Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0049

Smernica Komisie 2007/49/ES z 26. júla 2007 , ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/91/ES, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd druhov zelenín (Text s významom pre EHP)

OJ L 195, 27.7.2007, p. 33–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 81 - 83

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/49/oj

27.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 195/33


SMERNICA KOMISIE 2007/49/ES

z 26. júla 2007,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/91/ES, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd druhov zelenín

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/55/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom zelenín (1), a najmä na jej článok 7 ods. 2 písm. a) a b),

keďže:

(1)

Smernica Komisie 2003/91/ES (2) bola prijatá s cieľom zabezpečiť, aby boli odrody, ktoré členské štáty zaradia do svojich vnútroštátnych katalógov, v súlade s metodikami vydanými Úradom Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO) týkajúcimi sa znakov, ktoré sa minimálne musia overiť, a minimálnych podmienok na skúšanie odrôd, pokiaľ sa takéto metodiky vydali. Na ostatné odrody sa podľa uvedenej smernice majú uplatňovať metodiky Medzinárodnej únie na ochranu nových odrôd rastlín (UPOV).

(2)

CPVO a UPOV odvtedy vydali ďalšie metodiky pre mnohé iné druhy a existujúce metodiky aktualizovali.

(3)

Smernica 2003/91/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre osivá a množiteľský materiál pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesné hospodárstvo,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Prílohy I a II k smernici 2003/91/ES sa nahrádzajú textom prílohy k tejto smernici.

Článok 2

Členské štáty môžu pri skúškach začatých pred 1. novembrom 2007 uplatňovať smernicu 2003/91/ES v znení platnom pred jej zmenou a doplnením touto smernicou.

Článok 3

Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. októbra 2007 zákony, právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 1. novembra 2007.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 26. júla 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 33. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2006/124/ES (Ú. v. EÚ L 339, 6.12.2006, s. 12).

(2)  Ú. v. EÚ L 254, 8.10.2003, s. 11. Smernica zmenená a doplnená smernicou 2006/127/ES (Ú. v. EÚ L 343, 8.12.2006, s. 82).


PRÍLOHA

PRÍLOHA I

Zoznam druhov uvedených v článku 1 ods. 2 písm. a), ktoré majú spĺňať skúšobné protokoly CPVO

Vedecký názov

Bežný názov

Protokol CPVO

Allium cepa L. (skupina Cepa)

cibuľa a cibuľa kuchynská nakopená

TP 46/1 zo 14.6.2005

Allium cepa L. (skupina Aggregatum)

šalotka

TP 46/1 zo 14.6.2005

Allium porrum L.

pór

TP 85/1 z 15.11.2001

Allium sativum L.

cesnak

TP 162/1 z 25.3.2004

Asparagus officinalis L.

špargľa

TP 130/1 z 27.3.2002

Brassica oleracea L.

karfiol

TP 45/1 z 15.11.2001

Brassica oleracea L.

brokolica alebo calabrese

TP 151/2 z 21.3.2007

Brassica oleracea L.

ružičkový kel

TP 54/2 z 1.12.2005

Brassica oleracea L.

kaleráb

TP 65/1 z 25.3.2004

Brassica oleracea L.

kel hlávkový, biela kapusta, červená kapusta

TP 48/2 z 1.12.2005

Capsicum annuum L.

paprika ročná

TP 76/2 z 21.3.2007

Cichorium endivia L.

čakanka štrbáková pravá kučeravá a širokolistá

TP 118/2 z 1.12.2005

Cichorium intybus L.

čakanka obyčajná siata listnatá

TP 172/2 z 1.12.2005

Cichorium intybus L.

čakanka obyčajná siata cigóriová

TP 173/1 z 25.3.2004

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

dyňa červená

TP 142/1 z 21.3.2007

Cucumis melo L.

melón žltý

TP 104/2 z 21.3.2007

Cucumis sativus L.

uhorka siata a angúria

TP 61/1 z 27.3.2002

Cucurbita pepo L.

tekvica obyčajná pravá (špargľová) alebo patizónová

TP 119/1 z 25.3.2004

Cynara cardunculus L.

artičoka kardová a artičoka zeleninová

TP 184/1 z 25.3.2004

Daucus carota L.

mrkva obyčajná a mrkva kŕmna

TP 49/2 z 1.12.2005

Foeniculum vulgare Mill.

fenikel obyčajný

TP 183/1 z 25.3.2004

Lactuca sativa L.

šalát siaty

TP 13/3 z 21.3.2007

Lycopersicon esculentum Mill.

rajčiak jedlý

TP 44/3 z 21.3.2007

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

petržlen záhradný

TP 136/1 z 21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

fazuľa šarlátová

TP 9/1 z 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

fazuľa záhradná kríčkovitá a fazuľa záhradná tyčová

TP 12/2 z 1.12.2005

Pisum sativum L. (partim)

hrach siaty pravý stržňový hrach siaty pravý lúskavý hrach siaty pravý cukrový

TP 7/1 zo 6.11.2003

Raphanus sativus L.

reďkev siata pravá

TP 64/1 z 27.3.2002

Spinacia oleracea L.

špenát siaty

TP 55/1 z 27.3.2002

Valerianella locusta (L.)

valeriánka poľná

TP 75/2 z 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

bôb obyčajný

TP bôb obyčajný/1 z 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

kukurica sladká a kukurica pukancová

TP 2/2 z 15.11.2001

Znenie uvedených protokolov je uverejnené na internetovej stránke CPVO (www.cpvo.europa.eu).

PRÍLOHA II

Zoznam druhov uvedených v článku 1 ods. 2 písm. b), ktoré majú vyhovovať skúšobným metodikám UPOV

Vedecký názov

Bežný názov

Usmernenie UPOV

Allium fistulosum L.

cibuľa zimná (japonská cibuľa zväzková)

TG/161/3 z 1.4.1998

Allium schoenoprasum L.

cesnak pažítkový

TG/198/1 z 9.4.2003

Apium graveolens L.

zeler voňavý stopkový

TG/82/4 zo 17.4.2002

Apium graveolens L.

zeler voňavý buľvový

TG/74/4 kor. zo 17.4.2002 + 5.4.2006

Beta vulgaris L.

repa obyčajná pravá špenátová alebo zeleninová (mangold)

TG/106/4 z 31.3.2004

Beta vulgaris L.

repa obyčajná vrátane cheltenhamskej

TG/60/6 z 18.10.1996

Brassica oleracea L.

kel kučeravý

TG/90/6 z 31.3.2004

Brassica rapa L.

kapusta čínska

TG/105/4 z 9.4.2003

Brassica rapa L.

okrúhlica

TG/37/10 zo 4.4.2001

Cichorium intybus L.

čakanka obyčajná siata listnatá

TG/154/3 z 18.10.1996

Cucurbita maxima Duchesne

tekvica obrovská

TG/155/4 zo 14.3.2007

Raphanus sativus L.

reďkev siata

TG/63/6 z 24.3.1999

Rheum rhabarbarum L.

rebarbora vlnitá

TG/62/6 z 24.3.1999

Scorzonera hispanica L.

hadí mor španielsky

TG/116/3 z 21.10.1988

Solanum melongena L.

baklažán

TG/117/4 zo 17.4.2002

Znenie uvedených usmernení je uverejnené na internetovej stránke UPOV (www.upov.int).


Top