EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0046

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007 , ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Rámcová smernica) (Text s významom pre EHP)

OJ L 263, 9.10.2007, p. 1–160 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 035 P. 103 - 262

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2020; Zrušil 32018R0858 . Latest consolidated version: 01/09/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/46/oj

9.10.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 263/1


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2007/46/ES

z 5. septembra 2007,

ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá

(Rámcová smernica)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernica Rady 70/156/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (3) bola niekoľkokrát podstatne zmenená a doplnená. Keďže je potrebné vykonať ďalšie zmeny a doplnenia, mala by sa v záujme zrozumiteľnosti prepracovať.

(2)

Na účely zriadenia a fungovania vnútorného trhu Spoločenstva je účelné nahradiť systémy schvaľovania členských štátov postupom schvaľovania Spoločenstva založenom na princípe celkového zosúladenia.

(3)

Je potrebné zosúladiť a uviesť v regulačných aktoch technické požiadavky, ktoré sa uplatňujú na systémy, komponenty a samostatné technické jednotky a vozidlá. Tieto regulačné akty by sa mali snažiť zabezpečiť najmä vysokú úroveň bezpečnosti cestnej premávky, ochranu zdravia, ochranu životného prostredia, energetickú efektívnosť a ochranu proti neoprávnenému používaniu.

(4)

Smernica Rady 92/53/EHS z 18. júna 1992, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 70/156/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (4), obmedzila uplatňovanie celého postupu typového schválenia Spoločenstva na vozidlá kategórie M1, avšak s cieľom doplniť vnútorný trh a zabezpečiť jeho riadne fungovanie by sa súčasná smernica mala vzťahovať na všetky kategórie vozidiel, čo umožní výrobcom využívať výhody vnútorného trhu prostredníctvom typového schválenia Spoločenstva.

(5)

S cieľom umožniť výrobcom prispôsobiť nové zosúladené postupy by sa mala umožniť dostatočná doba prípravy pred tým, než sa typové schválenie Spoločenstva stane povinným pre vozidlá, ktoré patria do inej kategórie než M1, ale ktoré sú vyrobené v jednom stupni. Dlhšia doba prípravy je potrebná pre vozidlá inej kategórie než M1, ktoré si vyžadujú viacstupňové schválenie, pretože tento postup sa bude vzťahovať na výrobcov karosérií, ktorí budú musieť nadobudnúť dostatočné skúsenosti v tejto oblasti, aby sa nevyhnutné postupy mohli riadne vykonávať. Pretože bezpečnosť vozidiel kategórie M2 a M3 je dôležitá, počas prechodného obdobia, keď národné typové schválenie je stále platné, aby mohli výrobcovia získať skúsenosti s typovým schválením ES vozidla, je potrebné, aby tieto vozidlá spĺňali technické požiadavky harmonizovaných smerníc.

(6)

Doteraz boli výrobcovia, ktorí vyrábali vozidlá v malých sériách, čiastočne zbavení výhod vnútorného trhu. Skúsenosti ukázali, že bezpečnosť na cestách a ochrana životného prostredia by sa mohla výrazne zvýšiť, ak by sa vozidlá malých sérií celkom začlenili do systému typového schválenia vozidiel Spoločenstva, počínajúc kategóriou M1.

(7)

S cieľom zabrániť zneužitiu by sa mal akýkoľvek zjednodušený postup pre malé série vozidiel obmedziť na prípady veľmi obmedzenej výroby; je preto nevyhnutné presnejšie určiť pojem malých sérií podľa počtu vyrobených vozidiel.

(8)

Je dôležité zaviesť opatrenia, ktoré vozidlám umožňujú schválenie na individuálnom základe s cieľom umožniť dostatočnú pružnosť vo viacstupňovom systéme schvaľovania; pred zavedením zosúladených osobitných ustanovení Spoločenstva by však členské štáty mali mať naďalej možnosť udeľovať jednotlivé schválenia v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi.

(9)

Pred uplatňovaním postupov typového schválenia Spoločenstva na iné vozidlá než vozidlá kategórie M1 by členské štáty mali mať možnosť naďalej udeľovať vozidlám typové schválenia na vnútroštátnom základe a na základe toho by sa mali stanoviť prechodné ustanovenia.

(10)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (5).

(11)

Rozhodnutím Rady 97/836/ES (6) pristúpilo Spoločenstvo k Dohode Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov, ktorá sa týka prijatia jednotných technických predpisov pre kolesové vozidlá, vybavenie a časti, ktoré môžu byť namontované a/alebo používané na kolesových vozidlách, a o podmienkach pre vzájomné uznávanie schválení udelených na základe týchto predpisov (ďalej len „revidovaná dohoda z roku 1958“).

V dôsledku toho predpisy Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN), ku ktorým Spoločenstvo pri uplatňovaní tohto rozhodnutia pristúpi, a zmeny a doplnenia predpisov EHK OSN, ku ktorým Spoločenstvo už pristúpilo, by sa mali zahrnúť do postupu typového schválenia Spoločenstva ako požiadavky na typové schválenie ES alebo ako alternatívne riešenia k existujúcim právnym predpisom Spoločenstva. Ak Spoločenstvo rozhodnutím Rady rozhodne, že predpis EHK OSN sa stane súčasťou celého postupu typového schválenia ES vozidla a nahradí existujúce právo Spoločenstva, Komisia by mala byť splnomocnená vykonať nevyhnutné úpravy tejto smernice. Keďže tieto opatrenia majú všeobecný rozsah pôsobnosti a ich cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tejto smernice alebo ju doplniť pridaním nových nepodstatných prvkov, mali by sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(12)

Na účely lepšej právnej regulácie a zjednodušenia a s cieľom zamedziť nutnosti neustálej aktualizácie existujúcich právnych predpisov Spoločenstva o otázkach technických špecifikácií by v tejto smernici alebo samostatných smerniciach a nariadeniach by malo byť možné uvádzať odkazy na existujúce medzinárodné normy a predpisy bez toho, aby sa opakovali v právnom rámci Spoločenstva.

(13)

Výrobcov by mal pravidelne kontrolovať príslušný orgán alebo primerane kvalifikovaná technická služba určená na tento účel s cieľom zabezpečiť, aby sa postup monitorovania zhody výroby, ktorá je jedným zo základných kameňov systému typového schválenia Spoločenstva, správne vykonával a riadne fungoval.

(14)

Hlavným cieľom právnych predpisov týkajúcich sa schvaľovania vozidiel je zabezpečiť, aby nové vozidlá, komponenty a samostatné technické jednotky, ktoré sú uvedené na trh, poskytovali vysoký stupeň bezpečnosti a ochrany životného prostredia. Tento cieľ by sa nemal narušiť tým, že sa určité časti alebo vybavenia dodatočne namontujú po uvedení vozidiel na trh alebo do prevádzky v premávke. Mali by sa preto prijať primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby tieto časti alebo vybavenia, ktoré sa môžu dodatočne montovať na vozidlá a ktoré môžu podstatne zhoršiť fungovanie systémov dôležitých z hľadiska bezpečnosti alebo ochrany životného prostredia podliehali kontrole schvaľovacieho orgánu pred tým, než sa ponúknu na predaj. Tieto opatrenia by mali obsahovať technické ustanovenia o požiadavkách, ktoré tieto časti alebo vybavenie musia spĺňať.

(15)

Tieto opatrenia by sa mali uplatňovať len na obmedzený počet častí alebo vybavení. Zoznam týchto častí alebo vybavení a následné požiadavky by sa mali vypracovať po porade so zainteresovanými stranami. Pri vypracovávaní zoznamu by sa Komisia mala poradiť so zainteresovanými stranami na základe správy a snažiť sa o spravodlivú rovnováhu medzi požiadavkami na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a ochranu životného prostredia, ako aj medzi záujmami spotrebiteľov, výrobcov a distribútorov pri zachovávaní hospodárskej súťaže na trhu náhradných dielov.

(16)

Zoznam častí a vybavení, príslušných dôležitých systémov ako aj skúšobných a vykonávacích opatrení by sa mal určiť v súlade s rozhodnutím 1999/468/ES. Keďže tieto opatrenia majú všeobecný rozsah pôsobnosti a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tejto smernice alebo ju doplniť pridaním nových nepodstatných prvkov, mali by sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 5a uvedeného rozhodnutia.

(17)

Táto smernica predstavuje súbor osobitných bezpečnostných požiadaviek v zmysle článku 1 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 ovšeobecnej bezpečnosti výrobkov (7), ktorou sa ustanovujú osobitné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov. Dôležité je preto ustanoviť opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby v prípade, ak vozidlo predstavuje pre spotrebiteľov vážne nebezpečenstvo vyplývajúce z uplatňovania tejto smernice alebo regulačných aktov uvedených v zozname v prílohe IV, výrobca prijal účinné ochranné opatrenia vrátane stiahnutia vozidiel. Schvaľovacie orgány by preto mali byť schopné posúdiť, či navrhované opatrenia sú alebo nie sú dostačujúce.

(18)

Je dôležité, aby výrobcovia poskytovali majiteľom vozidiel príslušné informácie s cieľom zabrániť nesprávnemu používaniu bezpečnostných zariadení. Je vhodné, aby sa do tejto smernice zahrnuli príslušné ustanovenia.

(19)

Pre výrobcov zariadení je tiež dôležité, aby mali prístup k určitým informáciám, ktoré môžu poskytnúť len výrobcovia vozidiel, a to sú technické informácie vrátane výkresov, ktoré sa požadujú pre vývoj dielov pre trh s náhradnými dielmi.

(20)

Rovnako je dôležité, aby výrobcovia poskytli nezávislým prevádzkovateľom jednoduchý prístup k informáciám s cieľom zabezpečiť opravu a údržbu vozidiel na plne konkurenčnom trhu. Tieto požiadavky týkajúce sa informácií boli doteraz zahrnuté do právnych predpisov Spoločenstva, a najmä do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (8) na základe toho, že Komisia najneskôr štyri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti uvedeného nariadenia predloží správu o fungovaní systému prístupu k informáciám o oprave a údržbe vozidiel a zváži, či by bolo vhodné konsolidovať všetky ustanovenia upravujúce prístup k takýmto informáciám v revidovanej rámcovej smernice o typovom schválení.

(21)

S cieľom zjednodušiť a urýchliť postup by sa mali prijať opatrenia na vykonávanie jednotlivých smerníc alebo nariadení, ako aj opatrenia na prispôsobenie príloh k tejto smernici a jednotlivým smerniciam alebo nariadeniam najmä rozvoju vedecko-technických poznatkov v súlade s rozhodnutím 1999/468/ES. Keďže tieto opatrenia majú všeobecný rozsah pôsobnosti a ich cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tejto smernice alebo jednotlivých smerníc alebo nariadení, alebo ich doplniť pridaním nových nepodstatných prvkov, musia byť prijaté v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a uvedeného rozhodnutia. Ten istý postup by sa mal uplatňovať na úpravy potrebné na typové schválenie vozidiel určených pre osoby so zdravotným postihnutím.

(22)

Skúsenosti ukazujú, že ak sa zistili nedostatky v existujúcich právnych predpisoch, mali by sa bezodkladne prijať primerané opatrenia na účely zabezpečenia lepšej ochrany účastníkov cestnej premávky. V súlade so smernicou 1999/468/ES by sa mali pre takéto naliehavé prípady schváliť nevyhnutné zmeny a doplnenia jednotlivých smerníc alebo nariadení. Keďže tieto opatrenia majú všeobecný rozsah pôsobnosti a ich cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky jednotlivých smerníc alebo nariadení, alebo ich doplniť pridaním nových nepodstatných prvkov, mali by sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a uvedeného rozhodnutia.

(23)

Keďže cieľ tejto smernice, a to dosiahnutie vnútorného trhu zavedením povinného systému typového schválenia Spoločenstva pre všetky kategórie vozidiel, nemôžu členské štáty dosiahnuť kvôli rozsahu akcie v dostatočnej miere a keďže sa môže lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže preto Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica nepresahuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(24)

Povinnosť transponovať túto smernicu do vnútroštátnych právnych predpisov by sa mala obmedziť na tie ustanovenia, ktoré predstavujú podstatnú zmenu v porovnaní s predchádzajúcimi smernicami. Povinnosť transponovať ustanovenia, ktoré zostávajú nezmenené, vyplýva z predchádzajúcich smerníc.

(25)

V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe právnych predpisov (9) sa členské štáty vyzývajú, aby pre seba a v záujme Spoločenstva vypracovali a zverejnili svoje vlastné tabuľky, ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu.

(26)

Táto smernica by sa nemala týkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transponovanie smerníc do vnútroštátnych právnych predpisov a uplatňovanie smerníc uvedených v prílohe XX časti B.

(27)

Požiadavky tejto smernice sú v súlade so zásadami stanovenými v akčnom pláne pod názvom Zjednodušenie a zlepšenie regulačného prostredia.

(28)

Je osobitne dôležité, aby budúce opatrenia navrhované na základe tejto smernice alebo postupy, ktoré sa majú vykonávať pri jej uplatňovaní, boli v súlade s týmito zásadami, na ktoré sa odkazuje v oznámení Komisie o konkurenčnom regulačnom rámci pre automobilový priemysel pre 21. storočie,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Táto smernica ustanovuje zosúladený rámec, ktorý obsahuje správne ustanovenia a všeobecné technické požiadavky na schválenie všetkých nových vozidiel, ktoré patria do jej rozsahu pôsobnosti, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá na účely uľahčenia ich evidencie, predaja a uvedenia do prevádzky v premávke v rámci Spoločenstva.

Touto smernicou sa tiež ustanovujú opatrenia na predaj a uvedenie do prevádzky v premávke častí a vybavení určených pre vozidlá schválené v súlade s touto smernicou.

Osobitné technické požiadavky týkajúce sa konštrukcie a fungovania vozidiel sa pri uplatňovaní tejto smernice ustanovia v regulačných aktoch, ktorých úplný zoznam je uvedený v prílohe IV.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Táto smernica sa uplatňuje na schválenie typu vozidiel navrhnutých a vyrobených v jednom alebo vo viacerých stupňoch na používanie na cestách a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek navrhnutých a vyrobených pre tieto vozidlá.

Uplatňuje sa tiež na jednotlivé schválenia týchto vozidiel.

Táto smernica sa tiež uplatňuje na časti a vybavenia určené pre vozidlá, na ktoré sa vzťahuje táto smernica.

2.   Táto smernica sa neuplatňuje na typové schválenie alebo na jednotlivé schválenie týchto vozidiel:

a)

poľnohospodárske alebo lesné traktory vymedzené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES z 26. mája 2003 o typovom schválení poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov spolu s ich systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami (10) a prípojné vozidlá osobitne navrhnuté a vyrobené tak, aby nimi mohli byť ťahané;

b)

štvorkolky vymedzené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/24/ES z 18. marca 2002 o typovom schválení dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel (11);

c)

pásové vozidlá.

3.   Typové schválenie alebo jednotlivé schválenie podľa tejto smernice je nepovinné pre tieto vozidlá:

a)

vozidlá navrhnuté a vyrobené na použitie predovšetkým na staveniskách alebo v kameňolomoch, prístavoch alebo letiskových zariadeniach;

b)

vozidlá navrhnuté a vyrobené na použitie v ozbrojených silách, civilnej obrane, požiarnej službe a v útvaroch zodpovedných za udržiavanie verejného poriadku a

c)

pracovné stroje samohybné,

v rozsahu, v akom sú tieto stroje spĺňajú požiadavky tejto smernice. Takéto podmienené schválenia nemajú vplyv na uplatňovanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach (12).

4.   Jednotlivé schválenie podľa tejto smernice je nepovinné pre tieto vozidlá:

a)

vozidlá určené výlučne na cestné preteky;

b)

prototypy vozidiel, ktoré sa používajú na pozemných komunikáciách na výkon osobitného skúšobného programu, za ktorý je zodpovedný výrobca, ak boli na tento účel osobitne navrhnuté a vyrobené.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice a regulačných aktov uvedených v zozname v prílohe IV, pokiaľ v nich nie je uvedené inak:

1.

„regulačný akt“ je samostatná smernica alebo nariadenie alebo predpis EHK OSN, ktorý je pripojený k revidovanej dohode z roku 1958;

2.

„samostatná smernica alebo nariadenie“ je smernica alebo nariadenie uvedené v časti I prílohy IV tejto smernice. Tento pojem zahŕňa tiež vykonávacie akty;

3.

„typové schválenie“ je postup, ktorým členský štát osvedčuje, že typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky spĺňa príslušné správne ustanovenia a technické požiadavky;

4.

„národné typové schválenie“ je postup typového schválenia stanovený vnútroštátnym právom členského štátu, pričom platnosť tohto schválenia je obmedzená na územie tohto členského štátu;

5.

„typové schválenie ES“ znamená postup, ktorým členský štát osvedčuje, že typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky spĺňa príslušné správne ustanovenia a technické požiadavky tejto smernice a regulačných aktov uvedených v zozname v prílohe IV alebo XI;

6.

„jednotlivé schválenie“ je postup, ktorým členský štát osvedčuje, že jednotlivé vozidlo bez ohľadu na to, či je jedinečné alebo nie, spĺňa príslušné správne ustanovenia a technické požiadavky;

7.

„viacstupňové typové schválenie“ je postup, ktorým jeden alebo viac členských štátov osvedčujú, že nedokončený alebo dokončovaný typ vozidla spĺňa, v závislosti od stupňa dokončenia, príslušné správne ustanovenia a technické požiadavky tejto smernice;

8.

„postupné typové schválenie“ je postup schválenia vozidla, ktorý pozostáva z postupného zhromažďovania celého súboru osvedčení o typovom schválení ES systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek týkajúcich sa vozidla, ktoré v konečnom stupni vedú k schváleniu celého vozidla;

9.

„jednostupňové typové schválenie“ je postup schválenia vozidla, ktorý pozostáva zo schválenia celého vozidla pomocou jedinej operácie;

10.

„zmiešané typové schválenie“ je postupné typové schválenie, pri ktorom sa počas záverečného stupňa schvaľovania celého vozidla dosiahne jedno alebo viac schválení systémov bez toho, aby bolo nevyhnutné vydať osvedčenia o typovom schválení ES pre tieto systémy;

11.

„motorové vozidlo“ je akékoľvek motorové vozidlo, ktoré sa pohybuje vlastnými prostriedkami, má aspoň štyri kolesá, ktoré je dokončené, dokončované alebo je nedokončené a má najvyššiu konštrukčnú rýchlosť vyššiu než 25 km/h;

12.

„prípojné vozidlo“ je vozidlo bez vlastného pohonu, ktoré je projektované a vyrobené tak, aby mohlo byť ťahané motorovým vozidlom;

13.

„vozidlo“ je akékoľvek motorové vozidlo alebo jeho prípojné vozidlo vymedzené v bodoch 11 a 12;

14.

„hybridné motorové vozidlo“ je vozidlo, ktoré má na účely pohonu vozidla najmenej dva rôzne meniče energie a dva rôzne systémy zásobníkov energie (vo vozidle);

15.

„hybridné elektrické vozidlo“ je hybridné vozidlo, ktoré na účely mechanického pohonu čerpá energiu z obidvoch týchto systémov zásobníkov energie vo vozidle:

prevádzkového paliva,

elektrického energetického zásobníkového zariadenia (napr. batéria, kondenzátor, zotrvačník/generátor atď.);

16.

„pracovné stroje samohybné“ sú akékoľvek vozidlá s vlastným pohonom, ktoré sú osobitne navrhnuté a vyrobené na vykonávanie práce a ktoré z dôvodu ich konštrukčných charakteristík nie sú vhodné na prepravu osôb alebo tovaru. Strojné zariadenia pripevnené na podvozok vozidla sa nepovažujú za pracovné stroje samohybné;

17.

„typ vozidla“ sú vozidlá určitej kategórie, ktoré sa nelíšia aspoň v podstatných znakoch uvedených v prílohe II oddiele B. Typ vozidla môže obsahovať varianty a verzie vymedzené v prílohe II oddiele B;

18.

„základné vozidlo“ je akékoľvek vozidlo, ktoré sa používa v úvodnom stupni postupu viacstupňového typového schválenia;

19.

„nedokončené vozidlo“ je akékoľvek vozidlo, ktoré sa musí aspoň v ďalšom stupni podrobiť dokončeniu, aby spĺňalo príslušné technické požiadavky tejto smernice;

20.

„dokončované vozidlo“ je vozidlo, ktoré prešlo postupom viacstupňového typového schválenia a ktoré spĺňa príslušné technické požiadavky tejto smernice;

21.

„dokončené vozidlo“ je akékoľvek vozidlo, ktoré sa nemusí dokončovať, aby spĺňalo príslušné technické požiadavky tejto smernice;

22.

„vozidlo ukončenej série“ je akékoľvek vozidlo, ktoré tvorí súčasť parku vozidiel, ktoré sa nemôžu evidovať alebo predať alebo ktoré sa nemôžu uviesť do prevádzky v premávke z dôvodu nadobudnutia platnosti nových technických požiadaviek, podľa ktorých neboli schválené;

23.

„systém“ je zostava zariadení skombinovaných na výkon jednej alebo viacerých špecifických funkcií vo vozidle, na ktoré sa vzťahujú požiadavky všetkých regulačných aktov;

24.

„komponent“ je zariadenie, na ktoré sa vzťahujú požiadavky regulačného aktu, ktoré má byť časťou vozidla, ktoré môže byť typovo schválené nezávisle od vozidla, ak to výslovne umožňujú ustanovenia regulačného aktu;

25.

„samostatná technická jednotka“ je zariadenie, na ktoré sa vzťahujú požiadavky regulačného aktu, ktoré má byť časťou vozidla a ktoré môže byť typovo schválené samostatne, ale iba vo vzťahu k jednému alebo k viacerým určeným typom vozidla; ak to výslovne umožňujú ustanovenia regulačného aktu;

26.

„pôvodné časti alebo vybavenie“ sú časti alebo vybavenie vyrobené podľa špecifikácií a výrobných noriem, ktoré poskytol výrobca vozidla na výrobu častí a vybavenia na montáž predmetného vozidla. Zahrňuje to časti alebo vybavenie, ktoré vyrobil výrobca na tej istej výrobnej linke ako uvedené časti alebo vybavenie. Pokiaľ sa nedokáže opak, predpokladá sa, že časti predstavujú pôvodné časti, ak výrobca častí potvrdí, že kvalita častí zodpovedá kvalite komponentov použitých na montáž predmetného vozidla a že boli vyrobené podľa špecifikácií a výrobných noriem výrobcu vozidla;

27.

„výrobca“ je osoba, alebo orgán, ktorý schvaľovaciemu orgánu zodpovedá za všetky aspekty postupu typového schválenia alebo povolenia a za zabezpečenie zhody výroby. Nie je dôležité, aby osoba alebo orgán boli priamo zapojené do všetkých stupňov výroby výrobu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, na ktoré sa vzťahuje postup schválenia;

28.

„zástupca výrobcu“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba so sídlom v Spoločenstve, ktorú riadne poveril výrobca, aby ho zastupovala pred schvaľovacím orgánom a aby konala v jeho mene vo veciach, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, a ak sa odkazuje na výraz „výrobca“, musí sa chápať ako označenie výrobcu alebo jeho zástupcu;

29.

„schvaľovací orgán“ je orgán členského štátu, ktorý je zodpovedný za všetky aspekty typového schválenia vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky alebo schválenia jednotlivého vozidla; za schvaľovací postup, vydávanie a prípadne odoberanie osvedčení o schválení; slúži ako kontaktné miesto pre schvaľovacie orgány ostatných členských štátov; je zodpovedný za udelenie poverenia pre činnosť technických služieb a zabezpečenie toho, že výrobca plní svoje povinnosti pokiaľ ide o zabezpečenie zhody výroby;

30.

„príslušný orgán“ v článku 42 je schvaľovací orgán alebo určený orgán alebo akreditačný orgán, ktorý koná v ich mene;

31.

„technická služba“ je organizácia alebo orgán určený schvaľovacím orgánom členského štátu ako skúšobné laboratórium na vykonávanie skúšok alebo ako orgán posudzujúci zhodu na vykonávanie počiatočného posudzovania alebo iných skúšok alebo kontrol v mene schvaľovacieho orgánu, pričom je možné, aby tieto funkcie vykonával sám schvaľovací orgán;

32.

„virtuálna skúšobná metóda“ sú počítačové simulácie vrátane výpočtov, ktoré preukazujú, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka spĺňajú technické požiadavky regulačného aktu. Virtuálna metóda na skúšobné účely nevyžaduje použitie fyzického vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky;

33.

„osvedčenie o typovom schválení“ je doklad, ktorým schvaľovací orgán úradne osvedčuje, že typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky je schválený;

34.

„osvedčenie o typovom schválení ES“ je osvedčenie uvedené v prílohe VI alebo v zodpovedajúcej prílohe k samostatnej smernici alebo nariadeniu; oznamovací formulár uvedený v príslušnej prílohe k jednému z predpisov EHK OSN uvedených v zozname v časti I alebo v časti II prílohy IV k tejto smernici sa považuje za jeho ekvivalent;

35.

„jednotlivé osvedčenie o schválení“ je doklad, ktorým schvaľovací orgán úradne osvedčuje, že určité vozidlo je schválené;

36.

„osvedčenie o zhode“ je doklad uvedený v prílohe IX, ktorý vydal výrobca a ktorým sa osvedčuje, že vozidlo patriace do typovej série schválenej v súlade s touto smernicou dodržiava v čase svojej výroby všetky regulačné akty;

37.

„informačný dokument“ je doklad uvedený v prílohe I alebo v prílohe III, alebo v zodpovedajúcej prílohe k samostatnej smernici, ktorý stanovuje informácie, ktoré má dodať žiadateľ, pričom sa pripúšťa, aby sa informačný dokument dodal vo forme elektrického súboru;

38.

„informačná zložka“ je úplná zložka vrátane informačného dokumentu, spisu, údajov, výkresov, fotografií atď. dodaná žiadateľom, ktorú je možné dodať vo forme elektronického súboru;

39.

„informačný zväzok“ je informačná zložka so všetkými protokolmi o skúške alebo inými dokladmi, ktoré priložila technická služba alebo schvaľovací orgán k informačnej zložke v priebehu výkonu svojich funkcií; informačný zväzok je možné dodať vo forme elektronického súboru;

40.

„súpis informačného zväzku“ je doklad uvádzajúci obsah informačného zväzku, ktorý je vhodne očíslovaný alebo inak označený tak, aby zreteľne označoval všetky strany; formát tohto dokladu je taký, aby uvádzal záznam postupných krokov v riadení typového schválenia ES, najmä dátumy revízií a aktualizácie.

KAPITOLA II

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZKY

Článok 4

Záväzky členských štátov

1.   Členské štáty zabezpečia, aby výrobcovia, ktorí žiadajú o schválenie, plnili svoje záväzky podľa tejto smernice.

2.   Členské štáty schvália len také vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré spĺňajú požiadavky tejto smernice.

3.   Členské štáty zaevidujú alebo povolia predaj alebo uvedenie do prevádzky v premávke len takým vozidlám, systémom, komponentom alebo samostatným technickým jednotkám, ktoré spĺňajú požiadavky tejto smernice.

Členské štáty nezakážu, neobmedzia ani nebudú brániť evidencii, predaju alebo uvedeniu do prevádzky v premávke alebo prevádzke na cestách vozidiel, komponentov alebo samostatných technických jednotiek z dôvodov týkajúcich sa aspektov ich konštrukcie a fungovania uvedených v tejto smernici, ak spĺňajú požiadavky tejto smernice.

4.   Členské štáty ustanovia alebo vymenujú orgány príslušné vo veciach, ktoré sa týkajú schválenia, a toto ustanovenie alebo menovanie oznámia Komisii v súlade s článkom 43.

Akt o oznámení schvaľovacích orgánov obsahuje názov, adresu vrátane elektronickej adresy a oblasť ich zodpovednosti.

Článok 5

Záväzky výrobcov

1.   Výrobca zodpovedá schvaľovaciemu orgánu za všetky aspekty postupu schválenia a za zabezpečenie zhody výroby, či už výrobca je alebo nie je priamo zapojený do všetkých stupňov výroby vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky.

2.   V procese viacstupňového typového schválenia každý výrobca zodpovedá za schválenie a zhodu výroby všetkých systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré výrobca doplnil v stupni ukončovania vozidla.

Výrobca, ktorý upravuje komponenty alebo systémy, ktoré už boli schválené v skorších stupňoch, zodpovedá za schválenie a zhodu výroby týchto komponentov a systémov.

3.   Na účely tejto smernice výrobca so sídlom mimo Spoločenstva vymenuje zástupcu so sídlom v Spoločenstve, aby ho zastupoval pred schvaľovacím orgánom.

KAPITOLA III

POSTUPY TYPOVÉHO SCHVÁLENIA ES

Článok 6

Postupy, ktoré je potrebné dodržať na typové schválenie ES vozidiel

1.   Výrobca si môže zvoliť jeden z týchto postupov:

a)

postupné typové schválenie;

b)

jednostupňové typové schválenie;

c)

zmiešané typové schválenie.

2.   Žiadosť o postupné typové schválenie sa skladá z informačnej zložky obsahujúcej informácie požadované podľa prílohy III a z úplného súboru osvedčení o typovom schválení požadovaných v súlade s každým z uplatniteľných regulačných aktov uvedených v prílohe IV alebo prílohe XI. V prípade typového schválenia systému alebo samostatnej technickej jednotky v súlade s uplatniteľnými regulačnými aktmi má schvaľovací orgán prístup k príslušnému informačnému zväzku dovtedy, kým sa schválenie nevydá alebo sa jeho vydanie nezamietne.

3.   Žiadosť o jednostupňové typové schválenie sa skladá z informačného zväzku obsahujúceho informácie požadované podľa prílohy I, pokiaľ ide o regulačné akty uvedené v prílohe IV alebo prílohe XI, prípadne v časti II prílohy III.

4.   V prípade postupu zmiešaného typového schválenia môže schvaľovací orgán oslobodiť výrobcu od záväzku predložiť jedno alebo viac osvedčení o typovom schválení ES, ak sa informačný zväzok doplní údajmi uvedenými v prílohe I, ktoré sa požadujú na schválenie týchto systémov počas etapy schvaľovania vozidla, pričom sa každé z osvedčení o typovom schválení ES, od ktorého sa takto upustilo, nahradí protokolom o skúške.

5.   Bez toho, aby boli dotknuté odseky 2, 3 a 4, sa na účely viacstupňového schválenia typu poskytnú tieto informácie:

a)

v prvom stupni tie časti informačnej zložky a osvedčení o typovom schválení ES požadované pre dokončené vozidlo, ktoré sú primerané stupňu dokončenia základného vozidla;

b)

v druhom a v ďalších stupňoch tie časti informačnej zložky a osvedčení typového schválenia ES, ktoré sú primerané súčasnému stupňu výroby a kópia osvedčenia o typovom schválení ES vozidla vydaného v predchádzajúcom stupni výroby; výrobca okrem toho poskytne všetky informácie o akýchkoľvek zmenách alebo doplnkoch, ktoré vykonal na vozidle.

Informácie v písmenách a) alebo b) sa môžu poskytovať podľa postupu zmiešaného typového schválenia uvedeného v odseku 4.

6.   Výrobca predloží žiadosť schvaľovaciemu orgánu. Pokiaľ ide o určitý typ vozidla, môže sa predložiť len jedna žiadosť a môže sa predložiť len v jednom členskom štáte.

Za každý typ, ktorý má byť schválený, sa podá samostatná žiadosť.

7.   Schvaľovací orgán môže na odôvodnenú žiadosť vyzvať výrobcu, aby poskytol akékoľvek ďalšie informácie potrebné na to, aby bolo možné rozhodnúť o tom, aké skúšky sa požadujú alebo aby sa uľahčilo ich vykonanie.

8.   Výrobca dá schvaľovaciemu orgánu k dispozícii toľko vozidiel, koľko je potrebných na to, aby sa umožnilo primerane viesť postup typového schválenia.

Článok 7

Postup, ktorý sa má dodržať pri typovom schválení ES systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek

1.   Výrobca predloží žiadosť schvaľovaciemu orgánu. Môže sa podať len jedna žiadosť týkajúca sa príslušného typu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a môže sa podať len v jednom členskom štáte. Za každý typ, ktorý má byť schválený, sa podá samostatná žiadosť.

2.   K žiadosti má byť priložená informačná zložka, ktorej obsah je určený v samostatných smerniciach alebo nariadeniach.

3.   Schvaľovací orgán môže na odôvodnenú žiadosť vyzvať výrobcu, aby poskytol akékoľvek ďalšie informácie potrebné na to, aby bolo možné rozhodnúť o tom, aké skúšky sa požadujú alebo aby sa uľahčilo ich vykonanie.

4.   Výrobca dá schvaľovaciemu orgánu k dispozícii toľko vozidiel, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, koľko sa požaduje podľa príslušných samostatných smerníc alebo nariadení na vykonanie požadovaných skúšok.

KAPITOLA IV

VYKONANIE POSTUPOV TYPOVÉHO SCHVÁLENIA ES

Článok 8

Všeobecné ustanovenia

1.   Členské štáty nesmú udeliť žiadne typové schválenie ES bez toho, aby sa najskôr ubezpečili, že sa riadne a uspokojivo vykonali postupy uvedené v článku 12.

2.   Členské štáty udeľujú typové schválenia ES v súlade s článkom 9 a 10.

3.   Ak členský štát zistí, že typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktorý napriek tomu, že spĺňa požadované ustanovenia, vážne ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky alebo vážne poškodzuje životné prostredie, alebo vážne poškodzuje verejné zdravie, môže udelenie typového schválenia ES odmietnuť. V tomto prípade bezodkladne pošle ostatným členským štátom a Komisii podrobné informácie, v ktorých vysvetlí dôvody svojho rozhodnutia a uvedie dôkazy svojich zistení.

4.   Osvedčenia o typovom schválení ES sa číselne označujú v súlade s metódou opísanou v prílohe VII.

5.   Do 20 pracovných dní schvaľovací orgán pošle schvaľovacím orgánom ostatných členských štátov kópiu osvedčenia o typovom schválení ES vozidla spolu s prílohami za každý typ vozidla, ktorý schválil. Vytlačenú kópiu môže nahradiť elektronický súbor.

6.   Schvaľovací orgán bezodkladne informuje schvaľovacie orgány ostatných členských štátov o svojom odmietnutí vydať schválenie vozidla alebo o jeho odobratí a odôvodní svoje rozhodnutie.

7.   Schvaľovací orgán každého členského štátu zašle raz za tri mesiace schvaľovacím orgánom ostatných členských štátov zoznam systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktorým v predchádzajúcom období udelil typové schválenie ES, ktorým toto schválenie zmenil a doplnil, odmietol udeliť alebo ktorým ho odobral. Tento zoznam obsahuje údaje uvedené v prílohe XIV.

8.   Členský štát, ktorý udelil typové schválenie ES, pošle na žiadosť iného členského štátu kópiu tohto osvedčenia o typovom schválení ES s prílohami do 20 pracovných dní od doručenia tejto žiadosti. Vytlačenú kópiu môže nahradiť elektronický súbor.

Článok 9

Osobitné ustanovenia o vozidlách

1.   Členský štát udelí typové schválenie ES:

a)

typom vozidiel, ktoré zodpovedajú údajom informačnej zložky a ktoré spĺňajú technické požiadavky stanovené príslušnými regulačnými aktmi uvedenými v zozname v prílohe IV;

b)

typom vozidiel, ktoré zodpovedajú údajom informačnej zložky a ktoré spĺňajú technické požiadavky stanovené príslušnými regulačnými aktmi uvedenými v zozname v prílohe XI.

Uplatňujú sa postupy opísané v prílohe V.

2.   Členské štáty udelia viacstupňové schválenie nedokončenému alebo dokončovanému typu vozidla, ktoré zodpovedá údajom informačnej zložky a ktoré spĺňa technické požiadavky stanovené príslušnými regulačnými aktmi uvedenými v zozname v prílohe IV alebo prílohe XI, pričom zohľadní stupeň dokončenia vozidla.

Viacstupňové typové schválenie sa uplatňuje aj na nové vozidlá zmenené alebo upravené iným výrobcom.

Uplatňujú sa postupy opísané v prílohe XVII.

3.   Schvaľovací orgán, pokiaľ ide o každý typ vozidla:

a)

vyplní podľa vzoru uvedeného v prílohe VIII všetky príslušné časti osvedčenia o typovom schválení ES vrátane výsledkov skúšok, ktorú sú k nim pripojené;

b)

zostaví alebo overí obsah súpisu informačného zväzku;

c)

bez neodôvodneného odkladu vydá žiadateľovi vyplnené osvedčenie spolu s prílohami.

4.   V prípade typového schválenia ES, na platnosť ktorého boli v súlade s článkom 20, 22 alebo s prílohou XI uložené obmedzenia alebo vo vzťahu ku ktorému boli zrušené určité ustanovenia regulačných aktov, sa tieto obmedzenia alebo zrušenia uvedú v typovom schválení ES.

5.   Ak údaje v informačnom spise uvádzajú ustanovenia pre vozidlá na zvláštne účely uvedené v prílohe XI, tieto ustanovenia sa uvedú v osvedčení o typovom schválení ES.

6.   Ak sa výrobca rozhodne uplatniť postup zmiešaného typového schválenia, schvaľovací orgán vyplní v časti III informačného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v prílohe III, údaje k protokolu o skúškach stanovené regulačnými aktmi, pre ktoré nie je k dispozícii žiadne osvedčenie o typovom schválení ES.

7.   Ak výrobca rozhodne uplatniť postup jednostupňového typového schválenia, schvaľovací orgán zostaví zoznam uplatniteľných regulačných aktov, ktorého vzor je uvedený v doplnku k prílohe VI, a tento zoznam pripojí k osvedčeniu o typovom schválení ES.

Článok 10

Osobitné ustanovenia o systémoch, komponentoch alebo samostatných technických jednotkách

1.   Členské štáty udelia typové schválenie ES systému, ktorý zodpovedá údajom informačnej zložky a ktorý spĺňa technické požiadavky uvedené v príslušnej samostatnej smernici alebo v nariadení, ako je predpísané v prílohe IV alebo prílohe XI.

2.   Členský štát udelí typové schválenie ES komponentu alebo samostatnej technickej jednotky všetkým typom komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré zodpovedajú údajom informačnej zložky a ktoré spĺňajú technické požiadavky uvedené v príslušnej samostatnej smernici alebo nariadení, ako je predpísané v prílohe IV.

3.   Ak sa na komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré sú alebo nie sú určené na opravu, servis alebo údržbu, tiež vzťahuje systém typového schválenia vo vzťahu k vozidlu, nevyžaduje sa ďalšie schválenie komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, pokiaľ to neustanovuje príslušný regulačný akt.

4.   Ak komponent alebo samostatná technická jednotka spĺňa svoje funkciu alebo má špecifické vlastnosti iba v spojení s ostatnými časťami vozidla a z tohto dôvodu je možné jednu alebo viac požiadaviek overiť iba vtedy, ak schvaľovaný komponent alebo samostatná technická jednotka fungujú v spojení s ostatnými časťami vozidla, musí sa rozsah platnosti typového schválenia ES komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa toho obmedziť. V týchto prípadoch sa v osvedčení o typovom schválení ES uvedú akékoľvek obmedzenia jeho použitia a uvedú sa osobitné podmienky jeho montáže. Ak tento komponent alebo samostatnú technickú jednotku výrobca vozidla namontuje, v čase schválenia vozidla sa overí dodržanie platných obmedzení na použitie alebo podmienok montáže.

Článok 11

Skúšky požadované na typové schválenie ES

1.   Zhoda s technickými predpismi ustanovenými v tejto smernici a v regulačných aktoch uvedených v prílohe IV sa preukazuje pomocou príslušných skúšok, ktoré vykonávajú určené technické služby.

Skúšobné postupy, osobitné vybavenie a nástroje nevyhnutné na vykonanie týchto skúšok sú opísané v každom regulačnom akte.

2.   Požadované skúšky sa vykonajú na vozidlách, komponentoch a samostatných technických jednotkách, ktoré predstavujú typy, ktoré sa majú schváliť.

Výrobca však môže po dohode so schvaľovacím orgánom vybrať vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku aj keď nepredstavuje typ, ktorý sa má schváliť, v ktorej sú skombinované najnepriaznivejšie parametre, pokiaľ ide o požadovanú úroveň charakteristík. Na uľahčenie rozhodovania počas výberového konania sa môžu použiť virtuálne skúšobné metódy.

3.   Ako náhrada skúšobných postupov uvedených v odseku 1 na žiadosť výrobcu a po dohode so schvaľovacím orgánom sa v súvislosti s regulačnými aktmi uvedenými v zozname v prílohe XVI môžu použiť virtuálne skúšobné metódy.

4.   Všeobecné podmienky, ktoré musia spĺňať skúšobné metódy, sú stanovené v doplnku 1 k prílohe XVI.

Pre každý regulačný akt uvedený v zozname v prílohe XVI sa v doplnok 2 k tejto prílohe ustanovujú osobitné skúšobné podmienky a ich príslušné správne ustanovenia.

5.   Komisia vypracuje zoznam regulačných aktov, na ktoré sú povolené virtuálne skúšobné metódy, osobitné podmienky a ich správne ustanovenia. Tieto opatrenia, ktoré majú zmeniť prvky tejto smernice, ktoré nemajú zásadný význam, okrem iného jej doplnením, sa ustanovia a aktualizujú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 40 ods. 2.

Článok 12

Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby

1.   Členský štát udeľujúci typové schválenie ES príjme v prípade potreby v spolupráci so schvaľovacími orgánmi iných členských štátov v súlade s prílohou X nevyhnutné opatrenia na overenie skutočnosti, že sa urobili nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie zhody vyrábaných vozidiel, systémov, komponentov alebo prípadne samostatných technických jednotiek so schváleným typom.

2.   Členský štát, ktorý udelil typové schválenie ES, prijme v prípade potreby vo vzťahu k tomuto schváleniu v spolupráci so schvaľovacími orgánmi iných členských štátov a v súlade s prílohou X nevyhnutné opatrenia na overenie skutočnosti, že opatrenia uvedené v odseku 1 sú naďalej primerané a prípadne že vyrábané vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky sa naďalej zhodujú so schváleným typom.

Overovanie na účel zabezpečenia zhody výrobkov so schváleným typom sa obmedzí na postupy stanovené v prílohe X a v tých regulačných aktoch, ktoré obsahujú osobitné požiadavky. Schvaľovací orgán členského štátu, ktorý udelil typové schválenie ES, môže na tento účel vykonať kontroly alebo skúšky predpísané v ktoromkoľvek regulačnom akte uvedenom v zozname v prílohe IV alebo XI na vzorkách odobratých v priestoroch výrobcu vrátane výrobných zariadení.

3.   Ak členský štát, ktorý udelil typové schválenie ES, zistí, že opatrenia uvedené v odseku 1 sa neuplatňujú, značne sa odchyľujú od dohodnutých opatrení a plánov kontroly alebo že sa prestali uplatňovať, hoci sa výroba neskončila, podnikne tento členský štát nevyhnutné opatrenia vrátane odobratia typového schválenia, aby zabezpečil správne dodržiavanie zhody výrobného postupu.

KAPITOLA V

ZMENY A DOPLNENIA TYPOVÝCH SCHVÁLENÍ ES

Článok 13

Všeobecné ustanovenia

1.   Výrobca bezodkladne informuje členský štát, ktorý udelil typové schválenie ES, o akejkoľvek zmene údajov uvedených v informačnom zväzku. Členský štát v súlade s pravidlami stanovenými v tejto kapitole rozhodne o tom, ktorý postup sa má dodržať. V prípade potreby môže členský štát po dohode s výrobcom rozhodnúť o tom, že sa má udeliť nové typové schválenie ES.

2.   Žiadosť o zmenu a doplnenie typového schválenia ES sa predkladá výlučne členskému štátu, ktorý udelil pôvodné typové schválenie ES.

3.   Ak členský štát zistí, že na účel zmeny a doplnenia sú potrebné nové kontroly alebo nové skúšky, informuje o tom výrobcu. Postupy vedené v článkoch 14 a 15 sa uplatňujú len po úspešnom vykonaní požadovaných nových kontrol alebo nových skúšok.

Článok 14

Osobitné ustanovenia o vozidlách

1.   Ak sa údaje uvedené v informačnom zväzku zmenili, zmena a doplnenie sa označí ako „revízia“.

V týchto prípadoch schvaľovací orgán podľa potreby vydá revidovanú stránku informačného zväzku, pričom označí každú revidovanú stránku, aby zreteľne uviedol charakter zmeny a dátum nového vydania. Táto požiadavka sa považuje za splnenú vydaním konsolidovanej, aktualizovanej verzie informačnej zložky, ku ktorej sa priloží podrobný opis zmien.

2.   Revízia sa označí ako „rozšírenie“, ak okrem ustanovení odseku 1:

a)

sa vyžadujú ďalšie kontroly alebo nové skúšky;

b)

sa zmenili akékoľvek informácie o osvedčení o typovom schválení ES okrem jeho príloh;

c)

nadobudnú platnosť nové požiadavky podľa akýchkoľvek regulačných aktov, ktoré sa uplatňujú na schválený typ vozidla.

V takýchto prípadoch vydá schvaľovací orgán revidované osvedčenie o typovom schválení ES označené číslom rozšírenia, ktoré sa zvýši podľa počtu za sebou nasledujúcich rozšírení, ktoré už boli udelené.

V novom osvedčení o schválení sa zreteľne uvedie dôvod rozšírenia a dátum nového vydania.

3.   Pri každom vydaní zmenených a doplnených strán alebo konsolidovanej, aktualizovanej verzie sa podľa toho zmení a doplní aj zoznam informačnej zložky tak, aby uvádzal dátum posledného rozšírenia alebo revízie alebo dátum poslednej konsolidácie aktualizovanej verzie.

4.   Ak sú nové požiadavky uvedené v odseku 2 písm. c) z technického hľadiska nepodstatné pre tento typ vozidla alebo ak sa týkajú iných kategórií vozidiel než tej, do ktorej vozidlo patrí, nevyžaduje sa žiadna zmena a doplnenie typového schválenia vozidla.

Článok 15

Osobitné ustanovenia o systémoch, komponentoch alebo samostatných technických jednotkách

1.   Ak sa údaje uvedené v informačnom zväzku zmenili, zmena a doplnenie sa označí ako „revízia“.

V takýchto prípadoch schvaľovací orgán podľa potreby vydá revidované stránky informačného zväzku, pričom označí každú revidovanú stránku, aby zreteľne uviedol charakter zmeny a dátum nového vydania. Táto požiadavka sa považuje za splnenú vydaním konsolidovanej, aktualizovanej verzie informačnej zložky, ku ktorej sa priloží podrobný opis zmien.

2.   Revízia sa označí ako „rozšírenie“, ak okrem ustanovení odseku 1:

a)

sa vyžadujú ďalšie kontroly alebo nové skúšky;

b)

sa zmenili akékoľvek informácie o osvedčení o typovom schválení ES okrem jeho príloh;

c)

nadobudnú platnosť nové požiadavky podľa akýchkoľvek regulačných aktov, ktoré sa uplatňujú na schválený systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku.

V takomto prípade schvaľovací orgán vydá revidované osvedčenie o typovom schválení ES označené číslom rozšírenia, ktoré sa zvýši podľa počtu za sebou nasledujúcich rozšírení, ktoré už boli udelené. V prípadoch, ak zmenu a doplnenie vyžaduje uplatňovanie odseku 2 písm. c), aktualizuje sa tretia časť čísla schválenia.

V novom osvedčení o schválení sa zreteľne uvedie dôvod rozšírenia a dátum nového vydania.

3.   Pri vydaní zmenených a doplnených strán alebo konsolidovanej, aktualizovanej verzie sa vždy zmení zoznam informačnej zložky, ktorý je priložený k osvedčeniu o schválení tak, aby bol z neho zjavný posledný dátum rozšírenia alebo revízie alebo dátum poslednej konsolidácie aktualizovanej verzie.

Článok 16

Vydávanie a oznamovanie zmien a doplnení

1.   V prípade rozšírenia schvaľovací orgán aktualizuje všetky príslušné oddiely osvedčenie o typovom schválení ES, jeho prílohy a zoznam informačnej zložky. Aktualizované osvedčenie s prílohami sa bez neodôvodneného odkladu vydá žiadateľovi.

2.   V prípade revízie vydá schvaľovací orgán žiadateľovi revidované doklady prípadne konsolidovanú aktualizovanú verziu vrátane revidovaného zoznamu informačnej zložky bez neodôvodneného odkladu.

3.   Schvaľovací orgán oznámi v súlade s postupom uvedeným v článku 8 schvaľovacím orgánom ostatných členských štátov akúkoľvek zmenu a doplnenie, ktoré sa vykonalo v typových schváleniach ES.

KAPITOLA VI

PLATNOSŤ TYPOVÉHO SCHVÁLENIA ES VOZIDLA

Článok 17

Skončenie platnosti

1.   Platnosť typového schválenia ES vozidla skončí, ak nastane niektorý z týchto prípadov:

a)

nové požiadavky v akomkoľvek regulačnom akte uplatniteľné na schválené vozidlo sa stanú povinnými pre evidenciu, predaj alebo uvedenie nových vozidiel do prevádzky v premávke a schválenie nie je možné primerane aktualizovať;

b)

výroba schváleného vozidla sa s konečnou platnosťou dobrovoľne ukončí;

c)

platnosť schválenia skončí na základe osobitného obmedzenia.

2.   Ak skončí platnosť len jedného variantu v rámci typu alebo jednej verzie v rámci variantu, typové schválenie ES stratí svoju platnosť len v súvislosti s týmto konkrétnym variantom alebo verziou.

3.   Ak výroba určitého typu vozidla s konečnou platnosťou skončí, výrobca to oznámi schvaľovaciemu orgánu, ktorý vozidlu udelil typové schválenie ES. Po doručení tohto oznámenia schvaľovací orgán do 20 pracovných dní informuje na základe toho schvaľovacie orgány ostatných členských štátov.

Článok 27 sa uplatňuje len na ukončenie za okolností uvedených v odseku 1 písm. a) tohto článku.

4.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, v prípadoch, ak skončí platnosť typového schválenia ES vozidla, výrobca informuje schvaľovací orgán, ktorý vydal typové schválenie ES.

Schvaľovací orgán bez neodôvodneného odkladu oznámi všetky príslušné informácie schvaľovacím orgánom ostatných členských štátov, aby v prípade potreby umožnil uplatňovanie článku 27. V tomto oznámení sa uvedie najmä dátum výroby a identifikačné číslo naposledy vyrobeného vozidla.

KAPITOLA VII

OSVEDČENIE O ZHODE A OZNAČENIA

Článok 18

Osvedčenie o zhode

1.   Výrobca v postavení držiteľa typového schválenia ES vozidla vydá osvedčenie o zhode, ktoré musí sprevádzať každé vozidlo, či už dokončené, nedokončené alebo dokončované, ktoré je vyrobené v súlade so schváleným typom vozidla.

V prípade nedokončeného alebo dokončovaného typu vozidla výrobca vyplní len tie body na strane 2 osvedčenia o zhode, ktoré boli v prebiehajúcom stupni schválenia typu doplnené alebo zmenené a v prípade potreby pripojí k tomuto osvedčeniu všetky osvedčenia o zhode, ktoré boli dodané v predchádzajúcom stupni.

2.   Osvedčenie o zhode sa vyhotoví v jednom z úradných jazykov Spoločenstva. Ktorýkoľvek členský štát môže požiadať o preklad osvedčenia o zhode do svojho jazyka alebo jazykov.

3.   Osvedčenie o zhode je navrhnuté tak, aby sa predišlo falšovaniu. Z tohto dôvodu sa použije papier, ktorý je chránený buď farebnou grafikou alebo vodotlačou, ktorá obsahuje identifikačnú značku výrobcu.

4.   Osvedčenie o zhode sa vyplní v celom rozsahu a neobsahuje žiadne obmedzenia, pokiaľ ide o iné použitie vozidla, než je uvedené v regulačnom akte.

5.   Osvedčenie o zhode opísané v prílohe IX časti I sa pre vozidlá schválené v súlade s ustanoveniami článku 20 ods. 2 vyznačí v názve v časti „Typ pre dokončené/dokončované vozidlá schválený pri uplatňovaní článku 20 (predbežné schválenie)“.

6.   Osvedčenie o zhode opísané v prílohe IX časti I sa pre vozidlá s typovým schválením podľa článku 22 vyznačí v názve v časti „Typové schválenie pre dokončené/dokončované vozidlá v malých sériách“ a v tesnej blízkosti jeho roku výroby, za ktorým nasleduje poradové číslo od 1 po posledné číslo označené v tabuľke uvedenej v prílohe XII, a pokiaľ ide o každý rok výroby, vyznačí sa miesto tohto vozidla v rámci výroby určenej na tento rok.

7.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 1, môže výrobca zasielať údaje alebo informácie uvedené v osvedčení o zhode evidenčnému orgánu v členskom štáte elektronicky.

8.   Duplikát osvedčenia o zhode môže vydať len výrobca. Slovo „duplikát“ musí byť zreteľne viditeľné na lícnej strane akéhokoľvek duplikátu osvedčenia.

Článok 19

Značka typového schválenia ES

1.   Výrobca komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, aj keď je súčasťou systému, pripevní na každý komponent alebo na každú jednotku vyrábanú v zhode so schváleným typom značku typového schválenia ES, ktorú vyžaduje príslušná samostatná smernica alebo nariadenie.

2.   Ak sa nevyžaduje značka typového schválenia ES, výrobca pripevní aspoň svoj obchodný názov alebo obchodnú značku a číslo typu a/alebo identifikačné číslo.

3.   Značka typového schválenia ES je v súlade s doplnkom k prílohe VII.

KAPITOLA VIII

NOVÉ TECHNOLÓGIE ALEBO KONCEPCIE NEZLUČITEĽNÉ SO SAMOSTATNÝMI SMERNICAMI

Článok 20

Výnimky pre nové technológie alebo nové koncepcie

1.   Členské štáty môžu na žiadosť výrobcu udeliť typové schválenie ES s ohľadom na typ systému komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktoré používajú technológie alebo koncepcie, ktoré nie sú zlučiteľné s jedným alebo s viacerými regulačnými aktmi uvedenými v prílohe IV časti I za predpokladu, že Komisia udelila povolenie v súlade s postupom uvedeným v článku 40 ods. 3.

2.   Kým sa nerozhodne o udelení alebo neudelení povolenia, môže členský štát udeliť predbežné schválenie platné iba na jeho území s ohľadom na typ vozidla, na ktoré sa vzťahuje požadovaná výnimka, za predpokladu, že o tom bezodkladne informuje Komisiu a iné členské štáty prostredníctvom súboru, ktorý obsahuje tieto prvky:

a)

dôvody, prečo dané technológie alebo koncepcie spôsobujú, že systém, komponent alebo samostatná technická jednotka sú nezlučiteľné s požiadavkami;

b)

opis dotknutých bezpečnostných a environmentálnych úvah a prijaté opatrenia;

c)

opis skúšok vrátane ich výsledkov, ktoré porovnaním s požiadavkami, z ktorých sa žiada výnimka, preukážu, že je zabezpečená aspoň rovnocenná úroveň bezpečnosti a ochrany životného prostredia.

3.   Ostatné členské štáty sa môžu rozhodnúť prijať na svojom území predbežné schválenie uvedené v odseku 2.

4.   Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 40 ods. 3 rozhodne o tom, či povolí alebo nepovolí členskému štátu udeliť typové schválenie ES s ohľadom na tento typ vozidla.

Ak je to vhodné, rozhodnutie aj presne stanovuje, či jeho platnosť podlieha nejakým obmedzeniam, napr. lehotám. Vo všetkých prípadoch nemá byť platnosť schválenia kratšia ako 36 mesiacov.

Ak sa Komisia rozhodne zamietnuť povolenie, členský štát bezodkladne upovedomí držiteľa predbežného typového schválenia uvedeného v odseku 2 tohto článku, že predbežné schválenie sa zruší šesť mesiacov po dátume rozhodnutia Komisie. Vozidlá vyrábané v súlade s predbežných schválením pred jeho zrušením je však povolené zapísať do evidencie, predávať alebo uviesť do prevádzky v premávke v každom členskom štáte, ktorý prijal predbežné schválenie.

5.   Tento článok sa nepoužije, ak je systém, komponent alebo samostatná technická jednotka v súlade s predpisom EHK OSN, ku ktorému Spoločenstvo pristúpilo.

Článok 21

Požadované opatrenia

1.   Ak Komisia zistí, že existujú spoľahlivé dôvody na udelenie výnimky podľa článku 20, bezodkladne podnikne kroky potrebné na upravenie samostatných smerníc alebo nariadení, ktoré sa týkajú technologického rozvoja. Tieto opatrenia, ktoré majú zmeniť a doplniť prvky samostatných smerníc alebo nariadení uvedených v časti I prílohy IV, ktoré nemajú zásadný význam, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou podľa článku 40 ods. 2.

Ak sa výnimka podľa článku 20 týka predpisu EHK OSN, Komisia navrhne zmenu a doplnenie príslušného predpisu EHK OSN v súlade s postupom, ktorý sa uplatňuje podľa revidovanej dohody z roku 1958.

2.   Hneď po zmenení a doplnení príslušných regulačných aktov sa bezodkladne zruší každé obmedzenie viazané k tejto výnimke.

Pokiaľ neboli prijaté potrebné opatrenia na prispôsobenie regulačných aktov, môže sa na žiadosť členského štátu, ktorý vydal schválenie, ďalším rozhodnutím prijatým v súlade s postupom uvedeným v článku 40 ods. 3 predĺžiť doba platnosti výnimky.

KAPITOLA IX

VOZIDLÁ VYRÁBANÉ V MALÝCH SÉRIÁCH

Článok 22

Typové schválenie ES malých sérií

1.   Na žiadosť výrobcu a v rámci množstvových obmedzení uvedených v prílohe XII časti A oddiele 1 udeľujú členské štáty v súlade s postupom uvedeným v článku 6 ods. 4 typové schválenie ES vzhľadom na typ vozidla, ktoré spĺňa aspoň požiadavky uvedené v prílohe IV časti I doplnku.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje na vozidlá na osobitné účely.

3.   Osvedčenia o typovom schválení ES sa číselne označujú v súlade s prílohou VII.

Článok 23

Národné typové schválenie malých sérií

1.   V prípade vozidiel vyrobených v rámci množstvových obmedzení uvedených v prílohe XII časti A oddiele 2 môžu členské štáty upustiť od jedného alebo viacerých ustanovení jedného alebo viacerých regulačných aktov uvedených v prílohe IV alebo prílohe XI za predpokladu, že stanovia príslušné alternatívne požiadavky.

„Alternatívne požiadavky“ sú správne opatrenia a technické požiadavky, ktorých cieľom je zabezpečiť úroveň bezpečnosti cestnej premávky a ochrany životného prostredia, ktorá je podľa okolností v čo najväčšej možnej miere rovnocenná s úrovňou ustanovenou v ustanoveniach prílohy IV alebo prílohy XI.

2.   Členské štáty môžu v prípade vozidiel uvedených v odseku 1 upustiť od jedného alebo viacerých ustanovení tejto smernice.

3.   Od ustanovení uvedených v odsekoch 1 a 2 možno upustiť, iba ak má na to členský štát opodstatnené dôvody.

4.   Na účely typového schválenia vozidiel podľa tohto článku členské štáty uznávajú systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré sú typovo schválené v súlade s regulačnými aktmi uvedenými v prílohe IV.

5.   Osvedčenie o typovom schválení presne stanoví povahu výnimiek udelených podľa odseku 1 a 2.

Osvedčenie o typovom schválení, vzor ktorého je uvedený v prílohe VI, nesmie mať uvedený nadpis „Osvedčenie o typovom schválení ES vozidla.“ Osvedčenia o typovom schválení sa však číslujú v súlade s prílohou VII.

6.   Platnosť typového schválenia sa obmedzuje na územie členského štátu, ktorý udelil schválenie. Ak však výrobca o to požiada, schvaľovací orgán zašle doporučenou zásielkou alebo elektronickou poštou kópiu osvedčenia o typovom schválení a jeho príloh schvaľovacím orgánom členských štátov, ktoré určí výrobca.

Do 60 dní od prijatia sa tento členský štát rozhodne, či prijme alebo neprijme typové schválenie. Toto rozhodnutie oficiálne oznámi schvaľovaciemu orgánu uvedenému v prvom pododseku.

Členský štát neodmietne typové schválenie, pokiaľ nie je odôvodnene presvedčený, že technické ustanovenia, podľa ktorých bolo vozidlo schválené, nie sú rovnocenné s jeho ustanoveniami.

7.   Na žiadosť žiadateľa, ktorý si želá predať, zapísať do evidencie alebo uviesť do prevádzky v premávke vozidlo v inom členskom štáte, poskytne členský štát, ktorý udelil schválenie, žiadateľovi kópiu osvedčenia o typovom schválení vrátane informačného zväzku.

Členský štát povolí predaj, evidenciu tohto vozidla alebo jeho uvedenie do prevádzky v premávke, pokiaľ nie je odôvodnene presvedčený, že technické ustanovenia, podľa ktorých bolo vozidlo schválené, nie sú rovnocenné s jeho ustanoveniami.

KAPITOLA X

JEDNOTLIVÉ SCHVÁLENIA

Článok 24

Jednotlivé schválenia

1.   Členské štáty môžu oslobodiť konkrétne vozidlo, aj keď je jedinečné, od dodržiavania jedného alebo viacerých ustanovení tejto smernice alebo jedného alebo viacerých regulačných aktov uvedených v prílohe IV alebo prílohe XI za predpokladu, že uložia alternatívne požiadavky.

Od ustanovení uvedených v pododseku 1 možno upustiť, iba ak má na to členský štát opodstatnené dôvody.

„Alternatívne požiadavky“ sú správne opatrenia a technické požiadavky, ktorých cieľom je zabezpečiť úroveň bezpečnosti na cestách a ochranu životného prostredia, ktorá je podľa okolností v čo najväčšej možnej miere rovnocenná s úrovňou ustanovenou v ustanoveniach prílohy IV alebo prílohy XI.

2.   Členské štáty nevykonávajú deštrukčné skúšky. Používajú všetky príslušné informácie poskytnuté žiadateľom, ktorými sa ustanovuje súlad s alternatívnymi požiadavkami.

3.   Členské štáty namiesto alternatívnych požiadaviek uznávajú akékoľvek typové schválenie ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky.

4.   Žiadosť o jednotlivé schválenie predkladá výrobca alebo vlastník vozidla alebo osoba, ktorá koná v jeho mene za predpokladu, že má sídlo v Spoločenstve.

5.   Členský štát udeľuje jednotlivé schválenie, ak vozidlo zodpovedá opisu pripojenému k prihláške a spĺňa uplatňované technické požiadavky a bez neodôvodneného odkladu vydáva osvedčenie o jednotlivom schválení.

Formát osvedčenia o jednotlivom schválení je založený na vzore osvedčenia o typovom schválení ES uvedenom v prílohe VI a obsahuje aspoň informácie potrebné na vyplnenie žiadosti o registráciu ustanovenej v smernici Rady 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o registračných dokumentoch pre vozidlá (13). Osvedčenia o jednotlivom schválení nemajú uvedený nadpis „Schválenie vozidla ES“.

V osvedčení o jednotlivom schválení je uvedené identifikačné číslo vozidla dotknutého vozidla.

6.   Platnosť jednotlivého schválenia sa obmedzuje na územie členského štátu, ktorý udelil schválenie.

Ak si žiadateľ želá predať, zapísať do evidencie alebo uviesť do prevádzky v premávke v inom členskom štáte vozidlo, ktorému bol udelené jednotlivé schválenie, poskytne členský štát, ktorý udelil schválenie, na žiadosť žiadateľovi vyhlásenie o technických ustanoveniach, podľa ktorých bolo vozidlo schválené.

S ohľadom na vozidlo, ktorému členský štát v súlade s ustanoveniami tohto článku udelil jednotlivé schválenie, povolí iný členský štát predaj, evidenciu vozidla alebo jeho uvedenie do prevádzky v premávke, pokiaľ nie je odôvodnene presvedčený, že technické ustanovenia, podľa ktorých bolo vozidlo schválené, nie sú rovnocenné s jeho vlastnými.

7.   Na žiadosť výrobcu alebo vlastníka vozidla udeľuje členský štát jednotlivé schválenie pre vozidlo, ktoré spĺňa ustanovenia tejto smernice a prípadne regulačných aktov uvedených v prílohe IV alebo prílohe XI.

V takomto prípade členské štáty uznávajú jednotlivé schválenie a povoľujú predaj a evidenciu vozidla a jeho uvedenie do prevádzky v premávke.

8.   Ustanovenia tohto článku sa môžu uplatňovať na vozidlá, ktoré boli typovo schválené podľa tejto smernice a ktoré boli zmenené pred ich prvou evidenciou alebo uvedením do prevádzky v premávke.

Článok 25

Osobitné ustanovenia

1.   Postup ustanovený v článku 24 sa môže uplatňovať na konkrétne vozidlo počas po sebe nasledujúcich etáp jeho výroby v súlade s postupom viacstupňového typového schválenia.

2.   Postup ustanovený v článku 24 nemôže nahradiť prechodnú etapu v rámci bežného sledu postupu viacstupňového typového schválenia a nemôže sa uplatňovať na účely získania prvého stupňa schválenia vozidla.

KAPITOLA XI

EVIDENCIA, PREDAJ A UVEDENIE DO PREVÁDZKY V PREMÁVKE

Článok 26

Evidencia a predaj vozidiel a ich uvedenie do prevádzky v premávke

1.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článkov 29 a 30, členské štáty zaevidujú vozidlá a povolia ich predaj alebo uvedenie do prevádzky v premávke, iba ak sú vybavené platným osvedčením o zhode vydaným v súlade s článkom 18.

V prípade nedokončených vozidiel povolí členský štát predaj takýchto vozidiel, ale môže do doby ich dokončenia odmietnuť ich definitívnu evidenciu a uvedenie do prevádzky v premávke.

2.   Vozidlá vyňaté z požiadaviek týkajúcich sa osvedčenia o zhode sa môžu zapísať do evidencie, predávať alebo uviesť do prevádzky v premávke, iba ak spĺňajú príslušné technické požiadavky tejto smernice.

3.   Pokiaľ ide o malé série vozidiel, nesmie počet zaevidovaných a predávaných vozidiel alebo vozidiel uvedených do prevádzky v premávke počas jedného roka presiahnuť počet jednotiek uvedený v prílohe XII časti A.

Článok 27

Evidencia a predaj ukončených sérií vozidiel a ich uvedenie do prevádzky v premávke

1.   S výhradou obmedzení uvedených v prílohe XII časti B a len vzhľadom na obmedzenú dobu môžu členské štáty evidovať a povoliť predaj alebo uvedenie do prevádzky v premávke vozidiel zodpovedajúcich typu vozidla, ktorého typové schválenie ES už nie je platné.

Prvý pododsek sa uplatňuje iba na vozidlá na území Spoločenstva, na ktoré sa v čase ich výroby vzťahuje platné typové schválenie ES, ale ktoré neboli zaevidované alebo uvedené do prevádzky v premávke pred tým, ako typové schválenie ES stratilo svoju platnosť.

2.   Možnosť v rámci odseku 1 je prípustná v prípade dokončených vozidiel na dobu dvanásť mesiacov odo dňa uplynutia platnosti typového schválenia ES a v prípade dokončovaných vozidiel na dobu osemnástich mesiacov od tohto dňa.

3.   Výrobca, ktorý chce využiť ustanovenia podľa odseku 1, predloží žiadosť príslušnému orgánu každého členského štátu, ktorého sa týka uvedenie daných typov vozidiel do prevádzky v premávke. V žiadosti sa musia presne uviesť všetky technické alebo ekonomické dôvody, ktoré týmto vozidlám bránia spĺňať nové technické požiadavky.

Príslušné členské štáty sa do troch mesiacov od prijatia takejto žiadosti rozhodnú, či a v akom počte povolia evidenciu týchto vozidiel na svojom území.

4.   Odseky 1, 2, a 3 sa primerane uplatňujú na vozidlá, na ktoré sa vzťahuje národné typové schválenie, ale ktoré sa nezaevidovali ani neuviedli do prevádzky v premávke pred uplynutím platnosti tohto schválenia, pri uplatňovaní článku 45, z dôvodu povinného uplatňovania postupu typového schválenia ES.

5.   Členské štáty uplatňujú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa účinne sledoval počet vozidiel, ktoré sa majú evidovať alebo uviesť do prevádzky v premávke v rámci postupu podľa tohto článku.

Článok 28

Predaj komponentov a samostatných technických jednotiek a ich uvedenie do prevádzky v premávke

1.   Členské štáty povolia predaj komponentov alebo samostatných technických jednotiek alebo ich uvedenie do prevádzky v premávke, ak spĺňajú požiadavky príslušných regulačných aktov a iba ak sú riadne označené v súlade s článkom 19.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje v prípade komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré sú osobitne skonštruované alebo navrhnuté pre nové vozidlá, na ktoré sa nevzťahuje táto smernica.

3.   Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty povoliť predaj alebo uvedenie do prevádzky v premávke komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré boli vyňaté z jedného alebo viacerých ustanovení regulačného aktu pri uplatňovaní článku 20 alebo ktoré sú určené na montáž do vozidiel, na ktoré sa vzťahujú schválenia udelené podľa článkov 22, 23 alebo 24, ktoré sa týkajú príslušného komponentu alebo samostatnej technickej jednotky.

4.   Odchylne od odseku 1 a pokiaľ regulačný akt neustanovuje inak, môžu členské štáty povoliť predaj a uvedenie do prevádzky v premávke komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré sú určené na montáž do vozidiel, pre ktoré sa v čase ich uvedenia do prevádzky v premávke nevyžadovalo typové schválenie ES podľa tejto smernice alebo podľa smernice 70/156/EHS.

KAPITOLA XII

OCHRANNÉ DOLOŽKY

Článok 29

Vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky zosúladené s touto smernicou

1.   Ak členský štát zistí, že nové vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, hoci spĺňajú platné požiadavky alebo sú riadne označené, predstavujú vážne nebezpečenstvo pre bezpečnosť cestnej prevádzky alebo vážne poškodzujú životné prostredie alebo verejné zdravie, môže tento členský štát na svojom území na dobu maximálne šiestich mesiacov odmietnuť evidenciu takých vozidiel alebo odmietnuť povoliť predaj takýchto vozidiel, komponentov alebo samostatných technických jednotiek alebo ich uvedenie do prevádzky v premávke.

V takýchto prípadoch dotknutý členský štát bezodkladne zodpovedajúcim spôsobom informuje výrobcu, iné členské štáty a Komisiu a uvedie dôvody, na ktorých sa jeho rozhodnutie zakladá, najmä či je výsledkom:

nedostatkov v príslušných regulačných aktoch alebo

nesprávneho uplatňovania príslušných požiadaviek.

2.   Komisia sa čo najskôr poradí s dotknutými stranami a predovšetkým so schvaľovacím orgánom, ktorý udelil typové schválenie, s cieľom pripraviť rozhodnutie.

3.   Ak sa opatrenia uvedené v odseku 1 prisúdia nedostatkom v príslušných regulačných aktoch, prijmú sa tieto vhodné opatrenia:

pokiaľ ide o samostatné smernice alebo nariadenia uvedené v časti I prílohy IV, Komisia ich zmení a doplní v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 40 ods. 2,

pokiaľ ide o predpisy EHK OSN, Komisia v súlade s postupom uplatniteľným podľa revidovanej dohody z roku 1958 navrhne potrebné zmeny a doplnenia k príslušným predpisom EHK OSN.

4.   Ak sa opatrenia uvedené v odseku 1 prisúdia nesprávnemu uplatňovaniu príslušných požiadaviek, prijme Komisia príslušné opatrenia na zabezpečenie súladu s týmito požiadavkami.

Článok 30

Vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré nie sú v súlade so schváleným typom

1.   Ak členský štát, ktorý udelil typové schválenie ES, zistí, že nové vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré majú osvedčenie o zhode alebo značku schválenia, sa nezhodujú s typom, ktorý schválil, vykoná nevyhnutné opatrenia v prípade potreby aj vrátane odobratia typového schválenia na zabezpečenie zhody vyrábaného vozidla, systémov, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky so schváleným typom. Schvaľovací orgán takéhoto členského štátu upozorní schvaľovacie orgány ostatných členských štátov na vykonané opatrenia.

2.   Na účely odseku 1 sa odchýlky od údajov v osvedčení o typovom schválení ES považujú za nezhodnosť so schváleným typom.

Vozidlo sa nepovažuje za odlišné od schváleného typu, ak sú podľa príslušných regulačných aktov prípustné tolerancie a vozidlo tieto tolerancie rešpektuje.

3.   Ak členský štát preukáže, že nové vozidlá, komponenty alebo samostatné technické jednotky s osvedčením o zhode alebo so značkou schválenia sa nezhodujú so schváleným typom, môže požiadať členský štát, ktorý udelil typové schválenie ES, o overenie skutočnosti, či sa vyrábané vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky zhodujú so schváleným typom. Po prijatí takejto požiadavky dotknutý členský štát čo najskôr podnikne potrebné kroky a v každom prípade v priebehu šiestich mesiacov od dátumu žiadosti.

4.   Schvaľovací orgán požiada členský štát, ktorý udelil systému, komponentu, samostatnej technickej jednotke alebo nedokončenému vozidlu typové schválenie, aby urobil nevyhnutné opatrenia na opätovné zabezpečenie zhody vyrábaných vozidiel so schváleným typom v týchto prípadoch:

a)

typového schválenia ES vozidla, ak sa vozidlo nezhoduje výlučne z dôvodu nezhodnosti systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky;

b)

viacstupňového typového schválenia, ak sa dokončené vozidlo nezhoduje výlučne z dôvodu nezhodnosti systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktoré tvoria časť nedokončeného vozidla, alebo vinou samotného nedokončeného vozidla.

Po prijatí takejto požiadavky podnikne dotknutý členský štát čo najskôr potrebné kroky, v prípade potreby v spojení so žiadajúcim členským štátom, a v každom prípade do šiestich mesiacov od dátumu žiadosti. Ak sa zistí nezhodnosť, schvaľovacie orgány členského štátu, ktorý udelil typové schválenie ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotke alebo schválenie nedokončeného vozidla, prijmú opatrenia uvedené v odseku 1.

5.   Schvaľovacie orgány sa do 20 pracovných dní navzájom informujú o každom odobratí typového schválenia ES a o jeho dôvodoch.

6.   Ak členský štát, ktorý udelil typové schválenie ES, popiera nezhodnosť, o ktorej bol informovaný, dotknuté členské štáty sa usilujú o urovnanie sporu. Komisia je o tom informovaná a v prípade potreby uskutoční vhodné rokovania s cieľom dosiahnuť urovnanie sporu.

Článok 31

Predaj a uvedenie do prevádzky v premávke častí alebo vybavenia, ktoré môžu predstavovať značné nebezpečenstvo pre správne fungovanie dôležitých systémov

1.   Členské štáty povolia predaj, ponuku na predaj alebo uvedenie do prevádzky v premávke častí alebo vybavenia, ktoré predstavujú vážne nebezpečenstvo pre správne fungovanie systémov dôležitých pre bezpečnosť vozidla alebo jeho environmentálne vlastnosti iba v prípade, že tieto časti alebo vybavenie boli povolené schvaľovacím orgánom v súlade s odsekmi 5 až 10.

2.   Časti alebo vybavenie, ktoré podliehajú schváleniu v súlade s odsekom 1, sa zapíšu do zoznamu, ktorý sa uvedie v prílohe XIII. Takémuto rozhodnutiu bude predchádzať hodnotenie, ktoré bude uvedené v správe, a jeho cieľom bude dosiahnutie primeranej rovnováhy medzi týmito prvkami:

a)

existenciou závažného rizika pre bezpečnostné alebo environmentálne vlastnosti vozidiel vybavených posudzovanými časťami alebo vybavením a

b)

vplyvom uloženia možnej požiadavky na povolenie na hodnotenej časti alebo vybavenie podľa tohto článku na spotrebiteľov a výrobcov po uvedení na trh.

3.   Odsek 1 sa neuplatňuje na pôvodné časti alebo vybavenie, na ktoré sa vzťahuje typové schválenie systému vo vzťahu k vozidlu a na časti alebo vybavenie, ktoré sú typovo schválené v súlade s ustanoveniami jedného z regulačných aktov uvedených v zozname v prílohe IV okrem prípadu, keď sa tieto schválenia vzťahujú na iné aspekty než tie, ktoré sú uvedené v odseku 1. Odsek 1 sa nevzťahuje na časti alebo vybavenie výhradne vyrobené pre pretekárske vozidlá, ktoré nie sú určené na používanie na verejných komunikáciách. Ak časti alebo vybavenie, ktoré sú zahrnuté do prílohy XIII, sú určené na pretekárske účely a na použitie na ceste, môžu byť tieto časti alebo vybavenie predávané alebo ponúkané na predaj verejnosti na použitie v cestných vozidlách, ak spĺňajú požiadavky tohto článku.

V prípade potreby prijme Komisia ustanovenia na určenie častí alebo vybavenia uvedených v tomto odseku.

4.   Komisia po konzultácii so zúčastnenými stranami určí postup a požiadavky týkajúce sa postupu povoľovania uvedeného v odseku 1 a prijme opatrenia na následnú aktualizáciu zoznamu stanoveného v prílohe XIII. Tieto požiadavky obsahujú predpisy týkajúce sa bezpečnosti, ochrany životného prostredia a podľa potreby skúšobných noriem. Môžu sa zakladať na regulačných aktoch uvedených v prílohe IV, môžu sa vypracovať podľa príslušného stavu bezpečnostnej, environmentálnej a skúšobnej technológie, alebo ak je to vhodný spôsob na dosiahnutie požadovaných bezpečnostných alebo environmentálnych cieľov, môžu pozostávať z porovnania časti alebo vybavenia s vlastnosťami pôvodného vozidla prípadne niektorej z jeho častí.

5.   Na účely odseku 1 výrobca častí alebo vybavenia predloží na schvaľovaciemu orgánu protokol o skúške, ktorý vypracuje určená technická služba, ktorá osvedčí, že časti alebo vybavenie, na ktoré sa žiada povolenie, spĺňajú požiadavky uvedené v odseku 4. Výrobca môže podať len u jedného schvaľovacieho orgánu len jednu žiadosť na typ časti.

Žiadosť obsahuje údaje o výrobcovi častí alebo vybavenia, typ, identifikačné číslo a čísla dielov častí alebo vybavenia, na ktoré sa žiada povolenie, ako aj názov výrobcu vozidla, typ vozidla a podľa potreby rok výroby a iné dôležité informácie umožňujúce identifikáciu vozidla, pre ktoré je určená montáž týchto častí alebo vybavenia.

Ak je schvaľovací orgán po zohľadnení protokolu o skúške a iných dokladov presvedčený, že predmetné časti alebo vybavenie spĺňajú požiadavky uvedené v odseku 4, bez neodôvodneného odkladu vydá výrobcovi osvedčenie. Toto osvedčenie oprávni časti alebo vybavenie na predaj, na ponuku na predaj alebo na montáž do vozidiel v Spoločenstve, pokiaľ odsek 9 druhý pododsek neustanovuje inak.

6.   Každá časť alebo vybavenie povolené podľa tohto článku sa primerane označí.

Komisia stanoví požiadavky na označovanie a balenie, ako aj vzor a systém číslovania osvedčenia uvedeného v odseku 5.

7.   Opatrenia uvedené v odsekoch 2 až 6 sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 40 ods. 2, pretože sú navrhnuté tak, aby zmenili prvky tejto smernice, ktoré nemajú zásadný význam, okrem iného jej doplnením.

8.   Výrobca bezodkladne informuje schvaľovací orgán, ktorý vydal osvedčenie, o každej zmene ovplyvňujúcej podmienky, za ktorých bolo vydané. Schvaľovací orgán rozhodne o tom, či sa osvedčenie musí preskúmať alebo znovu vydať a či sú potrebné nové skúšky.

Výrobca je zodpovedný za zabezpečenie toho, aby sa časti alebo vybavenie vyrobili a naďalej vyrábali za podmienok, za akých sa vydalo osvedčenie.

9.   Pred vydaním každého povolenia overí schvaľovací orgán, či sú zabezpečené primerané opatrenia a postupy na zabezpečenie účinnej kontroly zhody výroby.

Ak schvaľovací orgán zistí, že sa podmienky na vydanie povolenia už neplnia, požiada výrobcu, aby prijal nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa časti alebo vybavenie opäť zosúladili. Ak to je nevyhnutné, odoberie povolenie.

10.   Vždy, keď sa členské štáty v súvislosti s osvedčeniami uvedenými v odseku 5 nezhodnú, oznámia to Komisii. Komisia prijme primerané opatrenia vrátane toho, že v prípade potreby po porade s členskými štátmi vyžiada odobratie povolenia.

11.   Tento článok sa neuplatňuje na časť alebo vybavenie pred ich uvedením na zozname v prílohe XIII. Na uvedenie údajov alebo skupinu údajov v prílohe XIII sa stanoví primerané prechodné obdobie s cieľom umožniť výrobcovi časti alebo vybavenia, aby mohol požiadať o povolenie a získať ho. Zároveň sa v prípade potreby môže určiť dátum, pred ktorým sa vylúčia z uplatňovania tohto článku časti alebo vybavenie určené na typovo schválené vozidlá.

12.   Dovtedy, kým sa neprijme rozhodnutie o tom, či sa musí alebo nemusí časť alebo vybavenie zahrnúť do zoznamu uvedeného v odseku 1, si môžu členské štáty ponechať vnútroštátne predpisy o častiach alebo vybavení, ktoré môžu predstavovať závažné riziko pre správne fungovanie systémov dôležitých pre bezpečnosť vozidla alebo pre jeho environmentálne vlastnosti.

Po prijatí takéhoto rozhodnutia prestanú platiť vnútroštátne ustanovenia o predmetných častiach alebo vybavení.

13.   Od 29. októbra 2007 neprijmú členské štáty nové ustanovenia o častiach a vybavení, ktoré môžu ovplyvniť správne fungovanie systémov nevyhnutných pre bezpečnosť vozidla alebo jeho environmentálne vlastnosti.

Článok 32

Stiahnutie vozidiel

1.   Ak výrobca, ktorému bolo udelené typové schválenie ES, musí pri uplatňovaní ustanovení regulačného aktu alebo smernice 2001/95/ES uskutočniť stiahnutie už predaných, zaevidovaných alebo vozidiel uvedených do prevádzky v premávke, pretože jeden alebo viacero systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek namontovaných do vozidla, aj v prípade, ak sú náležite schválené v súlade s touto smernicou, predstavuje vážne nebezpečenstvo pre bezpečnosť cestnej premávky alebo vážne poškodzuje životné prostredie, bezodkladne informuje schvaľovací orgán, ktorý udelil schválenie vozidla.

2.   Výrobca navrhne schvaľovaciemu orgánu súbor opravných prostriedkov na vyváženie nebezpečenstva uvedeného v odseku 1. Schvaľovací orgán bezodkladne oboznámi orgány ostatných členských štátov s navrhnutými opatreniami.

Príslušné orgány zabezpečia, aby sa tieto opatrenia účinne vykonávali na ich príslušných územiach.

3.   Ak dotknuté orgány považujú opatrenia za nepostačujúce alebo sa domnievajú, že sa nezavádzajú dostatočne rýchlo, bezodkladne o tom informujú schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie ES vozidla.

Schvaľovací orgán potom informuje výrobcu. Ak samotný schvaľovací orgán, ktorý vydal typové schválenie ES, nie je spokojný s opatreniami výrobcu, prijme všetky požadované ochranné opatrenia vrátane odobratia typového schválenia ES vozidla, ak výrobca nenavrhne a nevykoná účinné nápravné opatrenia. V prípade odobratia typového schválenia ES vozidla informuje príslušný schvaľovací orgán doporučeným listom alebo rovnocennými elektronickými prostriedkami výrobcu, schvaľovacie orgány ostatných členských štátov a Komisiu do 20 pracovných dní.

4.   Tento článok sa uplatňuje aj na súčiastky, ktoré nepodliehajú nijakým požiadavkám podľa regulačného aktu.

Článok 33

Oznámenie o rozhodnutiach a dostupné opravné prostriedky

Vo všetkých rozhodnutiach prijatých v súlade s ustanoveniami prijatými na vykonávanie tejto smernice a vo všetkých rozhodnutiach o odmietnutí alebo odobratí typového schválenia ES alebo o odmietnutí evidencie či zákaze predaja sa podrobne uvedú dôvody, na ktorých sa zakladajú.

Každé rozhodnutie sa oznámi príslušnej strane, ktorá bude súčasne informovaná o dostupných opravných prostriedkoch podľa platných právnych predpisov dotknutého členského štátu a o stanovených časových lehotách na vykonanie takýchto opravných prostriedkov.

KAPITOLA XIII

MEDZINÁRODNÉ PREDPISY

Článok 34

Predpisy EHK OSN požadované pre typové schválenie ES

1.   Predpisy EHK OSN, ku ktorým Spoločenstvo pristúpilo a ktoré sú uvedené v prílohe IV časti I a v prílohe XI, sú súčasťou typového schválenia ES vozidla za rovnakých podmienok ako samostatné smernice alebo nariadenia. Uplatňujú sa na kategórie vozidiel uvedené v príslušných stĺpcoch tabuľky prílohy IV časti I a prílohy XI.

2.   Ak sa Spoločenstvo rozhodne povinne uplatňovať predpis EHK OSN na účely typového schválenia ES vozidla v súlade s článkom 4 ods. 4 rozhodnutia 97/836/ES, prílohy k tomuto rozhodnutiu sa podľa potreby zmenia a doplnia v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 40 ods. 2 tejto smernice. Akt, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy k tejto smernici, tiež presne stanoví dátumy povinného uplatňovania predpisu EHK OSN alebo jeho zmien a doplnení. Členské štáty zrušia alebo upravia akýkoľvek vnútroštátny právny predpis, ktorý nie je zlučiteľný s daným predpisom EHK OSN.

Ak takýto predpis EHK OSN nahrádza existujúcu samostatnú smernicu alebo nariadenie, príslušná položka v prílohe IV časti I a v prílohe XI sa nahradí číslom predpisu EHK OSN a zodpovedajúca položka v prílohe IV časti II sa vypustí v súlade s rovnakým postupom.

3.   V prípade uvedenom v odseku 2 druhom pododseku sa samostatná smernica alebo nariadenie nahradené predpisom EHK OSN zruší v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 40 ods. 2.

Ak sa samostatná smernica zruší, členský štát zruší akýkoľvek vnútroštátny právny predpis, ktorý sa prijal na transpozíciu tejto smernice.

4.   V tejto smernici alebo v jednotlivých smerniciach alebo nariadeniach možno uviesť priame odkazy na medzinárodné normy a predpisy bez toho, aby sa opakovali v právnom rámci Spoločenstva.

Článok 35

Rovnocennosť predpisov EHK OSN so smernicami alebo nariadeniami

1.   Predpisy EHK OSN uvedené v časti II prílohy IV sa uznávajú za rovnocenné so zodpovedajúcimi samostatnými smernicami alebo nariadeniami v takej miere, v akej majú rovnaký rozsah pôsobnosti a predmet úpravy.

Schvaľovacie orgány členských štátov prijmú schválenia udelené v súlade s týmito predpismi EHK OSN a prípadne i príslušné schvaľovacie značky namiesto zodpovedajúcich schválení a značiek schválenia udelených v súlade s rovnocennou samostatnou smernicou alebo nariadením.

2.   Ak sa Spoločenstvo rozhodne uplatňovať na účely odseku 1 nový predpis EHK OSN alebo zmenený a doplnený predpis EHK OSN, časť II prílohy IV k tejto smernici sa podľa potreby zmení a doplní. Uvedené opatrenia navrhnuté tak, aby sa zmenili prvky tejto smernice, ktoré nemajú zásadný význam, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 40 ods. 2.

Článok 36

Rovnocennosť s inými nariadeniami

Na návrh Komisie môže Rada kvalifikovanou väčšinou uznať rovnocennosť medzi podmienkami alebo ustanoveniami na typové schválenie ES systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré sú stanovené touto smernicou a postupmi stanovenými medzinárodnými predpismi alebo predpismi tretích krajín v rámci viacstranných alebo dvojstranných dohôd medzi Spoločenstvom a tretími krajinami.

KAPITOLA XIV

POSKYTOVANIE TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ

Článok 37

Informácie pre užívateľov

1.   Výrobca nesmie poskytnúť žiadne technické informácie súvisiace s údajmi ustanovenými v tejto smernici alebo v regulačných aktoch uvedených v prílohe IV, ktoré sa odlišujú od údajov schválených schvaľovacím orgánom.

2.   Ak to osobitné ustanovenia regulačného aktu umožňujú, výrobca sprístupní užívateľom všetky dôležité informácie a potrebné pokyny, ktoré opisujú všetky osobitné podmienky alebo obmedzenia, ktoré sa viažu na používanie vozidla, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky.

Takéto informácie sa poskytujú v úradných jazykoch Spoločenstva. Ustanovia sa v súlade so schvaľovacím orgánom v príslušných sprievodných dokumentoch, ako napr. v príručke majiteľa alebo v knihe údržby.

Článok 38

Informácie pre výrobcov komponentov alebo samostatných technických jednotiek

1.   Výrobca vozidla sprístupní výrobcom komponentov alebo samostatných technických jednotiek všetky tieto údaje vrátane, podľa okolností, výkresov osobitne uvedených v prílohe alebo v doplnku k regulačnému aktu, ktoré sú potrebné na typové schválenie ES komponentov alebo samostatných technických jednotiek, alebo ktoré sú potrebné na získanie povolenia podľa článku 31.

Výrobca vozidla môže na výrobcu komponentov alebo samostatných technických jednotiek uložiť záväznú dohodu s cieľom ochrany dôvernosti všetkých informácií, ktoré nie sú zverejnené, alebo na ktoré sa vzťahujú práva duševného vlastníctva.

2.   Výrobca komponentov alebo samostatných technických jednotiek v postavení držiteľa osvedčenia o typovom schválení ES, ktoré v súlade s článkom 10 ods. 4 obsahuje obmedzenia použitia alebo osobitné podmienky montáže prípadne oboje, poskytne o nich výrobcovi vozidla podrobné informácie.

Ak to ustanovenia regulačného aktu umožňujú, poskytne výrobca komponentov alebo samostatných technických jednotiek spolu s vyrobenými komponentmi alebo samostatnými technickými jednotkami pokyny súvisiace s obmedzením použitia alebo osobitými podmienkami montáže, prípadne oboje.

KAPITOLA XV

VYKONÁVACIE OPATRENIA, ZMENY A DOPLNENIA

Článok 39

Vykonávacie opatrenia, zmeny a doplnenia k tejto smernici, k samostatným smerniciam a nariadeniam

1.   Komisia prijme opatrenia nevyhnutné na vykonávanie každej samostatnej smernice alebo nariadenia v súlade s pravidlami stanovenými v každej dotknutej smernici alebo nariadení.

2.   Komisia prijme zmeny a doplnenia k prílohám k tejto smernici alebo k ustanoveniam samostatných smerníc alebo nariadení uvedených v prílohe IV časti I, ktoré je potrebné prispôsobiť rozvoju vedecko-technických poznatkov alebo konkrétnym potrebám osôb so zdravotným postihnutím.

3.   Komisia prijme zmeny a doplnenia k tejto smernici, ktoré sú potrebné na stanovenie technických požiadaviek pre malé série vozidiel, vozidiel schválených podľa individuálneho schvaľovacieho postupu a vozidiel na osobitné účely.

4.   Ak Komisia zistí vážne ohrozenie účastníkov cestnej premávky alebo životného prostredia, ktoré si vyžaduje naliehavé opatrenia, môže zmeniť a doplniť ustanovenia samostatných smerníc alebo nariadení uvedených v prílohe IV časti I.

5.   Komisia prijme zmeny a doplnenia, ktoré sú nevyhnutné v záujme dobrej správy vecí verejných, najmä tie, ktoré sú potrebné na zabezpečenie súdržnosti samostatných smerníc alebo nariadení uvedených v prílohe IV časti I, buď medzi nimi alebo s inými právnymi predpismi Spoločenstva.

6.   Ak sa pri uplatňovaní rozhodnutia 97/836/ES prijmú nové predpisy EHK OSN alebo zmeny a doplnenia k existujúcim predpisom EHK OSN, Komisia zodpovedajúcim spôsobom zmení a doplní prílohy k tejto smernici.

7.   Každá nová samostatná smernica alebo nariadenie doplní príslušné zmeny a doplnenia k prílohám k tejto smernici.

8.   Prílohy k tejto smernici možno zmeniť a doplniť prostredníctvom nariadení.

9.   V súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 40 ods. 2 sa prijímajú opatrenia uvedené v tomto článku, ktorých cieľom je zmeniť prvky tejto smernice, ktoré nemajú podstatný význam, ako aj samostatných smerníc a nariadení vrátane ich doplnenia.

Článok 40

Výbor

1.   Komisii pomáha výbor, ktorý sa uvádza ako „Technický výbor – motorové vozidlá“ (TCMV).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je 3 mesiace.

KAPITOLA XVI

URČENIE TECHNICKÝCH SLUŽIEB A ICH OZNAMOVANIE

Článok 41

Určenie technických služieb

1.   Ak členský štát určí technickú službu, musí spĺňať ustanovenia tejto smernice.

2.   Technické služby vykonávajú skúšky potrebné na schválenie alebo na ne dohliadajú, alebo vykonávajú kontroly uvedené v tejto smernici alebo v regulačnom akte uvedenom v prílohe IV s výnimkou prípadov, ak sú osobitne povolené alternatívne postupy. Nemôžu vykonávať skúšky ani kontroly, na ktoré neboli náležite určené.

3.   Technické služby patria v závislosti od svojej pôsobnosti do jednej alebo viacerých z týchto štyroch kategórii činností:

a)

kategória A, technické služby, ktoré vo svojich vlastných zariadeniach vykonávajú skúšky uvedené v tejto smernici a v regulačných aktoch uvedených v prílohe IV;

b)

kategória B, technické služby, ktoré dohliadajú na skúšky uvedené v tejto smernici a v regulačných aktoch uvedených v prílohe IV, ktoré sa vykonávajú v zariadeniach výrobcu alebo zariadeniach tretej strany;

c)

kategória C, technické služby, ktoré pravidelne hodnotia a sledujú postupy výrobcu a kontrolujú tak zhodu výroby;

d)

kategória D, technické služby, ktoré dohliadajú na skúšky alebo vykonávajú skúšky či kontroly v rámci dohľadu nad zhodou výroby.

4.   Technické služby preukážu zodpovedajúce zručnosti, konkrétne technické znalosti a overené skúsenosti v určitých oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto smernica a regulačné akty uvedené v prílohe IV.

Okrem toho technické služby spĺňajú normy uvedené v doplnku 1 k prílohe V, ktoré sú významné pre činnosti, ktoré vykonávajú. Táto požiadavka sa však neuplatňuje na účely posledného stupňa viacstupňového postupu typového schválenia uvedeného v článku 25 ods. 1.

5.   Schvaľovací orgán môže pôsobiť ako technická služba pre jednu alebo viac činností uvedených v odseku 3.

6.   Výrobca alebo subdodávateľská strana konajúca v jeho mene sa môže určiť za technickú službu činností kategórie A so zreteľom na regulačné akty uvedené v prílohe XV.

Komisia v prípade potreby zmení a doplní zoznam týchto regulačných aktov v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 40 ods. 2.

7.   Subjekty uvedené v odsekoch 5 a 6 spĺňajú ustanovenia tohto článku.

8.   Iné technické služby tretej krajiny ako tie, ktoré sa určili v súlade s odsekom 6, je možné oznámiť v súlade s článkom 43 iba v rámci dvojstrannej dohody medzi Spoločenstvom a príslušnou treťou krajinou.

Článok 42

Posúdenie zručností technických služieb

1.   Zručnosti uvedené v článku 41 sa preukážu správou o posúdení, ktorú stanoví príslušný orgán. Môže obsahovať osvedčenie o akreditácii vydané akreditačným orgánom.

2.   Posúdenie, na ktorom je založená správa uvedená v odseku 1 sa vykoná v súlade s ustanoveniami doplnku 2 k prílohe V.

Správa o posúdení sa preskúma najneskôr po troch rokoch.

3.   Správa o posúdení sa na požiadanie oznámi Komisii.

4.   Schvaľovací orgán, ktorý pôsobí ako technická služba, preukáže súlad prostredníctvom podkladov.

Súlad zahŕňa posúdenie, ktoré vedú audítori nezávislí od posudzovanej činnosti. Takýto audítori môžu byť z tej istej organizácie za predpokladu, že sú riadení autonómne od zamestnancov, ktorí vykonávajú posudzovaciu činnosť.

5.   Výrobca alebo subdodávateľská strana konajúca v jeho mene určená ako technická služba spĺňa príslušné ustanovenia tohto článku.

Článok 43

Postupy oznamovania

1.   Členské štáty oznámia Komisii meno, adresu vrátane elektronickej adresy zodpovedných osôb a kategóriu činností s ohľadom na každú určenú technickú službu. Oznámia jej všetky nasledujúce zmeny.

Akt o oznámení uvádza, pre ktorý regulačný akt boli technické služby určené.

2.   Technická služba môže vykonávať činnosti opísané v článku 41 na účely typového schválenia, iba ak o tom bola Komisia vopred informovaná.

3.   Rovnakú technickú službu môžu určiť a oznámiť viaceré členské štáty bez ohľadu na kategóriu činnosti, ktorú vykonáva.

4.   Ak je pri uplatňovaní regulačného aktu potrebné určiť konkrétnu organizáciu alebo príslušný orgán, ktorého činnosť nie je zahrnutá v činnostiach, na ktoré sa vzťahuje článok 41, oznámenie sa vykoná v súlade s ustanoveniami tohto článku.

5.   Komisia uverejní na svojej webovej stránke zoznam a podrobné údaje týkajúce sa schvaľovacích orgánov a technických služieb.

KAPITOLA XVII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 44

Prechodné ustanovenia

1.   Do prijatia potrebných zmien a doplnení k tejto smernici s cieľom zahrnúť vozidlá, na ktoré sa táto smernica ešte nevzťahuje, alebo s cieľom ukončiť správne a technické ustanovenia týkajúce sa typového schvaľovania iných vozidiel ako vozidiel M1 vyrábaných v malých sériách a ustanoviť zosúladené správne a technické ustanovenia súvisiace s postupom jednotlivého schválenia a do uplynutia prechodných období ustanovených v článku 45 pokračujú členské štáty v udeľovaní národných schválení pre tieto vozidlá za predpokladu, že sa takéto schválenia zakladajú na zosúladených technických požiadavkách stanovených v tejto smernici.

2.   Na žiadosť výrobcu alebo v prípade jednotlivého schválenia na žiadosť majiteľa vozidla a po predložení požadovaných informácií dotknutý členský štát vyplní a vydá osvedčenie o typovom schválení alebo prípadne osvedčenie o jednotlivom schválení. Osvedčenie sa vydá žiadateľovi.

Pre vozidlá rovnakého typu prijímajú ostatné členské štáty overenú kópiu ako dôkaz, že sa vykonali požadované skúšky.

3.   Ak musí byť určité vozidlo, na ktoré sa vzťahuje jednotlivé schválenie, zaevidované v inom členskom štáte, môže tento členský štát od schvaľovacieho orgánu, ktorý jednotlivé schválenie vydal, vyžadovať všetky dodatočné informácie, ktoré podrobne uvádzajú povahu technických požiadaviek, ktoré toto určité vozidlo spĺňa.

4.   Do zosúladenia evidenčných a daňových systémov členských štátov vo vzťahu k vozidlám, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, môžu členské štáty používať vnútroštátne kódy na uľahčenie evidencie a zdaňovania na svojom území. Na tento účel môžu členské štáty rozdeliť verzie uvedené v časti II prílohy III za predpokladu, že údaje použité na rozdelenie sú jednoznačne uvedené v informačnom spise alebo sa z neho dajú odvodiť jednoduchým výpočtom.

Článok 45

Dátumy žiadostí o typové schválenie ES

1.   Pokiaľ ide o typové schválenie ES, udeľujú členské štáty typové schválenie ES novým typom vozidiel od dátumu uvedeného v prílohe XIX.

2.   Na žiadosť výrobcu môžu členské štáty udeliť schválenie ES novým typom vozidiel od 29. apríla 2009.

3.   Do dátumov uvedených v štvrtom stĺpci tabuľky uvedenej v prílohe XIX sa článok 26 ods. 1 neuplatňuje na nové vozidlá, pre ktoré sa udelilo národné schválenie pred dátumami uvedenými v treťom stĺpci tejto prílohy, alebo na vozidlá, ktoré neboli schválené.

4.   Na žiadosť výrobcu a do dátumov určených v stĺpci 3 riadkov 6 a 9 tabuľky uvedenej prílohy XIX členské štáty naďalej poskytujú národné typové schválenie ako alternatívu typového schválenia ES vozidla pre vozidlá kategórie M2 a M3 za podmienky, že uvedené vozidlá a ich systémy, komponenty a samostatné technické jednotky sú typovo schválené v súlade s regulačnými aktmi uvedenými v časti I prílohy IV k tejto smernici.

5.   Táto smernica nezbavuje platnosti žiadne typové schválenie ES udelené vozidlám kategórie M1 pred 29. aprílom 2009, ani nebráni rozšíreniu takýchto schválení.

6.   Pokiaľ ide o schválenie ES nových typov systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek uplatňujú členské štáty túto smernicu od 29. apríla 2009.

Táto smernica nezbavuje platnosti žiadne typové schválenie ES udelené systémom, komponentom alebo samostatným technickým jednotkám pred 29. aprílom 2009 ani nebráni rozšíreniu týchto schválení.

Článok 46

Sankcie

Členské štáty určia sankcie, ktoré sa uplatňujú na porušenie ustanovení tejto smernice a najmä zákazov obsiahnutých v článku 31 alebo z neho vyplývajúcich a regulačných aktov uvedených v prílohe IV časti I a prijmú všetky potrebné opatrenia na ich vykonávanie. Určené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii najneskôr 29. apríla 2009 a čo najskôr jej oznámia akékoľvek ich nasledujúce zmeny.

Článok 47

Posúdenie

1.   Najneskôr 29. apríla 2011 informujú členské štáty Komisiu o uplatňovaní postupov typového schválenia stanoveného v tejto smernici, a najmä o uplatňovaní viacstupňového postupu. Komisia v prípade potreby navrhne zmeny a doplnenia, ktoré sa považujú za potrebné na zlepšenie postupu typového schválenia.

2.   Na základe informácií poskytnutých podľa odseku 1, Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tejto smernice najneskôr 29. októbra 2011. Komisia môže v prípade potreby navrhnúť odklad dátumov uplatňovania uvedených v článku 45.

Článok 48

Transpozícia

1.   Členské štáty do 29. apríla 2009 prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Členské štáty bezodkladne informujú Komisiu o znení prijatých ustanovení.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 29. apríla 2009.

Keď členské štáty prijmú uvedené ustanovenia, zahrnie sa do nich odkaz na túto smernicu, alebo ich takýto odkaz sprevádza pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Obsahujú tiež vyhlásenie, že uvedené odkazy v existujúcich zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach na smernicu, ktorá sa touto smernicou zrušuje, sa vykladajú ako odkazy na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze a znení vyhlásenia upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie základných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 49

Zrušenie

Smernica 70/156/EHS sa zrušuje s účinnosťou od 29. apríla 2009 bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov súvisiace s časovými obmedzeniami na transpozíciu tejto smernice do vnútroštátneho práva a uplatňovanie smerníc uvedených v prílohe XX časti B.

Odkazy na zrušenú smernicu sa vykladajú ako odkazy na túto smernicu a chápu sa v súlade s tabuľkou zhody v prílohe XXI.

Článok 50

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 51

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 5. septembra 2007

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

M. LOBO ANTUNES


(1)  Ú. v. EÚ C 108, 30.4.2004, s. 29.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 11. februára 2004 (Ú. v. EÚ C 97 E, 22.4.2004, s. 370), spoločná pozícia Rady z 11. decembra 2006 (Ú. v. EÚ C 64 E, 20.3.2007, s. 1), pozícia Európskeho parlamentu z 10. mája 2007 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 23. júla 2007.

(3)  Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 (Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 225, 10.8.1992, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(6)  Ú. v. ES L 346, 17.12.1997, s. 78.

(7)  Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4.

(8)  Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.

(10)  Ú. v. EÚ L 171, 9.7.2003, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Rady 2006/96/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 81).

(11)  Ú. v. ES L 124, 9.5.2002, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Rady 2006/96/ES.

(12)  Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 24.

(13)  Ú. v. ES L 138, 1.6.1999, s. 57. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/103/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 344).


ZOZNAM PRÍLOH

Príloha I

Úplný zoznam informácií na účely typového schválenia ES vozidiel

Príloha II

Vymedzenie kategórií vozidiel a typov vozidiel

Príloha III

Informačný dokument na účely typového schválenia ES vozidiel

Príloha IV

Zoznam požiadaviek na účely typového schválenia ES vozidiel

Doplnok:

Zoznam požiadaviek na typové schválenie ES vozidiel patriacich do kategórie M1 vyrábaných v malých sériách

Príloha V

Postupy, ktoré sa majú dodržať pri typovom schválení ES vozidiel

Doplnok 1:

Normy, ktoré musia plniť subjekty uvedené v článku 41

Doplnok 2:

Postup pri posudzovaní technických služieb

Príloha VI

Osvedčenie o typovom schválení ES

Doplnok:

Zoznam regulačných aktov, ktoré musí typ vozidla spĺňať

Príloha VII

Systém číslovania osvedčení o typovom schválení ES

Doplnok:

Značka typového schválenia ES pre komponenty a samostatné technické jednotky

Príloha VIII:

Výsledky skúšok

Príloha IX

Osvedčenie ES o zhode

Príloha X

Zhoda výrobných postupov

Príloha XI

Charakter vozidiel na špeciálne účely a ustanovenia pre tieto vozidlá

Doplnok 1:

Obytné automobily, sanitné vozidlá a pohrebné vozidlá

Doplnok 2:

Pancierové vozidlá

Doplnok 3

Vozidlá na prepravu osôb na invalidnom vozíku

Doplnok 4:

Ostatné vozidlá na špeciálne účely (vrátane obytných prívesov)

Doplnok 5:

Samohybné žeriavy

Príloha XII

Obmedzenia malých sérií a obmedzenia končiacich sérií

Príloha XIII

Zoznam častí alebo vybavenia, ktoré môžu predstavovať závažné nebezpečenstvo pre správne fungovanie systémov dôležitých pre bezpečnosť vozidla alebo jeho environmentálne vlastnosti, požiadavky na ich výkon, primerané skúšobné postupy, ustanovenia o označovaní a balení

Príloha XIV

Zoznam osvedčení o typovom schválení ES vydaných podľa regulačných aktov

Príloha XV

Zoznam regulačných aktov, pri ktorých možno určiť výrobcu za technickú službu

Príloha XVI

Zoznam regulačných aktov, pri ktorých môže výrobca alebo technická služba použiť virtuálne skúšobné metódy

Doplnok 1:

Všeobecné podmienky vyžadované pri virtuálnych skúšobných metódach

Doplnok 2:

Osobitné podmienky pri virtuálnych skúšobných metódach

Príloha XVII

Postupy, ktoré sa majú dodržať pri viacstupňovom typovom schválení ES

Doplnok:

Vzor doplnkového štítku výrobcu

Príloha XVIII

Osvedčenie o pôvode vozidla – Vyhlásenie výrobcu základného/nedokončeného vozidla iných kategórií ako M1

Príloha XIX

Harmonogram uplatňovania tejto smernice, pokiaľ ide o typové schválenie

Príloha XX

Lehoty na transpozíciu zrušených smerníc do vnútroštátnych právnych predpisov

Príloha XXI

Tabuľka zhody

PRÍLOHA I

Úplný zoznam informácií na účely typového schválenia ES vozidiel

Všetky informačné dokumenty v tejto smernici a v samostatných smerniciach alebo nariadeniach musia pozostávať iba z výpisov z tohto úplného zoznamu a musia sa pridržiavať jeho systému číslovania.

Nasledujúce informácie, pokiaľ prichádzajú do úvahy, sa musia dodať trojmo a musia zahŕňať obsah. Akékoľvek výkresy sa musia vo vhodnej mierke dodať vo formáte A4 alebo musia byť poskladané na tento formát a musia byť dostatočne podrobné. Pokiaľ sa predkladajú fotografie, musia byť dostatočne podrobné.

Ak systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky majú elektronické riadenie, musia sa dodať informácie týkajúce sa ich výkonu.

(Vysvetlivky sa uvádzajú na poslednej strane tejto prílohy)

0.   VŠEOBECNE

0.1.   Značka (obchodný názov výrobcu):

Typ:

0.2.0.1.   Podvozok:

0.2.0.2.   Karoséria/dokončené vozidlo:

0.2.1.   Obchodný(-é) názov (názvy) (ak je k dispozícii):

Prostriedky identifikácie typu, ak sú vyznačené na vozidle/komponente/samostatnej technickej jednotke (b) (1):

0.3.0.1.   Podvozok:

0.3.0.2.   Karoséria/dokončené vozidlo:

Umiestnenie tohto označenia:

0.3.1.1.   Podvozok:

0.3.1.2.   Karoséria/dokončené vozidlo:

Kategória vozidla (c):

0.4.1.   Klasifikácie nebezpečného tovaru, ktoré má vozidlo prepravovať:

0.5.   Názov a adresa výrobcu:

Miesto a spôsob pripevnenia povinných štítkov a umiestnenie identifikačného čísla vozidla:

0.6.1.   Na podvozku:

0.6.2.   Na karosérii:

0.7.   V prípade komponentov a samostatných technických jednotiek umiestnenie a spôsob pripevnenia značky schválenia ES:

0.8.   Adresa montážneho závodu (závodov):

0.9.   Meno a adresa zástupcu výrobcu (ak je ustanovený):

1.   VŠEOBECNÉ KONŠTRUKČNÉ CHARAKTERISTIKY VOZIDLA

1.1.   Fotografie a/alebo výkresy reprezentatívneho vozidla:

1.2.   Rozmerový výkres celého vozidla:

Počet náprav a kolies:

1.3.1.   Počet a umiestnenie náprav s dvojitými kolesami:

1.3.2.   Počet a umiestnenie riaditeľných náprav:

1.3.3.   Hnacie nápravy (počet, umiestnenie, prepojenie):

1.4.   Podvozok (pokiaľ je) (celkový výkres):

1.5.   Materiál pozdĺžnych rámov (d):

1.6.   Umiestnenie a usporiadanie motora:

1.7.   Kabína vodiča (vpredu alebo normálna kapotovaná) (z):

Riadenie ľavostranné alebo pravostranné: ľavostranné/pravostranné (1).

1.8.1.   Vozidlo je vybavené na pravostrannú/ľavostrannú prevádzku (1):

1.9.   Uviesť, či je motorové vozidlo určené na ťahanie návesu alebo iných prípojných vozidiel a či ide o náves, ojový príves alebo príves so stredovou nápravou; uviesť vozidlá osobitne určené na prepravu tovaru s regulovanou teplotou:

2.   HMOTNOSTI A ROZMERY (e) (v kg a mm) (ak je to potrebné, odvolať sa na výkres)

Rázvory kolies (plne naložené) (f):

V prípade návesov

2.1.1.1.   Vzdialenosť medzi osou návesného čapu a zadnou časťou návesu:

2.1.1.2.   Najväčšia vzdialenosť medzi osou návesného čapu a ktorýmkoľvek bodom prednej časti návesu:

2.1.1.3.   Rázvor návesu (podľa definície v bode 7.6.1.2 prílohy I k smernici 97/27/ES):

V prípade ťahačov návesov

2.2.1.   Vyloženie návesného zariadenia (najvyššie a najnižšie; uviesť prípustné hodnoty v prípade nedokončeného vozidla) (g):

2.2.2.   Najväčšia výška točnice (normovaná) (h):

Rozchody a šírky nápravy

2.3.1.   Rozchod každej riaditeľnej nápravy (i):

2.3.2.   Rozchod všetkých ostatných náprav (i):

2.3.3.   Šírka najširšej zadnej nápravy:

2.3.4.   Šírka prvej prednej nápravy (meraná medzi vonkajšími okrajmi pneumatík bez ohľadu na vydutie pneumatík tesne nad zemou):

Rozsah rozmerov vozidla (celkových)

Pri podvozku bez karosérie

Dĺžka (j):

2.4.1.1.1.   Najväčšia prípustná dĺžka:

2.4.1.1.2.   Najmenšia prípustná dĺžka:

Šírka (k):

2.4.1.2.1.   Najväčšia prípustná šírka:

2.4.1.2.2.   Najmenšia prípustná šírka:

2.4.1.3.   Výška (v prevádzkovom stave) (l) (pri výškovo nastaviteľnom zavesení náprav uviesť normálnu prevádzkovú polohu):

Predný previs (m):

2.4.1.4.1.   Predný nájazdový uhol (na): … stupňov.

Zadný previs (n):

2.4.1.5.1.   Zadný nájazdový uhol (nb): … stupňov.

2.4.1.5.2.   Najväčší a najmenší prípustný previs bodu spojenia (nd):

Svetlá výška (definovaná v bode 4.5 oddielu A prílohy II)

2.4.1.6.1.   Medzi nápravami:

2.4.1.6.2.   Pod prednou nápravou (prednými nápravami):

2.4.1.6.3.   Pod zadnou nápravou (zadnými nápravami):

2.4.1.7.   Prechodový uhol (nc): … stupňov.

2.4.1.8.   Extrémna prípustná poloha ťažiska karosérie a/alebo vnútorného vybavenia a/alebo zariadenia a/alebo užitočného zaťaženia:

Pri podvozku s karosériou

Dĺžka (j):

2.4.2.1.1.   Dĺžka ložnej plochy:

Šírka (k):

2.4.2.2.1.   Hrúbka stien (v prípade vozidiel určených na prepravu tovaru s regulovanou teplotou):

2.4.2.3.   Výška (v prevádzkovom stave) (l) (pri výškovo nastaviteľnom zavesení náprav uviesť normálnu prevádzkovú polohu):

Predný previs (m):

2.4.2.4.1.   Predný nájazdový uhol (na): … stupňov.

Zadný previs (n):

2.4.2.5.1.   Zadný nájazdový uhol (nb): … stupňov

2.4.2.5.2.   Najväčší a najmenší prípustný previs bodu spojenia (nd):

Svetlá výška (definovaná v bode 4.5 oddielu A prílohy II)

2.4.2.6.1.   Medzi nápravami:

2.4.2.6.2.   Pod prednou nápravou (prednými nápravami):

2.4.2.6.3.   Pod zadnou nápravou (zadnými nápravami):

2.4.2.7.   Prechodový uhol (nc): … stupňov

2.4.2.8.   Extrémna prípustná poloha ťažiska užitočného zaťaženia (v prípade nerovnomerného zaťaženia):

2.4.2.9.   Poloha ťažiska vozidla (M2 and M3) a jeho najväčšia technicky prípustná naložená hmotnosť v pozdĺžnom, vertikálnom a priečnom smere:

Pri karosérii schválenej bez podvozku (vozidlá M2 a M3)

2.4.3.1.   Dĺžka (j):

2.4.3.2.   Šírka (k):

2.4.3.3.   Nominálna výška (v prevádzkovom stave) (l) na plánovanom type podvozkov (pri výškovo nastaviteľnom zavesení náprav uviesť normálnu prevádzkovú polohu):

Hmotnosť samotného podvozku (bez kabíny, chladiacej kvapaliny, mazadiel, paliva, náhradného kolesa, náradia a vodiča):

2.5.1.   Rozloženie hmotnosti medzi nápravy:

Hmotnosť vozidla s karosériou a v prípade ťažného vozidla kategórie inej, než je M1, so spojovacím zariadením, ak ho výrobca montuje, v prevádzkovom stave alebo hmotnosť podvozku s kabínou, ak výrobca karosériu a/alebo spojovacie zariadenie nemontuje (vrátane kvapalín, náradia, náhradného kolesa, ak je namontované, a vodiča a pre autobusy a autokary hmotnosť člena posádky, ak je vo vozidle sedadlo pre člena posádky) (o) (najmenšia a najväčšia pre každý variant):

2.6.1.   Rozloženie tejto hmotnosti na nápravy a v prípade návesu alebo prívesu so stredovou nápravou zaťaženie v bode spojenia (najvyššie a najnižšie pre každý variant):

Najmenšia hmotnosť dokončeného vozidla udávaná výrobcom, v prípade nedokončeného vozidla:

2.7.1.   Rozloženie tejto hmotnosti na nápravy a v prípade návesu alebo prívesu so stredovou nápravou zaťaženie v bode spojenia:

Najväčšia technicky prípustná naložená hmotnosť udávaná výrobcom (y) (*):

2.8.1.   Rozloženie tejto hmotnosti na nápravy a v prípade návesu alebo prívesu so stredovou nápravou zaťaženie v bode spojenia (*):

2.9.   Najväčšia technicky prípustná hmotnosť na každú nápravu:

2.10.   Najväčšia technicky prípustná hmotnosť na každú skupinu náprav:

Najväčšia technicky prípustná ťahaná hmotnosť motorového vozidla v prípade

2.11.1.   ojového prívesu:

2.11.2.   návesu:

prívesu so stredovou nápravou:

2.11.3.1.   Najväčší pomer previsu spojovacieho zariadenia (p) a rázvoru:

2.11.3.2.   Najvyššia V-hodnota: … kN

2.11.4.   Technicky prípustná najväčšia hmotnosť jazdnej súpravy (*):

2.11.5.   Vozidlo je/nie je (1) vhodné na ťahanie nákladu (bod 1.2 prílohy II k smernici 77/389/EHS).

2.11.6.   Najväčšia hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla:

Najväčšie technicky prípustné statické vertikálne zaťaženie/hmotnosť v bode spojenia

2.12.1.   Motorového vozidla:

2.12.2.   Návesu alebo prívesu so stredovou nápravou:

2.12.3.   Najväčšia prípustná hmotnosť spojovacieho zariadenia (ak ho nemontuje výrobca):

2.13.   Obrysový priemer zatáčania:

Pomer výkon motora/najväčšia hmotnosť: … kW/kg

2.14.1.   Pomer výkon motora/technicky prípustná najväčšia naložená hmotnosť jazdnej súpravy (ako to definuje bod 7.10 prílohy I k smernici 97/27/ES): … kW/kg

2.15.   Stúpavosť (samotné vozidlo) (+++): … %

Určené evidenčné/prevádzkové najväčšie prípustné hmotnosti (nepovinné: kde sú tieto hodnoty dané, musia sa overiť v súlade s požiadavkami prílohy IV k smernici 97/27/ES):

2.16.1.   Určená evidenčná/prevádzková najväčšia prípustná naložená hmotnosť [pre každú technickú konfiguráciu sú možné viaceré údaje (#)]:

2.16.2.   Určená evidenčná/prevádzková najväčšia prípustná hmotnosť na každú nápravu a v prípade návesov alebo prívesov so stredovou nápravou zamýšľané zaťaženie v bode spojenia uvedené výrobcom, ak je menšie ako technicky prípustná najväčšia hmotnosť v ich bode spojenia [pre každú technickú konfiguráciu sú možné viaceré údaje (#)]:

2.16.3.   Určená evidenčná/prevádzková najväčšia prípustná hmotnosť na každú skupinu náprav [pre každú technickú konfiguráciu sú možné viaceré údaje (#)]:

2.16.4.   Určená evidenčná/prevádzková najväčšia prípustná hmotnosť ťahaných vozidiel [pre každú technickú konfiguráciu sú možné viaceré údaje (#)]:

2.16.5.   Určená evidenčná/prevádzková najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy [pre každú technickú konfiguráciu sú možné viaceré údaje (#)]:

3.   HNACIA JEDNOTKA (q) [V prípade vozidla, ktoré jazdí na benzín, naftu atď., alebo tiež v kombinácii s iným palivom, sa údaje zopakujú (+)]

Výrobca:

3.1.1.   Kód motora podľa výrobcu, vyznačený na motore:

Spaľovací motor

Špecifické údaje o motore

3.2.1.1.   Pracovný princíp: zážihový/vznetový/štvortakt/dvojtakt (1)

Počet a usporiadanie valcov:

3.2.1.2.1.   Vŕtanie (r): … mm

3.2.1.2.2.   Zdvih (r): … mm

3.2.1.2.3.   Poradie zapaľovania:

3.2.1.3.   Zdvihový objem (s): … cm3

3.2.1.4.   Kompresný pomer objemový (2):

3.2.1.5.   Výkresy spaľovacieho priestoru, hlavy piestu a v prípade zážihových motorov piestnych krúžkov:

Voľnobežné otáčky motora (2): … min–1

3.2.1.6.1.   Vysoké voľnobežné otáčky motora (2): … min–1

3.2.1.7.   Objem oxidu uhoľnatého vo výfukových plynoch pri voľnobehu (2): … % podľa údaju výrobcu (len pri zážihových motoroch)

3.2.1.8.   Najväčší výkon motora (t): … kW pri … min–1 (hodnota stanovená výrobcom)

3.2.1.9.   Najväčšie prípustné otáčky motora predpísané výrobcom: … min–1

3.2.1.10.   Najvyšší čistý krútiaci moment (t): … Nm pri … min–1 (hodnota stanovená výrobcom)

Palivo: motorová nafta/benzín/LPG/NG/etanol … (1)

3.2.2.1.   RON, olovnatý:

3.2.2.2.   RON, bezolovnatý:

3.2.2.3.   Hrdlo palivovej nádrže: zúžený otvor/štítok (1)

Palivová nádrž (nádrže)

Prevádzková(-é) palivová(-é) nádrž (nádrže)

3.2.3.1.1.   Počet, objem, materiál:

3.2.3.1.2.   Výkres a technický opis nádrže (nádrží) so všetkými spojmi a potrubím pre systém odvzdušnenia a vetrania, uzávery, ventily, upevňovacie zariadenia:

3.2.3.1.3.   Výkres jasne znázorňujúci umiestnenie nádrže (nádrží) vo vozidle:

Rezervná(-é) palivová(-é) nádrž (nádrže)

3.2.3.2.1.   Počet, objem, materiál:

3.2.3.2.2.   Výkres a technický opis nádrže (nádrží) so všetkými spojmi a potrubím pre systém odvzdušnenia a vetrania, uzávery, ventily, upevňovacie zariadenia:

3.2.3.2.3.   Výkres jasne znázorňujúci umiestnenie nádrže (nádrží) vo vozidle:

Dodávka paliva

Karburátorom (karburátormi): áno/nie (1)

3.2.4.1.1.   Značka (značky):

3.2.4.1.2.   Typ (typy):

3.2.4.1.3.   Namontovaný počet:

Nastavenia (2)

3.2.4.1.4.1.

Trysky:

alebo krivka dodávky paliva v závislosti od prietoku vzduchu a nastavenia potrebné na dodržanie priebehu tejto krivky

3.2.4.1.4.2.

Difuzéry:

3.2.4.1.4.3.

Hladina v plavákovej komore:

3.2.4.1.4.4.

Hmotnosti plaváka:

3.2.4.1.4.5.

Ihly plaváka:

Systém studeného štartu: ručný/automatický (1)

3.2.4.1.5.1.   Pracovný(-é) princíp (princípy):

3.2.4.1.5.2.   Pracovné limity/nastavenia (1) (2)

Vstrekom paliva (len pre vznetový motor): áno/nie (1)

3.2.4.2.1.   Opis systému:

3.2.4.2.2.   Pracovný princíp: priamy vstrek/predkomôrkový/vírivá komôrka (1)

Vstrekovacie čerpadlo

3.2.4.2.3.1.   Značka (značky):

3.2.4.2.3.2.   Typ (typy):

3.2.4.2.3.3.   Najväčšia dodávka paliva (1) (2): … mm3/zdvih alebo cyklus pri otáčkach čerpadla: … min–1 alebo, alternatívne, charakteristický diagram:

3.2.4.2.3.4.   Časovanie vstreku (2):

3.2.4.2.3.5.   Nastavovacia krivka vstreku (2):

3.2.4.2.3.6.   Postup kalibrácie: skúšobný stav/motor (1)

Regulátor

3.2.4.2.4.1.   Typ:

Medzné otáčky

3.2.4.2.4.2.1.   Medzné otáčky pri zaťažení: … min–1

3.2.4.2.4.2.2.   Medzné otáčky bez zaťaženia: … min–1

Vstrekovacie potrubie

3.2.4.2.5.1.   Dĺžka: … mm

3.2.4.2.5.2.   Vnútorný priemer: … mm

Vstrekovač (vstrekovače):

3.2.4.2.6.1.   Značka (značky):

3.2.4.2.6.2.   Typ (typy):

3.2.4.2.6.3.   Otvárací tlak (2): … kPa alebo charakteristický diagram (2):

Systém studeného štartu

3.2.4.2.7.1.   Značka (značky):

3.2.4.2.7.2.   Typ (typy):

3.2.4.2.7.3.   Opis:

Pomocné štartovacie zariadenie

3.2.4.2.8.1.   Značka (značky):

3.2.4.2.8.2.   Typ (typy):

3.2.4.2.8.3.   Opis systému:

Elektronická riadiaca jednotka

3.2.4.2.9.1.   Značka (značky):

3.2.4.2.9.2.   Opis systému:

Vstrekom paliva (iba pre zážihové motory): áno/nie (1)

3.2.4.3.1.   Pracovný princíp: sacie potrubie [jednobodový/viacbodový (1)]/priamy vstrek/iný (špecifikovať) (1)

3.2.4.3.2.   Značka (značky):

3.2.4.3.3.   Typ (typy):

Opis systému

3.2.4.3.4.1.

Typ alebo číslo riadiacej jednotky:

V prípade iných systémov ako s plynulým vstrekom paliva uviesť zodpovedajúce údaje.

3.2.4.3.4.2.

Typ regulátora paliva:

3.2.4.3.4.3.

Typ snímača prietoku vzduchu:

3.2.4.3.4.4.

Typ rozdeľovača paliva:

3.2.4.3.4.5.

Typ tlakového regulátora:

3.2.4.3.4.6.

Typ mikrospínača:

3.2.4.3.4.7.

Typ skrutky na nastavenie voľnobehu:

3.2.4.3.4.8.

Typ plášťa klapky:

3.2.4.3.4.9.

Typ snímača teploty vody:

3.2.4.3.4.10.   Typ snímača teploty vzduchu:

3.2.4.3.4.11.   Typ spínača teploty vzduchu:

3.2.4.3.5.   Vstrekovače: otvárací tlak (2): … kPa alebo charakteristický diagram:

3.2.4.3.6.   Časovanie vstreku:

Systém studeného štartu

3.2.4.3.7.1.   Pracovný(é) princíp (princípy):

3.2.4.3.7.2.   Pracovné limity/nastavenia (1) (2):

Palivové čerpadlo

3.2.4.4.1.   Tlak (2):… kPa alebo charakteristický diagram (2):

Elektrický systém

3.2.5.1.   Menovité napätie: … V, kladné/záporné uzemnenie (1)

Generátor

3.2.5.2.1.   Typ:

3.2.5.2.2.   Menovitý výkon: … VA

Zapaľovanie

3.2.6.1.   Značka (značky):

3.2.6.2.   Typ (typy):

3.2.6.3.   Pracovný princíp:

3.2.6.4.   Krivka predstihu zážihu (2):

3.2.6.5.   Statické časovanie zážihu (2): … stupňov pred TDC (horná úvrať)

3.2.6.6.   Medzera medzi kontaktmi (2): … mm

3.2.6.7.   Uhol zopnutia (2): … stupňov

Chladiaci systém: kvapalina/vzduch (1)

3.2.7.1.   Menovité nastavenie mechanizmu regulácie teploty motora

Kvapalina

3.2.7.2.1.   Druh kvapaliny:

3.2.7.2.2.   Obehové čerpadlo (čerpadlá): áno/nie (1)

Vlastnosti: alebo

3.2.7.2.3.1.   Značka (značky):

3.2.7.2.3.2.   Typ (typy):

3.2.7.2.4.   Prevodový(-é) pomer (pomery):

3.2.7.2.5.   Opis ventilátora a mechanizmu jeho pohonu:

Vzduch

3.2.7.3.1.   Ventilátor: áno/nie (1)

Vlastnosti: alebo

3.2.7.3.2.1.   Značka (značky):

3.2.7.3.2.2.   Typ (typy):

3.2.7.3.3.   Prevodový pomer (pomery):

Sací systém

Preplňovač: áno/nie (1)

3.2.8.1.1.   Značka (značky):

3.2.8.1.2.   Typ (typy):

3.2.8.1.3.   Opis systému (napr. najvyšší plniaci tlak: … kPa; prípadne vypúšťací ventil):

3.2.8.2.   Medzichladič: áno/nie (1)

3.2.8.3.   Sací podtlak pri menovitých otáčkach a pri 100 % zaťažení

najnižšia prípustná hodnota: … kPa

najvyššia prípustná hodnota: … kPa

Opis a výkres sacieho potrubia a jeho príslušenstva (pretlaková komora, vykurovacie zariadenie, prídavné sanie vzduchu atď.):

3.2.8.4.1.   Opis sacieho potrubia motora (vrátane výkresov a/alebo fotografií):

Vzduchový filter, výkresy: alebo

3.2.8.4.2.1.   Značka (značky):

3.2.8.4.2.2.   Typ (typy):

Sací tlmič, výkresy: alebo

3.2.8.4.3.1.   Značka (značky):

3.2.8.4.3.2.   Typ (typy):

Výfukový systém

3.2.9.1.   Opis a/alebo výkres výfukového potrubia:

3.2.9.2.   Opis a/alebo výkres výfukového systému:

3.2.9.3.   Najvyšší prípustný protitlak výfuku pri menovitých otáčkach motora a pri zaťažení 100 %: … kPa

3.2.9.4.   Tlmič (tlmiče) výfuku: Pre predný, stredný a zadný tlmič: konštrukcia, typ a označenie; pokiaľ je pre vonkajší zvuk potrebné: protizvukové opatrenia v motorovom priestore a na motore:

3.2.9.5.   Umiestnenie výfukovej rúry:

3.2.9.6.   Tlmič výfuku obsahujúci vláknité materiály:

3.2.10.   Najmenšie prierezy sacích a výstupných otvorov:

Časovanie ventilov alebo ekvivalentné údaje

3.2.11.1.   Najvyšší zdvih ventilov, uhly otvárania a zatvárania, alebo údaje o časovaní alternatívnych systémov rozdeľovania vo vzťahu k úvratiam:

3.2.11.2.   Referenčné a/alebo nastavovacie rozpätia (1):

Opatrenia proti znečisťovaniu ovzdušia

3.2.12.1.   Zariadenie na recykláciu plynov z kľukovej skrine (opis a výkresy):

Prídavné zariadenia proti znečisťovaniu (pokiaľ existujú a nie sú uvedené v inom bode)

Katalyzátor: áno/nie (1)

3.2.12.2.1.1.   Počet katalyzátorov a ich konštrukčných prvkov:

3.2.12.2.1.2.   Rozmery, tvar a objem katalyzátora (katalyzátorov):

3.2.12.2.1.3.   Druh katalytickej činnosti:

3.2.12.2.1.4.   Celková vrstva drahých kovov:

3.2.12.2.1.5.   Relatívna koncentrácia:

3.2.12.2.1.6.   Vložka (konštrukcia a materiál):

3.2.12.2.1.7.   Hustota komôrok:

3.2.12.2.1.8.   Druh puzdra katalyzátora (katalyzátorov):

3.2.12.2.1.9.   Umiestnenie katalyzátora (katalyzátorov) (miesto a referenčná vzdialenosť vo výfukovom potrubí):

3.2.12.2.1.10.   Tepelný štít: áno/nie (1)

Kyslíkový snímač: áno/nie (1)

3.2.12.2.2.1.   Typ:

3.2.12.2.2.2.   Umiestnenie:

3.2.12.2.2.3.   Rozsah regulácie:

Vstrekovanie vzduchu: áno/nie (1)

3.2.12.2.3.1.   Druh (pulzačný vzduch, vzduchové čerpadlo atď.):

Recirkulácia výfukových plynov: áno/nie (1)

3.2.12.2.4.1.   Charakteristiky (prietok atď.):

Systém regulácie výparných emisií: áno/nie (1)

3.2.12.2.5.1.   Podrobný opis zariadení a ich nastavenie:

3.2.12.2.5.2.   Výkres systému regulácie odparovania:

3.2.12.2.5.3.   Výkres nádoby s aktívnym uhlím:

3.2.12.2.5.4.   Hmotnosť vysušeného aktívneho uhlia: … gramov

3.2.12.2.5.5.   Schematický náčrt palivovej nádrže s udaním objemu a materiálu:

3.2.12.2.5.6.   Výkres tepelného štítu medzi nádržou a výfukovým systémom:

Zachytávač častíc: áno/nie (1)

3.2.12.2.6.1.   Rozmery, tvar a kapacita zachytávača častíc:

3.2.12.2.6.2.   Typ a konštrukcia zachytávača častíc:

3.2.12.2.6.3.   Umiestnenie (referenčná vzdialenosť vo výfukovom potrubí):

3.2.12.2.6.4.   Metóda alebo systém regenerácie, opis a/alebo výkres:

Palubný diagnostický systém (OBD): áno/nie (1)

3.2.12.2.7.1.   Opis a/alebo výkres ukazovateľa poruchy (MI):

3.2.12.2.7.2.   Zoznam a účel všetkých komponentov, ktoré systém OBD monitoruje:

Opis (všeobecný princíp fungovania) pre

Zážihové motory (1)

3.2.12.2.7.3.1.1.   Monitorovanie katalyzátora (1):

3.2.12.2.7.3.1.2.   Detekcia vynechávania (1):

3.2.12.2.7.3.1.3.   Monitorovanie kyslíkového snímača (1):

3.2.12.2.7.3.1.4.   Ostatné komponenty monitorované systémom OBD (1):

Vznetové motory (1)

3.2.12.2.7.3.2.1.   Monitorovanie katalyzátora (1):

3.2.12.2.7.3.2.2.   Monitorovanie zachytávača častíc (1):

3.2.12.2.7.3.2.3.   Monitorovanie elektronického systému prívodu paliva (1):

3.2.12.2.7.3.2.4.   Ostatné komponenty monitorované systémom OBD (1):

3.2.12.2.7.4.   Kritériá aktivácie MI (pevne stanovený počet jazdných cyklov alebo štatistická metóda):

3.2.12.2.7.5.   Zoznam všetkých používaných výstupných kódov a formátov palubného diagnostického systému (s vysvetlením každého):

3.2.12.2.8.   Ostatné systémy (opis a činnosť):

3.2.13.   Umiestnenie symbolu koeficientu absorpcie (len pre vznetové motory):

3.2.14.   Podrobnosti o všetkých zariadeniach ovplyvňujúcich hospodárnosť dodávky paliva (ak nie je uvedené v iných položkách):

Systém plnenia palivom LPG: áno/nie (1)

3.2.15.1.   Číslo typového schválenia ES podľa smernice 70/221/EHS (ak sa smernica zmení a doplní tak, aby zahŕňala nádrže pre plynové palivá):

Elektronická riadiaca jednotka motora na plnenie palivom LPG

3.2.15.2.1.   Značka (značky):

3.2.15.2.2.   Typ (typy):

3.2.15.2.3.   Možnosti nastavenia týkajúce sa emisií:

Ďalšia dokumentácia

3.2.15.3.1.   Opis zabezpečenia katalyzátora pri prepínaní z benzínu na LPG alebo späť:

3.2.15.3.2.   Rozvrhnutie systému (elektrické spojenia, vákuové spojenia, kompenzačné hadičky atď.):

3.2.15.3.3.   Výkres symbolu:

Systém plnenia palivom NG: áno/nie (1)

3.2.16.1.   Číslo typového schválenia ES podľa smernice 70/221/EHS (ak sa smernica zmení a doplní tak, aby zahŕňala nádrže pre plynové palivá):

Elektronická riadiaca jednotka motora pre plnenie zemným plynom (NG)

3.2.16.2.1.   Značka (značky):

3.2.16.2.2.   Typ (typy):

3.2.16.2.3.   Možnosti nastavenia týkajúce sa emisií:

Ďalšia dokumentácia

3.2.16.3.1.   Opis zabezpečenia katalyzátora pri prepínaní z benzínu na NG alebo späť:

3.2.16.3.2.   Rozvrhnutie systému (elektrické spojenia, vákuové spojenia, kompenzačné hadičky atď.):

3.2.16.3.3.   Výkres symbolu:

Elektromotor

Typ (vinutie, budenie):

3.3.1.1.   Najvyšší hodinový výkon: … kW

3.3.1.2.   Prevádzkové napätie: … V

Batérie

3.3.2.1.   Počet článkov:

3.3.2.2.   Hmotnosť: … kg

3.3.2.3.   Kapacita: … Ah (ampérhodiny)

3.3.2.4.   Umiestnenie:

3.4.   Iné hnacie stroje alebo motory, alebo ich kombinácia (údaje týkajúce sa častí takýchto hnacích strojov alebo motorov):

Emisie CO2/spotreba paliva (u) (hodnota udaná výrobcom)

Množstvo emisií CO2

3.5.1.1.   Množstvo emisií CO2 (mestské podmienky): … g/km

3.5.1.2.   Množstvo emisií CO2 (mimomestské podmienky): … g/km

3.5.1.3.   Množstvo emisií CO2 (kombinovaná): … g/km

Spotreba paliva

3.5.2.1.   Spotreba paliva (mestské podmienky): … l/100 km alebo pre plynné palivá m3/100 km (1)

3.5.2.2.   Spotreba paliva (mimomestské podmienky): … l/100 km alebo pre plynné palivá m3/100 km (1)

3.5.2.3.   Spotreba paliva (kombinovaná): … l/100 km alebo pre plynné palivá m3/100 km (1)

Výrobcom povolené teploty

Chladiaci systém

3.6.1.1.   Kvapalinové chladenie

Najvyššia teplota na výstupe: … K

Chladenie vzduchom

3.6.1.2.1.   Referenčný bod:

3.6.1.2.2.   Najvyššia teplota v referenčnom bode: … K

3.6.2.   Najvyššia výstupná teplota na vstupe do medzichladiča: … K

3.6.3.   Najvyššia teplota výfukových plynov v mieste, kde výfukové potrubie (potrubia) susedí s vonkajšou prírubou (prírubami) výfukového potrubia: … K

3.6.4.   Teplota paliva

najnižšia: … K

najvyššia: … K

3.6.5.   Teplota maziva

najnižšia: … K

najvyššia: …K

Príslušenstvo poháňané motorom

Najvyšší prípustný výkon absorbovaný príslušenstvom poháňaným motorom podľa špecifikácie a za prevádzkových podmienok prílohy I bodu 5.1.1 k smernici 80/1269/EHS, pri všetkých otáčkach motora podľa definície v bode 4.1 prílohy III k smernici 88/77/EHS

3.7.1.   Pri voľnobežných otáčkach: … kW

3.7.2.   Pri stredných otáčkach: … kW

3.7.3.   Pri menovitých otáčkach: … kW

Systém mazania

Opis systému

3.8.1.1.   Umiestnenie nádrže s mazivom:

3.8.1.2.   Systém dodávky maziva (čerpadlom/vstrekom do nasávania/zmiešaním s palivom atď.) (1)

Olejové čerpadlo

3.8.2.1.   Značka (značky):

3.8.2.2.   Typ (typy):

Zmes s palivom

3.8.3.1.   Percentuálne zloženie zmesi:

Chladič oleja: áno/nie (1)

Výkres (výkresy):

alebo

3.8.4.1.1.   Značka (značky):

3.8.4.1.2.   Typ (typy):

3.9.   MOTORY NA PLYNOVÉ PALIVO (V prípade systémov usporiadaných odlišným spôsobom poskytnúť rovnocenné informácie).

3.9.1.   Palivo: LPG/NG-H/NG-L/NG-HL (1)

Tlakový regulátor (regulátory) alebo vaporizér/tlakový(-é) regulátor (regulátory) (1)

3.9.2.1.   Značka (značky):

3.9.2.2.   Typ (typy):

3.9.2.3.   Počet stupňov redukcie tlaku:

3.9.2.4.   Tlak v konečnom štádiu

najnižší: … kPa

najvyšší: … kPa

3.9.2.5.   Počet hlavných bodov nastavenia:

3.9.2.6.   Počet bodov nastavenia voľnobehu:

3.9.2.7.   Číslo typového schválenia ES podľa …/…/ES:

Palivový systém: miešacia jednotka/plynové vstrekovanie/kvapalné vstrekovanie/priame vstrekovanie (1)

3.9.3.1.   Regulácia sily zmesi:

3.9.3.2.   Opis systému a/alebo diagram a výkresy:

3.9.3.3.   Číslo typového schválenia ES podľa …/…/ES:

Miešacia jednotka

3.9.4.1.   Počet:

3.9.4.2.   Značka (značky):

3.9.4.3.   Typ (typy):

3.9.4.4.   Umiestnenie:

3.9.4.5.   Možnosti nastavenia:

3.9.4.6.   Číslo typového schválenia ES podľa …/…/ES:

Vstrekovanie do privádzacieho potrubia

3.9.5.1.   Vstrekovanie: jednobodové/viacbodové (1)

3.9.5.2.   Vstrekovanie: nepretržité/súčasne časované/sekvenčne časované (1)

Vstrekovacie zariadenie

3.9.5.3.1.   Značka (značky):

3.9.5.3.2.   Typ (typy):

3.9.5.3.3.   Možnosti nastavenia:

3.9.5.3.4.   Číslo typového schválenia ES podľa …/…/ES:

Dopravné čerpadlo (ak je)

3.9.5.4.1.   Značka (značky):

3.9.5.4.2.   Typ (typy):

3.9.5.4.3.   Číslo typového schválenia ES podľa …/…/ES:

Vstrekovač (vstrekovače)

3.9.5.5.1.   Značka (značky):

3.9.5.5.2.   Typ (typy):

3.9.5.5.3.   Číslo typového schválenia ES podľa …/…/ES:

Priame vstrekovanie

Vstrekovacie čerpadlo/tlakový regulátor (1)

3.9.6.1.1.   Značka (značky):

3.9.6.1.2.   Typ (typy):

3.9.6.1.3.   Časovanie vstreku:

3.9.6.1.4.   Číslo typového schválenia ES podľa …/…/ES:

Vstrekovač (vstrekovače)

3.9.6.2.1.   Značka (značky):

3.9.6.2.2.   Typ (typy):

3.9.6.2.3.   Otvárací tlak alebo charakteristický diagram (2):

3.9.6.2.4.   Číslo typového schválenia ES podľa …/…/ES:

Elektronická riadiaca jednotka (ECU)

3.9.7.1.   Značka (značky):

3.9.7.2.   Typ (typy):

3.9.7.3.   Možnosti nastavenia:

Zvláštne zariadenie na zemný plyn

Variant 1 (iba v prípade schválení motorov pre niekoľko špecifických zložení palív)

3.9.8.1.1.   Zloženie paliva:

metán (CH4): základ: … % mólov, najmenej … % mólov, najviac … % mólov

etán (C2H6): základ: … % mólov, najmenej … % mólov, najviac … % mólov

propán (C3H8): základ: … % mólov, najmenej … % mólov, najviac … % mólov

bután (C4H10): základ: … % mólov, najmenej … % mólov, najviac … % mólov

C5/C5+: základ: … % mólov, najmenej … % mólov, najviac … %mólov

kyslík (O2): základ: … % mólov, najmenej … % mólov, najviac … % mólov

inertné (N2, He atď.): základ: … % mólov, najmenej … % mólov, najviac … % mólov

Vstrekovač (vstrekovače)

3.9.8.1.2.1.   Značka (značky):

3.9.8.1.2.2.   Typ (typy):

3.9.8.1.3.   Iné (ak je):

3.9.8.1.4.   Teplota paliva

najnižšia: … K

najvyššia: … K

v poslednom stupni tlakového regulátora pre motory s plynovým palivom.

3.9.8.1.5.   Tlak paliva

najnižšia prípustná hodnota: … kPa

najvyššia prípustná hodnota: … kPa

v poslednom stupni tlakového regulátora, len pre motory na zemný plyn (NG).

3.9.8.2.   Variant 2 (iba v prípade schválení pre niekoľko špecifických zložení palív)

4.   PREVOD (v)

4.1.   Výkres prevodového ústrojenstva:

Druh (mechanický, hydraulický, elektrický atď.):

4.2.1.   Stručný opis elektrických/elektronických komponentov (pokiaľ sú):

Moment zotrvačnosti zotrvačníka motora:

4.3.1.   Prídavné momenty zotrvačnosti pri nezaradenom prevode:

Spojka (typ):

4.4.1.   Najvyššia zmena krútiaceho momentu:

Prevodovka

4.5.1.   Typ [ručná/automatická/CVT (plynule meniteľný prevod)] (1)

4.5.2.   Umiestnenie vzhľadom k motoru:

4.5.3.   Spôsob ovládania:

4.6.   Prevodové pomery

Prevodový stupeň

Vnútorné prevody prevodovky (pomer otáčok hriadeľa motora k otáčkam výstupného hriadeľa prevodovky)

Koncový(-é) prevod (prevody) (pomer otáčok výstupného hriadeľa prevodovky k otáčkam hnaných kolies)

Celkové prevodové pomery

Maximum pre CVT

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Minimum pre CVT

 

 

 

Spätný chod

 

 

 

4.7.   Najväčšia rýchlosť vozidla (v km/h) (w):

Tachometer (v prípade tachografu uviesť len značku schválenia)

4.8.1.   Metóda práce a opis hnacieho mechanizmu:

4.8.2.   Konštanta prístroja:

4.8.3.   Tolerancia meracieho mechanizmu (podľa bodu 2.1.3 prílohy II k smernici 75/443/EHS):

4.8.4.   Celkový prevodový pomer (podľa bodu 2.1.2 prílohy II k smernici 75/443/EHS) alebo ekvivalentný údaj:

4.8.5.   Nákres stupnice tachometra alebo iných spôsobov zobrazenia jeho údajov:

4.9.   Uzáver diferenciálu: áno/nie/voliteľný (1)

5.   NÁPRAVY

5.1.   Opis každej nápravy:

5.2.   Značka:

5.3.   Typ:

5.4.   Poloha zdvíhateľnej(-ých) nápravy (náprav):

5.5.   Poloha nápravy (náprav) s premiestniteľným zaťažením:

6.   ZAVESENIE

6.1.   Výkres usporiadania zavesenia:

Typ a konštrukcia zavesenia každej nápravy, skupiny náprav alebo kolesa:

6.2.1.   Nastavenie výšky: áno/nie/voliteľný (1)

6.2.2.   Stručný opis elektrických/elektronických komponentov (pokiaľ sú):

Pneumatické pruženie hnacej(-ých) nápravy (náprav): áno/nie (1)

6.2.3.1.   Pruženie hnacej(-ých) nápravy (náprav) ekvivalentné pneumatickému pruženiu: áno/nie (1)

6.2.3.2.   Frekvencia a tlmenie vertikálnej oscilácie odpruženej hmoty:

6.3.   Charakteristiky pružiacich častí zavesenia (konštrukcia, charakteristiky materiálov a rozmery):

6.4.   Stabilizátory: áno/nie/voliteľný (1)

6.5.   Tlmiče nárazov: áno/nie/voliteľný (1)

Pneumatiky a kolesá

Kombinácia pneumatika/koleso [pri pneumatikách udať označenie rozmeru, najmenší index nosnosti, symbol najnižšej kategórie rýchlosti; pre pneumatiky kategórie Z určené na montáž na vozidlá, ktorých najväčšia rýchlosť prekračuje 300 km/h, sa poskytnú ekvivalentné informácie; pri kolesách udať rozmer (rozmery) ráfika a jeho hĺbku (hĺbky)]

Nápravy

6.6.1.1.1.   Náprava 1:

6.6.1.1.2.   Náprava 2:

atď.

6.6.1.2.   Náhradné koleso, ak je k dispozícii:

Horná a dolná hranica polomeru valenia

6.6.2.1.   Náprava 1:

6.6.2.2.   Náprava 2:

atď.

6.6.3.   Tlak (tlaky) pneumatík podľa odporúčania výrobcu vozidla: … kPa

6.6.4.   Kombinácia reťaz/pneumatika/koleso prednej a/alebo zadnej nápravy, ktorá je podľa odporúčania výrobcu vhodná pre typ vozidla:

6.6.5.   Stručný opis náhradného kolesa pre dočasné použitie (ak je):

7.   RIADENIE

7.1.   Schematický diagram riaditeľnej nápravy (náprav) so zobrazením geometrie riadenia:

Prevod a ovládanie

7.2.1.   Druh mechanizmu riadenia (špecifikujte prípadne pre predné a zadné nápravy):

Spojenie s kolesami (vrátane iného ako mechanického prostriedku; špecifikujte prípadne pre predné a zadné kolesá):

7.2.2.1.   Stručný opis elektrických/elektronických komponentov (pokiaľ sú):

Spôsob prípadného posilňovania (ak je k dispozícii):

7.2.3.1.   Metóda a diagram činnosti, značka (značky) a typ (typy):

7.2.4.   Diagram riadiaceho mechanizmu ako celku zobrazujúci polohu rôznych zariadení vozidla, ktoré ovplyvňujú správanie riadiaceho mechanizmu:

7.2.5.   Schematický diagram (diagramy) ovládania riadenia:

7.2.6.   Rozsah a metóda nastavenia ovládacieho mechanizmu (ak existuje):

Najväčší uhol vychýlenia kolies

7.3.1.   Vpravo: … stupňov; počet otočení volantu (alebo rovnocenné údaje):

7.3.2.   Vľavo: … stupňov; počet otočení volantu (alebo rovnocenné údaje):

8.   BRZDY

Je potrebné uviesť nasledujúce údaje vrátane prípadných prostriedkov identifikácie:

8.1.   Druh a charakteristiky bŕzd (ako sú definované v prílohe I bode 1.6 k smernici 71/320/EHS) s výkresom (napr. bubny alebo kotúče, brzdené kolesá, spojenie s brzdenými kolesami, značka a typ čeľusťových/doštičkových konštrukčných skupín a/alebo obloženia, účinné brzdiace plochy, polomer bubnov, brzdových čeľustí alebo kotúčov, hmotnosť bubnov, zariadenie pre nastavenie, príslušné časti náprav a zavesenie):

Pracovný diagram, opis a/alebo výkres nasledujúcich brzdových systémov (vymedzených v prílohe I bode 1.2 k smernici 71/320/EHS) napr. s údajom o prevode a ovládaní (konštrukcia, nastavenie, pákové prevody, prístupnosť ovládacej páky a jej umiestnenie, so západkou v prípade mechanického prevodu, charakteristiky hlavných častí spojovacích častí, valcov a ovládacích piestov, brzdových valcov alebo ekvivalentných komponentov v prípade elektrických brzdových systémov):

8.2.1.   Prevádzkový brzdový systém:

8.2.2.   Núdzový brzdový systém:

8.2.3.   Parkovací brzdový systém:

8.2.4.   Akýkoľvek doplnkový brzdový systém:

8.2.5.   Automatický brzdový systém v prípade prerušenia spojenia:

8.3.   Ovládanie a prevod brzdových systémov prípojných vozidiel vo vozidlách určených na ťahanie prípojného vozidla:

8.4.   Vozidlo je vybavené na ťahanie prípojného vozidla elektrickými/pneumatickými/hydraulickými (1) prevádzkovými brzdami: áno/nie (1)

Protiblokovací systém: áno/nie/voliteľný (1)

8.5.1.   Na vozidlách s protiblokovacími systémami opis činnosti systému (vrátane akýchkoľvek elektronických častí), elektrická bloková schéma, schéma hydraulického alebo pneumatického obvodu:

8.6.   Výpočty a krivky podľa doplnku k bodu 1.1.4.2 prílohy II k smernici 71/320/EHS (alebo prípadne doplnku k prílohe XI):

Opis a/alebo výkres dodávky energie (špecifikovať aj pre brzdové systémy s posilňovaním):

8.7.1.   V prípade brzdových systémov so stlačeným vzduchom, pracovný tlak p2 v tlakovom(-ých) zásobníku (zásobníkoch):

8.7.2.   V prípade podtlakových brzdových systémov, počiatočná úroveň energie v zásobníku (zásobníkoch):

8.8.   Výpočet brzdového systému: stanovenie pomeru medzi celkovými brzdnými silami na obvode kolies a silou pôsobiacou na ovládací orgán brzdenia:

8.9.   Stručný opis brzdových systémov (podľa bodu 1.6 dodatku k doplnku 1 prílohy IX smernice 71/320/EHS):

8.10.   Ak sa nárokuje výnimka zo skúšok typu I a/alebo typu II alebo typu III, uveďte číslo správy v súlade s doplnkom 2 prílohy VII k smernici 71/320/EHS:

8.11.   Údaje o type (typoch) odľahčovacieho brzdového systému:

9.   KAROSÉRIA

9.1.   Druh karosérie:

9.2.   Použité materiály a spôsob konštrukcie:

Dvere pre cestujúcich, zámky a závesy dverí

Usporiadanie dverí a počet dverí:

9.3.1.1.   Rozmery, smer a najväčší uhol otvárania:

9.3.2.   Výkresy zámkov a závesov a ich umiestnenie na dverách:

9.3.3.   Technický opis zámkov a závesov:

9.3.4.   Údaje (vrátane rozmerov) o vstupoch, schodíkoch a prípadne potrebných držadlách:

Zorné pole (smernica 77/649/EHS)

9.4.1.   Dostatočne podrobné údaje o primárnych referenčných bodoch, ktoré umožňujú ich ľahkú identifikáciu a overenie polohy každého bodu voči ostatným a voči bodu R:

9.4.2.   Výkresy alebo fotografie znázorňujúce umiestnenie častí, ktoré sa nachádzajú v rozsahu 180° výhľadu smerom dopredu:

Čelné sklo a ostatné okná

Čelné sklo

9.5.1.1.   Použité materiály:

9.5.1.2.   Metóda montáže:

9.5.1.3.   Uhol sklonu:

9.5.1.4.   Číslo (čísla) typového schválenia ES:

9.5.1.5.   Príslušenstvo čelného skla a poloha, v ktorej má byť príslušenstvo namontované, spolu so stručným opisom prípadných elektrických/elektronických komponentov:

Ostatné okná

9.5.2.1.   Použité materiály:

9.5.2.2.   Číslo (čísla) typového schválenia ES:

9.5.2.3.   Stručný opis elektrických/elektronických komponentov (ak sú) zdvíhacieho mechanizmu okna:

Zasklenie otváracej strechy:

9.5.3.1.   Použité materiály:

9.5.3.2.   Číslo (čísla) typového schválenia ES:

Ostatné zasklené plochy:

9.5.4.1.   Použité materiály:

9.5.4.2.   Číslo (čísla) typového schválenia ES:

Stierače čelného skla

9.6.1.   Podrobný technický opis (vrátane fotografií alebo výkresov):

Ostrekovač čelného okna

9.7.1.   Podrobný technický opis (vrátane fotografií alebo výkresov) alebo, ak je schválený ako samostatná technická jednotka, číslo typového schválenia ES:

Odmrazovanie a odhmlievanie

9.8.1.   Podrobný technický opis (vrátane fotografií alebo výkresov):

9.8.2.   Najvyššia spotreba elektrickej energie: … kW

Zariadenia pre nepriamy výhľad

Zrkadlá (uviesť pre každé zrkadlo)

9.9.1.1.   Značka:

9.9.1.2.   Značka typového schválenia ES:

9.9.1.3.   Variant:

9.9.1.4.   Výkresy zobrazujúce zrkadlo a jeho polohu vzhľadom na konštrukciu vozidla:

9.9.1.5.   Údaje o spôsobe pripevnenia vrátane tej časti konštrukcie vozidla, ku ktorým je pripevnené:

9.9.1.6.   Doplnkové vybavenie, ktoré môže ovplyvniť výhľad dozadu:

9.9.1.7.   Stručný opis elektronických komponentov (ak sú) nastavovacieho systému: …

Zariadenia na nepriamy výhľad iné ako zrkadlá:

Druh a charakteristika (ako je úplný opis zariadenia):

9.9.2.1.1.   V prípade systému kamera/monitor dosah záberu (mm), kontrast, rozsah jasu, korekcia oslnenia, výkon monitora (čiernobiely/farebný), frekvencia opakovania obrazu, rozsah svietivosti monitora:

9.9.2.1.2.   Dostatočne podrobné výkresy zobrazujúce celé zariadenie, vrátane montážnych pokynov; na výkresoch musí byť uvedená poloha značky typového schválenia ES.

Vnútorné vybavenie

Vnútorná ochrana cestujúcich (smernica 74/60/EHS)

9.10.1.1.   Situačné výkresy alebo fotografie zobrazujúce umiestnenie pripojených rezov alebo pohľadov:

9.10.1.2.   Fotografia alebo výkres zobrazujúci referenčnú čiaru vrátane vyňatých oblastí (bod 2.3.1 prílohy I k smernici 74/60/EHS):

9.10.1.3.   Fotografie, výkresy a/alebo rozvinutý pohľad vnútorného vybavenia zobrazujúci časti priestoru pre cestujúcich a použité materiály (s výnimkou vnútorných spätných zrkadiel), usporiadanie ovládačov, strechy a posuvnej strechy, operadiel, sedadiel a zadnej časti sedadiel (bod 3.2 prílohy I k smernici 74/60/EHS):

Usporiadanie a identifikácia ovládačov, oznamovačov a ukazovateľov

9.10.2.1.   Fotografie a/alebo výkresy usporiadania symbolov a ovládačov, oznamovačov a ukazovateľov:

9.10.2.2.   Fotografie a/alebo výkresy identifikácie ovládačov, oznamovačov a ukazovateľov a častí vozidla uvedených v smernici 78/316/EHS tam, kde je to relevantné:

9.10.2.3.   Súhrnná tabuľka

Vozidlo je vybavené týmito ovládačmi, oznamovačmi a ukazovateľmi podľa príloh II a III k smernici 78/316/EHS:

Ovládače, oznamovače a ukazovatele, pri ktorých je v prípade namontovania povinná ich identifikácia, a symboly, ktoré sa majú na tento účel použiť

Symbol č.

Zariadenie

Ovládač/ukazovateľ (1), ak je

Označené symbolom (1)

Kde (2)

Oznamovač, ak je

Označené symbolom (1)

Kde (2)

1

Hlavné svetlo

OK (10)

 

 

 

 

 

2

Stretávacie svetlá

 

 

 

 

 

 

3

Diaľkové svetlomety

 

 

 

 

 

 

4

Obrysové svetlá (bočné)

 

 

 

 

 

 

5

Predné hmlové svetlomety

 

 

 

 

 

 

6

Zadné hmlové svetlomety

 

 

 

 

 

 

7

Korektor sklonu svetlometov

 

 

 

 

 

 

8

Parkovacie svetlá

 

 

 

 

 

 

9

Smerovky

 

 

 

 

 

 

10

Výstražné svetlá

 

 

 

 

 

 

11

Stierač predného okna

 

 

 

 

 

 

12

Ostrekovač predného okna

 

 

 

 

 

 

13

Stierač s ostrekovačom predného okna

 

 

 

 

 

 

14

Očisťovač svetiel

 

 

 

 

 

 

15

Odhmlievanie a odmrazovanie predného okna

 

 

 

 

 

 

16

Odhmlievanie a odmrazovanie zadného okna

 

 

 

 

 

 

17

Ventilátor vetrania

 

 

 

 

 

 

18

Predhrievanie vznetového motora

 

 

 

 

 

 

19

Sýtič

 

 

 

 

 

 

20

Zlyhanie brzdy

 

 

 

 

 

 

21

Hladina paliva

 

 

 

 

 

 

22

Stav nabitia batérie

 

 

 

 

 

 

23

Teplota chladiaceho média motora

 

 

 

 

 

 


Ovládače, oznamovače a ukazovatele, pri ktorých je v prípade namontovania ich identifikácia nepovinná, a symboly, ktoré sa majú použiť na ich identifikáciu

Symbol č.

Zariadenie

Ovládač/ukazovateľ (3), ak je

Označené symbolom (3)

Kde (4)

Oznamovač, ak je

Označené symbolom (3)

Kde (4)

1

Parkovacia brzda

 

 

 

 

 

 

2

Stierač zadného okna

 

 

 

 

 

 

3

Ostrekovač zadného okna

 

 

 

 

 

 

4

Stierač a ostrekovač zadného okna

 

 

 

 

 

 

5

Cyklovač stierača predného okna

 

 

 

 

 

 

6

Zariadenie zvukového signálu (klaksón)

 

 

 

 

 

 

7

Predná kapota

 

 

 

 

 

 

8

Zadná kapota

 

 

 

 

 

 

9

Bezpečnostné pásy

 

 

 

 

 

 

10

Tlak oleja v motore

 

 

 

 

 

 

11

Bezolovnatý benzín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedadlá

9.10.3.1.   Počet:

Umiestnenie a usporiadanie:

9.10.3.2.1.   Počet miest na sedenie:

9.10.3.2.2.   Sedadlá určené na používanie, len keď vozidlo stojí:

9.10.3.3.   Hmotnosť:

Vlastnosti: pri sedadlách, ktoré nemajú typové schválenie ES ako komponent, opis a výkresy

9.10.3.4.1.   sedadiel a ich ukotvenia:

9.10.3.4.2.   systému nastavenia:

9.10.3.4.3.   systémov posuvu a blokovania:

9.10.3.4.4.   kotvových úchytiek pásov (ak sú súčasťou konštrukcie sedadla):

9.10.3.4.5.   častí vozidla použitých ako kotvové úchytky:

Súradnice alebo výkres bodu R (x)

9.10.3.5.1.   Sedadlo vodiča:

9.10.3.5.2.   Všetky ostatné miesta na sedenie:

Konštrukčný uhol operadla

9.10.3.6.1.   Sedadlo vodiča:

9.10.3.6.2.   Všetky ostatné miesta na sedenie:

Rozsah nastavenia sedadla

9.10.3.7.1.   Sedadlo vodiča:

9.10.3.7.2.   Všetky ostatné miesta na sedenie:

Opierky hlavy

9.10.4.1.   Typy hlavových opierok: integrované/oddeliteľné/samostatné (1)

9.10.4.2.   Číslo (čísla) typového schválenia ES, ak je k dispozícii:

Pre ešte neschválené hlavové opierky

9.10.4.3.1.   Podrobný opis hlavovej opierky špecifikujúci najmä vlastnosti materiálu alebo materiálov použitých na výplň, prípadne polohu a špecifikácie výstužných a uchytávacích častí pre typ sedadla, ktoré má byť schvaľované:

V prípade „samostatnej“ hlavovej opierky

9.10.4.3.2.1.   Podrobný opis konštrukčnej zóny, v ktorej má byť hlavová opierka namontovaná:

9.10.4.3.2.2.   Rozmerové výkresy charakteristických častí konštrukcie a hlavovej opierky:

Vykurovací systém priestoru pre cestujúcich

9.10.5.1.   Stručný opis typu vozidla z hľadiska vykurovacieho systému, ak vykurovací systém využíva teplo z chladiacej kvapaliny motora:

Podrobný opis typu vozidla vzhľadom na vykurovanie, ak sa chladiaci vzduch alebo výfukové plyny z motora používajú ako zdroj tepla, vrátane:

9.10.5.2.1.   výkresu usporiadania vykurovacieho systému vozidla zobrazujúceho jeho umiestnenie vo vozidle:

9.10.5.2.2.   výkresu usporiadania výmenníka tepla pri vykurovacích systémoch používajúcich na vykurovanie výfukové plyny alebo časti, kde dochádza k výmene tepla (pri vykurovacích systémoch používajúcich na vykurovanie chladiaci vzduch):

9.10.5.2.3.   výkresu rezu výmenníka tepla alebo zodpovedajúcich častí, kde dochádza k výmene tepla, s udaním hrúbky steny, použitých materiálov a charakteristík povrchu:

9.10.5.2.4.   Uvedú sa špecifikácie pre ďalšie dôležité komponenty vykurovacieho systému, ako je napríklad ventilátor ohriateho vzduchu, z hľadiska metódy konštrukcie a technických údajov:

Stručný opis typu vozidla z hľadiska spaľovacieho vykurovacieho systému a automatického riadenia:

9.10.5.3.1.   výkres usporiadania spaľovacieho vykurovacieho zariadenia, výfukového systému, palivovej nádrže, systému dodávky paliva (vrátane ventilov) a elektrických vedení, zobrazujúci ich polohu vo vozidle.

9.10.5.4.   Najvyššia spotreba elektrickej energie: … kW

Komponenty ovplyvňujúce správanie mechanizmu riadenia v prípade nárazu (smernica 74/297/EHS)

9.10.6.1.   Podrobný opis vrátane fotografií a/alebo výkresov typu vozidla z hľadiska konštrukcie, rozmerov, obrysov a materiálov časti vozidla, ktorá je pred ovládaním riadenia, vrátane tých komponentov, ktoré sú určené na absorbovanie energie v prípade nárazu na ovládanie riadenia:

9.10.6.2.   Fotografie a/alebo výkresy komponentov vozidla iných než tých, ktoré sú opísané v bode 9.10.6.1 a ktoré výrobca po dohode s technickou službou označí ako komponenty ovplyvňujúce správanie riadiaceho mechanizmu v prípade nárazu:

Horľavosť materiálov používaných v konštrukcii interiéru určitých kategórií motorových vozidiel (smernica 95/28/ES)

Materiály použité na vnútorné obloženie strechy

9.10.7.1.1.   Čísla typového schválenia ES komponentu, ak sú:

V prípade neschválených materiálov

9.10.7.1.2.1.   Základné materiály/označenie: …/…

9.10.7.1.2.2.   Vrstvený/jednozložkový (1) materiál, počet vrstiev (1):

9.10.7.1.2.3.   Typ ochrannej vrstvy (1):

9.10.7.1.2.4.   Najväčšia/najmenšia hrúbka: …/… mm

Materiály použité na zadné a bočné steny

9.10.7.2.1.   Čísla typového schválenia komponentu, ak sú:

V prípade neschválených materiálov

9.10.7.2.2.1.   Základné materiály/označenie: …/…

9.10.7.2.2.2.   Vrstvený/jednozložkový (1) materiál, počet vrstiev (1):

9.10.7.2.2.3.   Typ ochrannej vrstvy (1):

9.10.7.2.2.4.   Najväčšia/najmenšia hrúbka: …/… mm

Materiály použité na podlahu

9.10.7.3.1.   Čísla typového schválenia ES komponentu, ak sú:

V prípade neschválených materiálov

9.10.7.3.2.1.   Základné materiály/označenie: …/…

9.10.7.3.2.2.   Vrstvený/jednozložkový (1) materiál, počet vrstiev (1):

9.10.7.3.2.3.   Typ ochrannej vrstvy (1):

9.10.7.3.2.4.   Najväčšia/najmenšia hrúbka: …/… mm

Materiály použité na čalúnenie sedadiel

9.10.7.4.1.   Čísla typového schválenia ES komponentu, ak sú:

V prípade neschválených materiálov

9.10.7.4.2.1.   Základné materiály/označenie: …/…

9.10.7.4.2.2.   Vrstvený/jednozložkový (1) materiál, počet vrstiev (1):

9.10.7.4.2.3.   Typ ochrannej vrstvy (1):

9.10.7.4.2.4.   Najväčšia/najmenšia hrúbka: …/… mm

Materiály použité na vykurovacie a ventilačné potrubie

9.10.7.5.1.   Čísla typového schválenia ES komponentu, ak sú:

V prípade neschválených materiálov

9.10.7.5.2.1.   Základné materiály/označenie: …/…

9.10.7.5.2.2.   Vrstvený/jednozložkový (1) materiál, počet vrstiev (1):

9.10.7.5.2.3.   Typ ochrannej vrstvy (1):

9.10.7.5.2.4.   Najväčšia/najmenšia hrúbka: …/…mm

Materiály použité na batožinové police

9.10.7.6.1.   Čísla typového schválenia ES komponentu, ak sú:

V prípade neschválených materiálov

9.10.7.6.2.1.   Základné materiály/označenie: …/…

9.10.7.6.2.2.   Vrstvený/jednozložkový (1) materiál, počet vrstiev (1):

9.10.7.6.2.3.   Typ ochrannej vrstvy (1):

9.10.7.6.2.4.   Najväčšia/najmenšia hrúbka: …/… mm

Materiály použité na iné účely

9.10.7.7.1.   Predpokladaný účel použitia:

9.10.7.7.2.   Čísla typového schválenia ES komponentu, ak sú:

V prípade neschválených materiálov

9.10.7.7.3.1.   Základné materiály/označenie: …/…

9.10.7.7.3.2.   Vrstvený/jednozložkový (1) materiál, počet vrstiev (1):

9.10.7.7.3.3.   Typ ochrannej vrstvy (1):

9.10.7.7.3.4.   Najväčšia/najmenšia hrúbka: …/… mm

Komponenty schválené ako kompletné vybavenie (sedadlá, deliace priečky, batožinové police atď.)

9.10.7.8.1.   Čísla typového schválenia ES pre komponent:

9.10.7.8.2.   Kompletné zariadenie: sedadlo, deliaca priečka, batožinová polica atď. (1)

Vonkajšie výčnelky (smernica 74/483/EHS a smernica 92/114/EHS)

9.11.1.   Všeobecné usporiadanie (výkres alebo fotografie) udávajúce polohu pripojených rezov a pohľadov:

9.11.2.   Výkresy alebo fotografie súčiastok, ako sú napríklad stĺpiky dverí a okien, mriežky na nasávanie vzduchu, mriežky chladiča, stierače okien, odtokové žliabky, držadlá, posuvné koľajničky, veká, dverové závesy a zámky, háky, oká, dekoratívne lemovanie, znaky, emblémy a osadenia a akékoľvek iné vonkajšie výčnelky a časti vonkajšieho povrchu, ktoré možno považovať za rozhodujúce (napr. osvetľovacie zariadenie). Ak časti uvedené v zozname v predchádzajúcej vete nie sú rozhodujúce, môžu byť na dokumentačné účely nahradené fotografiami doplnenými v prípade potreby podrobnými údajmi o rozmeroch alebo textom:

9.11.3.   Výkresy častí vonkajšieho povrchu v súlade s bodom 6.9.1 prílohy I k smernici 74/483/EHS:

9.11.4.   Výkres nárazníkov:

9.11.5.   Výkres podlahovej čiary:

Bezpečnostné pásy a/alebo iné zadržiavacie systémy

9.12.1.   Počet a poloha bezpečnostných pásov a zadržiavacích systémov a sedadiel, na ktorých môžu byť použité:

(L = ľavá strana, R = pravá strana, C = stred)

 

Úplná značka typového schválenia ES

Prípadný variant

Zariadenie na nastavenie pásu na výšku (uviesť áno/nie/voliteľné)

Prvý rad sedadiel

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

Druhý rad sedadiel (5)

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

9.12.2.   Spôsob a umiestnenie doplnkových zadržiavacích systémov (uviesť áno/nie/voliteľné):

(L = ľavá strana, R = pravá strana, C = stred)

 

Predný airbag

Bočný airbag

Zariadenie na predpätie pásu

Prvý rad sedadiel

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

Druhý rad sedadiel (6)

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

9.12.3.   Počet a umiestnenie kotvových úchytiek bezpečnostných pásov a dôkaz o zhode so smernicou 76/115/EHS, (t. j. číslo typového schválenia ES alebo protokol zo skúšky):

9.12.4.   Stručný opis elektrických/elektronických komponentov (pokiaľ sú):

Kotvové úchytky bezpečnostných pásov

9.13.1.   Fotografie a/alebo výkresy karosérie zobrazujúce umiestnenie a rozmery skutočných a účinných kotvových úchytiek vrátane bodov R:

9.13.2.   Výkresy kotvových úchytiek bezpečnostných pásov a častí konštrukcie vozidla, kde sú pripevnené (s uvedením materiálu):

9.13.3.   Označenie typov (**) bezpečnostných pásov povolených na montáž do kotvových úchytiek, ktorými je vozidlo vybavené:

 

Miesto kotvových úchytiek

Konštrukcia vozidla

Konštrukcia sedadla

Prvý rad sedadiele

 

 

Pravé sedadlo

dolné úchytky

vonkajšie

vnútorné

horné úchytky

 

Stredné sedadlo

dolné úchytky

pravé

 

 

ľavé

horné úchytky

 

Ľavé sedadlo

dolné úchytky

vonkajšie

 

 

vnútorné

horné úchytky

 

Druhý rad sedadiel (7)

 

 

Pravé sedadlo

dolné úchytky

vonkajšie

vnútorné

horné úchytky

 

Stredné sedadlo

dolné úchytky

pravé

 

 

ľavé

horné úchytky

 

Ľavé sedadlo

dolné úchytky

vonkajšie

 

 

vnútorné

horné úchytky

 

9.13.4.   Opis konkrétneho typu bezpečnostného pásu, ak je kotvová úchytka umiestnená v operadle sedadla alebo ak je v nej zabudované zariadenie rozptyľujúce energiu:

Miesto na montáž zadných evidenčných tabuliek (podľa potreby uviesť rozsah, a ak je to aplikovateľné, môžu sa použiť výkresy)

9.14.1.   Výška nad povrchom vozovky, horný okraj:

9.14.2.   Výška nad povrchom vozovky, dolný okraj:

9.14.3.   Vzdialenosť od osi pozdĺžnej strednej roviny vozidla:

9.14.4.   Vzdialenosť od ľavého okraja vozidla:

9.14.5.   Rozmery (dĺžka × šírka):

9.14.6.   Sklon roviny voči vertikále:

9.14.7.   Uhol viditeľnosti v horizontálnej rovine:

Zadná ochrana proti podbehnutiu (smernica 70/221/EHS)

9.15.0.   Prítomnosť: áno/nie/neúplná (1)

9.15.1.   Výkres častí vozidla významných pri ochrane proti podbehnutiu zozadu, t. j. výkres vozidla a/alebo podvozku s umiestnením a zavesením najzadnejšej nápravy, výkres montáže a/alebo pripevnenia zadnej ochrany proti podbehnutiu. Ak zariadenie na ochranu proti podbehnutiu zozadu nie je špeciálnym zariadením, musí výkres zreteľne znázorňovať, že sa dodržali požadované rozmery:

9.15.2.   V prípade špeciálneho zariadenia úplný opis a/alebo výkres zariadenia na ochranu proti podbehnutiu zozadu (vrátane montážnych a pripevňovacích častí), alebo ak je schválené ako samostatná technická jednotka, číslo typového schválenia ES:

Kryty kolies (smernica 78/549/EHS)

9.16.1.   Stručný opis vozidla z hľadiska jeho krytov kolies:

9.16.2.   Podrobné výkresy krytov kolies a ich umiestnenia na vozidle zobrazujúce rozmery špecifikované na obrázku 1 prílohy I k smernici 78/549/EHS a s prihliadnutím na kombinácie pneumatika/koleso, ktoré najviac vyčnievajú smerom von:

Povinné štítky (smernica 76/114/EHS)

9.17.1.   Fotografie a/alebo výkresy umiestnenia povinných štítkov, nápisov a identifikačného čísla vozidla:

9.17.2.   Fotografie a/alebo výkresy povinných častí štítkov a nápisov (úplný príklad s rozmermi):

9.17.3.   Fotografie a/alebo výkresy identifikačného čísla vozidla (úplný príklad s rozmermi):

Vyhlásenie výrobcu o zhode s požiadavkami bodu 1.1.1 prílohy II k smernici 76/114/EHS

9.17.4.1.   Vysvetliť význam znakov v druhej časti a prípadne v tretej časti, ktoré sú použité na splnenie požiadaviek oddielu 5.3 normy ISO 3779 – 1983:

9.17.4.2.   Ak sú znaky druhej časti použité na splnenie požiadaviek oddielu 5.4 normy ISO 3779 – 1983, uveďte tieto znaky:

Rádiové odrušenie

9.18.1.   Opis a výkresy/fotografie tvaru a materiálu časti karosérie, ktorá tvorí motorový priestor a jemu najbližšej časti priestoru pre cestujúcich:

9.18.2.   Výkresy alebo fotografie umiestnenia kovových komponentov uložených v motorovom priestore (napr. vykurovacie zariadenie, náhradné koleso, vzduchový filter, mechanizmus riadenia atď.):

9.18.3.   Tabuľka a výkres odrušovacieho zariadenia:

9.18.4.   Údaje o menovitej hodnote jednosmerných odporov a pri odporových zapaľovacích kábloch o ich menovitom odpore na meter:

Bočná ochrana (smernica 89/297/EHS)

9.19.0.   Prítomnosť: áno/nie/neúplná (1)

9.19.1.   Výkres častí vozidla významných pre bočnú ochranu, t. j. výkres vozidla a/alebo podvozku s umiestnením a zavesením nápravy (náprav), výkres montáže a/alebo pripevnenia bočného ochranného zariadenia. Ak sa bočná ochrana dosiahne bez bočných ochranných zariadení, musí výkres zreteľne znázorňovať, že sú dodržané požadované rozmery:

9.19.2.   V prípade bočných ochranných zariadení úplný opis a/alebo výkres týchto zariadení (vrátane montáže a pripevnenia) alebo ich čísla typového schválenia ES komponentu:

Systém zabraňujúci rozstreku (smernica 91/226/EHS)

9.20.0.   Prítomnosť: áno/nie/neúplná (1)

9.20.1.   Stručný opis vozidla vzhľadom na jeho systém zabraňujúci rozstreku a jeho diely:

9.20.2.   Podrobné výkresy systému zabraňujúceho rozstreku a jeho umiestnenie na vozidle, zobrazujúce rozmery špecifikované na obrázkoch prílohy III k smernici 91/226/EHS, s prihliadnutím na kombinácie pneumatika/koleso, ktoré najviac vyčnievajú smerom von:

9.20.3.   Číslo typového schválenia ES zariadenia zabraňujúceho rozstreku, ak je k dispozícii:

Odolnosť proti bočnému nárazu (smernica 96/27/ES)

9.21.1.   Podrobný opis vrátane fotografií a/alebo výkresov vozidla z hľadiska jeho konštrukcie, rozmerov, tvaru a materiálov bočných stien priestoru pre cestujúcich (vonkajšie a vnútorné), vrátane špecifických údajov o ochrannom systéme, ak sú potrebné:

Predná ochrana proti podbehnutiu vozidla

9.22.1.   Výkres častí vozidla významných pre prednú ochranu proti podbehnutiu vozidla, t. j. výkres vozidla a/alebo jeho podvozku s polohou a montážou alebo upevnením prednej ochrany proti podbehnutiu vozidla. Ak ochrana proti podbehnutiu nie je špeciálnym zariadením, výkres musí zreteľne zobrazovať, že má predpísané rozmery:

9.22.2.   V prípade osobitného zariadenia, úplný opis alebo výkres prednej ochrany proti podbehnutiu vozidla (vrátane montáže a upevnenia) alebo, ak bolo zariadenie schválené ako samostatná technická jednotka, číslo typového schválenia ES:

Ochrana chodcov

9.23.1.   Poskytne sa podrobný opis vrátane fotografií a/alebo výkresov vozidla z hľadiska konštrukcie, rozmerov, príslušných referenčných čiar a použitých materiálov prednej časti vozidla (vnútorných a vonkajších). Tento opis by mal obsahovať údaje o každom inštalovanom systéme aktívnej ochrany.

10.   ZARIADENIE NA OSVETLENIE A SVETELNÚ SIGNALIZÁCIU

10.1.   Tabuľka všetkých zariadení: počet, značka, model, značka typového schválenia ES, najvyššia svietivosť diaľkových svetlometov, farba, oznamovač:

10.2.   Výkres umiestnenia zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu:

Pre každé svietidlo a svetlomet, ktoré sú stanovené v smernici 76/756/EHS, uviesť tieto informácie (písomne a/alebo v diagrame)

10.3.1.   Výkres zobrazujúci veľkosť svietiacej plochy:

10.3.2.   Metóda použitá na vymedzenie viditeľnej plochy (odsek 2.10 dokumentov uvedených v prílohe II k smernici 76/756/EHS, bod 1):

10.3.3.   Referenčná os a referenčný stred:

10.3.4.   Spôsob ovládania zakrývateľných svetlometov:

10.3.5.   Akékoľvek osobitné ustanovenia týkajúce sa montáže a elektrickej inštalácie:

Stretávacie svetlomety: obvyklé nastavenie podľa odseku 6.2.6.1 dokumentov uvedených v prílohe II k smernici 76/756/EHS, bodu 1

10.4.1.   Hodnota počiatočného nastavenia:

10.4.2.   Umiestnenie označenia:

10.4.3.

Opis/výkres (1) a typ zariadenia na reguláciu sklonu svetlometov (napr. automatický, stupňovito ručne nastaviteľný, plynulo ručne nastaviteľný):

platí len pre vozidlá so zariadením na reguláciu sklonu svetlometov

10.4.4.

Ovládacie zariadenie:

10.4.5.

Referenčné značky:

10.4.6.

Značky pre stav zaťaženia: …

10.5.   Stručný opis elektrických/elektronických komponentov iných ako svietidlá (ak sú):

11.   SPOJENIA MEDZI ŤAŽNÝMI VOZIDLAMI A PRÍVESMI A NÁVESMI

11.1.   Trieda a typ spojovacieho zariadenia (zariadení) namontovaného alebo určeného na montáž:

11.2.   Vlastnosti D, U, S a V namontovaného spojovacieho zariadenia (zariadení) alebo aspoň vlastnosti D, U, S a V spojovacieho zariadenia (zariadení), ktoré sa majú namontovať: … daN

11.3.   Pokyny na pripevnenie typu spojovacieho zariadenia na vozidlo a fotografie alebo výkresy bodov uchytenia na vozidle dané výrobcom; ďalšie informácie, ak je použitie spojovacieho zariadenia obmedzené na určité varianty alebo verzie typu vozidla:

11.4.   Informácie o montáži špeciálnych ťažných konzol alebo montážnych dosiek:

11.5.   Číslo (čísla) typového schválenia ES:

12.   RÔZNE

Zvukové výstražné zariadenie (zariadenia)

12.1.1.   Umiestnenie, spôsob pripevnenia, usporiadanie a orientácia zariadení s údajmi o rozmeroch:

12.1.2.   Počet zariadení:

12.1.3.   Číslo (čísla) typového schválenia ES:

12.1.4.   Schéma elektrického/pneumatického (1) obvodu:

12.1.5.   Menovité elektrické napätie alebo tlak:

12.1.6.   Výkres montážneho zariadenia:

Zariadenia zabraňujúce neoprávnenému použitiu vozidla

Ochranné zariadenie

12.2.1.1.   Podrobný opis typu vozidla z hľadiska usporiadania a konštrukcie ovládacieho zariadenia alebo jednotky, na ktorú ochranné zariadenie pôsobí:

12.2.1.2.   Výkresy ochranného zariadenia a jeho montáže na vozidlo:

12.2.1.3.   Technický opis zariadenia:

12.2.1.4.   Podrobnosti o použitej zámkovej kombinácii:

Imobilizér vozidla

12.2.1.5.1.   Číslo typového schválenia ES, ak je k dispozícii:

Pri imobilizéroch, ktoré ešte nie sú schválené

12.2.1.5.2.1.   Podrobný technický opis imobilizéra vozidla a opatrení proti neúmyselnému uvedeniu do činnosti:

12.2.1.5.2.2.   Systémy, na ktoré vozidlový imobilizér pôsobí:

12.2.1.5.2.3.   Prípadne počet účinných vymeniteľných kódov:

Poplachový systém (ak je)

12.2.2.1.   Číslo typového schválenia ES, ak je k dispozícii:

Pri poplachových systémoch, ktoré nie sú ešte schválené

12.2.2.2.1.   Podrobný opis poplachového systému a častí vozidla spojených s inštalovaným poplachovým systémom:

12.2.2.2.2.   Zoznam hlavných komponentov tvoriacich poplachový systém:

12.2.3.   Stručný opis elektrických/elektronických komponentov (pokiaľ sú):

Vlečné zariadenie (zariadenia)

12.3.1.   Vpredu: hák/oko/iné (1)

12.3.2.   Vzadu: hák/oko/iné/žiadne (1)

12.3.3.   Výkres alebo fotografia podvozku/miesta karosérie vozidla zobrazujúce polohu, konštrukciu a montáž vlečného zariadenia (zariadení):

12.4.   Údaje o všetkých zariadeniach, ktoré nepatria k motoru, ale majú vplyv na spotrebu paliva (ak nie sú zahrnuté v iných bodoch):

12.5.   Údaje o všetkých zariadeniach, ktoré nepatria k motoru, ale znižujú hladinu zvuku (ak nie sú zahrnuté v iných bodoch):

Obmedzovače rýchlosti (smernica 92/24/EHS)

12.6.1.   Výrobca (výrobcovia):

12.6.2.   Typ (typy):

12.6.3.   Číslo (čísla) typového schválenia ES, ak je k dispozícii:

12.6.4.   Rýchlosť alebo rozsah rýchlostí, na ktorú môže byť obmedzovač rýchlosti nastavený: … km/h

Tabuľka týkajúca sa inštalácie, prípadne použitia, vysokofrekvenčných vysielačov vo vozidle (vozidlách):

frekvenčné pásma (Hz)

najvyšší výkon (W)

poloha antény vo vozidle, osobitné podmienky na inštaláciu a/alebo použitie

Žiadateľ o typové schválenie musí podľa vhodnosti tiež dodať:

Doplnok 1

Zoznam so značkami a typmi všetkých elektrických, resp. elektronických, komponentov, ktorých sa týka táto smernica (pozri body 2.1.9 a 2.1.10 smernice 2004/104/ES) a ktoré neboli predtým uvedené.

Doplnok 2

Schémy alebo výkresy všeobecného usporiadania elektrických a/alebo elektronických komponentov (ktorých sa týka smernica 2004/104/ES) a všeobecného usporiadania káblových rozvodov.

Doplnok 3

Opis vozidla vybraného na reprezentovanie typu

Karoséria:

Riadenie na ľavej alebo pravej strane:

Rázvor:

Doplnok 4

Príslušný(-é) protokol (protokoly) dodaný(-é) výrobcom alebo schválenými/uznávanými laboratóriami na účely vypracovania osvedčenia o typovom schválení.

12.7.1.   Vozidlo vybavené radarovým zariadením krátkeho dosahu v pásme 24 GHz: áno/nie (nehodiace sa prečiarknite)

12.7.2.   Vozidlo vybavené radarovým zariadením krátkeho dosahu v pásme 79 GHz: áno/nie (nehodiace sa prečiarknite)

13.   OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE VOZIDLÁ POUŽÍVANÉ NA PREPRAVU CESTUJÚCICH S VIAC AKO ÔSMIMI SEDADLAMI OKREM SEDADLA VODIČA

Trieda vozidla (trieda I, trieda II, trieda III, trieda A, trieda B):

13.1.1.   Číslo typového schválenia ES karosérie schválenej ako samostatná technická jednotka: …

13.1.2.   Typy podvozku, na ktoré možno montovať karosériu s typovým schválením ES [výrobca (výrobcovia) a typy nedokončeného vozidla]:

Plocha pre cestujúcich (m2)

13.2.1.   Celkom (S0):

13.2.2.   Horné podlažie (S0a) (1):

13.2.3.   Dolné podlažie (S0b) (1):

13.2.4.   Pre stojacich cestujúcich (S1):

Počet cestujúcich (sediacich a stojacich)

13.3.1.   Celkom (N):

13.3.2.   Horné podlažie (Na) (1):

13.3.3.   Dolné podlažie (Nb) (1):

Počet sediacich cestujúcich

13.4.1.   Celkom (A):

13.4.2.   Horné podlažie (Aa) (1):

13.4.3.   Dolné podlažie (Ab) (1):

13.5.   Počet prevádzkových dverí:

Počet núdzových východov (dvere, okná, únikové otvory, prepojovacie schodisko a polovičné schodisko):

13.6.1.   Celkom:

13.6.2.   Horné podlažie (1):

13.6.3.   Dolné podlažie (1):

13.7.   Objem batožinového priestoru (m3):

13.8.   Strešná plocha vyhradená na prepravu batožiny (m2):

13.9.   Technické zariadenia uľahčujúce prístup do vozidiel (napr. rampa, zdvižná plošina, spúšťacie zariadenie), ak sú zabudované:

Pevnosť nadstavby

13.10.1.   Číslo typového schválenia ES, ak je k dispozícii:

Pri nadstavbách, ktoré ešte nie sú schválené

13.10.2.1.   Podrobný opis nadstavby typu vozidla vrátane jej rozmerov, zostavy, materiálov a jej upevnenia na akýkoľvek podvozkový rám:

13.10.2.2.   Výkresy vozidla a tých častí jeho vnútorného usporiadania, ktoré majú vplyv na pevnosť nadstavby alebo na zvyškový priestor:

13.10.2.3.   Poloha ťažiska vozidla v prevádzkovom stave v pozdĺžnom, zvislom a priečnom smere:

13.10.2.4.   Najväčšia vzdialenosť medzi stredovými čiarami vonkajších sedadiel pre cestujúcich:

13.11.   Body smernice …/…/ES, ktoré sa musia splniť a preukázať pre túto technickú jednotku:

14.   OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE VOZIDLÁ URČENÉ NA PREPRAVU NEBEZPEČNÉHO TOVARU (smernica 98/91/ES)

Elektrické vybavenie podľa smernice 94/55/ES

14.1.1.   Ochrana proti prehriatiu elektrických vodičov:

14.1.2.   Typ odpojovača obvodu:

14.1.3.   Typ a spôsob činnosti hlavného spínača akumulátora:

14.1.4.   Opis a umiestnenie ochranného krytu pre tachograf:

14.1.5.   Opis permanentne napájanej elektrickej inštalácie. Uveďte použitú normu EN:

14.1.6.   Konštrukcia a ochrana elektrickej inštalácie umiestnenej v zadnej časti kabíny pre vodiča:

Protipožiarna ochrana

14.2.1.   Druh nízkohorľavých materiálov v kabíne vodiča:

14.2.2.   Typ tepelného štítu za kabínou vodiča (ak je k dispozícii):

14.2.3.   Umiestnenie motora a jeho tepelná ochrana:

14.2.4.   Umiestnenie výfukového systému a jeho tepelná ochrana:

14.2.5.   Typ a konštrukcia tepelnej ochrany odľahčovacích brzdových systémov:

14.2.6.   Typ, konštrukcia a umiestnenie spaľovacích výhrevných zariadení:

Zvláštne požiadavky na karosériu, ak sú, podľa smernice 94/55/ES

14.3.1.   Opis opatrení na zabezpečenie zhody s požiadavkami na vozidlá typu EX/II a typu EX/III:

14.3.2.   V prípade vozidiel typu EX/III odolnosť proti vonkajšiemu teplu:

Vysvetlivky

(*)

Vyplňte horné a dolné hodnoty pre každý variant.

(**)

Použijú sa symboly a značky uvedené v bodoch 1.1.3. a 1.1.4 prílohy III k smernici 77/541/EHS. V prípade pásov typu „S“, špecifikujte charakter typu (typov).

(***)

Informácie o komponentoch sa tu nemusia uvádzať, pokiaľ sú tieto informácie zahrnuté v príslušnom osvedčení o schválení montáže.

(+)

Vozidlá možno plniť benzínom aj plynovým palivom, ak sa však benzínový systém montuje iba na núdzové účely alebo štartovanie a benzínová nádrž nemôže obsahovať viac ako 15 litrov benzínu, považujú sa tieto vozidlá na účely skúšok za vozidlá, ktoré používajú len plynové palivá.

(+++)

Iba na účely definície terénnych vozidiel.

(#)

Uveďte tak, aby bola pre každú technickú konfiguráciu typu vozidla zrejmá skutočná hodnota.

(1)

Nehodiace sa prečiarknite (v prípadoch, keď je aplikovateľný viac než jeden bod, nie je potrebné prečiarknuť nič).

(2)

Určite prípustnú odchýlku.

(a)

Ak bola niektorá časť typovo schválená, táto časť nemusí byť opísaná, ak sa uvedie odkaz na toto schválenie. Podobne nemusí byť opisovaná časť, ak je jej konštrukcia jasne zrejmá z priložených schém alebo výkresov. Pri každom bode, ku ktorému musia byť priložené výkresy alebo fotografie, uveďte čísla zodpovedajúcich priložených dokumentov.

(b)

Ak prostriedky označenia typu obsahujú znaky, ktoré nie sú relevantné pre opis typu vozidla, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktorých sa týka tento informačný dokument, také znaky sú v dokumentácii zastúpené symbolom „?“ (napr. ABC??123??).

(c)

Klasifikácia podľa definícií uvedených v prílohe II oddiele A.

(d)

Ak je to možné, označenie podľa euronormy, inak uveďte:

opis materiálu,

medzu prieťažnosti,

medzu pevnosti v ťahu,

predĺženie (v %),

tvrdosť podľa Brinella.

(e)

Keď existuje jedna verzia so štandardnou kabínou a iná s kabínou s lôžkovou úpravou, uvedú sa pre obe verzie údaje o hmotnostiach a rozmeroch.

(f)

Norma ISO 612 – 1978, definícia 6.4.

(g)

Norma ISO 612 – 1978, definícia 6.19.2.

(h)

Norma ISO 612 – 1978, definícia 6.20.

(i)

Norma ISO 612 – 1978, definícia 6.5.

(j)

Norma ISO 612 – 1978, definícia 6.1 a pre vozidlá inej kategórie ako M1: smernica 97/27/ES, príloha I, bod 2.4.1.

(k)

Norma ISO 612 – 1978, definícia 6.2 a pre vozidlá inej kategórie ako M1: smernica 97/27/ES, príloha I, bod 2.4.2.

(l)

Norma ISO 612 – 1978, definícia 6.3 a pre vozidlá inej kategórie ako M1: smernica 97/27/ES, príloha I, bod 2.4.3.

(m)

Norma ISO 612 – 1978, definícia 6.6.

(n)

Norma ISO 612 – 1978, definícia 6.7.

(na)

Norma ISO 612 – 1978, definícia 6.10.

(nb)

Norma ISO 612 – 1978, definícia 6.11.

(nc)

Norma ISO 612 – 1978, definícia 6.9.

(nd)

Norma ISO 612 – 1978, definícia 6.18.1.

(o)

Hmotnosť vodiča a, prípadne, člena posádky sa predpokladá na 75 kg (rozdelená podľa normy ISO 2416 – 1992 na 68 kg hmotnosti osoby a 7 kg hmotnosti batožiny), palivová nádrž je naplnená na 90 % a ostatné systémy obsahujúce kvapaliny (s výnimkou úžitkovej vody) na 100 % objemu označeného výrobcom.

(p)

„Previs spojovacieho zariadenia“ je vodorovná vzdialenosť medzi zariadením na pripojenie prívesov so stredovou nápravou a osou zadnej nápravy (zadných náprav).

(q)

V prípade nekonvenčných motorov a systémov výrobca poskytne údaje rovnocenné s údajmi, ktoré sú tu uvedené.

(r)

Táto hodnota sa musí zaokrúhliť na najbližšiu desatinu milimetra.

(s)

Táto hodnota sa musí vypočítať (π = 3,1416) a zaokrúhliť na najbližší cm3.

(t)

Stanovené v súlade s požiadavkami smernice 80/1269/EHS.

(u)

Stanovené v súlade s požiadavkami smernice 80/1268/EHS.

(v)

Pre akékoľvek navrhované varianty sa uvedú špecifikované údaje.

(w)

Povolená tolerancia 5 %.

(x)

„Bod R“ alebo „referenčný bod sedenia“ je konštrukčný bod definovaný výrobcom vozidla pre každú polohu sedenia a stanovený vzhľadom na trojrozmerný referenčný systém, ako je špecifikované v prílohe III k smernici 77/649/EHS.

(y)

V prípade prívesov alebo návesov a pri vozidlách spojených s prívesom alebo s návesom, kde je na spojovacie zariadenie alebo na točnicu prenášané značné vertikálne zaťaženie, sa toto zaťaženie po vydelení štandardným gravitačným zrýchlením zahrnie do najväčšej technicky prípustnej hmotnosti.

(z)

„Predné riadenie“ je konfigurácia, pri ktorej sa nachádza viac než polovica dĺžky motora za najprednejším bodom spodnej hrany predného skla a hlava volantu v prednej štvrtine dĺžky vozidla.


(1)  

x

=

áno

=

nie alebo nie samostatne

o

=

voliteľné.

(2)  

d

=

priamo na ovládači, ukazovateli či oznamovači

c

=

v bezprostrednej blízkosti.

(3)  

x

=

áno

=

nie alebo nie samostatne

o

=

voliteľné.

(4)  

d

=

priamo na ovládači, ukazovateli či oznamovači

c

=

v bezprostrednej blízkosti

(5)  Tabuľku možno v prípade potreby rozšíriť na vozidlá s viac ako dvoma radmi sedadiel, alebo ak sú po šírke vozidla viac ako tri sedadlá.

(6)  Tabuľku možno v prípade potreby rozšíriť na vozidlá s viac ako dvoma radmi sedadiel, alebo ak sú po šírke vozidla viac ako tri sedadlá.

(7)  Tabuľku možno v prípade potreby rozšíriť na vozidlá s viac ako dvoma radmi sedadiel, alebo ak sú po šírke vozidla viac ako tri sedadlá.

PRÍLOHA II

Vymedzenie kategórií vozidiel a typov vozidiel

A.   VYMEDZENIE KATEGÓRIE VOZIDLA

Kategórie vozidiel sú vymedzené podľa nasledujúcej klasifikácie: (Ak sa v týchto vymedzeniach odkazuje na „najväčšiu hmotnosť“, znamená to „technicky prípustnú najväčšiu naloženú hmotnosť“ určenú v bode 2.8. prílohy I.)

Kategória M:

Motorové vozidlá najmenej so štyrmi kolesami projektované a konštruované na prepravu osôb.

Kategória M1:

Vozidlá projektované a konštruované na prepravu osôb najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla vodiča.

Kategória M2:

Vozidlá projektované a konštruované na prepravu osôb s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla vodiča a s najväčšou hmotnosťou nepresahujúcou 5 ton.

Kategória M3:

Vozidlá projektované a konštruované na prepravu osôb s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla vodiča a s najväčšou hmotnosťou presahujúcou 5 ton.

Typy karosérie a kódovanie zodpovedajúce vozidlám kategórie M sú na účel určený v tejto časti vymedzené v odseku 1 (vozidlá kategórie M1) a v odseku 2 (vozidlá kategórií M2 a M3) v časti C tejto prílohy.

Kategória N:

Motorové vozidlá najmenej so štyrmi kolesami projektované a konštruované na prepravu tovaru.

Kategória N1:

Vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony.

Kategória N2:

Vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou hmotnosťou presahujúcou 3,5 tony, ale nepresahujúcou 12 ton.

Kategória N3:

Vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou hmotnosťou presahujúcou 12 ton.

V prípade ťažného vozidla určeného na spojenie s návesom alebo prívesom so stredovou nápravou sa za hmotnosť na účely klasifikácie vozidla považuje hmotnosť ťažného vozidla v prevádzkovom stave zvýšená o hmotnosť zodpovedajúcu najväčšiemu statickému vertikálnemu zaťaženiu prenášanému na ťažné vozidlo návesom alebo prívesom so stredovou nápravou a prípadne o najväčšiu hmotnosť nákladu ťažného vozidla.

Typy karosérie a kódovanie zodpovedajúce vozidlám kategórie N sú na účel určený v tejto časti definované v odseku 3 v časti C tejto prílohy.

Kategória O:

Prípojné vozidlá (vrátane návesov).

Kategória O1:

Prípojné vozidlá s najväčšou hmotnosťou nepresahujúcou 0,75 tony.

Kategória O2:

Prípojné vozidlá s najväčšou hmotnosťou presahujúcou 0,75 tony, ale nepresahujúcou 3,5 tony.

Kategória O3:

Prípojné vozidlá s najväčšou hmotnosťou presahujúcou 3,5 tony, ale nepresahujúcou 10 ton.

Kategória O4:

Prípojné vozidlá s najväčšou hmotnosťou presahujúcou 10 ton.

V prípade návesu alebo prívesu so stredovou nápravou sa za najväčšiu hmotnosť na účely klasifikácie prípojného vozidla považuje hmotnosť zodpovedajúca vertikálnemu statickému zaťaženiu prenášanému na vozovku nápravou alebo nápravami plne naloženého návesu alebo prívesu so stredovou nápravou, pripojeného k ťažnému vozidlu.

Typy karosérie a kódovanie zodpovedajúce vozidlám kategórie O sú na účel špecifikovaný v tejto časti definované v odseku 4 v časti C tejto prílohy.

Terénne vozidlá (symbol G)

4.1.   Vozidlá kategórie N1 s najväčšou hmotnosťou nepresahujúcou dve tony a vozidlá kategórie M1 sa považujú za terénne vozidlá, ak majú:

najmenej jednu prednú nápravu a najmenej jednu zadnú nápravu konštruovanú tak, že môžu byť poháňané súčasne, vrátane vozidiel, pri ktorých môže byť vypnutý pohon jednej nápravy,

najmenej jeden uzáver diferenciálu alebo najmenej jedno zariadenie, ktorým sa dosiahne podobný účinok, a ak vypočítaná stúpavosť sólo vozidla je najmenej 30 %.

Okrem toho musí byť splnených aspoň päť z nasledujúcich šiestich požiadaviek:

predný nájazdový uhol musí byť najmenej 25 stupňov,

zadný nájazdový uhol musí byť najmenej 20 stupňov,

prechodový uhol musí byť najmenej 20 stupňov,

svetlá výška pod prednou nápravou musí byť najmenej 180 mm,

svetlá výška pod zadnou nápravou musí byť najmenej 180 mm,

svetlá výška medzi nápravami musí byť najmenej 200 mm.

4.2.   Vozidlá kategórie N1 s najväčšou hmotnosťou presahujúcou dve tony alebo kategórie N2, M2 alebo M3 s najväčšou hmotnosťou do 12 ton sa považujú za terénne vozidlá, ak sú buď všetky ich kolesá poháňané súčasne, vrátane vozidiel, ktoré môžu mať vypnutý pohon jednej nápravy, alebo ak sú splnené tieto tri požiadavky:

najmenej jedna predná náprava a najmenej jedna zadná náprava sú konštruované tak, aby boli poháňané súčasne, vrátane vozidiel, pri ktorých môže byť vypnutý pohon jednej nápravy,

sú vybavené najmenej jedným uzáverom diferenciálu alebo najmenej jedným zariadením s podobným účinkom,

vypočítaná stúpavosť pre sólo vozidlo je najmenej 25 %.

4.3.   Vozidlá kategórie M3 s najväčšou hmotnosťou presahujúcou 12 ton alebo vozidlá kategórie N3 sa považujú za terénne vozidlá, ak sú buď ich kolesá poháňané súčasne, vrátane vozidiel, ktoré môžu mať vypnutý pohon jednej nápravy, alebo ak sú splnené tieto požiadavky:

najmenej polovica kolies je poháňaná,

sú vybavené najmenej jedným uzáverom diferenciálu alebo najmenej jedným zariadením s podobným účinkom,

vypočítaná stúpavosť pre sólo vozidlo je najmenej 25 %,

z týchto šiestich požiadaviek sú splnené najmenej štyri:

predný nájazdový uhol musí byť najmenej 25 stupňov,

zadný nájazdový uhol musí byť najmenej 25 stupňov,

prechodový uhol musí byť najmenej 25 stupňov,

svetlá výška pod prednou nápravou musí byť najmenej 250 mm,

svetlá výška medzi nápravami musí byť najmenej 300 mm,

svetlá výška pod zadnou nápravou musí byť najmenej 250 mm.

Podmienky zaťaženia a overenia.

4.4.1.   Vozidlá kategórie N1 s najväčšou hmotnosťou nepresahujúcou dve tony a vozidlá kategórie M1 musia byť v prevádzkovom stave, t. j. s chladiacou kvapalinou, mazivom, palivom, náradím, náhradným kolesom a vodičom [pozri poznámku pod čiarou (o) v prílohe I].

4.4.2.   Motorové vozidlá iné ako tie, ktoré sú uvedené v bode 4.4.1, musia byť naložené na najväčšiu technicky prípustnú hmotnosť stanovenú výrobcom.

4.4.3.   Požadovaná stúpavosť (25 % a 30 %) sa overí jednoduchým výpočtom. Vo výnimočných prípadoch však môže technická služba požadovať predvedenie vozidla príslušného typu na praktický test.

4.4.4.   Pri meraní predného a zadného nájazdového uhla sa berie do úvahy ochranné zariadenie proti podbehnutiu.

Vymedzenie a náčrty svetlej výšky. [Vymedzenie predného a zadného nájazdového uhla a prechodového uhla pozri v poznámkach pod čiarou (na), (nb) a (nc)].

4.5.1.   „Svetlá výška medzi nápravami“ je najkratšia vzdialenosť medzi rovinou vozovky a najnižším pevným bodom vozidla. Združené nápravy sa považujú za jedinú nápravu.

Image

4.5.2.   „Svetlá výška pod nápravou“ je vzdialenosť vrcholu kruhového oblúka prechádzajúceho stredom stôp kolies jednej nápravy na vozovke (pri dvojitých kolesách sa myslia vnútorné kolesá) a dotýkajúca sa najnižšieho bodu vozidla medzi kolesami od základne.

Žiadna pevná časť vozidla nesmie zasahovať do šrafovanej plochy na náčrte. V prípade potreby sa uvádza svetlá výška pod niekoľkými nápravami podľa ich poradia, napr. 280/250/250.

Image

4.6.   Kombinované označenie

Symbol „G“ sa kombinuje so symbolom „M“ alebo „N“. Napríklad vozidlo kategórie N1, ktoré sa môže používať ako terénne vozidlo, sa označí symbolom N1G.

„Vozidlá na špeciálne účely“ sú vozidlá určené na vykonávanie funkcie, ktorá si vyžaduje špeciálnu úpravu karosérie a/alebo špeciálne vybavenie. Do tejto kategórie patria vozidlá na prepravu osôb na invalidnom vozíku.

5.1.   „Obytný automobil“ je vozidlo na špeciálne účely kategórie M, konštruované tak, aby umožňovalo ubytovanie osôb, ktoré obsahuje aspoň túto výbavu:

sedadlá a stôl,

zariadenie na spanie, ktoré sa môže vytvoriť zo sedadiel,

zariadenie na varenie a

skladovacie zariadenia.

Toto vybavenie je v obytnom priestore pevne prichytené; stôl však môže byť konštruovaný tak, aby sa dal ľahko odstrániť.

5.2.   „Pancierové vozidlá“ sú vozidlá určené na ochranu prepravovaných osôb a/alebo tovaru, spĺňajúce požiadavky pancierovania a nepriestrelnosti.

5.3.   „Sanitné vozidlá“ sú motorové vozidlá kategórie M určené na prepravu chorých alebo ranených osôb, ktoré sú na tento účel špeciálne vybavené.

5.4.   „Pohrebné vozidlá“ sú motorové vozidlá kategórie M určené na prepravu zosnulých osôb, ktoré sú na tento účel špeciálne vybavené.

5.5.   „Vozidlá na prepravu osôb na invalidnom vozíku“ sú vozidlá kategórie M1, osobitne konštruované alebo upravené tak, aby zodpovedali potrebám jednej alebo viacerých osôb sediacich počas jazdy na svojom invalidnom vozíku.

5.6.   „Obytný príves“: pozri ISO normu 3833 – 77, definíciu č. 3.2.1.3.

5.7.   „Samohybný žeriav“ je vozidlo na špeciálne účely kategórie N3, ktoré nie je zariadené na prepravu tovaru a je vybavené žeriavom, ktorého moment bremena sa rovná 400 kNm alebo je vyšší.

5.8.   „Ostatné vozidlá na špeciálne účely“ sú vozidlá vymedzené v bode 5 s výnimkou vozidiel uvedených v bodoch 5.1 až 5.6.

Kódovanie zodpovedajúce „vozidlám na špeciálne účely“ je vymedzené v odseku 5 v časti C tejto prílohy a použije sa na účely uvedené v tejto časti.

B.   VYMEDZENIE TYPU VOZIDLA

1.   Na účely kategórie M1:

„Typ“ tvoria vozidlá, ktoré sa nelíšia aspoň v týchto podstatných ohľadoch:

výrobca,

typové označenie výrobcu,

dôležité konštrukčné a tvarové znaky:

podvozok/podlahová časť (zjavné a základné rozdiely),

hnacia jednotka (spaľovací/elektrický/hybridný motor).

„Variant“ typu tvoria vozidlá jedného typu, ktoré sa nelíšia aspoň v týchto podstatných ohľadoch:

typ karosérie (napr. sedan, hatchback, kupé, kabriolet, kombi, viacúčelové vozidlo),

hnacia jednotka:

pracovný princíp (ako v bode 3.2.1.1 prílohy III),

počet a usporiadanie valcov,

rozdiel výkonu väčší ako 30 % (najvyšší výkon je vyšší ako 1,3 násobok najnižšieho výkonu),

rozdiel v objeme valcov väčší ako 20 % (najväčší objem je vyšší ako 1,2 násobok najmenšieho objemu),

hnacie nápravy (počet, umiestnenie, spojenie),

riadené nápravy (počet a umiestnenie).

„Verziu“ variantu tvoria vozidlá, ktoré sú tvorené povolenými kombináciami bodov uvedených v informačnom zväzku v súlade s požiadavkami prílohy VIII.

V rámci jednej verzie sa nesmú kombinovať viacnásobné údaje týchto parametrov:

najväčšia technicky prípustná hmotnosť v naloženom stave,

zdvihový objem,

najväčší výkon motora,

typ prevodovky a počet prevodových stupňov,

najväčší počet miest na sedenie podľa definície v prílohe II C.

2.   Na účely kategórií M2 a M3:

„Typ“ tvoria vozidlá, ktoré sa nelíšia aspoň v týchto podstatných ohľadoch:

výrobca,

typové označenie výrobcu,

kategória,

dôležité konštrukčné a tvarové znaky:

podvozok/samonosná karoséria/jednopodlažný/dvojpodlažný, pevný/kĺbový (zjavné a základné rozdiely),

počet náprav,

hnacia jednotka (spaľovací/elektrický/hybridný motor).

„Variant“ typu tvoria vozidlá jedného typu, ktoré sa nelíšia aspoň v týchto podstatných ohľadoch:

trieda definovaná v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/85/ES z 20. novembra 2001 týkajúcej sa osobitných ustanovení pre vozidlá používané na prepravu cestujúcich, v ktorých sa nachádza viac ako osem sedadiel, okrem sedadla pre vodiča (1) (len pre dokončené vozidlá),

etapa konštrukcie (napr. dokončené, nedokončené),

hnacia jednotka:

pracovný princíp (ako v bode 3.2.1.1 prílohy III),

počet a usporiadanie valcov,

rozdiel výkonu väčší ako 50 % (najvyšší výkon je vyšší ako 1,5 násobok najnižšieho výkonu),

rozdiel v objeme valcov väčší ako 50 % (najväčší objem je vyšší ako 1,5 násobok najmenšieho objemu),

umiestnenie (vpredu, v strede, vzadu),

rozdiely technicky prípustnej najväčšej hmotnosti v naloženom stave väčšie ako 20 % (najväčšia hmotnosť je vyššia ako 1,2 násobok najmenšej hmotnosti),

hnacie nápravy (počet, umiestnenie, spojenie),

riadené nápravy (počet a umiestnenie).

„Verziu“ variantu tvoria vozidlá, ktoré sú tvorené povolenými kombináciami bodov uvedených v informačnom zväzku v súlade s požiadavkami prílohy VIII.

3.   Na účely kategórií N1, N2 a N3:

„Typ“ tvoria vozidlá, ktoré sa nelíšia aspoň v týchto podstatných ohľadoch:

výrobca,

typové označenie výrobcu,

kategória,

dôležité konštrukčné a tvarové znaky:

podvozok/podlahová časť (zjavné a základné rozdiely),

počet náprav,

hnacia jednotka (spaľovací/elektrický/hybridný motor).

„Variant“ typu tvoria vozidlá jedného typu, ktoré sa nelíšia aspoň v týchto podstatných ohľadoch:

konštrukčná koncepcia karosérie (napr. valník/sklápač/cisterna/návesový ťahač) (len pre dokončené vozidlá),

etapa konštrukcie (napr. dokončené, nedokončené),

hnacia jednotka:

pracovný princíp (ako v bode 3.2.1.1 prílohy III),

počet a usporiadanie valcov,

rozdiel výkonu väčší ako 50 % (najvyšší výkon je vyšší ako 1,5 násobok najnižšieho výkonu),

rozdiel v objeme valcov väčší ako 50 % (najväčší objem je vyšší ako 1,5 násobok najmenšieho objemu),

rozdiely technicky prípustnej najväčšej hmotnosti v naloženom stave väčšie ako 20 % (najväčšia hmotnosť je vyššia ako 1,2 násobok najmenšej hmotnosti),

hnacie nápravy (počet, umiestnenie, spojenie),

riadené nápravy (počet a umiestnenie).

„Verziu“ variantu tvoria vozidlá, ktoré sú tvorené povolenými kombináciami bodov uvedených v informačnom zväzku v súlade s požiadavkami prílohy VIII.

4.   Na účely kategórií O1, O2, O3 a O4:

„Typ“ tvoria vozidlá, ktoré sa nelíšia aspoň v týchto podstatných ohľadoch:

výrobca,

typové označenie výrobcu,

kategória,

dôležité konštrukčné a tvarové znaky:

podvozok/samonosná karoséria (zjavné a základné rozdiely),

počet náprav,

ojový príves/náves/príves so stredovou nápravou,

typ brzdového systému (napr. nebrzdený/nájazdový/s posilnením).

„Variant“ typu tvoria vozidlá jedného typu, ktoré sa nelíšia aspoň v týchto podstatných ohľadoch:

etapa konštrukcie (napr. dokončené, nedokončené),

typ karosérie (napr. obytný príves/valník/cisterna (len pre dokončené/dokončované vozidlá),

rozdiely technicky prípustnej najväčšej hmotnosti v naloženom stave väčšie ako 20 % (najväčšia hmotnosť je vyššia ako 1,2 násobok najmenšej hmotnosti),

riadené nápravy (počet a umiestnenie).

„Verziu“ variantu tvoria vozidlá, ktoré sú tvorené povolenými kombináciami bodov uvedených v informačnom zväzku.

5.   Pre všetky kategórie:

Úplná identifikácia vozidla len z označenia typu, variantu a verzie sa musí zhodovať s jedinou presnou definíciou všetkých technických charakteristík, ktoré sú potrebné na uvedenie vozidla do prevádzky v premávke.

C.   VYMEDZENIE TYPOV KAROSÉRIE (len pre dokončené/dokončované vozidlá)

Typ karosérie uvedený v prílohe I, prílohe III časti 1 bode 9.1. a v prílohe IX bode 37 sa označí týmito kódmi:

1.   Osobné automobily (M1)

AA Sedan

Norma ISO 3833 – 1977, definícia č. 3.1.1.1, ale vrátane vozidiel s viac ako štyrmi bočnými oknami.

AB Hatchback

Sedan (AA) s dverami v zadnej časti vozidla.

AC Kombi

Norma ISO 3833 – 1977, definícia č. 3.1.1.4 (osobné kombi).

AD Kupé

Norma ISO 3833 – 1977, definícia č. 3.1.1.5.

AE Kabriolet

Norma ISO 3833 – 1977, definícia č. 3.1.1.6.

AF Viacúčelové vozidlo

Motorové vozidlo iné ako vozidlá uvedené v AA až AE určené na prepravu osôb a ich batožiny v jedinom vnútornom priestore. Ak však takéto vozidlo spĺňa obidve z nasledujúcich podmienok:

i)

počet miest na sedenie, okrem sedadla vodiča, nie je väčší ako šesť;

„miesto na sedenie“ sa považuje za existujúce, ak je vozidlo vybavené „prístupnými“ ukotveniami sedadiel;

„prístupné“ sú také ukotvenia, ktoré sa môžu používať. Aby sa zabránilo „prístupu“ k ukotveniam, výrobca fyzicky zamedzí ich použitiu napríklad navarením krycej platne alebo namontovaním podobného trvalého pevného zariadenia, ktoré nemožno odstrániť použitím bežne dostupných nástrojov, a

ii)

P – (M + N × 68) > N × 68

keď:

P

=

technicky prípustná najväčšia hmotnosť v naloženom stave v kg

M

=

hmotnosť v prevádzkovom stave v kg

N

=

počet miest na sedenie okrem sedadla pre vodiča.

Toto vozidlo sa nepovažuje za vozidlo kategórie M1.

2.   Motorové vozidlá kategórie M2 alebo M3

Vozidlá triedy I (pozri smernicu 2001/85/ES)

CA

Jednopodlažné

CB

Dvojpodlažné

CC

Kĺbové jednopodlažné

CD

Kĺbové dvojpodlažné

CE

Jednopodlažné so zníženou podlahou

CF

Dvojpodlažné so zníženou podlahou

CG

Kĺbové jednopodlažné so zníženou podlahou

CH

Kĺbové dvojpodlažné so zníženou podlahou

Vozidlá triedy II (pozri smernicu 2001/85/ES)

CI

Jednopodlažné

CJ

Dvojpodlažné

CK

Kĺbové jednopodlažné

CL

Kĺbové dvojpodlažné

CM

Jednopodlažné so zníženou podlahou

CN

Dvojpodlažné so zníženou podlahou

CO

Kĺbové jednopodlažné so zníženou podlahou

CP

Kĺbové dvojpodlažné so zníženou podlahou

Vozidlá triedy III (pozri smernicu 2001/85/ES)

CQ

Jednopodlažné

CR

Dvojpodlažné

CS

Kĺbové jednopodlažné

CT

Kĺbové dvojpodlažné

Vozidlá triedy A (pozri smernicu 2001/85/ES)

CU

Jednopodlažné

CV

Jednopodlažné so zníženou podlahou

Vozidlá triedy B (pozri smernicu 2001/85/ES)

CW

Jednopodlažné

3.   Motorové vozidlá kategórie N

BA

Nákladný automobil

pozri smernicu Európskeho parlamentu a Rady 97/27/ES z 22. júla 1997 týkajúcu sa hmotností a rozmerov určitých kategórií motorových a ich prípojných vozidiel (2) (príloha I bod 2.1.1)

BB

Dodávkové vozidlo

nákladný automobil s kabínou integrovanou do karosérie

BC

Ťažné vozidlo návesu

pozri smernicu 97/27/ES (príloha I bod 2.1.1)

BD

Ťažné vozidlo prívesu (ťahač prívesu)

pozri smernicu 97/27/ES (príloha I bod 2.1.1)

Ak však vozidlo definované ako BB s technicky prípustnou najväčšou hmotnosťou nepresahujúcou 3 500 kg:

má viac ako šesť miest na sedenie okrem miesta vodiča

alebo

spĺňa obidve tieto požiadavky:

i)

počet miest na sedenie, okrem sedadla vodiča, nie je väčší ako šesť a

ii)

P – (M + N × 68) ≤ N × 68,

toto vozidlo sa nepovažuje za vozidlo kategórie N.

Ak však vozidlo definované ako BA, BB s technicky prípustnou najväčšou hmotnosťou nad 3 500 kg alebo BC, alebo BD spĺňa jednu z týchto požiadaviek:

i)

počet miest na sedenie, okrem sedadla vodiča, nie je väčší ako osem alebo

ii)

P – (M + N × 68) ≤ N × 68,

toto vozidlo sa nepovažuje za vozidlo kategórie N.

Pokiaľ ide o definície „miesta na sedenie“, P, M a N, pozri časť C tejto prílohy.

4.   Vozidlá kategórie O

DA

Náves

pozri smernicu 97/27/ES (príloha I bod 2.2.2)

DB

Ojový príves

pozri smernicu 97/27/ES (príloha I bod 2.2.3)

DC

Príves so stredovou nápravou

pozri smernicu 97/27/ES (príloha I bod 2.2.4)

5.   Vozidlá na špeciálne účely

SA

Obytné automobily (pozri prílohu II A bod 5.1)

SB

Pancierové vozidlá (pozri prílohu II A bod 5.2)

SC

Sanitné vozidlá (pozri prílohu II A bod 5.3)

SD

Pohrebné vozidlá (pozri prílohu II A bod 5.4)

SE

Obytné prívesy (pozri prílohu II A bod 5.6)

SF

Samohybné žeriavy (pozri prílohu II A bod 5.7)

SG

Iné vozidlá na špeciálne účely (pozri prílohu II A bod 5.8)

SH

Vozidlo na prepravu osôb na invalidnom vozíku (pozri prílohu II A bod 5.5).


(1)  Ú. v. ES L 42, 13.2.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 233, 25.8.1997, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2003/19/ES (Ú. v. EÚ L 79, 26.3.2003, s. 6).

PRÍLOHA III

Informačný dokument na účely typového schválenia ES vozidiel

(Vysvetlivky sa nachádzajú na poslednej strane prílohy I)

ČASŤ I

Nasledujúce informácie, pokiaľ prichádzajú do úvahy, sa musia dodať trojmo a musia zahŕňať obsah. Akékoľvek výkresy sa musia dodať vo vhodnej mierke a musia byť dostatočne podrobné vo formáte A 4 alebo zložené na formát A 4. Pokiaľ sa predkladajú fotografie, musia byť dostatočne podrobné.

Ak systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky majú elektronické riadenie, musia sa dodať informácie týkajúce sa ich výkonu.

A:   Pre kategórie M a N

0.   VŠEOBECNE

0.1.   Značka (obchodný názov výrobcu):

Typ: …

0.2.1.   Obchodný názov (názvy) (ak je k dispozícii):

Prostriedky identifikácie typu, ak sú vyznačené na vozidle (b): …

0.3.1.   Umiestnenie tohto označenia: …

Kategória vozidla (c):

0.4.1.   Klasifikácie nebezpečného tovaru, ktoré má vozidlo prepravovať: …

0.5.   Názov a adresa výrobcu:

0.8.   Adresa (adresy) montážneho závodu (závodov):

0.9.   Meno a adresa zástupcu výrobcu (ak je ustanovený):

1.   VŠEOBECNÉ KONŠTRUKČNÉ CHARAKTERISTIKY VOZIDLA

1.1.   Fotografie a/alebo výkresy reprezentatívneho vozidla:

Počet náprav a kolies:

1.3.2.   Počet a umiestnenie riaditeľných náprav:

1.3.3.   Hnacie nápravy (počet, umiestnenie, prepojenie):

1.4.   Podvozok (pokiaľ je) (celkový výkres):

1.6.   Umiestnenie a usporiadanie motora:

Riadenie ľavostranné alebo pravostranné: ľavostranné/pravostranné (1)

1.8.1.   Vozidlo je vybavené pre pravo-/ľavostrannú prevádzku (1)

2.   HMOTNOSTI A ROZMERY (e) (v kg a mm)

(Prípadne odkážte na výkres)

2.1.   Rázvor (rázvory) (plne naložené) (f):

2.3.1.   Rozchod každej riaditeľnej nápravy (i):

2.3.2.   Rozchod všetkých ostatných náprav (i):

Rozsah rozmerov vozidla (celkových)

Podvozku s karosériou

Dĺžka (j):

2.4.2.1.1.   Dĺžka úložnej plochy:

Šírka (k):

2.4.2.2.1.   Hrúbka stien (v prípade vozidiel určených na prepravu tovaru s regulovanou teplotou):

2.4.2.3.   Výška (v prevádzkovom stave) (l) (pri výškovo nastaviteľnom zavesení náprav uviesť normálnu prevádzkovú polohu):

Hmotnosť vozidla s karosériou a v prípade ťažného vozidla kategórie inej ako M1, so spojovacím zariadením, ak ho výrobca namontoval, v prevádzkovom stave, alebo hmotnosť podvozku alebo podvozku s kabínou, bez karosérie a spojovacieho zariadenia, ak výrobca karosériu a/alebo spojovacie zariadenie nemontuje (vrátane kvapalín, náradia, náhradného kolesa, ak je namontované, a vodiča), a pre autobusy a autokary hmotnosť člena posádky, ak je vo vozidle sedadlo pre člena posádky (o) (najnižšia a najvyššia pre každý variant):

2.6.1.   Rozloženie tejto hmotnosti na nápravy a v prípade návesu alebo prívesu so stredovou nápravou zaťaženie v bode spojenia (najvyššie a najnižšie pre každý variant):

2.7.   Najmenšia hmotnosť dokončeného vozidla udávaná výrobcom, v prípade nedokončeného vozidla:

Najväčšia technicky prípustná hmotnosť v naloženom stave udávaná výrobcom (y) (*):

2.8.1.   Rozloženie tejto hmotnosti na nápravy a v prípade návesu alebo prívesu so stredovou nápravou zaťaženie v bode spojenia (*):

2.9.   Najväčšia technicky prípustná hmotnosť na každú nápravu:

2.10.   Najväčšia technicky prípustná hmotnosť na každú skupinu náprav:

Najväčšia technicky prípustná ťahaná hmotnosť motorového vozidla v prípade:

2.11.1.   Ojového prívesu:

2.11.2.   Návesu:

2.11.3.   Prívesu so stredovou nápravou:

2.11.4.   Technicky prípustná najväčšia hmotnosť v naloženom stave jazdnej súpravy:

2.11.5.   Vozidlo je/nie je (1) vhodné na ťahanie nákladu (bod 1.2 prílohy II k smernici 77/389/EHS)

2.11.6.   Najväčšia hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla:

Najväčšie technicky prípustné statické vertikálne zaťaženie/hmotnosť v bode spojenia:

2.12.1.   Motorového vozidla:

Určené evidenčné/prevádzkové najväčšie prípustné hmotnosti (nepovinné: kde sú tieto hodnoty dané, musia sa overiť v súlade s požiadavkami prílohy IV k smernici 97/27/ES):

2.16.1.   Určená evidenčná/prevádzková najväčšia prípustná hmotnosť v naloženom stave [pre každú technickú konfiguráciu sú možné viaceré údaje (#)]:

2.16.2.   Určená evidenčná/prevádzková najväčšia prípustná hmotnosť na každú nápravu a v prípade návesov alebo prívesov so stredovou nápravou zamýšľané zaťaženie v bode spojenia uvedené výrobcom, ak je menšie ako technicky prípustná najväčšia hmotnosť v ich bode spojenia [pre každú technickú konfiguráciu sú možné viaceré údaje) (#)]:

2.16.3.   Určená evidenčná/prevádzková najväčšia prípustná hmotnosť na každú skupinu náprav [pre každú technickú konfiguráciu sú možné viaceré údaje) (#)]:

2.16.4.   Určená evidenčná/prevádzková najväčšia prípustná hmotnosť ťahaných vozidiel [pre každú technickú konfiguráciu sú možné viaceré údaje) (#)]:

2.16.5.   Určená evidenčná/prevádzková najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy [pre každú technickú konfiguráciu sú možné viaceré údaje (#)]:

3.   HNACIA JEDNOTKA (q) [V prípade vozidla, ktoré jazdí na benzín, naftu …, alebo tiež v kombinácii s iným palivom, sa údaje zopakujú (+)].

Výrobca:

3.1.1.   Kód motora podľa výrobcu, vyznačený na motore:

Spaľovací motor

3.2.1.1.   Pracovný princíp: zážihový/vznetový/štvortakt/dvojtakt (1)

3.2.1.2.   Počet a usporiadanie valcov:

3.2.1.3.   Zdvihový objem (s): … cm3

3.2.1.6.   Voľnobežné otáčky motora (2): … min–1

3.2.1.8.   Najväčší výkon motora (t): … kW pri … min–1 (hodnota stanovená výrobcom)

3.2.1.9.   Najväčšie prípustné otáčky motora predpísané výrobcom: … min–1

Palivo: motorová nafta/benzín/LPG/NG/etanol (1)

3.2.2.1.   RON, olovnatý:

3.2.2.2.   RON, bezolovnatý:

Dodávka paliva

3.2.4.1.   Karburátorom (karburátormi): áno/nie (1)

Vstrekom paliva (len pre vznetový motor): áno/nie (1)

3.2.4.2.2.   Pracovný princíp: priamy vstrek/predkomôrkový/vírivá komôrka (1)

3.2.4.3.   Vstrekom paliva (iba pre zážihové motory): áno/nie (1)

3.2.7.   Chladiaci systém: kvapalina/vzduch (1)

Sací systém

3.2.8.1.   Preplňovač: áno/nie (1)

Opatrenia proti znečisťovaniu ovzdušia

Prídavné zariadenia proti znečisťovaniu (pokiaľ existujú a nie sú uvedené v inom bode)

3.2.12.2.1.   Katalyzátor: áno/nie (1)

3.2.12.2.2.   Kyslíkový snímač: áno/nie (1)

3.2.12.2.3.   Vstrekovanie vzduchu: áno/nie (1)

3.2.12.2.4.   Recirkulácia výfukových plynov: áno/nie (1)

3.2.12.2.5.   Systém regulácie výparných emisií: áno/nie (1)

3.2.12.2.6.   Zachytávač častíc: áno/nie (1)

3.2.12.2.7.   Palubný diagnostický systém (OBD): áno/nie (1)

3.2.12.2.8.   Ostatné systémy (opis a činnosť):

3.2.13.   Umiestnenie symbolu koeficientu absorpcie (len pre vznetové motory):

3.2.15.   Systém plnenia palivom LPG: áno/nie (1)

3.2.16.   Systém plnenia palivom NG: áno/nie (1)

Elektromotor

Typ (vinutie, budenie): …

3.3.1.1.   Najvyšší hodinový výkon: … kW

3.3.1.2.   Prevádzkové napätie: … V

Batérie

3.3.2.4.   Umiestnenie:

3.6.5.   Teplota maziva

najnižšia: … K

najvyššia: … K

4.   PREVOD (v)

4.2.   Druh (mechanický, hydraulický, elektrický atď.):

Prevodovka

4.5.1.   Typ [ručná/automatická/CVT (plynule meniteľný prevod)] (1)

4.6.   Prevodové pomery

Prevodový stupeň

Vnútorné prevody prevodovky (pomer otáčok hriadeľa motora k otáčkam výstupného hriadeľa prevodovky)

Koncový prevod (prevody) (pomer otáčok výstupného hriadeľa prevodovky k otáčkam hnaných kolies)

Celkové prevodové pomery

Maximum pre CVT (plynule meniteľný prevod)

1

2

3

Minimum pre CVT

 

 

 

Spätný chod

 

 

 

4.7.   Najväčšia rýchlosť vozidla (v km/h) (w):

5.   NÁPRAVY

5.1.   Opis každej nápravy:

5.2.   Značka:

5.3.   Typ: …

5.4.   Poloha zdvíhateľnej nápravy (náprav):

5.5.   Poloha nápravy (náprav) s premiestniteľným zaťažením:

6.   ZAVESENIE

Typ a konštrukcia zavesenia každej nápravy alebo kolesa:

6.2.1.   Nastavenie výšky: áno/nie/voliteľné (1)

Pneumatické pruženie hnacej nápravy (náprav): áno/nie (1)

6.2.3.1.   Pruženie hnacej nápravy ekvivalentné pneumatickému pruženiu: áno/nie (1)

6.2.3.2.   Frekvencia a tlmenie vertikálnej oscilácie odpruženej hmoty:

Kombinácia pneumatika/koleso [pri pneumatikách udať označenie rozmeru, najmenší index nosnosti, symbol najnižšej kategórie rýchlosti; pri kolesách udať rozmer (rozmery) ráfika a jeho hĺbku (hĺbky)]

Nápravy

6.6.1.1.1.   Náprava 1:

6.6.1.1.2.   Náprava 2:

atď.

6.6.1.2.   Náhradné koleso, ak je k dispozícii:

Horná a dolná hranica polomeru valenia

6.6.2.1.   Náprava 1:

6.6.2.2.   Náprava 2:

atď.

7.   RIADENIE

Prevod a ovládanie

7.2.1.   Druh mechanizmu riadenia (špecifikovať prípadne pre predné a zadné nápravy):

7.2.2.   Spojenie s kolesami (vrátane iného ako mechanického prostriedku; špecifikovať prípadne pre predné a zadné kolesá):

7.2.3.   Spôsob prípadného posilňovania:

8.   BRZDY

8.5.   Protiblokovací systém: áno/nie/voliteľný (1)

8.9.   Stručný opis brzdových systémov (podľa bodu 1.6 dodatku k doplnku 1 prílohy IX k smernici 71/320/EHS):

8.11.   Údaje o type (typoch) odľahčovacieho brzdového systému:

9.   KAROSÉRIA

9.1.   Druh karosérie:

Dvere pre cestujúcich, zámky a závesy dverí

9.3.1.   Usporiadanie dverí a počet dverí:

Zariadenia pre nepriamy výhľad

Zrkadlá (uviesť pre každé zrkadlo)

9.9.1.1.   Značka:

9.9.1.2.   Značka typového schválenia ES:

9.9.1.3.   Variant:

9.9.1.4.   Výkresy zobrazujúce zrkadlo a jeho polohu vzhľadom na konštrukciu vozidla:

9.9.1.5.   Údaje o spôsobe pripevnenia vrátane tej časti konštrukcie vozidla, ku ktorej je pripevnené:

9.9.1.6.   Doplnkové vybavenie, ktoré môže ovplyvniť výhľad dozadu:

9.9.1.7.   Stručný opis elektronických komponentov nastavovacieho systému (ak sú k dispozícii):

Zariadenia pre nepriamy výhľad:

Druh a charakteristika (ako je úplný opis zariadenia):

9.9.2.1.1.   V prípade systému kamera/monitor dosah záberu (mm), kontrast, rozsah jasu, korekcia oslnenia, výkon monitora (čiernobiely/farebný), frekvencia opakovania obrazu, rozsah svietivosti monitora:

9.9.2.1.2.   Dostatočne podrobné výkresy zobrazujúce celé zariadenie vrátane montážnych pokynov; na výkresoch sa musí uviesť poloha značky typového schválenia ES.

Vnútorné vybavenie

Sedadlá

9.10.3.1.   Počet:

Umiestnenie a usporiadanie:

9.10.3.2.1.   Počet miest na sedenie:

9.10.3.2.2.   Sedadlá určené na používanie, len keď vozidlo stojí:

9.10.4.1.   Typy hlavových opierok: integrované/oddeliteľné/samostatné (1)

9.10.4.2.   Čísla typového schválenia (ak sú k dispozícii):

9.12.2.   Spôsob a umiestnenie doplnkových zadržiavacích systémov (uviesť áno/nie/voliteľné):

(L = ľavá strana, R = pravá strana, C = stred)

 

Predný airbag

Bočný airbag

Zariadenie na predpätie pásu

Prvý rad sedadiel

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

Druhý rad sedadiel (1)

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

Povinné štítky (smernica 76/114/EHS)

9.17.1.   Fotografie a/alebo výkresy umiestnenia povinných štítkov, nápisov a identifikačného čísla vozidla:

Vyhlásenie výrobcu o zhode s požiadavkami bodu 1.1.1 prílohy II k smernici 76/114/EHS

9.17.4.1.   Vysvetliť význam znakov v druhej časti a prípadne v tretej časti, ktoré sa použili na splnenie požiadaviek oddielu 5.3 normy ISO 3779 – 1983:

9.17.4.2.   Ak sa znaky druhej časti použili na splnenie požiadaviek oddielu 5.4 normy ISO 3779 – 1983, uviesť tieto znaky:

Ochrana chodcov

9.23.1.   Poskytne sa podrobný opis vrátane fotografií a/alebo výkresov vozidla z hľadiska konštrukcie, rozmerov, príslušných referenčných čiar a použitých materiálov prednej časti vozidla (vnútorných a vonkajších). Tento opis by mal obsahovať údaje o každom inštalovanom systéme aktívnej ochrany.

11.   SPOJENIA MEDZI ŤAŽNÝMI VOZIDLAMI A PRÍVESMI A NÁVESMI

11.1.   Trieda a typ spojovacieho zariadenia (zariadení) namontovaného alebo určeného na montáž:

11.3.   Pokyny na pripevnenie typu spojovacieho zariadenia na vozidlo a fotografie alebo výkresy bodov uchytenia na vozidle dané výrobcom; ďalšie informácie, ak je použitie spojovacieho zariadenia obmedzené na určité varianty alebo verzie typu vozidla:

11.4.   Informácie o montáži špeciálnych ťažných konzol alebo montážnych dosiek:

11.5.   Číslo (čísla) typového schválenia ES:

12.7.1.   vozidlo vybavené radarovým zariadením krátkeho dosahu v pásme 24 GHz: áno/nie (nehodiace sa prečiarknite)

12.7.2.   vozidlo vybavené radarovým zariadením krátkeho dosahu v pásme 79 GHz: áno/nie (nehodiace sa prečiarknite).

13.   OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE VOZIDLÁ POUŽÍVANÉ NA PREPRAVU CESTUJÚCICH S VIAC AKO ÔSMIMI SEDADLAMI OKREM SEDADLA VODIČA

Trieda vozidla (trieda I, trieda II, trieda III, trieda A, trieda B):

13.1.1.   Typy podvozku, na ktoré možno montovať karosériu s typovým schválením ES [výrobca (výrobcovia) a typy vozidla]:

Počet cestujúcich (sediacich a stojacich)

13.3.1.   Spolu (N):

13.3.2.   Horné podlažie (Na) (1):

13.3.3.   Dolné podlažie (Nb) (1):

Počet cestujúcich (sediacich)

13.4.1.   Spolu (A):

13.4.2.   Horné podlažie (Aa) (1):

13.4.3.   Dolné podlažie (Ab) (1):

B:   Pre kategóriu O

0.   VŠEOBECNE

0.1.   Značka (obchodný názov výrobcu):

Typ:

0.2.1.   Obchodný názov (názvy) (ak je k dispozícii):

Prostriedky identifikácie typu, ak sú vyznačené na vozidle (b):

0.3.1.   Umiestnenie tohto označenia:

Kategória vozidla (c):

0.4.1.   Klasifikácie nebezpečného tovaru, ktoré má vozidlo prepravovať:

0.5.   Názov a adresa výrobcu:

0.8.   Adresa (adresy) montážneho závodu (závodov):

0.9.   Meno a adresa zástupcu výrobcu (ak je ustanovený): …

1.   VŠEOBECNÉ KONŠTRUKČNÉ CHARAKTERISTIKY VOZIDLA

1.1.   Fotografie a/alebo výkresy reprezentatívneho vozidla:

Počet náprav a kolies:

1.3.2.   Počet a umiestnenie riaditeľných náprav:

1.4.   Podvozok (pokiaľ je) (celkový výkres):

2.   HMOTNOSTI A ROZMERY (e) (v kg a mm)

(Prípadne odkážte na výkres)

2.1.   Rázvor (rázvory) (plne naložené) (f):

2.3.1.   Rozchod každej riaditeľnej nápravy (i):

2.3.2.   Rozchod všetkých ostatných náprav (i):

Rozsah rozmerov vozidla (celkových)

Podvozku s karosériou

Dĺžka (j):

2.4.2.1.1.   Dĺžka úložnej plochy:

Šírka (k):

2.4.2.2.1.   Hrúbka stien (v prípade vozidiel určených na prepravu tovaru s regulovanou teplotou):

2.4.2.3.   Výška (v prevádzkovom stave) (l) (pri výškovo nastaviteľnom zavesení náprav uviesť bežnú prevádzkovú polohu):

Hmotnosť vozidla s karosériou a v prípade ťažného vozidla inej kategórie, než je M1 so spojovacím zariadením, ak ho výrobca montuje, v prevádzkovom stave alebo hmotnosť podvozku s kabínou, ak výrobca karosériu a/alebo spojovacie zariadenie nemontuje (vrátane kvapalín, náradia, náhradného kolesa, ak je namontované, a vodiča a pre autobusy a autokary hmotnosť člena posádky, ak je vo vozidle sedadlo pre člena posádky) (o) (najmenšia a najväčšia pre každý variant):

2.6.1.   Rozloženie tejto hmotnosti na nápravy a v prípade návesu alebo prívesu so stredovou nápravou zaťaženie v bode spojenia (najvyššie a najnižšie pre každý variant):

2.7.   Najmenšia hmotnosť dokončeného vozidla udávaná výrobcom, v prípade nedokončeného vozidla:

Najväčšia technicky prípustná hmotnosť v naloženom stave udávaná výrobcom (y) (*):

2.8.1.   Rozloženie tejto hmotnosti na nápravy a v prípade návesu alebo prívesu so stredovou nápravou zaťaženie v bode spojenia (*):

2.9.   Najväčšia technicky prípustná hmotnosť na každú nápravu:

2.10.   Najväčšia technicky prípustná hmotnosť na každú skupinu náprav:

Najväčšie technicky prípustné statické vertikálne zaťaženie/hmotnosť v bode spojenia:

2.12.2.   Návesu alebo prívesu so stredovou nápravou:

Určené evidenčné/prevádzkové najväčšie prípustné hmotnosti (nepovinné: ak sú tieto hodnoty dané, musia sa overiť v súlade s požiadavkami prílohy IV k smernici 97/27/ES):

2.16.1.   Určená evidenčná/prevádzková najväčšia prípustná hmotnosť v naloženom stave [pre každú technickú konfiguráciu sú možné viaceré údaje (#)]:

2.16.2.   Určená evidenčná/prevádzková najväčšia prípustná hmotnosť na každú nápravu a v prípade návesov alebo prívesov so stredovou nápravou určené zaťaženie v bode spojenia uvedené výrobcom, ak je menšie ako technicky prípustná najväčšia hmotnosť v ich bode spojenia [pre každú technickú konfiguráciu sú možné viaceré údaje (#)]:

2.16.3.   Určená evidenčná/prevádzková najväčšia prípustná hmotnosť na každú skupinu náprav [pre každú technickú konfiguráciu sú možné viaceré údaje (#)]:

2.16.4.   Určená evidenčná/prevádzková najväčšia prípustná hmotnosť ťahaných vozidiel [pre každú technickú konfiguráciu sú možné viaceré údaje (#)]:

2.16.5.   Určená evidenčná/prevádzková najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy [pre každú technickú konfiguráciu sú možné viaceré údaje (#))]:

5.   NÁPRAVY

5.1.   Opis každej nápravy:

5.2.   Značka:

5.3.   Typ: …

5.4.   Poloha zdvíhateľnej nápravy (náprav):

5.5.   Poloha nápravy (náprav) s premiestniteľným zaťažením:

6.   ZAVESENIE

Typ a konštrukcia zavesenia každej nápravy alebo kolesa:

6.2.1.   Nastavenie výšky: áno/nie/voliteľný (1)

Kombinácia pneumatika/koleso [pri pneumatikách udať označenie rozmeru, najmenší index nosnosti, symbol najnižšej kategórie rýchlosti; pri kolesách udať rozmer (rozmery) ráfika a jeho hĺbku (hĺbky)]

Nápravy

6.6.1.1.1.   Náprava 1:

6.6.1.1.2.   Náprava 2:

atď.

6.6.1.2.   Náhradné koleso, ak je k dispozícii:

Horná a dolná hranica polomeru valenia

6.6.2.1.   Náprava 1:

6.6.2.2.   Náprava 2:

atď.

7.   RIADENIE

Prevod a ovládanie

7.2.1.   Druh mechanizmu riadenia (špecifikovať prípadne pre predné a zadné nápravy):

7.2.2.   Spojenie s kolesami (vrátane iného ako mechanického prostriedku; prípadne špecifikovať pre predné a zadné kolesá):

7.2.3.   Spôsob prípadného posilňovania:

8.   BRZDY

8.5.   Protiblokovací brzdový systém: áno/nie/voliteľný (1)

8.9.   Stručný opis brzdových systémov (podľa bodu 1.6 dodatku k doplnku 1 prílohy IX k smernici 71/320/EHS):

9.   KAROSÉRIA

9.1.   Druh karosérie:

Povinné štítky (smernica 76/114/EHS)

9.17.1.   Fotografie a/alebo výkresy umiestnenia povinných štítkov, nápisov a identifikačného čísla vozidla:

Vyhlásenie výrobcu o zhode s požiadavkami bodu 1.1.1 prílohy II k smernici 76/114/EHS

9.17.4.1.   Vysvetliť význam znakov v druhej časti a prípadne v tretej časti, ktoré sa použili na splnenie požiadaviek oddielu 5.3 normy ISO 3779 – 1983:

9.17.4.2.   Ak sa znaky druhej časti použili na splnenie požiadaviek oddielu 5.4 normy ISO 3779 – 1983, uviesť tieto znaky:

11.   SPOJENIA MEDZI ŤAŽNÝMI VOZIDLAMI A PRÍVESMI A NÁVESMI

11.1.   Trieda a typ spojovacieho zariadenia (zariadení) namontovaného alebo určeného na montáž:

11.5.   Číslo (čísla) typového schválenia ES:

ČASŤ II

Tabuľka znázorňujúca prípustné kombinácie verzií vozidla tých bodov časti I, kde sa vyskytujú viacnásobné údaje. Pre takéto body viacnásobných údajov je pred každým údajom uvedené písmeno, ktoré sa bude v tejto tabuľke používať na označenie, ktorý údaj (alebo údaje) jednotlivého bodu sa týka jednotlivej verzie.

Samostatná tabuľka musí byť zostavená pre každý variant príslušného typu.

Viacnásobné údaje, pre ktoré nie je ich kombinácia v rámci variantu obmedzená, majú byť vyznačené v stĺpci so záhlavím „všetko“.

Bod č.

Všetko

Verzia 1

Verzia 2

Atď.

Verzia č.

 

 

 

 

 

 

Tieto informácie sa môžu uvádzať v alternatívnom formáte alebo usporiadaní, pokiaľ sa splní pôvodný cieľ.

Každý variant a každá verzia musia byť identifikované číselným kódom alebo číslom pozostávajúcim z kombinácie písmen a čísel, ktorý musí byť takisto uvedený na osvedčení o zhode (príloha IX) príslušného vozidla.

V prípade variantu (variantov) podľa prílohy XI alebo článku 20 výrobca pridelí osobitný kód.

ČASŤ III

Čísla typového schválenia

Poskytnite informácie požadované v nasledujúcej tabuľke o predmetoch (***), ktoré sa uplatňujú na toto vozidlo v prílohe IV alebo XI. (Musia byť zahrnuté všetky príslušné schválenia pre každý predmet.)

Predmet

Číslo typového schválenia

Členský štát alebo zmluvná strana (2) vydávajúca typové schválenie ES (3)

Dátum predĺženia

Variant(-y)/verzia(-e)

 

 

 

 

 

Podpísaný:

Postavenie v spoločnosti:

Dátum:


(1)  Tabuľku možno v prípade potreby rozšíriť na vozidlá s viac ako dvoma radmi sedadiel alebo ak sú po šírke vozidla viac ako tri sedadlá.

(2)  Zmluvná strana revidovanej dohody z roku 1958.

(3)  Uviesť, ak sa nedá získať z čísla typového schválenia.

PRÍLOHA IV

Zoznam požiadaviek na účely typového schválenia ES vozidiel

ČASŤ I

Zoznam regulačných aktov

[V prípade potreby brať do úvahy rozsah platnosti a poslednú zmenu a doplnenie každého uvedeného regulačného aktu. V súvislosti s predpismi Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (predpisy EHK OSN) odkaz na regulačný akt uvádza príslušné série zmien a doplnení predpisov EHK OSN, ku ktorým Spoločenstvo pristúpilo.]

Predmet

Odkaz na regulačný akt

Odkaz na úradný vestník

Uplatniteľnosť

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1.

Hladiny zvuku

70/157/EHS

Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 16.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

2.

Emisie

70/220/EHS

Ú. v. ES L 76, 6.4.1970, s. 1.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

3.

Palivové nádrže/zadné ochranné zariadenie

70/221/EHS

Ú. v. ES L 76, 6.4.1970, s. 23.

X (5)

X (5)

X (5)

X (5)

X (5)

X (5)

X

X

X

X

4.

Miesto pre zadnú evidenčnú tabuľku

70/222/EHS

Ú. v. ES L 76, 6.4.1970, s. 25.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.

Ovládacia sila

70/311/EHS

Ú. v. ES L 133, 18.6.1970, s. 10.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6.

Zámky a závesy dverí

70/387/EHS

Ú. v. ES L 176, 10.8.1970, s. 5.

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

7.

Zvukový výstražný signál

70/388/EHS

Ú. v. ES L 176, 10.8.1970, s. 12.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8.

Zariadenia pre nepriamy výhľad

2003/97/ES (8)

Ú. v. EÚ L 25, 29.1.2004, s. 1.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

9.

Brzdenie

71/320/EHS

Ú. v. ES L 202, 6.9.1971, s. 37.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.

Odrušenie (rádiové)

72/245/EHS

Ú. v. ES L 152, 6.7.1972, s. 15.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11.

Dym vznetových motorov

72/306/EHS

Ú. v. ES L 190, 20.8.1972, s. 1.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

12.

Vnútorné vybavenie

74/60/EHS

Ú. v. ES L 38, 11.2.1974, s. 2.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Zariadenie proti krádeži a imobilizér

74/61/EHS

Ú. v. ES L 38, 11.2.1974, s. 22.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

14.

Bezpečnostný mech. riadenia

74/297/EHS

Ú. v. ES L 165, 20.6.1974, s. 16.

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

15.

Pevnosť sedadiel

74/408/EHS

Ú. v. ES L 221, 12.8.1974, s. 1.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

16.

Vonkajšie výčnelky

74/483/EHS

Ú. v. ES L 256, 2.10.1974, s. 4.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Rýchlomer a spätný chod

75/443/EHS

Ú. v. ES L 196, 26.7.1975, s. 1.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

18.

Štítky (povinné)

76/114/EHS

Ú. v. ES L 24, 30.1.1976, s. 1.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19.

Kotvové úchytky bezpečnostných pásov

76/115/EHS

Ú. v. ES L 24, 30.1.1976, s. 6.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

20.

Montáž zariadení pre osvetlenie a svetelnú signalizáciu

76/756/EHS

Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 1.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21.

Odrazky

76/757/EHS

Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 32.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22.

Doplnkové obrysové, predné (bočné) obrysové, zadné (bočné) obrysové, brzdové svetlá, denné svetlá

76/758/EHS

Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 54.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23.

Smerovky

76/759/EHS

Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 71.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24.

Svetlá osvetľujúce zadnú evidenčnú tabuľku

76/760/EHS

Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 85.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25.

Svetlomety (vrátane žiaroviek)

76/761/EHS

Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 96.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26.

Predné hmlové svetlomety

76/762/EHS

Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 122.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27.

Ťažné háky

77/389/EHS

Ú. v. ES L 145, 13.6.1977, s. 41.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

28.

Zadné hmlové svetlomety

77/538/EHS

Ú. v. ES L 220, 29.8.1977, s. 60.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29.

Spätné svetlomety

77/539/EHS

Ú. v. ES L 220, 29.8.1977, s. 72.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30.

Parkovacie svetlá

77/540/EHS

Ú. v. ES L 220, 29.8.1977, s. 83.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31.

Bezpečnostné pásy a zadržiavacie systémy

77/541/EHS

Ú. v. ES L 220, 29.8.1977, s. 95.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

32.

Výhľad dopredu

77/649/EHS

Ú. v. ES L 267, 19.10.1977, s. 1.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

Označenie ovládačov

78/316/EHS

Ú. v. ES L 81, 28.3.1978, s. 3.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

34.

Odmrazovanie/odhmlievanie

78/317/EHS

Ú. v. ES L 81, 28.3.1978, s. 27.

X

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 

 

 

 

35.

Ostrekovanie/stieranie

78/318/EHS

Ú. v. ES L 81, 28.3.1978, s. 49.

X

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 

 

36.

Systémy vykurovania

2001/56/ES

Ú. v. ES L 292, 9.11.2001, s. 21.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37.

Kryty kolies

78/549/EHS

Ú. v. ES L 168, 26.6.1978, s. 45.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

Opierky hlavy

78/932/EHS

Ú. v. ES L 325, 20.11.1978, s. 1.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

Emisie CO2/spotreba paliva

80/1268/EHS

Ú. v. ES L 375, 31.12.1980, s. 36.

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

40.

Výkon motora

80/1269/EHS

Ú. v. ES L 375, 31.12.1980, s. 46.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

41.

Emisie vznetových motorov

88/77/EHS

Ú. v. ES L 36, 9.2.1988, s. 33.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

42.

Bočná ochrana

89/297/EHS

Ú. v. ES L 124, 5.5.1989, s. 1.

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

43.

Systémy zabraňujúce rozstreku

91/226/EHS

Ú. v. ES L 103, 23.4.1991, s. 5.

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

44.

Hmotnosti a rozmery (osobné vozidlá)

92/21/EHS

Ú. v. ES L 129, 14.5.1992, s. 1.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.

Bezpečnostné sklá

92/22/EHS

Ú. v. ES L 129, 14.5.1992, s. 11.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46.

Pneumatiky

92/23/EHS

Ú. v. ES L 129, 14.5.1992, s. 95.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

47.

Obmedzovače rýchlosti

92/24/EHS

Ú. v. ES L 129, 14.5.1992, s. 154.

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

48.

Hmotnosti a rozmery (iné než vozidlá uvedené v bode 44)

97/27/ES

Ú. v. ES L 233, 28.8.1997, s. 1.

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49.

Vonkajšie výčnelky kabín

92/114/EHS

Ú. v. ES L 409, 31.12.1992, s. 17.

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

50.

Spojovacie zariadenia

94/20/ES

Ú. v. ES L 195, 29.7.1994, s. 1.

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X

X

X

X

51.

Horľavosť

95/28/ES

Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 1.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

52.

Autobusy a autokary

2001/85/ES

Ú. v. ES L 42, 13.2.2002, s. 1.

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

53.

Čelný náraz

96/79/ES

Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 7.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.

Bočný náraz

96/27/ES

Ú. v. ES L 169, 8.7.1996, s. 1.

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

55.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.

Vozidlá určené na prepravu nebezpečného tovaru

98/91/ES

Ú. v. ES L 11, 16.1.1999, s. 25.

 

 

 

X (4)

X (4)

X (4)

X (4)

X (4)

X (4)

X (4)

57.

Predná ochrana proti podbehnutiu vozidla

2000/40/ES

Ú. v. ES L 203, 10.8.2000, s. 9.

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

58.

Ochrana chodcov

2003/102/ES

Ú. v. EÚ L 321, 6.12.2003, s. 15.

X (6)

 

 

X (6) A (7)

 

 

 

 

 

 

X

:

Regulačný akt sa uplatňuje.

Doplnok

Zoznam požiadaviek na účely typového schválenia ES vozidiel patriacich do kategórie M1 vyrábaných v malých sériách

(Prípadne brať do úvahy poslednú zmenu a doplnenie každého uvedeného regulačného aktu)

Predmet

Odkaz na regulačný akt

Odkaz na úradný vestník

M1

1.

Hladina zvuku

70/157/EHS

Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 16.

A

2.

Emisie [s výnimkou celého súboru požiadaviek týkajúcich sa palubného diagnostického zariadenia (OBD)]

70/220/EHS

Ú. v. ES L 76, 6.4.1970, s. 1.

A

3.

Palivové nádrže/zadné ochranné zariadenia

70/221/EHS

Ú. v. ES L 76, 6.4.1970, s. 23.

B

4.

Miesto pre zadnú evidenčnú tabuľku

70/222/EHS

Ú. v. ES L 76, 6.4.1970, s. 25.

B

5.

Ovládacia sila

70/311/EHS

Ú. v. ES L 133, 18.6.1970, s. 10.

C

6.

Zámky a závesy dverí

70/387/EHS

Ú. v. ES L 176, 10.8.1970, s. 5.

C

7.

Zvukový výstražný signál

70/388/EHS

Ú. v. ES L 176, 10.8.1970, s. 12.

B

8.

Zariadenia pre nepriamy výhľad

2003/97/ES (13)

Ú. v. EÚ L 25, 29.1.2004, s. 1.

X (10)

B (12)

9.

Brzdenie

71/320/EHS

Ú. v. ES L 202, 6.9.1971, s. 37.

A

10.

Odrušenie (rádiové)

72/245/EHS

Ú. v. ES L 152, 6.7.1972, s. 15.

A (9)

C (11)

11.

Dym vznetových motorov

72/306/EHS

Ú. v. ES L 190, 20.8.1972, s. 1.

A

12.

Vnútorné vybavenie

74/60/EHS

Ú. v. ES L 38, 11.2.1974, s. 2.

C

13.

Zariadenie proti krádeži a imobilizér

74/61/EHS

Ú. v. ES L 38, 11.2.1974, s. 22.

A

14.

Bezpečnostný mech. riadenia

74/297/EHS

Ú. v. ES L 165, 20.6.1974, s. 16.

C

15.

Pevnosť sedadiel

74/408/EHS

Ú. v. ES L 221, 12.8.1974, s. 1.

C

16.

Vonkajšie výčnelky

74/483/EHS

Ú. v. ES L 266, 2.10.1974, s. 4.

C

17.

Rýchlomer a spätný chod

75/443/EHS

Ú. v. ES L 196, 26.7.1975, s. 1.

B

18.

Štítky (povinné)

76/114/EHS

Ú. v. ES L 24, 30.1.1976, s. 1.

B

19.

Kotvové úchytky bezpečnostných pásov

76/115/EHS

Ú. v. ES L 24, 30.1.1976, s. 6.

B

20.

Montáž zariadení pre osvetlenie a svetelnú signalizáciu

76/756/EHS

Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 1.

B

21.

Odrazky

76/757/EHS

Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 32.

X

22.

Doplnkové obrysové, predné (bočné) obrysové, zadné (bočné) obrysové, brzdové svetlá, denné svetlá

76/758/EHS

Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 54.

X

23.

Smerovky

76/759/EHS

Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 71.

X

24.

Svetlá osvetľujúce zadnú evidenčnú tabuľku

76/760/EHS

Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 85.

X

25.

Svetlomety (vrátane žiaroviek)

76/761/EHS

Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 96.

X

26.

Predné hmlové svetlomety

76/762/EHS

Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 122.

X

27.

Ťažné háky

77/389/EHS

Ú. v. ES L 145, 13.6.1977, s. 41.

B

28.

Zadné hmlové svetlomety

77/538/EHS

Ú. v. ES L 220, 29.8.1977, s. 60.

X

29.

Spätné svetlomety

77/539/EHS

Ú. v. ES L 220, 29.8.1977, s. 72.

X

30.

Parkovacie svetlá

77/540/EHS

Ú. v. ES L 220, 29.8.1977, s. 83.

X

31.

Bezpečnostné pásy a zadržiavacie systémy

77/541/EHS

Ú. v. ES L 220, 29.8.1977, s. 95.

A (10)

B (12)

32.

Výhľad dopredu

77/649/EHS

Ú. v. ES L 267, 19.10.1977, s. 1.

A

33.

Označenie ovládačov

78/316/EHS

Ú. v. ES L 81, 28.3.1978, s. 3.

X

34.

Odmrazovanie/odhmlievanie

78/317/EHS

Ú. v. ES L 81, 28.3.1978, s. 27.

C

35.

Ostrekovanie/stieranie

78/318/EHS

Ú. v. ES L 81, 28.3.1978, s. 49.

C

36.

Systém vykurovania

2001/56/ES

Ú. v. ES L 292, 9.11.2001, s. 21.

C

37.

Kryty kolies

78/549/EHS

Ú. v. ES L 168, 26.6.1978, s. 45.

B

39.

Spotreba paliva

80/1268/EHS

Ú. v. ES L 375, 31.12.1980, s. 36.

A

40.

Výkon motora

80/1269/EHS

Ú. v. ES L 375, 31.12.1980, s. 46.

C

41.

Emisie vznetových motorov

88/77/EHS

Ú. v. ES L 36, 9.2.1988, s. 33.

A

44.

Hmotnosti a rozmery (osobné vozidlá)

92/21/EHS

Ú. v. ES L 129, 14.5.1992, s. 1.

C

45.

Bezpečnostné sklá

92/22/EHS

Ú. v. ES L 129, 14.5.1992, s. 11.

X (10)

B (12)

46.

Pneumatiky

92/23/EHS

Ú. v. ES L 129, 14.5.1992, s. 95.

X (10)

B (12)

50.

Spojovacie zariadenia

94/20/ES

Ú. v. ES L 195, 29.7.1994, s. 1.

X (10)

A (12)

53.

Čelný náraz

96/79/ES

Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 7.

N/A

54.

Bočný náraz

96/27/ES

Ú. v. ES L 169, 8.7.1996, s. 1.

N/A

58

Ochrana chodcov

2003/102/ES

Ú. v. EÚ L 321, 6.12.2003, s. 15.

N/A

X

:

Vyžaduje sa úplná zhoda s regulačným aktom; musí sa vydať osvedčenie o typovom schválení ES; zabezpečí sa zhoda výroby.

A

:

Nie sú povolené žiadne výnimky okrem tých, ktoré sú stanovené v regulačnom akte. Nevyžaduje sa osvedčenie o typovom schválení a značka typového schválenia. Protokoly zo skúšok musí vypracovať oznámená technická služba.

B:

:

Musia sa splniť technické predpisy regulačného aktu. Skúšky ustanovené v regulačnom akte sa musia vykonať v celom rozsahu; so súhlasom schvaľovacieho orgánu ich môže vykonať samotný výrobca; môže sa mu povoliť vydanie technickej správy; nemusí sa vydať osvedčenie o typovom schválení a nevyžaduje sa typové schválenie.

C

:

Výrobca musí orgánu typového schvaľovania uspokojivo preukázať, že sú splnené základné požiadavky regulačného aktu.

N/A

:

Tento regulačný akt sa neuplatňuje (žiadne požiadavky).

ČASŤ II

Ak je uvedený odkaz na samostatnú smernicu alebo nariadenie, schválenie vydané podľa nasledujúcich predpisov EHK OSN [berúc do úvahy rozsah platnosti (14) a zmeny a doplnenia každého z uvedených predpisov EHK OSN], sa musí považovať za alternatívu k typovému schváleniu ES udelenému podľa príslušnej samostatnej smernice alebo nariadenia uvedeného v tabuľke v časti I.

K týmto predpisom EHK OSN Spoločenstvo pristúpilo ako zmluvná strana „revidovanej Ženevskej dohody z roku 1958“ Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov rozhodnutím Rady 97/836/ES alebo nasledujúcimi rozhodnutiami Rady uvedenými v článku 3 ods. 3 uvedeného rozhodnutia.

Akékoľvek ďalšie zmeny a doplnenia predpisov EHK OSN uvedených nižšie sa musia považovať za rovnocenné, ak podliehajú rozhodnutiu Spoločenstva, ako je uvedené v článku 4 ods. 2 rozhodnutia 97/836/ES (15).

Predmet

Základné číslo predpisu EHK OSN

Séria zmien a doplnení

1.

Hladiny zvuku

51

02

1.

Náhradné systémy tlmenia zvuku

59

00

2.

Emisie

83

03

2.

Náhradné katalyzátory

103

00

3.

Zadné ochranné zariadenie

58

01

3.

Palivové nádrže

34

01

3.

Palivové nádrže

67

01

3.

Palivové nádrže

110

00

5.

Ovládacia sila

79

01

6.

Zámky a závesy dverí

11

02

7.

Zvukový výstražný signál

28

00

8.

Spätné zrkadlá

46

01

8A.

Zariadenia pre nepriamy výhľad

46

02

9.

Brzdenie

13

09

9.

Brzdenie

13H

00

9.

Brzdenie (obloženie)

90

01

10.

Rádiové odrušenie

10

02

11.

Dym vznetových motorov

24

03

12.

Vnútorné vybavenie

21

01

13.

Zariadenie proti krádeži

18

02

13.

Imobilizér

97

00

13.

Poplašné systémy

97

00

13.

Neoprávnené používanie

116

00

14.

Správanie riadiaceho zariadenia pri náraze

12

03

15.

Pevnosť sedadiel

17

06

15.

Pevnosť sedadiel (autobusy a autokary)

80

01

16.

Vonkajšie výčnelky

26

02

17.

Rýchlomer

39

00

19.

Kotvové úchytky bezpečnostných pásov

14

04

20.

Montáž zariadení pre osvetlenie a svetelnú signalizáciu

48

01

21.

Odrazky

3

02

22.

Doplnkové obrysové/predné (bočné) obrysové/zadné (bočné) obrysové/brzdové svetlá

7

02

22.

Denné svetlá

87

00

22.

Obrysové bočné svetlá

91

00

23.

Smerovky

6

01

24.

Svetlo osvetľujúce zadnú evidenčnú tabuľku

4

00

25.

Svetlomety (R2 a HS1)

1

01

25.

Svetlomety (vrátane žiaroviek na svetlomety)

5

02

25.

Svetlomety (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7 a/alebo H8)

8

04

25.

Svetlomety (H4)

20

02

25.

Svetlomety (vrátane halogénových žiaroviek na svetlomety)

31

02

25.

Vláknové žiarovky na použitie v schválených svetlách

37

03

25.

Predné svetlomety s plynovými svetelnými zdrojmi

98

00

25.

Plynové svetelné zdroje na použitie v schválených plynových svetlách

99

00

26.

Predné hmlové svetlomety

19

02

28.

Zadné hmlové svetlomety

38

00

29.

Spätné svetlomety

23

00

30.

Parkovacie svetlá

77

00

31.

Bezpečnostné pásy a zadržiavacie systémy

16

04

31.

Detské sedačky

44

03

38.

Opierky hlavy (spojené so sedadlami)

17

06

38.

Opierky hlavy

25

04

39.

Spotreba paliva

101

00

40.

Výkon motora

85

00

41.

Emisie vznetových motorov

49

02

42.

Bočná ochrana

73

00

45.

Bezpečnostné sklá

43

00

46.

Pneumatiky, motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá

30

02

46.

Pneumatiky, komerčné vozidlá a ich prípojné vozidlá

54

00

46.

Náhradné kolesá/pneumatiky na dočasné použitie

64

00

46.

Zvuk pneumatík

117

00

47.

Obmedzovače rýchlosti

89

00

50.

Spojovacie zariadenia

55

01

51.

Horľavosť

118

00

52.

Pevnosť nadstavby (autobusy)

66

00

53.

Čelný náraz

94

01

54.

Bočný náraz

95

02

55.

Predná ochrana proti podbehnutiu vozidla

93

00


(1)  Vozidlá tejto kategórie sa vybavia primeraným zariadením na odmrazovanie a odhmlievanie čelného skla.

(2)  )Vozidlá tejto kategórie sa vybavia primeraným zariadením na ostrekovanie a stieranie čelného skla.

(3)  Požiadavky smernice 94/20/ES sa uplatňujú iba na vozidlá vybavené spojovacími zariadeniami.

(4)  Požiadavky smernice 98/91/ES sa uplatňujú, iba ak sa výrobca uchádza o typové schválenie ES vozidla určeného na prepravu nebezpečného tovaru.

(5)  V prípade vozidiel na LPG alebo CNG sa do prijatia príslušných zmien a doplnení smernice 70/221/EHS s cieľom zahrnúť LPG a CNG nádrže vyžaduje typové schválenie v súlade s predpisom EHK OSN 67 – 01 alebo 110.

(6)  Najvyššia hmotnosť nepresahujúca 2,5 tony.

(7)  Prestavané z kategórie vozidiel M1.

(8)  Schválenia udelené v súlade so smernicou 71/127/EHS sú platné na účel typového schválenia celého vozidla do dátumov uvedených v článku 2 smernice 2003/97/ES.

(9)  Elektronická montážna podskupina

(10)  Komponent

(11)  Vozidlo

(12)  Montážne predpisy

(13)  Do 26. januára 2006 sa môžu ako náhrada uznať schválenia podľa smernice 71/127/EHS.

Kľúč

X

:

Vyžaduje sa úplná zhoda s regulačným aktom; musí sa vydať osvedčenie o typovom schválení ES; zabezpečí sa zhoda výroby.

A

:

Nie sú povolené žiadne výnimky okrem tých, ktoré sú stanovené v regulačnom akte. Nevyžaduje sa osvedčenie o typovom schválení a značka typového schválenia. Protokoly zo skúšok musí vypracovať oznámená technická služba.

B:

:

Musia sa splniť technické predpisy regulačného aktu. Skúšky ustanovené v regulačnom akte sa musia vykonať v celom rozsahu; so súhlasom schvaľovacieho orgánu ich môže vykonať samotný výrobca; môže sa mu povoliť vydanie technickej správy; nemusí sa vydať osvedčenie o typovom schválení a nevyžaduje sa typové schválenie.

C

:

Výrobca musí orgánu typového schvaľovania uspokojivo preukázať, že sú splnené základné požiadavky regulačného aktu.

N/A

:

Tento regulačný akt sa neuplatňuje (žiadne požiadavky).

(14)  Keď samostatné smernice alebo nariadenia obsahujú požiadavky na montáž, vzťahujú sa i na komponenty a samostatné technické jednotky schválené v súlade s predpismi EHK OSN.

(15)  Nasledujúce zmeny a doplnenia pozri v najnovšej verzii EHK OSN TRANS/WP.29/343.

PRÍLOHA V

Postupy, ktoré sa majú dodržať pri typovom schválení ES vozidiel

1.   V prípade žiadosti o typové schválenie ES celého vozidla orgán typového schválenia ES musí:

a)

overiť, či všetky osvedčenia o typovom schválení ES vydané podľa regulačných aktov, ktoré sú uplatniteľné na typové schválenie vozidla, sa vzťahujú na typ vozidla a zodpovedajú predpísaným požiadavkám;

b)

sa odkazom na dokumentáciu ubezpečiť, že špecifikácia(-e) vozidla a údaje obsiahnuté v časti I informačného dokumentu o vozidle sú zahrnuté v údajoch informačných zväzkov a/alebo v osvedčení o typovom schválení ES vzhľadom na príslušné regulačné akty; a ak číslo položky v časti I informačného dokumentu nie je zahrnuté v informačnom zväzku ktoréhokoľvek regulačného aktu, potvrdiť, že príslušná časť charakteristík zodpovedá údajom v informačnej zložke;

c)

vykonať alebo zariadiť vykonanie kontroly časti vozidiel a systémov na vybranej vzorke vozidiel typu, ktorý má byť schválený, na účely overenia skutočnosti, či sú vozidlá vyrobené v súlade s príslušnými údajmi obsiahnutými v overenom informačnom zväzku, pokiaľ ide o príslušné osvedčenia o typovom schválení ES;

d)

v uplatniteľných prípadoch vykonať alebo zariadiť vykonanie príslušnej kontroly montáže samostatných technických jednotiek;

e)

v uplatniteľných prípadoch vykonať alebo zariadiť vykonanie nevyhnutných kontrol prítomnosti zariadení uvedených v poznámkach pod čiarou (1) a (2) časti I prílohy IV.

2.   Počet vozidiel, ktoré sa majú kontrolovať na účely odseku 1.c, musí byť dostatočný na to, aby umožnil primeranú kontrolu rôznych schvaľovaných kombinácií podľa týchto kritérií:

Kategória vozidla

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Kritériá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motor

X

X

X

X

X

X

Prevodovka

X

X

X

X

X

X

Počet náprav

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Hnacie nápravy (počet, umiestnenie, prepojenie)

X

X

X

X

X

X

Riadené nápravy (počet a umiestnenie)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Typ karosérie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Počet dverí

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Riadenie ľavostranné alebo pravostranné

X

X

X

X

X

X

Počet sedadiel

X

X

X

X

X

X

Úroveň vybavenia

X

X

X

X

X

X

3.   V prípade, že nie sú k dispozícii žiadne osvedčenia o schválení podľa príslušných regulačných aktov, orgán typového schválenia ES musí:

a)

zabezpečiť potrebné skúšky a kontroly podľa požiadaviek každého príslušného regulačného aktu;

b)

overiť, či vozidlo zodpovedá údajom v informačnej zložke vozidla a či spĺňa technické požiadavky každého príslušného regulačného aktu;

c)

v uplatniteľných prípadoch vykonať alebo zariadiť vykonanie príslušnej kontroly montáže samostatných technických jednotiek;

d)

v uplatniteľných prípadoch vykonať alebo zariadiť vykonanie nevyhnutných kontrol prítomnosti zariadení uvedených v poznámkach pod čiarou (1) a (2) časti I prílohy IV.

Doplnok 1

Normy, ktoré musia plniť subjekty uvedené v článku 41

Činnosti týkajúce sa skúšok typového schválenia, ktoré sa majú vykonať v súlade s regulačnými aktmi uvedenými v prílohe IV k tejto smernici:

1.1.   Kategória A (skúšky vykonané vo vlastných zariadeniach):

EN ISO/IEC 17025: 2005 o všeobecných požiadavkách na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií

Technická služba určená pre činnosti kategórie A môže vykonávať skúšky alebo mať dohľad nad skúškami ustanovenými v regulačných aktoch, na ktoré bola určená, v zariadeniach výrobcu alebo tretej strany.

1.2.   Kategória B (dohľad nad skúškami vykonávanými v zariadeniach výrobcu alebo v zariadeniach tretej strany):

EN ISO/IEC 17020: 2004 o všeobecných kritériách orgánov rozličných typov vykonávajúcich inšpekciu.

Pred vykonaním akejkoľvek skúšky alebo dohľadom nad ňou technická služba skontroluje v zariadeniach výrobcu alebo tretej strany, či všetky skúšobné zariadenia alebo meracie prístroje spĺňajú príslušné požiadavky noriem uvedených v bode 1.1.

Činnosti týkajúce sa zhody výroby

2.1.   Kategória C (postup počiatočného posúdenia a dozorných auditov systému riadenia kvality výrobcu):

EN 45012: 1998 o všeobecných požiadavkách na orgány vykonávajúce posúdenie a certifikáciu/evidenciu systémov kvality.

2.2.   Kategória D (kontrola alebo skúšanie vzoriek z výroby alebo dohľad nad nimi):

EN ISO/IEC 17020: 2004 o všeobecných kritériách orgánov rozličných typov vykonávajúcich inšpekciu.

Doplnok 2

Postup pri posudzovaní technických služieb

1.   ÚČEL TOHTO DOPLNKU

1.1.   Tento doplnok stanovuje podmienky, podľa ktorých by mal príslušný orgán uvedený v článku 42 tejto smernice uskutočňovať postup posúdenia technických služieb.

1.2.   Tieto požiadavky sa uplatňujú podobne na všetky technické služby bez ohľadu na ich právne postavenie (nezávislá organizácia, výrobca alebo schvaľovací orgán konajúci ako technická služba).

2.   ZÁSADY POSÚDENIA

Posúdenie je charakterizované tým, že sa opiera o určitý počet zásad:

nezávislosť, ktorá je základom nestrannosti a objektivity záverov,

prístup založený na dôkazoch, ktorý zaručuje spoľahlivé a reprodukovateľné závery.

Audítori musia preukázať dôveryhodnosť a bezúhonnosť a musia dodržiavať dôvernosť a diskrétnosť. Musia podávať pravdivé správy a presné zistenia a závery.

3.   ZRUČNOSTI POŽADOVANÉ OD AUDÍTOROV

3.1.   Posúdenia môžu vykonávať len audítori, ktorí majú technické a administratívne znalosti potrebné na tieto účely.

3.2.   Audítori musia byť odborne vyškolení na činnosti posúdenia. Okrem toho musia mať konkrétne poznatky v technickej oblasti, v ktorej bude technická služba vykonávať svoje činnosti.

3.3.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia bodov 3.1 a 3.2., musia posúdenia uvedené v článku 42 ods. 4 vykonávať audítori, ktorí sú nezávislí od činností, ktorých posúdenie sa vykonáva.

4.   ŽIADOSŤ O POVERENIE NA VYKONÁVANIE ČINNOSTI

4.1.   Riadne oprávnený zástupca žiadajúcej technickej služby musí podať príslušnému orgánu oficiálnu žiadosť, ktorá obsahuje:

a)

všeobecné charakteristiky technickej služby vrátane právnickej osoby, názvu, adries, právneho postavenia a ľudských a technických zdrojov;

b)

všeobecné informácie o technickej službe, ako napr. o jej činnosti, jej vzťahoch v rámci väčšieho právnického subjektu, ak existujú, a adries všetkých jej prevádzok, na ktoré sa má poverenie vzťahovať;

c)

dohodu o plnení požiadaviek na poverenie a ďalších záväzkov technickej služby, ako sa uplatňujú v príslušných smerniciach;

d)

opis služieb posudzovania zhody, ktoré vykonáva technická služba v rámci uplatniteľných smerníc, a zoznam smerníc, na ktoré žiada technická služba poverenie, vrátane prípadných obmedzení kapacít;

e)

kópiu príručky kvality technickej služby.

4.2.   Príslušný orgán musí preskúmať primeranosť informácií, ktoré poskytla technická služba.

5.   PRESKÚMANIE ZDROJOV

Príslušný orgán musí preskúmať svoju schopnosť vykonať posúdenie technickej služby v rámci jej vlastnej politiky, jej spôsobilosti a dostupnosti vhodných audítorov a odborníkov.

6.   SUBDODÁVATEĽSTVO POSÚDENIA

6.1.   Príslušný orgán môže zmluvne zveriť časti posúdenia inému orgánu na udelenie poverenia alebo požiadať o pomoc technických odborníkov, ktorých zabezpečia iné príslušné orgány. Žiadajúca technická služba musí uznať subdodávateľov a odborníkov.

6.2.   Príslušný orgán musí zohľadniť akreditačné osvedčenia s primeraným rozsahom, aby dokončil svoje celkové posúdenie technickej služby.

7.   PRÍPRAVA NA POSÚDENIE

7.1.   Príslušný orgán musí oficiálne určiť posudzujúci tím. Príslušný orgán musí zabezpečiť vhodnú odbornosť pre každé pridelenie. Tím ako celok musí najmä mať:

a)

primerané vedomosti v takom rozsahu, v akom sa usilujú o poverenie, a

b)

dostatočné porozumenie, aby spoľahlivo posúdil odbornosť technickej služby, ktorá má pracovať v rámci svojho poverenia.

7.2.   Príslušný orgán musí jasne vymedziť poverenie udelené posudzujúcemu tímu. Úlohou posudzujúceho tímu je preskúmať doklady od žiadajúcej technickej služby a vykonať posúdenie na mieste.

7.3.   Príslušný orgán sa musí dohodnúť spolu s technickou službou a povereným posudzujúcim tímom na dátume a rozvrhu posúdenia. Je však zodpovednosťou príslušného orgánu, aby sledoval dátum, ktorý je v súlade s plánom dohľadu a opätovného posúdenia.

7.4.   Príslušný orgán musí zabezpečiť, aby sa posudzujúcemu tímu poskytli príslušné dokumenty podľa kritérií, predchádzajúce záznamy posúdenia a príslušné dokumenty a záznamy technickej služby.

8.   POSÚDENIE NA MIESTE

Posudzujúci tím musí vykonať posúdenie technickej služby v priestoroch technickej služby, v ktorých sa vykonáva jedna alebo viac kľúčových činností, a v príslušných prípadoch musí osobne sledovať činnosti na ďalších vybraných miestach, ktoré technická služba prevádzkuje.

9.   ANALÝZA ZISTENÍ A SPRÁVA O POSÚDENÍ

9.1.   Posudzujúci tím musí analyzovať všetky príslušné informácie a dôkazy získané počas skúmania dokumentov a záznamov a z posúdenia na mieste. Táto analýza musí byť dostatočná na to, aby umožnila tímu určiť rozsah spôsobilosti a zhody technickej služby s požiadavkami na poverenie.

Postupy podávania správ príslušného orgánu musia zabezpečiť, aby sa splnili nasledujúce požiadavky.

9.2.1.   Pred odchodom z miesta sa musí uskutočniť schôdza s účasťou posudzujúceho tímu a technickej služby. Na tejto schôdzi musí posudzujúci tím poskytnúť písomnú a/alebo ústnu správu o svojich zisteniach získaných z analýzy. Technickej službe sa musí poskytnúť príležitosť klásť otázky o zisteniach vrátane nezhôd, ak existujú, a o ich základe.

9.2.2.   Technickej službe sa musí bezodkladne dať na vedomie písomná správa o výsledku posúdenia. Správa o posúdení musí obsahovať pripomienky k spôsobilosti a zhode a musí určiť nezhodnosti, ak existujú, ktoré treba vyriešiť na dosiahnutie súladu so všetkými požiadavkami poverenia.

9.2.3.   Musí sa vyzvať technická služba, aby reagovala na správu o posúdení a opísala konkrétne činnosti, ktoré prijala alebo plánuje prijať v určenom čase na vyriešenie každej zistenej nezhodnosti.

9.3.   Príslušný orgán musí zabezpečiť, aby sa reakcie technickej služby s cieľom vyriešiť nezhodnosti preskúmali, aby sa zistilo, či sú tieto opatrenia dostatočné a účinné. Ak sa zistí, že reakcia technickej služby nie je dostatočná, musia sa požadovať ďalšie informácie. Okrem toho možno požadovať aj dôkazy o účinnom vykonávaní prijatých opatrení alebo sa môže uskutočniť následné posúdenie, aby sa overilo účinné vykonanie nápravných opatrení.

9.4.   Správa o posúdení musí obsahovať aspoň:

a)

jedinečnú identifikáciu technickej služby;

b)

dátumy posúdenia na mieste;

c)

mená audítorov a/alebo odborníkov zapojených do posúdenia;

d)

jedinečnú identifikáciu všetkých posúdených priestorov;

e)

navrhovaný rozsah poverenia, ktorý sa posudzoval;

f)

vyhlásenie o primeranosti vnútornej organizácie a postupov prijatých technickou službou na zaistenie dôvery o jej spôsobilosti určenej prostredníctvom splnenia požiadaviek na jej poverenie;

g)

informácie o riešení všetkých nezhôd;

h)

odporúčanie, či by sa mal žiadateľ určiť za technickú službu alebo potvrdiť ako technická služba, a ak áno, v akom rozsahu.

10.   UDELENIE/POTVRDENIE POVERENIA

10.1.   Schvaľovací orgán musí bez zbytočného odkladu prijať rozhodnutie o tom, či udeliť, potvrdiť, alebo rozšíriť poverenie na základe správ alebo akýchkoľvek iných príslušných informácií.

10.2.   Schvaľovací orgán musí poskytnúť technickej službe osvedčenie. Osvedčenie musí uvádzať:

a)

totožnosť a logo schvaľovacieho orgánu;

b)

jedinečnú identifikáciu určenej technickej služby;

c)

dátum platnosti udelenia poverenia a dátum ukončenia jeho platnosti;

d)

stručný opis alebo odkaz na rozsah poverenia (uplatniteľné smernice, nariadenia alebo ich časti);

e)

vyhlásenie o zhode a odkaz na súčasnú smernicu.

11.   OPÄTOVNÉ POSÚDENIE A DOHĽAD

11.1.   Opätovné posúdenie je podobné ako počiatočné posúdenie s výnimkou, že sa musia zohľadniť poznatky získané počas predchádzajúcich posúdení. Posúdenia dohľadu na mieste sú menej komplexné ako opätovné posúdenia.

11.2.   Príslušný orgán musí navrhnúť svoj plán opätovného posúdenia každej určenej technickej služby a dohľadu nad ňou, tak aby sa reprezentatívne vzorky rozsahu poverenia posudzovali pravidelne.

Frekvencia posúdení na mieste, či už ide o opätovné posúdenie, alebo dohľad, závisí od preukázanej stability, ktorú dosiahla technická služba.

11.3.   Ak sa počas dohľadu alebo opätovných posúdení zistia nezhodnosti, príslušný orgán musí vymedziť prísne termíny na vykonanie nápravných opatrení.

11.4.   Ak sa nápravné alebo zlepšovacie opatrenia neuskutočnili v dohodnutom časovom rámci alebo sa považujú za nedostatočné, príslušný orgán musí prijať vhodné opatrenia, ako napr. vykonanie ďalšieho posúdenia, pozastavenie/odobratie poverenia pre jednu alebo viac činností, na ktoré bola technická služba poverená.

11.5.   Ak sa príslušný orgán rozhodne pozastaviť alebo odobrať poverenie technickej služby, musí ju o tom informovať doporučenou poštou. V každom prípade musí príslušný orgán prijať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie pokračovania činností, ktoré už technická služba vykonala.

12.   ZÁ