Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0066

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/66/ES z 11. decembra 2007 , ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokiaľ ide o zvýšenie účinnosti postupov preskúmania v oblasti zadávania verejných zákaziek (Text s významom pre EHP )

OJ L 335, 20.12.2007, p. 31–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 198 - 213

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/66/oj

20.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/31


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2007/66/ES

z 11. decembra 2007,

ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokiaľ ide o zvýšenie účinnosti postupov preskúmania v oblasti zadávania verejných zákaziek

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (3),

keďže:

(1)

Smernica Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác (4), ako aj smernica Rady 92/13/EHS z 25. februára 1992, ktorou sa koordinujú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia o uplatňovaní právnych predpisov Spoločenstva, o postupoch verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore (5), sa týkajú postupov preskúmania, pokiaľ ide o zákazky zadané verejnými obstarávateľmi uvedenými v článku 1 ods. 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (6) a obstarávateľmi uvedenými v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (7). Cieľom smerníc 89/665/EHS a 92/13/EHS je zaručiť účinné uplatňovanie smerníc 2004/18/ES a 2004/17/ES.

(2)

Smernice 89/665/EHS a 92/13/EHS sa preto podľa výkladu Súdneho dvora Európskych spoločenstiev uplatňujú len na zákazky, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smerníc 2004/18/ES a 2004/17/ES bez ohľadu na formu súťažného konania alebo výzvy na súťaž vrátane súťaže návrhov, kvalifikačných systémov a dynamických systémov obstarávania. Členské štáty by v súlade s judikatúrou Súdneho dvora mali zabezpečiť, aby voči rozhodnutiam verejných obstarávateľov a obstarávateľov o tom, či určitá zákazka patrí do osobnej alebo vecnej pôsobnosti smerníc 2004/18/ES a 2004/17/ES, boli k dispozícii účinné a rýchle opravné prostriedky.

(3)

Konzultácie so zainteresovanými stranami, ako aj judikatúra Súdneho dvora poukázali na určitý počet nedostatkov v mechanizmoch preskúmania, ktoré existujú v členských štátoch. Ako dôsledok týchto nedostatkov mechanizmy ustanovené v smerniciach 89/665/EHS a 92/13/EHS nie vždy umožňujú zabezpečiť súlad s právom Spoločenstva, najmä v čase, keď sa porušenia ešte dajú napraviť. Z tohto dôvodu by sa mali posilniť záruky transparentnosti a nediskriminácie, ktoré majú poskytnúť uvedené smernice, aby sa zabezpečilo, že Spoločenstvo ako celok plne využíva pozitívne vplyvy modernizácie a zjednodušenia pravidiel týkajúcich sa verejného obstarávania, ktoré sa dosiahli v smerniciach 2004/18/ES a 2004/17/ES. Smernice 89/665/EHS a 92/13/EHS by sa preto mali zmeniť a doplniť o podstatné upresnenia, ktoré umožňujú dosiahnuť výsledky, o ktorých dosiahnutie sa snažil zákonodarca Spoločenstva.

(4)

Medzi zistené nedostatky patrí najmä absencia lehoty, ktorá by umožňovala účinné preskúmanie medzi rozhodnutím o zadaní zákazky a uzavretím príslušnej zmluvy. Toto niekedy spôsobuje, že verejní obstarávatelia a obstarávatelia sa snažia o dosiahnutie nezvratnosti dôsledkov spochybneného rozhodnutia o zadaní zákazky tým, že veľmi rýchlo pristupujú k podpísaniu zmluvy. Aby sa odstránili tieto nedostatky, ktoré sú vážnou prekážkou pre účinnú právnu ochranu dotknutých uchádzačov, a to tých uchádzačov, ktorí ešte neboli s konečnou platnosťou vylúčení, je potrebné ustanoviť minimálnu odkladnú lehotu, počas ktorej sa odloží uzavretie predmetnej zmluvy bez ohľadu na to, či k rozhodnutiu dochádza v okamihu podpisu zmluvy, alebo nie.

(5)

Minimálna dĺžka odkladnej lehoty by mala zohľadňovať rozličné komunikačné prostriedky. V prípade použitia rýchlych komunikačných prostriedkov je možné ustanoviť kratšiu lehotu ako pri použití iných komunikačných prostriedkov. V tejto smernici sa ustanovujú len minimálne odkladné lehoty. Členské štáty môžu zaviesť alebo zachovať lehoty, ktoré sú dlhšie ako tieto minimálneho lehoty. Členské štáty tiež v prípade súčasného použitia rozličných komunikačných prostriedkov môžu rozhodnúť o tom, ktorá lehota by sa mala uplatňovať.

(6)

Odkladná lehota by dotknutým uchádzačom mala poskytnúť dostatočný čas na to, aby preskúmali rozhodnutie o zadaní zákazky a posúdili, či je vhodné iniciovať postup preskúmania. Dotknutým uchádzačom by sa spolu s oznámením rozhodnutia o zadaní zákazky mali poskytnúť príslušné informácie, ktoré potrebujú k účinnému preskúmaniu. Uvedené sa zodpovedajúcim spôsobom uplatňuje na záujemcov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ včas nesprístupnil informácie o zamietnutí ich žiadostí.

(7)

Medzi takéto relevantné informácie patrí najmä zhrnutie relevantných dôvodov v ustanovených v článku 41 smernice 2004/18/ES a v článku 49 smernice 2004/17/ES. Nakoľko trvanie odkladnej lehoty sa v jednotlivých členských štátoch líši, je tiež dôležité, aby dotknutí uchádzači a záujemcovia boli oboznámení so skutočnou lehotou, ktorú majú k dispozícii na účely začatia postupu preskúmania.

(8)

Takáto minimálna odkladná lehota sa nemá uplatňovať, ak sa v smernici 2004/18/ES alebo v smernici 2004/17/ES nevyžaduje predchádzajúce uverejnenie oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania v Úradnom vestníku Európskej únie, a to predovšetkým v mimoriadne naliehavých prípadoch ustanovených v článku 31 ods. 1 písm. c) smernice 2004/18/ES alebo článku 40 ods. 3 písm. d) smernice 2004/17/ES. V týchto prípadoch je postačujúce ustanoviť účinné postupy preskúmania po uzavretí zmluvy. Odkladná lehota nie je nevyhnutná ani vtedy, ak je jediný dotknutý uchádzač zároveň tým uchádzačom, ktorému sa zadala zákazka, a dotknutí záujemcovia neexistujú. V tomto prípade do postupu verejného obstarávania nie je zainteresovaný žiadny iný subjekt, ktorý by mal záujem o zaslanie oznámenia a ktorý by mohol využiť odkladnú lehotu, ktorá umožňuje účinné preskúmanie.

(9)

A nakoniec, v prípade zákaziek zadaných na základe rámcovej dohody alebo dynamického obstarávacieho systému by povinná odkladná lehota mohla ovplyvniť zvýšenie efektívnosti, ktoré je cieľom týchto postupov verejného obstarávania. Členské štáty by preto mali mať možnosť v súlade s článkom 2d smerníc 89/665/EHS a 92/13/EHS namiesto zavedenia povinnej odkladnej lehoty stanoviť neplatnosť ako efektívnu sankciu pre porušenie druhej zarážky druhého pododseku článku 32 ods. 4 a článku 33 ods. 5 a 6 smernice 2004/18/ES, ako aj pre porušenie článku 15 ods. 5 a 6 smernice 2004/17/ES.

(10)

V prípadoch uvedených v článku 40 ods. 3 písm. i) smernice 2004/17/ES sa pri zákazkách zadaných na základe rámcovej dohody nevyžaduje predchádzajúce uverejnenie oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania v Úradnom vestníku Európskej únie. V uvedených prípadoch by odkladná lehota nemala byť povinná.

(11)

Ak členský štát požaduje od subjektu, ktorý má v úmysle využiť postup preskúmania, aby o svojom úmysle informoval verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, je nevyhnutné jednoznačne stanoviť, že by sa tým nemala ovplyvniť odkladná lehota ani žiadna iná lehota vzťahujúca sa na podanie žiadosti o preskúmanie. Rovnako ak členský štát vyžaduje, aby dotknutý subjekt požiadal o preskúmanie najskôr verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, je potrebné, aby mal tento subjekt k dispozícii primeranú minimálnu lehotu, v rámci ktorej sa môže obrátiť na príslušný orgán zodpovedný za preskúmanie pred uzavretím zmluvy v prípade, že chce napadnúť odpoveď alebo podať sťažnosť, že nedostal odpoveď od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.

(12)

Podanie žiadosti o preskúmanie tesne pred koncom minimálnej odkladnej lehoty by nemalo zapríčiniť, že orgán zodpovedný za postup preskúmania nebude mať k dispozícii nevyhnutný minimálny čas, aby mohol konať, najmä predĺžiť odkladnú lehotu na uzavretie zmluvy. Je preto potrebné ustanoviť samostatnú minimálnu odkladnú lehotu, ktorá by nemala uplynúť skôr, ako orgán zodpovedný za preskúmanie prijme rozhodnutie vo veci žiadosti. Tým by sa orgánu zodpovednému za preskúmanie nemala vziať možnosť uskutočniť predbežné posúdenie toho, či je preskúmanie ako také prípustné. Členské štáty môžu ustanoviť, že táto lehota uplynie buď v okamihu, keď orgán zodpovedný za preskúmanie prijme rozhodnutie o žiadosti o uplatnení dočasných opatrení vrátane ďalšieho odloženia uzavretia zmluvy, alebo keď orgán zodpovedný za preskúmanie prijme rozhodnutie vo veci, predovšetkým o žiadosti o zrušenie nezákonných rozhodnutí.

(13)

S cieľom bojovať proti nezákonne vedenému priamemu zadávaniu zákaziek, ktoré Súdny dvor označil za najvážnejšie porušenie práva Spoločenstva v oblasti zadávania verejných zákaziek zo strany verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, by sa mali ustanoviť účinné, primerané a odradzujúce sankcie. Zmluvy uzavreté na základe nezákonne vedeného priameho zadávania zákaziek by sa preto mali v zásade považovať za neplatné. Neplatnosť by nemala byť automatická, ale mal by ju overiť nezávislý orgán zodpovedný za preskúmanie alebo by mala vyplynúť z rozhodnutia tohto orgánu.

(14)

Neplatnosť je najúčinnejším spôsobom na obnovenie súťaže a vytvorenie nových obchodných príležitostí pre tie hospodárske subjekty, ktorým bola nezákonným spôsobom odobratá možnosť zúčastniť sa na súťaže. Priame zadávanie zákaziek v zmysle tejto smernice by malo zahŕňať všetky zadania zákaziek uskutočnené bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania v Úradnom vestníku Európskej únie v zmysle smernice 2004/18/ES. To zodpovedá konaniu bez predchádzajúcej výzvy na súťaž v zmysle smernice 2004/17/ES.

(15)

Možnými zdôvodneniami pre priame zadávanie zákaziek v zmysle tejto smernice môžu byť výnimky uvedené v článkoch 10 až 18 smernice 2004/18/ES, uplatňovanie článku 31, článku 61 alebo článku 68 smernice 2004/18/ES, zadanie zákazky na služby v súlade s článkom 21 smernice 2004/18/ES alebo zákonné „in-house“ zadávanie zákazky podľa výkladu Súdneho dvora.

(16)

To isté sa uplatňuje na zákazky, ktoré spĺňajú podmienky pre vyňatie alebo podliehajú osobitnej úprave v súlade s článkom 5 ods. 2, článkami 18 až 26, článkami 29 a 30 alebo článkom 62 smernice 2004/17/ES, na prípady, v ktorých sa uplatňuje článok 40 ods. 3 smernice 2004/17/ES, alebo na zadávanie zákaziek na služby v súlade s článkom 32 smernice 2004/17/ES.

(17)

Postup preskúmania by mala mať možnosť uplatniť minimálne každá osoba, ktorá má alebo mala záujem o získanie konkrétnej zákazky a ktorá bola poškodená alebo existuje riziko poškodenia údajným porušením.

(18)

S cieľom predísť závažným porušeniam ustanovení o odkladnej lehote a automatickom pozastavení, ktoré sú základným predpokladom účinného preskúmania, by sa mali uplatňovať účinné sankcie. Z tohto dôvodu by sa zmluvy, ktoré sa uzavreli v rozpore s ustanoveniami o odkladnej lehote a automatickom pozastavení, mali pokladať v zásade za neplatné, ak sa pri ich uzavretí porušili aj smernice 2004/18/ES alebo 2004/17/ES v takej miere, že tieto porušenia ovplyvnili príležitosť uchádzača žiadajúceho o preskúmanie získať zákazku.

(19)

V prípade iných porušení formálnych požiadaviek môžu členské štáty považovať zásadu neplatnosti za neprimeranú. V týchto prípadoch by členské štáty mali mať možnosť ustanoviť alternatívne sankcie, ktoré by boli obmedzené na uloženie pokuty, ktorá by sa mala zaplatiť orgánu nezávislému od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, alebo skrátenie dĺžky trvania zmluvy. Stanovenie náležitosti alternatívnych sankcií a pravidiel ich uplatňovania je na členských štátoch.

(20)

Táto smernica by nemala vylučovať uplatňovanie prísnejších sankcií v súlade s vnútroštátnym právom.

(21)

Pri stanovovaní pravidiel, ktorými sa zabezpečuje, že sa zmluva považuje za neplatnú, majú členské štáty za cieľ dosiahnuť, aby zanikla možnosť vynucovať a vykonávať práva a povinnosti zmluvných strán. Dôsledky vyplývajúce z toho, že sa zmluva považuje za neplatnú, by mali určiť vnútroštátne právne predpisy. Vnútroštátne právne predpisy preto môžu ustanoviť zrušenie všetkých zmluvných povinností so spätnou platnosťou (ex tunc) alebo naopak obmedziť rozsah pôsobnosti zrušenia na tie povinnosti, ktoré by sa mali ešte vykonať (ex nunc). To by nemalo viesť k absencii prísnych sankcií, ak sa povinnosti vyplývajúce zo zmluvy v celom alebo takmer v celom rozsahu už splnili. Pre takéto prípady by členské štáty mali v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi ustanoviť aj alternatívne sankcie zohľadňujúce rozsah, v akom zostáva zmluva platná. Podobne sa vo vnútroštátnych právnych predpisoch majú ustanoviť dôsledky týkajúce sa možného vrátenia akýchkoľvek súm, ktoré sa prípadne vyplatili, ako aj všetkých ostatných foriem možnej náhrady vrátane finančnej náhrady, ak nie je možná náhrada vecná.

(22)

S cieľom zachovať primeranosť uplatňovaných sankcií však členské štáty môžu udeliť orgánu zodpovednému za preskúmanie možnosť nespochybniť zmluvu alebo uznať niektoré z jej dočasných účinkov alebo všetky jej dočasné účinky, ak si výnimočné okolnosti dotknutého prípadu vyžadujú rešpektovanie určitých prevažujúcich dôvodov týkajúcich sa všeobecného záujmu. V uvedených prípadoch by sa namiesto toho mali uplatňovať alternatívne sankcie. Orgán zodpovedný za preskúmanie, ktorý je nezávislý od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, by mal preskúmať všetky súvisiace aspekty s cieľom stanoviť, či si prevažujúce dôvody týkajúce sa všeobecného záujmu vyžadujú, aby sa platnosť zmluvy zachovala.

(23)

Vo výnimočných prípadoch sa použitie rokovacieho konania bez uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania v zmysle článku 31 smernice 2004/18/ES alebo článku 40 ods. 3 smernice 2004/17/ES povolí okamžite po zrušení zmluvy. Ak v uvedených prípadoch môže z technických alebo iných závažných dôvodov zostávajúce zmluvné záväzky vykonať v tomto štádiu len hospodársky subjekt, ktorému bola zadaná zákazka, uplatňovanie prevažujúcich dôvodov je možné považovať za odôvodnené.

(24)

Pri neplatnosti zmluvy sa hospodárske záujmy môžu považovať za prevažujúce dôvody len vtedy, ak by neplatnosť mala za mimoriadnych okolností neprimerané následky. Hospodárske záujmy priamo spojené so zákazkou by však nemali byť prevažujúcimi dôvodmi.

(25)

Okrem toho potreba zabezpečiť trvalú právnu istotu rozhodnutí, ktoré prijali verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia, si vyžaduje stanovenie primeranej minimálnej premlčacej lehoty na preskúmanie, ktoré má za cieľ stanoviť, že zmluva je neplatná.

(26)

S cieľom vyhnúť sa právnej neistote, ktorú by mohla neplatnosť spôsobiť, by členské štáty mali ustanoviť výnimku pre každé zistenie neplatnosti v prípadoch, ak sa verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ domnieva, že priame zadanie zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie je prípustné v súlade so smernicami 2004/18/ES a 2004/17/ES, a ak uplatnil minimálnu odkladnú lehotu umožňujúcu použitie účinných opravných prostriedkov. Dobrovoľné uverejnenie, ktoré spôsobí takúto odkladnú lehotu, v žiadnom prípade neznamená rozšírenie povinností vyplývajúcich zo smernice 2004/18/ES alebo zo smernice 2004/17/ES.

(27)

Keďže táto smernica posilňuje vnútroštátne postupy preskúmania najmä v prípadoch nezákonného priameho zadávania zákaziek, mali by sa hospodárske subjekty podporovať, aby tieto nové mechanizmy používali. Z dôvodov právnej istoty sa možnosť presadiť neplatnosť zmluvy obmedzuje na určité obdobie. Účinnosť týchto lehôt by sa mala dodržiavať.

(28)

Posilnenie účinnosti postupov vnútroštátneho preskúmania by malo nabádať dotknuté subjekty, aby vo väčšej miere využívali možnosti preskúmania prostredníctvom predbežného konania pred uzavretím zmluvy. Za týchto okolností by sa opravný mechanizmus mal zamerať na vážne porušenia práva Spoločenstva týkajúceho sa verejného obstarávania.

(29)

Systém dobrovoľného osvedčovania stanovený v smernici 92/13/EHS, ktorý obstarávateľom umožňoval osvedčiť súlad ich postupov zadávania zákaziek na základe pravidelných kontrol, sa prakticky nevyužíval. Nemôže sa ním teda dosiahnuť cieľ predísť značnému počtu porušení práva Spoločenstva týkajúceho sa verejného obstarávania. Naopak povinnosť zabezpečiť neustálu dostupnosť orgánov akreditovaných na tento cieľ, uložená členským štátom v smernici 92/13/EHS, môže predstavovať udržiavacie administratívne náklady, ktoré už nemajú opodstatnenie, keďže o ne nie je skutočný záujem zo strany obstarávateľov. Z týchto dôvodov by sa systém osvedčovania mal zrušiť.

(30)

Podobne zmierovací mechanizmus ustanovený v smernici 92/13/EHS nevzbudil žiaden skutočný záujem zo strany hospodárskych subjektov. Spôsobila to jednak skutočnosť, že sám o sebe neumožňuje získať záväzné predbežné opatrenia, ktorými by sa včas zabránilo nezákonnému uzavretiu zmluvy, ako aj jeho slabá zlučiteľnosť s dodržiavaním obzvlášť krátkych lehôt, ktoré sa uplatňujú na podanie žiadosti o preskúmanie s cieľom prijať predbežné opatrenia a nezákonné rozhodnutia zrušiť. Okrem toho potenciálna účinnosť zmierovacieho mechanizmu bola ďalej oslabená ťažkosťami, ktoré nastali pri vytváraní úplného a dostatočne rozsiahleho zoznamu nezávislých zmierovateľov v každom členskom štáte, ktorí by boli nepretržite k dispozícií a mohli by spracovávať žiadosti o zmier vo veľmi krátkych lehotách. Z týchto dôvodov by sa tento zmierovací mechanizmus mal zrušiť.

(31)

Komisia by mala byť oprávnená požadovať, aby jej členské štáty úmerne sledovanému cieľu poskytovali informácie o fungovaní vnútroštátnych postupov preskúmania, pričom o rozsahu a povahe týchto informácií by sa malo rozhodnúť spolu s Poradným výborom pre verejné obstarávanie. Iba sprístupnením týchto informácií a po uplynutí dostatočne dlhého obdobia vykonávania bude potom možné správne posúdiť účinky zmien zavedených touto smernicou.

(32)

Komisia by mala skúmať pokrok dosiahnutý v členských štátoch a predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu o účinnosti tejto smernice najneskôr tri roky po termíne na jej vykonanie.

(33)

Opatrenia potrebné na vykonávanie smerníc 89/665/EHS a 92/13/EHS by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (8).

(34)

Keďže z uvedených dôvodov cieľ tejto smernice, a to zvýšenie účinnosti postupov preskúmania v oblasti zadávania zákaziek patriacich do rozsahu pôsobnosti smerníc 2004/18/ES a 2004/17/ES, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale možno ho lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku, táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedeného cieľa, pričom dodržiava zásadu procesnej nezávislosti členských štátov.

(35)

V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (9) sa členské štáty vyzývajú, aby pre seba a v záujme Spoločenstva vypracovali a zverejnili vlastné tabuľky, ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu.

(36)

Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä Chartou základných práv Európskej únie. Cieľom tejto smernice je najmä zabezpečiť plné dodržiavanie práva na účinný prostriedok nápravy a spravodlivý proces v súlade s prvým a druhým pododsekom článku 47 charty.

(37)

Smernice 89/665/EHS a 92/13/EHS by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny a doplnenia smernice 89/665/EHS

Smernica 89/665/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Články 1 a 2 sa nahrádzajú takto:

„Článok 1

Rozsah pôsobnosti a dostupnosť postupov preskúmania

1.   Táto smernica sa vzťahuje na zákazky uvedené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (10), pokiaľ tieto zákazky nie sú vyňaté z rozsahu pôsobnosti v súlade s článkami 10 až 18 tejto smernice.

Zákazky v zmysle tejto smernice zahŕňajú verejné zákazky, rámcové dohody, verejné koncesie na práce a dynamické obstarávacie systémy.

Pokiaľ ide o zákazky, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice 2004/18/ES, členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa rozhodnutia prijaté verejnými obstarávateľmi mohli účinne a predovšetkým čo najskôr preskúmať v súlade s podmienkami ustanovenými v článkoch 2 až 2f tejto smernice z dôvodu, že tieto rozhodnutia porušili právo Spoločenstva v oblasti verejného obstarávania alebo vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa toto právo transponuje.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby v dôsledku toho, že sa v tejto smernici rozlišuje medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorými sa vykonáva právo Spoločenstva, a ostatnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, nedochádzalo k diskriminácii medzi podnikmi, ktoré tvrdia, že boli poškodené v rámci postupu zadávania zákazky.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby si postupy preskúmania mohla na základe podrobných pravidiel, ktoré môžu ustanoviť členské štáty, uplatniť prinajmenšom každá osoba, ktorá má alebo mala záujem o získanie určitej zákazky a ktorá bola poškodená alebo existuje riziko poškodenia údajným porušením.

4.   Členské štáty môžu požadovať, aby osoba, ktorá si želá využiť postup preskúmania, informovala verejného obstarávateľa o údajnom porušení a o svojom úmysle domáhať sa preskúmania pod podmienkou, že to neovplyvní odkladnú lehotu v súlade s článkom 2a ods. 2 alebo akékoľvek iné lehoty pre podanie žiadosti o preskúmanie v súlade s článkom 2c.

5.   Členské štáty môžu požadovať, aby dotknutá osoba požiadala o preskúmanie najskôr verejného obstarávateľa. V takom prípade členské štáty zabezpečia, aby podanie takejto žiadosti o preskúmanie viedlo k okamžitému odloženiu možnosti uzavrieť zmluvu.

Členské štáty rozhodnú o vhodných komunikačných prostriedkoch vrátane faxu alebo elektronických prostriedkov, ktoré sa použijú na podanie žiadosti o preskúmanie uvedenej v prvom pododseku.

Odloženie uvedené v prvom pododseku sa neskončí pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď verejný obstarávateľ poslal svoju odpoveď faxom alebo elektronickými prostriedkami, alebo pri využití iných komunikačných prostriedkov pred uplynutím lehoty najmenej 15 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď verejný obstarávateľ poslal svoju odpoveď, alebo pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia odpovede.

Článok 2

Požiadavky na postupy preskúmania

1.   Členské štáty zabezpečia, aby prijaté opatrenia, ktoré sa týkajú postupov preskúmania uvedených v článku 1, zahŕňali ustanovenie o právomoci:

a)

pri najbližšej príležitosti a formou predbežných konaní prijať predbežné opatrenia na účely nápravy údajného porušenia alebo zabránenia ďalšiemu poškodeniu dotknutých záujmov vrátane opatrení na pozastavenie alebo zabezpečenie pozastavenia postupu zadávania verejnej zákazky alebo vykonávania akéhokoľvek rozhodnutia prijatého verejným obstarávateľom;

b)

zrušiť alebo zabezpečiť zrušenie nezákonne prijatých rozhodnutí vrátane odstránenia diskriminačných technických, ekonomických alebo finančných kritérií uvedených vo výzvach na predloženie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v akýchkoľvek iných dokumentoch týkajúcich sa postupu zadávania zákazky;

c)

uznať škody, ktoré osobám vznikli porušením.

2.   Právomoci uvedené v odseku 1 a v článkoch 2d a 2e môžu byť prenesené na samostatné orgány, ktoré sú zodpovedné za rôzne aspekty postupu preskúmania.

3.   Ak orgán prvého stupňa, ktorý je nezávislý od verejného obstarávateľa, preskúma rozhodnutie o zadaní zákazky, členské štáty zabezpečia, aby verejný obstarávateľ nemohol uzavrieť zmluvu, pokým orgán zodpovedný za preskúmanie nerozhodne buď o žiadosti o uplatnenie predbežných opatrení, alebo o žiadosti o preskúmanie. Toto pozastavenie sa neskončí skôr, ako uplynie odkladná lehota uvedená v článku 2a ods. 2 a v článku 2d ods. 4 a 5.

4.   S výnimkou prípadov ustanovených v odseku 3 a v článku 1 ods. 5 nemusia postupy preskúmania automaticky znamenať pozastavenie postupov zadávania zákaziek, ktorých sa týkajú.

5.   Členské štáty môžu ustanoviť, aby orgán zodpovedný za postup preskúmania mohol vziať do úvahy pravdepodobné dôsledky predbežných opatrení na všetky záujmy, ktoré by mohli byť poškodené, ako aj verejný záujem, a mohol rozhodnúť, že takéto opatrenia nenariadi v prípade, ak by ich negatívne dôsledky mohli prevýšiť ich výhody.

Rozhodnutím, ktorým sa zamietajú predbežné opatrenia, nie sú dotknuté žiadne ďalšie nároky osoby, ktorá takéto opatrenia požaduje.

6.   Členské štáty môžu ustanoviť, že v prípadoch, keď sa požaduje náhrada škôd z dôvodu nezákonného rozhodnutia, musí napadnuté rozhodnutie zrušiť najprv orgán, ktorý má na to potrebné právomoci.

7.   S výnimkou prípadov ustanovených v článkoch 2d až 2f sa účinky výkonu právomocí uvedených v odseku 1 tohto článku na zmluvu uzavretú po zadaní zákazky upravia vnútroštátnym právom.

Okrem toho, s výnimkou prípadu, keď sa pred priznaním náhrady škody rozhodnutie musí zrušiť, môže členský štát stanoviť, že po uzavretí zmluvy v súlade s článkom 1 ods. 5, odsekom 3 tohto článku alebo článkami 2a až 2f sa právomoci orgánu, ktorý je zodpovedný za postupy preskúmania, obmedzia na priznanie náhrady škody ktorejkoľvek osobe poškodenej porušením.

8.   Členské štáty zabezpečia účinný výkon rozhodnutí prijatých orgánmi, ktoré sú zodpovedné za preskúmanie.

9.   Ak orgány zodpovedné za postupy preskúmania nemajú súdnu povahu, ich rozhodnutia musia byť vždy písomne odôvodnené. V takomto prípade je tiež potrebné ustanoviť postupy, ktoré zabezpečia, aby každé údajné nezákonné opatrenie prijaté orgánom zodpovedným za preskúmanie alebo každý údajný nedostatok pri výkone na neho prenesených právomocí mohli byť predmetom súdneho preskúmania alebo preskúmania iným orgánom, ktorý je súdnym orgánom v zmysle článku 234 zmluvy a ktorý je nezávislý od verejného obstarávateľa, ako aj orgánu zodpovedného za preskúmanie.

Členovia takého nezávislého orgánu sú vymenúvaní do funkcie a končia svoje pôsobenie vo funkcii za tých istých podmienok ako sudcovia, pokiaľ ide o orgán príslušný pre ich vymenovanie, ich funkčné obdobie a ich odvolanie. Aspoň predseda tohto nezávislého orgánu má rovnakú právnu a odbornú kvalifikáciu ako sudcovia. Nezávislý orgán prijíma rozhodnutia na základe postupu, v ktorom sa vypočujú obidve strany, pričom tieto rozhodnutia sú právne záväzné spôsobom, ktorý určí každý členský štát.

2.

vkladajú sa tieto články:

„Článok 2a

Odkladná lehota

1.   Členské štáty prijmú potrebné ustanovenia, ktoré sú v súlade s minimálnymi podmienkami ustanovenými v odseku 2 tohto článku a v článku 2c a ktorými sa zabezpečí, že osoby uvedené v článku 1 ods. 3 majú dostatočný čas na účinné preskúmanie rozhodnutí pri zadávaní zákazky, ktoré prijali verejní obstarávatelia.

2.   Po rozhodnutí o zadaní zákazky, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti smernice 2004/18/ES, sa zmluva nemôže uzavrieť pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď bolo rozhodnutie o zadaní zákazky poslané dotknutým uchádzačom a záujemcom faxom alebo elektronickými prostriedkami, alebo pri využití iných komunikačných prostriedkov pred uplynutím lehoty najmenej 15 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď sa rozhodnutie o zadaní zákazky zaslalo dotknutým uchádzačom a záujemcom, alebo pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia rozhodnutia o zadaní zákazky.

Uchádzači sa považujú za dotknutých uchádzačov, ak ešte neboli vylúčení s konečnou platnosťou. Vylúčenie nadobúda konečnú platnosť, ak sa oznámilo dotknutým uchádzačom a buď ho uznal za právoplatné nezávislý orgán zodpovedný za preskúmanie, alebo neboli predmetom alebo už nemôžu byť predmetom preskúmania.

Záujemcovia sa považujú za dotknutých záujemcov, ak verejný obstarávateľ nesprístupnil informácie o zamietnutí ich žiadosti pred oznámením o rozhodnutí o zadaní zákazky dotknutým uchádzačom.

K oznámeniu rozhodnutia pri zadávaní zákazky každému dotknutému uchádzačovi a záujemcovi sa pripojí:

zhrnutie relevantných dôvodov ustanovených článku 41 ods. 2 smernice 2004/18/ES s výhradou ustanovení článku 41 ods. 3 uvedenej smernice a

jasné vyhlásenie o presnej odkladnej lehote uplatniteľnej v súlade s ustanoveniami vnútroštátneho práva, ktorými sa transponuje tento odsek.

Článok 2b

Výnimky z odkladnej lehoty

Členské štáty môžu ustanoviť, že lehoty uvedené v článku 2a ods. 2 tejto smernice sa neuplatňujú v týchto prípadoch:

a)

ak smernica 2004/18/ES nepožaduje predchádzajúce uverejnenie oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania v Úradnom vestníku Európskej únie;

b)

ak je jediným dotknutým uchádzačom v zmysle článku 2a ods. 2 tejto smernice osoba, ktorej bola zákazka zadaná, a dotknutí záujemcovia neexistujú;

c)

v prípade zmluvy zadanej na základe rámcovej dohody v zmysle článku 32 smernice 2004/18/ES a v prípade jednotlivej zákazky zadanej na základe dynamického obstarávacieho systému v zmysle článku 33 uvedenej smernice.

Ak sa uplatní táto výnimka, členský štát zabezpečí, aby bola zmluva vyhlásená za neplatnú v súlade s článkami 2d a 2f tejto smernice, ak:

došlo k porušeniu druhej zarážky druhého pododseku článku 32 ods. 4 alebo článku 33 ods. 5 alebo 6 smernice 2004/18/ES a

odhadovaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako prahové hodnoty ustanovené v článku 7 smernice 2004/18/ES.

Článok 2c

Lehoty na podanie žiadosti o preskúmanie

Ak členský štát ustanovil, že každá žiadosť o preskúmanie rozhodnutia verejného obstarávateľa prijatého v rámci alebo v súvislosti s postupom zadávania zákazky, ktoré patrí do rozsahu pôsobnosti smernice 2004/18/ES, musí byť podaná pred uplynutím stanovenej lehoty, táto lehota je najmenej 10 kalendárnych dní, pričom začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď bolo rozhodnutie verejného obstarávateľa poslané uchádzačovi alebo záujemcovi faxom alebo elektronickými prostriedkami, alebo pri využití iných komunikačných prostriedkov pred uplynutím lehoty, ktorá je najmenej 15 kalendárnych dní, pričom začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď bolo rozhodnutie verejného obstarávateľa poslané uchádzačovi alebo záujemcovi, alebo pred uplynutím lehoty, ktorá je najmenej 10 kalendárnych dní, pričom začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia rozhodnutia verejného obstarávateľa. K oznámeniu rozhodnutia verejného obstarávateľa každému uchádzačovi alebo záujemcovi sa pripojí zhrnutie relevantných dôvodov. V prípade žiadosti o preskúmanie týkajúcej sa rozhodnutí uvedených v článku 2 ods. 1 písm. b) tejto smernice, ktoré nie sú predmetom osobitného oznamovania, je lehota najmenej 10 kalendárnych dní odo dňa uverejnenia dotknutého rozhodnutia.

Článok 2d

Neplatnosť

1.   Členské štáty zabezpečia, aby orgán zodpovedný za preskúmanie, ktorý je nezávislý od verejného obstarávateľa, považoval zmluvu za neplatnú alebo aby tento orgán rozhodol o neplatnosti zmluvy v týchto prípadoch:

a)

ak verejný obstarávateľ zadal zákazku bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania v Úradnom vestníku Európskej únie bez toho, aby to povoľovala smernica 2004/18/ES;

b)

v prípade porušenia článku 1 ods. 5, článku 2 ods. 3 alebo článku 2a ods. 2 tejto smernice, ak takéto porušenie neumožnilo uchádzačovi, ktorý žiada o preskúmanie, využiť opravné prostriedky pred zadaním zákazky; v prípade porušenia spojeného s porušením smernice 2004/18/ES, ak takéto porušenie ovplyvnilo možnosť uchádzača žiadajúceho o preskúmanie získať zákazku, alebo

c)

v prípadoch uvedených v článku 2b písm. c) druhom pododseku tejto smernice, ak členské štáty uplatnili výnimku z odkladnej lehoty pre zákazky zadané na základe rámcovej dohody a dynamického obstarávacieho systému.

2.   Dôsledky neplatnosti zmluvy sa upravia vo vnútroštátnom práve.

Vo vnútroštátnom práve sa môže so spätnou účinnosťou ustanoviť zrušenie všetkých zmluvných povinností alebo obmedzenie rozsahu zrušenia na tie povinnosti, ktoré sa ešte majú vykonať. V druhom prípade členské štáty zabezpečia uplatnenie iných sankcií v zmysle článku 2e ods. 2.

3.   Členské štáty môžu ustanoviť, že orgán zodpovedný za preskúmanie, ktorý je nezávislý od verejného obstarávateľa, nesmie vyhlásiť zmluvu za neplatnú, aj keď sa uzavrela nezákonne z dôvodov uvedených v odseku 1, ak tento orgán po preskúmaní všetkých relevantných aspektov zistí, že prevažujúce dôvody týkajúce sa všeobecného záujmu si vyžadujú, aby sa účinky zmluvy zachovali. V tomto prípade sa namiesto toho uplatňujú alternatívne sankcie, ktoré členské štáty ustanovia v zmysle článku 2e ods. 2.

Hospodárske záujmy sa môžu v prípade neplatnosti zmluvy považovať za prevažujúce dôvody len vtedy, ak by neplatnosť mala za mimoriadnych okolností neprimerané následky.

Hospodárske záujmy priamo spojené so zákazkou však nesmú byť prevažujúcimi dôvodmi týkajúcimi sa všeobecného záujmu. Hospodárske záujmy priamo spojené so zákazkou zahŕňajú okrem iného náklady vzniknuté v dôsledku oneskorenia pri vykonaní zmluvy, náklady vzniknuté v dôsledku začatia nového postupu verejného obstarávania, náklady vzniknuté v dôsledku zmeny hospodárskeho subjektu vykonávajúceho zmluvu a náklady spojené s právnymi záväzkami, ktoré vznikli v dôsledku neplatnosti.

4.   Členské štáty ustanovia, že odsek 1 písm. a) tohto článku sa neuplatňuje, ak:

verejný obstarávateľ považuje zadanie zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania v Úradnom vestníku Európskej únie za prípustné v súlade so smernicou 2004/18/ES,

verejný obstarávateľ uverejnil v Úradnom vestníku Európskej únie oznámenie uvedené v článku 3a tejto smernice, v ktorom vyjadruje svoj zámer uzavrieť zmluvu, a

zmluva sa neuzavrela pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni uverejnenia tohto oznámenia.

5.   Členské štáty ustanovia, že odsek 1 písm. c) tohto článku sa neuplatňuje, ak:

verejný obstarávateľ dospel k názoru, že zadanie zákazky je v súlade s druhou zarážkou druhého pododseku článku 32 ods. 4 alebo s článkom 33 ods. 5 a 6 smernice 2004/18/ES,

verejný obstarávateľ zaslal dotknutým uchádzačom rozhodnutie o zadaní zákazky spolu so zhrnutím dôvodov v zmysle článku 2a ods. 2 štvrtého pododseku prvej zarážky tejto smernice, a

zmluva sa neuzavrela pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď bolo rozhodnutie o zadaní zákazky poslané dotknutým uchádzačom faxom alebo elektronickými prostriedkami, alebo pri využití iných komunikačných prostriedkov pred uplynutím lehoty najmenej 15 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď bolo rozhodnutie o zadaní zákazky poslané dotknutým uchádzačom, alebo pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia rozhodnutia o zadaní zákazky.

Článok 2e

Porušenia tejto smernice a alternatívne sankcie

1.   V prípade porušenia článku 1 ods. 5, článku 2 ods. 3 alebo článku 2a ods. 2, na ktoré sa nevzťahuje článok 2d ods. 1 písm. b), členské štáty ustanovia neplatnosť v súlade s článkom 2d ods. 1 až 3 alebo alternatívne sankcie. Členské štáty môžu ustanoviť, že orgán zodpovedný za preskúmanie, ktorý je nezávislý od verejného obstarávateľa, po posúdení všetkých relevantných aspektov rozhodne, či by sa mala zmluva považovať za neplatnú alebo či by sa mali uložiť alternatívne sankcie.

2.   Alternatívne sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Alternatívne sankcie sú:

uloženie pokút verejnému obstarávateľovi alebo

skrátenie dĺžky trvania zmluvy.

Členské štáty môžu preniesť na orgán zodpovedný za preskúmanie široké rozhodovacie právomoci o tom, či zohľadní všetky príslušné faktory vrátane závažnosti porušenia, správania sa verejného obstarávateľa a v prípadoch uvedených v článku 2d ods. 2 rozsah, v ktorom zmluva ostáva v platnosti.

Náhrada škody nie je primeranou sankciou na účely tohto odseku.

Článok 2f

Lehoty

1.   Členské štáty môžu ustanoviť, že žiadosť o preskúmanie v súlade s článkom 2d ods. 1 sa musí predložiť:

a)

pred uplynutím lehoty najmenej 30 kalendárnych dní, ktorá začínajú plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď:

verejný obstarávateľ uverejnil oznámenie o zadaní zákazky v súlade s článkom 35 ods. 4 a článkami 36 a 37 smernice 2004/18/ES pod podmienkou, že toto oznámenie zahŕňa odôvodnenie rozhodnutia verejného obstarávateľa o zadaní zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania v Úradnom vestníku Európskej únie, alebo

verejný obstarávateľ oznámil dotknutým uchádzačom a záujemcom uzavretie zmluvy pod podmienkou, že toto oznámenie obsahuje zhrnutie náležitých dôvodov ustanovených v článku 41 ods. 2 smernice 2004/18/ES s výhradou ustanovení článku 41 ods. 3 uvedenej smernice. Táto možnosť sa vzťahuje aj na prípady uvedené v článku 2b písm. c) tejto smernice;

b)

a v každom prípade pred uplynutím lehoty najmenej 6 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni uzavretia zmluvy.

2.   Vo všetkých ostatných prípadoch, vrátane žiadostí o preskúmanie v súlade s článkom 2e ods. 1, sa určujú lehoty na podanie žiadosti o preskúmanie podľa vnútroštátneho práva s prihliadnutím na ustanovenia článku 2c.“;

3.

článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

Opravný mechanizmus

1.   Komisia môže uplatniť postup ustanovený v odsekoch 2 až 5, ak pred uzavretím zmluvy usúdi, že v priebehu postupu zadania zákazky, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti smernice 2004/18/ES, došlo k závažnému porušeniu práva Spoločenstva v oblasti verejného obstarávania.

2.   Komisia oznámi dotknutému členskému štátu dôvody, ktoré ju viedli k záveru, že došlo k závažnému porušeniu, a požiada o jeho nápravu vhodným prostriedkom.

3.   Do 21 kalendárnych dní od prijatia oznámenia uvedeného v odseku 2 príslušný členský štát Komisii:

a)

potvrdí, že došlo k náprave porušenia, alebo

b)

odôvodní, prečo k náprave nedošlo, alebo

c)

oznámi, že postup zadania zákazky bol pozastavený buď verejným obstarávateľom z jeho vlastného podnetu, alebo na základe právomocí uvedených v článku 2 ods. 1 písm. a).

4.   Odôvodnenie oznámené podľa odseku 3 písm. b) sa môže okrem iného opierať o skutočnosť, že údajné porušenie je už predmetom súdneho alebo iného konania o preskúmaní, alebo preskúmania uvedeného v článku 2 ods. 9. V takom prípade členský štát oznámi Komisii výsledok tohto konania ihneď, ako je známy.

5.   Ak dotknutý členský štát oznámil, že sa postup zadania zákazky pozastavil v súlade s odsekom 3 písm. c), členský štát oznámi Komisii ukončenie tohto pozastavenia alebo začatie iného postupu zadania zákazky týkajúceho sa, ako celok alebo sčasti, rovnakého predmetu zadania zákazky. V oznámení sa potvrdí, že sa údajné porušenie napravilo, alebo sa v ňom uvedie odôvodnenie, prečo k náprave nedošlo.“;

4.

vkladajú sa tieto články:

„Článok 3a

Obsah oznámenia pre dobrovoľnú transparentnosť ex-ante

Oznámenie uvedené v článku 2d ods. 4 druhej zarážke, ktorého formát prijme Komisia v súlade s poradným postupom uvedeným v článku 3b ods. 2, obsahuje tieto informácie:

a)

meno a kontaktné údaje verejného obstarávateľa;

b)

opis predmetu zákazky;

c)

odôvodnenie rozhodnutia verejného obstarávateľa o zadaní zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania v Úradnom vestníku Európskej únie;

d)

názov a kontaktné údaje hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky, a

e)

v prípade potreby ďalšie informácie, ktoré považuje verejný obstarávateľ za užitočné.

Článok 3b

Postup vo výbore

1.   Komisii pomáha Poradný výbor pre verejné obstarávanie zriadený článkom 1 rozhodnutia Rady 71/306/EHS z 26. júla 1971 (11) (ďalej len „výbor“).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (12), so zreteľom na jeho článok 8.

5.

článok 4 sa nahrádza takto:

„Článok 4

Vykonávanie

1.   Komisia môže po porade s výborom požiadať členské štáty, aby jej poskytli informácie o fungovaní vnútroštátnych postupov preskúmania.

2.   Členské štáty každoročne oznamujú Komisii znenie všetkých rozhodnutí, ktoré ich orgány zodpovedné za preskúmanie prijali v súlade s článkom 2d ods. 3, spolu s odôvodneniami týchto rozhodnutí.“;

6.

vkladá sa tento článok:

„Článok 4a

Preskúmanie

Komisia najneskôr do 20. decembra 2012 preskúma vykonávanie tejto smernice a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o jej účinnosti, a najmä o účinnosti alternatívnych sankcií a lehotách.“

Článok 2

Zmeny a doplnenia smernice 92/13/EHS

Smernica 92/13/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Rozsah pôsobnosti a dostupnosť postupov preskúmania

1.   Táto smernica sa vzťahuje na zákazky uvedené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (13), pokiaľ tieto zákazky nie sú vyňaté z rozsahu pôsobnosti v súlade s článkom 5 ods. 2, článkami 18 až 26, článkami 29 a 30 alebo článkom 62 uvedenej smernice.

Zákazky v zmysle tejto smernice zahŕňajú zákazky na dodávky tovaru, na práce a na služby, rámcové dohody a dynamické obstarávacie systémy.

Pokiaľ ide o zákazky, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice 2004/17/ES, členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa rozhodnutia prijaté obstarávateľmi mohli účinne a predovšetkým čo najskôr preskúmať v súlade s podmienkami ustanovenými v článkoch 2 až 2f tejto smernice z dôvodu, že tieto rozhodnutia porušili právo Spoločenstva v oblasti obstarávania alebo vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa toto právo transponuje.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby v dôsledku toho, že sa v tejto smernici rozlišuje medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorými sa vykonáva právo Spoločenstva, a ostatnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, nedochádzalo k diskriminácii medzi podnikmi, ktoré si môžu uplatňovať nárok na náhradu škody v súvislosti s postupom zadávania zákazky.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby si postupy preskúmania mohla na základe podrobných pravidiel, ktoré môžu stanoviť členské štáty, uplatniť každá osoba, ktorá má alebo mala záujem o získanie určitej zákazky a ktorá bola poškodená alebo existuje riziko poškodenia údajným porušením.

4.   Členské štáty môžu požadovať, aby osoba, ktorá si želá využiť postup preskúmania, informovala obstarávateľa o podozrení z porušenia a o svojom úmysle domáhať sa preskúmania pod podmienkou, že to neovplyvní odkladnú lehotu v súlade s článkom 2a ods. 2 alebo akékoľvek iné lehoty na podanie žiadosti o preskúmanie v súlade s článkom 2c.

5.   Členské štáty môžu požadovať, aby dotknutá osoba požiadala o preskúmanie najskôr obstarávateľa. V takom prípade členské štáty zabezpečia, aby podanie takejto žiadosti o preskúmanie viedlo k okamžitému odloženiu možnosti uzavrieť zmluvu.

Členské štáty rozhodnú o vhodných komunikačných prostriedkoch vrátane faxu alebo elektronických prostriedkov, ktoré sa použijú na podanie žiadosti o preskúmanie uvedenej v prvom pododseku.

Odloženie uvedené v prvom pododseku sa neskončí pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď obstarávateľ poslal svoju odpoveď faxom alebo elektronickými prostriedkami, alebo v prípade využitia iných komunikačných prostriedkov pred uplynutím lehoty najmenej 15 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď obstarávateľ poslal svoju odpoveď, alebo pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia odpovede.

2.

článok 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

vkladá sa názov „Požiadavky na postupy preskúmania“;

b)

odseky 2 až 4 sa nahrádzajú takto:

„2.   Právomoci uvedené v odseku 1 a v článkoch 2d a 2e môžu byť prenesené na samostatné orgány, ktoré sú zodpovedné za rôzne aspekty postupu preskúmania.

3.   Ak orgán prvého stupňa nezávislý od obstarávateľa preskúma rozhodnutie o zadaní zákazky, členské štáty zabezpečia, aby obstarávateľ nemohol uzavrieť zmluvu, pokým orgán zodpovedný za preskúmanie nerozhodne buď o žiadosti o uplatňovaní predbežných opatrení, alebo o žiadosti o preskúmanie. Toto pozastavenie sa neskončí skôr, ako uplynie odkladná lehota uvedená v článku 2a ods. 2 a článku 2d ods. 4 a 5.

3a.   S výnimkou prípadov uvedených v odseku 3 a v článku 1 ods. 5 nemusia postupy preskúmania automaticky znamenať pozastavenie postupov zadávania zákaziek, ktorých sa týkajú.

4.   Členské štáty môžu ustanoviť, aby orgán zodpovedný za postup preskúmania mohol vziať do úvahy pravdepodobné dôsledky predbežných opatrení na všetky záujmy, ktoré by mohli byť poškodené, ako aj na verejný záujem, a mohol rozhodnúť, že takéto opatrenia nenariadi v prípade, ak by ich negatívne dôsledky mohli prevýšiť ich výhody.

Rozhodnutím, ktorým sa zamietajú predbežné opatrenia, nie sú dotknuté žiadne ďalšie nároky osoby, ktorá takéto opatrenia požaduje.“;

c)

odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.   S výnimkou prípadov uvedených v článkoch 2d až 2f sa účinky výkonu právomocí uvedených v odseku 1 tohto článku na zmluvu uzavretú po zadaní zákazky upravia vnútroštátnym právom.

Okrem toho s výnimkou prípadu, keď sa pred priznaním náhrady škody rozhodnutie musí zrušiť, členský štát môže stanoviť, že po uzavretí zmluvy v súlade s článkom 1 ods. 5, odsekom 3 tohto článku alebo článkami 2a až 2f sa právomoci orgánu, ktorý je zodpovedný za postupy preskúmania, obmedzia na priznanie náhrady škody ktorejkoľvek osobe poškodenej porušením.“;

d)

v odseku 9 prvom pododseku sa slová „súdom alebo tribunálom v zmysle článku 177 zmluvy“ nahrádzajú slovami „súdnym orgánom v zmysle článku 234 zmluvy“;

3.

vkladajú sa tieto články:

„Článok 2a

Odkladná lehota

1.   Členské štáty prijmú potrebné ustanovenia, ktoré sú v súlade s minimálnymi podmienkami ustanovenými v odseku 2 tohto článku a v článku 2c a ktorými sa zabezpečí, že osoby uvedené v článku 1 ods. 3 majú dostatočný čas na účinné preskúmanie rozhodnutí pri zadávaní zákazky, ktoré prijali obstarávatelia.

2.   Po rozhodnutí o zadaní zákazky, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti smernice 2004/17/ES, sa nemôže zmluva uzavrieť pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď sa rozhodnutie o zadaní zákazky poslalo dotknutým uchádzačom a záujemcom faxom alebo elektronickými prostriedkami, alebo pri využití iných komunikačných prostriedkov pred uplynutím lehoty najmenej 15 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď sa rozhodnutie o zadaní zákazky poslalo dotknutým uchádzačom a záujemcom, alebo pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia rozhodnutia o zadaní zákazky.

Uchádzači sa považujú za dotknutých uchádzačov, ak ešte neboli vylúčení s konečnou platnosťou. Vylúčenie nadobúda konečnú platnosť, ak sa oznámilo dotknutým uchádzačom a buď ho uznal za právoplatné nezávislý orgán zodpovedný za preskúmanie, alebo nepodliehalo alebo už nemôže podliehať postupu preskúmania.

Záujemcovia sa považujú za dotknutých záujemcov, ak obstarávateľ nesprístupnil informácie o zamietnutí ich žiadosti pred oznámením o rozhodnutí o zadaní zákazky dotknutým uchádzačom.

K oznámeniu rozhodnutia pri zadávaní zákazky každému dotknutému uchádzačovi a záujemcovi sa pripojí:

zhrnutie relevantných dôvodov ustanovených v článku 49 ods. 2 smernice 2004/17/ES a

jasné vyhlásenie o presnej odkladnej lehote uplatniteľnej v súlade s ustanoveniami vnútroštátneho práva, ktorými sa transponuje tento odsek.

Článok 2b

Výnimky z odkladnej lehoty

Členské štáty môžu ustanoviť, že lehoty uvedené v článku 2a ods. 2 tejto smernice sa neuplatňujú v týchto prípadoch:

a)

ak smernica 2004/17/ES nepožaduje predchádzajúce uverejnenie oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie;

b)

ak je jediným dotknutým uchádzačom v zmysle článku 2a ods. 2 tejto smernice osoba, ktorej bola zákazka zadaná, a dotknutí záujemcovia neexistujú;

c)

v prípade jednotlivých zákaziek zadaných na základe dynamického obstarávacieho systému v zmysle článku 15 smernice 2004/17/ES.

Ak sa uplatní táto výnimka, členský štát zabezpečí, aby sa zmluva vyhlásila za neplatnú v súlade s článkami 2d a 2f tejto smernice, ak:

došlo k porušeniu článku 15 ods. 5 alebo 6 smernice 2004/17/ES a

odhadovaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako prahové hodnoty ustanovené v článku 16 smernice 2004/17/ES.

Článok 2c

Lehoty na podanie žiadosti o preskúmanie

Ak členský štát ustanoví, že každá žiadosť o preskúmanie rozhodnutia obstarávateľa prijatého v rámci alebo v súvislosti s postupom zadávania zákazky, ktoré patrí do rozsahu pôsobnosti smernice 2004/17/ES, musí byť podaná pred uplynutím stanovenej lehoty, táto lehota je najmenej 10 kalendárnych dní, pričom začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď sa rozhodnutie obstarávateľa zaslalo uchádzačovi alebo záujemcovi faxom alebo elektronickými prostriedkami, alebo pri využití iných komunikačných prostriedkov je táto lehota najmenej 15 kalendárnych dní, pričom začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď bolo rozhodnutie obstarávateľa poslané uchádzačovi alebo záujemcovi, alebo je najmenej 10 kalendárnych dní, pričom začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia rozhodnutia obstarávateľa. K oznámeniu rozhodnutia obstarávateľa každému uchádzačovi alebo záujemcovi sa pripojí zhrnutie relevantných dôvodov. V prípade žiadosti o preskúmanie týkajúcej sa rozhodnutí uvedených v článku 2 ods. 1 písm. b) tejto smernice, ktoré nie sú predmetom osobitného oznamovania, je lehota najmenej 10 kalendárnych dní odo dňa uverejnenia dotknutého rozhodnutia.

Článok 2d

Neplatnosť

1.   Členské štáty zabezpečia, aby orgán zodpovedný za preskúmanie, ktorý je nezávislý od obstarávateľa, považoval zmluvu za neplatnú alebo aby tento orgán rozhodol o neplatnosti zmluvy v týchto prípadoch:

a)

ak obstarávateľ zadal zákazku bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie bez toho, aby to bolo prípustné podľa smernice 2004/17/ES;

b)

v prípade porušenia článku 1 ods. 5, článku 2 ods. 3 alebo článku 2a ods. 2 tejto smernice, ak takéto porušenie neumožnilo uchádzačovi, ktorý žiada o preskúmanie, využiť opravné prostriedky pred zadaním zákazky; v prípade porušenia spojeného s porušením smernice 2004/17/ES, ak takéto porušenie ovplyvnilo príležitosť uchádzača žiadajúceho o preskúmanie dostať zákazku;

c)

v prípadoch uvedených v článku 2b písm. c) druhom pododseku tejto smernice, ak členské štáty uplatnili výnimku z odkladnej lehoty pre zákazky zadané na základe dynamického obstarávacieho systému.

2.   Dôsledky neplatnosti zmluvy sa upravia vo vnútroštátnom práve.

Vo vnútroštátnom práve sa môže so spätnou účinnosťou ustanoviť zrušenie všetkých zmluvných povinností alebo obmedziť zrušenie na tie povinnosti, ktoré je ešte potrebné vykonať. V druhom prípade členské štáty zabezpečia uplatnenie iných sankcií v zmysle článku 2e ods. 2.

3.   Členské štáty môžu ustanoviť, že orgán zodpovedný za preskúmanie, ktorý je nezávislý od obstarávateľa, nesmie vyhlásiť zmluvu za neplatnú, aj keď sa uzavrela nezákonne z dôvodov uvedených v odseku 1, ak tento orgán po preskúmaní všetkých relevantných aspektov zistí, že prevažujúce dôvody týkajúce sa všeobecného záujmu si vyžadujú, aby sa účinky zmluvy zachovali. V tomto prípade sa namiesto toho uplatňujú alternatívne sankcie, ktoré členské štáty ustanovia v zmysle článku 2e ods. 2.

Hospodárske záujmy sa môžu považovať v prípade neplatnosti zmluvy za prevažujúce dôvody len vtedy, ak by neplatnosť mala za mimoriadnych okolností neprimerané následky.

Hospodárske záujmy priamo spojené so zákazkou však nesmú byť prevažujúcimi dôvodmi týkajúcimi sa všeobecného záujmu. Hospodárske záujmy priamo spojené so zákazkou zahŕňajú okrem iného náklady vzniknuté v dôsledku oneskorenia pri vykonaní zmluvy, náklady vzniknuté v dôsledku začatia nového postupu verejného obstarávania, náklady vzniknuté v dôsledku zmeny hospodárskeho subjektu vykonávajúceho zmluvu a náklady spojené s právnymi záväzkami, ktoré vznikli v dôsledku neplatnosti.

4.   Členské štáty ustanovia, že odsek 1 písm. a) tohto článku sa neuplatňuje, ak:

obstarávateľ považuje zadanie zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie za prípustné v súlade so smernicou 2004/17/ES,

obstarávateľ uverejnil v Úradnom vestníku Európskej únie oznámenie uvedené v článku 3a tejto smernice, v ktorom vyjadruje svoj zámer uzavrieť zmluvu, a

zmluva sa neuzavrela pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni uverejnenia tohto oznámenia.

5.   Členské štáty ustanovia, že odsek 1 písm. c) tohto článku sa neuplatňuje, ak:

obstarávateľ dospel k názoru, že zadanie zákazky je v súlade s článkom 15 ods. 5 a 6 smernice 2004/17/ES,

obstarávateľ zaslal dotknutým uchádzačom rozhodnutie o zadaní zákazky spolu so zhrnutím dôvodov v zmysle článku 2a ods. 2 štvrtého pododseku prvej zarážky tejto smernice, a

zmluva sa neuzavrela pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď sa rozhodnutie o zadaní zákazky poslalo dotknutým uchádzačom faxom alebo elektronickými prostriedkami, alebo v prípade využitia iných komunikačných prostriedkov pred uplynutím lehoty najmenej 15 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď sa rozhodnutie o zadaní zákazky poslalo dotknutým uchádzačom, alebo pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia rozhodnutia o zadaní zákazky.

Článok 2e

Porušenia tejto smernice a alternatívne sankcie

1.   V prípade porušenia článku 1 ods. 5, článku 2 ods. 3 alebo článku 2a ods. 2, na ktoré sa nevzťahuje článok 2d ods. 1 písm. b), ustanovia členské štáty neplatnosť v súlade s článkom 2d ods. 1 až 3 alebo alternatívne sankcie. Členské štáty môžu ustanoviť, že orgán zodpovedný za preskúmanie, ktorý je nezávislý od obstarávateľa, po posúdení všetkých relevantných aspektov rozhodne, či by sa mala zmluva považovať za neplatnú, alebo či by sa mali uložiť alternatívne sankcie.

2.   Alternatívne sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Alternatívne sankcie sú:

uloženie pokút obstarávateľovi alebo

skrátenie dĺžky trvania zmluvy.

Členské štáty môžu preniesť na orgán zodpovedný za preskúmanie široké rozhodovacie právomoci o tom, či zohľadní všetky príslušné faktory vrátane závažnosti porušenia, správania sa obstarávateľa a v prípadoch uvedených v článku 2d ods. 2 rozsah, v ktorom zmluva ostáva v platnosti.

Náhrada škody nie je primeranou sankciou na účely tohto odseku.

Článok 2f

Lehoty

1.   Členské štáty môžu ustanoviť, že žiadosť o preskúmanie v súlade s článkom 2d ods. 1 sa musí predložiť:

a)

pred uplynutím lehoty najmenej 30 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď:

obstarávateľ uverejnil oznámenie v súlade s článkami 43 a 44 smernice 2004/17/ES pod podmienkou, že toto oznámenie zahŕňa odôvodnenia rozhodnutia obstarávateľa o zadaní zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, alebo

obstarávateľ oznámil dotknutým uchádzačom a záujemcom uzavretie zmluvy pod podmienkou, že toto oznámenie obsahuje zhrnutie náležitých dôvodov ustanovených v článku 49 ods. 2 smernice 2004/17/ES. Táto možnosť sa vzťahuje aj na prípady uvedené v článku 2b písm. c) tejto smernice;

b)

a v každom prípade pred uplynutím lehoty najmenej 6 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni uzavretia zmluvy.

2.   Vo všetkých ostatných prípadoch, vrátane žiadostí o preskúmanie v súlade s článkom 2e ods. 1, sa určujú lehoty na podanie žiadosti o preskúmanie podľa vnútroštátneho práva s prihliadnutím na ustanovenia článku 2c.“;

4.

články 3 až 7 sa nahrádzajú takto:

„Článok 3a

Obsah oznámenia pre dobrovoľnú transparentnosť ex-ante

Oznámenie uvedené v článku 2d ods. 4 druhej zarážke, ktorého formát prijme Komisia v súlade s poradným postupom uvedeným v článku 3b ods. 2, obsahuje tieto informácie:

a)

meno a kontaktné údaje obstarávateľa;

b)

opis predmetu zákazky;

c)

odôvodnenie rozhodnutia obstarávateľa o zadaní zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania v Úradnom vestníku Európskej únie;

d)

názov a kontaktné údaje hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky, a

e)

v prípade potreby ďalšie informácie, ktoré považuje obstarávateľ za užitočné.

Článok 3b

Postup vo výbore

1.   Komisii pomáha Poradný výbor pre verejné obstarávanie, zriadený článkom 1 rozhodnutia Rady 71/306/EHS z 26. júla 1971 (14) (ďalej len ‚výbor‘).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (15), so zreteľom na jeho článok 8.

5.

článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Opravný mechanizmus

1.   Komisia môže uplatniť postup ustanovený v odsekoch 2 až 5, ak pred uzavretím zmluvy usúdi, že v priebehu postupu zadania zákazky, ktorý patrí do rozsahu pôsobnosti smernice 2004/17/ES, alebo vo vzťahu k článku 27 písm. a) uvedenej smernice v prípade obstarávateľov, na ktorých sa dané ustanovenie uplatňuje, došlo k závažnému porušeniu práva Spoločenstva v oblasti obstarávania.

2.   Komisia oznámi dotknutému členskému štátu dôvody, ktoré ju viedli k záveru, že došlo k závažnému porušeniu, a požiada o jeho nápravu vhodnými prostriedkami.

3.   Do 21 kalendárnych dní od prijatia oznámenia uvedeného v odseku 2 príslušný členský štát Komisii:

a)

potvrdí, že došlo k náprave porušenia, alebo

b)

odôvodní, prečo k náprave nedošlo, alebo

c)

oznámi, že postup zadania zákazky bol pozastavený buď obstarávateľom z jeho vlastného podnetu, alebo na základe právomocí uvedených v článku 2 ods. 1 písm. a).

4.   Odôvodnenie oznámené podľa odseku 3 písm. b) sa môže okrem iného opierať o skutočnosť, že údajné porušenie je už predmetom súdneho konania o preskúmaní alebo preskúmania uvedeného článku 2 ods. 9. V takom prípade oznámi členský štát Komisii výsledok tohto konania ihneď, ako je známy.

5.   Ak dotknutý členský štát oznámil, že sa postup zadania zákazky pozastavil v súlade s odsekom 3 písm. c), oznámi tento členský štát Komisii ukončenie tohto pozastavenia alebo začatie iného postupu zadania zákazky týkajúceho sa, ako celok alebo sčasti, rovnakého predmetu obstarávania. V tomto oznámení sa potvrdí, že sa údajné porušenie napravilo, alebo sa v ňom uvedie odôvodnenie, prečo k náprave nedošlo.“;

6.

články 9 až 12 sa nahrádzajú takto:

„Článok 12

Vykonávanie

1.   Komisia môže po porade s výborom požiadať členské štáty, aby poskytli informácie o fungovaní vnútroštátnych postupov preskúmania.

2.   Členské štáty oznamujú každoročne Komisii znenie všetkých rozhodnutí, ktoré ich orgány zodpovedné za preskúmanie prijali v súlade s článkom 2d ods. 3, spolu s odôvodneniami týchto rozhodnutí.

Článok 12a

Preskúmanie

Komisia najneskôr do 20. decembra 2012 preskúma vykonávanie tejto smernice a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o jej účinnosti, a najmä o účinnosti alternatívnych sankcií a o lehotách.“;

7.

príloha sa vypúšťa.

Článok 3

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najskôr do 20. decembra 2009. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v uvedených ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze určia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 11. decembra 2007

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

M. LOBO ANTUNES


(1)  Ú. v. EÚ C 93, 27.4.2007, s. 16.

(2)  Ú. v. EÚ C 146, 30.6.2007, s. 69.

(3)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 21. júna 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 15. novembra 2007.

(4)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 33. Smernica zmenená a doplnená smernicou 92/50/EHS (Ú. v. ES L 209, 24.7.1992, s. 1).

(5)  Ú v. ES L 76, 23.3.1992, s. 14. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/97/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 107).

(6)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/97/ES.

(7)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/97/ES.

(8)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(9)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.

(10)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Rady 2006/97/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 107).“;

(11)  Ú. v. ES L 185, 16.8.1971, s. 15. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 77/63/EHS (Ú. v. ES L 13, 15.1.1977, s. 15).

(12)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).“;

(13)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Rady 2006/97/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 107).“;

(14)  Ú. v. ES L 185, 16.8.1971, s. 15. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 77/63/EHS (Ú. v. ES L 13, 15.1.1977, s. 15).

(15)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).“;


Top