odporovateľný právny úkon, odporovateľná transakcia alebo vyňatý iným spôsobom podľa práva [jurisdikcia].

3.5.   Zabavenie

Ak veriteľ účastníka požiada súd alebo vládny orgán, justičný orgán alebo iný orgán verejnej moci, ktorý je príslušný v [jurisdikcia] na vydanie príkazu na zabavenie (vrátane príkazu na zmrazenie, príkazu na zaistenie alebo akéhokoľvek iného verejnoprávneho alebo súkromnoprávneho konania, ktoré je určené na ochranu verejných záujmov alebo práv veriteľov účastníka) – ďalej len „zabavenie“ – podľa práva [jurisdikcia], zastávame názor, že [vložiť analýzu a úvahy].

3.6.   Kolaterál [v prípade potreby]

3.6.a.   Postúpenie práv alebo aktív z vkladov na účely kolaterálu, záložného práva, repo obchodov a/alebo zábezpeky

Postúpenia na účely kolaterálu sú platné a vykonateľné podľa práva [jurisdikcia]. Osobitne vznik a vymáhanie záložného práva alebo repo obchodu podľa [vložiť odkaz na príslušné dojednanie s CB] budú platné a vykonateľné podľa práva [jurisdikcia]. V prípade, že sa od iného subjektu požaduje zábezpeka na zotrvanie účastníka v systéme, táto zábezpeka bude pre ručiteľa záväzná a v plnej miere voči nemu vymáhateľná bez akýchkoľvek obmedzení, pokiaľ ide o výšku zábezpeky, a bez ohľadu na situáciu účastníka.

3.6.b.   Prednostné právo postupníkov, záložných veriteľov alebo kupujúcich pri repo obchodoch voči ostatným, ktorí si uplatňujú nárok

V prípade konkurzného konania alebo konania voči účastníkovi budú mať práva a povinnosti postúpené na účely kolaterálu alebo založené účastníkom v prospech [vložiť odkaz na CB] alebo iných účastníkov v systéme prednosť pri platbách pred nárokmi všetkých ostatných veriteľov účastníka a nebudú podliehať prednostnému právu alebo prednostným veriteľom.

3.6.c.   Uplatnenie nárokov zo zabezpečenia

Aj v prípade konkurzného konania alebo konania voči účastníkovi budú mať ostatní účastníci v systéme a [vložiť názov CB] ako [postupníci, záložní veritelia alebo kupujúci pri repo obchodoch podľa toho, čo možno uplatniť] stále možnosť vymáhať a zhromažďovať práva alebo aktíva účastníka prostredníctvom konania [vložiť názov CB] podľa pravidiel.

3.6.d.   Forma a požiadavky na registráciu

V prípade práv alebo aktív účastníka nie sú stanovené žiadne formálne požiadavky pre postúpenie na účely kolaterálu alebo pre vznik a vymáhanie záložného práva alebo repo obchodu a pre [postúpenie na účely kolaterálu, zálohu alebo repo obchodov podľa toho, čo možno uplatniť] alebo akýchkoľvek náležitostí takéhoto [postúpenia, zálohu alebo repo obchodu podľa toho, čo možno uplatniť] nie je potrebná registrácia alebo evidencia na ktoromkoľvek súde alebo vládnom orgáne, justičnom orgáne alebo inom orgáne verejnej moci, ktorý je príslušný v [jurisdikcia].

3.7.   Pobočky [v potrebnom rozsahu]

3.7.a.   Stanovisko sa vzťahuje na konanie prostredníctvom pobočiek

Každé z vyššie uvedených vyjadrení a stanovísk týkajúcich sa účastníka má rovnakú váhu a platnosť podľa práva [jurisdikcia] bez ohľadu na to, či účastník koná prostredníctvom jednej alebo viacerých svojich pobočiek usadených mimo [jurisdikcia].

3.7.b.   Súlad s právom

Výkon a plnenie práv a povinností podľa systémových dokumentov, ani zadanie, prenos alebo prijatie platobných príkazov pobočkou účastníka nebudú v žiadnom ohľade porušovaním práva [jurisdikcia].

3.7.c.   Požadované povolenia

Výkon a plnenie práv a povinností podľa systémových dokumentov, ani zadanie, prenos alebo prijatie platobných príkazov pobočkou účastníka si nebudú vyžadovať žiadne ďalšie povolenia, schválenia, súhlasy, evidencie, registrácie, notárske osvedčenia alebo iné potvrdenia zo strany súdu alebo vládneho orgánu, justičného orgánu alebo orgánu verejnej moci, ktorý je príslušný v [jurisdikcia].

Toto stanovisko je vypracované k dátumu, ktorý je v ňom uvedený, a v danom čase je určené výlučne [vložiť názov CB] a [účastníci]. Žiadna iná osoba, ako sú určení adresáti a ich právni zástupcovia, sa nemôže odvolávať na toto stanovisko a ani jeho obsah nemožno sprístupniť iným ako týmto osobám bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu, s výnimkou Európskej centrálnej banky a národných centrálnych bánk Európskeho systému centrálnych bánk [a [národná centrálna banka/príslušné regulačné orgány] [jurisdikcia]].

S úctou

[podpis]

Dodatok IV

OBNOVA PREVÁDZKY A NÚDZOVÁ PREVÁDZKA

1.   Všeobecné ustanovenia

a)

Tento dodatok ustanovuje dojednania medzi [vložiť názov CB] a účastníkmi alebo pridruženými systémami, ak zlyhajú jedna alebo viac zložiek SSP alebo telekomunikačná sieť alebo sú ovplyvnené nepredvídanou vonkajšou udalosťou, alebo ak takéto zlyhanie ovplyvňuje ktoréhokoľvek účastníka alebo pridružený systém.

b)

Všetky odkazy na konkrétne časy uvedené v tomto dodatku odkazujú na čas Európskej centrálnej banky, t. j. miestny čas v sídle ECB.

2.   Opatrenia na zabezpečenie obnovy prevádzky a núdzovej prevádzky

a)

V prípade nepredvídanej vonkajšej udalosti a/alebo zlyhania SSP alebo telekomunikačnej siete, ktoré majú vplyv na bežnú prevádzku TARGET2, je [vložiť názov CB] oprávnená prijať opatrenia na zabezpečenie obnovy prevádzky a núdzovej prevádzky.

b)

V TARGET2 sú k dispozícii tieto hlavné opatrenia na zabezpečenie obnovy prevádzky a núdzovej prevádzky:

i)

premiestnenie prevádzky SSP na iné miesto;

ii)

zmena prevádzkových hodín SSP a

iii)

začatie núdzového spracovávania veľmi kritických a kritických platieb vymedzených v bode 6 písm. c) a d).

c)

Pokiaľ ide o opatrenia na zabezpečenie obnovy prevádzky a núdzovej prevádzky, je v plnej miere na [vložiť názov CB], aby zvážila, či a aké opatrenia prijme na zúčtovanie platobných príkazov.

3.   Oznamovanie udalostí

a)

Informácia o zlyhaní SSP a/alebo nepredvídanej vonkajšej udalosti sa účastníkom oznamuje prostredníctvom vnútroštátnych komunikačných kanálov, ICM a T2IS. Účastníkom sa oznamujú najmä tieto informácie:

i)

opis udalosti;

ii)

predpokladané oneskorenie v zúčtovávaní (ak je známe);

iii)

informácie o už prijatých opatreniach a

iv)

odporúčania pre účastníkov.

b)

[Vložiť názov CB] môže účastníkom navyše oznámiť výskyt akejkoľvek inej existujúcej alebo predpokladanej skutočnosti, ktorá by mohla ovplyvniť bežnú prevádzku TARGET2.

4.   Premiestnenie prevádzky SSP na iné miesto

a)

V prípade, ak nastane ktorákoľvek zo skutočností uvedená v bode 2 písm. a), možno prevádzku SSP premiestniť na iné miesto v tom istom alebo v inom regióne.

b)

V prípade, ak sa prevádzka SSP premiestni do iného regiónu, účastníci vyvinú maximálne úsilie na obnovenie svojich pozícií k okamihu, keď došlo k zlyhaniu alebo k nepredvídanej vonkajšej udalosti, a poskytnú [vložiť názov CB] všetky informácie, ktoré sú významné v tomto ohľade.

5.   Zmena prevádzkových hodín

a)

Denné spracovanie môže byť predĺžené a začiatok nového pracovného dňa môže byť posunutý. Počas predĺžených prevádzkových hodín TARGET2 sa platobné príkazy spracovávajú v súlade s [vložiť odkaz na opatrenia implementujúce harmonizované podmienky] s výhradou zmien uvedených v tomto dodatku.

b)

Denné spracovanie môže byť predĺžené a jeho ukončenie tým posunuté, ak k zlyhaniu SSP došlo počas dňa, ale bolo odstránené do 18.00 hod. Ukončenie môže byť za bežných okolností posunuté najviac o dve hodiny a táto skutočnosť sa účastníkom oznámi čo najskôr. Ak sa takéto posunutie ukončenia oznámi pred 16.50 hod., musí sa medzi ukončením zúčtovávania klientských a medzibankových platobných príkazov zachovať minimálna jednohodinová lehota. Keď sa už posunutie ukončenia oznámi, nemožno takéto rozhodnutie odvolať.

c)

Ukončenie bude posunuté v prípadoch, keď k zlyhaniu SSP dôjde pred 18.00 hod. a nebude do 18.00 hod. odstránené. [vložiť názov CB] bezodkladne oznámi účastníkom posunutie ukončenia.

d)

Po opätovnom obnovení činnosti SSP sa uskutočnia tieto kroky:

i)

[vložiť názov CB] sa snaží do jednej hodiny zúčtovať všetky platby v čakacom rade; táto doba sa skráti na 30 minút v prípade, ak k zlyhaniu SSP dôjde o 17.30 hod. alebo neskôr (v prípadoch, ak zlyhanie SSP pretrvávalo o 18.00 hod.).

ii)

Konečné zostatky účastníkov sa uzatvoria do jednej hodiny; táto doba sa skráti na 30 minút v prípade, ak k zlyhaniu SSP dôjde o 17.30 hod. alebo neskôr v prípadoch, ak zlyhanie SSP pretrvávalo o 18.00 hod.

iii)

V čase ukončenia zúčtovania medzibankových platieb sa uskutočnia záverečné postupy denného spracovania vrátane zúčtovania automatických operácií (standing facilities) s Eurosystémom.

e)

Pridružené systémy, ktoré si vyžadujú likviditu skoro ráno, musia mať vytvorené prostriedky na zvládnutie prípadov, keď denné spracovanie nemožno začať načas kvôli zlyhaniu SSP počas predchádzajúceho dňa.

6.   Núdzová prevádzka

a)

Ak to [vložiť názov CB] považuje za potrebné, spustí núdzové spracovávanie platobných príkazov v SSP module núdzovej prevádzky. V takých prípadoch sa účastníkom poskytujú služby len v minimálnom rozsahu. [Vložiť názov CB] oznámi účastníkom začiatok núdzovej prevádzky akýmikoľvek dostupnými komunikačnými prostriedkami.

b)

Platobné príkazy sa počas núdzovej prevádzky spracovávajú manuálne [vložiť názov CB].

c)

Tieto platby sa považujú za „veľmi kritické“ a [vložiť názov CB] vyvinie maximálne úsilie na ich spracovanie v núdzovej prevádzke:

i)

platby týkajúce sa Medzinárodnej banky CLS;

ii)

zúčtovanie na konci dňa EURO1 a

iii)

výzvy na dodanie likvidity pre centrálne protistrany.

d)

Tieto platby sa považujú za „kritické“ a [vložiť názov CB] môže rozhodnúť, že kvôli ich spracovaniu spustí núdzovú prevádzku:

i)

platby súvisiace so zúčtovaním v reálnom čase systémov zúčtovania cenných papierov v modeli s rozhraním (interfaced model) a

ii)

ďalšie platby, ak je to potrebné na odstránenie systémového rizika.

e)

Účastníci zadávajú platobné príkazy na účely núdzovej prevádzky a informácie sa príjemcom platieb poskytujú prostredníctvom [vložiť komunikačné prostriedky]. Informácie o zostatkoch na účtoch a o zápisoch týkajúcich sa zaúčtovania na ťarchu účtu a pripísania v prospech účtu možno získať prostredníctvom [vložiť názov CB].

f)

Platobné príkazy, ktoré už boli zadané do TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu], ale sú v čakacom rade, môžu tiež podliehať núdzovej prevádzke. V takých prípadoch sa [vložiť názov CB] usiluje o to, aby neprichádzalo k dvojitému spracovaniu platobných príkazov, ale riziko takéhoto dvojitého spracovania, ak nastane, znášajú účastníci.

g)

Pre spracovávanie platobných príkazov v núdzovej prevádzke účastníci zabezpečia dodatočný kolaterál. Prichádzajúce núdzové platby možno počas núdzovej prevádzky použiť s cieľom financovať odchádzajúce núdzové platby. Na účely núdzovej prevádzky [vložiť názov CB] neberie do úvahy dostupnú likviditu účastníkov.

7.   Zlyhania spojené s účastníkmi alebo pridruženými systémami

a)

V prípade, ak má účastník problém, ktorý mu bráni v zúčtovaní platieb v TARGET2, je zodpovedný za to, aby sa tento problém odstránil. Účastník môže využiť najmä interné riešenia alebo funkciu ICM, t. j. zálohové jednorazové platby a núdzové platby (CLS, EURO1, predfinancovanie v rámci STEP2).

b)

Ak sa účastník rozhodne využiť na zálohové jednorazové platby funkciu ICM, [vložiť názov CB] otvorí, ak o to účastník požiada, túto funkciu prostredníctvom ICM. [Vložiť názov CB] zašle na žiadosť účastníka správu cez ICM s cieľom oznámiť ostatným účastníkom využitie zálohových jednorazových platieb účastníkom. Účastník je zodpovedný za zaslanie takýchto zálohových jednorazových platieb výlučne ostatným účastníkom, s ktorými uzavrel dvojstrannú dohodu o používaní takýchto platieb, a za všetky ďalšie kroky, ktoré súvisia s takýmito platbami.

c)

Ak účastník vyčerpá všetky možnosti podľa písmena a) alebo ak nie sú účinné, môže požiadať o podporu [vložiť názov CB].

d)

V prípade, ak má zlyhanie vplyv na pridružený systém, je zodpovednosťou tohto pridruženého systému, aby takéto zlyhanie odstránil. [Vložiť názov CB] môže konať v mene pridruženého systému, ak o to pridružený systém požiada. [Vložiť názov CB] sa na základe vlastného uváženia rozhodne, akú podporu poskytne pridruženému systému, vrátane nočnej prevádzky pridruženého systému. Možno prijať tieto núdzové opatrenia:

i)

pridružený systém dá pokyn k hladkým platbám (t. j. platbám, ktoré nie sú spojené s podkladovou transakciou) prostredníctvom rozhrania účastníka;

ii)

[vložiť názov CB] vytvorí a/alebo spracováva pokyny alebo súbory XML v mene pridruženého systému a/alebo

iii)

[vložiť názov CB] uskutoční hladké platby v mene pridruženého systému.

e)

Podrobné núdzové opatrenia v súvislosti s pridruženými systémami sú uvedené v dvojstranných dojednaniach medzi [vložiť názov CB] a príslušným pridruženým systémom.

8.   Iné ustanovenia

a)

Ak nie sú v dôsledku výskytu skutočností uvedených v bode 3 písm. a) k dispozícii určité údaje, [vložiť názov CB] je oprávnená začať alebo pokračovať v spracovávaní platobných príkazov a/alebo v prevádzke TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] na základe posledných dostupných údajov podľa rozhodnutia [vložiť názov CB]. Ak o to [vložiť názov CB] požiada, účastníci a pridružené systémy opätovne predložia svoje správy FileAct/Interact alebo urobia iný úkon, ktorý [vložiť názov CB] považuje za vhodný.

b)

V prípade zlyhania [vložiť názov CB] môžu vykonávať niektoré alebo všetky jej technické funkcie v súvislosti s TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] iné centrálne banky Eurosystému.

c)

[Vložiť názov CB] môže požadovať, aby sa účastníci zúčastňovali pravidelných alebo príležitostných skúšok opatrení pre prípad obnovy prevádzky alebo núdzovej prevádzky, školení alebo iných preventívnych opatrení, ktoré [vložiť názov CB] považuje za potrebné. Všetky náklady, ktoré účastníci vynaložili v dôsledku takýchto skúšok alebo iných opatrení, znášajú výhradne títo účastníci.

Dodatok V

HARMONOGRAM PREVÁDZKY

1.

Pracovnými dňami TARGET2 sú všetky dni okrem soboty, nedele, Nového roku, Veľkého piatku a Veľkonočného pondelka (podľa kalendára platného v sídle ECB), 1. mája, prvého sviatku vianočného a druhého sviatku vianočného.

2.

Referenčným časom pre systém je čas Európskej centrálnej banky, t. j. miestny čas v sídle ECB.

3.

Bežný pracovný deň sa začína večer predchádzajúceho pracovného dňa a prevádzka má tento harmonogram:

Čas

Opis

6.45 – 7.00

Čas na prípravu dennej prevádzky (1)

7.00 – 18.00

Denné spracovanie

17.00

Ukončenie zúčtovania klientských platieb (t. j. platieb, pri ktorých príkazca a/alebo príjemca platby nie je priamym alebo nepriamym účastníkom, ako to možno v systéme identifikovať použitím správy MT 103 alebo MT 103+)

18.00

Ukončenie zúčtovania medzibankových platieb (t. j. iných platieb ako klientských platieb)

18.00 – 18.45 (2)

Záverečné postupy denného spracovania

18.15 (2)

Všeobecný čas ukončenia využitia automatických operácií („standing facilities“)

(krátko po) 18.30 (3)

Údaje pre aktualizáciu účtovných systémov sú sprístupnené centrálnym bankám

18.45 – 19.30 (3)

Začiatočné postupy denného spracovania (nový pracovný deň)

19.00 (3) – 19.30 (2)

Poskytnutie likvidity na PM účet

19.30 (3)

Správa „začiatok postupu“ a zúčtovanie trvalých príkazov na prevod likvidity z PM účtov na podúčet(-ty)/zrkadlový účet (zúčtovanie súvisiace s pridruženým systémom)

19.30 (3) – 22.00

Uskutočnenie dodatočných prevodov likvidity prostredníctvom ICM pred tým, ako pridružený systém pošle správu „začiatok cyklu“; zúčtovacie obdobie nočnej prevádzky pridruženého systému (len pre zúčtovací postup č. 6 pridruženého systému, ako je uvedené v prílohe IV)

22.00 – 1.00

Technická údržba

1.00 – 6.45

Zúčtovanie nočnej prevádzky pridruženého systému (len pre zúčtovací postup č. 6 pridruženého systému)

4.

Pre prevody likvidity je ICM k dispozícii od 19.30 hod. (4) do 18.00 hod. nasledujúceho dňa s výnimkou technickej údržby, ktorá prebieha od 22.00 hod. do 1.00 hod.

5.

Prevádzkové hodiny sa môžu zmeniť v prípade, ak sú v súlade s odsekom 5 dodatku IV prijaté opatrenia na obnovu prevádzky.


(1)  Dennou prevádzkou sa rozumie denné spracovanie a záverečné postupy denného spracovania.

(2)  Končí o 15 minút neskôr v posledný deň obdobia pre udržiavanie povinných minimálnych rezerv.

(3)  Začína o 15 minút neskôr v posledný deň obdobia pre udržiavanie povinných minimálnych rezerv.

(4)  Začína o 15 minút neskôr v posledný deň obdobia pre udržiavanie povinných minimálnych rezerv.

Dodatok VI

ROZPIS POPLATKOV A FAKTURÁCIA

Poplatky pre priamych účastníkov

1.

Mesačný poplatok za spracovanie platobných príkazov v TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] je pre priamych účastníkov v závislosti od možnosti, ktorú si priamy účastník vybral, buď:

a)

100 EUR za PM účet plus paušálny poplatok vo výške 0,80 EUR za transakciu (debetný zápis), alebo

b)

1 250 EUR za PM účet plus poplatok za transakciu (debetný zápis), ktorý je založený na objeme transakcií (počet spracovaných položiek) a určený mesačne takto:

Pásmo

Od

Do

Cena

1

1

10 000

0,60 EUR

2

10 001

25 000

0,50 EUR

3

25 001

50 000

0,40 EUR

4

50 001

100 000

0,20 EUR

5

nad 100 000

0,125 EUR

Za prevody likvidity medzi PM účtom účastníka a jeho podúčtami sa neúčtuje poplatok.

2.

Mesačný poplatok pre multi-adresný prístup je 80 EUR za každú 8-miestnu BIC adresu, ktorá je iná ako adresa BIC účtu priameho účastníka.

3.

Pre priamych účastníkov, ktorí si neželajú, aby bol BIC ich účtu uverejnený v adresári TARGET2, sa účtuje dodatočný mesačný poplatok vo výške 30 EUR za účet.

4.

Poplatok za každú registráciu nepriameho účastníka priamym účastníkom v adresári TARGET2 je 20 EUR.

5.

Poplatok za každú registráciu adresovateľného držiteľa BIC, vrátane pobočiek priamych alebo nepriamych účastníkov, je 5 EUR.

Poplatky za združovanie likvidity

6.

Pre CAI režim je mesačný poplatok 100 EUR za každý účet, ktorý je súčasťou skupiny.

7.

Pre AL režim je mesačný poplatok 200 EUR za každý účet, ktorý je súčasťou AL skupiny. Ak AL skupina používa CAI režim, za tie účty, ktoré nie sú súčasťou AL režimu, sa platí CAI mesačný poplatok vo výške 100 EUR za účet.

8.

Na všetky platby účastníkov v skupine sa tak pre AL režim, ako aj pre CAI režim uplatňuje zostupná transakčná poplatková schéma stanovená v tabuľke uvedenej v odseku 1 písm. b), ako keby boli tieto platby zasielané z jedného účtu účastníka.

9.

Mesačný poplatok 1 250 EUR, ktorý je uvedený v bode 1 písm. b), platí príslušný manažér skupiny a mesačný poplatok 100 EUR uvedený v bode 1 písm. a) platia ostatní členovia skupiny. Mesačný poplatok 1 250 EUR sa platí len raz, ak je AL skupina súčasťou CAI skupiny a manažérom AL skupiny je manažér CAI skupiny. Ak je AL skupina súčasťou CAI skupiny a manažér skupiny CAI je iná osoba ako manažér AL skupiny, potom manažér CAI skupiny zaplatí dodatočný mesačný poplatok 1 250 EUR. V takých prípadoch sa faktúra za celkové poplatky za všetky účty v CAI skupine (vrátane účtov AL skupiny) zašle manažérovi CAI skupiny.

Fakturácia

10.

V prípade priamych účastníkov sa uplatňujú tieto pravidlá fakturácie. Najneskôr v piaty pracovný deň nasledujúceho mesiaca sa faktúra za predchádzajúci mesiac s uvedením poplatkov, ktoré je potrebné zaplatiť, doručí priamemu účastníkovi (manažérovi AL skupiny alebo CAI skupiny v prípade, ak sa používa AL režim alebo CAI režim). Platba sa uhradí najneskôr v desiaty pracovný deň daného mesiaca na účet uvedený [vložiť názov CB] a zaúčtuje sa na ťarchu PM účtu účastníka.

Dodatok VII

DOHODA O ZOSKUPENEJ LIKVIDITE – VARIANT A

Vzor pre použitie AL režimu viac ako jednou úverovou inštitúciou

Na jednej strane medzi:

[účastníkom], ktorý je majiteľom PM účtu(-ov) č. [.....................................] v [vložiť názov CB] zastúpeným [..............................................................], ktorý koná ako [.........................................],

[účastníkom], ktorý je majiteľom PM účtu(-ov) č. [.....................................] v [vložiť názov CB] zastúpeným [..............................................................], ktorý koná ako [.........................................],

[účastníkom], ktorý je majiteľom PM účtu(-ov) č. [.....................................] v [vložiť názov CB] zastúpeným [..............................................................], ktorý koná ako [.........................................],

(ďalej len „členovia AL skupiny“)

a na strane druhej

[vložiť názov AL NCB],

[vložiť názov AL NCB],

[vložiť názov AL NCB]

(ďalej len „AL národné centrálne banky“)

(členovia AL skupiny a AL národné centrálne banky, ďalej spoločne len „strany“),

keďže:

(1)

TARGET2 predstavuje z právneho hľadiska množinu platobných systémov, pričom každý z nich je určený ako systém na základe príslušných vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (1).

(2)

Účastníci v jednom alebo viacerých systémoch, ktoré sú súčasťou TARGET2, môžu za určitých podmienok ustanovených v príslušných podmienkach účasti v systémoch, ktoré sú súčasťou TARGET2, vytvoriť AL skupinu, pomocou ktorej sa zoskupuje likvidita na PM účtoch členov AL skupiny.

(3)

Zoskupovanie likvidity umožňuje členom AL skupiny zúčtovať platobné príkazy, ktorých sumy prevyšujú dostupnú likviditu na ich príslušných PM účtoch za predpokladu, že celková hodnota všetkých takýchto platobných príkazov nikdy neprevýši zoskupenú sumu dostupnej likvidity na všetkých takýchto PM účtoch. Výsledný debetný zostatok na jednom alebo viacerých PM účtoch predstavuje vnútrodenný úver, poskytnutie ktorého sa spravuje príslušnou vnútroštátnou právnou úpravou s výhradou zmien, ktoré sú uvedené v tejto dohode; najmä sa takýto debetný zostatok zabezpečí dostupnou likviditou na PM účtoch ostatných členov AL skupiny.

(4)

Tento mechanizmus v žiadnom prípade nevedie k spojeniu viacerých PM účtov, ktoré zostávajú vedené aj naďalej oddelene pre jednotlivých majiteľov týchto účtov, s výnimkou obmedzení uvedených v tejto dohode.

(5)

Cieľom tohto mechanizmu je zabrániť rozdrobeniu likvidity do viacerých systémov, ktoré sú súčasťou TARGET2, a zjednodušiť riadenie likvidity v rámci skupiny úverových inštitúcií.

(6)

Tento mechanizmus zvyšuje celkovú výkonnosť zúčtovania platieb v TARGET2.

(7)

[účastník] je pripojený k TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu], [účastník] je pripojený k TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] a [účastník] je pripojený k TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu], pričom všetci sú viazaní [vložiť odkaz na opatrenie(-ia) implementujúce harmonizované podmienky] z [vložiť príslušné dátumy],

preto sa teraz zmluvné strany dohodli takto:

Článok 1

Účinnosť tejto dohody

Táto dohoda a jej prípadné zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť len vtedy, keď riadiaca NCB písomne potvrdí, po prijatí všetkých informácií a dokumentov, ktoré považuje za vhodné, že táto dohoda alebo jej zmeny a doplnenia sú v súlade s požiadavkami ustanovenými v príslušných podmienkach účasti v systémoch, ktoré sú súčasťou TARGET2.

Článok 2

Spoločný záujem členov AL skupiny a AL národných centrálnych bánk

1.   Členovia AL skupiny výslovne vyhlasujú a potvrdzujú, že uzavretie tejto dohody slúži ich spoločným ekonomickým, sociálnym a finančným záujmom, keďže platobné príkazy všetkých členov AL skupiny možno zúčtovať v ich príslušných systémoch, ktoré sú súčasťou TARGET2, až do sumy zodpovedajúcej dostupnej likvidite na všetkých PM účtoch členov AL skupiny, čím sa vyrovnáva dostupná likvidita v iných systémoch, ktoré sú súčasťou TARGET2.

2.   AL národné centrálne banky majú spoločný záujem na poskytovaní vnútrodenného úveru členom AL skupiny, pretože sa tým podporuje celková výkonnosť zúčtovania platieb v TARGET2. Vnútrodenný úver je zabezpečený v súlade s článkom 18 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, keďže debetný zostatok, ktorý vznikne vykonaním platobného príkazu, je krytý dostupnou likviditou na PM účtoch ostatných členov AL skupiny vedených v ich príslušných AL národných centrálnych bankách a tieto sú zabezpečené na plnenie záväzkov ktoréhokoľvek člena AL skupiny voči AL národným centrálnym bankám.

Článok 3

Práva a povinnosti členov AL skupiny

1.   Členovia AL skupiny zodpovedajú všetkým AL národným centrálnym bankám spoločne a nerozdielne za všetky pohľadávky, ktoré vznikli v dôsledku zúčtovania platobného príkazu ktoréhokoľvek člena AL skupiny v ich príslušnom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2. Členovia AL skupiny nemôžu svoju zodpovednosť voči AL národným centrálnym bankám v súvislosti so súhrnom všetkých uvedených záväzkov vylúčiť odvolaním sa na dojednania o rozdelení zodpovednosti v rámci skupiny.

2.   Celková hodnota všetkých platobných príkazov zúčtovaných členmi AL skupiny na ich PM účtoch nesmie nikdy presiahnuť zoskupenú sumu dostupnej likvidity na všetkých takýchto PM účtoch.

3.   Členovia AL skupiny sú oprávnení na použitie CAI režimu, ktorý je uvedený v [vložiť odkaz na opatrenie(-ia) implementujúce harmonizované podmienky].

4.   Členovia AL skupiny medzi sebou uzatvoria vnútornú dohodu, ktorá okrem iného obsahuje:

a)

pravidlá vnútorného usporiadania AL skupiny;

b)

podmienky, za ktorých má manažér AL skupiny oznamovaciu povinnosť voči členom AL skupiny;

c)

náklady na AL režim (vrátane ich rozdelenia medzi členov AL skupiny) a

d)

poplatky, ktoré členovia AL skupiny platia medzi sebou ako odmenu za služby podľa AL dohody, a pravidlá na vypočítanie finančnej odplaty.

S výnimkou písmena d) sa členovia AL skupiny môžu rozhodnúť, či vnútornú dohodu alebo jej časti sprístupnia AL národným centrálnym bankám. Členovia AL skupiny sprístupnia AL národným centrálnym bankám informácie uvedené v písmene d).

Článok 4

Práva a povinnosti AL národných centrálnych bánk

1.   Ak člen AL skupiny zadá do svojho príslušného systému, ktorý je súčasťou TARGET2, platobný príkaz v sume prevyšujúcej dostupnú likviditu na PM účte tohto člena AL skupiny, jeho príslušná AL NCB poskytne vnútrodenný úver, ktorý je zabezpečený dostupnou likviditou na iných PM účtoch člena AL skupiny vedených v jeho príslušnej AL NCB alebo na PM účtoch ostatných členov AL skupiny vedených v ich príslušných AL národných centrálnych bankách. Takýto vnútrodenný úver sa spravuje pravidlami, ktoré sa uplatňujú na poskytovanie vnútrodenných úverov takouto AL NCB.

2.   Platobné príkazy zadané ktorýmkoľvek členom AL skupiny, v dôsledku ktorých by mohlo dôjsť k prekročeniu dostupnej likvidity na všetkých PM účtoch členov AL skupiny, sa umiestnia do čakacieho radu, až kým nebude k dispozícii dostatočná likvidita.

3.   Okrem prípadu, keď sa voči jednému alebo viacerým členom AL skupiny začalo konkurzné konanie, môže AL NCB žiadať od každého člena AL skupiny úplné splnenie všetkých záväzkov, ktoré vznikli v dôsledku zúčtovania platobných príkazov ktoréhokoľvek člena AL skupiny v jeho príslušnom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2.

Článok 5

Vymenovanie a úloha manažéra AL skupiny

1.   Členovia AL skupiny týmto vymenovávajú [uviesť účastníka vymenovaného za manažéra AL skupiny], ktorý je kontaktným bodom pre všetky administratívne záležitosti týkajúce sa AL skupiny.

2.   Všetci členovia AL skupiny poskytujú svojej príslušnej AL NCB, ako aj manažérovi AL skupiny akékoľvek informácie, ktoré môžu mať vplyv na platnosť, vykonateľnosť a implementáciu tejto dohody, vrátane akýchkoľvek zmien alebo ukončení väzieb medzi členmi AL skupiny potrebných na to, aby skupina spĺňala vymedzenie pojmu skupiny, ktorý je ustanovený v [vložiť odkaz na príslušné ustanovenia v opatrení(-iach) implementujúcom(-ich) harmonizované podmienky], výskyt akýchkoľvek prípadov neplnenia v zmysle [vložiť odkaz na opatrenie(-ia) implementujúce harmonizované podmienky] alebo akejkoľvek skutočnosti, ktorá môže mať vplyv na platnosť a/alebo vykonateľnosť [vložiť odkaz na ustanovenia o záložnom práve, konečnom čistom zúčtovaní alebo iné príslušné ustanovenia opatrenia(-í) implementujúceho(-ich) harmonizované podmienky].

3.   Manažér AL skupiny bezodkladne oznámi riadiacej NCB akékoľvek informácie uvedené v odseku 2, ktoré sa týkajú jeho alebo iného člena AL skupiny.

4.   Manažér AL skupiny je zodpovedný za vnútrodenné monitorovanie dostupnej likvidity v rámci AL skupiny.

5.   Manažér AL skupiny je splnomocnený na úkony vo vzťahu k PM účtom členov AL skupiny, a najmä zastupuje členov AL skupiny pri týchto operáciách:

a)

akékoľvek operácie ICM týkajúce sa PM účtov členov AL skupiny, vrátane zmeny priority platobného príkazu, odvolania platobného príkazu, zmeny času zúčtovania, prevodov likvidity (vrátane tých z podúčtov a na podúčty), zmeny poradia transakcií v čakacom rade, rezervovanie likvidity týkajúce sa AL skupiny a stanovenie a zmeny limitov týkajúce sa AL skupiny;

b)

všetky transakcie na konci dňa týkajúce sa likvidity medzi PM účtami členov AL skupiny, ktoré zabezpečujú, že zostatky na PM účtoch členov skupiny AL sú vyrovnané tak, aby žiaden z týchto účtov nemal na konci dňa debetný zostatok, alebo ak to možno uplatniť, debetný zostatok nezabezpečený akceptovateľným kolaterálom (v prípade takéhoto postupu ďalej len „vyrovnávanie“);

c)

všeobecné pokyny na základe ktorých sa uskutočňuje automatické vyrovnávanie, t. j. vymedzenie poradia PM účtov členov AL skupiny s dostupnou likviditou, na ťarchu ktorých sa vykonáva zaúčtovanie počas vyrovnávania;

d)

v prípade, ak manažér AL skupiny nedal žiadny výslovný pokyn, ako je uvedené v písmenách b) a c), uskutoční sa automatické vyrovnávanie, počnúc PM účtom s najvyšším kreditným zostatkom voči PM účtu s najvyšším debetným zostatkom.

Rovnaké kritériá, ako sú vymedzené v písmenách c) a d), sa použijú, ak nastane skutočnosť, ktorá zakladá uplatnenie nároku, ako je vymedzené v [vložiť odkaz na príslušné ustanovenia opatrenia(-í) implementujúceho(-ich) harmonizované podmienky].

6.   Členovia AL skupiny sa výslovne vzdávajú svojich práv, ktoré by im mohli byť vo vzťahu k manažérovi AL skupiny priznané podľa [vložiť v prípade potreby odkaz na príslušné ustanovenie vnútroštátneho práva] a ktoré vyplývajú z postavenia tohto manažéra ako majiteľa PM účtu a člena AL skupiny a zároveň z jeho postavenia ako manažéra AL skupiny.

Článok 6

Úloha riadiacej NCB

1.   Riadiaca NCB je kontaktným bodom pre všetky administratívne záležitosti týkajúce sa AL skupiny.

2.   Všetky AL národné centrálne banky poskytujú bezodkladne riadiacej NCB akékoľvek informácie týkajúce sa ich príslušného člena(-ov) AL skupiny, ktoré môžu mať vplyv na platnosť, vykonateľnosť a implementáciu tejto dohody, vrátane akýchkoľvek zmien alebo ukončení väzieb medzi členmi AL skupiny potrebných na to, aby skupina spĺňala vymedzenie pojmu skupiny, výskyt akýchkoľvek prípadov neplnenia v zmysle [vložiť odkaz na opatrenie(-ia) implementujúce harmonizované podmienky] alebo skutočností, ktoré môžu mať vplyv na platnosť a/alebo vykonateľnosť [vložiť odkaz na ustanovenia o záložnom práve, konečnom čistom zúčtovaní alebo iné príslušné ustanovenia opatrenia(-í) implementujúceho(-ich) harmonizované podmienky].

3.   Riadiaca NCB má prístup ku všetkým relevantným informáciám o všetkých PM účtoch členov AL skupiny, vrátane informácií o úverových linkách, zostatkoch, celkovom obrate, zúčtovaných platbách, platbách v čakacom rade, ako aj k informáciám o limitoch a rezervovaní likvidity členov AL skupiny.

Článok 7

Doba trvania a ukončenie tejto dohody

1.   Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.

2.   Každý z členov AL skupiny môže jednostranne ukončiť svoju účasť na tejto dohode za predpokladu, že to vo forme výpovede s výpovednou dobou 14 pracovných dní písomne oznámi AL NCB, v ktorej systéme, ktorý je súčasťou TARGET2, je účastníkom, a riadiacej NCB. Riadiaca NCB potvrdí tomuto členovi AL skupiny dátum ukončenia jeho účasti na AL dohode a oznámi tento dátum všetkým AL národným centrálnym bankám, ktoré zodpovedajúcim spôsobom informujú svojich členov AL skupiny. Ak bol tento člen AL skupiny manažérom AL skupiny, zostávajúci členovia AL skupiny bezodkladne vymenujú nového manažéra AL skupiny.

3.   Táto dohoda alebo prípadne účasť ktoréhokoľvek člena AL skupiny na tejto dohode sa automaticky ukončí bez predchádzajúceho oznámenia a s okamžitou účinnosťou, ak nastane jedna alebo viacero týchto skutočností:

a)

zmena alebo ukončenie väzieb medzi všetkými členmi AL skupiny potrebných na to, aby skupina spĺňala vymedzenie pojmu skupiny, ako je ustanovené v [vložiť odkaz na opatrenie(-ia) implementujúce harmonizované podmienky], alebo ktoré majú vplyv na jedného alebo viacerých členov AL skupiny, a/alebo

b)

akékoľvek iné požiadavky na používanie AL režimu, ako sú uvedené v [vložiť odkaz na opatrenie(-ia) implementujúce harmonizované podmienky], prestali spĺňať všetci členovia AL skupiny alebo jeden alebo viacerí členovia AL skupiny.

4.   Bez ohľadu na výskyt ktorejkoľvek zo skutočností uvedených v odseku 3 zostáva platobný príkaz, ktorý už bol zadaný ktorýmkoľvek členom AL skupiny do príslušného systému, ktorý je súčasťou TARGET2, platným a vykonateľným vo vzťahu k všetkým členom AL skupiny a k AL národným centrálnym bankám. [v prípade potreby vložiť: Navyše [vložiť odkaz na dojednania o záložnom práve a/alebo konečnom čistom zúčtovaní alebo iné príslušné dojednania o zárukách] zostávajú v platnosti po ukončení tejto dohody, až kým členovia AL skupiny úplne nevyrovnajú všetky debetné zostatky na PM účtoch, ktorých likvidita bola zoskupená.]

5.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, môže riadiaca NCB po dohode s príslušnou AL NCB kedykoľvek ukončiť bez predchádzajúceho oznámenia a s okamžitou účinnosťou účasť ktoréhokoľvek člena AL skupiny na tejto dohode, ak tento člen AL skupiny porušil niektoré z ustanovení tejto dohody. Takéto rozhodnutia sa zasielajú písomne všetkým členom AL skupiny s uvedením odôvodnenia. Ak sa účasť ukončí týmto spôsobom, členovia AL skupiny, ktorých účasť na tejto dohode nebola ukončená, sú oprávnení ukončiť svoju účasť na tejto dohode výpoveďou s výpovednou dobou päť pracovných dní za predpokladu, že to písomne oznámia riadiacej NCB a príslušnej AL NCB. Ak sa ukončí účasť manažéra AL skupiny, zostávajúci členovia AL skupiny bezodkladne vymenujú nového manažéra AL skupiny.

6.   Riadiaca NCB môže po dohode s ostatnými AL národnými centrálnymi bankami ukončiť túto dohodu bez predchádzajúceho oznámenia a s okamžitou účinnosťou, ak by jej zachovanie ohrozovalo celkovú stabilitu, spoľahlivosť a bezpečnosť TARGET2 alebo by ohrozovalo plnenie úloh AL národných centrálnych bánk podľa Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky. Každé takéto rozhodnutie sa písomne zašle členom AL skupiny s odôvodnením takéhoto rozhodnutia.

7.   Táto dohoda zostáva v platnosti, pokiaľ sú jej zmluvnými stranami aspoň dvaja členovia AL skupiny.

Článok 8

Postup pri zmenách a doplneniach dohody

Zmena a doplnenie tejto dohody, vrátane rozšírenia AL skupiny o ďalších účastníkov je platná a vykonateľná, iba ak s ňou v písomnej forme výslovne súhlasili všetky strany.

Článok 9

Rozhodné právo

Táto dohoda sa spravuje, vykladá a implementuje v súlade s [vložiť odkaz na právo, ktorým sa spravuje PM účet manažéra AL skupiny vedený v riadiacej NCB]. Tým nie je dotknutý:

a)

vzťah medzi členom AL skupiny a jeho príslušnou AL NCB, ktorý sa spravuje právom príslušnej AL NCB, a

b)

práva a povinnosti medzi AL národnými centrálnymi bankami, ktoré sa spravujú právom AL NCB, ktorá vedie PM účet člena AL skupiny, ktorého dostupná likvidita je použitá ako kolaterál.

Článok 10

Uplatňovanie [vložiť odkaz na opatrenie(-ia) implementujúce harmonizované podmienky]

1.   Všetky otázky, ktoré táto dohoda výslovne neupravuje, sa vo vzťahu k členom AL skupiny a ich príslušným AL národným centrálnym bankám spravujú príslušnými ustanoveniami [vložiť odkaz na opatrenie(-ia) implementujúce harmonizované podmienky].

2.   [vložiť odkaz na opatrenie(-ia) implementujúce harmonizované podmienky] a táto dohoda sa považujú za súčasť toho istého zmluvného vzťahu.

Vypracované v toľkých vyhotoveniach, koľko je zmluvných strán […dátum...]

DOHODA O ZOSKUPENEJ LIKVIDITE – VARIANT B

Vzor pre použitie AL režimu jednou úverovou inštitúciou

Na jednej strane medzi: [názov a adresa úverovej inštitúcie], zastúpená

[..............................................................], ktorý koná ako

[účastník], ktorý je majiteľom PM účtu(-ov) č. [.....................................] v [vložiť názov CB],

[účastník], ktorý je majiteľom PM účtu(-ov) č. [.....................................] v [vložiť názov CB],

[účastník], ktorý je majiteľom PM účtu(-ov) č. [.....................................] v [vložiť názov CB]

(ďalej len „členovia AL skupiny“),

a na strane druhej

[vložiť názov AL NCB],

[vložiť názov AL NCB],

[vložiť názov AL NCB]

(ďalej len „AL národné centrálne banky“)

(členovia AL skupiny a AL národné centrálne banky, ďalej spoločne len „strany“),

keďže:

(1)

TARGET2 je predstavuje z právneho hľadiska množinu platobných systémov, pričom každý z nich je určený ako systém na základe príslušných vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (2).

(2)

Úverová inštitúcia s viacerými PM účtami v jednom alebo viacerých systémoch, ktoré sú súčasťou TARGET2, môže za určitých podmienok ustanovených v príslušných podmienkach účasti v systémoch, ktoré sú súčasťou TARGET2, vytvoriť AL skupinu, pomocou ktorej sa zoskupuje likvidita na týchto PM účtoch členov AL skupiny.

(3)

Zoskupovanie likvidity umožňuje členom AL skupiny zúčtovať platobné príkazy, ktorých sumy prevyšujú dostupnú likviditu na jednom PM účte za predpokladu, že celková hodnota všetkých takýchto platobných príkazov nikdy neprevýši zoskupenú sumu dostupnej likvidity na všetkých PM účtoch členov AL skupiny. Výsledný debetný zostatok na jednom alebo viacerých týchto PM účtoch predstavuje vnútrodenný úver, poskytnutie ktorého sa spravuje príslušnou vnútroštátnou právnou úpravou s výhradou zmien, ktoré sú uvedené v tejto dohode; najmä sa takýto debetný zostatok zabezpečí dostupnou likviditou na všetkých PM účtoch členov AL skupiny.

(4)

Tento mechanizmus v žiadnom prípade nevedie k spojeniu viacerých PM účtov, ktoré zostávajú vedené aj naďalej oddelene pre členov AL skupiny, s výnimkou obmedzení uvedených v tejto dohode.

(5)

Cieľom tohto mechanizmu je zabrániť rozdrobeniu likvidity do viacerých systémov, ktoré sú súčasťou TARGET2, a zjednodušiť riadenie likvidity členov AL skupiny.

(6)

Tento mechanizmus zvyšuje celkovú výkonnosť zúčtovania platieb v TARGET2.

(7)

[účastník] je pripojený k TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu], [účastník] je pripojený k TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu] a [účastník] je pripojený k TARGET2-[vložiť odkaz na CB/krajinu], pričom všetci sú viazaní [vložiť odkaz na opatrenie(-ia) implementujúce harmonizované podmienky] z [vložiť príslušné dátumy],

preto sa teraz zmluvné strany dohodli takto:

Článok 1

Účinnosť tejto dohody

Táto dohoda a jej prípadné zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť len vtedy, keď riadiaca NCB písomne potvrdí, po prijatí všetkých informácií a dokumentov, ktoré považuje za vhodné, že táto dohoda alebo jej zmeny a doplnenia sú v súlade s požiadavkami ustanovenými v príslušných podmienkach účasti v systémoch, ktoré sú súčasťou TARGET2.

Článok 2

Spoločný záujem členov AL národných centrálnych bánk

AL národné centrálne banky majú spoločný záujem na poskytovaní vnútrodenného úveru členom AL skupiny, pretože sa tým podporuje celková výkonnosť zúčtovania platieb v TARGET2. Vnútrodenný úver je zabezpečený v súlade s článkom 18 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, keďže debetný zostatok, ktorý vznikne vykonaním platobného príkazu, je krytý dostupnou likviditou na PM účtoch členov AL skupiny vedených v ich príslušných AL národných centrálnych bankách a tieto sú zabezpečené na plnenie záväzkov ktoréhokoľvek člena AL skupiny voči AL národným centrálnym bankám.

Článok 3

Práva a povinnosti členov AL skupiny

1.   Členovia AL skupiny zodpovedajú všetkým AL národným centrálnym bankám za všetky pohľadávky, ktoré vznikli v dôsledku zúčtovania platobných príkazov ktoréhokoľvek člena AL skupiny v ich príslušných systémoch, ktoré sú súčasťou TARGET2.

2.   Celková hodnota všetkých platobných príkazov zúčtovaných členmi AL skupiny na ich PM účtoch nesmie nikdy presiahnuť zoskupenú sumu dostupnej likvidity na všetkých takýchto PM účtoch.

3.   Členovia AL skupiny sú oprávnení na použitie režimu konsolidovaných informácií o účtoch (CAI), ktorý je uvedený v [vložiť odkaz na opatrenie(-ia) implementujúce harmonizované podmienky].

Článok 4

Práva a povinnosti AL národných centrálnych bánk

1.   Ak člen AL skupiny zadá do systému, ktorý je súčasťou TARGET2, platobný príkaz v sume prevyšujúcej dostupnú likviditu na PM účte tohto člena AL skupiny, príslušná AL NCB poskytne vnútrodenný úver, ktorý je zabezpečený dostupnou likviditou na ostatných PM účtoch člena AL skupiny vedených v jeho príslušných AL NCB alebo na PM účtoch ostatných členov AL skupiny vedených v ich príslušných AL národných centrálnych bankách. Takýto vnútrodenný úver sa spravuje pravidlami, ktoré sa uplatňujú na poskytovanie vnútrodenných úverov takýmito AL národnými centrálnymi bankami.

2.   Platobné príkazy zadané členmi AL skupiny, v dôsledku ktorých by mohlo dôjsť k prekročeniu dostupnej likvidity na všetkých PM účtoch členov AL skupiny, sa umiestnia do čakacieho radu, až kým nebude k dispozícii dostatočná likvidita.

3.   Každá AL NCB môže žiadať od členov AL skupiny úplné splnenie všetkých záväzkov, ktoré vznikli v dôsledku zúčtovania platobných príkazov členov AL skupiny v systémoch, ktoré sú súčasťou TARGET2 a v ktorých majú vedené PM účty.

Článok 5

Vymenovanie a úloha manažéra AL skupiny

1.   Členovia AL skupiny týmto vymenovávajú manažéra AL skupiny [uviesť účastníka vymenovaného za manažéra AL skupiny], ktorý je kontaktným bodom pre všetky administratívne záležitosti týkajúce sa AL skupiny.

2.   Členovia AL skupiny poskytujú príslušným AL národným centrálnym bankám akékoľvek informácie, ktoré môžu mať vplyv na platnosť, vykonateľnosť a implementáciu tejto dohody, vrátane výskytu akýchkoľvek prípadov neplnenia v zmysle [vložiť odkaz na príslušné ustanovenia opatrenia(-í) implementujúceho(-ich) harmonizované podmienky] alebo akejkoľvek skutočnosti, ktorá môže mať vplyv na platnosť a/alebo vykonateľnosť [vložiť odkaz na ustanovenia o záložnom práve, konečnom čistom zúčtovaní alebo iné príslušné ustanovenia opatrenia(-í) implementujúceho(-ich) harmonizované podmienky].

3.   Manažér AL skupiny bezodkladne oznámi riadiacej NCB akékoľvek informácie uvedené v odseku 2.

4.   Manažér AL skupiny je zodpovedný za vnútrodenné monitorovanie dostupnej likvidity v rámci AL skupiny.

5.   Manažér AL skupiny je splnomocnený na úkony vo vzťahu ku všetkým PM účtom členov AL skupiny a uskutočňuje najmä tieto operácie:

a)

akékoľvek operácie ICM týkajúce sa PM účtov členov AL skupiny, vrátane zmeny priority platobného príkazu, odvolania platobného príkazu, zmeny času zúčtovania, prevodov likvidity (vrátane tých z podúčtov a na podúčty), zmeny poradia transakcií v čakacom rade, rezervovanie likvidity týkajúce sa AL skupiny a stanovenie a zmeny limitov týkajúce sa AL skupiny;

b)

všetky transakcie na konci dňa týkajúce sa likvidity medzi PM účtami členov AL skupiny, ktoré zabezpečujú, aby zostatky na PM účtoch členov AL skupiny boli vyrovnané tak, aby žiaden z týchto účtov nemal na konci dňa debetný zostatok, alebo ak to možno uplatniť, debetný zostatok nezabezpečený akceptovateľným kolaterálom (v prípade takéhoto postupu ďalej len „vyrovnávanie“);

c)

všeobecné pokyny, na základe ktorých sa uskutočňuje automatické vyrovnávanie, t. j. vymedzenie poradia PM účtov členov skupiny AL s dostupnou likviditou, na ťarchu ktorých sa vykonáva zaúčtovanie počas vyrovnávania;

d)

v prípade, ak manažér AL skupiny nedal žiadny výslovný pokyn, ako je uvedené v písmenách b) a c), uskutoční sa automatické vyrovnávanie, počnúc PM účtom s najvyšším kreditným zostatkom voči PM účtu s najvyšším debetným zostatkom.

Rovnaké kritériá, ako sú vymedzené v písmenách c) a d), sa použijú, ak nastane skutočnosť, ktorá zakladá uplatnenie nároku, ako je vymedzené v [vložiť odkaz na príslušné ustanovenia opatrenia(-í) implementujúceho(-ich) harmonizované podmienky].

Článok 6

Úloha riadiacej NCB

1.   Riadiaca NCB je kontaktným bodom pre všetky administratívne záležitosti týkajúce sa AL skupiny.

2.   Všetky AL národné centrálne banky poskytujú bezodkladne riadiacej NCB akékoľvek informácie týkajúce sa člena AL skupiny, ktoré môžu mať vplyv na platnosť, vykonateľnosť a implementáciu tejto dohody, vrátane výskytu akýchkoľvek prípadov neplnenia v zmysle [vložiť odkaz na príslušné ustanovenia opatrenia(-í) implementujúceho(-ich) harmonizované podmienky] alebo skutočností, ktoré môžu mať vplyv na platnosť a/alebo vykonateľnosť [vložiť odkaz na ustanovenia o záložnom práve, konečnom čistom zúčtovaní alebo iné príslušné ustanovenia opatrenia(-í) implementujúceho(-ich) harmonizované podmienky].

3.   Riadiaca NCB má prístup ku všetkým relevantným informáciám o všetkých PM účtoch členov skupiny AL, vrátane informácií o úverových linkách, zostatkoch, celkovom obrate, zúčtovaných platbách, platbách v čakacom rade, ako aj k informáciám o limitoch a rezervovaní likvidity členov AL skupiny.

Článok 7

Doba trvania a ukončenie tejto dohody

1.   Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.

2.   Každý z členov AL skupiny môže jednostranne ukončiť svoju účasť na tejto dohode za predpokladu, že to vo forme výpovede s výpovednou dobou 14 pracovných dní písomne oznámi AL NCB, v ktorej systéme, ktorý je súčasťou TARGET2, je účastníkom, a riadiacej NCB. Riadiaca NCB potvrdí členovi AL skupiny dátum ukončenia jeho účasti na AL dohode a oznámi tento dátum všetkým AL národným centrálnym bankám, ktoré zodpovedajúcim spôsobom informujú svojich členov AL skupiny. Ak bol tento člen AL skupiny manažérom AL skupiny, zostávajúci členovia AL skupiny bezodkladne vymenujú nového manažéra AL skupiny.

3.   Táto dohoda sa automaticky ukončí bez predchádzajúceho oznámenia a s okamžitou účinnosťou, ak sa požiadavky na používanie AL režimu, ako sú uvedené v [vložiť odkaz na opatrenie(-ia) implementujúce harmonizované podmienky], prestali spĺňať.

4.   Bez ohľadu na výskyt skutočnosti uvedenej v odseku 3 zostáva platobný príkaz, ktorý už bol zadaný členom AL skupiny do príslušného systému, ktorý je súčasťou TARGET2, platným a vykonateľným vo vzťahu k všetkým členom AL skupiny a k AL národným centrálnym bankám. [v prípade potreby vložiť: Navyše [vložiť odkaz na dojednania o záložnom práve a/alebo konečnom čistom zúčtovaní alebo iné príslušné dojednania o zárukách] zostávajú v platnosti po ukončení tejto dohody, až kým členovia AL skupiny úplne nevyrovnajú všetky debetné zostatky na PM účtoch, ktorých likvidita bola zoskupená.]

5.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, môže riadiaca NCB po dohode s AL národnými centrálnymi bankami kedykoľvek ukončiť túto dohodu, ak ktorýkoľvek člen AL skupiny porušil niektoré z ustanovení tejto dohody. Takéto rozhodnutia sa zasielajú písomne všetkým členom AL skupiny s uvedením odôvodnenia.

6.   Riadiaca NCB môže po dohode s ostatnými AL národnými centrálnymi bankami ukončiť túto dohodu, ak by jej zachovanie ohrozovalo celkovú stabilitu, spoľahlivosť a bezpečnosť TARGET2 alebo by ohrozovalo plnenie úloh AL národných centrálnych bánk podľa Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky. Každé rozhodnutie ukončiť túto dohodu sa písomne zašle členom AL skupiny s odôvodnením takéhoto rozhodnutia.

Článok 8

Postup pri zmenách a doplneniach dohody

Akákoľvek zmena a doplnenie tejto dohody, vrátane rozšírenia AL skupiny o ďalších účastníkov, je platná a vykonateľná, iba ak s ňou v písomnej forme výslovne súhlasili všetky strany.

Článok 9

Rozhodné právo

Táto dohoda sa spravuje, vykladá a implementuje v súlade s [vložiť odkaz na právo, ktorým sa spravuje PM účet manažéra AL skupiny]. Tým nie je dotknutý:

a)

vzťah medzi členmi AL skupiny a ich príslušnými AL národnými centrálnymi bankami, ktorý sa spravuje právom príslušnej AL NCB, a

b)

práva a povinnosti medzi AL národnými centrálnymi bankami, ktoré sa spravujú právom AL NCB, ktorá vedie PM účet, ktorého dostupná likvidita je použitá ako kolaterál.

Článok 10

Uplatňovanie [vložiť odkaz na opatrenie(-ia) implementujúce harmonizované podmienky]

1.   Všetky otázky, ktoré táto dohoda výslovne neupravuje, sa vo vzťahu ku každému z PM účtov členov AL skupiny spravujú príslušnými ustanoveniami [vložiť odkaz na opatrenie(-ia) implementujúce harmonizované podmienky].

2.   [vložiť odkaz na opatrenie(-ia) implementujúce harmonizované podmienky] a táto dohoda sa považujú za súčasť toho istého zmluvného vzťahu.

Vypracované v toľkých vyhotoveniach, koľko je zmluvných strán […dátum….]


(1)  Ú. v. ES L 166, 11.6.1998, s. 45.

(2)  Ú. v. ES L 166, 11.6.1998, s. 45.


PRILOHA III

POSKYTOVANIE VNUTRODENNEHO UVERU

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto prílohy:

„bankovou smernicou“ sa rozumie smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činnosti úverových inštitúcií (prepracované znenie) (1),

„úverovou inštitúciou“ sa rozumie úverová inštitúcia v zmysle článku 2 a článku 4 ods. 1 písm. a) bankovej smernice, ako sú transponované do vnútroštátneho práva, ktorá podlieha dohľadu príslušného orgánu,

„jednodňovým refinančným obchodom“ sa rozumie stály obchod Eurosystému, ktorý môžu zmluvné strany využívať na prijímanie jednodňových úverov z NCB pri vopred stanovenej jednodňovej refinančnej sadzbe,

„jednodňovou refinančnou sadzbou“ sa rozumie úroková miera uplatňovaná na jednodňové refinančné obchody,

„pobočkou“ sa rozumie pobočka v zmysle článku 4 ods. 3 bankovej smernice, ako je transponovaný do vnútroštátneho práva,

„subjektom verejného sektora“ sa rozumie subjekt, ktorý je súčasťou „verejného sektora“ vymedzeného v článku 3 nariadenia Rady (ES) č. 3603/93 z 13. decembra 1993, ktorým sa stanovujú definície na uplatňovanie zákazov uvedené v článkoch 104 a 104b ods. 1 zmluvy (2) (teraz články 101 a 103 ods. 1),

„investičnou spoločnosťou“ sa rozumie investičná spoločnosť v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (3), s výnimkou inštitúcií uvedených v článku 2 ods. 1 smernice 2004/39/ES, za predpokladu, že predmetná investičná spoločnosť je: a) povolená a dohliadaná príslušným uznaným orgánom, ktorý bol za takýto orgán určený podľa smernice 2004/39/ES, a b) oprávnená uskutočňovať činnosti uvedené v položkách 2, 3, 6 a 7 oddielu A prílohy I k smernici 2004/39/ES,

„úzkymi väzbami“ sa rozumejú úzke väzby v zmysle kapitoly 6 prílohy I k usmerneniu ECB/2000/7 z 31. augusta 2000 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému (4),

„konkurzným konaním“ sa rozumie konkurzné konanie v zmysle článku 2 písm. j) smernice 98/26/ES,

„prípadom neplnenia“ sa rozumie hroziaca alebo existujúca skutočnosť, ktorej výskyt môže ohroziť plnenie záväzkov zo strany subjektu podľa vnútroštátnej právnej úpravy implementujúcej toto usmernenie alebo akýchkoľvek iných pravidiel, ktoré sa uplatňujú na vzťah medzi týmto subjektom a ktoroukoľvek z centrálnych bánk Eurosystému, vrátane:

a)

prípadu, keď účastník prestal spĺňať kritériá prístupu a/alebo technické požiadavky ustanovené v prílohe II;

b)

prípadu, keď sa voči subjektu začalo konkurzné konanie;

c)

prípadu podania návrhu týkajúceho sa ktoréhokoľvek z opatrení uvedených v písmene b);

d)

prípadu, keď subjekt vydá písomné vyhlásenie o svojej neschopnosti splácať všetky dlhy alebo ktorúkoľvek časť svojich dlhov alebo plniť svoje záväzky vyplývajúce z vnútrodenného úveru;

e)

prípadu uzavretia dobrovoľnej všeobecnej dohody alebo dojednania subjektu so svojimi veriteľmi;

f)

prípadu platobnej neschopnosti subjektu, alebo ak nie je schopný splácať svoje dlhy alebo ak je za takého považovaný príslušnou zúčastnenou NCB;

g)

prípadu, ak je kreditný zostatok na PM účte subjektu alebo všetky aktíva subjektu alebo ich podstatná časť predmetom príkazu na zmrazenie, zabavenie alebo zaistenie alebo predmetom akéhokoľvek iného konania, ktorého účelom je ochrana verejného záujmu alebo ochrana práv veriteľov subjektu;

h)

prípadu, ak bola subjektu pozastavená účasť v inom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2, a/alebo v pridruženom systéme alebo ak bola účasť subjektu v inom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2, a/alebo v pridruženom systéme ukončená;

i)

prípadu, ak akékoľvek podstatné uistenia alebo iné predzmluvné vyhlásenia urobené subjektom, alebo o ktorých sa predpokladá, že boli urobené subjektom podľa rozhodného práva, sú nesprávne alebo nepravdivé, alebo

j)

prípadu postúpenia všetkých aktív alebo ich podstatnej časti subjektu.

Oprávnené subjekty

1.

Každá zúčastnená NCB poskytne vnútrodenný úver subjektom uvedeným v odseku 2, ktoré majú účet vedený v príslušnej zúčastnenej NCB. Vnútrodenný úver sa však nesmie poskytnúť subjektu usadenému v inej krajine, ako je členský štát, v ktorom má sídlo zúčastnená NCB, kde má tento subjekt zriadený účet.

2.

Vnútrodenný úver sa môže poskytnúť len týmto subjektom:

a)

úverovým inštitúciám usadeným v EHP, ktoré sú oprávnenými zmluvnými stranami pre operácie menovej politiky Eurosystému a majú prístup k jednodňovým refinančným obchodom, a to aj v prípade, ak tieto úverové inštitúcie konajú prostredníctvom pobočky usadenej v EHP, vrátane pobočiek usadených v EHP tých úverových inštitúcií, ktoré sú usadené mimo EHP;

b)

úverovým inštitúciám usadeným v EHP, ktoré nie sú oprávnenými zmluvnými stranami pre operácie menovej politiky Eurosystému a/alebo nemajú prístup k jednodňovým refinančným obchodom, a to aj v prípade, ak tieto úverové inštitúcie konajú prostredníctvom pobočky usadenej v EHP, vrátane pobočiek usadených v EHP tých úverových inštitúcií, ktoré sú usadené mimo EHP;

c)

pokladničným správam ústredných alebo regionálnych vlád členských štátov aktívnym na peňažných trhoch a subjektom verejného sektora členských štátov, ktoré sú oprávnené viesť účty pre klientov;

d)

investičným spoločnostiam usadeným v EHP za predpokladu, že uzavreli dojednanie so zmluvnou stranou menovej politiky Eurosystému s cieľom zabezpečiť, že na konci príslušného dňa sa pokryjú všetky pretrvávajúce debetné pozície, a

e)

iným subjektom ako sú tie, ktoré sú uvedené v písmenách a) a b), ktoré poskytujú služby v oblasti zúčtovania alebo klíringu a sú usadené v EHP, pričom podliehajú dohľadu príslušného orgánu za predpokladu, že dojednania pre poskytovanie vnútrodenného úveru takýmto subjektom sa predtým predložia Rade guvernérov a sú ňou schválené.

3.

V prípade subjektov uvedených v bode 2 písm. b) až e) sa vnútrodenný úver obmedzí na predmetný deň a nie je možné jeho predĺženie na jednodňový úver.

Akceptovateľný kolaterál

4.

Vnútrodenný úver je založený na akceptovateľnom kolaterále a poskytovaný prostredníctvom zabezpečených vnútrodenných prečerpaní účtu a/alebo vnútrodenných obchodov spätného odkúpenia v súlade s minimálnymi spoločnými kritériami stanovenými Radou guvernérov s ohľadom na operácie menovej politiky Eurosystému. Akceptovateľný kolaterál sa skladá z tých istých aktív a nástrojov, ako sú akceptovateľné aktíva pre operácie menovej politiky Eurosystému, a podlieha tým istým pravidlám oceňovania a kontroly rizika, ktoré sú ustanovené v prílohe I k usmerneniu ECB/2000/7.

5.

Dlhové nástroje, ktoré vydal alebo za ktoré sa zaručil subjekt alebo ktorákoľvek iná tretia osoba, s ktorou má účastník úzke väzby, možno prijať ako akceptovateľný kolaterál v situáciách ustanovených v oddiele 6.2 prílohy I k usmerneniu ECB/2000/7.

6.

Rada guvernérov môže na základe návrhu príslušnej zúčastnenej NCB udeliť výnimku pokladničným správam uvedeným v bode 2 písm. c) z povinnosti zabezpečiť zodpovedajúci kolaterál pred získaním vnútrodenného úveru.

Postup pri poskytovaní úveru

7.

Prístup k vnútrodennému úveru možno udeliť len počas pracovných dní.

8.

Vnútrodenný úver sa poskytuje bez úrokov.

9.

Nesplatenie vnútrodenného úveru subjektom uvedeným v bode 2 písm. a) na konci dňa sa automaticky považuje za žiadosť takéhoto subjektu o použitie jednodňového refinančného obchodu.

10.

Nesplatenie vnútrodenného úveru subjektom uvedeným v bode 2 písm. b), d) alebo e) na konci dňa z akéhokoľvek dôvodu zakladá pre tento subjekt zodpovednosť za zaplatenie týchto pokút:

a)

ak má predmetný subjekt debetný zostatok na svojom účte na konci dňa po prvýkrát počas akéhokoľvek dvanásťmesačného obdobia, potom sa tomuto subjektu uloží pokuta vo forme úroku vypočítaného vo výške piatich percentuálnych bodov nad jednodňovou refinančnou sadzbou zo sumy takéhoto debetného zostatku;

b)

ak má predmetný subjekt debetný zostatok na svojom účte na konci dňa najmenej po druhýkrát počas rovnakého dvanásťmesačného obdobia, potom sa pokuta vo forme úroku uvedeného v písmene a) zvýši o ďalších 2,5 percentuálnych bodov zakaždým, keď sa takáto debetná pozícia vyskytne počas uvedeného dvanásťmesačného obdobia.

11.

Rada guvernérov môže rozhodnúť, že odpustí alebo zníži pokuty uložené podľa bodu 10, ak je debetný zostatok predmetného subjektu na konci dňa spôsobený udalosťou vyššej moci a/alebo technickou nefunkčnosťou TARGET2 tak, ako je vymedzená v prílohe II.

Pozastavenie alebo ukončenie vnútrodenného úveru

12.

Zúčastnené národné centrálne banky pozastavia alebo ukončia prístup k vnútrodennému úveru, ak sa vyskytne prípad neplnenia a/alebo nastane niektorá z týchto skutočností:

a)

účet dotknutého subjektu je dočasne pozastavený alebo uzavretý;

b)

dotknutý subjekt prestane spĺňať niektorú z podmienok ustanovených v tejto prílohe pre poskytnutie vnútrodenného úveru.

13.

Ak zúčastnená NCB pozastaví alebo ukončí prístup zmluvnej strany menovej politiky Eurosystému k vnútrodennému úveru, takéto pozastavenie alebo ukončenie nenadobudne účinnosť, pokiaľ ho neschváli ECB.

14.

Odchylne od odseku 13 môže zúčastnená NCB za naliehavých okolností pozastaviť prístup zmluvnej strany menovej politiky Eurosystému k vnútrodennému úveru s okamžitou účinnosťou. V takých prípadoch dotknutá zúčastnená NCB túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámi ECB. ECB má právomoc zmeniť rozhodnutie zúčastnenej NCB. Ak však ECB nezašle zúčastnenej NCB oznámenie o takomto zmenenom rozhodnutí do desiatich pracovných dní odo dňa, keď sa ECB doručilo oznámenie, má sa za to, že ECB rozhodnutie zúčastnenej NCB schválila.


(1)  Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 332, 31.12.1993, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 310, 11.12.2000, s. 1.


PRÍLOHA IV

ZÚČTOVACIE POSTUPY PRE PRIDRUŽENÉ SYSTÉMY

1.   Vymedzenie pojmov

Okrem pojmov v článku 2 a na účely tejto prílohy:

„pokynom na úhradu“ sa rozumie platobný pokyn, ktorý je zadaný AS a určený ASCB, zaúčtovať na ťarchu jedného z účtov vedených a/alebo spravovaných AS v PM a pripísať v prospech PM účtu alebo podúčtu zúčtovacej banky sumu určenú v tomto pokyne,

„pokynom na inkaso“ sa rozumie platobný pokyn, ktorý je určený SCB a zadaný AS, zaúčtovať na ťarchu PM účtu alebo podúčtu zúčtovacej banky sumu určenú v tomto pokyne na základe mandátu na inkaso a pripísať túto sumu buď v prospech niektorého z účtov AS v PM, alebo na iný PM účet alebo podúčet zúčtovacej banky,

„platobným pokynom“ alebo „AS platobným pokynom“ sa rozumie pokyn na úhradu alebo pokyn na inkaso,

„centrálnou bankou pridruženého systému (ASCB)“ sa rozumie CB Eurosystému, s ktorou má príslušný AS dvojstranné dojednanie o zúčtovaní AS platobných pokynov v PM,

„zúčtovacou centrálnou bankou (SCB)“ sa rozumie CB Eurosystému, v ktorej je vedený PM účet zúčtovacej banky,

„zúčtovacou bankou“ sa rozumie účastník, ktorého PM účet alebo podúčet sa používa na zúčtovanie AS platobných pokynov,

„informačným a kontrolným modulom (ICM)“ sa rozumie SSP modul, ktorý umožňuje účastníkom získavať informácie online a poskytuje im možnosť zadávať príkazy na prevod likvidity, riadiť likviditu a iniciovať platobné príkazy v prípade núdzovej prevádzky,

„správou vysielanou ICM“ sa rozumie informácia súčasne sprístupnená všetkým alebo vybranej skupine účastníkov TARGET2 prostredníctvom ICM,

„mandátom na inkaso“ sa rozumie povolenie zúčtovacej banky vo forme stanovenej centrálnymi bankami Eurosystému vo formulároch pre zber statických údajov, ktoré je určené tak jej AS, ako aj jej SCB, a ktoré oprávňuje AS zadávať pokyny na inkaso a zadávať pokyny SCB na zaúčtovanie určitej sumy na ťarchu PM účtu alebo podúčtu zúčtovacej banky v dôsledku pokynov na inkaso,

„krátkou pozíciou“ sa rozumie peňažný záväzok počas zúčtovania AS platobných pokynov,

„dlhou pozíciou“ sa rozumie peňažná pohľadávka počas zúčtovania AS platobných pokynov.

2.   Úloha zúčtovacích centrálnych bánk

Každá CB Eurosystému koná ako SCB vo vzťahu ku ktorejkoľvek zúčtovacej banke, ktorá má u nej vedený PM účet.

3.   Riadenie vzťahov medzi centrálnymi bankami, pridruženými systémami a zúčtovacími bankami

1.

Centrálne banky pridruženého systému zabezpečia, že pridružené systémy, s ktorými majú dvojstranné dojednania, poskytnú zoznam zúčtovacích bánk obsahujúcich podrobnosti o PM účtoch zúčtovacích bánk, ktoré ASCB uchovávajú v SSP module statických údajov (manažment). Ktorýkoľvek AS môže sprístupniť zoznam svojich príslušných zúčtovacích bánk prostredníctvom ICM.

2.

Centrálne banky pridruženého systému zabezpečia, že pridružené systémy, s ktorými majú dvojstranné dojednania, ich bezodkladne informujú o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa zoznamu zúčtovacích bánk. Centrálne banky pridruženého systému informujú príslušné SCB o každej takejto zmene prostredníctvom správy vysielanej ICM.

3.

Centrálne banky pridruženého systému zabezpečia, že pridružené systémy, s ktorými majú dvojstranné dojednania, sústreďujú mandáty na inkaso a iné príslušné dokumenty zo svojich zúčtovacích bánk a predkladajú ich ASCB. Takéto dokumenty sa poskytujú v angličtine a/alebo v príslušnom štátnom jazyku(-och) ASCB. Ak štátny jazyk(-y) ASCB nie je/sú zhodné so štátnym jazykom(-mi) SCB, poskytnú sa potrebné dokumenty len v angličtine alebo tak v angličtine, ako aj v príslušnom štátnom jazyku(-och) ASCB. V prípade pridružených systémov, ktoré zúčtovávajú prostredníctvom TARGET2-ECB, sa dokumenty poskytujú v angličtine.

4.

Ak je zúčtovacia banka účastníkom v príslušnom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2 ASCB, ASCB overí platnosť mandátu na inkaso, ktorý jej dala zúčtovacia banka, a vykoná všetky potrebné zápisy do modulu statických údajov (manažment). Ak zúčtovacia banka nie je účastníkom v príslušnom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2 ASCB, ASCB postúpi mandát na inkaso (alebo jeho elektronickú kópiu, ak sa tak dohodlo medzi ASCB a SCB) príslušnej SCB (príslušným zúčtovacím centrálnym bankám) na overenie jeho platnosti. SCB (zúčtovacie centrálne banky) vykonávajú takéto overenie a informujú príslušnú ASCB o výsledkoch overenia do piatich pracovných dní od prijatia takejto žiadosti. ASCB po overení aktualizuje zoznam zúčtovacích bánk v ICM.

5.

Overenie, ktoré vykoná ASCB, nemá dosah na zodpovednosť AS obmedziť platobné pokyny na zoznam zúčtovacích bánk uvedený v podbode 1.

6.

Pokiaľ nejde o jeden a ten istý subjekt, centrálne banky pridruženého systému a zúčtovacie centrálne banky si vymieňajú informácie, ktoré sa vzťahujú na akúkoľvek významnú skutočnosť v priebehu zúčtovacieho procesu.

4.   Iniciovanie platobných pokynov prostredníctvom ASI

1.

Všetky platobné pokyny zadané AS prostredníctvom ASI majú formu XML správ.

2.

Všetky platobné pokyny zadané AS prostredníctvom ASI sa považujú za „veľmi naliehavé“ a zúčtujú sa v súlade s ustanoveniami uvedenými v prílohe II.

3.

Platobný pokyn sa považuje za prijatý ASCB, ak:

a)

je v súlade s pravidlami ustanovenými poskytovateľom sieťových služieb;

b)

je v súlade s pravidlami formátovania a podmienkami systému, ktorý je súčasťou TARGET2 ASCB;

c)

zúčtovacia banka je na zozname zúčtovacích bánk uvedených v bode 3 podbode 1 a

d)

v prípade, ak účasť zúčtovacej banky v TARGET2 bola pozastavená, je k dispozícii výslovný súhlas SCB zúčtovacej banky, ktorej účasť bola pozastavená.

5.   Prijatie platobných pokynov systémom a ich neodvolateľnosť

1.

Pokyny na úhradu sa považujú za prijaté príslušným systémom, ktorý je súčasťou TARGET2, v momente a za neodvolateľné od momentu, keď sú prijaté ASCB. Pokyny na inkaso sa považujú za prijaté príslušným systémom, ktorý je súčasťou TARGET2, v momente a za neodvolateľné od momentu, keď sú prijaté SCB.

2.

Prvý pododsek sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek pravidlá pridružených systémov, ktoré stanovujú moment prijatia prevodných príkazov AS a/alebo neodvolateľnosť prevodných príkazov zadaných do takéhoto AS ako časový okamih, ktorý nastáva skôr ako moment prijatia zodpovedajúceho platobného pokynu príslušným systémom, ktorý je súčasťou TARGET2.

6.   Zúčtovacie postupy

1.

Ak AS požaduje použitie zúčtovacieho postupu, dotknutá ASCB mu ponúkne jeden alebo viaceré z nižšie uvedených zúčtovacích postupov:

a)

zúčtovací postup č. 1 („prevod likvidity“);

b)

zúčtovací postup č. 2 („zúčtovanie v reálnom čase“);

c)

zúčtovací postup č. 3 („bilaterálne zúčtovanie“);

d)

zúčtovací postup č. 4 („štandardné multilaterálne zúčtovanie“);

e)

zúčtovací postup č. 5 („simultánne multilaterálne zúčtovanie“);

f)

zúčtovací postup č. 6 („vyčlenená likvidita“).

2.

Zúčtovacie centrálne banky podporujú zúčtovanie AS platobných pokynov v súlade s výberom zúčtovacích postupov, ktoré sú uvedené v podbode 1, okrem iného prostredníctvom zúčtovania platobných pokynov na PM účty alebo podúčty zúčtovacích bánk.

3.

Ďalšie podrobnosti, ktoré sa vzťahujú na zúčtovacie postupy uvedené v podbode 1, sú uvedené v odsekoch 9 až 14.

7.   Dobrovoľné otvorenie PM účtu

Pridružené systémy nie sú povinné stať sa priamymi účastníkmi systému, ktorý je súčasťou TARGET2, alebo si viesť PM účet, keď používajú ASI.

8.   Účty na podporu zúčtovacích postupov

1.

Centrálne banky pridruženého systému, pridružené systémy a zúčtovacie banky si okrem PM účtov môžu pre zúčtovacie postupy uvedené v bode 6 podbode 1 otvoriť v PM a viesť tieto druhy účtov:

a)

technické účty;

b)

zrkadlové účty;

c)

účty garančného fondu;

d)

podúčty.

2.

Ak ASCB ponúka zúčtovacie postupy č. 4, č. 5 alebo č. 6, otvorí pre dotknuté pridružené systémy technický účet vo svojom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2. Takéto účty môže ASCB ponúkať ako možnosť pre zúčtovacie postupy č. 2 a č. 3. S ohľadom na zúčtovacie postupy č. 4 a č. 5 sa otvoria osobitné technické účty. Zostatok na technických účtoch je na konci príslušného zúčtovacieho postupu AS nulový alebo kladný a zostatok na konci dňa je nulový. Technické účty sú označené prostredníctvom príslušného BIC pridruženého systému.

3.

Ak ASCB ponúka zúčtovacie postupy č. 1 alebo č. 6 pre integrované modely a ak ponúka zúčtovacie postupy č. 3 alebo č. 6 pre modely s rozhraním, môže otvoriť zrkadlové účty v svojom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2. Zrkadlové účty sú špecifické PM účty vedené ASCB v jej systéme, ktorý je súčasťou TARGET2 na používanie zo strany AS. Zrkadlové účty sú označené prostredníctvom príslušného BIC ASCB.

4.

Ak ASCB ponúka zúčtovacie postupy č. 4 alebo č. 5, môže otvoriť pre pridružené systémy účet záručného fondu v svojom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2. Zostatky na týchto účtoch sa používajú na zúčtovanie AS platobných pokynov v prípade, ak nie je na PM účte zúčtovacej banky k dispozícii žiadna dostupná likvidita. Majiteľmi účtu záručného fondu môžu byť centrálne banky pridruženého systému, pridružené systémy alebo ručitelia. Účty záručného fondu sú označené prostredníctvom príslušného BIC majiteľa účtov.

5.

Ak ASCB ponúka zúčtovací postup č. 6 pre modely s rozhraním, zúčtovacie centrálne banky otvoria pre zúčtovacie banky jeden alebo viacero podúčtov v svojom systéme, ktorý je súčasťou TARGET2, s cieľom použiť ich na vyčlenenie likvidity. Podúčty sú označené prostredníctvom BIC PM účtu, na ktorý sa vzťahujú, v kombinácii s číslom účtu, ktoré je špecifické pre príslušný podúčet. Číslo účtu sa skladá z kódu krajiny a maximálneho počtu 32 číslic (v závislosti od štruktúry príslušného účtu národnej banky).

6.

Účty uvedené v podbode 1 písm. a) až d) sa neuverejňujú v adresári TARGET2. Ak o to účastník požiada, poskytnú sa majiteľovi účtu na konci každého pracovného dňa príslušné výpisy zo všetkých takýchto účtov (MT 940 and MT 950).

7.

Podrobné pravidlá o otvorení jednotlivých druhov účtov, ktoré sú uvedené v tomto článku, a o ich uplatňovaní pri podpore zúčtovacích postupov sa ustanovia v dvojstranných dojednaniach medzi pridruženými systémami a centrálnymi bankami pridruženého systému.

9.   Zúčtovací postup č. 1 Prevod likvidity

1.

Ak centrálne banky pridruženého systému a zúčtovacie centrálne banky ponúkajú zúčtovací postup č. 1, podporujú prevod likvidity zo zrkadlového účtu na PM účet zúčtovacej banky prostredníctvom ASI. Prevod likvidity môže byť iniciovaný buď AS, alebo ASCB, ktoré konajú v mene AS.

2.

Zúčtovací postup č. 1 sa použije len pre integrovaný model, ak príslušný AS musí použiť zrkadlový účet, najskôr na sústredenie potrebnej likvidity, ktorá bola vyčlenená jeho zúčtovacou bankou, a následne na prevod tejto likvidity späť na PM účet zúčtovacej banky.

3.

Centrálne banky pridruženého systému môžu ponúknuť zúčtovanie platobných pokynov v rámci určitých lehôt, ktoré stanoví AS, ako je uvedené v bode 15 podbodoch 2 a 3.

4.

Zúčtovacie banky a pridružené systémy majú prístup k informáciám prostredníctvom ICM. Dokončenie zúčtovania alebo jeho neuskutočnenie sa oznámi pridruženým systémom. Ak AS iniciuje prevod likvidity zo zrkadlového účtu na PM účet zúčtovacej banky, pripísanie v prospech účtu sa zúčtovacej banke oznámi prostredníctvom správy SWIFT MT 202.

10.   Zúčtovací postup č. 2 Zúčtovanie v reálnom čase

1.

Ak centrálne banky pridruženého systému a zúčtovacie centrálne banky ponúkajú zúčtovací postup č. 2, podporujú zúčtovanie hotovostnej časti AS transakcií zúčtovaním platobných pokynov zadaných AS prednostne jednotlivo, než v dávkach. Ak je platobný pokyn na zaúčtovanie na ťarchu PM účtu zúčtovacej banky v krátkej pozícii v čakacom rade v súlade s prílohou II, dotknutá SCB informuje zúčtovaciu banku prostredníctvom správy vysielanej ICM.

2.

Zúčtovací postup č. 2 sa môže AS tiež ponúknuť na zúčtovanie multilaterálnych zostatkov a v takých prípadoch ASCB otvorí pre takýto AS technický účet. ASCB navyše neponúkne AS službu riadne spravovaného poradia prichádzajúcich a odchádzajúcich platieb, ako sa môže požadovať pre takéto multilaterálne zúčtovanie. Za potrebné zoraďovanie platieb prevezme zodpovednosť samotný AS.

3.

ASCB môže ponúknuť zúčtovanie platobných pokynov v rámci určitých lehôt, ktoré stanoví AS, ako je uvedené v bode 15 podbodoch 2 a 3.

4.

Zúčtovacie banky a pridružené systémy majú prístup k informáciám prostredníctvom ICM. Dokončenie zúčtovania alebo jeho neuskutočnenie sa oznámi pridruženým systémom. Ak o to zúčtovacie banky požiadajú, úspešné zúčtovanie sa im oznámi prostredníctvom správy SWIFT MT 900 alebo MT 910.

11.   Zúčtovací postup č. 3 Bilaterálne zúčtovanie

1.

Ak centrálne banky pridruženého systému a zúčtovacie centrálne banky ponúkajú zúčtovací postup č. 3, podporujú zúčtovanie hotovostnej časti AS transakcií zúčtovaním platobných pokynov zadaných AS v dávkach. Ak je platobný pokyn na zaúčtovanie na ťarchu PM účtu zúčtovacej banky v krátkej pozícii v čakacom rade v súlade s prílohou II, dotknutá SCB informuje túto zúčtovaciu banku prostredníctvom správy vysielanej ICM.

2.

Zúčtovací postup č. 3 sa môže AS ponúknuť tiež na zúčtovanie multilaterálnych zostatkov. Bod 10 podbod 2 sa uplatňuje primerane s výhradou týchto zmien:

a)

platobné pokyny i) zaúčtovať na ťarchu PM účtov zúčtovacích bánk v krátkej pozícii a pripísať v prospech technického účtu AS a ii) zaúčtovať na ťarchu technického účtu AS a pripísať v prospech PM účtov zúčtovacích bánk v dlhej pozícii sa zadávajú v osobitných súboroch a

b)

pripísanie v prospech PM účtov zúčtovacích bánk v dlhej pozícii sa uskutoční až po zaúčtovaní na ťarchu PM účtov zúčtovacích bánk v krátkej pozícii.

3.

Ak sa multilaterálne zúčtovanie neuskutoční (napríklad preto, že nie všetky zložky z účtov zúčtovacích bánk v krátkej pozícii boli úspešné), AS zadá platobné pokyny s cieľom vrátiť debetné transakcie, ktoré už boli zúčtované.

4.

Centrálne banky pridruženého systému môžu ponúkať:

a)

zúčtovanie platobných pokynov v rámci určitých lehôt, ktoré stanoví AS, ako je uvedené v bode 15 podbode 3, a/alebo

b)

funkciu „informačnej lehoty“, ako je uvedené v bode 15 podbode 1.

5.

Zúčtovacie banky a pridružené systémy majú prístup k informáciám prostredníctvom ICM. Dokončenie zúčtovania alebo jeho neuskutočnenie sa oznámi pridruženým systémom. Ak o to zúčtovacie banky požiadajú, úspešné zúčtovanie sa im oznámi prostredníctvom správy SWIFT MT 900 alebo MT 910.

12.   Zúčtovací postup č. 4 Štandardné multilaterálne zúčtovanie

1.

Ak centrálne banky pridruženého systému a zúčtovacie centrálne banky ponúkajú zúčtovací postup č. 4, podporujú zúčtovanie multilaterálnych hotovostných pozícií AS transakcií zúčtovaním platobných pokynov zadaných AS v dávkach. Centrálne banky pridruženého systému otvoria pre takýto AS osobitný technický účet.

2.

Centrálne banky pridruženého systému a zúčtovacie centrálne banky zabezpečia požadované zoraďovanie platobných pokynov. Ak boli všetky debety úspešne sústredené, pripíšu sa len kredity. Platobné pokyny a) zaúčtovať na ťarchu účtov zúčtovacích bánk v krátkej pozícii a pripísať v prospech technického účtu AS a b) pripísať v prospech účtov zúčtovacích bánk v dlhej pozícii a zaúčtovať na ťarchu technického účtu AS sa zadávajú v jednom súbore.

3.

Ako prvé sa zúčtujú platobné pokyny na zaúčtovanie na ťarchu PM účtu zúčtovacích bánk v krátkej pozícii a pripísanie v prospech technického účtu AS, až po zúčtovaní všetkých takýchto platobných pokynov (vrátane možného financovania technického účtu prostredníctvom mechanizmu garančného fondu) sa pripíšu určité sumy v prospech PM účtov zúčtovacích bánk v dlhej pozícii.

4.

Ak je platobný pokyn na zaúčtovanie na ťarchu PM účtu zúčtovacej banky v krátkej pozícii v čakacom rade v súlade s prílohou II, zúčtovacie centrálne banky informujú takúto zúčtovaciu banku prostredníctvom správy vysielanej ICM.

5.

Ak má zúčtovacia banka v krátkej pozícii na svojom PM účte nedostatok peňažných prostriedkov, ASCB spustí mechanizmus garančného fondu, ak je takýto mechanizmus ustanovený v dvojstrannom dojednaní medzi ASCB a AS.

6.

Ak nie je ustanovený žiadny mechanizmus garančného fondu a celé zúčtovanie sa neuskutoční, potom sa má za to, že centrálne banky pridruženého systému a zúčtovacie centrálne banky dostali pokyn vrátiť všetky platobné pokyny v súbore a majú vrátiť platobné príkazy, ktoré už boli zúčtované.

7.

Centrálne banky pridruženého systému informujú zúčtovacie banky o neuskutočnení zúčtovania prostredníctvom správy vysielanej ICM.

8.

Zúčtovacie centrálne banky môžu ponúkať:

a)

zúčtovanie platobných pokynov v rámci určitých lehôt, ktoré stanoví AS, ako je uvedené v bode 15 podbode 3;

b)

funkciu „informačnej lehoty“, ako je uvedené v bode 15 podbode 1;

c)

mechanizmus garančného fondu, ako je uvedené v bode 15 podbode 4.

9.

Zúčtovacie banky a pridružené systémy majú prístup k informáciám prostredníctvom ICM. Dokončenie zúčtovania alebo jeho neuskutočnenie sa oznámi pridruženým systémom. Ak o to zúčtovacie banky požiadajú, úspešné zúčtovanie sa im oznámi prostredníctvom správy SWIFT MT 900 alebo MT 910.

13.   Zúčtovací postup č. 5 Simultánne multilaterálne zúčtovanie

1.

Ak centrálne banky pridruženého systému a zúčtovacie centrálne banky ponúkajú zúčtovací postup č. 5, podporujú zúčtovanie multilaterálnych hotovostných pozícií AS transakcií zúčtovaním platobných pokynov zadaných AS. Na zúčtovanie príslušných platobných pokynov sa použije algoritmus č. 4 (pozri dodatok I prílohy II). Na rozdiel od zúčtovacieho postupu č. 4 funguje zúčtovací postup č. 5 na princípe „všetko alebo nič“. V rámci tohto postupu sa zaúčtovanie na ťarchu PM účtov zúčtovacích bánk v krátkej pozícii a pripísanie v prospech PM účtov zúčtovacích bánk v dlhej pozícii uskutočňuje súčasne (skôr ako po poradí, ako je tomu v zúčtovacom postupe č. 4). Bod 12 sa uplatňuje primerane s výhradou nasledujúcej zmeny. Ak jeden alebo viacero platobných pokynov nemôže byť zúčtovaných, všetky platobné pokyny sa zoradia do čakacieho radu a zopakuje sa algoritmus č. 4, ako je uvedený v bode 16 podbode 1, s cieľom zúčtovať AS platobné pokyny, ktoré sú v čakacom rade.

2.

Centrálne banky pridruženého systému môžu ponúkať:

a)

zúčtovanie platobných pokynov v rámci určitých lehôt, ktoré stanoví AS, ako je uvedené v bode 15 podbode 3;

b)

funkciu „informačnej lehoty“, ako je uvedené v bode 15 podbode 1;

c)

mechanizmus garančného fondu, ako je uvedené v bode 15 podbode 4.

3.

Zúčtovacie banky a pridružené systémy majú prístup k informáciám prostredníctvom ICM. Dokončenie zúčtovania alebo jeho neuskutočnenie sa oznámi pridruženým systémom. Ak o to zúčtovacie banky požiadajú, úspešné zúčtovanie sa im oznámi prostredníctvom správy SWIFT MT 900 alebo MT 910.

4.

Ak je platobný pokyn na zaúčtovanie na ťarchu PM účtu zúčtovacej banky v krátkej pozícii v čakacom rade v súlade s prílohou II, dotknutá SCB informuje zúčtovacie banky prostredníctvom správy vysielanej ICM.

14.   Zúčtovací postup č. 6 Vyčlenená likvidita

1.

Zúčtovací postup č. 6 možno použiť tak pre model s rozhraním, ak aj pre integrovaný model, ako je nižšie uvedené v podbodoch 3 až 10 a 11 až 13. V prípade integrovaného modelu musí príslušný AS použiť zrkadlový účet na sústredenie potrebnej likvidity, ktorá bola vyčlenená jeho zúčtovacími bankami. V prípade modelu s rozhraním musí zúčtovacia banka otvoriť aspoň jeden podúčet, ktorý sa vzťahuje na konkrétny AS.

2.

Ak o to zúčtovacie banky požiadajú, pripísanie v prospech ich PM účtov, a ak je to použiteľné, ich podúčtov, a zaúčtovanie na ťarchu ich PM účtov, a ak je to použiteľné, ich podúčtov, sa im oznámi prostredníctvom správy SWIFT MT 900 alebo MT 910.

A.   Model s rozhraním („interfaced model“)

3.

Ak centrálne banky pridruženého systému a zúčtovacie centrálne banky ponúkajú zúčtovací postup č. 6, podporujú zúčtovanie bilaterálnych a/alebo multilaterálnych hotovostných pozícií AS transakcií prostredníctvom:

a)

vytvorenia možnosti, aby si zúčtovacia banka mohla vopred zabezpečiť peňažné prostriedky na svoje predpokladané zúčtovacie záväzky (vypočítané na základe odhadu) prostredníctvom prevodov likvidity zo svojho PM účtu na svoj podúčet (ďalej len „vyčlenená likvidita“) pred spracovaním zo strany AS, a

b)

zúčtovania AS platobných pokynov následne po dokončení spracovania zo strany AS: vo vzťahu k zúčtovacím bankám v krátkej pozícii zaúčtovaním na ťarchu ich podúčtov (v rámci limitov peňažných prostriedkov, ktoré sú na takomto účte) a pripísaním v prospech technického účtu AS a vo vzťahu k zúčtovacím bankám v dlhej pozícii pripísaním v prospech ich podúčtov a zaúčtovaním na ťarchu technického účtu AS.

4.

Ak sa ponúka zúčtovací postup č. 6:

a)

zúčtovacie centrálne banky otvoria aspoň jeden podúčet vo vzťahu k jednotlivému AS pre každú zúčtovaciu banku a

b)

ASCB otvorí technický účet pre AS na: i) pripísanie peňažných prostriedkov sústredených z podúčtov zúčtovacích bánk v krátkej pozícii v prospech tohto účtu a ii) zaúčtovanie peňažných prostriedkov na ťarchu tohto účtu, keď sa uskutočňuje ich pripísanie v prospech vyčlenených podúčtov zúčtovacích bánk v dlhej pozícii.

5.

Zúčtovací postup č. 6 sa ponúka tak pre denné spracovanie, ako aj nočnú prevádzku pridružených systémov. V druhom prípade začína nový pracovný deň ihneď po splnení požiadaviek na povinné minimálne rezervy; akékoľvek neskôr uskutočnené zaúčtovanie na ťarchu alebo pripísanie v prospech príslušných účtov sa započítava do hodnôt nového pracovného dňa.

6.

Centrálne banky pridruženého systému a zúčtovacie centrálne banky ponúkajú v rámci zúčtovacieho postupu č. 6 a so zreteľom na vyčlenenú likviditu tieto druhy služieb prevodu likvidity z podúčtu alebo na podúčet:

a)

trvalé príkazy, ktoré môžu zúčtovacie banky počas pracovného dňa kedykoľvek zadať alebo zmeniť prostredníctvom ICM (ak je dostupný). Trvalé príkazy zadané po odoslaní správy „začiatok postupu“ v daný pracovný deň sú platné len pre nasledujúci pracovný deň. Viaceré trvalé príkazy na pripísanie v prospech rôznych podúčtov sa zúčtovávajú v poradí podľa ich sumy, pričom sa začína s tými s najvyššou sumou. Ak sa počas nočnej prevádzky pridruženého systému zadajú trvalé príkazy, s ohľadom na ktoré nie sú na PM účte dostatočné peňažné prostriedky, takéto príkazy sa zúčtovávajú po pomernom znížení všetkých príkazov;

b)

bežné príkazy, ktoré môžu byť zadané v priebehu zúčtovacieho postupu č. 6 (vymedzeného časovým rozpätím od správy „začiatok postupu“ do správy „koniec postupu“) len zúčtovacou bankou (prostredníctvom ICM) alebo príslušným AS prostredníctvom XML správy a ktoré budú zúčtované len s účinnosťou od cyklu spracovania AS, ktorý sa ešte nezačal. Bežný príkaz, s ohľadom na ktorý nie sú na PM účte dostatočné peňažné prostriedky, sa zúčtuje čiastočne,

a

c)

SWIFT príkazy, ktoré sa uskutočňujú prostredníctvom správy MT 202 a ktoré môžu byť zadané len počas priebehu zúčtovacieho postupu č. 6 a len počas denného spracovania. Takéto príkazy sa ihneď zúčtovávajú. V prípade práve prebiehajúceho cyklu sa uvedené uskutoční bez oznámenia AS.

7.

Zúčtovací postup č. 6 sa začína prostredníctvom správy „začiatok postupu“ a končí sa prostredníctvom správy „koniec postupu“, pričom obe správy zasiela AS. V prípade nočnej prevádzky pridruženého systému však zasiela správu „začiatok postupu“ ASCB. Správa „začiatok postupu“ spúšťa zúčtovávanie trvalých príkazov na prevod likvidity na podúčty. Správa „koniec postupu“ vedie k automatickému spätnému prevodu likvidity z podúčtu na PM účet.

8.

V rámci zúčtovacieho postupu č. 6 sa v priebehu AS cyklu spracovania zmrazí vyčlenená likvidita na podúčtoch (začínajúc správou „začiatok cyklu“ a končiac správou „koniec cyklu“, ktoré zasiela AS) a následne sa uvoľní.

9.

V rámci každého AS cyklu spracovania sa platobné pokyny zúčtovávajú pomocou vyčlenenej likvidity, pričom sa spravidla použije algoritmus č. 5 (ako je uvedené v dodatku I prílohy II).

10.

V rámci každého AS cyklu spracovania môže byť vyčlenená likvidita zúčtovacej banky zvýšená prostredníctvom pripísania určitých prichádzajúcich platieb priamo v prospech jej podúčtov (napr. vyplatenie kupónových výnosov alebo splátkové platby). V takýchto prípadoch musí byť likvidita najskôr pripísaná v prospech technického účtu a následne zaúčtovaná na ťarchu takéhoto účtu pred pripísaním likvidity v prospech podúčtu (alebo v prospech PM účtu).

B.   Integrovaný model

11.

Ak centrálne banky pridruženého systému a zúčtovacie centrálne banky ponúkajú pre integrované modely zúčtovací postup č. 6, podporujú takéto zúčtovanie. V prípade, ak sa zúčtovací postup č. 6 používa pre integrovaný model počas denného spracovávania, ponúka sa len obmedzená funkcia.

12.

Centrálne banky pridruženého systému a zúčtovacie centrálne banky ponúkajú v rámci zúčtovacieho postupu č. 6 a so zreteľom na integrovaný model tieto druhy služieb prevodu likvidity na zrkadlový účet:

a)

trvalé príkazy (pre denné spracovávanie a pre nočnú prevádzku pridruženého systému), ktorý môžu zúčtovacie banky počas pracovného dňa kedykoľvek zadať alebo zmeniť prostredníctvom ICM (ak je dostupný). Trvalé príkazy zadané po odoslaní správy „začiatok postupu“ v daný pracovný deň sú platné len pre nasledujúci pracovný deň. Viaceré trvalé príkazy sa zúčtovávajú v poradí podľa ich sumy, pričom sa začína s tými s najvyššou sumou. Ak trvalý príkaz pre denné spracovávanie nie je krytý, odmietne sa. Ak sa počas nočnej prevádzky pridruženého systému zadajú trvalé príkazy, s ohľadom na ktoré nie sú na PM účte dostatočné peňažné prostriedky, takéto príkazy sa zúčtovávajú po pomernom znížení všetkých príkazov;

b)

bežné príkazy, ktoré môžu byť zadané v priebehu zúčtovacieho postupu č. 6 (vymedzeného časovým rozpätím od správy „začiatok postupu“ do správy „koniec postupu“) len zúčtovacou bankou (prostredníctvom ICM) alebo príslušným AS prostredníctvom XML správy a ktoré budú zúčtované len s účinnosťou od cyklu spracovania AS, ktorý sa ešte nezačal. Bežný príkaz, s ohľadom na ktorý nie sú na PM účte dostatočné peňažné prostriedky, sa zúčtuje čiastočne,

a

c)

SWIFT príkazy, ktoré sa uskutočňujú prostredníctvom správy MT 202 a ktoré môžu byť zadané len počas denného spracovávania. Takéto príkazy sa ihneď zúčtovávajú.

13.

Pravidlá, ktoré sa vzťahujú na správy „začiatok postupu“ a „koniec postupu“, ako aj tie, ktoré sa vzťahujú na začiatok a koniec cyklu pre model s rozhraním, sa uplatňujú primerane.

15.   Fakultatívne súvisiace mechanizmy

1.

Pre zúčtovacie postupy č. 3, č. 4 a č. 5 môžu centrálne banky pridruženého systému ponúkať fakultatívny súvisiaci mechanizmus „informačná lehota“. Ak AS (alebo jeho ASCB v jeho mene) stanovili voliteľný čas „informačná lehota“, zúčtovacia banka prijme správu vysielanú ICM, ktorá označuje čas, dokedy môže zúčtovacia banka požadovať vrátenie príslušného platobného pokynu. SCB takúto žiadosť zohľadní, len ak je zaslaná prostredníctvom AS a ním schválená. Zúčtovanie začne, ak SCB do uplynutia času „informačná lehota“ nedostane takúto žiadosť. Na základe prijatia takejto žiadosti SCB v rámci „informačnej lehoty“:

a)

ak sa na bilaterálne zúčtovanie používa zúčtovací postup č. 3, príslušný platobný pokyn sa vráti, a

b)

ak sa na zúčtovanie multilaterálnych zostatkov používa zúčtovací postup č. 3 alebo ak v sa zúčtovacom postupe č. 4 celé zúčtovanie neuskutoční, všetky platobné pokyny v súbore sa vrátia a všetky zúčtovacie banky a AS sa upovedomia prostredníctvom správy vysielanej ICM.

2.

Ak AS zašle zúčtovacie pokyny pred plánovaným časom zúčtovania („od“), pokyny sa uložia, dokiaľ nenastane plánovaný čas. V takom prípade sa platobné pokyny zadajú do vstupnej dispozície len vtedy, ak nastane čas „od“. Tento fakultatívny mechanizmus možno použiť v zúčtovacích postupoch č. 1 a č. 2.

3.

Čas zúčtovania („do“) umožňuje vymedziť ohraničené časové obdobie pre AS zúčtovanie s cieľom nebrániť zúčtovaniu alebo neodkladať zúčtovanie iných transakcií súvisiacich s AS alebo TARGET2 transakcií. Ak ktorýkoľvek platobný pokyn nie je zúčtovaný dovtedy, kým nastane čas „do“, tieto platobné pokyny sa buď vrátia, alebo v prípade zúčtovacích postupov č. 4 a č. 5 možno spustiť mechanizmus garančného fondu. Čas zúčtovania „do“ možno stanoviť pre zúčtovacie postupy č. 1 až č. 5.

4.

Mechanizmus garančného fondu možno použiť, ak likvidita zúčtovacej banky nie je dostatočná na krytie jej záväzkov vyplývajúcich z AS zúčtovania. S cieľom umožniť zúčtovanie všetkých platobných pokynov zahrnutých do AS zúčtovania sa tento mechanizmus použije na zabezpečenie potrebnej dodatočnej likvidity. Tento mechanizmus možno použiť na zúčtovacie postupy č. 4 a č. 5. Ak sa má použiť mechanizmus garančného fondu, je potrebné viesť osobitný účet garančného fondu, na ktorom je „núdzová likvidita“ dostupná alebo je na požiadanie k dispozícii.

16.   Používané algoritmy

1.

Algoritmus č. 4 podporuje zúčtovací postup č. 5. Na uľahčenie zúčtovania a zníženie potrebnej likvidity sa do neho zahrnú všetky platobné pokyny (bez ohľadu na ich prioritu). AS platobné pokyny, ktoré sa majú zúčtovať v rámci zúčtovacieho postupu č. 5, obídu vstupnú dispozíciu a sú ponechané oddelene v PM až do skončenia prebiehajúceho optimalizačného postupu. Viaceré pridružené systémy, ktoré používajú zúčtovací postup č. 5, budú zahrnuté do toho istého cyklu algoritmu č. 4, ak zamýšľajú zúčtovávať v rovnakom čase.

2.

V zúčtovacom postupe č. 6 môže zúčtovacia banka vyčleniť určité množstvo likvidity s cieľom zúčtovať zostatky pochádzajúce z určitého AS. Vyčlenenie sa uskutoční vyňatím potrebnej likvidity na špecifickom podúčte (model s rozhraním). Algoritmus č. 5 sa použije tak pre nočnú prevádzku pridruženého systému, ako aj pre denné spracovávanie. Proces zúčtovania sa uskutočňuje prostredníctvom zaúčtovania na ťarchu podúčtov zúčtovacích bánk v krátkej pozícii v prospech technického účtu AS a následne v zaúčtovaní na ťarchu technického účtu AS v prospech podúčtov zúčtovacích bánk v dlhej pozícii. V prípade kreditných zostatkov sa pripísanie môže uskutočniť priamo – ak je označené zo strany AS v rámci príslušnej transakcie – na PM účet zúčtovacej banky. Ak nie je zúčtovanie jedného alebo viacerých pokynov na inkaso úspešné (napr. v dôsledku chyby AS), dotknutá platba sa zaradí do čakacieho radu na podúčet. Zúčtovací postup č. 6 môže využiť algoritmus č. 5, ktorý prebieha na podúčtoch v optimalizačnom postupe. Algoritmus č. 5 navyše nemusí zohľadňovať žiadne obmedzenia alebo rezervácie. Vypočíta sa celková pozícia pre každú zúčtovaciu banku, a ak sú všetky celkové pozície kryté, budú zúčtované všetky transakcie. Transakcie, ktoré nie sú kryté, sa vrátia späť do čakacieho radu.

17.   Účinky pozastavenia alebo ukončenia

Ak k pozastaveniu alebo ukončeniu používania ASI zo strany AS dôjde počas cyklu zúčtovania AS platobných pokynov, má sa za to, že ASCB je oprávnená dokončiť cyklus zúčtovania v mene AS.

18.   Rozpis poplatkov a fakturácia

1.

Pridružený systém, ktorý používa ASI alebo rozhranie účastníka, podlieha bez ohľadu na počet akýchkoľvek účtov, ktoré môže mať vedené v ASCB a/alebo SCB, rozpisu poplatkov, ktorý sa skladá z troch častí, ako je ustanovené nižšie.

a)

Pevný mesačný poplatok vo výške 1 000 EUR, ktorý sa účtuje každému AS (pevný poplatok I).

b)

Druhý pevný mesačný poplatok vo výške od 417 EUR do 4 167 EUR v závislosti od základných hrubých hodnôt eurových hotovostných zúčtovacích transakcií AS (pevný poplatok II):

Pásmo

Od (EUR milión/deň)

Do (EUR milión/deň)

Ročný poplatok

Mesačný poplatok

1

0

do 1 000

5 000 EUR

417 EUR

2

1 000

do 2 500

10 000 EUR

833 EUR

3

2 500

do 5 000

20 000 EUR

1 667 EUR

4

5 000

do 10 000

30 000 EUR

2 500 EUR

5

10 000

do 50 000

40 000 EUR

3 333 EUR

6

nad 50 000

50 000 EUR

4 167 EUR

Hrubé hodnoty eurových hotovostných zúčtovacích transakcií AS vypočíta ASCB raz za rok na základe takýchto hrubých hodnôt počas predchádzajúceho roka a vypočítané hrubé hodnoty sa uplatňujú na výpočet poplatku od 1. januára každého kalendárneho roka.

c)

Transakčný poplatok vypočítaný na rovnakom základe ako rozpis stanovený pre účastníkov TARGET2 v dodatku VI prílohy II. AS si môže vybrať jednu z dvoch možností: buď zaplatenie paušálneho poplatku vo výške 0,80 EUR za transakciu (možnosť A), alebo zaplatenie poplatku vypočítaného na zostupnom základe (možnosť B), s výhradou týchto zmien:

pre možnosť B sa limity pásiem vzťahujúcich sa na objem platobných pokynov delia dvomi a

mesačný pevný poplatok vo výške 100 EUR (možnosť A) alebo 1 250 EUR (možnosť B) sa účtuje navyše k pevnému poplatku I a k pevnému poplatku II.

2.

Akýkoľvek poplatok, ktorý súvisí s platobným pokynom zadaným zo strany AS alebo s platbou prijatou AS buď prostredníctvom rozhrania účastníka, alebo prostredníctvom ASI, sa účtuje výhradne tomuto AS. Rada guvernérov môže ustanoviť podrobnejšie pravidlá pre určenie, ktoré transakcie zúčtovávané prostredníctvom ASI podliehajú zaplateniu poplatku.

3.

Každý AS dostane faktúru od svojej príslušnej ASCB za predchádzajúci mesiac, ktorá je založená na poplatkoch uvedených v podbode 1, najneskôr v piaty pracovný deň nasledujúceho mesiaca. Platby sa uhradia najneskôr v desiaty pracovný deň daného mesiaca na účet, ktorý uvedie ASCB, alebo sa zaúčtujú na ťarchu účtu, ktorý uvedie AS.

4.

Na účely tohto bodu sa každý AS, ktorý bol určený podľa smernice 98/26/ES, posudzuje samostatne, aj keď sú dva alebo viaceré z nich prevádzkované tým istým právnym subjektom. Rovnaké pravidlo sa uplatňuje na pridružené systémy, ktoré neboli určené podľa smernice 98/26/ES, v takom prípade sú pridružené systémy označené odkazom na tieto kritériá: a) formálne dojednanie, ktoré je založené na zmluvnom alebo legislatívnom nástroji (napr. dohoda medzi účastníkmi a prevádzkovateľom systému); b) viac účastníkov; c) spoločné pravidlá a štandardizované dojednania a d) pre klíring, netting a/alebo zúčtovanie platieb a/alebo cenných papierov medzi účastníkmi.


Top